W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Przedszkole nowych możliwości

Wartość projektu to 565 293,99 zł.

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej wynosi 480 499,89 zł.

Projekt realizowany w okresie 1.08.2022 r. – 30.06.2023 r. obejmuje 25 dzieci w wieku przedszkolnym oraz
2 nauczycieli zatrudnionych w nowo utworzonym oddziale PP w Dobroniu, którzy zamieszkują w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i uczą się/pracują na obszarze województwa łódzkiego, w gminie Dobroń.

Cel główny to zwiększenie dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej i poprawa szans edukacyjnych dzieci
w wieku przedszkolnym z gminy Dobroń poprzez wygenerowanie 25 dodatkowych miejsc w Publicznym Przedszkolu w Dobroniu, poprawę jakości edukacji w drodze doskonalenia zawodowego 2 nauczycieli i wyposażenia oddziału przedszkolnego oraz rozszerzenie oferty oddziału o zajęcia dodatkowe wspierające wyrównywanie deficytów.

Do zakładanych rezultatów należą, m. in.:

1. Liczba 2 nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu,

2. Liczba 25 miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie,

3. Liczba 12 dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne
w edukacji przedszkolnej,

4. Liczba 2 nauczycieli objętych wsparciem w programie,

5. Liczba 1 OWP objętego wsparciem, zlokalizowanego na obszarze wiejskim.

6. Liczba 1 podmiotu będącego jednostką sektora finansów publicznych objętego wsparciem w programie.

Realizowane zadania, to:

1. Wygenerowanie i funkcjonowanie nowych miejsc przedszkolnych dla 25 dzieci w wieku przedszkolnym z terenu gminy Dobroń w ramach oddziału Publicznego Przedszkola w Dobroniu,

2. Realizacja zajęć dodatkowych wspierających wyrównywanie deficytów dla dzieci uczęszczających do nowo utworzonego oddziału Publicznego Przedszkola w Dobroniu z zakresu gimnastyki korekcyjnej, terapii logopedycznej oraz terapii pedagogicznej,

3. Realizacja szkolenia z zakresu pracy z dziećmi z zaburzeniami zachowania i współpracy z rodzicami w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w nowo utworzonym oddziale Publicznego Przedszkola
 w Dobroniu.

Dodatkowa rekrutacja

Gmina Dobroń ogłasza
rekrutację dzieci uczęszczających do
oddziału Publicznego Przedszkola w Dobroniu

w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Dobroniu

na zajęcia dodatkowe w ramach projektu

„Przedszkole nowych możliwości”

1.08.2022 – 30.06.2023

Na zajęcia dodatkowe z:

  • gimnastyki korekcyjnej
  • terapii logopedycznej
  • terapii pedagogicznej

mogą zostać zgłoszone dzieci posiadające zdiagnozowane deficyty w adekwatnym zakresie dokumentowane wynikami badań prowadzonych przez przedszkole lub wskazaniami Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej.

Zajęcia dodatkowe prowadzone będą w okresie październik 2022 r.-czerwiec 2023 r.

Zgłoszenia do udziału w zajęciach dodatkowych przyjmowane będą w okresie 19-26 września br.
w sekretariacie Publicznego Przedszkola w Dobroniu lub elektronicznie na adres e-mail: sekretariat@dobron.ug.gov.pl.

W rekrutacji stosowane będzie kryterium dochodowe oraz kolejność zgłoszeń.

Udział w zajęciach jest bezpłatny (z wyjątkiem opłat za godziny pobytu dziecka wykraczające poza podstawę programową).

Bliższe informacje można uzyskać w Biurze Projektu lub w Publicznym Przedszkolu w Dobroniu. (ul Sienkiewicza  60, 95-082 Dobroń, tel. (43) 677 20 32).

Rekrutacja

Gmina Dobroń ogłasza
rekrutację dzieci w wieku przedszkolnym
do nowego oddziału
Publicznego Przedszkola w Dobroniu

utworzonego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Dobroniu

w ramach projektu

„Przedszkole nowych możliwości”

1.08.2022 – 30.06.2023

Rekrutacja wyłoni 25 dzieci w wieku przedszkolnym zgodnym z art. 31 ust.1-7 Ustawy Prawo oświatowe, zamieszkałych w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie gminy Dobroń.

O pierwszeństwie do udziału w projekcie decydować będą w I etapie rekrutacji kryteria wynikające z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, zaś w II etapie kryterium dochodowe oraz kolejność zgłoszeń.

Zajęcia przedszkolne prowadzone będą w godz. 6.30-16.30 w okresie wrzesień 2022 r.-czerwiec 2023 r.

Zgłoszenia przyjmowane są w okresie od 16 do 24 sierpnia br. w sekretariacie Publicznego Przedszkola w Dobroniu (w godz. 8.00-14.00) lub elektronicznie na adres e-mail: sekretariat@dobron.ug.gov.pl.

Projekt oferuje także zajęcia dodatkowe z zakresu logopedii, gimnastyki korekcyjnej oraz terapii pedagogicznej dla dzieci uczęszczających do nowego oddziału, wykazujących potrzeby we wskazanych obszarach.

Zajęcia dodatkowe prowadzone będą w okresie październik 2022 r.-czerwiec 2023 r.

Udział w projekcie jest bezpłatny (z wyjątkiem opłat za wyżywienie i opłat za godziny pobytu dziecka wykraczające poza podstawę programową).

Bliższe informacje można uzyskać w Biurze Projektu lub w Publicznym Przedszkolu w Dobroniu (ul Sienkiewicza  60, 95-082 Dobroń, tel. (43) 677 20 32).

Materiały

Regulamin nowy.docx
Regulamin​_nowy.docx 0.51MB
Harmonogram udzielania wsparcia
Shuw​_podstawa​_programowa1.docx 0.51MB
oświadczenie-samotne wychowywanie.docx
oświadczenie-samotne​_wychowywanie.docx 0.51MB
oświadczenie o wielodzietności.docx
oświadczenie​_o​_wielodzietności.docx 0.51MB
klauzula informacyjna.docx
klauzula​_informacyjna.docx 0.07MB
FZ nowa grupa.docx
FZ​_nowa​_grupa.docx 0.51MB
DEKLARACJA UCZESTNIKA PROJEKTU O PRZYSTĄPIENIU DO ZAJĘĆ DODATKOWYCH
Deklaracja.docx 0.49MB
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA do udziału w zajęciach dodatkowych
FZ.docx 0.50MB
Shuw terapia pedagogiczna
Shuw​_terapia​_pedagogiczna​_poprawione.docx 0.06MB
Shuw logopedia
Shuw​_logopedia​_prawidłowy.docx 0.50MB
Shuw korekcyjna
Shuw​_korekcyjna​_prawidłowe.docx 0.50MB
{"register":{"columns":[]}}