W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Zgłaszanie prac geodezyjnych i kartograficznych

Wymagane dokumenty

- zgłoszenie pracy geodezyjnej dwóch egzemplarzach (formularz);

- kopia uprawnień oraz zaświadczenie o dokonaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej – w przypadku gdy wykonawca prac geodezyjnych i kartograficznych pierwszy raz zgłasza robotę geodezyjną w tut. ODGiK.

Opłaty

Opłaty wynikające z 40b.1, art. 40d, art. 40e ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989r. Naliczone opłaty wnoszone są na konto Starostwa Powiatowego w Jaśle:

15 8636 0005 2006 0004 5740 0055 Bank Spółdzielczy w Rymanowie

Komórka odpowiedzialna za prowadzenie sprawy

Wydział Geodezji Katastru i Nieruchomości, Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jaśle ul. Rynek 18, pokój nr 11 tel. (13) 448 64 87 lub (13) 448 34 10 wew. 217.

Miejsce składania dokumentów

- osobiście w budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle;

pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Jaśle ul. Rynek 18 38-200 Jasło;

- poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Starostwa Powiatowego w Jaśle ePUAP;

- za pośrednictwem serwisu webEWID dostępnego pod adresem: jasielski.webewid.pl.

Termin załatwienia sprawy

Materiały zasobu dotyczące danego zgłoszenia prac geodezyjnych i kartograficznych udostępniane są niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania opłaty, o której mowa
w art. 40a ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne.

Termin określony powyżej ma zastosowanie również do udostępnienia materiałów zasobu w związku
z uzupełnieniem zgłoszenia prac. W przypadku braku konieczności uiszczenia opłaty, o której mowa
w art. 40a ust. 1, termin określony wyżej jest liczony od dnia otrzymania przez organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej uzupełnienia zgłoszenia prac.

Z inicjatywy wykonawcy prac geodezyjnych, na etapie zgłoszenia prac lub jego uzupełnienia, organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej i wykonawca mogą uzgodnić zakres materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania tych prac lub inny niż określony powyżej termin udostępnienia tych materiałów.

Na pisemne wystąpienie wykonawcy prac geodezyjnych złożone w trakcie wykonywania zgłoszonych prac organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej udostępnia wskazane w tym wystąpieniu dodatkowe materiały zasobu niezbędne lub przydatne do wykonania tych prac. Udostępnianie dodatkowych materiałów zasobu następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wystąpienia.

Tryb odwoławczy

W przypadku sporu dotyczącego zakresu udostępnianych materiałów zasobu lub wysokości należnej opłaty, właściwy organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej wydaje decyzję administracyjną. Wniesienie odwołania od decyzji w sprawie ustalenia wysokości opłaty za udostępnianie materiałów zasobu nie wstrzymuje udostępnienia tych materiałów, pod warunkiem uiszczenia opłaty w wysokości ustalonej w zaskarżonej decyzji. W przypadku, gdy w wyniku rozpatrzenia odwołania lub ponownego rozpatrzenia sprawy na skutek wyroku sądu administracyjnego wysokość opłaty zostanie zmniejszona, nadpłata podlega zwrotowi wraz z odsetkami ustawowymi.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z treścią rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119) dalej zwanego RODO, informujemy że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Jasielski, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło,
  dalej jako Administrator.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: iod@powiat.jaslo.pl
 3. Pastwa dane osobowe przetwarzane są w celu rozpatrzenia sprawy Administracyjnej, na podstawie
  art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w związku z realizacją obowiązku prawnego.
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione
  na podstawie obowiązujących przepisów prawa w związku z realizacją przez Administratora celu,
  o którym mowa w pkt. 3.
 5. Państwa dane będą przechowywane przez czas rozpatrywania sprawy, a następnie przechowywane przez okres oraz w zakresie wymaganym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 6. Posiadają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
  ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.
 7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi na czynności przetwarzania do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Skorzystać z uprawnień wskazanych w pkt. 6 można wysyłając odpowiednie żądanie na adres Inspektora Ochrony danych wskazany w pkt. 2.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania uniemożliwi rozpatrzenie Państwa sprawy.
 10. Ze względu na złożoność pełnej informacji odnoszącej się do przetwarzania Państwa danych osobowych, w związku z obowiązkiem zagwarantowania aktualności, przejrzystości i przystępności treści niniejszej klauzuli informacyjnej w odbiorze, jej treść została ograniczona. Na naszej stronie internetowej www.powiat.jaslo.pl w zakładce STAROSTWO POWIATOWE / OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH publikujemy rejestr podmiotów przetwarzających oraz  dane z rejestru czynności przetwarzaniagdzie znajdziecie Państwo szczegółowe informacje na temat celów przetwarzania, podstawy prawnej, okresu przechowywania danych osobowych oraz podmiotów, którym przekazywane mogą być Państwa dane.

Informacje dodatkowe

W przypadku zmian dotyczących zakresu, celu i rodzaju pracy oraz terminu zakończenia pracy wykonawca przekazuje do ODGIK zgłoszenie uzupełniające. W przypadku zgłoszenia uzupełniającego mającego na celu udostępnienia dodatkowych materiałów zasobu, zgłoszenie uzupełniające podlega opłacie zgodnie z art. 40c pkt. 4 oraz art. 40d pkt. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne. W przypadku rezygnacji z wykonania zgłoszonej pracy nie pobiera się opłaty. Powiadomienie o rezygnacji należy złożyć w formie pisemnej (wniosek do pobrania).

Zgłoszenia pracy geodezyjnej lub kartograficznej, dodatkowo można dokonywać za pośrednictwem wdrożonego system PZGIK - SERWIS webEWID dostępnego pod adresem: jasielski.webewid.pl.
Jest to aplikacja internetowa korzystająca z serwera mapowego oraz przestrzennej bazy danych pozwalająca na publikację danych geometrycznych (przestrzennych) wraz z ich atrybutami opisowymi w przeglądarce internetowej bez konieczności instalacji dodatkowych wtyczek i apletów. Przy pomocy Portalu Geodety można zgłaszać prace geodezyjne w sposób zdalny na elektronicznym formularzu, pobierać numer ID Pracy i potwierdzenie zgłoszenia wraz z przygotowanymi w PODGiK materiałami i informacjami w formie cyfrowej.

Materiały

Zgłoszenie prac geodezyjnych
zgloszenie​_prac​_geodezyjnych.pdf 0.20MB
Wniosek o rezygnację z wykonania zgłoszonej pracy geodezyjnej
wniosek​_rezygnacja​_pracy​_geodezyjnej.pdf 0.12MB
Zawiadomienie wykonanie pracy geodezyjnej
zawiadomienie​_wykonanie​_pracy​_geodezyjnej.pdf 0.19MB
{"register":{"columns":[]}}