W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Adres
ul. Iłżecka 37
27-400 Ostrowiec Św.  

 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów - Adriana Jeruzal
pokój 10  (parter),
tel. (41) 247-61-42 

 

Godziny pracy:
Poniedziałek, wtorek, środa, piątek od godz. 7.30 do godz. 15.30

 

Osoby zainteresowane uzyskaniem porady lub informacji podczas wizyty osobistej proszone są o kontakt telefoniczny w celu umówienia wizyty: tel. 41 247 61 42

 

Powiatowy  Rzecznik Konsumentów wykonuje zadania samorządu powiatowego w zakresie ochrony konsumentów. Podstawę prawną działania Rzecznika Konsumentów stanowią przepisy ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 275)

Do podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku należy w szczególności:

 1. Wykonywanie wszelkich ustawowych zadań w zakresie ochrony konsumentów;
 2. Wytaczanie powództwa na rzecz konsumentów, a także wstępowanie za zgodą powoda do postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów na podstawie ustawy
  o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym;
 3. Wykonywanie zadań samorządu powiatowego w zakresie ochrony praw konsumenta;
 4. Występowanie z roszczeniami związanymi ze zwalczaniem nieuczciwej konkurencji.

 

Powiatowy  Rzecznik Konsumentów może również:

 • sygnalizować Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów problemy dotyczące ochrony konsumentów, które wymagają podjęcia działań przez organy administracji rządowej;
 • składać wnioski o zmianę lub stanowienie prawa miejscowego w sprawach ochrony konsumentów;
 • występować z wnioskiem o ukaranie w sprawach o wykroczenia na szkodę konsumentów;

 

Rolą rzecznika jest przede wszystkim udzielanie konsumentom porad i informacji prawnej.

 • W sprawach, w których rzecznik dostrzega naruszenie interesu konsumenta, a przy tym szansę na polubowne rozstrzygnięcie sporu albo widzi potrzebę wyjaśnienia okoliczności faktycznych – występuje do przedsiębiorców.
 • W sprawach w których w ocenie rzecznika naruszony został interes konsumenta, ale strony przedstawiają zupełnie odmienny stan faktyczny albo kiedy polubowne zakończenie sporu okazuje się niemożliwe – rzecznik może udzielić pomocy w dochodzeniu roszczeń przed sądem.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów  działa wyłącznie w sprawach konsumenckich, a więc w sprawach dotyczących zawierania i wykonywania umów cywilnoprawnych pomiędzy konsumentem, a przedsiębiorcą.

Zgodnie z art 221 kodeksu cywilnego za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

{"register":{"columns":[]}}