W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Decyzje środowiskowe

Procedura wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

I. ZAKRES ŚWIADCZONEJ USŁUGI

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego na terenie miasta Chodzieży

II. PODSTAWA PRAWNA

1. Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko.

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

III. WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

1. Z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach występuje Inwestor bądź wyznaczony przez niego pełnomocnik. (wniosek Inwestor przygotowuje we własnym zakresie).

2. Do wniosku załącza się obowiązkowo załączniki wyszczególnione w art. 74 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko.

 • raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i kartę informacyjną przedsięwzięcia przedkłada się w formie pisemnej oraz na informatycznych nośnikach danych z ich zapisem w formie elektronicznej w liczbie odpowiednio po jednym egzemplarzu dla organu prowadzącego postępowanie oraz każdego organu opiniującego i uzgadniającego.
 • wniosek wraz z załącznikami należy złożyć przed planowanym rozpoczęciem zamierzenia inwestycyjnego.

IV. OPŁATY

We wszystkich przypadkach opłata pobierana jest w momencie składania wniosku o dokonanie czynności urzędowej:

 • 205 zł - za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
 • 17 zł - za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa.

Opłata płatna na konto Urzędu Miejskiego w Chodzieży w Santander Bank Polska S.A. w Chodzieży - nr konta 97 1090 1317 0000 0000 3101 1932

V. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Chodzieży, 64-800 Chodzież, ul. Paderewskiego 2, pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną na adres: urzadmiejski@chodziez.pl lub przez platformę ePUAP.

VI. OSOBY DO KONTAKTU

Mariusz Musolf tel. 0/67 282-71-71 w. 305 pokój nr 304 (I piętro w Urzędzie Miejskim w Chodzieży)

VII. SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA

Pracownik Wydziału Gospodarki Komunalnej stanowisko d/s Ochrony Środowiska m.in.:

 • weryfikuje kompletność złożonych dokumentów,
 • ustala strony postępowania,
 • występuje do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chodzieży do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz organu właściwego w sprawach ocen wodnoprawnych, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zgodnie z art. art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko,
 • po uzyskaniu stosownych opinii, wydaje postanowienie nakładające lub nie, obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia z jednoczesnym określeniem zakresu raportu,
 • w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko występuje, zgodnie z art. 77 ust. 1 cytowanej wyżej ustawy o opinię oraz uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia,
 • w przypadku przedsięwzięć wymagających udziału społeczeństwa, organ właściwy bez zbędnej zwłoki podaje do publicznej wiadomości informację o prowadzonym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, możliwości zapoznania się z całą dokumentacją sprawy oraz o możliwości składania wniosków i uwag wskazując jednocześnie 21-dniowy termin ich składania,
 • zgodnie z art. 85 ust. 3 w/w ustawy podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji i o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz całą dokumentacją sprawy, w tym uzgodnieniach i opiniach.
 • wydaje decyzję administracyjną w terminie wskazanym w Kodeksie Postępowania Administracyjnego z możliwością przedłużenia postępowania).

 Odbiór osobisty, przesyłką pocztową lub przesyłką elektroniczną.

 VIII. TRYB ODWOŁAWCZY

 Odwołania należy składać do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Burmistrza Miasta Chodzieży.

{"register":{"columns":[]}}