W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Struktura organizacyjna

Wójt Gminy

Zdzisława Bożena Deniszczuk - Wójt Gminy

e-mail: wojt@ugwierzbica.pl

tel. 82 569 32 32

pokój nr 18

Kompetencje  Wójta:
 1. kierowanie bieżącymi sprawami Gminy oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,
 2. składanie oświadczeń woli w imieniu Gminy w zakresie zarządu mieniem,
 3. wykonywanie uchwał Rady oraz przedkładanie na sesję sprawozdań z ich wykonania,
 4. prowadzenie bieżącego nadzoru nad prowadzeniem gospodarki finansowej Gminy,
 5. projektowanie i realizacja strategii rozwoju Gminy,
 6. określanie polityki kadrowej i płacowej,
 7. ustalanie zakresów czynności i odpowiedzialności dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych w Urzędzie oraz zatwierdzanie zakresów czynności pozostałych pracowników,
 8. dokonywanie ocen kwalifikacji kadry kierowniczej Urzędu,
 9. udzielanie pełnomocnictw procesowych,
 10. pełnienie funkcji szefa obrony cywilnej Gminy i nadzór nad wykonywaniem zadań związanych z obronnością,
 11. zapewnianie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu oraz pracowników,
 12. koordynowanie działalności komórek organizacyjnych Urzędu oraz organizowanie ich współpracy,
 13. przyjmowanie oświadczeń o stanie majątkowym od osób do tego zobowiązanych,
 14. rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi w szczególności dotyczącymi podziału zadań,
 15. wydawanie w formie zarządzenia przepisów porządkowych w przypadkach nie cierpiących zwłoki,
 16. kierowanie działaniami prowadzonymi na terenie Gminy w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej,
 17. wykonywanie innych zadań zastrzeżonych ustawami, uchwałami Rady oraz regulaminem do kompetencji Wójta,
 18. wykonywanie uprawnień kierownika zakładu pracy i zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych.
Referat organizacyjno-administracyjny

Stanisław Dębowiak - Sekretarz ( kierownik )

e-mail: stanislaw.debowiak@ugwierzbica.pl

tel. 82 575 0 717

tel. 82 569 32 32 wew. 717

Pokój nr 17

Zakres obowiązków:
 • Kierowanie pracą Referatu Organizacyjno- Administracyjnego oraz nadzór nad właściwym spełnianiem obowiązków pracowników referatu.
 • Opracowywanie projektów struktury organizacyjnej urzędu.
 • Opracowywanie projektów statutu i regulaminów organów gminy.
 • Opracowywanie regulaminu pracy urzędu oraz organizacja i nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem referatów i poszczególnych stanowisk oraz pracą i przestrzeganiem dyscypliny pracy pracowników urzędu.
 • Koordynowanie działań podejmowanych przez poszczególne komórki organizacyjne urzędu.
 • Prowadzenie rejestru aktów prawnych wydawanych przez Wójta.
 • Kontrola realizacji Uchwał Rady Gminy oraz interpelacji Rady Gminy..
 • Ewidencja, nadzór, koordynowanie i kontrola rozpatrywania skarg i wniosków składanych do urzędu.
 • Nadzorowanie terminowości załatwiania spraw przez urząd.
 • Nadzorowanie spraw związanych z wyborami i referendami.
 • Prowadzenie rejestru pełnomocnictw i upoważnień.
 • Planowanie i wykonywanie kontroli wewnętrznej na poszczególnych stanowiskach pracy.
 • Przyjmowanie oświadczeń woli spadkodawcy (testament alograficzny).
 • Pełnienie funkcji pełnomocnika ochrony informacji niejawnych, prowadzanie spraw wynikających ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy.

Sekretariat

Sylwia Malczewska-Dadacz - Inspektor

e-mail: ugwierzbica@ugwierzbica.pl

tel. 82 569 32 32, 82 569 32 66, 82 569 32 03, fax. 82 569 32 22

Pokój nr 16

Zakres obowiązków:
 • Prowadzenie spraw kancelaryjnych i obsługa sekretariatu.
 • Prowadzenie archiwum zakładowego Urzędu Gminy Wierzbica.
 • Zaopatrywanie urzędu w niezbędny sprzęt i materiały biurowe.

Beata Kołodziej Greszta - Inspektor

e-mail: beata.kolodziej@ugwierzbica.pl

tel. 82 575 0 712

tel. 82 569 32 32 wew. 712

Pokój nr 12

Zakres obowiązków:
 • Prowadzenie spraw kadrowych pracowników urzędu.
 • Przygotowywanie dokumentacji związanej z przeprowadzeniem procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze i kierownicze stanowisko urzędnicze oraz prowadzenie dokumentacji związanej z przeprowadzeniem służby przygotowawczej w urzędzie.
 • Wydawanie legitymacji służbowych.
 • Przygotowanie materiałów do przeprowadzenia okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników Urzędu.
 • Opracowywanie sprawozdań statystycznych i analiz dotyczących zatrudnienia w urzędzie.
 • Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie realizacji programów specjalnych i aktywizacji osób bezrobotnych z terenu Gminy Wierzbica.
 • Koordynacja zadań wyborczych na obszarze gminy Wierzbica w  zakresie przygotowania i przeprowadzenia wyborów oraz referendów.
 • Organizowanie i koordynowanie działań w zakresie profilaktyki i ochrony zdrowia oraz współpraca z podmiotami zewnętrznymi w tym zakresie.

 


Krzysztof Jawornicki - Inspektor

krzysztof.jawornicki@ugwierzbica.pl

tel. 82 575 0 707

tel. 82 569 32 32 wew. 707

Pokój nr 7

Zakres  obowiązków:
 • Stanowisko ds. ewidencji ludności (rejestracji danych w rejestrze PESEL, prowadzenie rejestru mieszkańców, sprawy dotyczące zameldowania i wymeldowania mieszkańców.
 • Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców oraz sporządzanie spisów wyborców.
 • Prowadzenie spraw z zakresu zarządzania kryzysowego.
 • Prowadzenie spraw z zakresu obronności, wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz aktów wykonawczych do tej ustawy (m.in. prowadzenie spraw w zakresie kwalifikacji wojskowej)
 • Prowadzenie spraw z zakresu obrony cywilnej.

Dominik Guz - Inspektor

e-mail: dominik.guz@ugwierzbica.pl

tel. 82 575 0 703

tel. 82 569 32 32 wew. 703

Pokój nr 3

Zakres obowiązków:
 • Prowadzenie spraw z zakresu obsługi informatycznej urzędu gminy.
 • Prowadzenie strony internetowej Urzędu Gminy oraz Biuletynu Informacji Publicznej.
 • Pełnienie funkcji administratora istniejącej sieci komputerowej, zapewnianie bezpieczeństwa informacji w sieci oraz zabezpieczanie przed dostępem osób nieuprawnionych.
 • Zamieszczanie w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz Biuletynie Informacji Publicznej informacji dotyczących zamówień publicznych.
 • Przygotowywanie w wersji elektronicznej dokumentacji i wniosków aplikacyjnych w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych,
 • Opracowywanie materiałów promocyjnych gminy, (foldery, kalendarze, fotografie, notatki  prasowe) oraz nadzór nad ich wykonaniem i publikacją.

 

Referat finansowy

Stanisława Pogorzelec - Skarbnik ( kierownik )

e-mail: stanislawa.pogorzelec@ugwierzbica.pl

tel. 82 575 0 722

tel. 82 569 32 32 wew. 722

Pokój nr 22

Zakres obowiązków:
 • Kierowanie pracą Referatu Finansów.
 • Wykonywanie zdań i obowiązków określonych w ustawie o finansach publicznych i ustawie o rachunkowości.
 • Opracowywanie projektu budżetu gminy.
 • Opracowywanie planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu gminnego.
 • Nadzór i kontrola realizacji budżetu.
 • Bieżąca analiza dochodów i wydatków budżetu.
 • Opracowywanie okresowych analiz i sprawozdań o sytuacji finansowej gminy.
 • Nadzór nad prowadzeniem ewidencji majątku gminy.
 • Planowanie i kontrola wewnętrzna gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych gminy.
 • Przekazywanie dotacji podległym jednostkom oraz innym instytucjom i organizacjom.
 • Nadzór i kontrola formalno - prawna i rachunkowa dowodów księgowych oraz innych dokumentów powodujących skutki finansowe.
 • Współpraca i przygotowywanie wniosków o płatność realizowanych projektów.
 • Opracowywanie prognoz finansowych niezbędnych do zaciągania kredytów i pożyczek.

Katarzyna Jemioła - Inspektor

e-mail: katarzyna.jemiola@ugwierzbica.pl

tel. 82 575 0 719

tel. 82 569 32 32 wew. 719

Pokój nr 19

Zakres obowiązków:
 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych urzędu gminy.
 • Prowadzenie ewidencji księgowej oraz jej uzgadnianie.
 • Przygotowywanie i sporządzanie sprawozdań budżetowych.
 • Prowadzenie ewidencji księgowej składników majątkowych.
 • Prowadzenie ewidencji księgowej, rozliczanie podatku VAT oraz sporządzanie deklaracji VAT.
 • Prowadzenie spraw z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Anna Wawruszak - Inspektor

e-mail: anna.wawruszak@ugwierzbica.pl

tel. 82 575 0 719

tel. 82 569 32 32 wew. 719

Pokój nr 19

Zakres obowiązków:
 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych urzędu gminy.
 • Przygotowywanie i sporządzanie sprawozdań budżetowych,
 • Rozliczanie, przygotowywanie wniosków o płatność, ewidencja księgowa oraz sprawozdawczość realizowanych inwestycji i działań z funduszy strukturalnych m.in. RPO, PROW, KL, EFS itp.
 • Sporządzanie list płac pracowników urzędu oraz innych list płac i wypłat (m.in. diety radnych, członków komisji).
 • Prowadzenie dokumentacji związanej z naliczaniem, potrącaniem oraz przekazywaniem podatku dochodowego od osób fizycznych.
 • Sporządzanie deklaracji rozliczeniowych i innych sprawozdań do ZUS, Urzędu Skarbowego, Urzędu Statystycznego.
 • Prowadzenie spraw związanych z prowadzeniem ewidencji księgowej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Bożena Hałas - Inspektor

e-mail: bozena.halas@ugwierzbica.pl

tel. 82 575 0 715

tel. 82 569 32 32 wew. 715

Pokój nr 15

Zakres obowiązków:
 • Wymiar podatku rolnego, podatku od nieruchomości, leśnego osób prawnych oraz prowadzenia spraw z tym związanych.
 • Przeprowadzanie w terenie kontroli stanu posiadania rolników z zapisami w karatach gospodarstw.
 • Sprawozdawczość.
 • Wykonywanie zadań w zakresie wymiaru zobowiązań pieniężnych z gruntów będących w zasobach Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz stanowiących mienie komunalne w sołectwach.
 • Wydawanie zaświadczeń dot. powierzchni i miejsca położenia gospodarstw.

Monika Kapeluszna - Inspektor

e-mail: monika.kapeluszna@ugwierzbica.pl

tel. 82 575 0 715

tel. 82 569 32 32 wew. 715

Pokój nr 15

Zakres obowiązków:
 • Wymiar podatku rolnego, podatku od nieruchomości, leśnego osób prawnych oraz prowadzenia spraw z tym związanych.
 • Przeprowadzanie w terenie kontroli stanu posiadania rolników z zapisami w karatach gospodarstw.
 • Sprawozdawczość.
 • Wykonywanie zadań w zakresie wymiaru zobowiązań pieniężnych z gruntów będących w zasobach Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz stanowiących mienie komunalne w sołectwach.
 • Wydawanie zaświadczeń dot. powierzchni i miejsca położenia gospodarstw.

Beata Białasz - Inspektor

e-mail: beata.bialasz@ugwierzbica.pl

tel. 82 575 0 721

tel. 82 569 32 32 wew. 721

Pokój nr 21

Zakres obowiązków:
 • Prowadzenie ewidencji księgowej podatku rolnego, podatku od nieruchomości, leśnego osób prawnych oraz ewidencji księgowej podatku od środków transportowych.
 • Prowadzenie egzekucji należności podatkowych.
 • Prowadzenie ewidencji przypisów i odpisów podatku osób fizycznych.
 • Wydawanie zaświadczeń w sprawach podatkowych.
 • Kontrola prawidłowości rozliczeń podatku pobieranego przez inkasentów oraz ich rozliczanie.

Diana Węgorowska - Inspektor

e-mail: diana.wegorowska@ugwierzbica.pl

tel. 82 575 0 711

tel. 82 569 32 32 wew. 711

Pokój nr 11

Zakres obowiązków:
 • Wystawianie faktur za pobór wody i zrzut ścieków.
 • Prowadzenie ewidencji księgowej opłat za pobór wody i zrzut ścieków oraz gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 • Prowadzenie ewidencji księgowej należności z tyt. mienia komunalnego.
 • Prowadzenie ewidencji księgowej budowy urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i kanalizacji sanitarnej.
 • Prowadzenie postępowań podatkowych w przypadku nieuiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub uiszczenia jej w wysokości niższej od należnej.
 • Przygotowywanie projektów decyzji  administracyjnych o wysokości zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 • Wystawianie tytułów wykonawczych w celu wyegzekwowania niezapłaconych opłat.
 • Prowadzenie rejestru VAT w zakresie naliczania i poboru w/w należności.
 • Opracowywanie analiz kosztów i sprawozdań finansowych z zakresu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz gospodarki wodno- ściekowej.

Anna Winiarska-Biszczan - Inspektor

e-mail: anna.winiarska-biszczan@ugwierzbica.pl

tel. 82 575 0 711

tel. 82 569 32 32 wew. 711

Pokój nr 11

Zakres obowiązków:
 • Prowadzenie ewidencji księgowej wpływów za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 • Prowadzenie postępowań podatkowych w przypadku nieuiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub uiszczenia jej w wysokości niższej od należnej.
 • Przygotowywanie projektów decyzji  administracyjnych o wysokości zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 • Wystawianie tytułów wykonawczych w celu wyegzekwowania niezapłaconych opłat.
 • Opracowywanie analiz kosztów i sprawozdań finansowych z zakresu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
 • Realizacja zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Referat budownictwa, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej

Marta Woś - Inspektor

marta.wos@ugwierzbica.pl

tel. 82 575 0 714

tel. 82 569 32 32 wew. 714

 

pokój nr 14

Zakres obowiązków:
 • Realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
 • Realizacja zadań wynikających z ustawy – Prawo ochrony środowiska, w tym: przygotowywanie prognoz i programów przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska, przygotowywanie zleceń badań, analiz i oceny jakości środowiska, dokonywanie uwzględnień przy lokalizacji inwestycji wymagań ochrony środowiska wynikających z planu zagospodarowania przestrzennego i przepisów o ochronie środowiska, prowadzenie nadzoru i kontroli inwestycji w zakresie ochrony środowiska.
 • Realizacja zadań wynikających z ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w tym: zajmowanie się udostępnianiem informacji o środowisku i jego ochronie, prowadzenie postępowań o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia, przeprowadzanie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, przygotowywanie projektów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia.

Paulina Czuba - Inspektor

paulina.czuba@ugwierzbica.pl

tel. 82 575 0 708

tel. 82 569 32 32 wew. 708

 

pokój nr 8

Zakres obowiązków:
 • Realizacja zadań wynikających z ustawy – Prawo zamówień publicznych (sprawozdawczość, sporządzanie, aktualizacja oraz publikacja planów zamówień publicznych, przygotowywanie i  prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego m.in. w zakresie dostaw, usług i robót budowlanych).
 • Przygotowywanie dokumentacji aplikacyjnej (wnioski o dofinansowanie) w ramach programów realizowanych m.in. ze źródeł zewnętrznych.
 • Prowadzenie i rozliczanie projektów zgodnie z obowiązującymi dla poszczególnych programów wytycznymi i zasadami rozliczania projektów.  
 • Koordynacja zadań gminy związanych z realizacją programu „Czyste powietrze”.
 • Pozyskiwanie środków ze źródeł zewnętrznych.
 • Realizacja zadań wynikających z ustawy – Prawo budowlane, w tym uczestniczenie w przygotowaniu zadań inwestycyjnych.

Magdalena Kozicka - Inspektor

magdalena.kozicka@ugwierzbica.pl

tel. 82 575 0 712

tel. 82 569 32 32 wew. 712

pokój nr 12

Zakres obowiązków:
 • Prowadzenie spraw dotyczących inwestycji i remontów mienia komunalnego.
 • Prowadzenie spraw związanych z eksploatacją oświetlenia ulicznego.
 • Organizowanie i nadzorowanie prac związanych z bieżącym  utrzymaniem sieci dróg gminnych.
 • Koordynowanie planowych i bieżących przeglądów technicznych budynków administrowanych przez Urząd Gminy oraz budynków jednostek podległych.
 • Prowadzenie spraw z zakresu gospodarki mieszkaniowej i lokali użytkowych (czynsze za wynajem lokali, użytkowanie wieczyste, czynsz dzierżawny).
 • Prowadzenie spraw związanych z pozyskiwaniem, wdrażaniem i rozliczaniem funduszy strukturalnych w zakresie objętym stanowiskiem pracy.
 • Prowadzenie spraw z zakresu zwalczania klęsk żywiołowych.
 • Pełnienie funkcji koordynatora do spraw dostępności
Referat zamówień publicznych, rolnictwa i gospodarki gruntami

Joanna Stepaniuk - Kierownik

joanna.stepaniuk@ugwierzbica.pl

tel. 82 575 0 708

tel. 82 569 32 32 wew. 708

Pokój nr 8

Zakres  obowiązków:

 

 Andrzej Bondyra - Inspektor

andrzej.bondyra@ugwierzbica.pl

tel. 82 575 0 704

tel. 82 569 32 32 wew. 704

Pokój nr 4

Zakres obowiązków:
 • Przygotowywanie i prowadzenie postępowań przetargowych przy zbywaniu mienia gminnego.
 • Prowadzenie postępowań i przygotowywanie projektów decyzji na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości.
 • Obsługa bazy danych zawierającej ewidencję gruntów i budynków dla potrzeb gminy.
 • Prowadzenie spraw związanych z nazewnictwem ulic.
 • Ustalanie numerów porządkowych nieruchomości zabudowanych oraz nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę oraz prowadzenie i aktualizowanie ewidencji numeracji porządkowej nieruchomości.
 • Prowadzenie postępowań i przygotowywanie projektów decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości.
 • Przygotowywanie projektów decyzji dotyczących podziałów nieruchomości (gruntów).
 • Realizowanie zadań wynikających z ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.

Agnieszka Laskowska - Inspektor

agnieszka.laskowska@ugwierzbica.pl

tel. 82 575 0 705

tel. 82 569 32 32 wew. 705

Pokój nr 5

Zakres obowiązków:
 • Prowadzenie spraw w zakresie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej.
 • Realizacja zadań wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami w zakresie obrotu oraz gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy.
 • Realizowanie zadań z zakresu ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
 • Realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie przyrody.
 • Realizacja zadań w zakresie dot. gospodarki łowieckiej.
 • Nadzór nad produkcją roślinną i zwierzęcą (m.in. ochrona zwierząt).
 • Wydawanie zaświadczeń o kształtowaniu ustroju rolnego.
Urząd stanu cywilnego

Magdalena Kawiak - Zastępca kierownika

magdalena.kawiak@ugwierzbica.pl

tel. 82 575 0 706

tel. 82 569 32 32 wew. 706

Pokój nr 6

Zakres obowiązków:
 • Realizacja zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego oraz Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, w tym m.in.: przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński; sporządzanie aktów małżeństwa; wydawanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa do ślubów wyznaniowych; wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą; sporządzanie aktów urodzenia, małżeństw i zgonów w rejestrze stanu cywilnego; przyjmowanie oświadczeń o uznaniu ojcostwa oraz o nadaniu dziecku nazwiska.
 • Prowadzenie spraw z zakresu ustawy o zmianie imienia i nazwiska.
 • Prowadzenie spraw administracyjnych związanych z wydawaniem, wymianą i utratą dowodów osobistych.
 • Prowadzenie spraw z zakresu ochrony informacji niejawnych, wynikających z ustawy o ochronie informacji niejawnych.
 • Obsługa organizacyjna i kancelaryjno-techniczna Rady Gminy Wierzbica oraz Komisji Rady.
 • Wykonywanie zadań inspektora służby bezpieczeństwa i higieny pracy.
{"register":{"columns":[]}}