W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Biuro Rzeczy Znalezionych

Powiatowe Biuro Rzeczy Znalezionych Starostwa Powiatowego w Wołominie

Wydział Spraw Obywatelskich
Starostwo Powiatowe w Wołominie
05-200 Wołomin, ul. Wileńskiej 29A / pokój 1.11 / I piętro
telefon: 22 346-11-08,
adres e-mail: wso@powiat-wolominski.pl

Osoba prowadząca Biuro Rzeczy Znalezionych:
Klaudia Podleś - starszy inspektor

adres e-mail: k.podles@powiat-wolominski.pl

Godziny przyjęć interesantów w sprawach rzeczy znalezionych:
- poniedziałek: 8.00 - 17.00
- wtorek - czwartek: 8.00 - 16.00
- piątek: 8.00 - 15.00


Do Powiatowego Biura Rzeczy Znalezionych Starostwa Powiatowego w Wołominie przyjmowane są rzeczy znalezione na terenie Powiatu Wołomińskiego lub znalezione przez osoby posiadające miejsce zamieszkania na terenie Powiatu Wołomińskiego w tym również: pieniądze, papiery wartościowe, kosztowności oraz rzeczy mające wartość historyczną, naukową lub artystyczną, z wyjątkiem poniżej opisanych sytuacji:
- "...chyba że znalezione zostały jedynie pieniądze a ich kwota nie przekracza 100 złotych lub równowartości tej kwoty obliczonej według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia znalezienia pieniędzy, a w przypadku gdy w tym dniu nie ogłoszono takiego kursu, według ostatniego kursu ogłoszonego przed tym dniem" art. 5 ust. 3 ustawy,
- "właściwy starosta może odmówić przyjęcia rzeczy, której szacunkowa wartość nie przekracza 100 złotych, chyba że jest to rzecz o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej" art. 12 ust. 4 ustawy.

Rzeczy znalezione w budynku publicznym, innym budynku lub pomieszczeniu otwartym dla publiczności albo środku transportu publicznego, powinny być oddane zarządcy budynku, pomieszczenia albo środka transportu publicznego. Rzeczy, których posiadanie wymaga pozwolenia, w szczególności broń, amunicja, materiały wybuchowe albo dowód osobisty lub paszport, powinny być niezwłocznie oddane najbliższej jednostce organizacyjnej Policji.

Osoby poszukujące rzeczy zgubionej i zgłaszające się do Biura Rzeczy Znalezionych powinny:
1. określić rzecz wraz z dokładnym opisem (wygląd, znaki szczególne, ilość itp.);
2. określić okoliczności zgubienia rzeczy (data oraz miejsce zgubienia);
3. przedstawić dowody mogące potwierdzić prawo do zagubionej rzeczy (np. dowód zakupu przedmiotu, numery seryjne, własne oznaczenia itp.).

W przypadku gdy rzecz znaleziona nie została odebrana przez osobę uprawnioną do jej odbioru, w ciągu roku od dnia doręczenia jej wezwania do odbioru, a w przypadku niemożności wezwania w ciągu dwóch lat od dnia jej znalezienia, starosta zawiadamia o tym znalazcę oraz wzywa go do odbioru rzeczy w terminie, nie krótszym niż dwa tygodnie. W przypadku nieodebrania rzeczy w tym terminie jej właścicielem staje się Powiat Wołomiński lub Skarb Państwa.

Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360, z późn. zm.);
- ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (t. j. Dz. U. z 2023
r. poz. 501).


KLAUZULA INFORMACYJNA
W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), niniejszym informujemy:

• Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Wołomiński, z siedzibą w Wołominie 05-200 przy ul. Prądzyńskiego 3.
• Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w celu ustalenia prawa własności do rzeczy znalezionej.
• Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo uzyskania kopii danych, do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
• Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, mogą być udostępniane na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np.: na wniosek sądu, prokuratury).
• Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i c), i zgodnie z treścią RODO.
• Inspektorem ochrony danych w Starostwie Powiatowym w Wołominie jest
Maciej Twardowski, kontakt: iod@powiat-wolominski.pl.
• Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat liczony od upływu 2-letniego okresu przechowywania rzeczy (kat. archiwalna BE5).
• Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie 00-193 przy ul. Stawki 2, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

{"register":{"columns":[]}}