W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Obwieszczenie Wójta Gminy Dobroń

25.04.2023

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Chechło Pierwsze w rejonie ul. Torowej w gminie Dobroń

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.), art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) oraz uchwały Nr XLIV/321/22 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 27 października 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Chechło Pierwsze w rejonie ul. Torowej w gminie Dobroń,
zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie, projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Chechło Pierwsze w rejonie ul. Torowej w gminie Dobroń wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Wyłożenie nastąpi w dniach od 04.05.2023 r. do 25.05.2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Dobroniu, ul. 11 Listopada 9; 95-082 Dobroń, w godzinach 8.00 – 15.00, a także przez udostępnienie ww. dokumentów w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem https://samorzad.gov.pl/web/gmina-dobron/
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 16.05.2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Dobroniu, ul. 11 Listopada 9; 95-082 Dobroń, w pokoju 23, o godz.10.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 w/w ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu oraz prognozie oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać do Wójta Gminy Dobroń w formie papierowej na adres: Urząd Gminy w Dobroniu, ul. 11 Listopada 9; 95-082 Dobroń lub elektroniczne bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres email: sekretariat@dobron.ug.gov.pl lub poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09.06.2023 r.

Wójt Gminy Dobroń
Robert Jarzębak

 

Materiały

Projekt uchwały zmiany MPZP - Chechło Pierwsze przy ul. Torowej.docx
Projekt​_uchwały​_zmiany​_MPZP​_-​_Chechło​_Pierwsze​_przy​_ul​_Torowej.docx 0.01MB
Uzasadnienie do projektu zmiany MPZP - Chechło Pierwsze przy ul. Torowej.docx
Uzasadnienie​_do​_projektu​_zmiany​_MPZP​_-​_Chechło​_Pierwsze​_przy​_ul​_Torowej.docx 0.02MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
25.04.2023 10:32 Marcin Cieślak
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Dariusz Płuciennik
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Obwieszczenie Wójta Gminy Dobroń 3.0 15.06.2023 07:51 Marcin Cieślak
Obwieszczenie Wójta Gminy Dobroń 2.0 04.05.2023 09:24 Marcin Cieślak
Obwieszczenie Wójta Gminy Dobroń 1.0 25.04.2023 10:32 Marcin Cieślak

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}