W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej, celem umieszczenia reklamy

 1. ZAKRES ŚWIADCZONEJ USŁUGI

Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej, celem umieszczenia reklamy.

 2. WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

1. Wniosek do Burmistrza Miasta Chodzieży o wydanie zezwolenia na umieszczenia reklamy w pasie drogowym drogi gminnej, który powinien zawierać:

  • imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę podmiotu występującego o zajęcie pasa drogowego,

  • cel zajęcia pasa drogowego,

  • lokalizację, wizualizację i powierzchnię reklamy,

  • termin umieszczenia reklamy,

2. Projekt graficzny planszy reklamowej w kolorze i projekt konstrukcji.

3. Plan sytuacyjny w skali 1:1.000 lub 1:500, z zaznaczeniem lokalizacji reklamy.

 "Załączniki do karty usługi:"

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej, celem umieszczenia reklamy.

Wzór wniosku

 3. OPŁATY

1. Za każdy dzień zajęcia pasa drogowego, celem umieszczenia reklamy ustala się następujące stawki opłat za 1 m2 powierzchni::

  • pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu handlowego, usług - 1,00 zł,

  • pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy innych obiektów - 1,00 zł,

  • reklamy - 2,00 zł,

2. Za zajęcie powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy reklamy mniejszej niż 1 m2 stosuje się stawki takie jak zajęcie 1 m2 pasa drogowego.

Opłata należy uiścić na konto bankowe : Santander Bank Polska S.A.

nr konta 97 1090 1317 0000 0000 3101 1932

 

 

 4. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Osobiście w kancelarii Urzędu Miejskiego w Chodzieży, 64-800 Chodzież, ul. Ignacego Jana Paderewskiego 2, pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną na adres: urzadmiejski@chodziez.pl lub przez platformę ePUAP.

 5. OSOBY DO KONTAKTU

Marcin Hedke tel. 0/67 282-71-71 w. 304 pokój nr 304 (I piętro w Urzędzie Miejskim w Chodzieży)

 6. SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA

Wydanie zezwolenia lub odmowa jego wydania następuje w drodze decyzji administracyjnej. Sprawy załatwiane są bez zbędnej zwłoki, nie później niż 30 dni od daty złożenia wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych, nie później niż 60 dni od daty złożenia wniosku.

Odbiór osobisty lub przesyłką pocztową.

 7. TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołania należy składać za pośrednictwem Burmistrza Miasta Chodzieży do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile, ul. Dzieci Polskich 26, 64-920 Piła w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 8. PODSTAWA PRAWNA

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020r. poz. 256 z późn. zm.),

2. Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. poz. 713),

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020r. poz. 470 z późn. zm.),

4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2016r. poz. 1264),

5. Uchwała Nr XVI/127/2019 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 16 grudnia 2019r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2019r., poz. 11038).

 9. INFORMACJE DODATKOWE

1. Za zajęcie pasa drogowego:

  • bez zezwolenia zarządcy drogi,

  • z przekroczeniem terminu zajęcia określonego w zezwoleniu zarządcy drogi,

  • o powierzchni większej niż określona w zezwoleniu zarządcy drogi

zarządca drogi wymierza, w drodze decyzji administracyjnej, karę pieniężną w wysokości 10-krotności opłaty przedstawionej w punkcie 3.

2. Reklama to nośnik informacji wizualnej w jakiejkolwiek materialnej formie wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, umieszczony w polu widzenia użytkowników drogi, niebędący znakiem w rozumieniu przepisów o znakach i sygnałach lub znakiem informującym o obiektach użyteczności publicznej ustawionym przez gminę. (art. 4 ust. 23 ustawy o drogach publicznych);

3. Za powierzchnię reklamy - w rozumieniu art. 40 ust. 6 ustawy z 1985r. o drogach publicznych - należy uznać całą powierzchnię, którą faktycznie zajmuje informacja wizualna (werbalna, graficzna itp.), umieszczona na jakiejkolwiek konstrukcji usytuowanej w pasie drogowym, a jednocześnie w polu widzenia użytkowników drogi. Jeżeli treści reklamowe, nawet tożsame, umieszczone zostały po obu lub po wielu stronach takiej konstrukcji, o wysokości opłaty, o której mowa w tym przepisie, decydować zatem powinna łączna (dwu- lub wielostronna) powierzchnia, którą informacje te zajmują. (wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 3 października 2007r., III SA/Wr 31/07);

4. Jeżeli tablica zajmująca pas drogowy stanowi dla jej odbiorców informację o rodzaju działalności gospodarczej i miejscu jej wykonywania, to stosownie do przepisu art. 4 pkt 23 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych, tablica taka będzie stanowiła reklamę, na umieszczenie której jej właściciel obowiązany będzie uzyskać zezwolenie, jak wymaga tego art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 2. (wyrok WSA w Warszawie z dnia 26 lutego 2007r., VI SA/Wa 2246/06);

Jeżeli strona umieściła szyld reklamowy w ten sposób, że naruszał on przestrzeń nad drogą publiczną, a więc znajdował się on w pasie drogowym w rozumieniu art. 4 pkt 1 ustawy o drogach publicznych i nie uzyskała odpowiedniego zezwolenia zarządcy drogi w tym przedmiocie, to spełnione zostały przesłanki określone w art. 40 ust. 12 tej ustawy, przewidujące wymierzenie kary pieniężnej w wypadku samowolnego zajęcia pasa drogowego. (wyrok NSA z dnia 2 marca 2006r., I OSK 565/05);

{"register":{"columns":[]}}