W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Rejestry i informacje prowadzone przez urząd

Wydział Spraw Obywatelskich

 1. Wykaz stowarzyszeń wpisanych do rejestru stowarzyszeń, fundacji... w Krajowym Rejestrze Sądowym
 2. Wykaz terenowych jednostek organizacyjnych z osobowością prawną wpisanych do rejestru stowarzyszeń, fundacji... w Krajowym Rejestrze Sądowym
 3. Wykaz terenowych jednostek organizacyjnych bez osobowości prawnej zgłoszonych Staroście Wołomińskiemu
 4. Wykaz stowarzyszeń zwykłych zgłoszonych staroście Wołomińskiemu przed 20 maja 2016 r.
 5. Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
 6. Ewidencja klubów sportowych, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej
 7. Ewidencja uczniowskich klubów sportowych
 8. Wykaz fundacji wpisanych do rejestru stowarzyszeń, fundacji... w Krajowym Rejestrze Sądowym
 9. Ewidencja rzeczy znalezionych
 10. Rejestr decyzji
 11. Rejestr postanowień
 12. Dziennik korespondencyjny

Materiały

Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Ewidencje​_stowarzyszeń​_zwykłych.pdf 0.35MB
Wydział Kadr i Szkoleń

 1. Rejestr pełnomocnictw i upoważnień
 2. Ewidencja wyjść
 3. Rejestr osób zatrudnionych
 4. Ewidencja zwolnień lekarskich
 5. Rejestr osób zwolnionych
Wydział Ochrony Środowiska

 1. Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
 2. Rejestr żywych zwierząt gatunków wymienionych w załącznikach A i B rozporządzenia Rady WE nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi, zaliczonych do płazów, gadów, ptaków lub ssaków,
 3. Rejestr sprzętu pływającego, służącego do amatorskiego połowu ryb
 4. Rejestr wydanych kart wędkarskich
 5. Wykaz zanieczyszczeń historycznych,
 6. Rejestr terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
 7. Rejestr zawierający informacje o terenach, na których stwierdzono przekroczenie standardów jakości gleby lub ziemi
 8. Rejestry decyzji i postanowień
Wydział Komunikacji
Archiwum Zakładowe

 1. Ewidencja dokumentacji przechowywanej w archiwum zakładowym.
 2. Ewidencja udostępniania dokumentacji w archiwum zakładowym.
Wydział Finansowy

 1. Ewidencja ksiąg rachunkowych Starostwa.
 2. Ewidencja ksiąg rachunkowych Organu.
 3. Rejestr podatku VAT od towarów i usług.
 4. Rejestr likwidacji środków trwałych.
 5. Dziennik korespondencyjny.
Wydział Organizacji i Administracji

 1. Rejestr skarg i wniosków.
 2. Rejestr delegacji.
 3. Rejestr pieczęci.
 4. Książka kontroli.
 5. Dziennik korespondencji wpływającej.
 6. Książki nadawcze.
 7. Rejestr porozumień.
 8. Rejestr zarządzeń Starosty.
 9. Centralny rejestr umów.
 10. Rejestr zleceń i zamówień.
 11. Rejestr uchwał Rady Powiatu Wołomińskiego.
 12. Rejestr aktów prawa miejscowego.
 13. Rejestr wniosków i interpelacji radnych.
 14. Rejestr wniosków i postulatów mieszkańców i innych podmiotów do rady powiatu oraz spotkań z mieszkańcami i innymi podmiotami.
 15. Rejestr druków.

Materiały

Centralny Rejestr Umów 2019
Centralny​_Rejestr​_Umów​_2019.pdf 1.30MB
Centralny Rejestr Umów 2020
Centralny​_Rejestr​_Umów​_​_2020.pdf 1.25MB
Centralny Rejestr Umów 2021
Rejestr​_Umow​_2021p.pdf 0.81MB
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
22.03.2021 13:29 Grzegorz Podrażka
Pierwsza publikacja:
22.03.2021 13:29 Grzegorz Podrażka
Wydział Edukacji i Kultury

 1. Rejestr wydanych zaświadczeń dotyczących zdanego egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego
 2. Rejestr aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela na stopień nauczyciela mianowanego
 3. Rejestr decyzji w/s odmowy nauczycielowi nadania stopnia nauczyciela mianowanego
 4. Ewidencja szkół i placówek niepublicznych prowadzona przez Powiat Wołomiński
 5. Rejestr decyzji w sprawie odmowy wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Powiat Wołomiński
 6. Rejestr decyzji w sprawie nadania szkole niepublicznej uprawnień szkoły publicznej
 7. Rejestr decyzji w sprawie wykreślenia z ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Powiat Wołomiński.
 8. Rejestr instytucji kultury.

Materiały

REJESTR INSTYTUCJI KULTURY, DLA KTÓRYCH ORGANIZATOREM JEST POWIAT WOŁOMIŃSKI
REJESTR​_INSTYTUCJI​_KULTURY-stan​_na​_22012021.pdf 0.11MB
Wydział Geodezji i Kartografii

 1. Ewidencja majątku powiatu
 2. Odszkodowania
 3. Zwroty nieruchomości
 4. Gospodarka gruntami
 5. Dzierżawa, najem, użyczenie – mienie powiatu
 6. Dzierżawa, najem, użyczenie – mienie Skarbu Państwa
 7. Użytkowanie wieczyste i trwały zarząd gruntów Skarbu Państwa
 8. Repatrianci
 9. Wywłaszczenia
 10. Regulacje stanu prawnego
 11. Zamówienia publiczne
 12. Dziennik korespondencyjny
 13. Rejestr decyzji
 14. Rejestr postanowień
 15. Pisma wychodzące
 16. Sprawy odesłane
 17. Ewidencja gruntów
 18. Uwłaszczenia
 19. Wypisy
 20. Wyrysy i wypisy
 21. Fundusz
 22. Nadzór
 23. Podziały
 24. Zmiany
Wydział Dróg Powiatowych

 1. rejestr decyzji
 2. rejestr postanowień
{"register":{"columns":[]}}