W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Studencie nie zapomnij! Wsparcie finansowe dla osób ze szczególnymi potrzebami ze środków PFRON

21.09.2022

Dzięki realizacji przez Powiat Hajnowski programu Aktywny Samorząd, osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, mogą ubiegać się o dofinansowanie edukacji!

Finansowe wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami przez Powiat Hajnowski

W dniu 10 października 2022 r. upływa termin przyjmowania wniosków przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hajnówce o dofinansowanie ze środków PFRON do nauki w roku akademickim 2022/2023 w ramach Modułu II pilotażowego programu Aktywny Samorząd. Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w:

  • w szkole policealnej,
  • w kolegium,
  • w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu), a także osób, które przewód doktorski otworzyły poza studiami doktoranckimi.

Kwota dofinansowania kosztów nauki (na semestr/półrocze) wynosi w przypadku:

  1. dodatku na pokrycie kosztów kształcenia:
  • do 1.000 zł - dla wnioskodawców pobierających naukę w szkole policealnej lub kolegium,
  • do 1.500 zł dla pozostałych Wnioskodawców,

Regulamin Programu Aktywny Samorząd zakłada, że dodatek (1.000 lub 1.500 zł) może być zwiększony. Sytuacje, w których możliwa jest zmiana dofinansowania, zostały przedstawione w informacji o Programie (link w materiałach).

  1. dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego: do 4.000 zł,
  2. opłaty za naukę (czesne) – wysokość kosztów czesnego w ramach jednego kierunku, niezależnie od daty poniesienia kosztów - dofinansowanie powyżej kwoty 4.000 zł jest możliwe, jeśli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu Wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

Przypominamy, iż wnioski można składać w formie elektronicznej nie wychodząc z domu w Systemie Obsługi Wsparcia - SOW (https://sow.pfron.org.pl/) .

Program Aktywny Samorząd to narzędzie finansowe, wykorzystywane przez samorząd Powiatu Hajnowskiego od 2013 r. Pieniądze pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnoprawnych (PFRON), w ramach tego osoby ze szczególnymi potrzebami mogą ubiegać się o finansowe wsparcie. Zadania, które podlegają dofinansowaniu są podzielone na Moduły. W ramach Modułu I można było (nabór upłynął 31 sierpnia) na dofinasowanie konkretnych zadań w obszarze m.in. likwidacji barier transportowych, informacyjnym lub w poruszaniu się. Moduł II zakłada pomoc w pomoc w procesie kształcenia, rekrutacja trwa do 10 października. Jednostką odpowiedzialną za wdrożenie Programu Aktywny Samorząd na terenie Powiatu Hajnowskiego jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hajnówce – jednostka budżetowa samorządu. W 2021 r. na wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami wydatkowano łącznie 370 737,48 (moduł I: 264 527,64, moduł II 106209,84 zł). Na statystyczne dane z roku 2022 przyjdzie jeszcze czas, aktualnie trwa proces realizacji złożonych wniosków.

Program "Aktywny Samorząd" to dodatkowy instrument finansowy, przyznawany samorządom powiatowym przez Zarząd PFRON. W ramach „perfonowskich” funduszy osoby ze szczególnymi potrzebami mogą ubiegać się o finansowe wsparcie  w zakresie m.in. likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych dofinansowuje zakup sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych oraz uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych. Rada Powiatu Hajnowskiego co roku podejmuje uchwałę o podziale przyznanych środków. Więcej informacji na ten temat w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Hajnówce.

Katarzyna Miszczuk

Materiały

Program Aktywny Samorząd
{"register":{"columns":[]}}