W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Starosta Lipski GKKN.683.3.4.2023.2

21.12.2023

Lipsko, dnia 20 grudnia 2023 r.
Znak: GKKN.683.3.4.2023.2

OBWIESZCZENIE


Działając na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775, dalej Kpa) w zw. z art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 162, dalej Specustawa) oraz w zw. z art. 113 ust. 6 i ust. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) - Starosta Lipski 

zawiadamia,

że zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów nr 122/1 (część działki nr 122) o powierzchni 0,0033  ha, obręb 0019 RZECZNIÓW WIEŚ, jednostka ewidencyjna 140904_2 RZECZNIÓW, która zgodnie z decyzją Starosty Lipskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej NR 77/2023 znak: BOŚ.6740.20.2023.MP z dnia 28 sierpnia 2023 r. przeznaczona została pod drogę publiczną kategorii gminnej i zgodnie z art. 12 ust. 4 Specustawy stanie się własnością Gminy Rzeczniów z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu realizacji inwestycji drogowej stanie się ostateczna.

Na obecnym etapie postępowania organ I instancji ustalił, że zgodnie z zapisem w ewidencji gruntów i budynków współwłaścicielami działki nr 122 w obrębie 0019 RZECZNIÓW WIEŚ są małżonkowie: Adam Kubik syn Jana i Stanisławy oraz Janina Kubik córka Franciszka i Marianny, na zasadzie wspólności ustawowej, na podstawie umowy o przekazaniu za rentę nr RLS 7020/78/79/80 (brak dokumentu w zasobie archiwalnym).

Na podstawie dokumentów zgromadzonych w sprawie ustalono, iż współwłaściciel nieruchomości Pan Adam Kubik syn Jana i Stanisławy nie żyje.

W związku z powyższym wzywa się następców prawnych Pana Adama Kubika, którym przysługują prawa rzeczowe do przedmiotowej nieruchomości, do zgłoszenia się w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości do Starostwa Powiatowego w Lipsku Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości ul. Rynek 1, pokój nr 1 w godzinach pracy urzędu (tel. 48 378 30 36) w celu udokumentowania swoich praw, w tym m.in. dostarczenia dokumentów potwierdzających tytuł prawny do przedmiotowej nieruchomości oraz składania wniosków i wyjaśnień w przedmiotowej sprawie.

W przypadku niezgłoszenia się ww. osób ustalone odszkodowanie zostanie przekazane do depozytu sądowego.

Zgodnie z art. 10 § 1 Kpa zawiadamia się strony przedmiotowego postępowania o możliwości zapoznania się z aktami sprawy oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Stosownie do art. 73 § 1 Kpa strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania.
Jednocześnie informuję, iż uwagi do przedmiotowej sprawy należy wnosić w formie pisemnej. W korespondencji kierowanej do tutejszego urzędu proszę powoływać się na wyżej wskazany znak sprawy.

W przypadku wyznaczenia pełnomocnika do reprezentowania strony w sprawie wymagane jest przedłożenie pisemnego pełnomocnictwa (opłata na podstawie Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej – Dz. U. z 2023 r. poz. 2111).

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń oraz na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Lipsku. Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze zawiadomienie o wszczęciu postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Stosownie do art. 36 § Kpa Starosta Lipski zawiadamia, iż w związku z koniecznością przeprowadzenia postępowania administracyjnego z uwzględnieniem wskazanych powyżej czynności oraz przeprowadzenia z należytą starannością analizy stany faktycznego i prawnego, wydanie decyzji ustalającej odszkodowanie za nieruchomość opisaną na wstępie nastąpi w przewidywanym terminie do dnia 29 marca 2024 r.

Zgodnie z art. 37 Kpa stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Starosty Lipskiego.

Z up. STAROSTY
/-/ mgr inż. Leszek Dziadura
Naczelnik Wydziału Geodezji,
Kartografii, Katastru i Nieruchomości

Wywieszono w dniu 21.12.2023 r.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej „RODO” informuję, że:

1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych w związku z wykonywaniem zadań powiatu jest Powiat Lipski, a w zakresie zadań przypisanych bezpośrednio staroście – Starosta Lipski, adres siedziby: ul. Rynek 1, 27 300 Lipsko, kontakt mailowy: starostwo@powiatlipsko.pl lub telefoniczny: 48 48 3783011;
2.    W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z inspektorem ochrony danych pod adresem mailowym: iod@powiatlipsko.pl; adres do korespondencji: Starostwo Powiatowe w Lipsku, ul. Rynek 1, 27-300 Lipsko;
3.    Pani/Pana dane osobowe zbierane i przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków lub uprawnień administratora wynikających z przepisów prawa oraz wykonania określonych prawem zadań realizowanych w interesie publicznym. Jeżeli jest Pani/Pan stroną umowy zawartej z administratorem przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy. W przypadku Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja nw. zadań : 
    ewidencja gruntów i budynków,
    rejestr zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych i wykonanych prac,
    rejestr wniosków o udostępnianie materiałów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
    rejestr wniosków o wydanie wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów i budynków,
    rejestr wniosków o koordynację usytuowania sieci uzbrojenia terenu,
    rejestr nieruchomości Skarbu Państwa, użytkowników wieczystych i trwałych zarządców nieruchomości oraz najemców i dzierżawców,
    rejestr nieruchomości będących własnością powiatu, użytkowników i trwałych zarządców nieruchomości oraz najemców i dzierżawców,
    rejestr wniosków w zakresie ochrony gruntów rolnych i opłat z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej;
4.   Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
a) art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO w związku z:
    ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne,
    ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, 
    ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
    ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
    ustawą z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników,
    ustawą z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej,
    ustawą z dnia 24 stycznia 1968 r. o scalaniu i wymianie gruntów,
b) art. 6 ust. 1 lit. a) RODO - w przypadku danych osobowych, co do których brak jest obowiązku ich przetwarzania, przewidzianego w przepisach prawnych;
5.    Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom uprawnionym do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa oraz podmiotom, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;
6.    Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej;
7.    Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania oraz przez okres zależny od kategorii archiwalnej określonej w Jednolitym rzeczowym wykazie akt organów powiatu i starostw powiatowych, stanowiącym załącznik nr 3 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody, dane osobowe będą przetwarzane do momentu jej cofnięcia, jednakże nie dłużej niż przez okres wskazany w zdaniu pierwszym; 
8.    W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu określone prawa: 
a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do uzyskania ich kopii art. 15 RODO, 
b) prawo do sprostowania danych art. 16 RODO, 
c) prawo żądania usunięcia danych art. 17 RODO, 
d) prawo żądania ograniczenia przetwarzania art. 18 RODO; 
9. W trakcie przetwarzania danych osobowych żadne decyzje dotyczące Pani/Pana nie będą zapadać automatycznie oraz nie będą tworzone żadne profile, co oznacza, że nie będą podejmowane działania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO;
10.    Jeśli stwierdzi Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza RODO, ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);
11.    Ze względu na rodzaj świadczonych usług administracyjnych podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji przedstawionego każdorazowo celu, w przypadku niepodania danych osobowych świadczenie usługi nie będzie możliwe. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. 

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
21.12.2023 00:08 Piotr Tkaczyk
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Sławomir Śmieciuch - Starosta
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Starosta Lipski GKKN.683.3.4.2023.2 2.0 03.01.2024 08:27 Piotr Tkaczyk
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Starosta Lipski GKKN.683.3.4.2023.2 1.0 21.12.2023 00:08 Piotr Tkaczyk

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}