W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Starostwo Powiatowe w Wołominie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.powiat-wolominski.plBiuletynu Informacji Publicznej oraz www.takrodzina.pl

  • Data publikacji strony internetowej: 02.11.2017 r.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 21.08.2020 r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa Powiatu Wołomińskiego jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • Zamieszczone na stronie informacje w postaci artykułów lub załączników nie są dostępne cyfrowo w całości, zostały opublikowane przed obowiązywaniem stosownych przepisów.

Ułatwienia na stronie

Strona internetowa Powiatu Wołomińskiego posiada ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  • podwyższony kontrast;
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie;
  • mapa strony

Data sporządzenia deklaracji

  • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej we własnym zakresie.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą odpowiedzialną jest Agnieszka Kibart, adres poczty elektronicznej a.kibart@powiat-wolominski.pl

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 3461142

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikacjęmobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. 1Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może byćdłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.


Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiot w publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl


Dostępność architektoniczna

Starostwo Powiatowe w Wołominie usytuowane jest w kilku budynkach, w tym w filiach w Radzyminie i Tłuszczu. Wszystkie budynki są dostępne dla osób niepełnosprawnych, wyposażone są w podjazdy i/lub windy. Wewnątrz budynków znajdują się windy lub platformy dla osób niepełnosprawnych. W tych budynkach, które nie są wyposażone w platformę lub windę obsługa interesantów prowadzona jest na parterze, aby umożliwić skorzystanie również osobom z niepełnosprawnością. Powierzchnie szklane oznakowano w sposób kontrastowy. Podobnie oznakowano stopnie schodów.

Toalety wewnątrz budynków są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. W toaletach zamontowano uchwyty dla osób niepełnosprawnych oraz wylewki na fotokomórkę.


Aplikacje mobilne

  • brak

Materiały

Deklaracja dostępności Powiatu Wołomińskiego
deklaracja-dostepnosci-2020-1.pdf 0.09MB
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
Raport​_o​_stanie​_zapewnienia​_dostępności​_podmiotu​_publicznego.pdf 0.07MB
Zarządzenie nr 120.46.2022 Starosty Wołomińskiego z dnia 16.02.2022 r. w sprawie powołania Koordynatora ds. dostępności w Starostwie Powiatowym w Wołominie
120462022.pdf 0.10MB
Zarządzenie nr 120.49.2022 Starosty Wołomińskiego z dnia 23.02.2022 r. w sprawie przyjęcia "Planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami dla Starostwa Powiatowego w Wołominie na lata 2022-2026" w sprawie przyjęcia "Planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami dla Starostwa Powiatowego w Wołominie na lata 2022-2026"
120492022.pdf 0.10MB
Załącznik do Zarządzenia nr 120.49.2022 - Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020 – 2026
120492022​_załącznik.pdf 0.18MB
{"register":{"columns":[]}}