W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Deklaracja dostępności

Materiały

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
raport-dostepnosc-gus-2021.pdf 0.11MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
25.03.2021 09:15 dominik.guz@ugwierzbica.pl
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Dominik Guz / Magdalena Kozicka
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Deklaracja dostępności 12.0 28.03.2024 19:52 Dominik Guz
Deklaracja dostępności 11.0 31.03.2023 11:59 Dominik Guz
Deklaracja dostępności 10.0 01.02.2023 13:09 Dominik Guz
Deklaracja dostępności 9.0 15.04.2022 09:01 Dominik Guz
Deklaracja dostępności 8.0 04.04.2022 11:34 Dominik Guz
Deklaracja dostępności 7.0 31.03.2022 19:57 Dominik Guz
Deklaracja dostępności 6.0 31.03.2022 19:55 Dominik Guz
Deklaracja dostępności 5.0 31.03.2022 19:19 Dominik Guz
Deklaracja dostępności 4.0 31.03.2022 18:59 Dominik Guz
Deklaracja dostępności 3.0 31.03.2022 18:58 Dominik Guz
Deklaracja dostępności 2.0 31.03.2022 18:57 Dominik Guz
Deklaracja dostępności 1.0 25.03.2021 09:15 dominik.guz@ugwierzbica.pl

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Deklaracja dostępności Serwisu Internetowego Urzędu Gminy Wierzbica https://samorzad.gov.pl/web/gmina-wierzbica.

Urząd Gminy Wierzbica zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Serwisu Internetowego Urzędu Gminy Wierzbica..

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:
- na stronie internetowej znajdują się pliki multimedialne nieprzystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych (np. transmisje Sesji Rady Gminy Wierzbica). Multimedia mogą nie posiadać napisów dla osób niedosłyszących.;
- na stronie znajduje się wiele plików do pobrania. Nie wszystkie pliki są w pełni dostępne. Może w nich brakować nagłówków lub opisów alternatywnych do zdjęć, tabel, wykresów i grafik. Część dokumentów umieszczona jest w formie skanów.

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP:
- podwyższony kontrast (kontrastowe tło, elementy graficzne, wyszczególnione elementy nawigacyjne zawierające wyraźny focus w postaci ramki widocznej w trakcie nawigacji za pomocą klawiatury),
- możliwość powiększenia/pomniejszania wielkości tekstu na stronie,
- uporządkowana przejrzysta mapa strony,
- artykuły, sekcje zawierają nagłówki ułatwiające nawigację za pomocą klawiatury,
- treść artykułów, publikacji dostępna jest z poziomu menu uporządkowanego w postaci hierarchicznej listy, w której każdy element jest aktywnym odnośnikiem do opisywanej pozycji menu, menu dostępne również za pomocą skrótów klawiaturowych,
- strona internetowa dostosowana do łatwego powiększania z poziomu menu przeglądarki.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Wyniki samooceny lub audytu podmiotu zewnętrznego: Zobacz raport

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

Żądanie musi zawierać:

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

"Nazwa organu odwoławczego" oświadcza, że każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy Wierzbica Wierzbica-Osiedle ul. Włodawska 1, 22-150 Wierzbica

Do budynku prowadzą dwa wejścia: główne wejście od strony ulicy Włodawskiej, drugie alternatywne od strony parkingu z drugiej strony budynku.
Budynek urzędu jest 2 kondygnacyjny, wejście główne oraz alternatywne mają ograniczenia dla wózków inwalidzkich, w postaci schodów. Główne wejście do Urzędu Gminy wyposażone jest w pochylnię.
Parking dla interesantów zlokalizowany jest obok urzędu, z wydzielonymi dwoma miejscami dla osób niepełnosprawnych, dojazd z parkingu do urzędu dla osób niepełnosprawnych umożliwia pochylnia.
Budynek urzędu jest monitorowany.
W budynku nie ma zakazu wstępu z psem asystującym.
W urzędzie na miejscu oraz online nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie poświęconej temu tematowi: https://www.gov.pl/web/dostepnosc-cyfrowa

Informacje dodatkowe i inne oświadczenia

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Podmiotem odpowiedzialnym jest Gmina Wierzbica, adres poczty elektronicznej dostepnosc@ugwierzbica.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 82 569 32 66. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu ,,powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

{"register":{"columns":[]}}