W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Zmiany dla przewoźników drogowych od 1 marca 2022 r. - nowa definicja Bazy Eksploatacyjnej

02.11.2022

Informacja -uniwersalna grafika wiadomości. Na niebieskim tle herb Powiatu Hajnowskiego oraz biały napis.

Baza eksploatacyjna - miejsce wyposażone w odpowiedni sprzęt techniczny i urządzenia techniczne umożliwiające prowadzenie działalności transportowej w sposób zorganizowany i ciągły, w skład której wchodzi co najmniej jeden z następujących elementów: miejsce postojowe, miejsce załadunku, rozładunku lub łączenia ładunków, miejsce konserwacji lub naprawy pojazdów.

Zmiana ustawy wprowadziła wymóg, aby na bieżąco i w sposób regularny dysponować liczbą pojazdów (zarejestrowanych lub wprowadzonych do ruchu i dopuszczonych do użytkowania zgodnie z polskimi przepisami), i kierowcami umiejscowionymi zazwyczaj w bazie eksploatacyjnej na terytorium RP, proporcjonalnie do wielkości wykonywanych przez przedsiębiorcę przewozów.

Powyższy wymóg uznaje się za spełniony, jeżeli przedsiębiorca dysponuje odpowiednią do skali prowadzenia działalności bazą eksploatacyjną, znajdującą się na terytorium RP, wyposażoną co najmniej w miejsca postojowe dla pojazdów wykorzystywanych w transporcie drogowym w liczbie odpowiadającej co najmniej 1/3 liczby pojazdów zgłoszonych przez przewoźnika do organu wydającego zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. W przypadku zgłoszenia nie więcej niż dwóch pojazdów konieczne jest dysponowanie co najmniej jednym miejscem postojowym.

W przypadku posiadania przez przewoźnika drogowego kilku baz eksploatacyjnych znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej łączna liczba miejsc postojowych musi odpowiadać co najmniej 1/3 liczby pojazdów zgłoszonych przez przewoźnika drogowego do organu wydającego zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

Przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego (oraz licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego), wydane przed 1 marca 2022r., mają obowiązek dostosować się do wymagań w zakresie bazy eksploatacyjnej w terminie do dnia 1 stycznia 2023 r.

 Przedsiębiorcy ci są obowiązani do złożenia do organu wydającego to zezwolenie oświadczenia, że dysponują bazą eksploatacyjną wraz ze wskazaniem adresu tej bazy, jeżeli adres ten jest inny niż adres przedsiębiorcy wskazany we wniosku o wydanie zezwolenia o którym mowa w art. 7a ust. 3 pkt 3 ustawy o transporcie drogowym w terminie do dnia 15 stycznia 2023 r.

COROCZNY OBOWIĄZEK SPRAWOZDAWCZY

Nowelizacja ustawy o transporcie drogowym nakłada także na przewoźników drogowych po uzyskaniu zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego coroczny obowiązek:

przedkładania organowi, który wydał zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, w terminie do 31 marca roku następnego:

1) oświadczenie o liczbie osób zatrudnionych, w tym osób, o których mowa w pkt 2, na dzień 31 grudnia poprzedniego roku, bez względu na ich formę zatrudnienia - złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej;

2) informację o średniej arytmetycznej liczby kierowców zatrudnionych, bez względu na formę zatrudnienia, wykonujących operacje transportowe w roku poprzedzającym obowiązek złożenia informacji. Powyższy obowiązek obowiązuje od 2023 r.

DOKUMENTOWANIE SYTUACJI FINANSOWEJ

Zmiana rozporządzenia unijnego dodała „inny wiążący dokument stanowiący solidarną gwarancję za przedsiębiorcę” do dokumentów, którymi można wykazać w drodze wyjątku zdolność finansową. Jednakże to organ wydający zezwolenie decyduje czy uzna przedłożony przez przedsiębiorcę ww. dokument.

Art. 7 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 – „W drodze odstępstwa od ust. 1 właściwy organ może zgodzić się lub wymagać, aby przedsiębiorca wykazał swoją zdolność finansową za pomocą poświadczenia określonego przez właściwy organ, takiego jak gwarancja bankowa lub polisa ubezpieczeniowa, w tym polisa ubezpieczenia od odpowiedzialności zawodowej z jednego lub kilku banków lub innych instytucji finansowych, w tym przedsiębiorstw ubezpieczeniowych, lub inny wiążący dokument stanowiący solidarną gwarancję za przedsiębiorcę na kwoty określone w ust. 1”.

Dodano nowy przepis - art. 7 ust. 2 a rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 – „W drodze odstępstwa od ust. 1, w przypadku braku poświadczonego rocznego sprawozdania finansowego za rok rejestracji przedsiębiorcy właściwy organ zezwala, by przedsiębiorca wykazał zdolność finansową za pomocą poświadczenia, takiego jak gwarancja bankowa, dokument umożliwiający przedsiębiorcy uzyskanie kredytu, wydany przez instytucję finansową, lub inny, określony przez właściwy organ, wiążący dokument potwierdzający, że przedsiębiorca dysponuje kwotami określonymi w ust. 1.”

Powyższy przepis odnosi się jedynie do przedsiębiorców mających obowiązek sporządzania sprawozdania finansowego, jednakże wyłącznie w przypadku braku poświadczonego rocznego sprawozdania finansowego za rok rejestracji przedsiębiorcy. Jedynie tego rodzaju przedsiębiorcy będą mogli dodatkowo udokumentować zdolność finansową w ww. sposób, za zgodą organu wydającego zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

{"register":{"columns":[]}}