W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Koordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Dotyczy

 1. inwestora
 2. projektanta

 Wymagane dokumenty

 1. wypełniony wniosek o uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu;
 2. projekt sytuowania sieci uzbrojenia terenu sporządzony na aktualnej kopii mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celów projektowych poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta;
 3. w zależności od sytuacji: decyzja o warunkach zabudowy lub decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
 4. warunki techniczne podłączenia obiektu do istniejących sieci uzbrojenia terenu uzyskane od jednostek zarządzających tymi sieciami;
 5. postać numeryczną projektu zapisaną w formacie .dxf w układzie 2000;
 6. postać numeryczna projektu zapisana w formacie .pdf;
 7. w przypadku działania przez przedstawiciela pełnomocnictwo do załatwienia sprawy wraz z opłatą skarbową.

Opłaty

Opłatę za czynności związane z koordynacją sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu należy uiścić przed naradą koordynacyjną. Opłaty naliczane są zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (tabela nr 16). Dokonanie opłaty jest warunkiem przedłożenia dokumentacji na naradzie koordynacyjnej.

Opłaty dokonuje się na konto Starostwa Powiatowego w Jaśle nr:

15 8636 0005 2006 0004 5740 0055 Bank Spółdzielczy w Rymanowie

 

Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa 17,00 zł
(z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawca jest podmiotem zwolnionym z opłaty skarbowej). Opłaty skarbowej można dokonać w kasie Urzędu Miasta w Jaśle ul. Rynek 12 lub na rachunek bankowy nr: Bank Spółdzielczy w Bieczu, Oddział w Jaśle 33 8627 1011 2001 0048 6891 0003. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku.

Komórka odpowiedzialna za prowadzenie sprawy

Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Jaśle
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
pokój nr 27 (parter) tel. (13) 448 64 84 lub (13) 448 34 10 wew. 214.

Miejsce składania dokumentów

- osobiście w budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle;

- pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Jaśle ul. Rynek 18 38-200 Jasło;

- poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Starostwa Powiatowego w Jaśle ePUAP

- poprzez aplikację internetową WebEwid – Portal Projektanta znajdującą się na stronie    jasielski.webewid.pl

Termin załatwienia sprawy

Naradę koordynacyjną zwołuje się w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z treścią rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119) dalej zwanego RODO, informujemy że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Jasielski, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło,
  dalej jako Administrator.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: iod@powiat.jaslo.pl
 3. Pastwa dane osobowe przetwarzane są w celu rozpatrzenia sprawy Administracyjnej, na podstawie
  art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w związku z realizacją obowiązku prawnego.
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione
  na podstawie obowiązujących przepisów prawa w związku z realizacją przez Administratora celu,
  o którym mowa w pkt. 3.
 5. Państwa dane będą przechowywane przez czas rozpatrywania sprawy, a następnie przechowywane przez okres oraz w zakresie wymaganym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 6. Posiadają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
  ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.
 7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi na czynności przetwarzania do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Skorzystać z uprawnień wskazanych w pkt. 6 można wysyłając odpowiednie żądanie na adres Inspektora Ochrony danych wskazany w pkt. 2.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania uniemożliwi rozpatrzenie Państwa sprawy.
 10. Ze względu na złożoność pełnej informacji odnoszącej się do przetwarzania Państwa danych osobowych, w związku z obowiązkiem zagwarantowania aktualności, przejrzystości i przystępności treści niniejszej klauzuli informacyjnej w odbiorze, jej treść została ograniczona. Na naszej stronie internetowej www.powiat.jaslo.pl w zakładce STAROSTWO POWIATOWE / OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH publikujemy rejestr podmiotów przetwarzających oraz  dane z rejestru czynności przetwarzaniagdzie znajdziecie Państwo szczegółowe informacje na temat celów przetwarzania, podstawy prawnej, okresu przechowywania danych osobowych oraz podmiotów, którym przekazywane mogą być Państwa dane.

Informacje dodatkowe

Sytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu uzgadnia się na naradach koordynacyjnych organizowanych przez osobę upoważnioną przez starostę.
Rezultat narady koordynacyjnej utrwala się w protokole.
Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w pok. nr 27 Starostwa Powiatowego w Jaśle lub pod nr tel. (13) 448 64 84 lub (13) 448 34 10 wew. 214.

Materiały

Wniosek o skoordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
wniosek​_koordynacja​_ust​_sieci​_2023.pdf 0.55MB
{"register":{"columns":[]}}