W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie


Podstawowe zadania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie w zakresie pomocy społecznej skoncentrowane są na:
 • zapewnieniu wsparcia instytucjonalnego (domy pomocy społecznej, środowiskowy dom samopomocy, placówki opiekuńczo-wychowawcze),
 • organizowaniu i finansowaniu rodzinnej pieczy zastępczej,
 • organizowaniu specjalistycznego poradnictwa,
 • prowadzeniu punktu interwencji kryzysowej, w ramach którego udzielana jest pomoc prawna, psychologiczna,
 • realizacji programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie,
 • udzielaniu pomocy w usamodzielnianiu i w integracji ze środowiskiem osób opuszczających rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo-wychowawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze oraz młodzieżowe ośrodki wychowawcze (w tym prowadzenie mieszkania chronionego treningowego dla pełnoletnich wychowanków opuszczających pieczę zastępczą),
 • ustalaniu odpłatności rodzicom naturalnym za pobyt ich dzieci w pieczy zastępczej,
 • finansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych (między innymi dofinansowanie do kosztów uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych, likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,  sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika oraz kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej).

Centrum realizuje również programy celowe ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na przykład:
 • „Aktywny Samorząd” – założeniem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji;
 • „Zajęcia klubowe w Warsztatach Terapii Zajęciowej” - celem programu jest wsparcie osób niepełnosprawnych w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym i zawodowym w formie prowadzonych przez Warsztaty Terapii Zajęciowej zajęć klubowych jako zorganizowanej formy rehabilitacji; adresatami programu są podmioty prowadzące Warsztaty Terapii Zajęciowej, zainteresowane prowadzeniem zajęć klubowych;
„System obsługi wsparcia finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych”, który umożliwia osobom niepełnosprawnym i podmiotom działającym na ich rzecz proces aplikowania o środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będące w gestii jednostek samorządowych bezpośrednio za pomocą systemu informatycznego.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie zajmuje się także realizacją projektu na rzecz osób niesamodzielnych poda nazwą „Nie – Sami – Dzielni II – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne”. W ramach projektu prowadzone są następujące działania:
 • bezpłatne poradnictwo specjalistyczne dla osób z niepełnosprawnościami, osób starszych (niesamodzielnych) oraz opiekunów faktycznych osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowania, w tym poradnictwo prawne i psychologiczne (po 4 godziny w miesiącu dla każdego) oraz w zakresie poruszania się po różnych systemach wsparcia (6 godzin w miesiącu). Z poradnictwa można skorzystać w pierwszą i ostatnią środę każdego miesiąca w godzinach od 15.00 do 17.00 lub 18.00, albo w innych terminach po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym.;
 • bezpłatna wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i pomocniczych. Z wypożyczalni można korzystać w godzinach pracy Centrum.

Ponadto Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie w ramach projektu pod nazwą „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja” zajmuje się prowadzeniem mieszkania chronionego. Powiat Oleski uruchomił 4 osobowe mieszkanie chronione, które znajduje się w Sowczycach przy ulicy Długiej 37. Z pobytu w mieszkaniu mogą skorzystać pełnoletni wychowankowie opuszczający zarówno instytucjonalną, jak i rodzinną pieczę zastępczą.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.


Dane teleadresowe Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie:
ulica Marii Konopnickiej 8
46-300 Olesno
numer telefonu: 34 350 51 25
{"register":{"columns":[]}}