W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Scalanie gruntów” w gminie Narew na obiekcie "Nowiny - Usnarszczyzna"

2,3 mln zł dla Powiatu Hajnowskiego na realizację kolejnego projektu scaleniowego

Powiat Hajnowski reprezentowany przez Starostę Hajnowskiego Andrzeja Skiepko i Wicestarostę Joannę Kojło w dniu 28 marca 2022 r. podpisał umowę z Samorządem Województwa Podlaskiego o przyznanie pomocy w wysokości ponad 2 milionów złotych na operację typu „Scalanie gruntów” w gminie Narew, w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Cel zadania: Poprawa struktury gospodarstw rolnych poprzez wykonanie scalenia gruntów i prac poscaleniowych w miejscowościach Nowiny, Usnarszczyzna, oraz na działkach nr 201, 203, 204, 236, 237, 238 położonych w obrębie Koweła, gm. Narew, pow. hajnowski.

Cel szczegółowy zadania: Poprawa wyników gospodarczych wszystkich gospodarstw oraz ułatwienie restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw szczególnie z myślą o zwiększeniu uczestnictwa w rynku i zorientowanie na rynek, a także zróżnicowanie produkcji rolnej (2A).

Powierzchnia gruntów objętych postępowaniem scaleniowym obiektu „Nowiny - Usnarszczyzna”: 209,2787 ha
w tym pow. gruntów rolnych: 192,5694 ha
pow. gruntów leśnych: 9,8547 ha

Operacja zostanie zrealizowana w miejscowościach: Nowiny, Usnarszczyzna, oraz na działkach nr 201, 203, 204, 236, 237, 238 położonych w obrębie Koweła, gm. Narew, pow. hajnowski.

Beneficjentowi - Powiatowi Hajnowskiemu została przyznana pomoc w wysokości 2 325 416,10 zł

Materiał opracowany przez Starostwo Powiatowe w Hajnówce
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Kalendarium prac:

Decyzja z dnia 29 lutego 2024

Hajnówka, 29 luteog 2024 r.

Starostwo Powiatowe w Hajnówce

ul. Aleksego Zina 1

17-200 Hajnówka

GK.6620.11.8.2018

 

DECYZJA

o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów obiektu scaleniowego

„Nowiny-Usnarszczyzna”

 

 

Na podstawie art. 2 ust. 1, art. 3 ust. 1, 2, art. 8, art. 14, art. 17 ust. 3, art. 27 ust. 1, 3 i 4, art. 28 ust. 1, 2 i 4, art. 29, ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1197; zwanej dalej ustawą scaleniową), art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 140), art. 49, art. 104 i art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.; zwanej dalej KPA), po przeprowadzeniu postępowania scaleniowego wszczętego postanowieniem Starosty Hajnowskiego GK.6620.11.8.2018 z dnia 15 lipca 2022 r. o wszczęciu postępowania scaleniowego gruntów obiektu „Nowiny-Usnarszczyzna”, gmina Narew, powiat hajnowski, województwo podlaskie

 

Starosta Hajnowski orzeka o

 

 1. Zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów na obiekcie scaleniowym „Nowiny-Usnarszczyzna” obejmującym obręby ewidencyjne Nowiny, Usnarszczyzna oraz działki ewidencyjne nr 201, 203, 204, 236, 237, 238 położone w obrębie Koweła, gmina Narew, powiat hajnowski, województwo podlaskie o łącznej powierzchni 209,3413 ha. Projekt scalenia gruntów został przedstawiony na mapie z projektem scalenia gruntów oraz w rejestrach gruntów po scaleniu stanowiących materiały włączone do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego zaewidencjonowane pod nr P.2005.2022.489.

 

 1. Wydzieleniu zainteresowanym uczestnikom scalenia gruntów o innej wartości szacunkowej stosując dopłaty naliczone według cen przyjętych w niniejszym postępowaniu w trakcie szacowania gruntów objętych scaleniem. Uczestnicy scalenia, którzy otrzymali grunty o większej wartości szacunkowej w zamian za dotychczas posiadane, wyszczególnieni w „Wykazie dopłat pieniężnych z tytułu wydzielenia ekwiwalentu ponad należny”, stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszej decyzji, zobowiązani są do dokonania wpłat wyszczególnionych w ww. wykazie na rachunek Starostwa Powiatowego w Hajnówce
  nr 25 1240 5211 1111 0000 4923 9090 w terminie dwóch miesięcy po zakończeniu scalenia. Scalenie gruntów uznaje się za zakończone, w momencie w którym niniejsza decyzja otrzyma przymiot ostateczności. O terminie, w którym dopłaty powinny zostać przekazane na ww. rachunek, ich wysokości oraz konsekwencjach prawnych wynikających z niewykonania tego obowiązku uczestnicy scalenia zobowiązani do ich uiszczenia zostaną powiadomieni indywidualnie drogą pisemną.

 

 1. Zastosowaniu wypłaty z tytułu wydzielenia gruntów zamiennych o niższej wartości szacunkowej w zamian za dotychczas posiadane. Uczestnikom scalenia wymienionym w „Wykazie wypłat pieniężnych z tytułu wydzielenia niepełnego ekwiwalentu oraz potrąceń pod drogi”, stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszej decyzji, zostaną wypłacone jednorazowo dopłaty ze środków Powiatu Hajnowskiego w terminie dwóch miesięcy po zakończeniu scalenia. Scalenie gruntów uznaje się za zakończone, w momencie w którym niniejsza decyzja otrzyma przymiot ostateczności. Uczestnicy uprawnieni do otrzymania dopłat zostaną wezwani do złożenia w Starostwie Powiatowym w Hajnówce informacji o numerze rachunku bankowego, na który zostaną przekazane środki finansowe o wysokości określonej w Załączniku nr 3. W sprawie wypłat uczestnicy scalenia zostaną powiadomieni pisemnie. W przypadku braku możliwości dostarczenia powiadomienia lub niedostarczenie danych niezbędnych do dokonania przelewu bankowego należna kwota zostanie przekazana do depozytu sądowego.

 

 1. Dokonaniu podziału wspólnoty gruntowej wsi Nowiny, w gminie Narew objętej scaleniem gruntów o powierzchni 8,9500 ha.

 

 1. Wydzieleniu za grunty stanowiące współwłasność uczestników scalenia, na wniosek i za zgodą współwłaścicieli odrębne dla każdego z nich grunty odpowiadające wartości udziałów we współwłasności lub wydzielając ekwiwalent pieniężny, zgodnie z „Wykazem znoszonych współwłasności”, stanowiącym Załącznik nr 4 do niniejszej decyzji.

 

 1. Wydzieleniu gruntów na cele użyteczności publicznej oraz pod ulice i drogi, na własność Gminy Narew, zgodnie z zapisami art. 17 ust. 3 ustawy scaleniowej, tj.:
 1. pod ulice i drogi:
 • w obrębie ewidencyjnym Koweła działki ewidencyjne nr 311, 312;
 • w obrębie ewidencyjnym Nowiny działki ewidencyjne nr 106, 126, 127, 143, 160;
 • w obrębie ewidencyjnym Usnarszczyzna działki ewidencyjne nr 101, 116, 121, 123, 127, 140, 146;
 1. wydzielone na cele użyteczności publicznej:
 • w obrębie ewidencyjnym Nowiny działka ewidencyjna nr 142 z przeznaczeniem na miejsce wypoczynku i rekreacji;
 • w obrębie ewidencyjnym Usnarszczyzna działka ewidencyjna nr 131
  z przeznaczeniem pod budowę zbiornika małej retencji, który może ponadto pełnić jednocześnie funkcję stawu rekreacyjnego.

 

 1. Ustaleniu zasad i terminów objęcia w posiadanie gruntów wydzielonych w wyniku scalenia gruntów w sposób następujący:

 

 1. W sprawie terminu wejścia w posiadanie nowo wydzielonych gruntów:
 1. Jako termin wejścia w posiadanie nowo wydzielonych gruntów ustala się datę zebrania, o którym mowa w art. 30 ustawy scaleniowej zwołanego przez Starostę Hajnowskiego, na którym nastąpi wprowadzenie uczestników scalenia w nowy stan posiadania.
 2. Uczestnicy scalenia wejdą w posiadanie nowo wydzielonych działek rolnych w terminach zapewniających prawidłowe przeprowadzenie zabiegów agrotechnicznych:
 • na gruntach po sprzęcie zbóż – nie później niż do 16 września 2024 roku,
 • na gruntach gdzie rosną ziemniaki i słonecznik – nie później niż do 31 października 2024 roku,
 • na gruntach gdzie rosną buraki, kukurydza, warzywa – po zbiorze, nie później niż do 30 listopada 2024 roku.

 

 1. Plony upraw jednorocznych zbiera dotychczasowy właściciel gruntów,
 2. Sposób rozliczeń za pozostałe części składowe gruntów, które przypadły innym uczestnikom scalenia, może być ustalony na zgodny wniosek zainteresowanych.
 3. Podstawą objęcia w posiadanie gruntów wydzielonych w wyniku scalenia, jest ostateczna decyzja Starosty Hajnowskiego, o zatwierdzeniu projektu scalenia na obiekcie scaleniowym „Nowiny-Usnarszczyzna”.

 

 1. W sprawie zagospodarowania poscaleniowego:

Prace związane z zagospodarowaniem poscaleniowym realizowane będą sukcesywnie w ramach dostępnych środków pozyskanych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach działania „Inwestycje w środki trwałe”, w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją
i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” na podstawie umowy zawartej pomiędzy Powiatem Hajnowskim, a Samorządem Województwa Podlaskiego Nr 00003-6502-UM1000013/21 z dnia 28 marca 2022 roku w ramach operacji: „Realizacja projektu scalenia gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu „Nowiny-Usnarszczyzna”, gm. Narew, pow. hajnowski, woj. podlaskie”.

 

 1. W sprawie doprowadzenia dróg do stanu używalności:

Do czasu urządzenia dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych, przejazdy powinny odbywać się dotychczasowymi używanymi przejazdami.

Drogi dojazdowe do gruntów rolnych i leśnych na obszarze scalenia zostaną wybudowane, przebudowane lub zmodernizowane w ramach zagospodarowania poscaleniowego, zgodnie z projektem ogólnym scalenia gruntów obiektu „Nowiny-Usnarszczyzna”, zaakceptowanym w dniu 18 listopada 2022 r. przez Starostę Hajnowskiego. Przy budowie nowych dróg, przebudowie oraz modernizacji należy zapewnić zjazdy do nowych działek. Zobowiązuje się uczestników scalenia do przestrzegania przebiegu granic działek wzdłuż pasów drogowych i nie zaorywania ich. Sposób urządzenia dróg, ich przebieg oraz kolejność ich zagospodarowania należy uzgodnić z zespołem do spraw scaleń i społecznością lokalną. Właściciele działek przyległych do dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych objętych budową
i przebudową udostępnią nieodpłatnie grunt w czasie i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia inwestycji.

 

 1. W sprawie utrzymania urządzeń melioracyjnych oraz korzystania z działek użyteczności publicznej i obiektów małej retencji:
 1. Urządzenia melioracyjne będą utrzymywane na dotychczasowych zasadach, z tym, że urządzenia melioracyjne – rowy, przepusty, zastawy w stanie używalności utrzymują właściciele nieruchomości, na których się one znajdują. Zabrania się przepędzania przez rowy zwierzyny domowej i wypasania na skarpach. Trawa na skarpach powinna być koszona.
 2. Grunty niezbędne na cele miejscowej użyteczności publicznej zostały zaprojektowane na działce ewidencyjnej nr 142 w obrębie ewidencyjnym Nowiny z przeznaczeniem na miejsce wypoczynku i rekreacji.
 3. Grunty z przeznaczeniem pod budowę zbiornika małej retencji zostały zaprojektowane na działce ewidencyjnej nr 131 w obrębie ewidencyjnym Usnarszczyzna. Zbiornik małej retencji może pełnić jednocześnie funkcję stawu rekreacyjnego.

 

 1. W sprawie terminu przeniesienia budynków, znajdujących się na gruntach, przeznaczonych dla innych uczestników scalenia:

Nie dotyczy.

 1. W sprawie warunków i terminów spłat należności za drzewostany leśne i inne uprawy specjalne:

Nie dotyczy.

 

 1. W sprawie terminu usunięcia nieszacowanych drzew, krzewów, płotów i innych przedmiotów z gruntów, które przypadają innym uczestnikom scalenia:
 1. Nieoszacowane pojedyncze drzewa, krzewy, ogrodzenia pastwisk i pól, kamienie i inne przedmioty zostaną usunięte przez dotychczasowych właścicieli w terminie 3 miesięcy od dnia wprowadzenia uczestników scalenia w posiadanie wydzielonych gruntów. Nieusunięcie w terminie spowoduje przejście tych przynależności gruntowych na rzecz nowych właścicieli działek ewidencyjnych bez odszkodowania.
 2. Pojedyncze drzewa usytuowane na starych granicach i na poszerzonych pasach drogowych zostaną usunięte przez dotychczasowych właścicieli w terminie
  3 miesięcy od dnia wprowadzenia uczestników scalenia w posiadanie wydzielonych gruntów.
 3. Na usunięcie drzew niezbędne jest uzyskanie pozwolenia od odpowiednich organów. Przez usunięcie drzew i krzewów należy rozumieć obowiązek usunięcia karp
  i korzeni oraz wyrównanie terenu.
 4. Sposób rozliczeń za części składowe gruntu, które przypadną innym uczestnikom scalenia może być ustalony indywidulnie na zgodny wniosek zainteresowanych stron.

 

 1. W sprawie zbioru upraw wieloletnich:

Nie występują.

 

 1. W sprawie sposobów i terminów dokonania rozliczeń za nakłady poczynione przez dotychczasowych posiadaczy gruntów, które przypadają innym uczestnikom scalenia:

Nie dotyczy.

 

 1. W sprawie dopłat pieniężnych:

Za wydzielony niepełny lub większy ekwiwalent w stosunku do wartości gruntów posiadanych, uczestnicy scalenia otrzymają dopłaty bądź dopłacą kwoty wyliczone zgodnie z uchwałą nr 2/2023 z dnia 31 maja 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na dokonany szacunek gruntów poddawanych scaleniu i jego części składowych, tj. drzewostanów, podjętą przez Zespół do spraw scaleń gruntów. Ustala się dwumiesięczny termin od zakończenia scalenia na dokonanie wpłaty za nadwyżkę otrzymanego ekwiwalentu oraz wypłat rekompensujących niedomiar przyznanego ekwiwalentu. Scalenie gruntów uznaje się za zakończone, w momencie w którym niniejsza decyzja otrzyma przymiot ostateczności.

 

 1. Inne sprawy, których uregulowanie może zapobiec przyszłym zatargom i sporom:
 1. Do czasu wybudowania nowych dróg i zjazdów (przepustów) do nowych działek, uczestnicy scalenia będą korzystać z dotychczasowych zjazdów i dróg dojazdowych.
 2. Zobowiązuje się uczestników scalenia do ochrony znaków granicznych.
 3. Zobowiązuje się uczestników scalenia do przestrzegania przebiegu granic działek wzdłuż pasów drogowych i nie zaorywania ich.

 

 1. Ostrzeżenia:
 1. Wobec osób uniemożliwiających objęcie w posiadanie gruntów wydzielonych w wyniku scalenia zostaną zastosowane środki przewidziane prawem. Zgodnie z art. 32 ustawy scaleniowej cyt.: „W razie uniemożliwiania objęcia nowo wydzielonych gruntów w posiadanie albo niedotrzymywania terminów i zasad spłat należności ustalonych w decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów, stosuje się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji”.
 2. Znaki graniczne podlegają ochronie zgodnie z art. 38 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, a konsekwencje ich zniszczenia określa art. 277 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, cyt.: „Kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, usuwa, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo fałszywie wystawia, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.”
 3. Znaki geodezyjne podlegają ochronie zgodnie z art. 15 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, a skutki ich niszczenia określa art. 48 ust. 1 pkt 3 ww. tejże ustawy.
 4. Niszczenie nowych nasadzeń przy drogach realizowanych w ramach zagospodarowania poscaleniowego może skutkować konsekwencjami prawnymi.
 5. Bezumowne użytkowanie gruntów publicznych, m. in. zaorywanie pasów drogowych może skutkować konsekwencjami prawnymi.

 

 1. Określeniu zakresu prac planowanych do wykonania w ramach zagospodarowania poscaleniowego na terenie obiektu scaleniowego „Nowiny-Usnarszczyzna”, w brzmieniu Załącznika nr 1 do niniejszej decyzji, zatytułowanym „Zestawienie prac w ramach zagospodarowania poscaleniowego”. Prace realizowane podczas zagospodarowania poscaleniowego będą wykonywane sukcesywnie i finansowane z przeznaczonych w ramach limitu krajowych środków publicznych oraz ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich dostępnych na ten cel.

 

 1. Przeniesieniu obciążeń, z gruntów poddanych scaleniu na grunty wydzielone w wyniku scalenia, wpisanych do ksiąg wieczystych urządzonych dla nieruchomości objętych scaleniem na mocy niniejszej decyzji, za wyjątkiem służebności gruntowych obciążających grunty objęte scaleniem, które utraciły dla nieruchomości władnących wszelkie znaczenie, zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy scaleniowej.

 

 1. Ujawnieniu nowego stanu prawnego w księgach wieczystych i ewidencji gruntów
  i budynków na mocy niniejszej decyzji, zgodnie z art. 29 ust. 1, 1a ustawy scaleniowej. Decyzja ta stanowi podstawę do wprowadzenia uczestników scalenia w posiadanie wydzielonych im gruntów oraz nie narusza praw osób trzecich do gruntów wydzielonych w zamian za grunty posiadane przed scaleniem.

 

 1. Nadaniu niniejszej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności na podstawie art. 108 KPA ze względu na szczególny i wyjątkowy interes społeczny, związany z koniecznością niezwłocznego rozpoczęcia prac związanych z zagospodarowaniem poscaleniowym, które jest warunkiem niezbędnym do umożliwienia uczestnikom objęcia w posiadanie gruntów wydzielonych w wyniku scalenia oraz rozliczenia zadania ze środków udzielonej dotacji. Nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności jest także uzasadnione wyjątkowo ważnym interesem stron postępowania, tj. koniecznością objęcia w posiadanie gruntów wydzielonych w wyniku scalenia jednocześnie przez wszystkich uczestników.

 

Przywołane w orzeczeniu decyzji załączniki stanowią jej integralną część.

 

UZASADNIENIE

 

Zatwierdzony niniejszą decyzją projekt scalenia gruntów położonych na obszarze obrębów ewidencyjnych Nowiny, Usnarszczyzna oraz obejmujących działki ewidencyjne nr 201, 203, 204, 236, 237, 238 w obrębie Koweła, w gminie Narew, powiecie hajnowski, województwie podlaskim został opracowany w wyniku postępowania administracyjnego prowadzonego w trybie przepisów ustawy scaleniowej, a w zakresie nieuregulowanym ustawą, w oparciu o przepisy ustawy KPA.

Grunty obiektu scaleniowego „Nowiny-Usnarszczyzna” charakteryzowały się niekorzystnym ukształtowaniem rozłogów gruntów rolnych, brakiem funkcjonalnych dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz złymi stosunkami wodnymi sprzyjającymi erozji. Taki stan wpływał niekorzystanie na prowadzenie racjonalnej gospodarki rolnej, utrudniając restrukturyzację i modernizację gospodarstw, stąd też uzasadniona była potrzeba dokonania scalenia gruntów, którego celem zgodnie z art. 1 pkt 1 ustawy scaleniowej jest tworzenie korzystniejszych warunków gospodarowania w rolnictwie i leśnictwie poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych, lasów i gruntów leśnych, racjonalne ukształtowanie rozłogów gruntów, dostosowanie granic nieruchomości do systemu urządzeń melioracji wodnych, dróg oraz rzeźby terenu. Ponadto istniała konieczność podziału wspólnoty gruntowej, który zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 140) następuje wyłącznie w razie objęcia jej gruntów scaleniem, za zgodą bezwzględnej większości osób uprawnionych do udziału w tej wspólnocie.

Prace scaleniowe zgodnie z art. 3 ust. 4 ustawy scaleniowej koordynuje i wykonuje samorząd Województwa Podlaskiego przy pomocy jednostki organizacyjnej
tj. Wojewódzkiego Biura Geodezji w Białymstoku.

Finansowanie prac scaleniowych i prac objętych zagospodarowaniem poscaleniowym realizowane jest z krajowych środków publicznych oraz ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach operacji typu: Scalania gruntów, działania: Inwestycje w środki trwałe, poddziałania: Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa
i leśnictwa Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Analiza akt sprawy dowodzi, że obowiązki organu prowadzącego postępowanie scaleniowe, wynikające z przepisów prawa, w tym m.in. ustawy scaleniowej, zostały wykonane w sposób właściwy, zabezpieczający żywotne interesy uczestników scalenia oraz gwarantujący stronom postępowania udział na każdym etapie realizowanej procedury, a zatem:

Postanowieniem z dnia 15 lipca 2022 r. znak: GK.6620.11.8.2018 Starosta Hajnowski wszczął postępowanie scaleniowe obejmujące grunty położone w obrębach ewidencyjnych Nowiny, Usnarszczyzna oraz obejmujących działki ewidencyjne nr 201, 203, 204, 236, 237, 238 z obrębu ewidencyjnego Koweła, w gminie Narew o ogólnej powierzchni 209,2787 ha. Na postanowienie o wszczęciu postępowania scaleniowego żaden uczestnik scalenia nie wniósł zażalenia do Wojewody Podlaskiego. Wszczęcie postępowania scaleniowego nastąpiło na podstawie wniosków właścicieli gruntów położonych w obrębach ewidencyjnych Nowiny, Usnarszczyzna, Koweła w gminie Narew. Procentowy udział powierzchni gruntów, których właściciele złożyli wniosek o przeprowadzenie postępowania scaleniowego w stosunku do ogólnej powierzchni gruntów objętych postępowaniem scaleniowym wyniósł 79,32 %, co spełniało obligatoryjne kryterium przedmiotowe określone w art. 3 ust. 2 ustawy scaleniowej. Dodatkowo należy wskazać, że procentowy udział liczby właścicieli gospodarstw rolnych, którzy złożyli wniosek w stosunku do ogólnej liczby gospodarstw wynosi 73,33 %.

Stosownie do art. 20 ustawy scaleniowej stan własności oraz posiadania gruntów, powierzchnię użytków i klasy gruntów określono według danych ewidencji gruntów
i  budynków. Od dnia wszczęcia postępowania scalenia gruntów zmienił się stan własności części gruntów. Osobom, które w trakcie scalenia nabyły prawo własności nieruchomości zapewniono udział w prowadzonym postępowaniu na prawach uczestnika scalenia.

Wykonano obowiązek wynikający z art. 21 ust. 1 ustawy scaleniowej, czyniąc ujawnienie przez Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Hajnówce, wzmiankę o wszczęciu postępowania scaleniowego, w księgach wieczystych prowadzonych dla nieruchomości położonych w obszarze prowadzonego scalenia gruntów.

Starosta Hajnowski działając na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy scaleniowej, udzielił geodecie projektantowi scalenia, upoważnienia do przeprowadzenia prac geodezyjno-urządzeniowych i opracowania projektu scalenia gruntów na obszarze obiektu scaleniowego „Nowiny-Usnarszczyzna”. Upoważnienie GK.6620.11.8.2018 z dnia 11 maja 2022 r. zostało udzielone Piotrowi Wróblewskiemu, pracownikowi Wojewódzkiego Biura Geodezji w  Białymstoku, posiadającemu nadane przez Głównego Geodetę Kraju uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii numer 20432 w zakresie 1, 2 i 5.

Podstawą projektowania rozłogów pól i przebiegu dróg dojazdowych do gruntów rolnych
i leśnych był opracowany „Projekt ogólny” do projektu scalenia gruntów obiektu „Nowiny-Usnarszczyzna”. Zgodnie z treścią „Projektu ogólnego”, poza ogólnymi wytycznymi technicznymi (część koncepcyjna projektu) dotyczącymi scalenia gruntów, przewidziano wykonanie zagospodarowania poscaleniowego, o którym mowa w art. 1 ust. 2, pkt. 9 ustawy scaleniowej. Z uwagi na ważny charakter sprawy, zawiadomieniem z dnia 14 października 2022 r., znak: GK.6620.11.8.2018, Starosta Hajnowski zawiadomił uczestników scalenia
o terminie zebrania, którego celem było m. in. omówienie sporządzonego przez geodetę-projektanta projektu ogólnego. W trakcie zebrania w świetlicy wiejskiej w Kowele w dniu 27 października 2022 r. zainteresowani uczestnicy scalenia wnieśli uwagi do projektu ogólnego. Proponowane uwagi zostały pozytywnie zaopiniowanie przez wszystkich obecnych członków Zespołu do spraw scaleń i wpisane do sporządzonego w dniu zebrania protokołu oraz uwzględnione w projekcie ogólnym scalenia gruntów obiektu scaleniowego „Nowiny-Usnarszczyzna”.

Zgodnie z § 4 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r.
w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz. U. poz. z 2012 r. 1246) Starosta Hajnowski przeprowadził z urzędu na gruntach objętych scaleniem gleboznawczą klasyfikacje gruntów, jako odrębne postępowanie administracyjne zakończone wydaniem przez Starostę Hajnowskiego decyzji nr GK.6620.11.8.2018 z dnia 18 stycznia 2023 r. w przedmiocie ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów. Czynności techniczne gleboznawczej klasyfikacji gruntów wykonała upoważniona przez Starostę Hajnowskiego klasyfikator gruntów Helena Orzechowska-Kiryluk, działająca w imieniu Wojewódzkiego Biura Geodezji w Białymstoku, upoważnieniem nr GK.6620.11.8.2018 z dnia 13 września 2022 r. Od ww. decyzji żadna strona postępowania nie odwołała się do Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.

W trakcie przeprowadzania prac związanych ze scaleniem gruntów obiektu scaleniowego „Nowiny-Usnarszczyzna” na obszarze całego kraju obowiązywał stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, ogłoszony na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1657, 2280, 2674, 2705 i 2770 oraz z 2023 r. poz. 605 i 909). Wobec tego czynności związane z opracowaniem szacunku gruntów wykonywane były zgodnie z art. 33a ustawy scaleniowej.

W związku z powyższym nie wybierano rady uczestników scalenia, a w jej miejsce postanowieniem Starosty Hajnowskiego, znak: GK.6620.11.8.2018 z dnia 20 października 2022 r. powołano Zespół do spraw scaleń. W skład ww. Zespołu weszli: sołtys wsi Nowiny i Usnarszczyzna, sołtys wsi Koweła, 2 członków rady sołeckiej wsi Nowiny i Usnarszczyzna, 2 członków rady sołeckiej wsi Koweła, 3 właścicieli gospodarstw rolnych położonych w miejscowościach objętych scaleniem gruntów, przedstawiciel gminy Narew, przedstawiciel Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Odział Terenowy w Białystok.

Zawiadomieniem z dnia 1 lutego 2023 r., znak: GK.6620.11.8.2018 Starosta Hajnowski poinformował członków Zespołu do spraw scaleń o terminie zebrania, którego celem było uchwalenie zasad szacunku gruntów. Czynności ustalenia zasad szacunku gruntów przeprowadzono w dniu 23 lutego 2023 r. w budynku świetlicy wiejskiej w Kowele. Zebraniu przewodniczył inspektor Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Starostwie Powiatowym w Hajnówce. W zebraniu udział wzięło 9 spośród 11 członków Zespołu do spraw scaleń. Zgodnie z art.33a ustawy scaleniowej uchwały zapadają większością trzech czwartych głosów w obecności co najmniej połowy zespołu zatem należało stwierdzić, że na zebraniu stawiła się wystarczająca liczba członków zespołu, aby podjąć uchwałę w sprawie ustalenia zasad szacunku gruntów. W trakcie zebrania członkowie zespołu omówili zasady szacunku gruntów. Przygotowany został projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad szacunku gruntów dla obszaru scalenia gruntów na obiekcie scaleniowym „Nowiny-Usnarszczyzna”. W przygotowanej uchwale określono stawki szacunkowe gruntów wyrażone w PLN za 1 ha gruntu, które należy stosować w przypadku wystąpienia dopłat, o których mowa w art. 8 ustawy scaleniowej. W głosowaniu wzięło udział 9 członków zespołu, wszyscy zagłosowali za przyjęciem uchwały nr 1/2023 Zespołu do spraw scaleń z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia zasad szacunku gruntów dla obszaru scalenia gruntów obiektu scaleniowego „Nowiny-Usnarszczyzna”.

Postanowieniem Starosty Hajnowskiego GK.6620.11.8.2018 z dnia 3 marca 2023 r. powołano Komisję pełniącą funkcje doradcze, o której mowa w art. 10 ust. 1 ustawy scaleniowej. Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy scaleniowej w skład Komisji weszli członkowie Zespołu do spraw scaleń oraz przedstawiciel Izby Rolniczej i przedstawiciel Starosty Hajnowskiego. W skład Komisji nie wszedł przedstawiciel społeczno-zawodowych związków rolników ponieważ na terenie obszaru scalenia obiektu scaleniowego „Nowiny-Usnarszczyzna” nie działają organizacje rolników.

W dniu 2 kwietnia 2023 r. na zebraniu w świetlicy wiejskiej w Kowele Komisja pełniąca funkcje doradcze jednogłośnie dokonała wyboru przewodniczącego Komisji. W głosowaniu wzięło udział 10 z 13 członków Komisji.

W dniu 28 kwietnia 2023 r. geodeta-projektant scalenia przy udziale Komisji pełniącej funkcje doradcze przystąpił do opracowania szacunku gruntów dla obszaru scalenia gruntów obiektu scaleniowego „Nowiny-Usnarszczyzna”. Czynności szacunku gruntów zostały zakończone w dniu 8 maja 2023 r. W opracowaniu szacunku udział wzięło 13 spośród 13 członków Komisji pełniącej funkcje doradcze. Wszyscy obecni przy sporządzaniu szacunku gruntów jednomyślnie przyjęli zasady szacunku.

W dniach 9-15 maja 2023 r. u sołtysów wsi wchodzących w skład obszaru scalenia gruntów obiektu scaleniowego „Nowiny-Usnarszczyzna” oraz w siedzibie Starostwa Powiatowego w Hajnówce odbyło się wyłożenie do publicznego wglądu wyników oszacowania gruntów i jego części składowych tj. drzewostanów. W okresie wyłożenia wyników oszacowania uczestnicy mogli wnosić zastrzeżenia do dokonanego szacunku. Żaden z uczestników scalenia nie skorzystał z tej możliwości. O ww. czynnościach uczestnicy scalenia zostali zawiadomieni w formie obwieszczenia Starosty Hajnowskiego, znak: GK.6620.11.8.2018 z dnia 19 kwietnia 2023 r.

Zgodnie z art. 33a ustawy scaleniowej wyniki oszacowania gruntów, lasów oraz sadów, ogrodów, chmielników i innych upraw specjalnych udostępniono do publicznego wglądu na okres 7 dni i nie poprzedzono tej czynności zebraniem uczestników scalenia, w związku z trwającym stanem zagrożenia epidemicznego na obszarze całego kraju.

Zawiadomieniem z dnia 19 kwietnia 2023 r., znak: GK.6620.11.8.2018 Starosta Hajnowski zawiadomił członków Zespołu do spraw scaleń o terminie zebrania, którego celem było wyrażenie zgody na dokonany szacunek gruntów, lasów oraz sadów, ogrodów, chmielników i innych upraw specjalnych na obszarze scalenia obiektu „Nowiny-Usnarszczyzna”. Czynności przeprowadzono w dniu 31 maja 2023 r. W zebraniu udział wzięło 9 spośród 11 członków Zespołu do spraw scaleń, zatem należało stwierdzić, że na zebraniu stawiła się wystarczająca liczba członków zespołu, aby podjąć uchwałę w sprawie wyrażenie zgody na dokonany szacunek gruntów, lasów oraz sadów, ogrodów, chmielników i innych upraw specjalnych na obszarze scalenia obiektu „Nowiny-Usnarszczyzna”. W głosowaniu wzięło udział 9 członków Zespołu do spraw scaleń, wszyscy zagłosowali za przyjęciem uchwały nr 2/2023 Zespołu do spraw scaleń z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie wyrażenie zgody na dokonany szacunek gruntów poddawanych scaleniu i jego części składowych tj. drzewostanów położonych na obszarze scalenia gruntów obiektu scaleniowego „Nowiny-Usnarszczyzna”.

Na podstawie art. 31 ust. 3 w związku z art. 7b ust. 1 ustawy scaleniowej w dniu 19 maja 2023 r. Starosta Hajnowski w formie obwieszczenia, znak: GK.6620.11.8.2018, zawiadomił uczestników scalenia gruntów o możliwości zapoznania się z powierzchnią i wartością posiadanych gruntów oraz składania geodecie-projektantowi scalenia propozycji co do sposobu wydzielenia gruntów w zamian za grunty dotychczas posiadane, w szczególności w zakresie ich lokalizacji (tzw. życzenia do projektu scalenia gruntów). Czynności zapoznania
z powierzchnią i wartością posiadanych gruntów oraz tzw. zebrania życzeń miały miejsce
w świetlicy wiejskiej w Kowele w dniach od 14 czerwca 2023 r. do 16 czerwca 2023 r.
(w godzinach 10:00-16:30) oraz w siedzibie Wojewódzkiego Biura Geodezji w Białymstoku
w dniach od 22 czerwca 2023 r. do 23 czerwca 2023 r. (w godzinach 7:30-15:30) w celu umożliwienia wzięcia udziału w czynnościach jak największej liczbie osób. Dodatkowo
w trakcie scalenia, uczestnicy scalenia gruntów, składali dodatkowe uzupełniające propozycje w formie bezpośredniej, telefonicznie lub e-mailowo.

Na podstawie szacunku gruntów, ustaleń projektu ogólnego, zebranych „życzeń” od uczestników scalenia geodeta-projektant przy udziale Komisji pełniącej funkcje doradcze opracował projekt wstępny scalenia gruntów obiektu scaleniowego „Nowiny-Usnarszczyzna”. Na podstawie art. 31 ust. 3, 4 w związku z art. 7b ust. 1 ustawy scaleniowej w dniu 19 maja 2023 r. Starosta Hajnowski w formie obwieszczenia znak: GK.6620.11.8.2018, zawiadomił uczestników scalenia gruntów o możliwości zapoznania się z projektem wstępnym scalenia gruntów. Projekt wstępny został wyznaczony na gruncie poprzez zamarkowanie punktów granicznych palikami drewnianymi. W trakcie trwania czynności indywidualnego zapoznania uczestników scalenia gruntów obiektu scaleniowego „Nowiny-Usnarszczyzna” z projektem wstępnym tj. rozmieszczenia nowoprojektowanych działek ewidencyjnych, które odbyły się w budynku mieszkalnym sołtys wsi Nowiny oraz bezpośrednio w terenie w dniach 12-13 września 2023 r. (w godzinach 9:00-15:30), zebrano oświadczenia w sprawie projektu wstępnego. W okazaniu projektu wstępnego uczestniczyło 27 zainteresowanych stron postępowania. Podczas okazania projektu wstępnego 7 uczestników wniosło do niego uwagi. Dwie wniesione uwagi zostały uwzględnione w projekcie scalenia gruntów, ze względu na to, iż zainteresowane strony wyraziły zgodę na proponowaną zmianę. Ponadto Starosta Hajnowski pismem nr GK.6620.11.8.2018 z dnia 12.09.2023 r. zlecił dokonania zmiany w projekcie poprzez zmianę przebiegu drogi gminnej nr 107135B, poprzez wyprostowanie pasa drogowego między działką ewidencyjną nr 23, położoną w obrębie ewidencyjnym Usnarszczyzna a działką nr 253, położoną w obrębie Koweła, argumentując tą zmianę polepszeniem użytkowania drogi gminnej. W dniu 26 września 2023 r. odbyło się posiedzenie Komisji pełniącej funkcje doradcze celem zaopiniowania pozostałych 5 wniesionych uwag. Geodeta projektant-scalenia zawiadomił osobiście w dniu 15 września 2023 r. członków Komisji dostarczając im stosowne zawiadomienie. Podczas zebrania Komisji geodeta projektant-scalenia omówił wniesione uwagi, wskazał propozycję ich rozwiązania oraz przedstawił stanowisko Starosty Hajnowskiego w zakresie przebiegu drogi gminnej 107135B. Komisja pozytywnie zaopiniowała wszystkie wniesione przez uczestników scalenia uwagi, celem uwzględnienia ich w projekcie scalenia gruntów. Z ww. czynności został spisany protokół. W zebraniu Komisji uczestniczyło 12 spośród 13 członków Komisji pełniącej funkcje doradcze.

Za grunty dotychczas posiadane, zaprojektowano uczestnikom scalenia grunty o równej wartości szacunkowej (art. 8 ust. 1 i 2 ustawy scaleniowej) z wyjątkiem osób wskazanych
w załącznikach nr 2 i 3, którym wydzielono grunty o innej wartości szacunkowej z zastosowaniem dopłat (art. 8 ust. 3 ustawy scaleniowej), na które wyrazili pisemną zgodę.

Na wniosek zainteresowanych uczestników scalenia części gruntów pozostających przed scaleniem we współwłasności, geodeta - projektant scalenia działając w oparciu o art. 2 ust. 4 ustawy scaleniowej wydzielił dla każdego ze współwłaścicieli grunty odpowiadające wartości udziałów we współwłasności bądź też wydzielił ekwiwalent pieniężny.

W obszarze objętym scaleniem funkcjonowała wspólnota gruntowa wsi Nowiny, obejmująca działki ewidencyjne nr 1 i 59/3 o łącznej powierzchni 8,95 ha. 11 z 12 osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej złożyło wniosek o podział wspólnoty gruntowej. Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych podział wspólnoty gruntowej następuje wyłącznie w razie objęcia jej gruntów scaleniem, za zgodą bezwzględnej większości osób uprawnionych do udziału w tej wspólnocie. W związku z tym, że zostały spełnione określone w ustawie o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych warunki do podziału wspólnoty, geodeta-projektant scalenia dokonał wydzielenia wszystkim udziałowcom wspólnoty należnych im ekwiwalentów o wartości szacunkowej odpowiadającej wielkości posiadanych przez nich udziałów we wspólnocie.

W trakcie trwania prowadzonego postępowania scaleniowego Eugeniusz Laszkiewicz właściciel gospodarstwa nr 16001 oświadczył, że użytkuje od 31 lat część gruntów wspólnoty gruntowej wsi Nowiny położonych na działce ewidencyjnej nr 1 (przed scaleniem) i płaci za nią podatek rolny (treść spisanych „życzeń” znajduje się w Kwestionariuszu życzeń gospodarstwa nr 16001). Geodeta - projektant scalenia uzyskując ustne potwierdzenia powyższego oświadczenia przez Ludmiłę Bańkowską, sołtys wsi Nowiny, oraz pozostałych udziałowców wspólnoty gruntowej wydzielił część ekwiwalentu, z udziału Skarbu Państwa wspólnoty gruntowej wsi Nowiny, w odrębnej działce ewidencyjnej nr 171 o powierzchni 0,7891 ha, w obrębie ewidencyjnym Nowiny, celem przeprowadzenia ewentualnego zasiedzenia przedmiotowej nieruchomości przez Eugeniusza Laszkiewicza w oddzielnym postępowaniu.

Nieruchomości zabudowane pozostawiono w dotychczasowej lokalizacji dokonując
w uzasadnionych przypadkach korekty przebiegu ich granic bez pogorszenia warunków korzystania z nieruchomości (art. 2 ust. 3a ustawy scaleniowej).

Układ dróg dojazdowych do gruntów rolnych, leśnych i zabudowań oraz lokalizacje gruntów użyteczności publicznej zaprojektowano według wskazań mieszkańców i Komisji pełniącej funkcje doradcze zawartych w projekcie ogólnym scalenia gruntów obiektu „Nowiny-Usnarszczyzna” oraz zweryfikowanych w trakcie postępowania.

Grunty niezbędne na cele miejscowej użyteczności publicznej, pod ulice i drogi wydzielono w pierwszej kolejności z gruntów Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i gminy. Grunty wydzielone na cele miejscowej użyteczności publicznej oraz pod ulice i drogi przechodzą na własność Gminy Narew (art. 17 ust. 3 ustawy scaleniowej).

W ramach opracowanego projektu scalenia zmieniono przebieg granicy pomiędzy obrębami ewidencyjnymi Koweła i Nowiny, dostosowując przebieg granicy obrębów ewidencyjnych do stanu użytkowania działek rolnych, który przedstawiono na Mapie z projektem scalenia gruntów i szkicach wyznaczenia projektu scalenia, zapewniając działkom ewidencyjnym dostęp do drogi publicznej.

Opracowany w ww. sposób projekt scalenia gruntów obiektu scaleniowego „Nowiny-Usnarszczyzna” został wyznaczony na gruncie i okazany uczestnikom scalenia w dniach 3-4 października 2023 r. (w godzinach 9:00-15:30). Stronom przedstawiono mapę z projektem scalenia gruntów, rejestr gruntów po scaleniu, szkice jednostkowe wyznaczenia projektu scalenia i projekt zasad objęcia w posiadanie gruntów wydzielonych w wyniku scalenia oraz okazano bezpośrednio w terenie, zamarkowane palikami drewnianymi, punkty graniczne określające przebieg linii granicznych opracowanego projektu scalenia. Uczestnicy scalenia zostali pouczeni, że zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy scaleniowej w terminie 14 dni od ostatniego dnia okazania projektu scalenia gruntów mogą zgłaszać na piśmie Staroście Hajnowskiemu zastrzeżenia do tego projektu. W ustawowym terminie żaden z uczestników scalenia nie wniósł zastrzeżenia.

W dniach 13-14 listopada 2023 r. okazano uczestnikom scalenia stabilizację punktów granicznych określającą przebieg zaprojektowanych działek w opracowanym projekcie scalenia gruntów obiektu „Nowiny-Usnarszczyzna”.

W projekcie scalenia gruntów zostały zaprojektowane 119 działki ewidencyjne. Liczba działek ewidencyjnych, pomimo podziału wspólnoty gruntowej w ramach tego postępowania, została zmniejszona w stosunku do działek ewidencyjnych przed scaleniem o 26.

W ramach zgłoszenia pracy geodezyjnej w dniu 10 maja 2022 r. pod identyfikatorem GK.6642.489.2022 do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Starostwie Powiatowym w Hajnówce przekazano sporządzoną dokumentację techniczną powstałą podczas prac scaleniowych.

W wyniku prac scaleniowych nastąpiła zmiana powierzchni obszaru scalenia z 209,2787 ha na powierzchnię 209,3413 ha. Różnica w powierzchni obiektu scaleniowego pomiędzy ujawnioną w postanowieniu o wszczęciu scalenia gruntów, a po scaleniu wynika z ponownego obliczenia powierzchni wykonanego na podstawie danych z pomiaru bezpośredniego punktów granicznych przy nie zmienionym stanie użytkowania i wynosi 0,0626 ha. Granice obszaru scalenia obiektu scaleniowego „Nowiny-Usnarszczyzna” z obrębami ewidencyjnymi Kotłówka, Koweła, Łopuchówka przyjęto podczas scalenia gruntów obiektu scaleniowego „Kotłówka i inne”. W trakcie scalenia gruntów obiektu „Nowiny-Usnarszczyzna” dokonano pomiaru pozostałej części przebiegu granicy obszaru scalenia, przy nie zmienionym stanie użytkowania, w sposób zgodny ze standardami technicznymi i metodami określonymi
w obowiązujących obecnie w tym zakresie przepisach prawa i w oparciu o istniejące materiały źródłowe. W ramach tego pomiaru granica obszaru scalenia w części odcinków została wznowiona na podstawie danych geodezyjnych przyjętych do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w Hajnówce, a w części jej przebieg został ustalony na nowo ze względu na to, że dane zawarte w materiałach źródłowych były sprzeczne. Dokumentacja z określenia przebiegu granic obszaru scalenia obiektu „Nowiny-Usnarszczyzna” została skompletowana w formie elektronicznego operatu technicznego (P.2005.2022.4893). Ze względu na fakt, iż pomiary dokonane w ramach scaleń wykonanych w 1959 r. i 1979 r. z racji ówczesnej technologii ich wykonania charakteryzują się dużo mniejszą dokładnością niż pomiary dokonywane obecnie, należy jako obowiązującą przyjąć powierzchnię obszaru scalenia obliczoną w trakcie prowadzonego scalenia.

Starosta Hajnowski wykonał obowiązki wynikające z przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.). Starosta Hajnowski w dniu 2 grudnia 2021 r. wydał decyzję znak: OS.604.67.2021.AM o środowiskowych uwarunkowaniach, w której stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, pn.: Realizacja projektu scalenia gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu „Nowiny-Usnarszczyzna” gmina Narew, powiat hajnowski, województwo podlaskie.

Zgodnie z założeniami do projektu scalenia oraz zakresem pomocy finansowej przyznanej Staroście Hajnowskiemu na operację typu „Scalania gruntów” w ramach działania „Inwestycje w środki trwałe”, poddziałanie „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 o tytule projektu „Realizacja projektu scalenia gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu „Nowiny-Usnarszczyzna”, gmina Narew, powiat hajnowski, województwo podlaskie”, na podstawie podpisanej umowy pomiędzy Samorządem Województwa Podlaskiego a Powiatem Hajnowskim, o przyznaniu pomocy Nr 00003-6502-UM1000013/21 z dnia 28 marca 2022 r., po wykonaniu prac geodezyjno urządzeniowych następuje realizacja zagospodarowania poscaleniowego związanego z organizacją rolniczej przestrzeni produkcyjnej.

Zagospodarowanie poscaleniowe na obiekcie „Nowiny-Usnarszczyzna” obejmuje prace polegające na budowie, przebudowie i modernizacji dróg. Wykaz dróg do urządzenia w ramach zagospodarowania poscaleniowego przedstawia Załącznik nr 1 do niniejszej decyzji. Ceny rynkowe budowy, przebudowy i modernizacji ostatecznie zweryfikują ilość dróg, które zostaną urządzone w ramach dostępnych środków. Prace w ramach realizacji zagospodarowania poscaleniowego będą wykonywane sukcesywnie i finansowane z przeznaczonych na ten cel krajowych środków publicznych oraz ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

O wszystkich czynnościach w toku postępowania scaleniowego Starosta Hajnowski powiadamiał strony postępowania w sposób określony w art. 7 ust. 3, art. 7a ust. 2, art. 31 ustawy scaleniowej.

Zachowanie procedury przewidzianej ustawą scaleniową oraz ustawą KPA pozwala wskazać, że scalenie gruntów na obiekcie scaleniowym „Nowiny-Usnarszczyzna”, gmina Narew zostało przeprowadzone zgodnie z przepisami prawa, zarówno materialnego jak
i procesowego oraz standardami obowiązującymi w geodezji i kartografii. Organ realizując zasady prawne wynikające z przepisów ustawy scaleniowej oraz ustawy KPA, zapewnił uczestnikom scalenia udział na każdym etapie prowadzonej procedury, gwarantując wpływ na przyjęte rozwiązania projektowe.

Starosta Hajnowski zawiadomił uczestników scalenia gruntów obwieszczeniem z dnia 17 stycznia 2024 r. znak: GK.6620.11.8.2018, działając na podstawie art. 49, w związku z art. 10
§ 1 ustawy KPA, poinformował uczestników scalenia o prawie do zapoznania się z całością akt sprawy prowadzonego postępowania scaleniowego, dotyczącego gruntów położonych na obszarze scalenia gruntów obiektu „Nowiny-Usnarszczyzna” oraz o prawie do wypowiedzenia się co do zebranych w przedmiotowej sprawie dowodów i materiałów, w terminie 7 dni od daty podania zawiadomienia do publicznej wiadomości, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Hajnówce, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka, w pokoju numer 29, w godzinach urzędowania.

Z prawa do udziału w ww. czynnościach nie skorzystał żaden uczestnik scalenia gruntów.

W trakcie scalenia gruntów na nowo kształtuje się powierzchnia gruntów. Z uwagi na obszar scalenia, konieczność wydzielenia dróg oraz konieczność uwzględnienia interesów innych uczestników scalenia, bardzo często niemożliwym jest pozostawienie na gruncie sytuacji tożsamej z pierwotną. Niezbędnym jest wówczas "przesunięcie gruntów", zmiana ich położenia czy ukształtowania, a w przypadku zachowania zasad przewidzianych w ustawie scaleniowej, zgoda uczestników na to nie jest konieczna.

W ramach postępowania scaleniowego interesy wszystkich uczestników zazębiają się wzajemnie i chociaż w istocie rzeczy mają one charakter indywidualny, to jednak nie można tych interesów rozpatrywać w oderwaniu, należy uwzględniać interesy całej zbiorowości. Najwyższy Sad Administracyjny w wyroku z dnia 28 grudnia 1988 r. II SA760/88 orzekł, iż „Decyzja w przedmiocie sposobu wydzielenia gruntów przy zachowaniu uprawnień do ekwiwalentu zawiera w sobie rozstrzygnięcia oparte na uznaniu administracyjnym. Organy prowadzące scalenie gruntów mogą z kilku możliwych rozwiązań, przyjąć jedno – o określonym sposobie wydzielenia ekwiwalentu – i nie popadają w kolizję z prawem”.

Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie, w wyroku z dnia 3 marca 2017 r. sygn. akt II OSK 1637/15 wyjaśnił, że „postępowanie scaleniowe jest na tyle specyficznym postępowaniem, że właściwie nie ma możliwości takiego ukształtowania rozstrzygnięcia, aby wszystkie strony były zadowolone, a ich wnioski były uwzględnione. Powyższe nie oznacza jednak, że organ administracji jeśli nie uwzględnił części żądań, to naruszył zasadę obowiązku działania w interesie wszystkich stron postępowania. Prowadzenie postępowania zgodnie z tą zasadą to również sytuacja gdy organ, działając w granicach określonych przez prawo wprawdzie nie w pełni zrealizuje żądania strony, ale nie naruszy w sposób zasadniczy jej praw kosztem przyznania ich innemu uczestnikowi”.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w wyroku z dnia 16 maja 2023 r. sygn. akt II SA/Rz 630/22 określa, że "decyzja scaleniowa nie ma jednego adresata. Nie kształtuje sytuacji prawnej konkretnego (pojedynczego) podmiotu, ale kierowana jest do podmiotowości zbiorowej. Jej adresatem są właściciele nieruchomości znajdującej się w obszarze scalania. Ich wzajemne prawa i konieczność znoszenia ciężarów jest powiązana. Istotą decyzji scaleniowej jest bowiem zmiana struktur własnościowych w danym obszarze. Każda, ze stron tego postępowania - właścicieli nieruchomości położonych w danym obszarze, może uzyskać prawa do nieruchomości sąsiednich lub ich części, kosztem ich dotychczasowych właścicieli. Każda ze stron może też utracić własność nieruchomości lub jej części, na rzecz właściciela nieruchomości sąsiedniej. W literaturze oraz orzecznictwie podkreśla się niepodzielność rozstrzygnięcia w zakresie scalenia. Celem postępowania scaleniowego jest stworzenie nowego stanu prawnego w stosunku do wszystkich gruntów objętych postępowaniem scaleniowym, czyli położonych na obszarze scalenia. Decyzja zatwierdzająca projekt scalenia w sposób kompleksowy rozstrzyga jedną sprawę administracyjną, obejmującą krzyżujące się interesy poszczególnych uczestników scalenia. Rozstrzygana początkowo w projekcie scalenia,
a następnie w zatwierdzającej go decyzji administracyjnej sytuacja prawna każdego
z uczestników scalenia wpływa na ukształtowanie sytuacji pozostałych uczestników."

Organy administracyjne opracowujące projekt scalenia korzystają bowiem ze swobody
w jego ukształtowaniu i wyborze najlepszego w danych warunkach rozwiązania, tak by w miarę możliwości uwzględnić interesy i życzenia wszystkich uczestników scalenia. W toku postępowania scaleniowego niewątpliwie ścierają się interesy poszczególnych jego uczestników, a decyzja zatwierdzająca projekt scalenia w sposób kompleksowy rozstrzyga o stanie posiadania każdego z nich (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 września 1998 r. sygn. II SA 941/98). Wydając decyzję o zatwierdzeniu projektu scalenia Starosta Hajnowski w sposób wystarczający rozważył i ocenił stanowiska uczestników scalenia gruntów. W sposób należyty zostały wyważone interesy społeczne i uzasadnione interesy poszczególnych osób, a więc tego rodzaju rozstrzygnięcia nie mają cech dowolności.

Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności (art. 108 Kpa) z uwagi na potrzebę zabezpieczenia gospodarstwa narodowego przed ciężkimi stratami, biorąc pod uwagę terminy następnych etapów prac, tj. konieczność terminowego wykonania zagospodarowania poscaleniowego i zakończenia operacji oraz jej rozliczenia zgodnie z umową o przyznaniu pomocy oraz z uwagi na interes społeczny i wyjątkowo ważne interesy stron postępowania, tj. konieczność objęcia w posiadanie gruntów wydzielonych w wyniku scalenia jednocześnie przez wszystkich uczestników w terminie agrotechnicznym oraz m.in. niezwłoczne urządzenie niezbędnych dojazdów do wydzielonych gruntów celem uzyskania faktycznego dostępu do drogi publicznej. Techniczne prace scaleniowe jak i następujące po nich zagospodarowanie poscaleniowe, związane z organizacją rolniczej przestrzeni produkcyjnej muszą zostać wykonane i rozliczone w terminie do 30 czerwca 2025 r., co wynika z § 4 pkt 6 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 2256 z późn. zm.). Konsekwencją naruszenia tego warunku jest realny obowiązek zwrotu przyznanej pomocy finansowej lub odmowa wypłaty na zasadach i w częściach określonych w umowie i przepisach prawnych. Zatem wraz z opóźnianiem realizacji prac scaleniowych i zagospodarowania poscaleniowego rośnie ryzyko finansowe wynikające ze specyfikacji operacji, a co za tym idzie rośnie ryzyko narażenia na znaczne straty finansowe budżetu powiatu, a dalej budżetu państwa i ryzyko niezakończenia zagospodarowania poscaleniowego obiektu scaleniowego "Nowiny-Usnarszczyzna" w obowiązującym terminie.

W związku z prezentowanymi wyżej ustaleniami, po rozważeniu stanu prawnego i faktycznego sprawy oraz po stwierdzeniu, że:

  1. projekt scalenia gruntów został opracowany racjonalnie pod względem gospodarczym i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
  2. wszystkim uczestnikom scalenia za grunty posiadane przed scaleniem przyznano należne ekwiwalenty;
  3. różnice w wartości gospodarstw przed i po scaleniu zostaną wyrównane dopłatami ustalonymi według przyjętego przez Zespół do spraw scaleń szacunku gruntów i jego części składowych, w okresie określonym w niniejszej decyzji;
  4. słuszne zastrzeżenia uczestników scalenia do projektu scalenia zostały uwzględnione;
  5. spełniona została obligatoryjna przesłanka, o której mowa w art. 27 ust. 1 ustawy scaleniowej, gdzie ustawodawca stanowi, cyt.: „projekt scalenia gruntów może być zatwierdzony, jeżeli po jego okazaniu (…) większość uczestników scalenia nie zgłosiła do niego zastrzeżeń”,

 

orzeka się jak w sentencji niniejszej decyzji

 

POUCZENIE

 

Stosownie do art. 28 ust. 1 i 2 ustawy scaleniowej, decyzję niniejszą podaje się do publicznej wiadomości poprzez:

 1. Wywieszenie na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Narew oraz na tablicach ogłoszeń we wsi Nowiny i Usnarszczyzna, Koweła.
 2. Zamieszczenie  w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Hajnówce.

Z chwilą upływu terminu o którym mowa powyżej, decyzję uważa się za doręczoną wszystkim uczestnikom scalenia.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Podlaskiego, ul. Adama Mickiewicza 3, 15-213 Białystok. Odwołanie należy wnieść za pośrednictwem Starosty Hajnowskiego, w terminie 14 dni licząc od dnia jej doręczenia. Zgodnie z treścią art. 127a KPA w terminie tym, strony mogą zrzec się prawa do wniesienia odwołania przez złożenie Staroście Hajnowskiemu oświadczenia. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z art. 32 ustawy scaleniowej w razie uniemożliwiania objęcia nowo wydzielonych gruntów w posiadanie albo niedotrzymywania terminów i zasad spłat należności ustalonych w decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów, stosuje się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 6 oraz art. 13d ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.
o podatku rolnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 333 z późn. zm.), na wniosek płatnika złożony, a następnie pozytywnie rozpatrzony przez organ podatkowy, właściwy w sprawach podatku rolnego dla obszaru scalenia gruntów obiektu scaleniowego „Nowiny-Usnarszczyzna”, „zwalnia się od podatku rolnego (…) grunty gospodarstw rolnych otrzymane w drodze wymiany lub scalenia – na 1 rok następujący po roku, w którym dokonano wymiany lub scalenia gruntów (...)”.

Zgodnie z art. 71, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. U. UE. L. z 2013 r. Nr 347, str. 320 z późn. zm.) oraz zapisami umowy o przyznaniu pomocy nr 00003-6502-UM1000013/21 z dnia 28 marca 2022 r. zawartej pomiędzy Samorządem Województwa Podlaskiego a Powiatem Hajnowskim, zapewnienia trwałości operacji do dnia, w którym upłynie 5 lat od dnia wypłaty przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa płatności końcowej.

Ogłoszenie niniejszej decyzji w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Hajnówce nastąpiło w dniu 29 lutego 2024 r.

STAROSTA HAJNOWSKI

ANDRZEJ SKIEPKO

Załączniki do decyzji:

 1. Załącznik nr 1 - Zestawienie prac w ramach zagospodarowania poscaleniowego
 2. Załącznik nr 2 - Wykaz dopłat pieniężnych z tytułu wydzielenia ekwiwalentu ponad należny
 3. Załącznik nr 3 - Wykaz wypłat pieniężnych z tytułu wydzielenia niepełnego ekwiwalentu oraz potrąceń pod drogi
 4. Załącznik nr 4 - Wykaz znoszonych współwłasności.

Załączniki znajdują się w aktach sprawy i są udostępnione do wglądu w siedzibie Starostwa Powiatowego w Hajnówce Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości, ul. Aleksego Zina 1, pokój nr 29, w godzinach 730 – 1530.

 

 

Otrzymują:

 1. Uczestnicy postępowania scaleniowego, w trybie art. 28 ustawy, poprzez jej wywieszenie na okres 14 dni na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Narew, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Hajnówce, w sołectwach właściwych ze względu na położenie nieruchomości objętych postępowaniem scaleniowym oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Hajnówce
 2. Urząd Gminy Narew celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń na okres 14 dni
 3. Sołtys sołectwa Nowiny i Usnarszczyzna celem wywieszenia na tablicach ogłoszeń na okres 14 dni
 4. Sołtys sołectwa Koweła celem wywieszenia na tablicach ogłoszeń na okres 14 dni
 5. Gmina Narew
 6. Starosta Hajnowski (reprezentujący Skarb Państwa)
 7. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Białymstoku
 8. Nadleśniczy Nadleśnictwa Browsk w Gruszkach
 9. Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku
 10. a/a

 

Do wiadomości:

 1. Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, Wydział  Nieruchomości i Geodezji, ul. Adama Mickiewicza 3,

15 – 213 Białystok.

 1. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich, ul. gen. George’a Smitha Pattona 8, 15–688 Białystok.

Załączniki do decyzji:

 1. Załącznik nr 1 - Zestawienie prac w ramach zagospodarowania poscaleniowego
 2. Załącznik nr 2 - Wykaz dopłat pieniężnych z tytułu wydzielenia ekwiwalentu ponad należny
 3. Załącznik nr 3 - Wykaz wypłat pieniężnych z tytułu wydzielenia niepełnego ekwiwalentu oraz potrąceń pod drogi
 4. Załącznik nr 4 - Wykaz znoszonych współwłasności.

Załączniki znajdują się w aktach sprawy i są udostępnione do wglądu w siedzibie Starostwa Powiatowego w Hajnówce Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości, ul. Aleksego Zina 1, pokój nr 29, w godzinach 730 – 1530.

Otrzymują:

 1. Uczestnicy postępowania scaleniowego, w trybie art. 28 ustawy, poprzez jej wywieszenie na okres 14 dni na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Narew, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Hajnówce, w sołectwach właściwych ze względu na położenie nieruchomości objętych postępowaniem scaleniowym oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Hajnówce
 2. Urząd Gminy Narew celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń na okres 14 dni
 3. Sołtys sołectwa Nowiny i Usnarszczyzna celem wywieszenia na tablicach ogłoszeń na okres 14 dni
 4. Sołtys sołectwa Koweła celem wywieszenia na tablicach ogłoszeń na okres 14 dni
 5. Gmina Narew
 6. Starosta Hajnowski (reprezentujący Skarb Państwa)
 7. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Białymstoku
 8. Nadleśniczy Nadleśnictwa Browsk w Gruszkach
 9. Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku
 10. a/a

Otrzymują, po nadaniu klauzuli ostateczności:

 1. Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Hajnówce
 2. Urząd Gminy Narew
 3. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 4. Starostwo Powiatowe w Hajnówce – do operatu egib – 3 egz., do operatu technicznego  - 1 egz.

 

 

Do wiadomości:

 1. Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, Wydział  Nieruchomości i Geodezji, ul. Adama Mickiewicza 3,

15 – 213 Białystok.

 1. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich, ul. gen. George’a Smitha Pattona 8, 15–688 Białystok.
Zawiadomienie GK.6620.11.8.2018 z dnia. 17.01.2024 r.

Hajnówka, dn. 17.01.2024 r.

Starostwo Powiatowe w Hajnówce

ul. Aleksego Zina 1

17-200 Hajnówka

GK.6620.11.8.2018

Zawiadomienie

W związku z prowadzonym postępowaniem scaleniowym na obiekcie „Nowiny - Usnarszczyzna” gmina Narew, pow. hajnowski, woj. podlaskie, stosownie do art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.), Starosta Hajnowski zawiadamia, że zostały zgromadzone materiały w sprawie wydania decyzji zatwierdzającej projekt scalenia.

Każdemu z uczestników postępowania scaleniowego przysługuje prawo zapoznania się z aktami prowadzonego postępowania, uzupełnienia materiału dowodowego przed wydaniem decyzji oraz możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty podania zawiadomienia do publicznej wiadomości.

Z  zebranym  w  sprawie  materiałem  dowodowym  można  się  zapoznać  w  siedzibie Starostwa Powiatowego w Hajnówce, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka, pok. nr 29, w godzinach urzędowania, tel. 856823170.

Z up. Starosty

Halina Leszczyńska, Naczelnik Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości, Geodeta Powiatowy

Otrzymują:

 1. Uczestnicy scalenia w formie obwieszczenia poprzez wywieszenie na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Narew, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Hajnówce, w sołectwach właściwych ze względu na położenie nieruchomości objętych postępowaniem scaleniowym oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Hajnówce.
 2. Urząd Gminy Narew – celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń urzędu, na okres 14 dni.
 3. Starostwo Powiatowe w Hajnówce– celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń Starostwa, na okres 14 dni.
 4. Sołtys wsi Nowiny i Usnarszczyzna - celem wywieszenia na tablicach ogłoszeń wsi, na okres 14 dni.
 5. Sołtys wsi Koweła - celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń wsi, na okres 14 dni.
 6. Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku – wykonawca scalenia gruntów.
 7. a/a.
Obwieszczenie GK.6620.11.8.2018 z dnia 19.10.2023 r. - w terminie od 13.11.2023 r. do 14.11.2023 r. w godzinach 9.00 – 15.00 zostaną przeprowadzone czynności okazania stabilizacji punktów granicznych projektu scalenia gruntów obiektu „Nowiny-Usnarszczyzna”

Hajnówka, dn. 19.10.2023 r.

Starostwo Powiatowe w Hajnówce

ul. Aleksego Zina 1

17-200 Hajnówka

GK.6620.11.8.2018

 Obwieszczenie

W związku z toczącym się postępowaniem scaleniowym na obiekcie „Nowiny-Usnarszczyzna”, obejmującym grunty położone w obrębach ewidencyjnych 0025 Nowiny, 0038 Usnarszczyzna oraz działki ewidencyjne nr 201, 203, 204, 236, 237, 238 z obrębu 0016 Koweła, jednostka ewidencyjna 200508_2 Narew, powiat hajnowski, województwo podlaskie, działając na podstawie art. 31 pkt 5 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1197), Starosta Hajnowski

ZAWIADAMIA, że:

w terminie od 13.11.2023 r. do 14.11.2023 r. w godzinach 9.00 – 15.00

zostaną przeprowadzone czynności okazania stabilizacji punktów granicznych projektu scalenia gruntów obiektu „Nowiny-Usnarszczyzna”.

Spotkanie z zainteresowanymi uczestnikami scalenia odbędzie się we wsi Nowiny 20, gmina Narew w budynku mieszkalnym Pani Sołtys wsi Nowiny lub poprzez wcześniejszy kontakt telefoniczny z geodetą – projektantem scalenia gruntów Piotrem Wróblewskim ww. terminie.

Z uwagi na ważność zagadnienia, proszę wszystkich uczestników scalenia o przybycie we wskazanym w zawiadomieniu terminie, bądź też wyznaczenie umocowanego pisemnie pełnomocnika.

Wszelkich dodatkowych informacji w ww. zakresie pod numerem telefonu 517 286 744 udziela geodeta – projektant scalenia gruntów Piotr Wróblewski,.

Zgodnie z art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.

Zawiadomienie uważa się za doręczone wszystkim uczestnikom postępowania scaleniowego po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Otrzymują

 1. Uczestnicy scalenia w formie obwieszczenia poprzez wywieszenie na okres 7 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Narew, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Hajnówce, w sołectwach właściwych ze względu na położenie nieruchomości objętych postępowaniem scaleniowym oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Hajnówce.
 2. Urząd Gminy Narew – celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń urzędu, na okres 7 dni.
 3. Starostwo Powiatowe w Hajnówce– celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń Starostwa, na okres 7 dni.
 4. Sołtys wsi Nowiny i Usnarszczyzna - celem wywieszenia na tablicach ogłoszeń wsi, na okres 7 dni.
 5. Sołtys wsi Koweła - celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń wsi, na okres 7 dni.
 6. Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku – wykonawca scalenia gruntów.
 7. a/a.
Zawiadomienie GK.6620.11.8.2018 z dnia 18 sierpnia 2023 - uczestnicy scalenia gruntów będą mogli zapoznać się z projektem wstępnym rozmieszczenia projektowanych działek na obszarze scalenia gruntów obiektu „Nowiny-Usnarszczyzna”

Hajnówka, dnia 18.08.2023r.

STAROSTWO POWIATOWE w HAJNÓWCE

ul. Aleksego Zina 1

17-200 Hajnówka

 

Znak: GK.6620.11.8.2018

ZAWIADOMIENIE

W związku z toczącym się postępowaniem scaleniowym obszaru scalenia „Nowiny-Usnarszczyzna”, obejmującym grunty położone w obrębach ewidencyjnych 0025 Nowiny, 0038 Usnarszczyzna oraz działki ewidencyjne nr 201, 203, 204, 236, 237, 238 z obrębu 0016 Koweła, jednostka ewidencyjna 200508_2 Narew, powiat hajnowski, województwo podlaskie, działając na podstawie art. 23 ust.1 oraz art. 31 pkt 3 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1197)

Starosta Hajnowski

ZAWIADAMIA, że:

 1. w terminie od 12.09.2023 r. do 13.09.2023 r. w godzinach 900 – 1530 we wsi Nowiny 20, gmina Narew (w budynku mieszkalnym Pani Sołtys wsi Nowiny), uczestnicy scalenia gruntów będą mogli zapoznać się z projektem wstępnym rozmieszczenia projektowanych działek na obszarze scalenia gruntów obiektu „Nowiny-Usnarszczyzna”

Ponadto informuję, że uczestnicy scalenia w okresie zapoznania z projektem wstępnym rozmieszczenia projektowanych działek tj. od 12.09.2023 r. do 13.09.2023 r. mogą zgłaszać uwagi geodecie-projektantowi scalenia, uwagi do projektu wstępnego.

 1.  w terminie od 3.10.2023 r. do 4.10.2023 r. w godzinach 900 – 1530 we wsi Nowiny 20, gmina Narew (w budynku mieszkalnym Pani Sołtys wsi Nowiny) uczestnicy scalenia gruntów będą mogli zapoznać się z opracowanym i wyznaczonym na gruncie projektem scalenia gruntów oraz projektem zasad objęcia w posiadanie wydzielonych gruntów obiektu „Nowiny-Usnarszczyzna”

Ponadto informuję, że zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów uczestnicy scalenia w terminie 14 dni od ostatniego dnia okazania projektu scalenia gruntów mogą zgłaszać na piśmie Staroście Hajnowskiemu zastrzeżenia do tego projektu.

 

Z uwagi na ważność zagadnienia, proszę wszystkich uczestników scalenia o przybycie w obu wskazanych powyżej terminach, bądź też wyznaczenie umocowanego pisemnie pełnomocnika.

Wszelkich dodatkowych informacji w ww. zakresie udziela geodeta-projektant scalenia gruntów Piotr Wróblewski, który dla uczestników scalenia będzie dostępny pod numerem telefonu tel. 517 286 744.

Zgodnie z art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.

Zawiadomienie uważa się za doręczone wszystkim uczestnikom postępowania scaleniowego po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z up. STAROSTY

     Joanna Kojło

  WICESTAROSTA

Otrzymują

 1. Uczestnicy scalenia w formie obwieszczenia poprzez wywieszenie na okres 7 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Narew, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Hajnówce, w sołectwach właściwych ze względu na położenie nieruchomości objętych postępowaniem scaleniowym oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Hajnówce.
 2. Urząd Gminy Narew – celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń na okres 7 dni.
 3. Starostwo Powiatowe w Hajnówce– celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń na okres 7 dni.
 4. Sołtys wsi Nowiny i Usnarszczyzna - celem wywieszenia na tablicach ogłoszeń na okres 7 dni.
 5. Sołtys wsi Koweła - celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń na okres 7 dni.
 6. Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku – wykonawca scalenia gruntów.
 7. a/a.

 

Zawiadomienie o zebraniu ogólnym uczestników scalenia gruntów Nowiny - Usnarszczyzna

Hajnówka, dnia 7.06.2023 r.

STAROSTWO POWIATOWE W HAJNÓWCE

ul. Aleksego Zina 1

17-200 Hajnówka

GK.6620.11.8.2018

 Zawiadomienie

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1223 z późn. zm.)

Starosta Hajnowski

zawiadamia, że:

w dniu 26 czerwca 2023 r. (poniedziałek), o godz. 1000 w świetlicy wiejskiej w Kowele

odbędzie się zebranie ogólne uczestników scalenia gruntów i Komisji pełniącej funkcje doradcze, którego celem będzie omówienie prac związanych z realizacją scalenia gruntów obszaru scalenia „Nowiny-Usnarszczyzna”, w tym omówienie kwestii dotyczącej projektowanych szerokości pasów drogowych.

INFORMACJA

Uczestnicy scalenia gruntów położonych na obszarze scalenia mogą uczestniczyć w zebraniu osobiście lub mogą być reprezentowani przez upoważnionego przez nich pełnomocnika.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, w okresie od dnia 16 maja 2022 r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, ogłasza się stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Szczegółowych informacji dotyczących prowadzonych prac scaleniowych udziela geodeta-projektant scalenia Piotr Wróblewski, tel. kom. 517 286 744.

Otrzymują:

 1. Uczestnicy scalenia oraz członkowie Komisji pełniącej funkcje doradcze w formie obwieszczenia poprzez wywieszenie na okres 7 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Narew, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Hajnówce, w sołectwach właściwych ze względu na położenie nieruchomości objętych postępowaniem scaleniowym oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Hajnówce.
 2. Urząd Gminy Narew – celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń na okres 7 dni.
 3. Starostwo Powiatowe w Hajnówce– celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń na okres 7 dni.
 4. Sołtys wsi Nowiny i Usnarszczyzna - celem wywieszenia na tablicach ogłoszeń na okres 7 dni.
 5. Sołtys wsi Koweła - celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń na okres 7 dni.
 6. Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku – wykonawca scalenia gruntów.
 7. Inspektor kontroli i nadzoru
 8. a/a.
Zawiadomienie o terminie spotkania uczestników scalenia „Nowiny-Usnarszczyzna"

Hajnówka, dnia 19.05.2023 r.

STAROSTA HAJNOWSKI

ul. Aleksego Zina 1

17-200 Hajnówka

GK.6620.11.8.2018

Zawiadomienie

W związku z toczącym się postępowaniem scaleniowym obszaru scalenia „Nowiny-Usnarszczyzna”, obejmującym grunty położone w obrębach ewidencyjnych 0025 Nowiny, 0038 Usnarszczyzna oraz działki ewidencyjne nr 201, 203, 204, 236, 237, 238 z obrębu 0016 Koweła, jednostka ewidencyjna 200508_2 Narew, powiat hajnowski, województwo podlaskie, działając na podstawie art. 7b ust. 1 oraz art. 31 pkt 3 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1223 z późn. zm.), Starosta Hajnowski

ZAWIADAMIA:

 1. w terminie od 14.06.2023 r. do 16.06.2023 r. w godzinach 10.00 – 16.30 w świetlicy wiejskiej w Kowele uczestnicy scalenia gruntów będą mogli zapoznać się z powierzchnią i wartością posiadanych gruntów oraz będą mogli składać propozycje co do sposobu wydzielenia gruntów za grunty dotychczas posiadane, w szczególności w zakresie ich lokalizacji (położenia),
 2. ponadto uczestnicy scalenia będą mogli zapoznać się z powierzchnią i wartością posiadanych gruntów oraz będą mogli składać propozycje co do sposobu wydzielenia gruntów za grunty dotychczas posiadane, w szczególności w zakresie ich lokalizacji (położenia)również w terminie :

22-23.06.2023 r. w godzinach 7.30 – 15.30

w siedzibie Wojewódzkiego Biura Geodezji w Białymstoku

(15-688 Białystok, ul. gen George’a Smitha Pattona 8, pokój nr 1).

Z uwagi na ważność zagadnienia, proszę wszystkich uczestników scalenia o przybycie, bądź też wyznaczenie umocowanego pisemnie pełnomocnika, w jednym z wyznaczonych ww. terminów.

W przypadku braku możliwości uczestnictwa w spotkaniach w jednym z wyznaczonych ww. terminów informuję, że spotkanie będzie możliwe po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z geodetą-projektantem scalenia gruntów Piotrem Wróblewskim (tel. 517 286 744, 85 662 36 46).

W  ramach składanych życzeń można wnosić między innymi o uregulowanie spraw dotyczących przebiegu granic działek siedliskowych, zniesienie współwłasności na gruntach rolnych, zwiększenie albo pomniejszenie powierzchni gospodarstwa. Na tej podstawie będzie opracowywany projekt scalenia i zostaną zaprojektowane nowe działki ewidencyjne.

Uczestnicy scalenia mogą składać propozycje osobiście lub przez ustanowionych pełnomocników.

Zgodnie z art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.

Otrzymują

 1. Uczestnicy scalenia w formie obwieszczenia poprzez wywieszenie na okres 7 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Narew, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Hajnówce, w sołectwach właściwych ze względu na położenie nieruchomości objętych postępowaniem scaleniowym oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Hajnówce.
 2. Urząd Gminy Narew – celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń na okres 7 dni.
 3. Starostwo Powiatowe w Hajnówce – celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń na okres 7 dni.
 4. Sołtys wsi Nowiny i Usnarszczyzna – celem wywieszenia na tablicach ogłoszeń na okres 7 dni.
 5. Sołtys wsi Koweła – celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń na okres 7 dni.
 6. Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku – wykonawca scalenia gruntów.
 7. a/a.
Zawiadomienie o wyłożeniu szacunku gruntów na obiekcie scaleniowym

Hajnówka, dnia 19.04.2023 r.

STAROSTWO POWIATOWE

W HAJNÓWCE

ul. Aleksego Zina 1

17-200 Hajnówka

Znak: GK.6620.11.8.2018

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 31, art. 33a ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1223 z późn. zm.)

Starosta Hajnowski

zawiadamia, że:

 1. w terminie od dnia 9.05.2023 r. do dnia 15.05.2023 r. u sołtysów wsi wchodzących w skład obszaru scalenia gruntów obiektu „Nowiny-Usnarszczyzna” oraz w siedzibie Starostwa Powiatowego w Hajnówce zostaną wyłożone do publicznego wglądu osób zainteresowanych mapy szacunku gruntów i jego części składowych tj. drzewostanów.

Wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się w podanym terminie z ww. dokumentacją. Ponadto informuję, że zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów uczestnicy scalenia w okresie wyłożenia wyników oszacowania gruntów, lasów oraz sadów, ogrodów, chmielników i innych upraw specjalnych tj. od dnia 9.05.2023 r. do dnia 15.05.2023 r. mogą zgłaszać na piśmie Staroście Hajnowskiemu zastrzeżenia do dokonanego szacunku.

 1. w dniu 19.05.2023 r. o godz. 1000 w budynku w świetlicy wiejskiej w Kowele odbędzie się zebranie Komisji pełniącej funkcje doradcze na obszarze scalenia gruntów „Nowiny-Usnarszczyzna”, powołanej postanowieniem Starosty Hajnowskiego, znak: GK.6620.11.8.2018 z dnia 03.03.2023 r. Celem zebrania będzie zbadanie przez Komisję zgłoszonych zastrzeżeń do szacunku gruntów.

UWAGA: W przypadku braku wniesionych zastrzeżeń ww. zebranie nie odbędzie się o czym Starosta poinformuje przed dniem 19.05.2023 r. członków Komisji telefonicznie.

 1. w terminie od dnia 23.05.2023 r. do dnia 29.05.2023 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Hajnówce zostaną wyłożone do publicznego wglądu osób zainteresowanych wyniki ustaleń komisji rozpatrującej zgłoszone zastrzeżenia do szacunku gruntów. Wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się w podanym terminie z ww. dokumentacją.

UWAGA: Wyłożenie odbędzie się ww. terminie tylko w przypadku wniesionych zastrzeżeń do szacunku gruntów opisanego w punkcie 1 niniejszego zawiadomienia.

 1. w dniu 31.05.2023 r. o godz. 1000 w budynku w świetlicy wiejskiej w Kowele odbędzie się zebranie Zespołu do spraw scaleń powołanego postanowieniem Starosty Hajnowskiego znak: GK.6620.11.8.2018 z dnia 20.10.2022 r. dla obszaru scalenia gruntów „Nowiny-Usnarszczyzna. Celem zebrania jest zatwierdzenie szacunku gruntów na obszarze obiektu scaleniowego „Nowiny-Usnarszczyzna”

INFORMACJA

W okresie obowiązywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego części stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonych na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi lub w okresie obowiązywania stanu nadzwyczajnego oraz w okresie 30 dni od dnia odwołania tych stanów zgodnie z art. 33a, pkt 3 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów wyniki oszacowania gruntów, lasów oraz sadów, ogrodów, chmielników i innych upraw specjalnych, o których mowa w art. 12 ust. 1, udostępnia się do publicznego wglądu na okres 7 dni wyznaczonym przez starostę miejscu. O miejscu i terminie wyłożenia do publicznego wglądu wyników oszacowania gruntów starosta zawiadamia w formie obwieszczenia, które wywiesza się na tablicy ogłoszeń urzędu gminy, na której terenie są położone grunty objęte scaleniem, oraz na tablicy ogłoszeń we wsi, której grunty tworzą obszar scalenia, i zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej starostwa powiatowego, co najmniej na 7 dni przed tym terminem

Zgodnie z art. 33a, pkt 2 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów zespół do spraw scaleń, na zebraniu zwołanym przez starostę, wyraża zgodę w formie uchwały na dokonany szacunek gruntów, lasów oraz sadów, chmielników i innych upraw specjalnych, o których mowa w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów. Uchwała zapada większością trzech czwartych głosów powołanego Zespołu, w obecności co najmniej połowy liczby członków tego zespołu do spraw scaleń.

  Szczegółowych informacji dotyczących prowadzonych prac scaleniowych udziela geodeta-projektant scalenia Piotr Wróblewski, tel. kom. 517 286 744.

Z up. Starosty

Halina Leszczyńska

NACZELNIK WYDZIAŁU GEODEZJI,

KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI

GEODETA POWIATOWY

Otrzymują

 1. Uczestnicy scalenia w formie obwieszczenia poprzez wywieszenie na okres 7 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Narew, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Hajnówce, w sołectwach właściwych ze względu na położenie nieruchomości objętych postępowaniem scaleniowym oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Hajnówce.
 2. Członkowie Komisji pełniącej funkcje doradcze.
 3. Urząd Gminy Narew – celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń na okres 7 dni.
 4. Starostwo Powiatowe w Hajnówce – celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń na okres 7 dni.
 5. Sołtys wsi Nowiny i Usnarszczyzna - celem wywieszenia na tablicach ogłoszeń na okres 7 dni.
 6. Sołtys wsi Koweła - celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń na okres 7 dni.
 7. Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku – wykonawca scalenia gruntów.
 8. a/a.
Postanowienie GK.6620.11.8.2018 o powołaniu Komisji do pełnienia funkcji doradczej przy szacowaniu gruntów i opracowaniu projektu scalenia na obszarze scalenia gruntów obiektu „Nowiny - Usnarszczyzna”

Hajnówka, dn. 03.03.2023 r.

GK.6620.11.8.2018

 

 

Postanowienie

 

Na podstawie art. 10, art. 33a ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (t.j. Dz.U.2022.1223 zwanej dalej jako ustawa scaleniowa), art. 123 § 1, art. 124 § 1 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2022.2000 z późn. zm.
)

Starosta Hajnowski

postanawia

powołać Komisję w składzie:

 1. Zespół do spraw scaleń powołany postanowieniem Starosty Hajnowskiego nr GK.6620.11.8.2018 z dnia 20 października 2022 r. w składzie:

B.L.- sołtys wsi Nowiny i Usnarszczyzna,

O.R. - sołtys wsi Koweła,

O.M. - członek rady sołeckiej wsi Koweła,

K.P. - członek rady sołeckiej wsi Koweła,

B.A. - członek rady sołeckiej wsi Nowiny i Usnarszczyzna,

L.H.- członek rady sołeckiej wsi Nowiny i Usnarszczyzna,

G.G. - przedstawiciel KOWR,

S.I.- przedstawiciel Gminy Narew,

L.A. - właściciel gospodarstwa rolnego,

G.A. - właściciel gospodarstwa rolnego,

J.P. - właściciel gospodarstwa rolnego.

J.A. - przedstawiciel Izby Rolniczej

A.P. - przedstawiciel Starosty Hajnowskiego,

do pełnienia funkcji doradczej przy szacowaniu gruntów i opracowaniu projektu scalenia na obszarze scalenia gruntów obiektu „Nowiny - Usnarszczyzna”, w skład którego wchodzą w całości obręby ewidencyjne 0025 Nowiny, 0038 Usnarszczyzna oraz działki 201, 203, 204, 236, 237, 238 z obrębu 0016 Koweła, jednostka ewidencyjna 200508_2 Narew, powiat hajnowski, województwo podlaskie.

Uzasadnienie

Postanowieniem Starosty Hajnowskiego nr GK.6620.11.8.2018 z dnia 15.07.2022 r. zostało wszczęte postępowanie scaleniowe na obiekcie ,,Nowiny - Usnarszczyzna”, obejmującego obręb ewidencyjne Nowiny, Usnarszczyzna oraz działki nr 201, 203, 204, 236, 237, 238 z obrębu Koweła, gmina Narew, powiat hajnowski. Do opracowania szacunku gruntów i projektu scalenia gruntów został upoważniony geodeta-projektant scalenia Piotr Wróblewski, pracownik Wojewódzkiego Biura Geodezji w Białymstoku.

W okresie obowiązywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego części stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonych na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi lub w okresie obowiązywania stanu nadzwyczajnego oraz w okresie 30 dni od dnia odwołania tych stanów, nie wybiera się rady uczestników scalenia oraz nie powołuje się zespołu, o którym mowa w art. 9 ust. 3 ustawy scaleniowej, a funkcje tej rady sprawuje powołany przez starostę w drodze postanowienia zespół do spraw scaleń, w skład którego wchodzi sołtys wsi, której grunty tworzą obszar scalenia, dwóch albo trzech członków rady sołeckiej wsi, której grunty tworzą obszar scalenia, przedstawiciel Krajowego Ośrodka będącego uczestnikiem scalenia, przedstawiciel gminy, na której terenie są położone grunty objęte scaleniem, oraz dwóch albo trzech właścicieli gospodarstw rolnych wybranych przez starostę, których grunty znajdują się na obszarze objętym scaleniem.

Na obszarze objętym postępowaniem scaleniowym zgodnie z art. 10. ust. 1 grunty szacuje oraz opracowuje projekt scalenia upoważniony przez starostę geodeta – projektant scalenia, przy udziale powołanej przez ten organ komisji pełniącej funkcje doradcze. W skład komisji wchodzi w/w zespół do spraw scaleń, przedstawiciel społeczno-zawodowych organizacji rolników, przedstawiciel Krajowego Ośrodka będącego uczestnikiem scalenia, przedstawiciel starosty, na którego terenie działania są położone grunty objęte scaleniem, przedstawiciel izby rolniczej, na której terenie działania są położone grunty objęte scaleniem, przedstawiciel gminy, na której terenie są położone grunty objęte scaleniem, sołtys lub członek rady sołeckiej wsi, której grunty tworzą obszar scalenia.

Na obszarze obiektu „Nowiny - Usnarszczyzna”, w skład którego wchodzą w całości obręby ewidencyjne 0025 Nowiny, 0038 Usnarszczyzna oraz działki 201, 203, 204, 236, 237, 238 z obrębu 0016 Koweła, jednostka ewidencyjna 200508_2 Narew, powiat hajnowski, województwo podlaskie, nie działają społeczno-zawodowe organizacje rolników, dlatego w składzie Komisji nie widnieje ich przedstawiciel.

Z uwagi na fakt iż przedstawiciele Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Białymstoku, Gminy Narew, sołtysi i członkowie rad sołeckich wsi, której grunty tworzą obszar scalenia wchodzą w skład zespołu do spraw scaleń Starosta Hajnowski zatwierdził skład Komisji w powyższym składzie.

Do zadań Komisji należy w szczególności:

 1. wybranie przewodniczącego spośród swoich członków zgodnie z zapisami art. 10 ust. 2 ustawy scaleniowej,
 2. udział w szacowaniu gruntów i opracowaniu projektu scalenia jako organ doradczy geodety-projektanta scalenia, o których mowa w art. 10 ust.1, art. 22 ust. 2 ustawy scaleniowej,
 3. badanie wniesionych zastrzeżeń do szacunku gruntów i zapoznanie uczestników scalenia gruntów z wynikami swoich ustaleń zgodnie z zapisami art. 22 ust. 3, art. 33a pkt 5 ustawy scaleniowej,
 4. opiniowanie wniesionych zastrzeżeń do projektu scalenia gruntów, o których mowa w art. 24, 25 ustawy o scaleniowej i  przedstawienie opinii staroście hajnowskiemu.

 

Biorąc pod uwagę powyższe orzeczono jak w sentencji.

 

Na niniejsze postanowienie nie służy zażalenie.

 

Otrzymują:

 1. Uczestnicy postępowania scaleniowego w drodze obwieszczenia poprzez wywieszenie na okres 14 dni na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Narew i sołectwach właściwych ze względu na położenie nieruchomości objętych postępowaniem scaleniowym, w Starostwie Powiatowym w Hajnówce oraz na stronie internetowej i BIP Powiatu Hajnowskiego:
  • Urząd Gminy Narew - celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń na okres 14 dni,
  • Sołtys wsi Koweła – celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń na okres 14 dni,
  • Sołtys wsi Nowiny i Usnarszczyzna – celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń na okres 14 dni,
  • Starostwo Powiatowe w Hajnówce – celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń na okres 14 dni.
 2. Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku.
 3. Członkowie komisji pełniące funkcji doradcze.
 4. a/a.

 

Sp.A.P.

 

Zawiadomienie o czynnościach określenia przebiegu granic obszaru scalenia obiektu scaleniowego "NOWINY - USNARSZCZYZNA"

Hajnówka, dnia 08.11.2022 r.

Starostwo Powiatowe w Hajnówce

ul. Aleksego Zina 1

17-200 Hajnówka

GK.6620.11.8.2018

Zawiadomienie

o czynnościach określenia przebiegu granic obszaru scalenia obiektu scaleniowego "NOWINY - USNARSZCZYZNA"

(czynności: ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych)

Działając na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 z późn. zm.), § 31-33 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2021 r. poz.1390 z późn. zm.), § 17 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (tj. Dz. U. z 2022 r. poz.1670) w związku z art. 7a ust. 1-2 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1223)

 

zawiadamiam, że w dniu i miejscach podanych w załącznikach nr 1, 2, 3

zostaną przeprowadzone czynności określenia przebiegu granic obszaru scalenia obiektu scaleniowego "NOWINY-USNARSZCZYZNA" (czynności: ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych), w skład którego wchodzą grunty położone w obrębach ewidencyjnych: Nowiny, Usnarszczyzna oraz Koweła: działki nr 201, 203, 204, 236, 237, 238 z gruntami sąsiednimi.

Czynności będą dotyczyć tylko punktów i odcinków granic określających przebieg granicy zewnętrznej obiektu scaleniowego z sąsiednimi obrębami ewidencyjnymi (wsiami) na odcinku granicy obrębu ewidencyjnego 200508_2.0038 Usnarszczyzna, gmina Narew z obrębami ewidencyjnymi 2005062_2.0025 Trywieża, gmina Hajnówka, 200504_2.0017 Wólka i 200504_2.0003 Kamień, gmina Czyże oraz obrębu ewidencyjnego 200508_2.0025 Nowiny, gmina Narew z obrębami ewidencyjnymi 200508_2.0022 Łosinka, gmina Narew.

Postępowanie scaleniowe na obiekcie scaleniowym „Nowiny-Usnarszczyzna” zostało wszczęte postanowieniem Starosty Hajnowskiego nr GK.6620.11.8.2018 z dnia 15.07.2022 r. i zostało zgłoszone przez Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku w Starostwie Powiatowym w Hajnówce w dniu 12.05.2022 r. jako praca geodezyjna, dla której nadano identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych nr GK.6642.489.2022.

Ww. czynności są jednym z etapów prac geodezyjnych niezbędnych do opracowania projektu scalenia gruntów obiektu Nowiny-Usnarszczyzna”, w związku z realizacją porozumienia nr 1/2022, zawartego w dniu 10.05.2022 r., pomiędzy Starostą Hajnowskim a Wojewódzkim Biurem Geodezji w Białymstoku.

W związku z powyższym zapraszamy zainteresowanych do wzięcia udziału ww. opisanych czynnościach, których rozpoczęcie nastąpi w miejscach i dniu podanym w załącznikach nr 1, 2, 3.

Czynności przeprowadzi pracownik Wojewódzkiego Biura Geodezji w Białymstoku.

Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) o ww. czynnościach organ zawiadomi strony poprzez zamieszczenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Hajnówce, Urzędu Gminy Narew, Urzędu Gminy Czyże, Urzędu Gminy Hajnówka, w miejscowościach: Nowiny, Usnarszczyzna, Koweła, Łosinka położonych w gminie Narew; Kamień, Wólka położonych w gminie Czyże; Trywieża, położonej w gminie Hajnówka oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Hajnówce.

Pouczenie

Zawiadomieni właściciele (władający) nieruchomości proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie i miejscu z dokumentami potwierdzającymi ich tożsamość.

Nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety.

W przypadku usprawiedliwionego niestawiennictwa stron geodeta wstrzymuje czynności do czasu ustania przeszkody lub wyznaczenia pełnomocnika, nie dłużej jednak niż na okres jednego miesiąca (art. 32 ust. 4 ustawy z 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz § 32 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków).

W sytuacji niemożliwości wzięcia udziału w ww. czynnościach przez właściciela nieruchomości w jego imieniu może występować osoba legitymująca się odpowiednim, jednorazowym pełnomocnictwem, które zostanie dołączone do akt.

Informacji i wyjaśnień udziela:

 1. Jarosław Sacewicz - 85 662 36 46, e-mail: jaroslaw.sacewicz@wbg.wrotapodlasia.pl
 2. Piotr Wróblewski - tel. 517 286 744, e-mail: piotr.wroblewski@wbg.wrotapodlasia.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Powiat Hajnowski reprezentowany przez Starostę Hajnowskiego z siedzibą w Hajnówce (17-200), ul. A. Zina 1, tel. 85 682 27 18, fax 85 682 42 20, email: starostwo@powiat.hajnowka.pl. Jednostką obsługującą pracę Starosty Hajnowskiego jest Starostwo Powiatowe w Hajnówce w zakresie zadań określonych w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa.
 2. Z Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Hajnówce można skontaktować się pod adresem email: iod@powiat.hajnowka.pl.
 3. Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania administracyjnego mającego na celu wydanie decyzji administracyjnej zatwierdzającej projekt scalenia gruntów.
 4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych są upoważnieni pracownicy Starostwa Powiatowego w Hajnówce oraz inne podmioty, przy czym dokonujemy tego wyłącznie w sytuacji, gdy istnieje podstawa prawna do tego typy działań lub umowa.
 5. Dane osobowe będą przechowywane stosownie do kryteriów określonych w Instrukcji kancelaryjnej, w Jednolitym rzeczowym wykazie akt organów powiatu oraz urzędów obsługujących te organy oraz w Instrukcji archiwalnej. Wymienione regulatory stanowią załączniki do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. nr 14, poz. 67 z późn. zm.).
 6. Ma Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie Pana/Pani danych narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkiem wynikającym z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Jest Pan/Pani zobowiązany do podania danych osobowych, a konsekwencją nie podania ich będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku.
 9. Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz nie będą profilowane.
 10. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej.

W załączeniu:

 1. Załącznik nr 1 - Wykaz działek, których dotyczą czynności wymienione w zawiadomieniu.
 2. Załączniki graficzne nr 2 i nr 3 - Mapy rozpoczęcia czynności wymienionych w zawiadomieniu.

Z up. Starosty

Marzena Ostapczuk

ZASTĘPCA NACZELNIKA WYDZIAŁU

GEODEZJI KATASTRU i NIERUCHOMOŚCI

Otrzymują:

 1. Uczestnicy scaleni w drodze obwieszczenia poprzez wywieszenie zawiadomienia na okres 7 dni na tablicach ogłoszeń:
 • Starostwa Powiatowego w Hajnówce oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Hajnówce,
 • Urzędu Gminy Narew,
 • Urzędu Gminy Czyże,
 • Urzędu Gminy Hajnówka,
 • Wsi Nowiny, Usnarszczyzna, Koweła, Łosinka, gm. Narew,
 • Wsi Kamień, Wólka, gm. Czyże,
 • Wsi Trywieża, gm. Hajnówka
 1. Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku
 2. a/a
Postanowienie z dnia 20.10.2022 - powołanie zespołu do spraw scaleń

Hajnówka, dn. 20.10.2022 r.

GK.6620.11.8.2018

Postanowienie

Na postawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz.U.2022.2000) oraz art. 33a ust. 1, 2 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (t.j.Dz.U.2022.1223), zwanej dalej „ustawą”,

postanawiam

powołać zespół do spraw scaleń pełniący funkcje doradcze podczas szacunku porównawczego gruntów oraz opracowania projektu scalenia gruntów obiektu scaleniowego ,,Nowiny - Usnarszczyzna”, w następującym składzie:

 1. B.L. - sołtys wsi Nowiny i Usnarszczyzna,
 2. O.R. - sołtys wsi Koweła,
 3. O.M.- członek rady sołeckiej wsi Koweła,
 4. K.P. - członek rady sołeckiej wsi Koweła,
 5. B.A. - członek rady sołeckiej wsi Nowiny i Usnarszczyzna,
 6. L.H. - członek rady sołeckiej wsi Nowiny i Usnarszczyzna,
 7. G.G. - przedstawiciel KOWR,
 8. S.I. - przedstawiciel Gminy Narew,
 9. L.A.- właściciel gospodarstwa rolnego,
 10. G.A. - właściciel gospodarstwa rolnego,
 11. J.P. - właściciel gospodarstwa rolnego,

Uzasadnienie

Postanowieniem Starosty Hajnowskiego nr GK.6620.11.8.2018 z dn. 15.07.2022 r. zostało wszczęte postępowanie scaleniowe na obiekcie ,,Nowiny - Usnarszczyzna”, obejmujące obręb Nowiny, Usnarszczyzna i działki nr 201, 203, 204, 236, 237, 238 obrębu Koweła, gm. Narew, pow. hajnowski.

Zgodnie z art. 33a ust.1 ustawy w okresie obowiązywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego części stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonych na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2021 r. poz. 2069 i 2120 oraz z 2022 r. poz. 64, 655 i 974) lub w okresie obowiązywania stanu nadzwyczajnego oraz w okresie 30 dni od dnia odwołania tych stanów nie wybiera się rady uczestników scalenia oraz nie powołuje się zespołu, o którym mowa w art. 9 ust. 3, a funkcje tej rady sprawuje powołany przez starostę w drodze postanowienia zespół do spraw scaleń; w skład zespołu do spraw scaleń wchodzi sołtys wsi, której grunty tworzą obszar scalenia, dwóch albo trzech członków rady sołeckiej wsi, której grunty tworzą obszar scalenia, przedstawiciel Krajowego Ośrodka będącego uczestnikiem scalenia, przedstawiciel gminy, na której terenie są położone grunty objęte scaleniem, oraz dwóch albo trzech właścicieli gospodarstw rolnych wybranych przez starostę, których grunty znajdują się na obszarze objętym scaleniem; do postanowienia w sprawie powołania zespołu do spraw scaleń stosuje się odpowiednio przepisy art. 7 ust. 3 i 4;

Zgodnie z art. 33a ust. 2 ustawy jeżeli liczba uczestników scalenia jest większa niż 10 osób, rada uczestników scalenia albo zespół, o którym mowa w art. 9 ust. 3 - w przypadku ich wybrania przed wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii lub stanu nadzwyczajnego, albo zespół do spraw scaleń, na zebraniu zwołanym przez starostę, określa w formie uchwały zasady szacunku gruntów, o których mowa w art. 11 ust. 1, oraz wyraża w formie uchwały zgodę, o której mowa w art. 13 ust. 1; uchwały zapadają większością trzech czwartych głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków rady uczestników scalenia albo zespołu, o którym mowa w art. 9 ust. 3, albo zespołu do spraw scaleń.

W związku z powyższym rozstrzygnięto jak w sentencji postanowienia.

Na niniejsze postanowienie nie służy zażalenie.

Otrzymują:

 1. Uczestnicy postępowania scaleniowego w drodze obwieszczenia poprzez wywieszenie na okres 14 dni na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy i sołectwach właściwych ze względu na położenie nieruchomości objętych postępowaniem scaleniowym, w Starostwie Powiatowym w Hajnówce oraz na stronie internetowej i BIP Powiatu Hajnowskiego:
  • Urząd Gminy Narew - celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń,
  • Sołtys wsi Koweła – celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń,
  • Sołtys wsi Nowiny, Usnarszczyzna – celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń,
  • Starostwo Powiatowe w Hajnówce – celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń,
 2. Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku,
 3. KOWR Oddział Terenowy w Białymstoku,
 4. członkowie zespołu ds. scaleń (11 szt.)
 5. a/a.

Sp. A.P.

Starosta Hajnowski zwołuje zebranie ogólne uczestników scalenia gruntów obiektu „Nowiny-Usnarszczyzna"

Hajnówka, dn. 14.10.2022 r.

GK.6620.11.8.2018

Zawiadomienie

Zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (t.j. Dz.U. 2022.1223)

Starosta Hajnowski zwołuje zebranie ogólne

uczestników scalenia gruntów obiektu „Nowiny-Usnarszczyzna”, obejmującego obręby Nowiny, Usnarszczyzna i część obrębu Koweła, gm. Narew, pow. hajnowski, woj. podlaskie.

Zebranie odbędzie się w świetlicy wiejskiej we wsi Koweła w dniu 27 października 2022 r. (czwartek) o godz. 1000

Celem zebrania jest:

 1. Omówienie projektu ogólnego,
 2. Omówienie spraw dotyczących szerokości pasów drogowych na obiekcie „Nowiny-Usnarszczyzna”

Uczestnicy scalenia gruntów położonych na obszarze scalenia mogą uczestniczyć  w zebraniu osobiście lub przez pełnomocnika.

Otrzymują:

 1. Uczestnicy scalenia – (w drodze obwieszczenia poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Narew i sołectwach właściwych ze względu na położenie nieruchomości objętych postępowaniem scaleniowym, w Starostwie Powiatowym w Hajnówce oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Hajnówce),
 2. Gmina Narew
 3. KOWR
 4. Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku,
 5. Inspektor Nadzoru Geodezyjnego
 6. a/a
Zawiadomienie GK.6620.11.8.2018 z dnia 15.09.2022 - Starosta Hajnowski zawiadamia  o wszczęciu, z urzędu, postępowania w sprawie przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów położonych na terenie obrębów Nowiny, Usnarszczyzna

Hajnówka, dn. 15.09.2022 r.

GK.6620.11.8.2018

Zawiadomienie

Na podstawie art. 49, 49a, 61 § 1 i 4, 62, 73 oraz art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2021.735 ze zm.), art. 7d ust. 1 lit. a tiret 3 i art. 26 ust 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2021.1990 ze zm.) oraz § 3, § 4 pkt. 3, § 6, § 9 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów z dnia 12 września 2012 r. (Dz.U.2012.1246)

Starosta Hajnowski zawiadamia 

o wszczęciu, z urzędu, postępowania w sprawie przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów położonych na terenie obrębów Nowiny, Usnarszczyzna oraz działek ewidencyjnych nr 201, 203, 204, 236, 237, 238 położonych w obrębie Koweła, w gminie Narew, pow. hajnowski, woj. podlaskie, obejmującej działki wymienione w Wykazie działek objętych gleboznawczą klasyfikacją gruntów na terenie obiektu scaleniowego „Nowiny-Usnarszczyzna”, stanowiącego załączniku nr 1 do niniejszego zawiadomienia, o łącznej powierzchni 209,2787 ha.

Grunty objęte gleboznawczą klasyfikacją gruntów wchodzą w skład obiektu scaleniowego „Nowiny-Usnarszczyzna”. Postępowanie scaleniowe na obiekcie scaleniowym „Nowiny-Usnarszczyzna” zostało wszczęte postanowieniem Starosty Hajnowskiego nr GK.6620.11.8.2018 z dnia 15.07.2022 r.

Zgodnie z powołanym rozporządzeniem w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów, na gruntach objętych postępowaniem scaleniowym, z urzędu, przeprowadza się gleboznawczą klasyfikację gruntów, której efektem będzie aktualizacja danych ewidencyjnych w zakresie rodzaju użytku gruntowego, oznaczenia typu, rodzaju i gatunku gleby oraz klasy bonitacyjnej.

Stosownie do § 5 ust. 2 rozporządzenia, do przeprowadzenia czynności klasyfikacyjnych, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt. 1-3 upoważniona została klasyfikator Helena Orzechowska - Kiryluk, działająca w imieniu Wojewódzkiego Biura Geodezji w Białymstoku (telefon kontaktowy: 85 662 3646) – na podstawie upoważnienia Starosty Hajnowskiego nr GK.6622.23.2022 z dnia 13.09.2022 r.

Harmonogram przeprowadzenia prac klasyfikacyjnych obejmuje:

 • 10.2022 r. prace terenowe w godzinach 10.00 - 15.30,
 • 12-13.10.2022 r. prace terenowe w godzinach 9.00 - 15.30.

Czynności klasyfikacyjne rozpoczną się w dniu 11.10.2022 r. od godz. 10.00 zebraniem informacyjnym w świetlicy wsi Koweła.    

Jednocześnie, na podstawie § 9 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów z dnia 12 września 2012 r. (Dz.U.2012.1246) zawiadamia się, że projekt ustalenia klasyfikacji zostanie wyłożony do publicznego wglądu na okres 14 dni, w terminie od dnia 31.10.2022 r. do dnia 13.11.2022 r. w godzinach 730 – 1530, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Hajnówce ul. A. Zina 1, pok. nr 29. W okresie wyłożenia strony mogą zgłaszać zastrzeżenia do projektu klasyfikacji.

O decyzjach i innych czynnościach w powyższej sprawie organ będzie zawiadamiał strony poprzez obwieszczenie zamieszczone na tablicach ogłoszeń: w siedzibie Starostwa Powiatowego w Hajnówce, ul. A. Zina 1, w siedzibie Urzędu Gminy Narew, ul. Mickiewicza 101, w miejscowościach Nowiny, Usnarszczyzna i Koweła oraz w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Hajnówce (art. 49a Kpa).

Do przeprowadzenia prac scaleniowych jako geodeta - projektant, na obiekcie "Nowiny-Usnarszczyzna", upoważniony został Piotr Wróblewski, działająca w imieniu Wojewódzkiego Biura Geodezji w Białymstoku (telefon kontaktowy: 517 286 744)

Pouczenie

Zgodnie z § 6 pkt. 3 Rozporządzenia w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów, zawiadomienie doręcza się na adres wskazany w ewidencji gruntów i budynków. Pozostałe strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia w urzędzie starostwa powiatowego, urzędzie gminy, a także w miejscowości, na terenie której znajdują się grunty objęte klasyfikacją. Doręczenie zawiadomienia na adres wskazany w ewidencji gruntów i budynków jest skuteczne.

Na podstawie art. 9 i 10 § 1 Kpa, w toku postępowania strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Jak stanowi art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej. Zgodnie z treścią art. 49a Kodeksu postępowania administracyjnego, poza przypadkami, o których mowa w art. 49, organ może dokonywać zawiadomienia o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej w formie, o której mowa w art. 49 § 1, jeżeli w postępowaniu bierze udział więcej niż dwadzieścia stron. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, zawiadomienie jest w takim przypadku skuteczne wobec stron, które zostały na piśmie uprzedzone o zamiarze zawiadamiania ich w określony sposób. Do zawiadomienia stosuje się przepis art. 49 § 2.

Stosownie do art. 32, 33 §1, 33 § 2 Kpa – strona może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu.

Na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy Pgik, właściciele nieruchomości mają obowiązek zgłaszania właściwemu staroście zmiany danych objętych ewidencją gruntów i budynków, w terminie 30 dni, licząc od dnia powstania tych zmian. Obowiązek ten nie dotyczy zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków, wynikających z aktów normatywnych, prawomocnych orzeczeń sądowych, decyzji administracyjnych, aktów notarialnych, materiałów zasobu, wpisów w innych rejestrach publicznych oraz dokumentacji architektoniczno-budowlanej przechowywanej przez organy administracji architektoniczno-budowlanej.

Ogłoszenie niniejszego zawiadomienia w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Hajnowskiego nastąpiło w dniu 15.09.2022 r.

Z up. STAROSTY

Halina Leszczyńska

NACZELNIK WYDZIAŁU GEODEZJI,

KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI

Geodeta Powiatowy

      Otrzymują:

 1. Strony postępowania – właściciele działek objętych klasyfikacją gruntów
 2. Urząd Gminy Narew - celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń
 3. Sołtys wsi Nowiny, Usnarszczyzna– celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń
 4. Sołtys wsi Koweła – celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń
 5. Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku
 6. a/a
Zawiadomienie Starosty Hajnowskiego z dnia 4 sierpnia 2022, GK.6620.11.8.18 - Starosta Hajnowski zwołuje zebranie ogólne uczestników scalenia gruntów obiektu „Nowiny-Usnarszczyzna”

Hajnówka, dnia  4 sierpnia 2022r.

GK.6620.11.8.18

 

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 9 ust. 1 i 2 oraz art. 31 ustawy z dnia 26 marca 1982r. o scalaniu i wymianie gruntów (t.j. Dz.U. 2022.1223) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U. 2021.735),

Starosta Hajnowski zwołuje zebranie ogólne uczestników scalenia gruntów obiektu „Nowiny-Usnarszczyzna”,

obejmującego obręby Nowiny, Usnarszczyzna i część obrębu Koweła gm. Narew, pow. hajnowski, woj. podlaskie

Zebranie odbędzie się w świetlicy wiejskiej we wsi Koweła
w dniu 31 sierpnia 2022r. (środa) o godz. 1000

Celem zebrania jest:

 1. Omówienie ogólnych zasad scalenia gruntów i przedstawienie harmonogramu prac geodezyjnych.
 2. Poinformowanie uczestników scalenia o wydanym postanowieniu o wszczęciu postępowania scaleniowego.
 3. Wybór Rady uczestników scalenia (będącej społecznym organem doradczym, wybieranym i odwoływanym przez uczestników scalenia z każdej wsi objętej scaleniem).

Uczestnicy scalenia gruntów położonych na obszarze scalenia mogą uczestniczyć
w zebraniu osobiście lub przez pełnomocnika.

Z up. Starosty
Halina Leszczyńska
Naczelnik Wydziału Geodezji,
Katastru i Nieruchomości
Geodeta Powiatowy

POSTANOWIENIE  o wszczęciu postępowania scaleniowego gruntów obiektu „Nowiny-Usnarszczyzna”gm. Narew, pow. hajnowski, woj. podlaskie

Hajnówka, dnia 15 lipca 2022r.

Starostwo Powiatowe
      w Hajnówce

 

GK.6620.11.8.2018

 

POSTANOWIENIE

o wszczęciu postępowania scaleniowego gruntów obiektu „Nowiny-Usnarszczyzna”
gm. Narew, pow. hajnowski, woj. podlaskie.

Na podstawie art. 3 ust. 1 i 2, art. 7 ustawy z dnia 26 marca 1982r. o scalaniu i wymianie gruntów (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1223) oraz art. 61 §1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2021 poz. 735.), po rozpatrzeniu wniosków właścicieli gruntów położonych w obrębach ewidencyjnych Nowiny, Usnarszczyzna i Koweła, gm. Narew, pow. hajnowski, woj. podlaskie, o objęcie ich działek postępowaniem scaleniowym

postanawia się

 1. Wszcząć postępowanie w sprawie scalenia gruntów położonych na terenie obrębów Nowiny, Usnarszczyzna i części obrębu Koweła obejmującej działki nr 201, 203, 204, 236, 237, 238, gm. Narew, pow. hajnowski o łącznej powierzchni 209,2787 ha, oznaczonych na mapie obszaru scalenia, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego postanowienia.
 2. Wskazać, że projekt scalenia gruntów opracowuje upoważniony geodeta-projektant scalenia Pan Piotr Wróblewski, pracownik Wojewódzkiego Biura Geodezji w Białymstoku;
 • Uznać za uczestników postępowania scaleniowego osoby fizyczne i prawne wyszczególnione w wykazie uczestników scalenia gruntów obiektu „Nowiny-Usnarszczyzna”, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego postanowienia.
 1. Ostrzec, że jakiekolwiek zmiany w stanie zagospodarowania oraz własności nieruchomości gruntowych jak i ich obciążeń, bez zgody Starosty Hajnowskiego, nie będą brane pod uwagę przy wydzielaniu gruntów zamiennych;
 2. Określić przewidywany termin zakończenia prac scaleniowych na dzień 8 grudnia 2023r.

Informuje się, że:

niniejsze postanowienie, z chwilą gdy stanie się ostateczne, na wniosek starosty, podlega ujawnieniu w księgach wieczystych i ma ten skutek, że wszystkie późniejsze zmiany stanu własności jak i obciążeń pozostają bez wpływu na przebieg postępowania scaleniowego, chyba, że dokonane zostały za zgodą Starosty Hajnowskiego – zgodnie z art. 21 ust. 1 i 2 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów. W związku z tym:

- trwałe inwestycje na gruntach objętych postępowaniem scaleniowym dokonane bez zgody Starosty Hajnowskiego i wiedzy geodety – projektanta scalenia, nie będą brane pod uwagę przy wydzielaniu gruntów zamiennych,

- z chwilą wszczęcia postępowania scaleniowego obejmującego lasy i grunty leśne, wstrzymuje się wydawanie zezwoleń na wyrąb drzew, do czasu zakończenia postępowania (nie dotyczy cięć sanitarnych), a wydane zezwolenia na wyrąb drzew, nie zrealizowane do dnia wszczęcia postępowania tracą moc – zgodnie z art. 15 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów,

- nieuregulowany lub nieujawniony stan prawny gruntów tworzących obszar scalenie nie stanowi przeszkody do wszczęcia i prowadzenia postępowania scaleniowego oraz wydania decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów.

UZASADNIENIE

            Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów, postępowanie scaleniowe zostało wszczęte na wniosek właścicieli większości gruntów, których łączny obszar przekracza połowę powierzchni projektowanego obszaru scalenia obiektu „Nowiny-Usnarszczyzna”.

Łączny obszar gruntów objętych wnioskami wynosi 166,0096 ha, co stanowi 79,32 % powierzchni obszaru scalenia. Ogólna powierzchnia obiektu „Nowiny-Usnarszczyzna” wynosi 209,2787 ha i składają się na nią grunty z obrębów Nowiny, Usnarszczyzna i działki nr 201, 203, 204, 236, 237, 238 obrębu Koweła, gm. Narew, pow. hajnowski.

Wobec opisanego stanu istniejącego i niekorzystnych warunków gospodarowania
w rolnictwie uznaje się za uzasadnione przeprowadzenie scalenia gruntów, którego celem jest:

 1. Poprawa struktury obszarowej poszczególnych gospodarstw rolnych oraz gruntów leśnych, zmniejszenie ilości działek ewidencyjnych oraz likwidacja szachownicy działek –                a poprzez to poprawa efektywności gospodarowania oraz zmniejszenie kosztów transportu   i ułatwienie mechanizacji upraw polowych, dostosowanie granic działek do systemu urządzeń melioracji wodnych oraz rzeźby terenu.
 2. Likwidacja współwłasności i wspólnoty gruntowej.
 3. Wytyczenie i urządzenie funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych do gruntów rolnych,
  a także dojazdów do zabudowań gospodarczych dostosowanych do współczesnych maszyn rolniczych.
 4. Wydzielenie niezbędnych gruntów na cele infrastruktury technicznej oraz społecznej bez procedury wywłaszczeniowej.
 5. Opracowanie dla scalonych gruntów dokumentacji katastralnej o aktualnie wymaganych parametrach technicznych, stworzenie warunków do synchronizowania dokumentacji katastralnej z księgami wieczystymi w sposób systemowy.
 6. Przeprowadzenie prac związanych z zagospodarowaniem poscaleniowym, m. in. poszerzenie istniejących dróg, likwidację dróg nieistniejących na gruncie i projektowanie nowych dróg w celu zapewnienia dostępu do nich wszystkich działek ewidencyjnych oraz poprawę stanu technicznego istniejących dróg i modernizację elementów infrastruktury drogowej.

Stosownie do art. 20 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów, stan własności oraz posiadania gruntów określono według danych ewidencji gruntów.

Prace scaleniowe koordynuje i wykonuje Samorząd Województwa Podlaskiego przy pomocy jednostki organizacyjnej – Wojewódzkiego Biura Geodezji w Białymstoku.

Finansowanie prac scaleniowych oraz późniejszego zagospodarowania poscaleniowego nastąpi z krajowych środków publicznych oraz ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w  ramach operacji typu: Scalania gruntów, działania: Inwestycje w środki trwałe, poddziałania: Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Mając powyższe na uwadze, po spełnieniu obligatoryjnych wymogów określonych w przepisach obowiązującego prawa, należało orzec jak w sentencji niniejszego postanowienia.

POUCZENIE

Stosownie do art. 7 ust. 3 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów, w związku z art. 141 Kpa, na niniejsze postanowienie służy, uczestnikom postępowania scaleniowego, prawo wniesienia zażalenia do Wojewody Podlaskiego, za pośrednictwem Starosty Hajnowskiego,         w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

Na podstawie art. 7 ust. 3 i 4  ustawy o scalaniu i wymianie gruntów, postanowienie uważa się za doręczone wszystkim uczestnikom scalenia wraz z upływem terminu wywieszenia, na okres 14 dni, na tablicach ogłoszeń: w Urzędzie Gminy Narew, we wsiach, których grunty tworzą obszar scalenia, tj. Nowiny, Usnarszczyzna, Koweła oraz opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Hajnówce.

Z up. Starosty Halina Leszczyńska Naczelnik Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości, Geodeta Powiatowy

 

{"register":{"columns":[]}}