W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej

 1. ZAKRES ŚWIADCZONEJ USŁUGI
  Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej.
   
 2. WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY
  1. Wniosek do Burmistrza Miasta Chodzieży o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej, który powinien zawierać:
       • imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę podmiotu występującego o zajęcie pasa drogowego,
       • cel zajęcia pasa drogowego,
       • lokalizację i powierzchnię zajętego pasa drogowego,
       • planowany okres zajęcia pasa drogowego.
  2. Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1.000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego,
  3. Zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych.
  4. Kserokopia uzgodnienia dokumentacji projektowej i pozwolenia na budowę (zgłoszenia).
  5. Ewentualne pełnomocnictwo do reprezentowania osoby prawnej.
    
 3. OPŁATY
  1. Za zajęcie 1 m2 powierzchni dróg gminnych, w celu prowadzenia robót w pasie drogowym, ustalono następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:
   • chodników, ścieżek rowerowych, placów, zatok autobusowych, parkingów – 5,00 zł,
   • jezdni do 20% szerokości - 6,00 zł,
   • jezdni powyżej 20% szerokości do 50% szerokości - 8,00 zł,
   • jezdni powyżej 50% szerokości do całkowitego zajęcia jezdni - 10,00 zł,
  2. Dla elementów pasa drogowego niewymienionych wyżej ustalono stawkę opłat za każdy dzień zajęcia 1 m2 pasa drogowego w wysokości 3,00 zł.
  3. W odniesieniu do obiektów i urządzeń telekomunikacyjnych w miejsce opłat, o których mowa w ust. 1 ustala się stawkę opłaty za każdy dzień zajęcia 1 m2 pasa drogowego w wysokości 0,20 zł.
  4. Zajęcie pasa drogowego przez czas krótszy niż 24 godziny, traktowane jest jak zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień.

   Opłata należy uiścić na konto bankowe : Santander Bank Polska S.A.
   nr konta 97 1090 1317 0000 0000 3101 1932
    
 4. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
  Osobiście w kancelarii Urzędu Miejskiego w Chodzieży, 64-800 Chodzież, ul. Ignacego Jana Paderewskiego 2, pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną na adres: urzadmiejski@chodziez.pl lub przez platformę ePUAP.
   
 5. OSOBY DO KONTAKTU
  Marcin Hedke tel. 0/67 282-71-71 w. 304 pokój nr 304 (I piętro w Urzędzie Miejskim w Chodzieży)
   
 6. SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA
  Wydanie zezwolenia lub odmowa jego wydania następuje w drodze decyzji administracyjnej. Sprawy załatwiane są bez zbędnej zwłoki, nie później niż 30 dni od daty złożenia wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych, nie później niż 60 dni od daty złożenia wniosku.

  Odbiór osobisty, przesyłką pocztową lub przesyłką elektroniczną.
   
 7. TRYB ODWOŁAWCZY
  Odwołania należy składać za pośrednictwem Burmistrza Miasta Chodzieży do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile, ul. Dzieci Polskich 26, 64-920 Piła w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
   
 8. PODSTAWA PRAWNA
  1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego,
  2. Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym,
  3. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych,
  4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, 
  5. Uchwała Nr XXXIII/250/2021 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 26 kwietnia 2021r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2021r., poz. 3505).
    
 9. INFORMACJE DODATKOWE
  Za zajęcie pasa drogowego:
  1. bez zezwolenia zarządcy drogi,
  2. z przekroczeniem terminu zajęcia określonego w zezwoleniu zarządcy drogi,
  3. o powierzchni większej niż określona w zezwoleniu zarządcy drogi

   zarządca drogi wymierza, w drodze decyzji administracyjnej, karę pieniężną w wysokości 10-krotności opłaty przedstawionej w punkcie 3.
{"register":{"columns":[]}}