W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Wspieramy NGO i społeczne inicjatywy - konkurs na realizację zadań publicznych rozstrzygnięty!

01.03.2022

93 000,00 zł przeznaczył Zarząd Powiatu Hajnowskiego na rzecz wsparcia inicjatyw z zakresu ochrony zdrowia, kultury i sportu w regionie w roku 2022.

93 000,00 na wsparcie NGO w realizacji inicjatyw z zakresu ochrony zdrowia, kultury i sportu w regionie w roku 2022

Powiat Hajnowski realizując ustawowe zadania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi, włącza się do inicjatyw z zakresu kultury, ochrony zdrowia i sportu w regionie. Zarząd Powiatu Hajnowskiego rozstrzygnął konkurs w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych.

Do dnia upływu terminu składania ofert wpłynęło 16 wniosków – dla porównania, w roku ubiegłym było ich 8. Po ich rozpatrzeniu, uwzględniając opinię Komisji Konkursowej, Zarząd Powiatu Hajnowskiego rozdysponował zabezpieczoną w budżecie na ten cel kwotę. Cieszy fakt, że samorząd powiatowy w pewnej części stanie się częścią każdej z inicjatyw, które służą promocji regionu oraz integracji lokalnej" – mówi Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko

W tym roku na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego z budżetu powiatu wydatkowano 53 tys. zł, w sferze sportu i ochrony zdrowia – po 20 tys. zł, łącznie: 93 000,00 zł

Z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego wsparcie uzyskały sztandarowe imprezy i inicjatywy promujące region:

  • Stowarzyszenie ,,Miłośnicy Muzyki Cerkiewnej" na organizację zadania: 41. Międzynarodowego Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej (13-18.09.2022),
  • Stowarzyszenie Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce na organizację zadania: cyklu Festynów „I tam żywuć ludzi”
  • Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej w Czeremsze na organizację zadania: XXVII EthnoFestiwalu Czeremcha Wielu Kultur i Narodów (22-24.07.2022),
  • Hajnowska Fundacja Muzyki Kameralnej i Organowej na organizację zadania: Spotkania z muzyką kameralną i organową (VII-VIII.2022),

jak również zadania dot. prowadzenia Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Hajnówce” oraz lokalne przedsięwzięcia mające duże znaczenie dla integracji społecznej, propagowania lokalnego dziedzictwa kulturowego i tradycji Podlasia, np. Akademia Rękodzieła – Etno inspiracje (inicjatywa Fundacji ONI to My) czy plener malarsko – rzeźbiarski, który zorganizuje Stowarzyszenie Kulturalne TYBEL. Wsparcie otrzymali również Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Hajnówce, Stowarzyszenie Trześcianka oraz Polski Związek Niewidomych Okręg Podlaski.

W ramach współpracy Powiat Hajnowski wspiera także rozwój sportu: fundusze na organizację zadania pt. ,,Organizacja zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży z Powiatu Hajnowskiego” otrzymał Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Hajnówce. Dzięki współpracy powiatu hajnowskiego z PSZS  młodzież z regionu może rozwijać sportowe talenty. Z kolei Klub Sportowy ,,PUSZCZA” Hajnówka oraz Akademia Piłkarska ,,Pasja” Hajnówka będą popularyzować piłkę nożną wśród dzieci i młodzieży, zaś Miejski Klub Sportowy Hajnówka – piłkę siatkową.

W tym roku Zarząd Powiatu zdecydował się wesprzeć inicjatywy w zakresie ochrony zdrowia - z udziałem środków z budżetu powiatu Fundacja Hospicjum Proroka Eliasza wyposaży sale rehabilitacji ruchowej w pierwszym Ośrodku Hospicyjno – Opiekuńczo – Edukacyjnym, Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Rejonowy zorganizuje spotkanie integracyjno -edukacyjne środowiska diabetyków i sympatyków – Obiady Czwartkowe, Stowarzyszenie Bractwo Prawosławne św. św. Cyryla i Metodego Koło w Hajnówce po raz kolejny zaprosi społeczność lokalną na X Festyn Zdrowia, zaś Polski Związek Niewidomych Okręg Podlaski wśród swoich członków zrealizuje inicjatywę pn. „Lepiej zapobiegać niż leczyć”.

Ogłaszanie otwartego konkursu ofert na organizację zadań publicznych należących do Powiatu Hajnowskiego stanowi realizację uchwalonego przez Radę Powiatu „Programu współpracy Powiatu Hajnowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

Działalności powiatu przyświeca cel jak najlepszej realizacji wszelkich potrzeb społeczności lokalnej. Nie da się tego osiągnąć bez współpracy z organizacjami pozarządowymi i liderami środowisk lokalnych. Staramy się jak najskuteczniej wykorzystać atuty NGO, jakimi są aktywność w przestrzeni powiatu, jak też kreatywność i zdolność do aktywizacji społeczności lokalnej. Wsparcie inicjatyw oddolnych to jedna z kluczowych form współpracy – mówi Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko.

Tylko w latach 2015 – 2021 z budżetu powiatu wydatkowano 498 520,00 zł na wsparcie inicjatyw w ramach otwartych konkursów.
Katarzyna Miszczuk

Materiały

Uchwała Nr 124/266/2022 Zarządu Powiatu Hajnowskiego w sprawie przyznania dotacji na realizację w 2022 roku zadań publicznych należących do Powiatu Hajnowskiego w sferze kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego, kultury fizycznej i sportu oraz ochrony zdrowia
{"register":{"columns":[]}}