W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Obrady IV/2024 Sesji Rady Gminy Łęczyce

Uprzejmie informuję o obradach IV/2024 sesji Rady Gminy Łęczyce IX kadencji, które odbędą się 24 czerwca 2024 r. o godz. 14.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Łęczyce.

Sesja dostępna będzie online na stronie: Rada Gminy Łęczyce - transmisje z sesji Rady w serwisie eSesja.tv

1. Sprawy regulaminowe.

1.1 Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
1.2 Przyjęcie porządku obrad.

2. Informacja i sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Łęczyce za okres międzysesyjny.

3. Sprawozdanie z realizacji ,,Programu współpracy Gminy Łęczyce z organizacjami pozarządowymi innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023’’.

4. Ocena zasobów Pomocy Społecznej Gminy Łęczyce za 2023 rok.

5. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy za 2023 rok.

5.1 Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Łęczyce za 2023 rok.
5.2 Debata nad raportem
5.3 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Łęczyce wotum zaufania.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Łęczyce za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

6.1 Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Łęczyce za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
6.2 Opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Łęczyce za 2023 rok.
6.3 Stanowiska Komisji Rady Gminy Łęczyce w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Łęczyce za 2023 rok.
6.4 Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Łęczyce z tytułu wykonania budżetu Gminy Łęczyce za 2023 rok.
6.5 Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Łęczyce z tytułu wykonania budżetu Gminy Łęczyce za 2023 rok.
6.6 Dyskusja nad sprawozdaniem finansowym wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Łęczyce za 2023 rok z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami.
6.7 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 r.
6.8 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Łęczyce z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok.

7. Wolne wnioski Radnych.

8. Zapytania i interpelacje Radnych.

9. Sprawy bieżące Rady.

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz.509, 702) Wójt Gminy Łęczyce przedstawił Radzie Gminy w Łęczycach Raport o stanie Gminy Łęczyce za rok 2023. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy. Raport dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łęczyce.

W debacie nad raportem mogą zabierać głos radni oraz mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć Przewodniczącemu Rady Gminy Łęczyce pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy tj. do 24 czerwca 2023 r. Wzór zgłoszenia udostępniony jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łęczyce. Mieszkańcy są dopuszczeni do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że Rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Zgłoszenia można składać w Biurze Rady Gminy Łęczyce pod adresem ul. Długa 53, 84 – 218 Łęczyce, pokój 5.

{"register":{"columns":[]}}