W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

„Scalanie gruntów” w gminie Narew i gminie Narewka

Logotypy projektu: od lewej Flaga Unii Europejskiej (na niebieski tle 12 gwiazdek tworzących koło), Herb Powiatu Hajnowskiego (na żółto - zielonym tle żubr i dwa świerki), logo Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Na niebieskim tle czerwone kłosy, grafika domu i pola. Całość okalają niebieskie gwiazdy)

Powiat Hajnowski  w dniu 29 września 2016 r. podpisał dwie umowy z Samorządem Województwa Podlaskiego o przyznanie pomocy w wysokości ponad 14 milionów złotych na operacje typu „Scalanie gruntów” w gminie Narew i gminie Narewka w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

logotyp dla projektu: czteru loga napis Europa inwestuje w obszary wiejskie

CEL zadania: Poprawa struktury gospodarstw rolnych poprzez wykonanie scalenia gruntów i prac poscaleniowych w miejscowościach Kotłówka, Koweła, Łopuchówka, gm. Narew oraz w miejscowości Tarnopol, gm. Narewka.
Cel szczegółowy zadania: Poprawa wyników gospodarczych wszystkich gospodarstw oraz ułatwienie restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw szczególnie z myślą o zwiększeniu uczestnictwa w rynku i zorientowanie na rynek, a także zróżnicowanie produkcji rolnej (2A).

Powierzchnia gruntów objętych postępowaniem scaleniowym obiektu „Kotłówka i inne”: 834,1620 ha
w tym pow. gruntów rolnych: 740,0240 ha
pow. gruntów leśnych: 62,9158 ha
Operacja zostanie zrealizowana w miejscowościach: Kotłówka, Koweła, Łopuchówka, gm. Narew.

Powierzchnia gruntów objętych postępowaniem scaleniowym obiektu „Tarnopol”: 1046,9598 ha
 w tym pow. gruntów rolnych: 330,3647 ha
pow. gruntów leśnych: 494,9325 ha
Operacja zostanie zrealizowana w miejscowości: Tarnopol, gm. Narewka.

Beneficjentowi - Powiatowi Hajnowskiemu została przyznana pomoc w wysokości:
 6 569 836,93 zł na scalanie gruntów obiektu „Kotłówka i inne”
7 869 802,49 zł na scalanie gruntów obiektu „Tarnopol”

Materiał opracowany przez Starostwo Powiatowe w Hajnówce
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Kalendarium prac

Postanowienie o wszczęciu postępowania w sprawie scalenia gruntów: obr. Tarnopol

Hajnówka, dn. 24.03.2016r.

GK.6620.11.16.2012

POSTANOWIENIE

o wszczęciu postępowania  scaleniowego gruntów położonych na terenie obiektu „Tarnopol” obr. Tarnopol, gm. Narewka.
Na podstawie art. 3 ust. 1 i ust. 2, art. 7 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz.U. z 2014r., poz. 700 ze zm.) na wniosek właścicieli i posiadaczy gruntów położonych w obrębie Tarnopol, gm. Narewka, powiat hajnowski

wszczyna się

z dniem 24 marca 2016 roku postępowanie scaleniowe gruntów położonych na terenie wsi Tarnopol, gm. Narewka.

Ustala się wykaz uczestników scalenia gruntów zgodnie z załącznikiem do postanowienia:
 -  wykaz uczestników scalenia gruntów obiektu „Tarnopol” gm. Narewka, powiat hajnowski (załącznik nr 1).

Scaleniem objęto łączny obszar 1 046,9598 ha
Przewidywany termin zakończenia prac scaleniowych ustala się na 31.12.2017 rok.

Uczestników scalenia gruntów wszczętego niniejszym postanowieniem informuje się, że:

 1. Dokonane po wszczęciu postępowania zmiany stanu własności jak i obciążeń pozostają bez wpływu na przebieg postępowania scaleniowego, chyba, że dokonane zostały za wiedzą Starosty Hajnowskiego.
 2. Trwałe inwestycje na gruntach objętych postępowaniem scaleniowym dokonane bez zgody Starosty Hajnowskiego i wiedzy geodety – projektanta scalenia nie będą brane pod  uwagę przy wydzielaniu gruntów zamiennych.
 3. Z chwilą wszczęcia postępowania scaleniowego obejmującego lasy i grunty leśne wstrzymuje się wydawanie zezwoleń na wyrąb drzew do czasu zakończenia postępowania a nie zrealizowane tracą moc. Nie dotyczy to cięć sanitarnych.
 4. W przypadku prowadzenia przez Sąd postępowania spadkowego zainteresowani uczestnicy scalenia winni powiadomić o tym fakcie Starostę Hajnowskiego, a starosta powiadomi wówczas Sąd o prowadzonym postępowaniu scaleniowym.

UZASADNIENIE

Wszczęcie postępowania scaleniowego następuje na podstawie wniosków właścicieli  i użytkowników gruntów położonych w obrębie Tarnopol gm. Narewka, powiat hajnowski, których łączny obszar przekracza połowę powierzchni projektowanego obszaru scalenia.
Wnioski zostały złożone przez zainteresowanych właścicieli gospodarstw rolnych, a łączny obszar gruntów objętych wnioskami wynosi 809,9759 ha co stanowi 77,4% powierzchni obszaru scalenia.
Wymienione wielkości oznaczają spełnienie warunku wszczęcia postępowania scaleniowego określonego w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów, zwanej dalej ustawą.

Stosownie do art. 20 ustawy stan własności oraz posiadania gruntów określono według danych ewidencji gruntów.

Wobec opisanego stanu istniejącego i niekorzystnych warunków gospodarowania w rolnictwie uznaje się za uzasadnione przeprowadzenie scalenia gruntów, którego celem jest:

 1. Poprawa struktury obszarowej poszczególnych gospodarstw rolnych oraz gruntów leśnych, zmniejszenie ilości działek ewidencyjnych – a poprzez to poprawa efektywności gospodarowania oraz zmniejszenie kosztów transportu i ułatwienie mechanizacji upraw polowych, dostosowanie granic działek do systemu urządzeń melioracji wodnych oraz rzeźby terenu, likwidacja wspólnoty gruntowej.
 2. Wytyczenie i urządzenie funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz leśnych, a także dojazdów do zabudowań gospodarczych dostosowanych do współczesnych maszyn rolniczych.
 3. Wydzielenie niezbędnych gruntów na cele infrastruktury technicznej oraz społecznej bez procedury wywłaszczeniowej.
 4. Opracowanie dla scalonych gruntów dokumentacji katastralnej o aktualnie wymaganych parametrach technicznych, stworzenie warunków do synchronizowania dokumentacji katastralnej z księgami wieczystymi w sposób systemowy.

Finansowanie prac scaleniowych oraz późniejszego zagospodarowania poscaleniowego nastąpi z krajowych środków publicznych oraz ze środków Unii Europejskiej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014 – 2020 w ramach działania: „Inwestycje w środki trwałe”, podziałania: „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa”, operacji typu: „Scalanie gruntów”
Mając powyższe na uwadze, a w szczególności tworzenie korzystniejszych warunków gospodarowania w rolnictwie, należało orzec jak w sentencji niniejszego postanowienia.

POUCZENIE

Postanowienie o wszczęciu postępowania scaleniowego odczytuje się na zebraniu uczestników scalenia i wywiesza się na okres czternastu dni na tablicach ogłoszeń: w Starostwie Powiatowym w Hajnówce, w Urzędzie Gminy Narewka oraz we wsi Tarnopol, a nadto będzie umieszczone na stronie internetowej www.powiat.hajnowka.pl. Z chwilą upływu wymienionego terminu postanowienie o wszczęciu postępowania scaleniowego uważa się za doręczone wszystkim uczestnikom scalenia.
Na postanowienie niniejsze służy prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, za pośrednictwem Starosty Hajnowskiego w terminie siedmiu dni od dnia jego doręczenia uczestnikom scalenia.

Postanowienie o wszczęciu postępowania w sprawie scalenia gruntów: obr. Tarnopol

Hajnówka, dn. 05.01.2017r.

GK.6620.11.16.2012

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 3 ust. 1, art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz.U. z 2014 r. poz. 700 z późn. zm. dalej jako ustawa) po rozpatrzeniu wniosków właścicieli i posiadaczy gruntów położonych w obrębie wsi Tarnopol, gm. Narewka, powiat hajnowski o racjonalne ukształtowanie rozłogu gruntów wchodzących w skład ich gospodarstw poprzez objęcie ich działek postępowaniem scaleniowym

postanawia się

 1.  wszcząć postępowanie w sprawie scalenia gruntów położonych na terenie wsi Tarnopol, gm. Narewka;
 2. ustalić wykaz uczestników scalenia gruntów zgodnie z załącznikiem do postanowienia „wykaz uczestników scalenia gruntów obiektu „Tarnopol”, gm. Narewka, powiat hajnowski” (załącznik nr 1);
 3. wskazać, że projekt scalenia gruntów opracowuje upoważniony geodeta-projektant Cezary Halicki działający w imieniu Wojewódzkiego Biura Geodezji w Białymstoku;
 4. ostrzec, że jakiekolwiek zmiany w stanie zagospodarowania oraz własności gruntów jak i  ich obciążeń, bez zgody Starosty Hajnowskiego, nie będą brane pod uwagę przy wydzielaniu gruntów zamiennych;
 5. wstrzymać wydawanie zezwoleń na wyrąb drzewostanów do czasu zakończenia postępowania a nie zrealizowane zezwolenia tracą moc. Nie dotyczy to cięć sanitarnych.

Scaleniem objęto łączny obszar 1046,9598 ha.
Przewidywany termin zakończenia prac scaleniowych ustala się na dzień 30.06.2019r.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy postępowanie scaleniowe zostało wszczęte na wniosek większości właścicieli i użytkowników gruntów położonych na projektowanym obszarze scalenia „Tarnopol”, położonym w obrębie wsi Tarnopol, gm. Narewka, powiat hajnowski, których łączny obszar przekracza połowę powierzchni projektowanego obszaru scalenia.
Wnioski zostały złożone przez zainteresowanych właścicieli gospodarstw rolnych, a łączny obszar gruntów objętych wnioskami wynosi 809,9759 ha, co stanowi 77,36% powierzchni obszaru scalenia.
Stosownie do art. 20 ustawy stan własności oraz posiadania gruntów określono według danych ewidencji gruntów.
Wobec opisanego stanu istniejącego i niekorzystnych warunków gospodarowania w rolnictwie uznaje się za uzasadnione przeprowadzenie scalenia gruntów, którego celem jest:

 1. Poprawa struktury obszarowej poszczególnych gospodarstw rolnych oraz gruntów leśnych, zmniejszenie ilości działek ewidencyjnych – a poprzez to poprawa efektywności gospodarowania oraz zmniejszenie kosztów transportu i ułatwienie mechanizacji upraw polowych, dostosowanie granic działek do systemu urządzeń melioracji wodnych oraz rzeźby terenu, likwidacja wspólnot gruntowych.
 2. Wytyczenie i urządzenie funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz leśnych, a także dojazdów do zabudowań gospodarczych dostosowanych do współczesnych maszyn rolniczych.
 3. Wydzielenie niezbędnych gruntów na cele infrastruktury technicznej oraz społecznej bez procedury wywłaszczeniowej.
 4. Opracowanie dla scalonych gruntów dokumentacji katastralnej o aktualnie wymaganych parametrach technicznych, stworzenie warunków do synchronizowania dokumentacji katastralnej z księgami wieczystymi w sposób systemowy.

Finansowanie prac scaleniowych oraz późniejszego zagospodarowania poscaleniowego nastąpi z krajowych środków publicznych oraz ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach operacji typu „Scalania gruntów”, działania „Inwestycje w środki trwałe”, poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Mając powyższe na uwadze, a w szczególności tworzenie korzystniejszych warunków gospodarowania w rolnictwie, należało orzec jak w sentencji niniejszego postanowienia.

POUCZENIE

Postanowienie o wszczęciu postępowania scaleniowego odczytuje się na zebraniu uczestników scalenia i wywiesza się na okres czternastu dni na tablicach ogłoszeń: w Starostwie Powiatowym w Hajnówce, w Urzędzie Gminy Narewka oraz we wsi Tarnopol, a ponadto będzie umieszczone na stronie internetowej www.powiat.hajnowka.pl. Z chwilą upływu wymienionego terminu postanowienie o wszczęciu postępowania scaleniowego uważa się za doręczone wszystkim uczestnikom scalenia.
Na postanowienie niniejsze służy prawo wniesienia zażalenia do Wojewody Podlaskiego, za pośrednictwem Starosty Hajnowskiego w terminie siedmiu dni od dnia jego doręczenia.

Postanowienie o wszczęciu postępowania w sprawie scalenia gruntów: obr. Kotłówka i inne.

Hajnówka, dn. 05.01.2017r.

GK.6620.11.23.2015

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 3 ust. 1, art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz.U. z 2014 r. poz. 700 z późn. zm. dalej jako ustawa) po rozpatrzeniu wniosków właścicieli i posiadaczy gruntów położonych w obrębie wsi Kotłówka, Koweła, Łopuchówka, gm. Narew, powiat hajnowski o racjonalne ukształtowanie rozłogu gruntów wchodzących w skład ich gospodarstw poprzez objęcie ich działek postępowaniem scaleniowym
postanawia się

 1. wszcząć postępowanie w sprawie scalenia gruntów położonych na terenie wsi Kotłówka, Koweła, Łopuchówka, gm. Narew;
 2. ustalić wykaz uczestników scalenia gruntów zgodnie z załącznikiem do postanowienia „wykaz uczestników scalenia gruntów obiektu „Kotłówka i inne”, gm. Narew, powiat hajnowski” (załącznik nr 1);
 3. wskazać, że projekt scalenia gruntów opracowuje upoważniony geodeta-projektant Piotr Wróblewski działający w imieniu Wojewódzkiego Biura Geodezji w Białymstoku;
 4. ostrzec, że jakiekolwiek zmiany w stanie zagospodarowania oraz własności gruntów jak i  ich obciążeń, bez zgody Starosty Hajnowskiego, nie będą brane pod uwagę przy wydzielaniu gruntów zamiennych;
 5. wstrzymać wydawanie zezwoleń na wyrąb drzewostanów do czasu zakończenia postępowania a nie zrealizowane zezwolenia tracą moc. Nie dotyczy to cięć sanitarnych.

Scaleniem objęto łączny obszar 834,1620 ha.
Przewidywany termin zakończenia prac scaleniowych ustala się na dzień 30.06.2019r.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy postępowanie scaleniowe zostało wszczęte na wniosek większości właścicieli i użytkowników gruntów położonych na projektowanym obszarze scalenia „Kotłówka i inne”, położonym w obrębie wsi Kotłówka, Koweła i Łopuchówka, gm. Narew, powiat hajnowski, których łączny obszar przekracza połowę powierzchni projektowanego obszaru scalenia.
Wnioski zostały złożone przez zainteresowanych właścicieli gospodarstw rolnych, a łączny obszar gruntów objętych wnioskami wynosi 700,5425 ha, co stanowi 83,98% powierzchni obszaru scalenia.
Stosownie do art. 20 ustawy stan własności oraz posiadania gruntów określono według danych ewidencji gruntów.
Wobec opisanego stanu istniejącego i niekorzystnych warunków gospodarowania w rolnictwie uznaje się za uzasadnione przeprowadzenie scalenia gruntów, którego celem jest:

 1. Poprawa struktury obszarowej poszczególnych gospodarstw rolnych oraz gruntów leśnych, zmniejszenie ilości działek ewidencyjnych – a poprzez to poprawa efektywności gospodarowania oraz zmniejszenie kosztów transportu i ułatwienie mechanizacji upraw polowych, dostosowanie granic działek do systemu urządzeń melioracji wodnych oraz rzeźby terenu, likwidacja wspólnot gruntowych.
 2. Wytyczenie i urządzenie funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz leśnych, a także dojazdów do zabudowań gospodarczych dostosowanych do współczesnych maszyn rolniczych.
 3. Wydzielenie niezbędnych gruntów na cele infrastruktury technicznej oraz społecznej bez procedury wywłaszczeniowej.
 4. Opracowanie dla scalonych gruntów dokumentacji katastralnej o aktualnie wymaganych parametrach technicznych, stworzenie warunków do synchronizowania dokumentacji katastralnej z księgami wieczystymi w sposób systemowy.

Finansowanie prac scaleniowych oraz późniejszego zagospodarowania poscaleniowego nastąpi z krajowych środków publicznych oraz ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach operacji typu „Scalania gruntów”, działania „Inwestycje w środki trwałe”, poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Mając powyższe na uwadze, a w szczególności tworzenie korzystniejszych warunków gospodarowania w rolnictwie, należało orzec jak w sentencji niniejszego postanowienia.

POUCZENIE

Postanowienie o wszczęciu postępowania scaleniowego odczytuje się na zebraniu uczestników scalenia i wywiesza się na okres czternastu dni na tablicach ogłoszeń: w Starostwie Powiatowym w Hajnówce, w Urzędzie Gminy Narew oraz we wsi Kotłówka, Koweła i Łopuchówka, a ponadto będzie umieszczone na stronie internetowej www.powiat.hajnowka.pl. Z chwilą upływu wymienionego terminu postanowienie o wszczęciu postępowania scaleniowego uważa się za doręczone wszystkim uczestnikom scalenia.
Na postanowienie niniejsze służy prawo wniesienia zażalenia do Wojewody Podlaskiego, za pośrednictwem Starosty Hajnowskiego w terminie siedmiu dni od dnia jego doręczenia.

Postanowienie o powołaniu Komisji Doradczej

Hajnówka, dn. 29.06.2017r.
GK.6620.11.23.2015
          
Postanowienie

Na postawie art. 123 § 1, art. 124 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257) oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 26 marca 1982 roku o scalaniu i wymianie gruntów (Dz.U. z 2014 r. poz. 700 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”

postanawiam

powołać Komisję w składzie:
1.R.O. – członek Rady uczestników scalenia obiektu ,,Kotłówka i inne”;
2.A.G. – członek Rady uczestników scalenia obiektu ,,Kotłówka i inne”;
3.E.P. – członek Rady uczestników scalenia obiektu ,,Kotłówka i inne”;
4.S.B. – członek Rady uczestników scalenia obiektu ,,Kotłówka i inne”;
5.M.W. – członek Rady uczestników scalenia obiektu ,,Kotłówka i inne”;
6.A.B. – członek Rady uczestników scalenia obiektu ,,Kotłówka i inne”;
7.M.I.  – członek Rady uczestników scalenia obiektu ,,Kotłówka i inne”;
8.B.Z. – przedstawiciel Agencji Nieruchomości Rolnych;
9.A.W. – przedstawiciel Podlaskiej Izby Rolniczej Biura Powiatowego w Hajnówce;
10.Halina Leszczyńska –  przedstawiciel Starosty Hajnowskiego;                         

do pełnienia funkcji doradczej podczas szacunku porównawczego gruntów oraz opracowania projektu scalenia gruntów obiektu scaleniowego ,,Kotłówka i inne” objętych postanowieniem Starosty Hajnowskiego nr GK.6620.11.23.2015 z dnia 05.01.2017 r. o wszczęciu postępowania scaleniowego.

Do zadań Komisji należy w szczególności:
1.Udział w szacowaniu gruntów – funkcja doradcza (art. 10 ust. 1 ustawy);
2.Badanie zastrzeżeń do szacunku gruntów (art. 12 ust. 3 ustawy);
3.Opiniowanie zastrzeżeń do projektu scalenia rozpatrywanych przez Starostę (art. 22 ust. 2 ustawy).

Uzasadnienie

Do opracowania szacunku porównawczego gruntów i projektu scalenia został upoważniony geodeta Piotr Wróblewski, pracownik Wojewódzkiego Biura Geodezji w Białymstoku. Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy upoważniony geodeta wykonuje szacunek gruntów i opracowuje projekt scalenia przy udziale komisji pełniącej funkcje doradcze. Komisję powołuje Starosta, a w skład wchodzą: wszyscy uczestnicy scalenia, a jeśli liczba uczestników jest większa niż 10 osób – rada uczestników scalenia; przedstawiciel społeczno-zawodowych organizacji rolników, przedstawiciel starosty, na którego terenie działania są położone grunty objęte scaleniem, przedstawiciel izby rolniczej, na której terenie działania są położone grunty objęte scaleniem.
Komisja wybiera przewodniczącego na pierwszym posiedzeniu spośród swoich członków.
Na postanowienie niniejsze służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, za pośrednictwem Starosty Hajnowskiego w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia.

DECYZJA, GK.6620.11.16.2012 z dnia 15.04.2019 zatwierdzająca scalenia na obiekcie Kotłówka

Hajnówka, dn. 15.04.2019 r.

GK.6620.11.23.2015

DECYZJA

Na podstawie art. 2 ust. 1, art. 3 ust. 1, 2, 4 i 5, art. 8, art. 10, art. 17, art. 27 ust. 1, 3 i 4, art. 28 ust. 1 i 2 oraz art. 29 ustawy z dnia 26 marca 1982 roku o scalaniu i wymianie gruntów (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 908), art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 703), art. 49, art. 104 i art. 108 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.)

Starosta Hajnowski orzeka o:

 1. Zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów wraz z podziałem wspólnot gruntowych na obiekcie „Kotłówka i inne”, w skład którego wchodzą obręby Kotłówka, Łopuchówka i Koweła oraz działki nr 144, 177 położone w obrębie Gorodczyno i działka nr 245 położona w obrębie Łosinka, gmina Narew o powierzchni 835,8257 ha, przedstawionego na mapach obszaru scalenia, stanowiących załącznik nr 1 do niniejszej decyzji, na których został pokazany przebieg nowych granic nieruchomości oraz oznaczenie numerów działek wykazanych w rejestrze szacunku porównawczego gruntów wydzielonych w wyniku scalenia, z uwzględnieniem pozytywnie rozpatrzonych zastrzeżeń do tego projektu.
 2. Zmianie powierzchni obszaru scalenia obiektu „Kotłówka i inne”, gmina Narew z wykazanej w postanowieniu o wszczęciu postępowania scaleniowego nr GK.6620.11.23.2015 z dnia 05.01.2017 r. (834,1620 ha) oraz w postanowieniu rozszerzającym nr GK.6620.11.23.2015 z dnia 30.10.2017 r. (835,3920 ha) na powierzchnię 835,8257 ha. Różnica powierzchni wynika z analitycznego obliczenia powierzchni działek ze współrzędnych z dokładnością do lm2.
 • Przyjęciu ustalonych w dniu 16 października 2018 roku zasad objęcia w posiadanie gruntów wydzielonych w wyniku scalenia:
 1. W sprawie terminu wejścia w posiadanie nowo wydzielonych gruntów:

Od okazania projektu scalenia gruntów, sukcesywnie w miarę sprzętu zbóż, traw i roślin okopowych przez dotychczasowych właścicieli. Wejście w posiadanie działek wydzielonych w wyniku podziału wspólnoty gruntowej nastąpi po zakończeniu wspólnego wypasu zwierząt gospodarskich. Ostateczny termin sprzętu plonów i wypasu bydła ustala się na termin 31.12.2018 r.

Plony upraw tegorocznych (ozimin) zasianych na działkach nr 273, 274/1, 274/2 (numery działek sprzed scalenia) położonych w obrębie Kotłówka zbiorą dotychczasowi właściciel tj. W.R. (działka nr 273) i A.Z. (działki nr 274/1, 274/2) nie później niż do dnia 31.08.2019 r.

 1. W sprawie doprowadzenia dróg do stanu używalności:

Drogi dojazdowe do gruntów rolnych i leśnych na obszarze scalenia zostaną wybudowane lub zmodernizowane w ramach zagospodarowania poscaleniowego ze środków PROW na lata 2014-2020 na realizację operacji typu „Scalania gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictw” na podstawie umowy zawartej pomiędzy Powiatem Hajnowskim z Samorządem Województwa Podlaskiego nr 00002-6502- UM1000004/16 z dnia 29.09.2016 r o przyznanie pomocy na realizację operacji „Realizacja projektu scalenia gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu „Kotłówka i inne”, gm. Narew, pow. hajnowski, woj. podlaskie”.

Wykaz dróg oraz sposób urządzenia przedstawiono w załączniku nr 4 - „Wykaz dróg do urządzenia w ramach zagospodarowania poscaleniowego”. Przy modernizacji lub budowie nowych dróg należy zapewnić zjazdy do nowych działek. Zobowiązuje się uczestników scalenia do przestrzegania przebiegu granic działek wzdłuż pasów drogowych i nie zaorywania ich.

 1. W sprawie utrzymania urządzeń melioracyjnych:

Urządzenia melioracji wodnych w należytym stanie utrzymuje „Gminna Spółka Wodna Tyniewicze w Narwi”.

Zabrania się przepędzania i wypasu zwierząt gospodarskich na skarpach rowów, trawa na skarpach może być koszona.

 1. W sprawie terminu przeniesienia budynków, znajdujących się na gruntach przeznaczonych dla innych uczestników scalenia:

Nie dotyczy.

 1. W sprawie warunków i terminów spłat należności za drzewostany leśne i inne uprawy specjalne:

Nie dotyczy.

 1. W sprawie terminu usunięcie nieszacowanych drzew, krzewów, płotów i innych przedmiotów z gruntów, które przypadają innym uczestnikom scalenia:

Nieszacowane pojedyncze drzewa, krzewy, ogrodzenia pastwisk i pól, kamienie i inne przedmioty zostaną usunięte przez dotychczasowych właścicieli w terminie 3 miesięcy od dnia wprowadzenia uczestników scalenia w posiadanie wydzielonych gruntów. Po tym terminie przejdą one na rzecz nowych właścicieli.

Pojedyncze drzewa usytuowane na starych granicach i na poszerzonych pasach drogowych zostaną usunięte przez dotychczasowych właścicieli w terminie 3 miesięcy od dnia wprowadzenia uczestników scalenia w posiadanie wydzielonych gruntów.

Na usunięcie drzew niezbędne jest uzyskanie pozwolenia od odpowiednich organów. Przez usunięcie drzew i krzewów należy rozumieć obowiązek usunięcia karp i korzeni oraz wyrównanie terenu.

 1. W sprawie zbioru upraw wieloletnich:

Nie występują.

 1. W sprawie sposobów i terminów dokonania rozliczeń za nakłady poczynione przez dotychczasowych posiadaczy gruntów, które przypadają innym uczestnikom scalenia: Nie dotyczy.
 2. W sprawie dopłat pieniężnych:

Z tytułu wydzielenia ekwiwalentu ponad należny, wykazani w „Wykazie dopłat pieniężnych z tytułu wydzielenia ekwiwalentów ponad należny” stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej decyzji, uczestnicy scalenia, wpłacą jednorazowo na konto Powiatu Hajnowskiego, odpowiednie kwoty pieniężne w tenninie dwóch miesięcy od dnia uprawomocnienia się decyzji.

Z tytułu wydzielenia niepełnego ekwiwalentu Starosta Hajnowski wypłaci jednorazowo z konta Powiatu Hajnowskiego, wymienionym w „Wykazie wypłat pieniężnych z tytułu wydzielenia niepełnego ekwiwalentu” stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszej decyzji, uczestnikom scalenia, odpowiednie kwoty pieniężne w terminie dwóch miesięcy od dnia uprawomocnienia się decyzji.

 1. Zobowiązuje się uczestników scalenia do ochrony znaków granicznych.
 2. Inne sprawy, których uregulowanie może zapobiec przyszłym zatargom i sporom:

Do czasu wybudowania nowych dróg i zjazdów (przepustów) do nowych działek i dróg, uczestnicy scalenia będą korzystać z dotychczasowych zjazdów i dróg dojazdowych. Wobec osób uniemożliwiających objęcie w posiadanie gruntów wydzielonych w wyniku scalenia zostaną zastosowane środki przewidziane prawem.

 1. Zastosowaniu dopłaty pieniężnej z tytułu wydzielenia gruntów o wyższej wartości szacunkowej w zamian za dotychczas posiadane. Uczestnicy scalenia wymienieni w załączniku nr 2 do niniejszej decyzji zobowiązani są uiścić jednorazową wpłatę na rachunek Starostwa Powiatowego w Hajnówce nr 25 1240 5211 1111 0000 4923 9090 w terminie dwóch miesięcy od dnia uprawomocnienia się decyzji. W sprawie dopłat uczestnicy scalenia zostaną powiadomieni pisemnie.
 2. Zastosowaniu wypłaty pieniężnej z tytułu wydzielenia gruntów o niższej wartości szacunkowej w zamian za dotychczas posiadane. Uczestnikom scalenia wymienionym w załączniku nr 3 do niniejszej decyzji zostaną wypłacone jednorazowo dopłaty ze środków Powiatu Hajnowskiego w terminie dwóch miesięcy od dnia uprawomocnienia się decyzji. W sprawie wypłat uczestnicy scalenia zostaną powiadomieni pisemnie. W przypadku niemożliwości dostarczenia powiadomienia lub niedostarczenie danych niezbędnych do dokonania przelewu bankowego należna kwota zostanie przekazana do depozytu;
 3. Rozpatrzeniu zgłoszonych zastrzeżeń do projektu scalenia gruntów w sposób następujący:
 4. Po zapoznaniu się z projektem scalenia oraz opinią Komisji doradczej w zastrzeżeniach do projektu scalenia gruntów zgłoszone przez:
 • P.J. należy powiększyć działkę nr 512 we wsi Łopuchówka kosztem działki nr 513. Granice działki nr 512 mają obejmować swoim zasięgiem stare granice działek sprzed scalenia o nr 224 i 225. Powiększyć działkę nr 512 do powierzchni ok. 1,31 ha. Powiększenie powierzchni przedmiotowej działki należy dokonać w ramach dopłat pieniężnych ze strony zainteresowanego. W związku ze zmianą przebiegu granic pomiędzy działkami nr 512 i 513 należy zmniejszyć dopłatę pieniężną dla gospodarstwa stanowiącego własność W.J.
 • S.D. należy wydzielić ekwiwalent za działkę nr 493 położoną w obrębie Łopuchówka w działkach nr 388 i 529 bez zastosowania dopłat pieniężnych. Z działki nr 529 we wsi Łopuchówka od strony gruntów wsi Tyniewicze wydzielić ekwiwalent o wartości 6643,40 zł należnego dla Pana S.D. bez zastosowania dopłaty pieniężnej. Ponadto pozostałą część ekwiwalentu o wartości 4425,60 zł wydzielić dla Gminy Narew zmniejszając jej dopłatę pieniężną. Działkę nr 493 wydzielić dla L.G. za dopłatą pieniężną.
 • W.Z. należy zamiast wydzielonego ekwiwalentu w projekcie scalenia w postaci działki nr 523 we wsi Kotłówka wydzielić ekwiwalent w działkach nr 355, 356 oraz części działki 353, bezpośrednio przy działce nr 357, tak aby zainteresowany nie dokonywał dopłat pieniężnych. Ekwiwalent za działkę nr 356 posiadacza samoistnego K.Z. wydzielić bezpośrednio przy działce W.Z. Ekwiwalent za działkę nr 523 oraz pozostałą część ekwiwalentu z działki nr 353 wydzielić dla Skarbu Państwa - Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Białymstoku.
 • N.M. i A.R. należy w obrębie Kotłówka powiększyć każdą z działek o nr 517 i 518 do powierzchni około 0,13 ha kosztem działki nr 430 stanowiącej własność S.B. Granice działek nr 517 i 518 łącznie mają pokrywać się z granicą użytkowania starej działki nr 147 sprzed scalenia. Granicę pomiędzy działkami nr 517, 518 a 430 zaprojektować w linii prostej od punktu granicznego o nr 15-00400 położonego przy ulicy wsi Kotłówka do drogi zagumiennej. W związku ze zmianą przebiegu granicy zmniejszyć dopłatę pieniężną dla S.B. oraz zmniejszyć wysokość spłat dla N.M. oraz A.R.
 1. Zastrzeżenia do projektu scalenia zgłoszone przez: S.D. względem działki nr 332 w Łopuchówce, S.I., J.J., A.G., Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Białymstoku po zapoznaniu się z projektem scalenia oraz po szczegółowym rozpatrzeniu opinii Komisji doradczej postanawia się pozostawić bez uwzględnienia. W.K. oraz M.O. wycofali swoje strzeżenia.
 • Ujawnieniu nowego stanu prawnego w księgach wieczystych, operacie ewidencji gruntów i budynków oraz wprowadzeniu uczestników scalenia w posiadanie wydzielonych im gruntów, zgodnie z zapisami art. 29 ust. 1 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów. Decyzja ta nie narusza praw osób trzecich do gruntów wydzielonych w zamian za grunty posiadane przed scaleniem. Grunty wydzielone na cele miejscowej użyteczności publicznej oraz pod ulice i drogi, wykazane na mapach obszaru scalenia i w rejestrze szacunkowym gruntów wydzielonych w wyniku scalenia, na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów, przechodzą na własność Gminy Narew.
 • Przeniesieniu z gruntów poddanych scaleniu na grunty wydzielone w wyniku scalenia obciążeń wpisane do ksiąg wieczystych urządzonych dla nieruchomości objętych scaleniem, zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów.
 1. Określeniu prac umożliwiających objęcie w posiadanie przez uczestników scalenia wydzielonych im w ramach postępowania scaleniowego gruntów, polegających na budowie i przebudowie dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych. W ramach zagospodarowania poscaleniowego wykonane zostaną prace polegające na budowie i przebudowie dróg wymienionych w „Wykazie dróg do urządzenia w ramach zagospodarowania poscaleniowego” stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej decyzji.
 2. Nadaniu decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności na podstawie art. 108 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego ze względu na potrzebę zabezpieczenia gospodarstwa narodowego przed ciężkimi stratami tj. konieczność wykonania zagospodarowania poscaleniowego i zakończenia operacji oraz jej rozliczenia zgodnie z umową o przyznaniu pomocy nr 00002-6502-UM1000004/16 z dnia 29 września 2016 roku, w terminie do dnia 31 października 2022 r. oraz z uwagi na interes społeczny i wyjątkowo ważne interesy stron postępowania, tj. konieczność objęcia w posiadanie gruntów wydzielonych w wyniku scalenia jednocześnie przez wszystkich uczestników.

UZASADNIENIE

Projekt scalenia gruntów obiektu „Kotłówka i inne”, gm. Narew, powiat hajnowski, woj. podlaskie o powierzchni 835,8257 ha został opracowany w wyniku postępowania administracyjnego prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 marca 1982 roku o scalaniu i wymianie gruntów, ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych oraz przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego.

Postępowanie scaleniowe gruntów obiektu „Kotłówka i inne” zostało wszczęte postanowieniem nr GK.6620.11.23.2015 z dnia 05.01.2017 r. po spełnieniu obligatoryjnego kryterium przedmiotowego określonego w art. 3 ust. 2 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów. W wyniku analizy złożonych wniosków przez zainteresowanych właścicieli gospodarstw rolnych o wszczęcie postępowania scaleniowego, stwierdzono, że łączny obszar gruntów objętych wnioskami stanowi 83,98% powierzchni obszaru scalenia.

Następnie postanowieniem nr GK.6620.11.23.2015 z dnia 30.10.2017 r. dodatkowo pracami scaleniowymi objęto obszar o powierzchnię 1,2300 ha zwiększając łączny obszar obiektu scaleniowego z 834,1620 ha do 835,3920 ha.

W wyniku prac scaleniowych nastąpiła zmiana powierzchni obszaru scalenia wykazanej w postanowieniu o wszczęciu postępowania scaleniowego z 835,3920 ha na 835,8257 ha. Różnica w powierzchni wynikła z ponownego obliczenie powierzchni obiektu „Kotłówka i inne” ze współrzędnych.

Postanowienie o wszczęciu postępowania scaleniowego zostało odczytane na zebraniu uczestników scalenia w dniu 16.01.2017 r. natomiast postanowienie rozszerzające powierzchnię scalenia w dniu 07.11.2017 r. Niniejsze postanowienia były wywieszone w trybie określonym w art. 7 ust. 3 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów. O terminach i miejscu zebrań, na których odczytano postanowienia uczestnicy scalenia zostali powiadomieni w sposób określony w art. 31 ustawy o scalaniu i wymianie grantów. Na powyższe postanowienia nie wniesiono zażaleń.

Do przeprowadzenia szacunku i opracowania projektu scalenia grantów obiektu „Kotłówka i inne”, Starosta Hajnowski upoważnieniem nr GK.6620.11.23.2015 z dnia 20.12.2016 roku upoważnił geodetę - projektanta Wojewódzkiego Biura Geodezji w Białymstoku Pana Piotra Wróblewskiego.

W związku z podjęciem prac obejmujących opracowanie projektu scalenia grantów, dokonano w odrębnym postępowaniu przeprowadzenia ponownej gleboznawczej klasyfikacji zmienionych klas grantów i użytków grantowych. Decyzją Starosty Hajnowskiego nr GK.6620.11.23.2015 z dnia 18.10.2017 r. ustalono aktualizację gleboznawczej klasyfikacji grantów obrębu Kotłówka, Koweła i Łopuchówka w gminie Narew. Czynności techniczne gleboznawczej klasyfikacji grantów wykonał upoważniony przez Starostę Hajnowskiego klasyfikator Wojewódzkiego Biura Geodezji w Białymstoku Pan Artur Kuk.

Rada uczestników scalenia dla obiektu „Kotłówka i inne” została wybrana przez uczestników scalenia na zebraniu w dniu 16.01.2017 r.

Komisja pełniąca funkcję doradczą podczas szacunku porównawczego grantów oraz opracowania projektu scalenia grantów obiektu „Kotłówka i inne” została powołana postanowieniem Starosty Hajnowskiego nr GK.6620.11.23.2015 z dnia 29.06.2017 r.

W związku z obecnością mniej niż połowy liczby uczestników scalenia w pierwszym terminie zebrania w dniu 06.07.2017 r„ uczestnicy scalenia w drugim terminie na zebraniu w dniu 13.07.2017 r. podjęli uchwałę w sprawie ustalenia zasad szacunku grantów poddanych scaleniu na obiekcie „Kotłówka i inne” położonym we wsiach: Kotłówka, Koweła, Łopuchówka, gmina Narew, powiat hajnowski, województwo podlaskie. Wyniki oszacowania grantów, lasów i drzewostanów na obszarze obiektu „Kotłówka i inne” zostały ogłoszone na zebraniu uczestników scalenia w dniu 28.11.2017 r., a następnie udostępnione do publicznego

wglądu na okres 7 dni u sołtysów wsi Kotłówka, Łopuchówka, Koweła. W okresie wyłożenia wyników oszacowania nie wpłynęło żadne zastrzeżenie.

Uchwałą z dnia 12.12.2017 r., ze względu na obecność mniej niż połowy uczestników scalenia gruntów na obiekcie „Kotłówka i inne” na zebraniu zorganizowanym w pierwszym terminie, uczestnicy wymaganą ustawowo większością % głosów obecnych na zebraniu uczestników scalenia zorganizowanym w drugim terminie wyrazili zgodę na dokonany szacunek gruntów, lasów i drzewostanów na obiekcie scaleniowym „Kotłówka i inne”.

Podczas opracowania projektu scalenia geodeta - projektant scalenia uwzględnił życzenia uczestników scalenia, którzy pisemnie wystąpili o zwiększenie bądź zmniejszenie areału ich gospodarstw. Wszystkie ekwiwalenty zostały wydzielone zgodnie z przepisami. W sytuacji kiedy wydzielenie gruntów o równej wartości szacunkowej było technicznie niemożliwe lub gospodarczo nieuzasadnione za równą wartość szacunkową uważa się również wartość o różnicy nieprzekraczającej 3%.

Grunty niezbędne na cele miejscowej użyteczności publicznej, pod ulice i drogi oraz na wykonanie i utrzymanie urządzeń melioracji wodnej podstawowej wydzielono w pierwszej kolejności z gruntów Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i gminy. Grunty wydzielone na cele miejscowej użyteczności publicznej oraz pod ulice i drogi przechodzą na własność gminy.

W dniach 27-28 marca dla obrębu Kotłówka a w dniach 29-30 marca oraz 3-4 kwietnia 2018 r. dla obrębów Koweła i Łopuchówka uczestnicy scalenia zaznajomili się z wartością szacunkową ich gruntów i części składowych oraz złożyli życzenia co do przyszłej lokalizacji ekwiwalentów. O terminie i miejscu zapoznania się z powyższym uczestnicy scalenia zostali powiadomieni zgodnie z art. 31 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów. Na powyższe nie wniesiono żadnych uwag.

W dniu 14.11.2018 r. geodeta wykonawca projektu scalenia Piotr Wróblewski na ogólnym zebraniu uczestników scalenia dokonał następujących czynności:

 1. zaznajomił uczestników scalenia z projektem zasad objęcia w posiadanie gruntów wydzielonych w wyniku scalenia,
 2. zaznajomił uczestników scalenia ze szczegółami projektu scalenia opracowanego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 marca 1982 roku o scalaniu i wymianie gruntów i wyznaczonego na gruncie,
 3. poinfonnował zebranych, że w terminie 14 dni od dnia okazania projektu mogą zgłaszać Staroście Hajnowskiemu pisemne zastrzeżenia do projektu scalenia oraz zasad objęcia w posiadanie nowo wydzielonych gruntów.

W okresie 14 dni od dnia okazania projektu scalenia, zastrzeżenia do niego wniosły: P.J., S.D., W.Z., S.I., J.J., W.K., N.M., A.R., A.G., Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Michał Ostapczuk. W dniu 17.01.2019 r. Komisja pełniąca funkcję doradczą, stosownie do przepisów art. 24 ust. 2 oraz art. 25 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów w obecności zainteresowanych zaopiniowała wniesione zastrzeżenia. Zaakceptowane przez Starostę Hajnowskiego zmiany wskazane w decyzji, po wprowadzeniu do projektu scalenia gruntów, wyznaczono na gruncie i okazano zainteresowanym uczestnikom scalenia w dniach 19-20.03.2019 r. oraz ponownie okazano, po wprowadzeniu zmian na wniosek S.D. w dniu 03.04.2019 r. Zainteresowani uczestnicy scalenia zmiany przyjęli bez zastrzeżeń.

Zgodnie z założeniami do projektu scalenia oraz zakresem pomocy finansowej przyznanej Staroście Hajnowskiemu na operację typu „Scalania gruntów” w ramach działania „Inwestycje w środki trwałe”, poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictw” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020 o tytule projektu „Realizacja projektu scalenia gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu „Kotłówka i inne”, gm. Narew, pow. hajnowski, woj. podlaskie” na podstawie umowy o przyznaniu pomocy nr 00002-6502-UM1000004/16 z dnia 29 września 2016 roku, aneks nr 1 z dnia 29.03.2017 r„ po wykonaniu prac geodezyjno-urządzeniowych następuje realizacja zagospodarowania poscaleniowego związanego z organizacją rolniczej przestrzeni produkcyjnej.

Zagospodarowanie poscaleniowe na obiekcie „Kotłówka i inne” obejmuje prace polegające na budowie i modernizacji dróg. Wykaz dróg do budowy i modernizacji przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej decyzji.

Prace w ramach realizacji zagospodarowania poscaleniowego będą wykonywane sukcesywnie i finansowane z przeznaczonych na ten cel krajowych środków publicznych oraz ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Zachowanie procedury przewidzianej ustawą o scalaniu i wymianie gruntów oraz ustawą Kodeks postępowania administracyjnego, pozwala stwierdzić, że scalenie gruntów na obiekcie „Kotłówka i inne”, gm. Narew zostało przeprowadzone zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Organ realizując zasady prawne wynikające z przepisów wymienionych ustaw zapewnił uczestnikom scalenia udział w każdym z etapów prowadzonej procedury. Począwszy od wyboru Rady uczestników scalenia, poprzez udział w zebraniach, określenie i zatwierdzenie zasad szacunku gruntów, prawo złożenia zastrzeżeń do dokonanego i okazanego projektu, każda ze stron prowadzonego postępowania korzystając z przysługujących środków prawnych, mogła aktywnie uczestniczyć w prowadzonych pracach scaleniowych.

Reasumując powyższe należy stwierdzić, iż scalenie gruntów w tym podział wspólnot gruntowych na obiekcie „Kotłówka i inne” spełniło oczekiwania uczestników scalenia, poprzez poprawę warunków gospodarowania w rolnictwie.

Biorąc pod uwagę to, że projekt scalenia gruntów został opracowany racjonalnie pod względem gospodarczym i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wszyscy uczestnicy scalenia za grunty posiadane przed scaleniem otrzymali należne ekwiwalenty a różnice wartości gospodarstw przed i po scaleniu zostaną wyrównane dopłatami ustalonymi według cen przyjętych przez uczestników scalenia przy szacowaniu gruntów oraz słuszne zastrzeżenia uczestników scalenia do projektu scalenia zostały uwzględnione, spełniona została obligatoryjna przesłanka, określona w art. 27 ust. 1 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów, stanowiąca, że projekt scalenia gruntów może być zatwierdzony, jeżeli po jego okazaniu większość uczestników scalenia nie zgłosiła do niego zastrzeżeń.

orzekam, jak w sentencji niniejszej decyzji.

POUCZENIE

Niniejszą decyzję o zatwierdzeniu projektu scalenia podaje się do wiadomości przez:

 • odczytanie na zebraniu uczestników scalenia zwołanym przez Starostę Hajnowskiego,
 • wywieszenie na okres 14 dni w lokalu Urzędu Gminy Narew,
 • wywieszenie na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń wsi Kotłówka, Koweła i Łopuchowka.

Z chwilą upływu terminu, o którym mowa powyżej, decyzję o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów uważa się za doręczoną wszystkim uczestnikom scalenia.

Od decyzji niniejszej stronom służy prawo wniesienia odwołania do Wojewody Podlaskiego, za pośrednictwem Starosty Hajnowskiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Prawomocna decyzja o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów stanowi podstawę do ujawnienia nowego stanu prawnego .w księgach wieczystych oraz w operacie ewidencji gruntów i budynków.

Link - Treść decyzji i załączniki w Biueltynie Informacji Publicznej

DECYZJA GK.6620.11.16.2012 z dnia 15.04.2019 zatwierdzająca scalenia na obiekcie Tarnopol

Link - Treść decyzji w Biueltynie Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE w związku z zakończeniem postępowania scaleniowego obiektu „Tarnopol”, gm. Narewka, GK.6620.11.16.2012 z dnia 30 maja 2019 r.Details

Hajnówka, dn. 30.05.2019 r.
GK.6620.11.16.2012

ZAWIADOMIENIE

W związku z zakończeniem postępowania scaleniowego obiektu „Tarnopol”, gm. Narewka Starosta Hajnowski zawiadamia, że zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 26 marca 1982 roku o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z 2018 r. poz. 908 ze zm.) oraz decyzji Starosty Hajnowskiego nr GK.6620.11.16.2012 z dnia 15.04.2019 r., w dniu:

13 czerwca 2019 roku (czwartek)
o godzinie 10.00 w świetlicy wiejskiej wsi Tarnopol

odbędzie się spotkanie uczestników scalenia, na którym będzie:

 1. Ustalenie listy dróg dojazdowych do pól najbardziej wymagających urządzenia i poprawy stanu nawierzchni,
 2. Protokolarne wprowadzenie uczestników scalenia w posiadanie gruntów wydzielonych im w wyniku scalenia,
 3. Rozwiązanie rady uczestników scalenia.

Jednocześnie informuje się, że termin wprowadzenia w posiadanie będzie skuteczny także do uczestników scalenia nie biorących udziału w zebraniu.

ZAWIADOMIENIE z dnia 22.04.2020 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - dot. Dot. postępowania przetargowego na „opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg w ramach zagospodarowania poscaleniowego w obrębach Kotłówka, Łopuchówka, Koweła w gminie Narew, powiat hajnowski” z dnia 16.03.2020,Nr OA.272.13.2020

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot. OA.272.13.2020

Powiat Hajnowski

ul. A Zina 1, 17-200 Hajnówka

tel. 85 682 27 18, fax 85 682 42 20

e-mail: starostwo@powiat.hajnowka.pl

strona internetowa: www.powiat.hajnowka.pl

NIP: 603 001 75 63, REGON: 0500658580

 

Hajnówka, dn. 22.04.2020 r.

OA.272.13.2020                                                            

 

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: "opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg w ramach zagospodarowania poscaleniowego w obrębach Kotłówka, Łopuchówka, Koweła w gminie Narew, powiat hajnowski"

Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) informuje, że: 

 

 1. Za najkorzystniejszą uznana została oferta firmy:

Sebastian Czyżewski, al. Komisji Edukacji Narodowej 85/81, 07-777 Warszawa, która uzyskała największą ilość punktów.

Poniżej przedstawiamy tabelę zawierającą wykaz Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu  przetargowym wraz z przyznaną punktacją:  

Lp

Nazwa  firmy i adres Wykonawcy

Przyznana punktacja w kryterium "cena oferty brutto", maksimum 60 pkt

Przyznana punktacja w kryterium  "doświadczeni", maksimum 40 pkt

Ilość uzyskanych punktów razem/Ranking

1

DROGART Dariusz Kirpsza

Lipina 5, 16-100 Sokółka

44,29

40

84,29/IV

2

SBKiM Wojciech Grzybowski

ul. Kołodziejska 25c, 15-256 Białystok

59,65

40

99,65/II

3

Biuro Projektów i Usług Budowlanych Mirosław Jerzy Iwaniuk

ul. Skarpowa 3, 17-200 Hajnówka

45,51

40

85,51/III

4

INFRAP Łukasz Klebus

ul. Zwierzyniecka 10 lok. 13, 15-333 Białystok

47,63

40

47,63/VII

5

SIGMA TRANSFER SP. Z O. O.

ul. Wodnika 34, 11-034 Tomaszkowo

23,70

40

63,70/VI

6

PRO-DESIGNERS Dawid Kurszewski

ul. Angowicka 26/1, 89-600 Chojnice

16,06

20

36,06/VIII

7

Sebastian Czyżewski

al. Komisji Edukacji Narodowej 85/81

02-777 Warszawa

60

40

100/I

8

Strada Tomasz Borowik

ul. Św. Jana Chrzciciela 47, 15-571 Białystok

40,78

40

80,78/V

 

 1. Zamawiający informuje, że brak jest przesłanek określonych w art. 24 pzp do  wykluczenia Wykonawców.
 2. Zamawiający informuje, że zawarcie umowy o zamówienie publiczne w przedmiotowym postępowaniu nastąpi zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp.

 

 Starosta Hajnowski

 Andrzej Skiepko

 

{"register":{"columns":[]}}