W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Przebudowa drogi powiatowej nr 4366w na odcinku ulicy Mareckiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Gminie Zielonka Etap I zadanie 1

Przedmiotem projektu pt.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4366W na odcinku ulicy Mareckiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w gminie Zielonka. Etap I, zadanie nr 1” była modernizacja części ulicy Mareckiej w Zielonce będącej drogą powiatową o długości 1 035 m.

Przebudowa drogi Nr 4366W dotyczyła istniejącego odcinka drogi o długości 1, 035 km, jezdni, budowy chodników ze zjazdami na posesje i ścieżki rowerowej, która łączy obecnie miejsca zamieszkania z miejscami rekreacji, a także służy do przeniesienia ruchu rowerowego z jezdni na specjalnie wydzielone miejsce, gdzie ruch ten odbywa w sposób bezpieczny zarówno dla rowerzystów jak i pieszych. Ważnym elementem poprawy warunków dla środowiska naturalnego są wybudowane odwodnienia, które w sposób uporządkowany odprowadzają wody opadowe do rzeki Długiej. Zasadniczym czynnikiem wskazującym na poprawę istniejącej sytuacji jest poprawa odprowadzania wód, bez zagrożenia zalania sąsiadujących posesji, co ma miejsce w chwili obecnej. Rozbudowa drogi pojawiała się w postulatach okolicznej ludności, dla której istniejąca droga i jej stan związane były z występowaniem hałasu, kurzu, jak i zagrożenia dla bezpieczeństwa podczas poruszania się po poboczach (nie było ciągów chodników) i podczas przekraczania jezdni. Zaproponowane w projektach budowlanych kontrolowane przejścia poprzeczne jezdni za pomocą tzw. „azyli”, skutkują poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego dla wszystkich użytkowników drogi przebudowywanej w ramach projektu.


Oddziaływanie w bliskim zakresie przestrzennym projektu obejmuje przede wszystkim mieszkańców Zielonki – 16,6 tys. osób. A także, w odległym zakresie przestrzennym, ma wpływ na mieszkańców Marek – 23 tys., Kobyłki – 17,8 tys. osób, a także Wołomina zamieszkiwanego przez 49 tys. osób. W sumie, w bliskim i odległym zakresie przestrzennym, projekt będzie wpływał na około 106,4 tys., osób będące ostatecznymi beneficjentami projektu. Należy także zaznaczyć pośredni wpływ na mieszkańców gminy Ząbki, dzięki realizacji projektu odciążone zostaną drogi przechodzące przez obszar tej gminy, zwiększając komfort podróży mieszkańców Ząbek do i z Warszawy. Dla mieszkańców tych gmin projekt zapewnia: lepsze powiązanie z krajowym układem drogowym; ułatwia dojazd do Warszawy; ułatwia dojazd samochodów zaopatrzeniowych do przedsiębiorstw mających siedziby przy ulicy Mareckiej, jak i przedsiębiorstw położonych w dalszej części powiatu; udostępnia obszar Zielonki dla potencjalnych inwestorów, zwiększa atrakcyjność inwestycyjną całego regionu; umożliwia poprowadzenie transportu publicznego; zwiększa atrakcyjność rekreacyjną terenu Zielonki; obniża koszty transportu; zwiększa bezpieczeństwo pieszych i kołowych użytkowników ulicy.


Do powyższych zmian, należy dodać też oddziaływanie w długim horyzoncie czasowym, które będzie się przejawiało poprzez: mniejszą liczbę wypadków i ofiar; zmniejszenie zagrożenia zalewania wodami opadowymi i roztopowymi działek położonych w pobliżu ulicy Mareckiej; odciążenie drogi wojewódzkiej nr 634, jako drogi prowadzącej ruch samochodowy z obszaru powiatu do Warszawy.
Bezpośrednimi produktami projektu pt.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4366W na odcinku ulicy Mareckiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w gminie Zielonka. Etap I, zadanie nr 1” jest: przebudowana ul. Marecka na odcinku 1 035 m; wybudowane chodniki po obu stronach jezdni; ścieżka rowerowa; kanalizacja deszczowa; przebudowane 3 skrzyżowania; wykonane lub przebudowane zjazdy do posesji; przebudowane przejścia dla pieszych.
Inwestycja realizowana była w okresie od początku III kwartału 2008 r. do końca III kwartału 2009 r. Główne roboty budowlano-montażowe zaplanowano na II i III kwartał 2009 r.


Wartość projektu – 7.603.419,14 zł
Ostateczna kwota dofinansowania z EFRR – 6.387.166,65 zł

{"register":{"columns":[]}}