W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Usuwanie azbestu

Finansowanie zadań z zakresu usuwania i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest

 1. ZAKRES ŚWIADCZONEJ USŁUGI

  Finansowaniu zadań z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej w Chodzieży, podlegają przedsięwzięcia polegające na:

  1. demontażu wyrobów zawierających azbest;

  2. odbiorze i transporcie wyrobów zawierających azbest do miejsca unieszkodliwienia;

  3. unieszkodliwieniu poprzez składowanie wyrobów zawierających azbest na składowisku odpadów niebezpiecznych.

  Program skierowany jest do osób fizycznych, użytkowników Rodzinnych Ogrodów Działkowych, jednostek samorządu terytorialnego i Skarbu Państwa, stowarzyszeń, fundacji, kościołów i związków wyznaniowych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych oraz jednostek sektora finansów publicznych. Finansowanie nie obejmuje osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

 2. WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

  Wnioskodawcy występują do Burmistrza Miasta Chodzieży o sfinansowanie kosztów związanych z demontażem, odbiorem, transportem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest na wzorze druku załączonego w załączniku:

  Do w/w wniosku należy załączyć:

  1. kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości,

  2. w przypadku budynku, do którego tytuł prawny posiada kilka osób, należy dołączyć zgodę współwłaścicieli na wykonanie prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest, a w przypadku wspólnoty mieszkaniowej – uchwałę wspólnoty.

 3. OPŁATY

  Nie dotyczy. Gmina Miejska w Chodzieży sfinansuje 100% kosztów związanych z demontażem, odbiorem, transportem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest. Finansowanie nie pokrywa natomiast kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych.

 4. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

  Osobiście w kancelarii Urzędu Miejskiego w Chodzieży, z siedzibą przy ul. Ignacego Jana Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież, pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną na adres: urzadmiejski@chodziez.pl lub przez platformę ePUAP.

 5. OSOBY DO KONTAKTU

  Szymon Zychla tel. (67) 282-71-71 w. 301, pokój nr 301 (I piętro w Urzędzie Miejskim w Chodzieży)

 

 1. SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA

  1. Kwalifikowanie wniosków do sfinansowania i realizacji prac związanych z demontażem, odbiorem, transportem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest odbywać się będzie według kolejności ich wpływu do Urzędu Miejskiego w Chodzieży, do wyczerpania środków finansowych przyznanych na ten cel w budżecie gminy.

  2. Wnioski prawidłowo wypełnione wraz z wymaganymi dokumentami, które nie zostały zakwalifikowane w danym roku z powodu limitu środków przewidzianych na ten cel w budżecie gminy, będą rozpatrywane w pierwszej kolejności w roku następnym.

  3. Po merytorycznej weryfikacji wniosku, Wnioskodawcy otrzymają pismo informujące o jego akceptacji lub jej odmowie z uzasadnieniem.

 2. TRYB ODWOŁAWCZY

  Od procedury kwalifikowania wniosków i ich finansowania nie przysługuje tryb odwoławczy.

 3. PODSTAWA PRAWNA

  1. Ustawa z dnia 19 czerwca 1997r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest.

  2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska

  3. Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032 stanowiący Załącznik do uchwały Nr 39/2010 Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r.

  4. Uchwała nr XLV/347/2017 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia „Programu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej w Chodzieży na lata 2018-2032”

  5. Uchwała nr XLIX/366/2018 Rady miejskiej w Chodzieży z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu finansowania zadań z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej w Chodzieży"

Materiały

Wniosek o demontaż, odbiór, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest
wzor-wniosek-azbest.docx 0.01MB
{"register":{"columns":[]}}