W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Zezwolenie na zakładanie i przeprowadzenie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji

Karta informacyjna wg stanu na dzień 24.08.2018 r.

Zezwolenie na zakładanie i przeprowadzenie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń, lub zobowiązanie właściciela, użytkownika wieczystego lub osobę, której przysługują inne prawa rzeczowe do nieruchomości do udostępnienia nieruchomości w celu wykonania czynności związanych z konserwacją, remontami oraz usuwaniem awarii, jeżeli właściciel, użytkownik wieczysty lub osoba, której przysługują inne prawa rzeczowe do nieruchomości nie wyraża na to zgody.

 

Wymagane dokumenty

1. Wniosek zawierający opis inwestycji realizującej cel publiczny wraz z pisemnymi wyjaśnieniami, dokładnie określającymi na czym będzie polegać uszczuplenie władztwa właściciela w zakresie niezbędnym dla realizacji przedmiotowej inwestycji w szczególności podanie: a) wymiarów strefy bezpieczeństwa przewodu (podanie długości przewodu jaki będzie przebiegał przez działkę oraz szerokości, głębokości i wysokości pasa technologicznego, strefy montażowej oraz powierzchni tych stref); b) ogólnego określenia prac budowlano-montażowych oraz innych czynności jakie zostaną podjęte w celu realizacji inwestycji; c) określenie ograniczeń w użytkowaniu nieruchomości jakie powstaną po wykonaniu inwestycji, które będą związane z użytkowaniem przesyłu; d) uzasadnienie, że zaprojektowany przebieg inwestycji jest jak najmniej uciążliwy dla właścicieli nieruchomości;
2. Dokumentacja z przebiegu rokowań z właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości.
3. Pełnomocnictwa dla osób, prowadzących rokowania w imieniu inwestora.
4. Odpis z księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości objętej wnioskiem, albo zaświadczenie o stanie prawnym jaki wynika ze zbioru dokumentów, w razie braku w/w dokumentów zaświadczenie właściwego sądu stwierdzające, że nieruchomość nie ma założonej księgi wieczystej lub że nie jest dla niej prowadzony zbiór dokumentów
5. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku planu miejscowego ważną ostateczną decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z wszystkimi załącznikami graficznymi.
6. Załącznika graficznego w postaci kolorowej mapy do celów prawnych z jednoznacznym zaznaczeniem: a) granic przedmiotowej działki ewidencyjnej (mapa powinna obejmować całą działkę, a nie tylko jej część w miejscu przebiegu inwestycji); b) lokalizacji i przebiegu planowanej inwestycji; c) zasięgu strefy bezpieczeństwa przewodu, pasa technologicznego oraz budowlano-montażowego. Ponadto załącznik graficzny powinien być zeskalowany, podpisany i posiadać szczegółowa legendę oraz wykonany w sposób staranny ponieważ będzie stanowił integralną część ewentualnej decyzji;
7. Upoważnienie udzielone pełnomocnikowi działającemu w imieniu strony do reprezentowania go przed organami administracji publicznej
8. Aktualny odpis pełny z Krajowego Rejestru Sądowego dotyczący inwestora.

Formularz/wnioski do pobrania

Nie.

Opłaty

Wydanie decyzji nie podlega opłacie skarbowej.
Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa – 17,00zł.
Opłaty skarbowej można dokonać w kasie Urzędu Miasta w Jaśle ul. Rynek 12 lub na rachunek bankowy nr:
Bank Spółdzielczy w Bieczu, Oddział w Jaśle 33 8627 1011 2001 0048 6891 0003
Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku

Komórka odpowiedzialna za prowadzenie sprawy

Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości pok. nr 1,
tel. 13-4486474 lub 13-4483410 wew. 203

Miejsce składania dokumentów

Osobiście w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Jaśle ul. Rynek 18 - Punkt Obsługi Klienta (parter) lub pocztą na adres:
Starostwo Powiatowe w Jaśle ul. Rynek 18, 38-200 Jasło

Termin załatwienia sprawy

- załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego w ciągu 1 miesiąca,
- sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Tryb odwoławczy

Na niniejszą decyzję służy stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Podkarpackiego za pośrednictwem Starosty Jasielskiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z treścią rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119) dalej zwanego RODO, informujemy że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Jasielski, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło,
  dalej jako Administrator.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: iod@powiat.jaslo.pl
 3. Pastwa dane osobowe przetwarzane są w celu rozpatrzenia sprawy Administracyjnej, na podstawie
  art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w związku z realizacją obowiązku prawnego.
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione
  na podstawie obowiązujących przepisów prawa w związku z realizacją przez Administratora celu,
  o którym mowa w pkt. 3.
 5. Państwa dane będą przechowywane przez czas rozpatrywania sprawy, a następnie przechowywane przez okres oraz w zakresie wymaganym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 6. Posiadają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
  ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.
 7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi na czynności przetwarzania do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Skorzystać z uprawnień wskazanych w pkt. 6 można wysyłając odpowiednie żądanie na adres Inspektora Ochrony danych wskazany w pkt. 2.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania uniemożliwi rozpatrzenie Państwa sprawy.
 10. Ze względu na złożoność pełnej informacji odnoszącej się do przetwarzania Państwa danych osobowych, w związku z obowiązkiem zagwarantowania aktualności, przejrzystości i przystępności treści niniejszej klauzuli informacyjnej w odbiorze, jej treść została ograniczona. Na naszej stronie internetowej www.powiat.jaslo.pl w zakładce STAROSTWO POWIATOWE / OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH publikujemy rejestr podmiotów przetwarzających oraz  dane z rejestru czynności przetwarzaniagdzie znajdziecie Państwo szczegółowe informacje na temat celów przetwarzania, podstawy prawnej, okresu przechowywania danych osobowych oraz podmiotów, którym przekazywane mogą być Państwa dane.

Informacje dodatkowe

Brak.

{"register":{"columns":[]}}