W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Biuro Rzeczy Znalezionych

Powiatowe Biuro Rzeczy Znalezionych Starostwa Powiatowego w Wołominie

Wydział Spraw Obywatelskich
Starostwo Powiatowe w Wołominie
05-200 Wołomin, ul. Wileńska 29A / pokój 1.11 / I piętro
telefon: 22 346-11-08
adres e-mail: wso@powiat-wolominski.pl

Osoba prowadząca Biuro Rzeczy Znalezionych:
Klaudia Podleś - główny specjalista

adres e-mail: k.podles@powiat-wolominski.pl

Godziny przyjęć interesantów w sprawach rzeczy znalezionych:
- poniedziałek: 8.00 - 17.00
- wtorek - czwartek: 8.00 - 16.00
- piątek: 8.00 - 15.00


Do Powiatowego Biura Rzeczy Znalezionych Starostwa Powiatowego w Wołominie przyjmowane są rzeczy znalezione na terenie Powiatu Wołomińskiego lub znalezione przez osoby posiadające miejsce zamieszkania na terenie Powiatu Wołomińskiego w tym również: pieniądze, papiery wartościowe, kosztowności oraz rzeczy mające wartość historyczną, naukową lub artystyczną, z wyjątkiem poniżej opisanych sytuacji:
- "...chyba że znalezione zostały jedynie pieniądze a ich kwota nie przekracza 100 złotych lub równowartości tej kwoty obliczonej według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia znalezienia pieniędzy, a w przypadku gdy w tym dniu nie ogłoszono takiego kursu, według ostatniego kursu ogłoszonego przed tym dniem" art. 5 ust. 3 ustawy,
- "właściwy starosta może odmówić przyjęcia rzeczy, której szacunkowa wartość nie przekracza 100 złotych, chyba że jest to rzecz o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej" art. 12 ust. 4 ustawy.

Rzeczy znalezione w budynku publicznym, innym budynku lub pomieszczeniu otwartym dla publiczności albo środku transportu publicznego, powinny być oddane zarządcy budynku, pomieszczenia albo środka transportu publicznego. Rzeczy, których posiadanie wymaga pozwolenia, w szczególności broń, amunicja, materiały wybuchowe albo dowód osobisty lub paszport, powinny być niezwłocznie oddane najbliższej jednostce organizacyjnej Policji.

Osoby poszukujące rzeczy zgubionej i zgłaszające się do Biura Rzeczy Znalezionych powinny:
1) określić rzecz wraz z dokładnym opisem (wygląd, znaki szczególne, ilość itp.);
2) określić okoliczności zgubienia rzeczy (data oraz miejsce zgubienia);
3) przedstawić dowody mogące potwierdzić prawo do zagubionej rzeczy (np. dowód zakupu przedmiotu, numery seryjne, własne oznaczenia itp.).

W przypadku gdy rzecz znaleziona nie została odebrana przez osobę uprawnioną do jej odbioru, w ciągu roku od dnia doręczenia jej wezwania do odbioru, a w przypadku niemożności wezwania w ciągu dwóch lat od dnia jej znalezienia, starosta zawiadamia o tym znalazcę oraz wzywa go do odbioru rzeczy w terminie, nie krótszym niż dwa tygodnie. W przypadku nieodebrania rzeczy w tym terminie jej właścicielem staje się Powiat Wołomiński lub Skarb Państwa.

Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1610, z późn. zm.),
- ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (t. j. Dz. U. z 2023
r. poz. 501).


KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z artykułem 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Wołomiński, z siedzibą w Wołominie 05-200 przy ul. Prądzyńskiego 3 - telefon: 22 346-11-00, e-mail: kancelaria@powiat-wolominski.pl.
2) Z Inspektorem ochrony danych można się skontaktować poprzez e-mail: iod@powiat-wolominski.pl.
3) Celem przetwarzania danych jaki realizuje Administrator jest ustalenie prawa własności do rzeczy znalezionej, na podstawie ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych.
4) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat liczony od upływu 2-letniego okresu przechowywania rzeczy.
5) Dane mogą być udostępnione podmiotom świadczącym usługi hostingu poczty elektronicznej, nadzoru technicznego nad oprogramowaniem, doradztwa prawnego lub operatorów pocztowych oraz mogą być udostępniane na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np.: na wniosek sądu, prokuratury). Dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
6) Przysługuje Państwu prawo dostępu i sprostowania podanych danych oraz prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Z przysługujących praw mogą Państwo skorzystać kontaktując się przez podane wyżej dane.
7) Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie 00-193 przy ul. Stawki 2.
8) Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zrealizowania celu.
9) W ramach realizowanego przetwarzania nie występuje profilowanie.   

{"register":{"columns":[]}}