W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Deklaracja dostępności

Zobowiązujemy się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego https://samorzad.gov.pl/web/gmina-wierzbica

Data publikacji strony internetowej: 19.02.2021 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej.

Treści niedostępne:

mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne, ponieważ pochodzą z różnych źródeł.

Wyłączenia:

  • niektóre filmy opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej mogą nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów,

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 19.02.2021 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Podmiotem odpowiedzialnym jest Gmina Wierzbica, adres poczty elektronicznej dostepnosc@ugwierzbica.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 82 569 32 66. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu ,,powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna:

Urząd Gminy Wierzbica Wierzbica-Osiedle ul. Włodawska 1, 22-150 Wierzbica

  1. Do budynku prowadzą dwa wejścia: główne wejście od strony ulicy Włodawskiej, drugie alternatywne od strony parkingu z drugiej strony budynku.
  2. Budynek urzędu jest 2 kondygnacyjny, wejście główne oraz alternatywne mają ograniczenia dla wózków inwalidzkich, w postaci schodów i nie są wyposażone w pochylnie lub platformy.
  3. Parking dla interesantów zlokalizowany jest obok urzędu, z wydzielonymi dwoma miejscami dla osób niepełnosprawnych, barierą architektoniczną uniemożliwiającą dojazd z parkingu do urzędu dla osób niepełnosprawnych jest krawężnik.
  4. Budynek urzędu jest monitorowany.
  5. W budynku nie ma zakazu wstępu z psem asystującym.
  6. W urzędzie na miejscu oraz online nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie poświęconej temu tematowi: https://www.gov.pl/web/dostepnosc-cyfrowa

Materiały

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
raport-dostepnosc-gus-2021.pdf 0.11MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
25.03.2021 09:15 dominik.guz@ugwierzbica.pl
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Dominik Guz
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Deklaracja dostępności 1.0 25.03.2021 09:15 dominik.guz@ugwierzbica.pl

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP