W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Obwieszczenie Starosty Lipskiego GKKN.683.2.30.2023.3

05.02.2024

Lipsko, dnia 05 lutego 2024 r.
Znak: GKKN.683.2.30.2023.3


OBWIESZCZENIE


Działając na podstawie art. 49  i art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775, dalej K.p.a.) w zw. z art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 162 ze zm.) oraz w zw. z art. 113 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 sierpnia o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) 

Starosta Lipski

informuje o wydaniu decyzji

o ustaleniu i przyznaniu odszkodowania znak: GKKN.683.2.30.2023.2 z dnia 05 lutego 2024 r. w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w miejscowości Rzeczniówek, oznaczoną na mapie z projektem podziału nieruchomości nr ewid. P.1409.2020.488 z dnia 30.09.2020 r. jako działka nr 397/1 o powierzchni 0,0025 ha, obręb 0020 RZECZNIÓWEK, jednostka ewidencyjna 140904_2 RZECZNIÓW, która z mocy prawa stała się własnością Gminy Rzeczniów na podstawie decyzji Starosty Lipskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej NR 73/2023 znak: BOŚ.6740.21.2023.MP z dnia 22 sierpnia 2023 r.  o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Starosty Lipskiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń oraz na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Lipsku. Zgodnie z art. 49 K.p.a. w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Ustalone w niniejszej decyzji odszkodowanie zostanie przekazane do depozytu sądowego przez Gminę Rzeczniów w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o ustaleniu i przyznaniu odszkodowania stanie się ostateczna.


Wywieszono w dniu 05.02.2024 r.


Z up. STAROSTY
/-/ mgr inż. Leszek Dziadura
Naczelnik Wydziału Geodezji,
Kartografii, Katastru i Nieruchomości

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej „RODO” informuję, że:

1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych w związku z wykonywaniem zadań powiatu jest Powiat Lipski, a w zakresie zadań przypisanych bezpośrednio staroście – Starosta Lipski, adres siedziby: ul. Rynek 1, 27 300 Lipsko, kontakt mailowy: starostwo@powiatlipsko.pl lub telefoniczny: 48 48 3783011;
2.    W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z inspektorem ochrony danych pod adresem mailowym: iod@powiatlipsko.pl; adres do korespondencji: Starostwo Powiatowe w Lipsku, ul. Rynek 1, 27-300 Lipsko;
3.    Pani/Pana dane osobowe zbierane i przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków lub uprawnień administratora wynikających z przepisów prawa oraz wykonania określonych prawem zadań realizowanych w interesie publicznym. Jeżeli jest Pani/Pan stroną umowy zawartej z administratorem przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy. W przypadku Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja nw. zadań : 
    ewidencja gruntów i budynków,
    rejestr zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych i wykonanych prac,
    rejestr wniosków o udostępnianie materiałów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
    rejestr wniosków o wydanie wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów i budynków,
    rejestr wniosków o koordynację usytuowania sieci uzbrojenia terenu,
    rejestr nieruchomości Skarbu Państwa, użytkowników wieczystych i trwałych zarządców nieruchomości oraz najemców i dzierżawców,
    rejestr nieruchomości będących własnością powiatu, użytkowników i trwałych zarządców nieruchomości oraz najemców i dzierżawców,
    rejestr wniosków w zakresie ochrony gruntów rolnych i opłat z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej;
4.   Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
a) art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO w związku z:
    ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne,
    ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, 
    ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
    ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
    ustawą z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników,
    ustawą z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej,
    ustawą z dnia 24 stycznia 1968 r. o scalaniu i wymianie gruntów,
b) art. 6 ust. 1 lit. a) RODO - w przypadku danych osobowych, co do których brak jest obowiązku ich przetwarzania, przewidzianego w przepisach prawnych;
5.    Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom uprawnionym do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa oraz podmiotom, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;
6.    Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej;
7.    Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania oraz przez okres zależny od kategorii archiwalnej określonej w Jednolitym rzeczowym wykazie akt organów powiatu i starostw powiatowych, stanowiącym załącznik nr 3 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody, dane osobowe będą przetwarzane do momentu jej cofnięcia, jednakże nie dłużej niż przez okres wskazany w zdaniu pierwszym; 
8.    W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu określone prawa: 
a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do uzyskania ich kopii art. 15 RODO, 
b) prawo do sprostowania danych art. 16 RODO, 
c) prawo żądania usunięcia danych art. 17 RODO, 
d) prawo żądania ograniczenia przetwarzania art. 18 RODO; 
9. W trakcie przetwarzania danych osobowych żadne decyzje dotyczące Pani/Pana nie będą zapadać automatycznie oraz nie będą tworzone żadne profile, co oznacza, że nie będą podejmowane działania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO;
10.    Jeśli stwierdzi Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza RODO, ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);
11.    Ze względu na rodzaj świadczonych usług administracyjnych podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji przedstawionego każdorazowo celu, w przypadku niepodania danych osobowych świadczenie usługi nie będzie możliwe. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. 

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
05.02.2024 08:49 Piotr Tkaczyk
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Leszek Dziadura
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Obwieszczenie Starosty Lipskiego GKKN.683.2.30.2023.3 2.0 05.02.2024 08:54 Piotr Tkaczyk
Obwieszczenie Starosty Lipskiego GKKN.683.2.30.2023.3 1.0 05.02.2024 08:49 Piotr Tkaczyk

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}