W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Zwolnienie z podatku dochodowego z Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna umożliwia prowadzenie działalności gospodarczej na preferencyjnych warunkach. Przedsiębiorcy mogą korzystać z pomocy publicznej w formie zwolnienia z podatku dochodowego (PIT lub CIT) zarówno dla istniejących przedsiębiorstw jak i nowych projektów – niezależnie od lokalizacji.

Loga Polskiej Strefy Inwestycji i Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, pod nimi napis "Rozpoczynasz nowy projekt inwestycyjny? Dołącz do Polskiej Strefy Inwestycji"

JAK TO DZIAŁA?

Przedsiębiorca, który uzyska decyzję o wsparciu w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej otrzyma pomoc publiczną w postaci zwolnienia z podatku dochodowego. Maksymalna wysokość liczona jest jako procent wydatków kwalifikowanych inwestycji i zależy od wielkości przedsiębiorstwa:

 • Duże - do 35%
 • Średnie - do 45%
 • Małe i mikro - do 55%

kosztów inwestycji lub 2-letnich kosztów zatrudnienia nowych pracowników.


NA CO MOŻNA UZYSKAĆ WSPARCIE

 • utworzenie nowego przedsiębiorstwa
 • zwiększenie zdolności produkcyjnej
 • wprowadzenie nowych produktów/ zmianę procesu produkcyjnego
 • dwuletnie koszty pracy pracowników zatrudnionych w ramach nowej inwestycji


KRYTERIA ILOŚCIOWE

Kryteria ilościowe to minimalne koszty inwestycji uzależnione od stopy bezrobocia w danym powiecie.

KRYTERIA ILOŚCIOWE – koszty kwalifikowane nowej inwestycji w powiecie wejherowskim

 • Duzi przedsiębiorcy - 60 mln zł
 • Średni przedsiębiorcy - 12 mln zł
 • Mali przedsiębiorcy - 3 mln zł
 • Mikro przedsiębiorcy - 1,2 mln zł
 • Nowoczesne usługi oraz B+R - 3 mln zł

Do kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem na nowe inwestycje zalicza się koszty będące:

 1. kosztem związanym z nabyciem gruntów lub prawa ich użytkowania wieczystego,
 2. ceną nabycia albo kosztem wytworzenia we własnym zakresie środków trwałych, pod warunkiem zaliczenia ich, zgodnie z odrębnymi przepisami, do składników majątku podatnika i zaliczenia ich do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 3. kosztem rozbudowy lub modernizacji istniejących środków trwałych,
 4. ceną nabycia wartości niematerialnych i prawnych związanych z transferem technologii przez nabycie praw patentowych, licencji, know-how i nieopatentowanej wiedzy technicznej,
 5. kosztem związanym z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli – pod warunkiem, że okres najmu lub dzierżawy trwa co najmniej 5 lat, a w przypadku mikroprzedsiębiorców, małych przedsiębiorców i średnich przedsiębiorców – co najmniej 3 lata, licząc od przewidywanego terminu zakończenia nowej inwestycji,
 6. ceną nabycia aktywów innych niż grunty, budynki i budowle objęte najmem lub dzierżawą, w przypadku, gdy najem lub dzierżawa ma postać leasingu finansowego oraz obejmuje zobowiązanie do nabycia aktywów z dniem upływu okresu najmu lub dzierżawy


PRZYKŁAD

Mały przedsiębiorca, który po uzyskaniu decyzji o wsparciu poniesie nakłady inwestycyjne w wysokości 3 mln zł na rozbudowę swojego zakładu, nie płaci podatku dochodowego do momentu wykorzystania puli 1,65 mln zł (55% z 3 mln zł) lub do upłynięcia terminu obowiązywania decyzji o wsparciu (12 lub 15 lat od momentu jej wydania).


KRYTERIA JAKOŚCIOWE

Kryteria jakościowe to warunki zgodności ze średniookresową strategią rozwoju kraju.

 • Kryterium zrównoważonego rozwoju gospodarczego
 • Kryterium zrównoważonego rozwoju społecznego


PROCEDURA

Proces wydawania decyzji o wsparciu uległ znacznemu skróceniu. Przedsiębiorca może oczekiwać wydania decyzji o wsparciu w ciągu miesiąca.

Jak ubiegać się o wsparcie? (5 kroków do uzyskania wsparcia)

 1. Kontakt z działem inwestycji Strefowych PSSE (Pomorskie: 693 204 204)
 2. Wstępna weryfikacja projektu
 3. Złożenie wniosku o wydanie decyzji o wsparciu
 4. Rozpatrzenie wniosku przez PSSE
 5. Wydanie decyzji o wsparciu

 

KONTAKT

Dominika Kazimierczyk
tel. 603 989 422
e-mail: d.kazimierczyk@strefa.gda.pl

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o.
ul. Trzy Lipy 3
80-172 Gdańsk

tel. 58 740 43 00
tel. 693 204 204
e-mail: invest@strefa.gda.pl

www.strefa.gda.pl