W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej, celem umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej

 1. ZAKRES ŚWIADCZONEJ USŁUGI

Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej, celem umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

 2. WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

1. Wniosek do Burmistrza Miasta Chodzieży o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej, celem umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, który powinien zawierać:

  • imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę podmiotu występującego o zajęcie pasa drogowego,

  • cel zajęcia pasa drogowego,

  • lokalizację, rodzaj, wymiary i powierzchnię urządzeń infrastruktury technicznej,

  • termin umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej.

2. Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1.000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego.

3. Kserokopia uzgodnienia dokumentacji projektowej i pozwolenia na budowę (zgłoszenia).

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej, celem umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej.

Wzór wniosku

 3. OPŁATY

1. Za zajęcie pasa drogowego, w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej ustalono następujące roczne stawki opłat za 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zajętej przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia:

  • dla obiektów i urządzeń ciepłowniczych, wodociągowych, kanalizacji sanitarnej oraz telekomunikacyjnych - 20,00 zł,

  • dla pozostałych obiektów i urządzeń – 100,00 zł.

2. Roczne stawki opłat w wysokości określonej w ust. 1 obejmują pełny rok kalendarzowy umieszczania urządzenia w pasie drogowym. Za niepełny rok kalendarzowy wysokość rocznych stawek opłat obliczana jest proporcjonalnie do liczby dni umieszczania urządzenia wpasie drogowym.

3. Opłatę roczną za lata następne umieszczenia urządzenia w pasie drogowym, uiszczać należy w terminie do 15 stycznia każdego roku, z góry za dany rok.

Opłata należy uiścić na konto bankowe : Santander Bank Polska S.A.

nr konta 97 1090 1317 0000 0000 3101 1932

 4. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Osobiście w kancelarii Urzędu Miejskiego w Chodzieży, 64-800 Chodzież, ul. Ignacego Jana Paderewskiego 2, pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną na adres: urzadmiejski@chodziez.pl lub przez platformę ePUAP.

 5. OSOBY DO KONTAKTU

Marcin Hedke tel. 0/67 282-71-71 w. 304 pokój nr 304 (I piętro w Urzędzie Miejskim w Chodzieży)

 6. SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA

Wydanie zezwolenia lub odmowa jego wydania następuje w drodze decyzji administracyjnej. Sprawy załatwiane są bez zbędnej zwłoki, nie później niż 30 dni od daty złożenia wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych, nie później niż 60 dni od daty złożenia wniosku.

Odbiór osobisty lub przesyłką pocztową.

 7. TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołania należy składać za pośrednictwem Burmistrza Miasta Chodzieży do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile, ul. Dzieci Polskich 26, 64-920 Piła w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 8. PODSTAWA PRAWNA

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020r. poz. 256 z późn. zm.),

2. Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. poz. 713),

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020r. poz. 470 z późn. zm.),

4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2016r. poz. 1264),

5. Uchwała Nr XVI/127/2019 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 16 grudnia 2019r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2019r., poz. 11038).

 9. INFORMACJE DODATKOWE

Za zajęcie pasa drogowego:

  • bez zezwolenia zarządcy drogi,

  • z przekroczeniem terminu zajęcia określonego w zezwoleniu zarządcy drogi,

  • o powierzchni większej niż określona w zezwoleniu zarządcy drogi

zarządca drogi wymierza, w drodze decyzji administracyjnej, karę pieniężną w wysokości 10-krotności opłaty przedstawionej w punkcie 3.

{"register":{"columns":[]}}