W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Wydział informuje

 

Wydział Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Hajnówce podaje do publicznej wiadomości informację o zdawalności egzaminu na prawo jazdy z podziałem na Ośrodki Szkolenia Kierowców i instruktorów za 01.10.2022-31.12.2022

Link do BIP z informacją

Zmiany dla przewoźników drogowych od 1 marca 2022 r. - nowa definicja Bazy Eksploatacyjnej

Baza eksploatacyjna - miejsce wyposażone w odpowiedni sprzęt techniczny i urządzenia techniczne umożliwiające prowadzenie działalności transportowej w sposób zorganizowany i ciągły, w skład której wchodzi co najmniej jeden z następujących elementów: miejsce postojowe, miejsce załadunku, rozładunku lub łączenia ładunków, miejsce konserwacji lub naprawy pojazdów.

Zmiana ustawy wprowadziła wymóg, aby na bieżąco i w sposób regularny dysponować liczbą pojazdów (zarejestrowanych lub wprowadzonych do ruchu i dopuszczonych do użytkowania zgodnie z polskimi przepisami), i kierowcami umiejscowionymi zazwyczaj w bazie eksploatacyjnej na terytorium RP, proporcjonalnie do wielkości wykonywanych przez przedsiębiorcę przewozów.

Powyższy wymóg uznaje się za spełniony, jeżeli przedsiębiorca dysponuje odpowiednią do skali prowadzenia działalności bazą eksploatacyjną, znajdującą się na terytorium RP, wyposażoną co najmniej w miejsca postojowe dla pojazdów wykorzystywanych w transporcie drogowym w liczbie odpowiadającej co najmniej 1/3 liczby pojazdów zgłoszonych przez przewoźnika do organu wydającego zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. W przypadku zgłoszenia nie więcej niż dwóch pojazdów konieczne jest dysponowanie co najmniej jednym miejscem postojowym.

W przypadku posiadania przez przewoźnika drogowego kilku baz eksploatacyjnych znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej łączna liczba miejsc postojowych musi odpowiadać co najmniej 1/3 liczby pojazdów zgłoszonych przez przewoźnika drogowego do organu wydającego zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

Przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego (oraz licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego), wydane przed 1 marca 2022r., mają obowiązek dostosować się do wymagań w zakresie bazy eksploatacyjnej w terminie do dnia 1 stycznia 2023 r.

 Przedsiębiorcy ci są obowiązani do złożenia do organu wydającego to zezwolenie oświadczenia, że dysponują bazą eksploatacyjną wraz ze wskazaniem adresu tej bazy, jeżeli adres ten jest inny niż adres przedsiębiorcy wskazany we wniosku o wydanie zezwolenia o którym mowa w art. 7a ust. 3 pkt 3 ustawy o transporcie drogowym w terminie do dnia 15 stycznia 2023 r.

COROCZNY OBOWIĄZEK SPRAWOZDAWCZY

Nowelizacja ustawy o transporcie drogowym nakłada także na przewoźników drogowych po uzyskaniu zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego coroczny obowiązek:

przedkładania organowi, który wydał zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, w terminie do 31 marca roku następnego:

1) oświadczenie o liczbie osób zatrudnionych, w tym osób, o których mowa w pkt 2, na dzień 31 grudnia poprzedniego roku, bez względu na ich formę zatrudnienia - złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej;

2) informację o średniej arytmetycznej liczby kierowców zatrudnionych, bez względu na formę zatrudnienia, wykonujących operacje transportowe w roku poprzedzającym obowiązek złożenia informacji. Powyższy obowiązek obowiązuje od 2023 r.

DOKUMENTOWANIE SYTUACJI FINANSOWEJ

Zmiana rozporządzenia unijnego dodała „inny wiążący dokument stanowiący solidarną gwarancję za przedsiębiorcę” do dokumentów, którymi można wykazać w drodze wyjątku zdolność finansową. Jednakże to organ wydający zezwolenie decyduje czy uzna przedłożony przez przedsiębiorcę ww. dokument.

Art. 7 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 – „W drodze odstępstwa od ust. 1 właściwy organ może zgodzić się lub wymagać, aby przedsiębiorca wykazał swoją zdolność finansową za pomocą poświadczenia określonego przez właściwy organ, takiego jak gwarancja bankowa lub polisa ubezpieczeniowa, w tym polisa ubezpieczenia od odpowiedzialności zawodowej z jednego lub kilku banków lub innych instytucji finansowych, w tym przedsiębiorstw ubezpieczeniowych, lub inny wiążący dokument stanowiący solidarną gwarancję za przedsiębiorcę na kwoty określone w ust. 1”.

Dodano nowy przepis - art. 7 ust. 2 a rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 – „W drodze odstępstwa od ust. 1, w przypadku braku poświadczonego rocznego sprawozdania finansowego za rok rejestracji przedsiębiorcy właściwy organ zezwala, by przedsiębiorca wykazał zdolność finansową za pomocą poświadczenia, takiego jak gwarancja bankowa, dokument umożliwiający przedsiębiorcy uzyskanie kredytu, wydany przez instytucję finansową, lub inny, określony przez właściwy organ, wiążący dokument potwierdzający, że przedsiębiorca dysponuje kwotami określonymi w ust. 1.”

Powyższy przepis odnosi się jedynie do przedsiębiorców mających obowiązek sporządzania sprawozdania finansowego, jednakże wyłącznie w przypadku braku poświadczonego rocznego sprawozdania finansowego za rok rejestracji przedsiębiorcy. Jedynie tego rodzaju przedsiębiorcy będą mogli dodatkowo udokumentować zdolność finansową w ww. sposób, za zgodą organu wydającego zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

Wydział Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Hajnówce podaje do publicznej wiadomości informację o zdawalności egzaminu na prawo jazdy z podziałem na Ośrodki Szkolenia Kierowców i instruktorów.

Link do zdawalności

Obwieszczenie z dnia 25 lipca 2022 - Starosta Hajnowski podaje do publicznej wiadomości, że odbędzie się druga sprzedaż w drodze licytacji ruchomości stanowiącej własność Powiatu Hajnowskiego

Hajnówka dnia 25.07.2022.r.

Starostwo Powiatowe

w Hajnówce

17-200 Hajnówka

ul. Aleksego Zina 1

 

OBWIESZCZENIE

Starosta Hajnowski podaje do publicznej wiadomości, że dnia 03.08.2022 r. o godzinie 10.00 w lokalu Starostwa Powiatowego w Hajnówce przy ulicy Aleksego Zina 1, Sala Ślubów

(nr 10), odbędzie się pierwsza sprzedaż w drodze licytacji niżej wymienionej ruchomości stanowiącej własność Powiatu Hajnowskiego , który nabył do niej prawo na podstawie art.130 a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku - Prawo o ruchu drogowym.

 

Lp

Marka i model opis przedmiotu licytacji.

Rok produkcji

Pojemność silnika

Wartość szacunkowa

Cena wywoławcza

1

Motorower marki JONWAY KINGWAY

2008

50 cm2

800 zł

( w tym 23% VAT)

600 zł

Opinia nr 29/C/2022

Cena wywołania wynosi 1/3 wartości szacunkowej, postąpienie nie może wynieść mniej niż 100 zł.

Licytowaną ruchomość można oglądać w dniu licytacji 03.08.2022 r. od godziny 8.00 do 9.30 .w Hajnówce przy ulicy Gęsiej 6 – Parking Strzeżony Wacław Skiepko.

Licytacja dochodzi do skutku, jeżeli weźmie w niej udział przynajmniej jeden licytant, który zaoferował co najmniej cenę wywołania.

Licytacja odbywa się ustnie i rozpoczyna się od wywołania ceny. Zaoferowana cena przestaje wiązać uczestnika licytacji, jeżeli inny uczestnik zaoferował cenę wyższą zwana dalej „ postąpieniem”. Pracownik obsługujący organ egzekucyjny, udzieli przybicia licytantowi, który zaoferował najwyższa cenę, jeżeli po trzykrotnym wezwaniu do dalszych postąpień nie zaoferowano wyższej ceny.

Nabywca jest obowiązany uiścić natychmiast po udzieleniu mu przybicia przynajmniej cenę wywołania ruchomości. Jeżeli tej ceny nie uiści, traci prawo wynikłe z przybicia i nie może uczestniczyć w dalszej licytacji.

Informacje w sprawie w/w ruchomości można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Hajnówce w pokoju nr 5 nr tel. 85 682 41 34.

Obwieszczenie z dnia 25 lipca 2022 - Starosta Hajnowski podaje do publicznej wiadomości, że odbędzie się druga sprzedaż w drodze licytacji ruchomości stanowiącej własność Powiatu Hajnowskiego

Hajnówka dnia 25.07.2022.r.

Starostwo Powiatowe

w Hajnówce

17-200 Hajnówka

ul. Aleksego Zina 1

 

OBWIESZCZENIE

Starosta Hajnowski podaje do publicznej wiadomości, że dnia 03.08.2022 r. o godzinie 10.00 w lokalu Starostwa Powiatowego w Hajnówce przy ulicy Aleksego Zina 1, Sala Ślubów

(nr 10), odbędzie się druga sprzedaż w drodze licytacji niżej wymienionej ruchomości stanowiącej własność Powiatu Hajnowskiego , który nabył do niej prawo na podstawie art.130 a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku - Prawo o ruchu drogowym.

 

Lp

Marka i model opis przedmiotu licytacji.

Rok produkcji

Pojemność silnika

Wartość szacunkowa

Cena wywoławcza

1

Motorower marki Torq Formax

2018

50 cm2

2000 zł

( w tym 23% VAT)

1000 zł

Opinia nr 29/C/2022

Cena wywołania wynosi 1/2 wartości szacunkowej, postąpienie nie może wynieść mniej niż 100 zł.

Licytowaną ruchomość można oglądać w dniu licytacji 03.08.2022 r. od godziny 8.00 do 9.30 .w Hajnówce przy ulicy Bielskiej 41 – Zarząd Dróg Powiatowych.

Licytacja dochodzi do skutku, jeżeli weźmie w niej udział przynajmniej jeden licytant, który zaoferował co najmniej cenę wywołania.

Licytacja odbywa się ustnie i rozpoczyna się od wywołania ceny. Zaoferowana cena przestaje wiązać uczestnika licytacji, jeżeli inny uczestnik zaoferował cenę wyższą zwana dalej „ postąpieniem”. Pracownik obsługujący organ egzekucyjny, udzieli przybicia licytantowi, który zaoferował najwyższa cenę, jeżeli po trzykrotnym wezwaniu do dalszych postąpień nie zaoferowano wyższej ceny.

Nabywca jest obowiązany uiścić natychmiast po udzieleniu mu przybicia przynajmniej cenę wywołania ruchomości. Jeżeli tej ceny nie uiści, traci prawo wynikłe z przybicia i nie może uczestniczyć w dalszej licytacji.

Informacje w sprawie w/w ruchomości można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Hajnówce w pokoju nr 5 nr tel. 85 682 41 34.

Obwieszczenie z dnia 25 lipca 2022 - Starosta Hajnowski podaje do publicznej wiadomości, że odbędzie się druga sprzedaż w drodze licytacji ruchomości stanowiącej własność Powiatu Hajnowskiego

Hajnówka dnia 25.07.2022.r.

Starostwo Powiatowe

w Hajnówce

17-200 Hajnówka

ul. Aleksego Zina 1

OBWIESZCZENIE

Starosta Hajnowski podaje do publicznej wiadomości, że dnia 03.08.2022 r. o godzinie 10.00 w lokalu Starostwa Powiatowego w Hajnówce przy ulicy Aleksego Zina 1, Sala Ślubów

(nr 10), odbędzie się druga sprzedaż w drodze licytacji niżej wymienionej ruchomości stanowiącej własność Powiatu Hajnowskiego , który nabył do niej prawo na podstawie art.130 a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku - Prawo o ruchu drogowym.

 

Lp

Marka i model opis przedmiotu licytacji.

Rok produkcji

Pojemność silnika

Wartość szacunkowa

Cena wywoławcza

1

Samochód Ciężarowy

Renault Master

2015

2299 cm2

30600 zł

( w tym 23% VAT)

15300 zł

Opinia nr 28/C/2022

Cena wywołania wynosi 1/2 wartości szacunkowej, postąpienie nie może wynieść mniej niż 100 zł.

Licytowaną ruchomość można oglądać w dniu licytacji 03.08.2022 r. od godziny 8.00 do 9.30 w Hajnówce przy ulicy Gęsiej 6 – Parking Strzeżony Wacław Skiepko.

Licytacja dochodzi do skutku, jeżeli weźmie w niej udział przynajmniej jeden licytant, który zaoferował co najmniej cenę wywołania.

Osoby przystępujące do licytacji obowiązane są złożyć organowi likwidacyjnemu ( egzekucyjnemu) wadium w wysokości 1/10 kwoty oszacowania to jest 3060 zł. Wadium wpłaca się na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Hajnówce:

Nr. 25 1240 5211 1111 0000 4923 9090

Wadium uznaje się za złożone, jeżeli wpłata wadium zostanie uznana na rachunku organu egzekucyjnego najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, w którym ma odbyć się licytacja publiczna .

Licytacja odbywa się ustnie i rozpoczyna się od wywołania ceny. Zaoferowana cena przestaje wiązać uczestnika licytacji, jeżeli inny uczestnik zaoferował cenę wyższą zwana dalej „ postąpieniem”. Pracownik obsługujący organ egzekucyjny, udzieli przybicia licytantowi, który zaoferował najwyższa cenę, jeżeli po trzykrotnym wezwaniu do dalszych postąpień nie zaoferowano wyższej ceny.

Nabywca jest obowiązany uiścić natychmiast po udzieleniu mu przybicia przynajmniej cenę wywołania ruchomości. Jeżeli tej ceny nie uiści, traci prawo wynikłe z przybicia i nie może uczestniczyć w dalszej licytacji.

Informacje w sprawie w/w ruchomości można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Hajnówce w pokoju nr 5 nr tel. 85 682 41 34.

Obwieszczenie z dnia 24 czerwca 2022 - Starosta Hajnowski podaje do publicznej wiadomości, że odbędzie się pierwsza sprzedaż w drodze licytacji ruchomości stanowiącej własność Powiatu Hajnowskiego

Hajnówka dnia 24.06.2022.r.

Starostwo Powiatowe w Hajnówce

17-200 Hajnówka

ul. Aleksego Zina 1

 Obwieszczenie

Starosta Hajnowski podaje do publicznej wiadomości, że dnia 01.07.2022 r. o godzinie 10.00 w lokalu Starostwa Powiatowego w Hajnówce przy ulicy Aleksego Zina 1, Sala Ślubów

(nr 10), odbędzie się pierwsza sprzedaż w drodze licytacji niżej wymienionej ruchomości stanowiącej własność Powiatu Hajnowskiego , który nabył do niej prawo na podstawie art.130 a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku -  Prawo o ruchu drogowym.

Lp

Marka i model opis przedmiotu licytacji.

Rok produkcji

Pojemność silnika

Wartość szacunkowa

Cena wywoławcza

1

Samochód Ciężarowy

Renault Master

2015

2299 cm2

30600 zł

( w tym 23% VAT)

22950 zł

Opinia nr 28/C/2022

Cena wywołania wynosi ¾ wartości szacunkowej, postąpienie nie może wynieść mniej niż 100 zł.

 Licytowaną ruchomość można oglądać w dniu licytacji 01.07.2022 r. od godziny 8.00 do 9.30 w  Hajnówce  przy ulicy Gęsiej 6 – Parking Strzeżony Wacław Skiepko.

Licytacja dochodzi do skutku, jeżeli weźmie w niej udział przynajmniej jeden licytant, który zaoferował co najmniej cenę wywołania.

Osoby przystępujące do licytacji obowiązane są złożyć organowi likwidacyjnemu (egzekucyjnemu) wadium w wysokości 1/10 kwoty oszacowania to jest 3060 zł. Wadium wpłaca się na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Hajnówce:  Nr. 25 12 4052 1111 11 00 00 49 2390 90

Wadium uznaje się za złożone, jeżeli wpłata wadium zostanie uznana na rachunku organu egzekucyjnego najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, w którym ma odbyć się licytacja publiczna .

Licytacja odbywa się ustnie i rozpoczyna się od wywołania ceny. Zaoferowana cena przestaje wiązać uczestnika licytacji, jeżeli inny uczestnik zaoferował cenę wyższą zwana dalej „ postąpieniem”. Pracownik obsługujący organ egzekucyjny, udzieli przybicia licytantowi, który zaoferował najwyższa cenę, jeżeli po trzykrotnym wezwaniu do dalszych postąpień nie zaoferowano wyższej ceny.

Nabywca jest obowiązany uiścić natychmiast po udzieleniu mu przybicia przynajmniej cenę wywołania ruchomości. Jeżeli tej ceny nie uiści, traci prawo wynikłe z przybicia i nie może uczestniczyć w dalszej licytacji.

Informacje w sprawie w/w ruchomości można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Hajnówce w pokoju nr 5 nr tel. 85 682 41 34.

Obwieszczenie z dnia 24 czerwca 2022 - Starosta Hajnowski podaje do publicznej wiadomości, że odbędzie się pierwsza sprzedaż w drodze licytacji ruchomości stanowiącej własność Powiatu Hajnowskiego

Hajnówka dnia 24.06.2022.r.

Starostwo Powiatowe w Hajnówce

17-200 Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1

Obwieszczenie

Starosta Hajnowski podaje do publicznej wiadomości, że dnia 01.07.2022 r. o godzinie 10.00 w lokalu Starostwa Powiatowego w Hajnówce przy ulicy Aleksego Zina 1, Sala Ślubów

(nr 10), odbędzie się pierwsza sprzedaż w drodze licytacji niżej wymienionej ruchomości stanowiącej własność Powiatu Hajnowskiego , który nabył do niej prawo na podstawie art.130 a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku -  Prawo o ruchu drogowym.

Lp

Marka i model opis przedmiotu licytacji.

Rok produkcji

Pojemność silnika

Wartość szacunkowa

Cena wywoławcza

1

Motorower marki Torq Formax

2018

50 cm2

2000 zł

( w tym 23% VAT)

1500 zł

Opinia nr 29/C/2022

Cena wywołania wynosi ¾ wartości szacunkowej, postąpienie nie może wynieść mniej niż 100 zł.

Licytowaną ruchomość można oglądać w dniu licytacji 01.07.2022 r. od godziny 8.00 do 9.30 .w  Hajnówce  przy ulicy Bielskiej 41 – Zarząd Dróg Powiatowych.

Licytacja dochodzi do skutku, jeżeli weźmie w niej udział przynajmniej jeden licytant, który zaoferował co najmniej cenę wywołania.

Licytacja odbywa się ustnie i rozpoczyna się od wywołania ceny. Zaoferowana cena przestaje wiązać uczestnika licytacji, jeżeli inny uczestnik zaoferował cenę wyższą zwana dalej „ postąpieniem”. Pracownik obsługujący organ egzekucyjny, udzieli przybicia licytantowi, który zaoferował najwyższa cenę, jeżeli po trzykrotnym wezwaniu do dalszych postąpień nie zaoferowano wyższej ceny.

Nabywca jest obowiązany uiścić natychmiast po udzieleniu mu przybicia przynajmniej cenę wywołania ruchomości. Jeżeli tej ceny nie uiści, traci prawo wynikłe z przybicia i nie może uczestniczyć w dalszej licytacji.

Informacje w sprawie w/w ruchomości można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Hajnówce w pokoju nr 5 nr tel. 85 682 41 34.

Zmiany w ustawie Prawo o ruchu drogowym

Od 31 stycznia 2022 r. będzie można zachować dotychczasowy numer rejestracyjny pojazdu oraz czasowo wycofać z ruchu samochód osobowy.

Składający wniosek o rejestrację pojazdu będzie mógł wnioskować o zachowanie dotychczasowego numeru rejestracyjnego, w tym tablic rejestracyjnych, jeżeli pojazd był już zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wnioskodawca będzie obowiązany do okazania kompletu tablic urzędnikowi z wydziału komunikacji – jeśli tablice nie będą spełniały wymogu czytelności (wyblakłe, pogięte, zardzewiałe itp.) lub/i nie będą zgodne z  przepisami wydanymi na podstawie ustawy Prawo o ruchu, trzeba je będzie wymienić na nowy komplet. Możliwość zachowania tablic rejestracyjnych nie będzie dotyczyła tzw. czarnych tablic rejestracyjnych oraz białych z flagą PL.

Od 31.01.2022 r. będzie można czasowo wycofać z ruchu samochód osobowy

W przypadku konieczności naprawy samochodu (np. po wypadku)  wynikającej z uszkodzenia zasadniczych elementów nośnych konstrukcji, będzie można wycofać pojazd z ruchu na okres od 3 do 12 miesięcy i nie wcześniej niż po upływie 3 lat od daty poprzedniego wycofania z ruchu. Przywrócenie do ruchu będzie wiązało się przeprowadzeniem dodatkowego badania technicznego pojazdu po naprawie. Ta zmiana pozwoli właścicielowi naprawianego i czasowo wycofanego z użytku samochodu ograniczyć koszty ubezpieczenia pojazdu. Obecnie czasowo można wycofać z ruchu samochody ciężarowe i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t, ciągniki samochodowe, pojazdy specjalne oraz autobusy. Ta zmiana ma pozwolić właścicielowi naprawianego i czasowo wycofanego z użytku samochodu ograniczyć koszty ubezpieczenia pojazdu.

Czasowego wycofania pojazdu z ruchu dokonuje, na wniosek właściciela pojazdu organ rejestrujący właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu, wydając decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu, tj. Starosta.

Od 4 września 2022 r. nie będą już wydawane karty pojazdu i nalepki kontrolne

Kolejnym uproszczeniem w procedurze rejestracji pojazdów jest zniesienie obowiązku wydawania karty pojazdu oraz nalepki kontrolnej i jej wtórnika. Data wejścia w życie tych przepisów to 4 września 2022 r.

Obowiązujące zmiany od 2020 r.

Powyższe zmiany wprowadziła ustawa z 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. To niejedyne zmiany - przypominamy, że od grudnia 2020 r. nie trzeba wymieniać dowodu rejestracyjnego w sytuacji, gdy zabraknie miejsca na kolejną pieczątkę z badania technicznego. Ponadto kierowcy nie mają obowiązku posiadania przy sobie dowodu rejestracyjnego oraz prawa jazdy – w razie kontroli wymagany jest do okazania ważny dowód tożsamości.

Przy okazji przypominamy, że dzięki oficjalnej rządowej aplikacji mObywatel w telefonie, od ręki możemy mieć dostęp do dowodu osobistego oraz prawa jazdy, dowodu rejestracyjnynego posiadanego auta, unijnego certyfikatu covid, erecepty, liczby otrzymanych punktów karnych.

Katarzyna Miszczuk
Opracowano na podstawie Komunikatu Ministerstwa Infrastruktury

Komunikat  z  dnia  17.01.2022

Od 31 stycznia 2022 r. składający wniosek o rejestrację pojazdu może wnioskować o zachowanie dotychczasowego numeru rejestracyjnego, w tym tablic (tablicy) rejestracyjnych, jeżeli pojazd był już zarejestrowany na terytorium RP i posiada tablice (tablicę) rejestracyjne zgodne z  przepisami wydanymi na podstawie art. 76 ust. 1 pkt. 1 lit. a ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz utrzymane w należytym stanie i czytelne. W takim przypadku starosta, dokonując rejestracji pojazdu, wydaje decyzję  o rejestracji pojazdu i dowód rejestracyjny oraz dokonuje legalizacji dotychczasowych tablic (tablicy) rejestracyjnych. Jeżeli tablice rejestracyjne nie są zgodne z przepisami wydanymi na podstawie art. 76 ust. 1 pkt. 1 lit. a albo nie są utrzymane w należytym stanie, albo nie są czytelne podlegają wymianie.

Komunikat  z  dnia  30.05.2022  -  Wydział Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Hajnówce podaje do publicznej wiadomości informację o zdawalności egzaminu na prawo jazdy z podziałem na Ośrodki Szkolenia Kierowców i instruktorów

zdawalność OSK.pdf ( 596,31 KB ) Podgląd załącznika

Obraz graficzny odwzorowujący dokument

 

{"register":{"columns":[]}}