W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Jak skorzystać z darmowej pomocy prawnej?

Kto może skorzystać z darmowej pomocy prawnej?

Osoba uprawniona przed uzyskaniem pomocy składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, a osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.

Kobiecie w ciąży nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana poza kolejnością.

Osobie ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, która nie może stawić się w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej osobiście oraz osobie doświadczającej trudności w komunikowaniu się, nieodpłatna pomoc prawna lub nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, może być udzielone także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Osobom, o których mowa powyżej, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, również przez zorganizowanie wizyty w  miejscu zamieszkania tych osób lub w miejscu wyposażonym w urządzenie ułatwiające porozumiewanie się z osobami doświadczającymi trudności w komunikowaniu się, lub w  miejscu, w którym zapewnia się możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego, lub w innym miejscu dostosowanym do potrzeb tych osób. W powyższej sytuacji, osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadcząca nieodpłatne poradnictwo odbiera bezpośrednio od beneficjenta oświadczenie, w przedmiocie braku możliwości poniesienia kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Ponadto, osoby ze znaczną niepełnosprawnością ruchową oraz osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się, które zgłoszą uzasadnioną potrzebę komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego składają staroście, w formie papierowej lub elektronicznej, oświadczenie w przedmiocie braku możliwości poniesienia kosztów odpłatnej pomocy prawnej, wraz ze wskazaniem okoliczności to uzasadniających oraz dostępnych tej osobie środków porozumiewania się na odległość. Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadcząca nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, po otrzymaniu od starosty drogą elektroniczną informacji o złożeniu przez osobę uprawnioną oświadczenia oraz danych kontaktowych tej osoby, porozumiewa się z nią w umówionym terminie.

Przed udzieleniem nieodpłatnej pomocy prawnej radca prawny lub adwokat może zażądać od osoby uprawnionej okazania dokumentu stwierdzającego tożsamość.

Radca prawny lub adwokat może z ważnych powodów odmówić udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej.

Informacje i dane uzyskane w wyniku udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej są chronione i poufne.

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo osób korzystających z nieodpłatnych porad prawnych oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz osób świadczących porady, wprowadzona została możliwość udzielania pomocy także za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość w czasie epidemii. W takiej sytuacji nie jest konieczne składanie oświadczenia o niemożności poniesienia kosztów odpłatnej pomocy prawnej oraz oświadczenia o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku – w przypadku przedsiębiorcy.

Jak umówić się na wizytę?

Porady z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz mediacji w powiecie lipskim odbywają się wyłącznie po uprzednim umówieniu terminu wizyty od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30 (w godzinach pracy urzędu) pod numerem (48) – 378-30-11 lub za pośrednictwem strony internetowej https://np.ms.gov.pl/zapisy.

W przypadku, gdy porada ma odbywać się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość lub poza punktem, w trakcie zapisów należy zaznaczyć taką potrzebę.

Informacja o zasadach i zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji

28.01.2022

Osoba uprawniona przed uzyskaniem pomocy składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, a osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.

Kobiecie w ciąży nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana poza kolejnością.

Osobie ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, która nie może stawić się w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej osobiście oraz osobie doświadczającej trudności w komunikowaniu się, nieodpłatna pomoc prawna lub nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, może być udzielone także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Osobom, o których mowa powyżej, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, również przez zorganizowanie wizyty w  miejscu zamieszkania tych osób lub w miejscu wyposażonym w urządzenie ułatwiające porozumiewanie się z osobami doświadczającymi trudności w komunikowaniu się, lub w  miejscu, w którym zapewnia się możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego, lub w innym miejscu dostosowanym do potrzeb tych osób. W powyższej sytuacji, osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadcząca nieodpłatne poradnictwo odbiera bezpośrednio od beneficjenta oświadczenie, w przedmiocie braku możliwości poniesienia kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Ponadto, osoby ze znaczną niepełnosprawnością ruchową oraz osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się, które zgłoszą uzasadnioną potrzebę komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego składają staroście, w formie papierowej lub elektronicznej, oświadczenie w przedmiocie braku możliwości poniesienia kosztów odpłatnej pomocy prawnej, wraz ze wskazaniem okoliczności to uzasadniających oraz dostępnych tej osobie środków porozumiewania się na odległość. Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadcząca nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, po otrzymaniu od starosty drogą elektroniczną informacji o złożeniu przez osobę uprawnioną oświadczenia oraz danych kontaktowych tej osoby, porozumiewa się z nią w umówionym terminie.

W przypadku konieczności udzielenia porady za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość lub poza punktem, osoba zainteresowana taką formą pomocy przy zapisach powinna zgłosić konieczność udzielenia porady w takiej właśnie formie. Zapisy odbywają się wyłącznie po uprzednim umówieniu terminu wizyty od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30 (godziny pracy urzędu) pod numerem (48) – 378-30-11 lub za pośrednictwem strony internetowej https://np.ms.gov.pl/zapisy.

Przed udzieleniem nieodpłatnej pomocy prawnej radca prawny lub adwokat może zażądać od osoby uprawnionej okazania dokumentu stwierdzającego tożsamość.

Radca prawny lub adwokat może z ważnych powodów odmówić udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej.

Informacje i dane uzyskane w wyniku udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej są chronione i poufne.

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo osób korzystających z nieodpłatnych porad prawnych oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz osób świadczących porady, wprowadzona została możliwość udzielania pomocy także za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość w czasie epidemii. W takiej sytuacji nie jest konieczne składanie oświadczenia o niemożności poniesienia kosztów odpłatnej pomocy prawnej oraz oświadczenia o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku – w przypadku przedsiębiorcy.

 

Zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz  edukacji prawnej:

1.  nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

- poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym i przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo administracyjnym lub

- wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

- sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa wyżej, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu, lub

- nieodpłatną mediację, lub

- sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

2. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego, jak również nieodpłatną mediację.

3. Nieodpłatna mediacja obejmuje:

- poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;

- przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;

- przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;

- przeprowadzenie mediacji;

-  udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

 

Termin wizyty w punkcie można ustalić pod numerem telefonu: (48) – 378-30-11 w godz. Pracy Starostwa Powiatowego w Lipsku (Pon.-Pt. 7.30-15.30) lub za pośrednictwem strony internetowej https://np.ms.gov.pl/zapisy.

 

Osoby uprawnione mogą przekazać anonimowo opinię o udzielonej im poradzie – otrzymanej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim. Wypełnienie przez osobę uprawnioną odpowiedniego formularza, w tym podanie numeru telefonu w celu zasięgnięcia dalszej opinii, jest dobrowolne. W karcie pomocy nie podaje się danych osobowych osoby uprawnionej, które mogą bezsprzecznie identyfikować osobę.

Ponadto, opinia może być przekazywana przez osoby uprawnione poprzez wypełnienie ankiety w miejscu świadczenia pomocy lub przekazywana drogą elektroniczną bezpośrednio do urzędu starostwa powiatowego.

Osoby ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w art. ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o  zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062), mogą przekazać opinię o udzielonej pomocy także listownie lub pod wskazanym numerem telefonu. Osoba odbierająca opinię o udzielonej pomocy w formie telefonicznej przedstawia osobie uprawnionej treść pytań zawartych w ankiecie  i możliwych do zaznaczenia odpowiedzi, a także zaznacza wybrane przez osobę uprawnioną odpowiedzi.

 

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują również osobom fizycznym – prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającym innych osób w ciągu ostatniego roku. Pomoc ta jest pomocą de minimis. Podlega zatem regulacjom przewidzianym w  ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 708).

Zgodnie z art. 37 ust. 1 o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej ustawy podmiot ubiegający się o pomoc de minimis jest zobowiązany do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy, wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy: 

 1. wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2  poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
 2. informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis.

W zakresie informacji, o którym mowa w art. 37 ust. 1 pkt 2 wnioskodawca przedstawia na formularzu następujące dane: imię i nazwisko albo nazwę, adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby; identyfikator gminy, w której wnioskodawca ma miejsce zamieszkania albo siedzibę, numer identyfikacji podatkowej (NIP), formę prawną, wielkość, klasę działalności, w związku z którą wnioskodawca ubiega się o pomoc de minimis, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Kwalifikacji Działalności (PKD) (Dz. U. nr 251, poz. 1885 oraz z 2009 r. nr 59, poz.489), datę utworzenia, sytuacji ekonomicznej wnioskodawcy, w tym sprawozdanie finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości; prowadzonej działalności gospodarczej, w związku, z którą wnioskodawca ubiega się o pomoc de minimis; pomocy otrzymanej w odniesieniu, do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznczona pomoc de minimis (§ 2 ust. 1 pkt 1 – 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis Dz. U. z 2010 r. nr 53 poz. 311).

Ponadto z treści art. 37 ust. 7 wynika, że do czasu przekazania przez podmiot ubiegający się o pomoc zaświadczeń i oświadczeń lub informacji, o których mowa w ust. 1, 2 pomoc nie może być udzielana.

Materiały

Informacja o zasadach i zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej
Informacja​_o​_zasadach​_i​_zakresie​_udzielania​_nieodpłatnej​_pomocy​_prawnej.docx 0.02MB
Co obejmuje nieodpłatna pomoc prawna

28.01.2022

Logotyp NPP Logotyp Ministerstwa Sprawiedliwości

 

 

 

 

 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 

Opis usługi

 

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 • poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym
  oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym
  w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,
 • wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
 • przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym
  się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań,
 • nieodpłatną mediację (usługę tę opisano dokładniej na osobnej Karcie).

Kto może skorzystać                          

Z porad może skorzystać każda osoba, która złoży oświadczanie,
że
nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej oraz przedsiębiorca w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej pod warunkiem, że dodatkowo złoży oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.

 

Forma zapisu

Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr  (48) – 378-30-11

oraz za pośrednictwem strony internetowej przeznaczonej do zapisów: https://np.ms.gov.pl/zapisy

 

Inne informacje               

Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie.

W czasie zagrożenia epidemicznego, w okresie stanu epidemii albo stanu nadzwyczajnego udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej może odbywać się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem punktu. 

Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są
w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności
w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon, Internet, poprzez zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania albo w innym miejscu wyposażonym w sprzęt ułatwiający komunikację lub
z dostępem do tłumacza języka migowego. Bliższe informacje pod podanym numerem do zapisów.

Jednostka prowadząca

        adres

dni i godziny dyżurów

 

telefon

 

Radcy prawni

Adwokaci

 

Ul. Partyzantów 4

27-600 Lipsko

(Budynek Wydziału Komunikacji)

 

Pon.-Czw. 13.00-17.00

Pt. 12.00-16.00

(48) – 378-30-11

 

Fundacja Instytut Spraw Publicznych

Budynek Urzędu Gminy Ciepielów - Ciepielów ul. Czachowskiego 1

wt. 8.00-12.00

 

 

(48) – 378-30-11

 

Budynek Urzędu Gminy Rzeczniów – Rzeczniów 1

śr. 8.00-12.00

(48) – 378-30-11

 

Budynek Urzędu Gminy Sienno – Sienno ul. Rynek 36/40

czw. 8.00-12.00

(specjalizacja dyżuru: pomoc ofiarom przemocy domowej)

(48) – 378-30-11

 

Budynek Urzędu Miasta i Gminy Solec n. Wisłą

– Solec n. Wisłą ul. Rynek 1

pt. 8.00-12.00

(48) – 378-30-11

 

           

 

Materiały

Karta informacyjna nieodplatna pomoc prawna
Kartainformacyjna​_nieodplatna​_pomoc​_prawna.doc 0.06MB
Co obejmuje nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

28.01.2022

Logotyp NPP Logotyp MS

 

 

 

NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

Opis usługi

 

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje rozpoznanie problemu i udzielenie porady dostosowanej do indywidualnej sytuacji osoby korzystającej z porady.  Osoba korzystająca jest informowana
o przysługujących jej prawach oraz spoczywających na niej obowiązkach.

W razie potrzeby, podczas porady może być sporządzony wspólnie
z osobą zainteresowaną plan wyjścia z trudnej sytuacji oraz udzielona pomoc w jego realizacji.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje różnorodne dziedziny, w tym między innymi kwestie zadłużeń, sprawy mieszkaniowe oraz problemy z zakresu ubezpieczeń społecznych.

W ramach poradnictwa obywatelskiego może być również świadczona nieodpłatna mediacja, w niektórych punktach już od roku 2019. Usługę tę opisano na osobnej Karcie.

Kto może skorzystać                          

Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie.

Forma zapisu

Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr  (48) – 378-30-11

 

Inne informacje              

Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie.

Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są
w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności
w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon, Internet, poprzez zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania albo w innym miejscu wyposażonym w sprzęt ułatwiający komunikację lub z dostępem do tłumacza języka migowego. Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów.

Jednostka prowadząca

        adres

dni i godziny dyżurów

 

telefon

Fundacja Instytut Spraw Publicznych

Budynek Urzędu Gminy Chotcza – Chotcza-Józefów 60

pon. 8.00-12.00

(48) – 378-30-11

 

Materiały

Karta informacyjna nieodplatne poradnictwo obywatelskie
Karta​_informacyjna​_nieodplatne​_poradnictwo​_obywatelskie.doc 0.06MB
Co obejmuje nieodpłatna mediacja

28.01.2022

Logotyp NPP Logotyp MS

 

 

 

NIEODPŁATNA MEDIACJA

Opis usługi

 

Mediacja jest metodą rozwiązywania konfliktów, której uczestnicy poszukują najlepszych dla siebie rozwiązań. Osoba prowadząca mediację wspiera strony w znalezieniu przez nie satysfakcjonującego porozumienia. Mediacja jest dobrowolna i poufna.

Mediacje prowadzi mediator, czyli osoba profesjonalnie przygotowana do rozwiązywania sporów, która jest niezależna, bezstronna wobec uczestników i neutralna wobec przedmiotu sporu.

Nieodpłatna mediacja może być prowadzona w sprawach małżeńskich, rodzinnych, sąsiedzkich, konsumenckich i innych, w tym również w sprawach toczących się już na drodze sądowej, o ile sąd nie skierował jeszcze sprawy do mediacji sądowej.

Usługa może obejmować również:

 • rozmowę informacyjną o możliwościach wykorzystania polubownych metod rozwiązywania sporów;
 • przygotowanie projektu umowy o mediacje lub wniosku
  o mediacje, który osoba inicjująca mediację wystosuje do drugiej strony sporu;
 • przeprowadzenie spotkania mediacyjnego;
 • zawarcie ugody;
 • udzielenie pomocy w sporządzeniu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem, który każda ze stron mediacji może złożyć do sądu.

Nieodpłatna mediacja nie może być prowadzona w sprawach formalnie skierowanych do mediacji (przez sąd albo inny organ),
a także w sprawach, w których zachodzi podejrzenie przemocy
w relacji stron.

Kto może skorzystać                           

Uprawniona do zainicjowania nieodpłatnej mediacji jest każda osoba, której nie stać na odpłatną pomoc prawną i która złoży stosowne oświadczenie w tym zakresie. Druga strona sporu, którą może być także osoba prawna np. firma, instytucja, spółdzielnia, wspólnota mieszkaniowa, jest zapraszana do mediacji przez osobę uprawnioną.  Nie musi ona składać oświadczania.

Forma zapisu

Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr  (48) – 378-30-11
oraz za pośrednictwem strony internetowej przeznaczonej do zapisów: https://np.ms.gov.pl/zapisy

Inne informacje               

Mediacja co do zasady jest świadczona podczas osobistej wizyty
w punkcie porad obywatelskich. Osoby z niepełnosprawnościami mogą skorzystać z  usług nieodpłatnej mediacji poza punktem lub za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Jednostka prowadząca

        adres

dni i godziny dyżurów

 

telefon

Radcy prawni

Adwokaci

 

Ul. Partyzantów 4

27-600 Lipsko

(Budynek Wydziału Komunikacji)

Pon.-Czw. 13.00-17.00

Pt. 12.00-16.00

(48) – 378-30-11

Fundacja Instytut Spraw Publicznych

Budynek Urzędu Gminy Chotcza – Chotcza-Józefów 60

pon. 8.00-12.00

(48) – 378-30-11

Budynek Urzędu Gminy Ciepielów - Ciepielów ul. Czachowskiego 1

wt. 8.00-12.00

 

(48) – 378-30-11

Budynek Urzędu Gminy Rzeczniów – Rzeczniów 1

śr. 8.00-12.00

(48) – 378-30-11

Budynek Urzędu Gminy Sienno – Sienno ul. Rynek 36/40

czw. 8.00-12.00

 

(48) – 378-30-11

Budynek Urzędu Miasta i Gminy Solec n. Wisłą

– Solec n. Wisłą ul. Rynek 1

pt. 8.00-12.00

(48) – 378-30-11

 

Od początku 2020 r. nieodpłatna mediacja jest prowadzona obligatoryjnie we wszystkich punktach pomocy prawnej lub poradnictwa obywatelskiego.

W Powiecie Lipskim nie są organizowane specjalistyczne dyżury mediacyjne, ale można skorzystać z nieodpłatnej mediacji w każdym ze wskazanych punktów. Przy zapisach trzeba zadeklarować chęć spotkania z mediatorem.

Materiały

Karta informacyjna nieodpłatna mediacja
Karta​_informacyjna​_nieodpłatna​_mediacja.doc 0.07MB
Karta informacyjna dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

28.01.2022

Logotyp Funduszu Sprawiedliwości

POMOC DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM, ŚWIADKÓW I OSÓB IM NAJBLIŻSZYCH

 

Opis usługi

 

Wsparcie udzielane przez Fundusz Sprawiedliwości dotyczy świadczenia pomocy na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem, świadków i osób im najbliższych, w szczególności w przypadkach znęcania się fizycznego i psychicznego, przemocy domowej, oszustw, włamań, kradzieży, wypadków drogowych, pobić, gróźb, uchylania się od alimentów, a także w sytuacji pokrzywdzenia innymi rodzajami przestępstw.

Zgłoszenia od osób pokrzywdzonych przestępstwem, świadków oraz osób im najbliższych przyjmowane są przez osobę pierwszego kontaktu, która  udziela podstawowych informacji dotyczących praw osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków, w tym informuje o procedurach pomocy, instytucjach wsparcia i działaniu organów ścigania. Ponadto kieruje osoby potrzebujące pomocy do specjalistów.
W ramach pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, świadkom oraz osobom im najbliższym udzielane są między innymi porady prawne oraz porady psychologiczne i psychiatryczne.

Kto może skorzystać                            

 

Każda osoba uznana za osobę pokrzywdzoną przestępstwem, świadek
i osoby im najbliższe, którym nie udzielono pomocy w tym samym zakresie z innych źródeł.

Forma zapisu

Linia Pomocy Pokrzywdzonym pod numerem +48 222 309 900 lub na adres e-mail info@numersos.pl.

Inne informacje              

Wsparcie udzielane jest podczas spotkań bezpośrednich, istnieje również możliwość otrzymania pomocy za pośrednictwem środków komunikacji na odległość. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, pomoc może zostać udzielona w miejscu przebywania pokrzywdzonego przestępstwem.

Wykaz miejsc świadczenia pomocy, wraz z danymi adresowymi, i numerami telefonów całodobowych znajduje się na stronie https://www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/pl/znajdz-osrodek-pomocy/

Materiały

Karta informacyjna pomoc osobom pokrzywdzonym przestepstwem
Karta​_informacyjna​_pomoc​_osobom​_pokrzywdzonym​_przestepstwem.doc 0.17MB
Informacje o możliwości skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów oraz korzyściach z tego wynikających

28.01.2022

Pozasądowe metody rozwiązywania sporów – to sposoby wyjścia z konfliktu, bez przenoszenia tego sporu na drogę sądową. Za zgodą obydwu stron neutralna osoba trzecia (niezależna instytucja) ― np. mediator, koncyliator albo arbiter ― pośredniczy w kontaktach między stronami:

- umożliwia zbliżenie stanowisk stron (np. poprzez mediację),

- proponuje rozwiązanie sporu (np. przez koncyliację),

- rozstrzyga spór między nimi i narzuca rozwiązanie (np. w ramach arbitrażu).

Alternatywne w stosunku do postępowania sądowego sposoby rozwiązywania sporów są zwykle tańsze, szybsze i prostsze. Jest to metoda tańsza, gdyż z reguły nie wiąże się z koniecznością ponoszenia opłat sądowych, wydatków na pełnomocników. Dopiero zatwierdzenie ugody przez Sąd wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty, ale znacznie niższej niż chociażby wpis od pozwu. Rozwiązanie to jest szybsze ze względu na długie terminy rozpatrywania sporów sądowych. Rozwiązywanie sporów w ten sposób jest też prostsze gdyż nie wymaga znajomości procedur sądowych i umiejętności formułowania stanowisk procesowych.

Mediacja to sposób dojścia do porozumienia pomiędzy zwaśnionymi stronami przy pomocy neutralnej osoby trzeciej ― mediatora. Strony samodzielnie wypracowują ugodowe, najkorzystniejsze dla nich rozwiązanie. Wybrany przez nich mediator jedynie ułatwia kontakt i wspiera ich w komunikacji ― nie ustala kto ma rację i nie narzuca własnych rozwiązań. Korzystanie z mediacji jest dobrowolne – do jej podjęcia konieczna jest zgoda obu stron. Rozwiązanie sporu w ten sposób daje zwaśnionym stronom większą satysfakcję. Ostateczne rozstrzygniecie jest bowiem wspólnie wypracowane, a nie odgórnie narzucone przez Sąd.

Nieodpłatna mediacja – jest dostępna zarówno w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej, jak również w ramach świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Może być prowadzona pomiędzy stronami dążącymi do polubownego rozwiązania sporu. Stroną inicjującą przeprowadzenie nieodpłatnej mediacji może być wyłącznie osoba uprawniona. Druga strona nie musi być osobą uprawnioną – może to być przedsiębiorca, osoba fizyczna, pracodawca, kontrahent, sąsiad, członek rodziny itp.

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

1)poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;

2) przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;

3) przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;

4) przeprowadzenie mediacji;

5) udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Materiały

Informacje o możliwości skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów
Informacje​_o​_możliwości​_skorzystania​_z​_polubownych​_metod​_rozwiązywania​_sporów.docx 0.01MB
Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa 2022 (zmiana I)

28.01.2022

CZĘŚĆ I: lista wg art. 8a ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej

 

NAZWA JEDNOSTKI

ZAKRES

PORADNICTWA

ADRES

TELEFON odpłatność połączeń

DOSTĘPNOŚĆ

dni i godziny

WWW

e-mail

KRYTERIA DOSTĘPU

RODZINNE

1

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

 

Poradnictwo prawne, psychologiczne, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

 

Iłżecka 6, 27-300 Lipsko

 

48 378 10 11

Koszt zgodnie z taryfą operatora

 

pn.- pt.

godz.07.00-15.00

http://pcprlipsko.samorzad.pl/

pcprlipsko@op.pl

pcpr@powiatlipsko.pl

 

Mieszkańcy powiatu

 

2

Stowarzyszenie „Pomocy Rodzinie”

Poradnictwo prawne

psychologiczne

logopedyczne

 

Ul. Iłżecka 2

27-350 Sienno

 

Prawnik 506114728

Psycholog 796608421

Logopeda 662146763

 

Koszt zgodnie z taryfą operatora

 

Godziny popołudniowe, weekendy

 

sprsienno@o2.pl

 

Mieszkańcy gminy/powiatu

PSYCHOLOGICZNE

3

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Lipsku

 

Poradnictwo psychologiczne i pedagogiczne

 

 

27-300 Lipsko, ul. Zwoleńska 12

 

(48) 37-80-158

Koszt zgodnie z taryfą operatora

 

pn.- pt.

godz.08.00-16.00

http://poradniapp-lipsko.pl/

poradniapplipsko@wp.pl

 

Mieszkańcy powiatu

4

Poradnia Zdrowia Psychicznego

 

diagnostyka, leczenie, psychoedukacja pacjentów z zaburzeniami psychicznymi, nie kwalifikującymi się do leczenia szpitalnego

 

Ul. Czerwiakowskiego 1

Ul. Śniadeckiego 2

27-300 Lipsko

 

 

(48) 378-35-67

Koszt zgodnie z taryfą operatora

 

pn.- pt.

godziny zmienne

http://szpitallipsko.pl/

sekretariat@szpitallipsko.pl

 

Mieszkańcy powiatu

5

Centrum wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego

(zlecenie NFZ)

Kryzysy psychiczne,

stany depresyjne, myśli samobójcze

Fundacja ITAKA

skr. pocztowa 127
00-958 Warszawa 66.

800 70 2222

bezpłatna infolinia

 

24  godz. przez

7 dni w tygodniu

 

 

 

www.liniawsparcia.pl

 

porady@liniawsparcia.pl

Dla osób  będących w kryzysie

psychicznym

 

PEDAGOGICZNE

6

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Lipsku

 

Poradnictwo psychologiczne i pedagogiczne

 

 

27-300 Lipsko, ul. Zwoleńska 12

 

(48) 37-80-158

Koszt zgodnie z taryfą operatora

 

pn.- pt.

godz.08.00-16.00

http://poradniapp-lipsko.pl/

poradniapplipsko@wp.pl

 

Mieszkańcy powiatu

POMOC SPOŁECZNA

7

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

 

Poradnictwo psychologiczne, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

 

 

ul. Iłżecka 6,
 27-300 Lipsko

 

48 378 10 11

Koszt zgodnie z taryfą operatora

 

pn.- pt.

godz.07.00-15.00

 

pcprlipsko@op.pl

 

Mieszkańcy powiatu

 

9

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siennie

 

Pomoc społeczna

 

ul. Rynek 36/40

Sienno 27-350

 

 

48 378 60 18

507 075 726

Koszt zgodnie z taryfą operatora

pn. pt.

 

godz. 7.30 -15.30

 

gops@sienno.pl

http://www.gops.sienno.pl/

 

Mieszkańcy gminy

Ciepielowie

Pomoc społeczna

 

 

Poradnictwo prawne

ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów

483788044

Koszt zgodnie z taryfą operatora

Pn. – pt.

7:15 - 15:15

 

 

gops@ciepielow.pl

Mieszkańcy gminy

Chotczy

Pomoc społeczna

 

 

 

Poradnictwo prawne

Chotcza -Józefów 60
27-312 Chotcza

483751032

Koszt zgodnie z taryfą operatora

poniedziałek – 8.00- 16.00

wtorek - piątek 7.30-15.30

 

W razie potrzeby

  gops@chotcza.pl

Mieszkańcy gminy                  

Rzeczniowie

Pomoc społeczna

 

Poradnictwo psychologiczne

 

27 - 353 Rzeczniów 1

486167037

Koszt zgodnie z taryfą operatora

poniedziałek – 8.00- 16.00

wtorek - piątek 7.30-15.30

http://rzeczniow.naszops.pl

gops@rzeczniow.pl

Mieszkańcy gminy

Siennie

Pomoc społeczna

 

 

 

Poradnictwo prawne

ul. Iłżecka 2

27-350 Sienno

483786074

Koszt zgodnie z taryfą operatora 

poniedziałek - piątek

7:15 - 15:15

 

Środa

16.00-19.00

http://www.gops.sienno.pl

gops@sienno.pl

Mieszkańcy gminy

 

Poradnictwo psychologiczne

ul. Iłżecka 2

27-350 Sienno

483786074

Koszt zgodnie z taryfą operatora 

Poniedziałek

17.30-19.00

Wtorek

17.30-19.00

Sobota

8.30-11.00

gops@sienno.pl

http://www.gops.sienno.pl/

Mieszkańcy gminy

 

Poradnictwo logopedyczne

ul. Iłżecka 2

27-350 Sienno

483786074

Koszt zgodnie z taryfą operatora 

Środa

16.00-19.00

gops@sienno.pl

Mieszkańcy gminy

Solcu nad Wisłą

Pomoc społeczna

 

27-320 Solec nad Wisłą, Rynek 1 / 1

783630476

Koszt zgodnie z taryfą operatora

Pon. 07:30 - 16:00

Wt. 07:30 - 15:30

Środa 07:30 - 15:30

Czw. 07:30 - 15:30

Pt. 07:30 - 15:00

gopssolec@interia.pl

Mieszkańcy gminy

Lipsku

Pomoc społeczna

 

1 Maja 2

27-300 Lipsko

483780182

Koszt zgodnie z taryfą operatora

 

Pon. 7:30-15:30

    Wt. 7:30-16:00

    Śr. 7:30-15:30

    Czw. 7:30-15:30

    Pt. 7:30-15:00

http://lipsko.ops.pl/

ops@lipsko.eu

Mieszkańcy gminy

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I INNYCH UZALEŻNIEŃ

12

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chotczy

Poradnictwo dla osób dotkniętych problemem alkoholowym

Chotcza -Józefów 60
27-312 Chotcza

483751032

Koszt zgodnie z taryfą operatora

Spotkania nieregularne                       w zależności od potrzeb

gops@chotcza.pl

Mieszkańcy gminy

Rzeczniowie

Poradnictwo dla osób dotkniętych problemem alkoholowym

27 - 353

Rzeczniów 1

486167024

Koszt zgodnie z taryfą operatora

Spotkania nieregularne                       w zależności od potrzeb

urzad@rzeczniow.pl

Mieszkańcy gminy

Siennie

Poradnictwo dla osób dotkniętych problemem alkoholowym

ul. Rynek 36/40

27-350 Sienno

 

483786074

Koszt zgodnie z taryfą operatora

 

Spotkania nieregularne                       w zależności od potrzeb

gops@sienno.pl

Mieszkańcy gminy

Solcu nad Wisłą

Poradnictwo dla osób dotkniętych problemem alkoholowym

Plac Bolesława Śmiałego 6, 27-320 Solec nad Wisłą

483761315

Koszt zgodnie z taryfą operatora

Spotkania nieregularne                       w zależności od potrzeb

gosolec@interia.pl

Mieszkańcy gminy

Lipsku

Poradnictwo dla osób dotkniętych problemem alkoholowym

ul. Iłżecka 6

27-300 Lipsko

 

 

483780048

Koszt zgodnie z taryfą operatora

 

 

Raz w miesiącu

umig@lipsko.eu

Mieszkańcy gminy

13

Poradnia terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu

 

Poradnictwo w zakresie leczenia uzależnień

 

 

Ul. Czerwiakowskiego 1

Ul. Śniadeckiego 2

27-300 Lipsko

 

(48)378-36-53

Koszt według taryfy operatora

 

pn.- pt.

godziny zmienne

 

http://szpitallipsko.pl/

sekretariat@szpitallipsko.pl

 

Mieszkańcy powiatu

 

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY DOMOWEJ

14

Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w gminie:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciepielowie

Poradnictwo dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie

ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów

483788044

Koszt zgodnie z taryfą operatora

Spotkania nieregularne                       w zależności od potrzeb, z porad można korzystać od pn.-pt.

7.15-15.15

gops@ciepielow.pl

Mieszkańcy gminy

 

Chotczy

Poradnictwo dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie

Chotcza -Józefów 60
27-312 Chotcza

483751032

Koszt zgodnie z taryfą operatora

Spotkania nieregularne                       w zależności od potrzeb

gops@chotcza.pl

Mieszkańcy gminy

Rzeczniowie

Poradnictwo dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie

27-353 Rzeczniów 1

486167037

Koszt zgodnie z taryfą operatora

 

Raz na 3-mce bądź częściej

gops@rzeczniow.pl.

Mieszkańcy gminy

Siennie

Poradnictwo dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie

ul. Rynek 36/40

27-350 Sienno

 

483786074

Koszt zgodnie z taryfą operatora 

Raz na 3 m-ce bądź częściej w zależności od potrzeb

gops@sienno.pl

Mieszkańcy gminy

Solcu nad Wisłą

 

 

Poradnictwo dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie

 

 

 

Rynek 1, 27-320 Solec nad Wisłą

783630476

Koszt zgodnie z taryfą operatora

Raz na kwartał, bądź częściej w zależności od potrzeb

gopssolec@interia.pl 

Mieszkańcy gminy

Lipsku

Poradnictwo dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie

ul. 1 Maja 2

27-300 Lipsko

483780182

Koszt zgodnie z taryfą operatora

Raz na kwartał, bądź częściej w zależności od potrzeb

ops@lipsko.eu.

Mieszkańcy gminy

15

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „ Niebieska linia”

- wsparcie

- pomoc psychologiczna,

- informacja o najbliższym miejscu pomocy w problemach przemocy domowej

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Al. Jerozolimskie 155

02-326 Warszawa

800 120 002

 

Bezpłatna infolinia

pn. – sob.

godz. 08.00–22.00

ndz. i święta

godz. 08.00–16.00

 

www.niebieskalinia.info

 

biuro@niebieskalinia

 

Dla osób doświadczających  przemocy domowej

 

INTERWENCJA KRYZYSOWA

18

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciepielowie

Monitorowanie bezpieczeństwa

ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów

483788044

Koszt zgodnie z taryfą operatora

Spotkania nieregularne                       w zależności od potrzeb

 

gops@ciepielow.pl

Mieszkańcy gminy

Chotczy

Monitorowanie bezpieczeństwa

Chotcza -Józefów 60

27-312 Chotcza

483751032

Koszt zgodnie z taryfą operatora

Spotkania nieregularne                       w zależności od potrzeb

ug@chotcza.pl.

Mieszkańcy gminy

Rzeczniowie

Monitorowanie bezpieczeństwa

27 - 353 Rzeczniów 1

486167024

Koszt zgodnie z taryfą operatora

Spotkania w zależności od potrzeb

urzad@rzeczniow.pl

Mieszkańcy gminy

Siennie

Monitorowanie bezpieczeństwa

ul. Rynek 36/40

27-350 Sienno

 

483786074

Koszt zgodnie z taryfą operatora

Spotkania nieregularne                       w zależności od potrzeb

ug@sienno.pl

Mieszkańcy gminy

Solcu nad Wisłą

Monitorowanie bezpieczeństwa

27 -320 Solec nad Wisłą, ul. Rynek 1

 483761266

Koszt zgodnie z taryfą operatora

Spotkania nieregularne                       w zależności od potrzeb

 gmina@solec.pl

Mieszkańcy gminy

Lipsku

Monitorowanie bezpieczeństwa

ul. 1 Maja 2

27-300 Lipsko

483780048

Koszt zgodnie z taryfą operatora

Spotkania regularne, raz w miesiącu

umig@lipsko.eu

Mieszkańcy gminy

19

Centralne Zarządzanie Kryzysowe

Monitorowanie bezpieczeństwa

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Rakowiecka 2A

00-993 Warszawa

Całodobowy dyżur:
(22)  361 69 00

(22)  785 700 177

e-mail:

dyzurny@rcb.gov.p

24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu

 

 

http://rcb.gov.pl/zarzadzanie-kryzysowe/

 

poczta@rcb.gov.pl

 

Świadek zagrożenia kryzysowego

Osoba poszukująca informacji na temat

zarządzania kryzysowego

DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

21

Powiatowy Urząd Pracy

w Lipsku

 

Wsparcie osób poszukujących pracy

 

 

ul. Rynek 29

27-300 Lipsko

 

tel. (48) 3780552; 3780196

Koszt według taryfy operatora

 

Poniedziałek – Piątek 7.15 - 15.15

 

https://lipsko.praca.gov.pl/

pup@puplipsko.pl

 

Mieszkańcy powiatu

 

22

Wojewódzki Urząd Pracy Filia w Radomiu

 

Wsparcie osób poszukujących pracy

 

ul. Mokra 2

26-600 Radom

 

48 368 97 00

Koszt według taryfy operatora

 

Poniedziałek – Piątek 8.00 – 16.00

https://wupwarszawa.praca.gov.pl/

radom@wup.mazowsze.pl

 

Mieszkańcy województwa

 

24

Infolinia Urzędów Pracy - Zielona Infolinia

Pod tym numerem udzielane są

informacje o usługach urzędów pracy.

Urząd Pracy.

Ciepła 20 .

15-472 Białystok.

 

19 524

(z Polski)

+48 22 19524

(z zagranicy)

Koszt zgodnie z taryfą operatora.

pn.- pt.

godz. 08.00-18.00

 

www.zielonalinia.gov.pl

 

biuro@zielonalinia.gov.pl

Mogą korzystać:

- zarejestrowani

-poszukujący pracy

- pracodawcy

DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM

25

Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem Stowarzyszenia ….

Wsparcie informacyjne, psychologiczne,

prawne i finansowe

ADRES NAJBLIŻSZEGO OŚRODKA WYŁONIONEGO NA LATA 2019 -2012

prosimy sprawdzić na witrynie internetowej lub w Departamencie Funduszu Sprawiedliwości Ministerstwo Sprawiedliwości

 

pn.- pt.

godz.08.15-16.15

 

www.pokrzywdzeni.gov.pl

 

funduszsprawiedliwosci@ms.gov.pl

 

Osoby pokrzywdzone przestępstwem i ich osoby bliskie

PRAWO KONSUMENCKIE

26

Powiatowy Rzecznik Praw Konsumentów

 

Poradnictwo konsumenckie

 

 

Ul. Rynek 1, 27-300 Lipsko

 

 

tel/fax 3783017 lub wew. 17

Koszt zgodnie z taryfą operatora.

 

pn.- pt.

godz. 07.30-15.30

https://www.powiatlipsko.pl/

prk@powiatlipsko.pl

 

Mieszkańcy powiatu

 

27

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Ochrona praw konsumenckich

UOKiK

Pl. Powstańców Warszawy 1

00-950 Warszawa

Infolinia konsumencka

(prowadzona przez Federację Konsumentów)

801 440 220

22 290 89 16

Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora

 

 

 

pn.- pt.

godz. 08.00-18.00

 

 

https://www.uokik.gov.pl/

 

porady@dlakonsumentow.pl

 

Prawo konsumenckie

PRAWA PACJENTA

28

Narodowy Fundusz Zdrowia Mazowiecki Oddział Wojewódzki w Warszawie - Delegatura w Radomiu

 

Ochrona praw pacjenta

 

 

Piastowska 4, 26-617 Radom

 

48 670 96 00

Koszt według taryfy operatora.

 

pn.- pt.

godz.08.00-16.00

http://www.nfz-warszawa.pl/

radom@nfz-warszawa.pl

 

Każda osoba objęta ubezpieczeniem lub zainteresowana ubezpieczeniem zdrowotnym

29

Rzecznik Praw Pacjenta

 

Ochrona praw pacjenta

 

Biuro RPP

ul. Młynarska 46.
01-171 Warszawa

800 190 590

Bezpłatna infolinia

Zapisy na poradę osobistą:

rezerwacja@rpp. gov.pl lub  (22) 532 82 43

pn. - pt.

godz. 08.00-20.00

 

 

https://www.bpp.gov.pl

 

kancelaria@rpp.gov.pl

 

Z porad może korzystać każdy kto ma poczucie łamania praw pacjenta

 

30

Narodowy Fundusz Zdrowia- Centrala

Uprawnienia ubezpieczenia zdrowotnego:

- prawa pacjenta

-leczenie w kraju i poza granicami

-kolejki do świadczeń

Narodowy Fundusz Zdrowia

Grójecka 186

02-390 Warszawa

 

Infolinia Centralna

800 392 976 (*)

22 572 60 42 (**)

(*)  połączenia bezpłatne

(**) koszt zgodnie z taryfą operatora

Także każdy oddział NFZ posiada własną infolinię

pn.- pt.

godz. 08.00-16.00

http://www.nfz.gov.pl

 

infolinia@nfz.gov.pl

 

Każda osoba objęta ubezpieczeniem lub zainteresowana ubezpieczeniem zdrowotnym

31

Rzecznik Praw Osób Niepełnosprawnych

Ochrona praw

osób niepełnosprawnych

SIEDZIBA

ul. Żurawia 4 A,
00- 503 Warszawa

Telefon

(22) 461 60 00

KORESPONDENCJA

Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa

801 801 015

Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora

 

pn.-pt.

godz. 08.00-17.00

 

http://www.niepelnosprawni.gov.pl

 

sekretariat.bon@mrpips.gov.pl

Z porad mogą korzystać osoby niepełnosprawne, ich rodziny oraz organizacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych

32

Rzecznik Praw Dziecka – dziecięcy telefon zaufania

Ochrona praw dziecka

Biuro RPD

Przemysłowa 30/32

00-450 Warszawa

tel.: (22) 583 66 00 .

fax.: (22) 583 66 96.

pn.-pt.

godz.08.15-16.15.

800 121 212

Bezpłatna infolinia

pn.- pt. godz.

08.15-20.00.

(dzwoniąc po godzinach i w dni wolne można opisać problem i  zostawić kontakt do siebie, a doradcy oddzwonią)

https://brpd.gov.pl

 

rpd@brpd.gov.pl

Sprawy przemocy,  relacji rówieśniczych, szkolnych i rodzinnych.

Może dzwonić każdy, kto doświadcza problemu lub jest świadkiem.

PRAWO UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

33

Punkt Informacyjny Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Biuro Terenowe w Lipsku

Poradnictwo z zakresu ubezpieczeń społecznych

 

27-300 Lipsko, ul. Partyzantów 10

 

Tel.: (48) 378-09-21

Koszt według taryfy operatora

 

Poniedziałek: 8.00-18.00

Wtorek - Piątek: 8.00-15.00

cot@zus.pl

https://www.zus.pl/

 

Adresaci porad:

- ubezpieczeni

- płatnicy

- lekarze

34

Centrum Obsługi Telefonicznej

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Zakres informacji:

- pomoc techniczna

- składki

- renty

- emerytury

Klienci mogą skorzystać z pomocy pracowników w  Centrum Obsługi Telefonicznej lub podczas wizyty osobistej w placówce jak wyżej.

Nr centrali :

(22) 667 10 00.

(22) 560 16 00

Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora.

pn. – pt.

godz. 07.00 – 18.00

 

http://www.zus.pl/o-zus/kontakt/centrum-obslugi-telefonicznej-cot-

 

cot@zus.pl

 

Adresaci porad:

- ubezpieczeni

- płatnicy

- lekarze

 

PRAWO PRACY

35

Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie - Oddział w Radomiu

 

Poradnictwo w zakresie prawa pracy

 

 

ul. Beliny Prażmowskiego 15, 26-600 Radom

 

48 362 67 78

Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora.

 

pn.-pt.

godz. 08.00-16.00

http://www.warszawa.oip.pl

oteradom@warszawa.oip.pl

 

 

36

Centrum Poradnictwa

Państwowej Inspekcji Pracy (PIP)

 

Porady z zakresu prawa pracy.

 

Główny Inspektorat Pracy
ul. Barska 28/30
02-315 Warszawa.

tel. 22 391 82 15
fax. 22 391 82 14

 

801 002 006

(dla  tel. stacj.)

459 599 000

(dla tel. kom.)

22 391 83 60

(dla obywateli Ukrainy zatrudnionych na terenie RP)

Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora. Uwaga!!! naliczane są koszty za czas oczekiwania na połączenie  .

 

 

www.bip.pip.gov.pl,

 

kancelaria@gip.pip.gov.pl

 

 

PRAWO PODATKOWE

37

Urząd Skarbowy w

Lipsku

 

Informacje podatkowe dot. PIT, CIT, VAT, podatki lokalne, akcyza etc.

 

ul. Solecka 88 

27-300 Lipsko

 

(48) 3781336

Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora.

Pon. 7.30-18.00

wt.- pt.

godz. 07.30-15.30

 

us.lipsko@mf.gov.pl

https://www.mazowieckie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-warszawie

 

Z porad może  skorzystać każdy podatnik

38

Krajowa Informacja Skarbowa

Informacje podatkowe dot. PIT, CIT, VAT, podatki lokalne, akcyza etc.

 

ul. Teodora Sixta 17,

43-300 Bielsko-Biała

 

801 055 055 (

(  z tel. stacjonarnych.

( (22) 330 03 30

Z  z tel. komórkowych.

+ 48 (22)33 00 330

(  z tel. zagranicznych.

Koszt zgodnie z taryfą operatora

pn.- pt.

godz. 07.00-18.00

 

www.kis.gov.pl

więcej: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-kip-czyli-krajowa-informacja-podatkowa

Z porad może  skorzystać każdy podatnik

 

DLA OSÓB BĘDĄCYCH W SPORZE Z PODMIOTAMI RYNKU FINANSOWEGO

39

Rzecznik Finansowy.

(Ubezpieczonych)

Prawa ubezpieczonych

Biuro Rzecznika Finansowego

Al. Jerozolimskie 87

02-001 Warszawa.

 

Ubezpieczenia

gospodarcze

(22) 333 73 28

Ubezpieczenia

Społeczne, OFE ZUS

(22) 333 73 26

lub (22) 333 73 27

Ubezpieczenia bankowe  i rynku kapitałowego

(22) 333 73 25

pn.-pt.

godz. 08.00-18.00

 

 

pn.-pt.

godz.11.00-15.00

 

 

pn.-pt.

godz. 08.00-16.00

Porady e-mail: porady@rf.gov.pl

(czas oczekiwania na odpowiedz

e-mailową ok.2 tygodni)

 

https://rf.gov.pl/kontakt

 

biuro@rf.gov.pl

Osoby ubezpieczone i w sporze dotyczącym ubezpieczeń

 

INNE

40

WWW. OBYWATEL.GOV.PL

Informacje i usługi przyjazne obywatelom

portal Ministerstwa Cyfryzacji

41

Rzecznik Praw Obywatelskich

Ochrona praw obywatelskich

Biuro RPO

Al. Solidarności 77.

00-090 Warszawa

800 676 676 .

Połączenia bezpłatne z tel. stacjonarnych i komórkowych

 • pon.
 • godz. 10.00-18.00

wt.- pt.

godz. 08.00-16.00

https://www.rpo.gov.pl

 

biurorzecznika@brpo.gov.pl

 

Może zgłosić się każdy, kto uważa,

że jego prawa są naruszone


 


CZĘŚĆ II: NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA i NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE (wg art. 8a ust 1 pkt 2):

Od 1 stycznia 2022 r. obowiązuje poniżej wskazane zasady udzielania nieodpłatnych porad prawnych i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Lipskiego.

 

Porady są udzielane są w Lipsku codziennie w budynku przy ul. Partyzantów 4 (budynek, w którym znajduje się Wydział Komunikacji i Transportu) oraz w budynkach gmin z terenu Powiatu Lipskiego w każdej gminie w innym dniu tygodnia!

 

ZAPISY na wizyty pod numerem telefonu: 48-37-83-011

 

Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności
w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon lub przez Internet. Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów. Ponadto osoby niepełnosprawne ruchowo będą mogły uzyskać poradę stacjonarnie w Budynku mieszczącym się przy ul. Rynek 1, który jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Informację o takiej potrzebie należy zgłosić podczas zapisywania się na wizytę.

 

Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatną pomoc prawną i która złoży stosowne oświadczenie.


 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

 

PROWADZĄCY

ADRESY

DYŻURÓW

DNI i GODZINY

SPECJALIZACJA

(o ile określono)

lokal dogodny dla osób na wózkach inwalidzkich

DANE KONTAKTOWE

WWW

1

Punkt prowadzony przez Fundację Instytut Spraw Publicznych z Radomia

Budynek Urzędu Gminy Chotcza – Chotcza-Józefów 60

Poniedziałek

Godz. 8.00-12.00

BRAK

TAK

INFORMACJE i ZAPISY: pon. –pt. w godz. 7.30 – 15.30

pod nr 483783011

Nieodpłatna pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie, mediacja - Powiat Lipski - Portal gov.pl (samorzad.gov.pl)

Budynek Urzędu Gminy Ciepielów - Ciepielów ul. Czachowskiego 1

Wtorek

Godz. 8.00-12.00

BRAK

TAK

Budynek Urzędu Gminy Rzeczniów – Rzeczniów 1

Środa

Godz. 8.00-12.00

BRAK

TAK

Budynek Urzędu Gminy Sienno – Sienno ul. Rynek 36/40

Czwartek

Godz. 8.00-12.00

Pomoc ofiarom przemocy w rodzinie

TAK

Budynek Urzędu Miasta i Gminy Solec n. Wisłą

– Solec n. Wisłą

ul. Rynek 1

Piątek

Godz. 8.00-12.00

BRAK

NIE

2

Punkt prowadzony przez Adwokatów i Radców Prawnych

Ul. Partyzantów 4, 27-300 Lipsko

Pon.-Czw. godz. 13.00-17.00

Pt. godz. 12.00-16.00

BRAK

nie

INFORMACJE i ZAPISY: pon. –pt. w godz. 7.30 – 15.30

pod nr 483783011

Nieodpłatna pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie, mediacja - Powiat Lipski - Portal gov.pl (samorzad.gov.pl)

NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

3

Punkt prowadzony przez Fundację „Instytut Spraw Publicznych”

Budynek Urzędu Gminy Chotcza – Chotcza-Józefów 60

Pon. godz. 8.00-12.00

Brak

TAK

INFORMACJE i ZAPISY: pon. –pt. w godz. 7.30 – 15.30

pod nr 483783011

Nieodpłatna pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie, mediacja - Powiat Lipski - Portal gov.pl (samorzad.gov.pl)

 

MEDIACJA– dyżur specjalistyczny po wcześniejszym uzgodnieniu terminu

 

 

 

 

Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość uzyskania porady w formie zdalnej.

Porady będą udzielane w formie zdalnej za pośrednictwem telefonu i poczty elektronicznej w następujący sposób:

Porady w formie poczty email będą udzielane pod adresem npp@powiatlipsko.pl, na który prosimy przesyłać wszelką korespondencję.

Porady w formie telefonicznej będą udzielane zgodnie z poniższym harmonogramem pod wskazanymi numerami telefonów.

 

Harmonogram pracy punktu nieodpłatnej pomocy prawnej obsługiwanego przez radcę prawnego pod numerem telefonu +48 790 606 085

Poniedziałek - 13.00 - 17.00

Środa - 13.00 - 17.00

Piątek - 12.00 - 16.00 (co drugi tydzień naprzemiennie z adwokatem)

  

Harmonogram pracy punktu nieodpłatnej pomocy prawnej obsługiwanego przez adwokata pod numerem telefonu  +48 790 606 085

Wtorek - 13.00 - 17.00

Czwartek - 13.00 - 17.00

Piątek - 12.00 - 16.00 (co drugi tydzień naprzemiennie z radcą prawnym)

 

Punkt prowadzony przez organizację pozarządową Fundacja „Instytut Spraw Publicznych”

Porady prawne udzielane są telefonicznie pod numerem telefonu +48 531 672 711

według harmonogramu:

Poradnictwo prawne w następujące dni:

    Wtorek - 8.00 – 12.00

    Środa - 8.00 – 12.00

    Czwartek - 8.00 – 12.00

    Piątek – 8.00 – 12.00

 

Poradnictwo obywatelskie odbywa się w poniedziałki  w godz. 8.00 – 12.00.

Poradnictwo obywatelskie świadczone jest pod numerem telefonu

+48 660 707 183

 

Możesz nam przekazać swoją opinię o udzielonej poradzie!

W każdym punkcie zlokalizowane są urny, do których można wrzucić ankietę dotyczącą satysfakcji z udzielonej porady!

ANKIETY SĄ DOSTĘPNE U OSÓB UDZIELAJĄCYCH PORAD

 

Osoby uprawnione mogą przekazać anonimowo opinię o udzielonej im poradzie – otrzymanej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim. Wypełnienie przez osobę uprawnioną odpowiedniego formularza, w tym podanie numeru telefonu w celu zasięgnięcia dalszej opinii, jest dobrowolne. W karcie pomocy nie podaje się danych osobowych osoby uprawnionej, które mogą bezsprzecznie identyfikować osobę.

Ponadto, opinia może być przekazywana przez osoby uprawnione poprzez wypełnienie ankiety w miejscu świadczenia pomocy (urna na ankiety dostępna jest obok punktów, gdzie udzielane są porady) lub przekazywana drogą elektroniczną bezpośrednio do urzędu starostwa powiatowego (sekretarz@powiatlipsko.pl)

Materiały

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa 2022 (v 20)
Lista​_jednostek​_nieodpłatnego​_poradnictwa​_2022​_(v​_20).doc 0.21MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
04.03.2022 14:46 Piotr Tkaczyk
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Mateusz Kaproń
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa 2022 (zmiana I) 2.0 06.06.2022 14:37 Piotr Tkaczyk
Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa 2022 (zmiana I) 1.0 04.03.2022 14:46 Piotr Tkaczyk

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}