W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Trwa nabór do Służby Więziennej!

25.03.2022

Dokumenty należy składać do 1 kwietnia!!

Informacja -uniwersalna grafika wiadomości. Na niebieskim tle herb Powiatu Hajnowskiego oraz biały napis.

Do 1 kwietnia trwa nabór do Służby Więziennej. Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej  w Olsztynie prowadzi nabór na stanowisko strażnika działu ochrony w Areszcie Śledczym w Hajnówce.
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt pod numer: 85 739 19 03

ARESZT ŚLEDCZY W HAJNÓWCE – 3 etaty

 1. Wynagrodzenie brutto 3 703 zł. (3073 zł. netto).
 2. Rozkład czasu służby w systemie wielozmianowym w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności – dozorowanie osadzonych podczas przemieszczania się po terenie jednostki, konwojowanie osadzonych, służba z bronią palną, przy zwiększonej dyspozycyjności  z racji charakteru służby.
 3. Preferencje z tytułu posiadanego wykształcenia lub posiadanych umiejętności: wykształcenie co najmniej średnie, preferowane posiadanie uprawnień instruktora sportów walki lub strzelectwa sportowego, umiejętność podporządkowania się hierarchicznej strukturze, dyspozycyjność.
 4. Z uwagi na rodzaj pracy i warunki jej wykonywania poszukujemy:

kandydatów do wymienionych aresztów śledczych i zakładów karnych tj. jednostek przeznaczonych do odbywania w nich kary pozbawienia wolności oraz wykonywania tymczasowego aresztowania przez mężczyzn.

Do obowiązków strażnika działu ochrony należy m.in. kontrola pobieżna i kontrola osobista osadzonych. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy kontrola osobista polega na oględzinach ciała, sprawdzeniu odzieży, bielizny i obuwia, a także przedmiotów posiadanych przez skazanego. Oględziny ciała oraz sprawdzenie odzieży i obuwia przeprowadza się w pomieszczeniu, podczas nieobecności osób postronnych oraz osób odmiennej płci i dokonywane są za pośrednictwem osoby tej samej płci.
Nabór na stanowiska funkcjonariuszy pełniących służbę w bezpośrednim kontakcie z osadzonymi mężczyznami.

Oferujemy:

 • stałą pracę,
 • pewną wypłatę comiesięcznego uposażenia,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • awanse związane z podwyższaniem uposażenia.

Oprócz miesięcznych uposażeń dodatkowo oferujemy:

 • wypłatę raz w roku dopłaty do wczasów dla funkcjonariusza i jego członków rodziny,
 • wypłatę raz w roku dopłaty do przejazdu środkami transportu publicznego dla funkcjonariusza i jego członków rodziny,
 • ryczałt za dojazd do miejsca pełnienia służby,
 • wypłatę dodatkowego uposażenia w postaci nagrody rocznej,
 • wypłatę raz w roku równoważnika za umundurowanie,
 • nagrody uznaniowe, nagrody jubileuszowe,
 • dla funkcjonariuszy przechodzących do służby stałej zasiłek na zagospodarowanie,
 • dla funkcjonariuszy w służbie stałej: comiesięczny równoważnik z tytułu braku mieszkania lub uzyskanie pomocy finansowej na zakup mieszkania.

Wymagania stawiane kandydatom:
W Służbie Więziennej może pełnić służbę osoba:

 1. posiadająca obywatelstwo polskie;
 2. posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej;
 3. korzystająca z pełni praw publicznych;
 4. która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;
 5. która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;
 6. dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;
 7. posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;
 8. posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby.

Wymagane dokumenty oraz termin i miejsce ich składania

Kandydat do służby składa następujące dokumenty:

 1. podanie o przyjęcie do służby kierowane do Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Olsztynie ze wskazaniem stanowiska, na które aplikujemy; oraz podanie swojego adresu e-mail do kontaktu.
 2. wypełnioną PISMEM DRUKOWANYM ankietę personalną (wzór ankiety stanowi załącznik do ogłoszenia);
 3. kserokopie świadectw pracy lub służby (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej);
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie (w tym świadectwo ukończenia szkoły średniej, również w przypadku posiadania wykształcenia wyższego), kwalifikacje zawodowe i specjalistyczne (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej);
 5. zaświadczenie z Wojskowej Komendy Uzupełnień właściwej dla miejsca zamieszkania o uregulowanym stosunku do służby wojskowej;
 6. kserokopie uzupełnionej o stosowne wpisy książeczki wojskowej;
 7. oświadczenie kandydata o zdolności do przystąpienia do testu sprawności fizycznej (wzór oświadczenia stanowi załącznik do ogłoszenia);
 8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury kwalifikacyjnej dla kandydatów w Służbie Więziennej (wzór oświadczenia stanowi załącznik do ogłoszenia).

Wymagane dokumenty należy przesyłać do dnia  01 kwietnia 2022 r.: za pośrednictwem poczty do Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Olsztynie (liczy się data wpływu), na adres:

ARESZT ŚLEDCZY W HAJNÓWCE
UL. WARSZAWSKA 67
17-200 HAJNÓWKA

z dopiskiem: „Nabór Nr 4/2022”

W przypadku niezłożenia wyżej wymienionych wymaganych dokumentów do dnia 01.04.2022r.  Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Olsztynie odmówi poddania kandydata postępowaniu kwalifikacyjnemu.

Materiały

Szczegółowe informacje o rekrutacji
{"register":{"columns":[]}}