W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Ponad 2 mln zł dla Powiatu Hajnowskiego z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w 2023 r.

2 MLN zł środków PFRON dla Powiatu Hajnowskiego na wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami

Są pieniądze na wsparcie osób z niepełnosprawnościami - ponad 2 mln zł, w tym 969 360,00 zł na funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej, zostało przyznane Powiatowi Hajnowskiemu w ramach algorytmu PFRON na 2023 r. na rehabilitację społeczną i zawodową To o ponad 400 tys. więcej w stosunku do ubiegłego roku! Stosowna uchwała o podziale środków na poszczególne zadania została przyjęta w trakcie XXXIV sesji Rady Powiatu 23 lutego 2023 r. A suma środków w kwietniu jeszcze się powiększy – o fundusze przyznane w ramach Programu Aktywny Samorząd. Osoby ze szczególnymi potrzebami już mogą ubiegać się o pomoc finansową i składać wnioski!

 

W celu spójności działań na rzecz wsparcia osób niepełnosprawnych, Rada Powiatu Hajnowskiego uchwaliła "Powiatową Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych i Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych". Większość z postawionych celów jest realizowana dzięki skutecznemu wykorzystaniu środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) – głównego instrumentu samorządu powiatowego w pomocy osobom z niepełnosprawościami. Jednostką koordynującą w obszarze pomocy społecznej jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hajnówce natomiast zadania w zakresie rehabilitacji zawodowej prowadzi Powiatowy Urząd Pracy w Hajnówce.

Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorząd powiatowy otrzymuje z Zarządu PFRON. Wysokość tych środków na dany rok kalendarzowy ustalana jest przez Zarząd PFRON na podstawie algorytmu. Samorząd powiatowy w formie uchwały określa kierunki ich wydatkowania – tłumaczy Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko. 

Uchwalony przez Radę Powiatu podział środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 roku umożliwi wsparcie finansowe w zakresie m.in. likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych.

W ramach przyznanych środków PFRON, osoby ze szczególnymi potrzebami mogą ubiegać się o dofinansowanie:

 • wyjazdu na turnus rehabilitacyjny

O dofinansowanie ze środków PFRON uczestnictwa osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych ubiegać się mogą:

 • 1)   dzieci i młodzież ucząca się i niepracująca do 24 roku życia bez względu na niepełnosprawność czy posiadany stopień niepełnosprawności,
 • 2)   dorosłe osoby z niepełnosprawnością posiadające orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym, umiarkowanym, lekkim

Przy rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym obowiązuje kryterium dochodowe, które wynosi:

 1. 50% przeciętnego wynagrodzenia  na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
 2. 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

Na ten ce w budżecie powiatu  zabezpieczono kwotę w wysokości 200 000 zł

 • zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

O dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze mogą ubiegać się osoby z niepełnosprawnością, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego. Informację dotyczące progów kryterium można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Hajnówce.

 • zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny

dofinansowanie  zaopatrzenia  w  sprzęt  rehabilitacyjny  mogą  ubiegać  się  osoby  z niepełnosprawnością stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności. Wysokość dofinansowania do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny wynosi do 50 % kosztów zakupu tego sprzętu, jednak nie więcej niż do 1.000 zł.

W związku z dużymi potrzebami w tym zakresie, na ten cel Rada Powiatu zabezpieczyła środki w kwocie 706 565,00 zł

 • likwidacji barier architektonicznych (zakup urządzeń typu brodzik, umywalka, uchwyty itp.)

o wsparcie mogą ubiegać się osoby, które mają znaczne problemy w poruszaniu się, (w szczególności poruszające się przy pomocy wózków inwalidzkich, balkoników itp.), jeżeli są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku, w którym stale zamieszkują na wykonanie zmian we wnioskowanym zakresie. Wysokość dofinansowania likwidacji barier architektonicznych wynosi do 95 % kosztów zadania, nie więcej jednak niż do wysokości 6.000,00 zł.

 • likwidacji barier technicznych  

Z dofinansowania do likwidacji barier technicznych mogą skorzystać osoby z niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub wyjątkowo umiarkowanym na wyraźne zalecenie lekarza uzasadniające konieczność zakupu takiego sprzętu.

Wysokość dofinansowania likwidacji barier technicznych wynosi do 60 % kosztów zadania, nie więcej jednak niż do wysokości 1.600 zł, natomiast pozostałe koszty stanowią udział własny Wnioskodawcy.

 • komunikowaniu się (np. zakup specjalistycznego sprzętu):

dofinansowanie ze środków PFRON zakupu sprzętu wraz z specjalistycznym oprogramowaniem z zakresu likwidacji barier w komunikowaniu się mogą otrzymać dzieci i młodzież ucząca się.

Wysokość dofinansowania zakupu sprzętu komputerowego wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem wynosić będzie do 60% wartości, nie więcej jednak niż do wysokości 1.500 zł. brutto, natomiast pozostałe koszty stanowią udział własny Wnioskodawcy.

Na dofinansowanie likwidacji barier  zabezpieczono w budżecie 90 000,00 zł.

Jak uzyskać dofinansowanie?

Aby otrzymać dofinansowanie należy złożyć wniosek w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Hajnówce (PCPR). Wnioski do pobrania są dostępne na stronie internetowej PCPR. By ułatwić ich wypełnienie, Koordynatorzy Dostępności – Panie Jolanta Prusinowska i Katarzyna Miszczuk, opracowały alternatywne wersje wniosków, dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami, i które umożliwią samodzielne wypełnienie.

Masz pytania? Zadzwoń: 85 682 36 42, 85 682 59 83, pcpr@powiat.hajnowka.pl

Program Aktywny Samorząd – dodatkowe środki na wsparcie

By zwiększyć pulę pozyskiwanych funduszy, od 2013 r. Powiat Hajnowski realizuje program „Aktywny Samorząd”. W ramach tego, w zależności od posiadanego stopnia niepełnosprawności, można ubiegać się o finansową pomoc.

W 2023 roku realizowane będą następujące formy wsparcia:
W ramach „Modułu pierwszego”, w zależności od posiadanego stopnia niepełnosprawności, można ubiegać się o pomoc w likwidacji barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, m.in. zakupu specjalistycznego sprzętu i oprogramowania, pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu oraz nabyciu prawa jazdy.

Z kolei w ramach „Modułu drugiego” osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności mogą ubiegać się o dofinansowanie wykształcenia na poziomie wyższym:

 • w szkole policealnej,
 • w kolegium,
 • w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktorskie albo doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).

Wielkość środków przyznanych na rok 2023 r. w ramach Programu Aktywny Samorząd ostatecznie poznamy w kwietniu, niemniej wnioski można składać już teraz -  przez system przez System Obsługi Wsparcia, przygotowany przez PRFON lub w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Hajnówce (PCPR) – jednostce budżetowej samorządu powiatu, koordynującą realizację zadań z zakresu pomocy społecznej. 

Terminy:

 • Moduł pierwszy – wnioski  można składać od 01-31 marca 2023r.
 • Moduł drugi: wnioski dotyczące roku akademickiego 2021/2022- można składać w terminie 01 marca - 31 sierpnia 2023 r., zaś wnioski dotyczące roku akademickiego 2023/2024 – składamy do 10 października 2023r.

Online lub osobiście można również złożyć wnioski o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w obszarze rehabilitacji społecznej. Wnioski dostępne są na stronie internetowej PCPR (link w materiałach, pod artykułem) -  w trosce o komfort osób z niepełnosprawnościami, przygotowaliśmy wersje dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Chciał(a)byś skorzystać z pomocy i nie wiesz od czego zacząć? Skontaktuj się z PCPR:

ul. Piłsudskiego 10a, 17-200 Hajnówka, w godz. 730 - 1530

telefonicznie pod numerem 85 682 36 42 lub 85 682 59 83

e-mail: pcpr@powiat.hajnowka.pl  

Link do strony Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (nowe okno)

oprac. Katarzyna Miszczuk

Materiały

Zasady rozpatrywania wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w obszarze rehabilitacji społecznej w 2022 r. w powiecie hajnowskim
Strona Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - wnioski i formularze
Logowanie do sytemu SOW
{"register":{"columns":[]}}