W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Scalanie gruntów” w gminie Narew na obiekcie "Nowiny - Usnarszczyzna"

2,3 mln zł dla Powiatu Hajnowskiego na realizację kolejnego projektu scaleniowego

Powiat Hajnowski reprezentowany przez Starostę Hajnowskiego Andrzeja Skiepko i Wicestarostę Joannę Kojło w dniu 28 marca 2022 r. podpisał umowę z Samorządem Województwa Podlaskiego o przyznanie pomocy w wysokości ponad 2 milionów złotych na operację typu „Scalanie gruntów” w gminie Narew, w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Cel zadania: Poprawa struktury gospodarstw rolnych poprzez wykonanie scalenia gruntów i prac poscaleniowych w miejscowościach Nowiny, Usnarszczyzna, oraz na działkach nr 201, 203, 204, 236, 237, 238 położonych w obrębie Koweła, gm. Narew, pow. hajnowski.

Cel szczegółowy zadania: Poprawa wyników gospodarczych wszystkich gospodarstw oraz ułatwienie restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw szczególnie z myślą o zwiększeniu uczestnictwa w rynku i zorientowanie na rynek, a także zróżnicowanie produkcji rolnej (2A).

Powierzchnia gruntów objętych postępowaniem scaleniowym obiektu „Nowiny - Usnarszczyzna”: 209,2787 ha
w tym pow. gruntów rolnych: 192,5694 ha
pow. gruntów leśnych: 9,8547 ha

Operacja zostanie zrealizowana w miejscowościach: Nowiny, Usnarszczyzna, oraz na działkach nr 201, 203, 204, 236, 237, 238 położonych w obrębie Koweła, gm. Narew, pow. hajnowski.

Beneficjentowi - Powiatowi Hajnowskiemu została przyznana pomoc w wysokości 2 325 416,10 zł

Materiał opracowany przez Starostwo Powiatowe w Hajnówce
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Kalendarium prac:

Postanowienie GK.6620.11.8.2018 o powołaniu Komisji do pełnienia funkcji doradczej przy szacowaniu gruntów i opracowaniu projektu scalenia na obszarze scalenia gruntów obiektu „Nowiny - Usnarszczyzna”

Hajnówka, dn. 03.03.2023 r.

GK.6620.11.8.2018

 

 

Postanowienie

 

Na podstawie art. 10, art. 33a ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (t.j. Dz.U.2022.1223 zwanej dalej jako ustawa scaleniowa), art. 123 § 1, art. 124 § 1 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2022.2000 z późn. zm.
)

Starosta Hajnowski

postanawia

powołać Komisję w składzie:

 1. Zespół do spraw scaleń powołany postanowieniem Starosty Hajnowskiego nr GK.6620.11.8.2018 z dnia 20 października 2022 r. w składzie:

B.L.- sołtys wsi Nowiny i Usnarszczyzna,

O.R. - sołtys wsi Koweła,

O.M. - członek rady sołeckiej wsi Koweła,

K.P. - członek rady sołeckiej wsi Koweła,

B.A. - członek rady sołeckiej wsi Nowiny i Usnarszczyzna,

L.H.- członek rady sołeckiej wsi Nowiny i Usnarszczyzna,

G.G. - przedstawiciel KOWR,

S.I.- przedstawiciel Gminy Narew,

L.A. - właściciel gospodarstwa rolnego,

G.A. - właściciel gospodarstwa rolnego,

J.P. - właściciel gospodarstwa rolnego.

J.A. - przedstawiciel Izby Rolniczej

A.P. - przedstawiciel Starosty Hajnowskiego,

do pełnienia funkcji doradczej przy szacowaniu gruntów i opracowaniu projektu scalenia na obszarze scalenia gruntów obiektu „Nowiny - Usnarszczyzna”, w skład którego wchodzą w całości obręby ewidencyjne 0025 Nowiny, 0038 Usnarszczyzna oraz działki 201, 203, 204, 236, 237, 238 z obrębu 0016 Koweła, jednostka ewidencyjna 200508_2 Narew, powiat hajnowski, województwo podlaskie.

Uzasadnienie

Postanowieniem Starosty Hajnowskiego nr GK.6620.11.8.2018 z dnia 15.07.2022 r. zostało wszczęte postępowanie scaleniowe na obiekcie ,,Nowiny - Usnarszczyzna”, obejmującego obręb ewidencyjne Nowiny, Usnarszczyzna oraz działki nr 201, 203, 204, 236, 237, 238 z obrębu Koweła, gmina Narew, powiat hajnowski. Do opracowania szacunku gruntów i projektu scalenia gruntów został upoważniony geodeta-projektant scalenia Piotr Wróblewski, pracownik Wojewódzkiego Biura Geodezji w Białymstoku.

W okresie obowiązywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego części stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonych na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi lub w okresie obowiązywania stanu nadzwyczajnego oraz w okresie 30 dni od dnia odwołania tych stanów, nie wybiera się rady uczestników scalenia oraz nie powołuje się zespołu, o którym mowa w art. 9 ust. 3 ustawy scaleniowej, a funkcje tej rady sprawuje powołany przez starostę w drodze postanowienia zespół do spraw scaleń, w skład którego wchodzi sołtys wsi, której grunty tworzą obszar scalenia, dwóch albo trzech członków rady sołeckiej wsi, której grunty tworzą obszar scalenia, przedstawiciel Krajowego Ośrodka będącego uczestnikiem scalenia, przedstawiciel gminy, na której terenie są położone grunty objęte scaleniem, oraz dwóch albo trzech właścicieli gospodarstw rolnych wybranych przez starostę, których grunty znajdują się na obszarze objętym scaleniem.

Na obszarze objętym postępowaniem scaleniowym zgodnie z art. 10. ust. 1 grunty szacuje oraz opracowuje projekt scalenia upoważniony przez starostę geodeta – projektant scalenia, przy udziale powołanej przez ten organ komisji pełniącej funkcje doradcze. W skład komisji wchodzi w/w zespół do spraw scaleń, przedstawiciel społeczno-zawodowych organizacji rolników, przedstawiciel Krajowego Ośrodka będącego uczestnikiem scalenia, przedstawiciel starosty, na którego terenie działania są położone grunty objęte scaleniem, przedstawiciel izby rolniczej, na której terenie działania są położone grunty objęte scaleniem, przedstawiciel gminy, na której terenie są położone grunty objęte scaleniem, sołtys lub członek rady sołeckiej wsi, której grunty tworzą obszar scalenia.

Na obszarze obiektu „Nowiny - Usnarszczyzna”, w skład którego wchodzą w całości obręby ewidencyjne 0025 Nowiny, 0038 Usnarszczyzna oraz działki 201, 203, 204, 236, 237, 238 z obrębu 0016 Koweła, jednostka ewidencyjna 200508_2 Narew, powiat hajnowski, województwo podlaskie, nie działają społeczno-zawodowe organizacje rolników, dlatego w składzie Komisji nie widnieje ich przedstawiciel.

Z uwagi na fakt iż przedstawiciele Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Białymstoku, Gminy Narew, sołtysi i członkowie rad sołeckich wsi, której grunty tworzą obszar scalenia wchodzą w skład zespołu do spraw scaleń Starosta Hajnowski zatwierdził skład Komisji w powyższym składzie.

Do zadań Komisji należy w szczególności:

 1. wybranie przewodniczącego spośród swoich członków zgodnie z zapisami art. 10 ust. 2 ustawy scaleniowej,
 2. udział w szacowaniu gruntów i opracowaniu projektu scalenia jako organ doradczy geodety-projektanta scalenia, o których mowa w art. 10 ust.1, art. 22 ust. 2 ustawy scaleniowej,
 3. badanie wniesionych zastrzeżeń do szacunku gruntów i zapoznanie uczestników scalenia gruntów z wynikami swoich ustaleń zgodnie z zapisami art. 22 ust. 3, art. 33a pkt 5 ustawy scaleniowej,
 4. opiniowanie wniesionych zastrzeżeń do projektu scalenia gruntów, o których mowa w art. 24, 25 ustawy o scaleniowej i  przedstawienie opinii staroście hajnowskiemu.

 

Biorąc pod uwagę powyższe orzeczono jak w sentencji.

 

Na niniejsze postanowienie nie służy zażalenie.

 

Otrzymują:

 1. Uczestnicy postępowania scaleniowego w drodze obwieszczenia poprzez wywieszenie na okres 14 dni na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Narew i sołectwach właściwych ze względu na położenie nieruchomości objętych postępowaniem scaleniowym, w Starostwie Powiatowym w Hajnówce oraz na stronie internetowej i BIP Powiatu Hajnowskiego:
  • Urząd Gminy Narew - celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń na okres 14 dni,
  • Sołtys wsi Koweła – celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń na okres 14 dni,
  • Sołtys wsi Nowiny i Usnarszczyzna – celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń na okres 14 dni,
  • Starostwo Powiatowe w Hajnówce – celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń na okres 14 dni.
 2. Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku.
 3. Członkowie komisji pełniące funkcji doradcze.
 4. a/a.

 

Sp.A.P.

Zawiadomienie o czynnościach określenia przebiegu granic obszaru scalenia obiektu scaleniowego "NOWINY - USNARSZCZYZNA"

Hajnówka, dnia 08.11.2022 r.

Starostwo Powiatowe w Hajnówce

ul. Aleksego Zina 1

17-200 Hajnówka

GK.6620.11.8.2018

Zawiadomienie

o czynnościach określenia przebiegu granic obszaru scalenia obiektu scaleniowego "NOWINY - USNARSZCZYZNA"

(czynności: ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych)

Działając na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 z późn. zm.), § 31-33 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2021 r. poz.1390 z późn. zm.), § 17 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (tj. Dz. U. z 2022 r. poz.1670) w związku z art. 7a ust. 1-2 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1223)

 

zawiadamiam, że w dniu i miejscach podanych w załącznikach nr 1, 2, 3

zostaną przeprowadzone czynności określenia przebiegu granic obszaru scalenia obiektu scaleniowego "NOWINY-USNARSZCZYZNA" (czynności: ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych), w skład którego wchodzą grunty położone w obrębach ewidencyjnych: Nowiny, Usnarszczyzna oraz Koweła: działki nr 201, 203, 204, 236, 237, 238 z gruntami sąsiednimi.

Czynności będą dotyczyć tylko punktów i odcinków granic określających przebieg granicy zewnętrznej obiektu scaleniowego z sąsiednimi obrębami ewidencyjnymi (wsiami) na odcinku granicy obrębu ewidencyjnego 200508_2.0038 Usnarszczyzna, gmina Narew z obrębami ewidencyjnymi 2005062_2.0025 Trywieża, gmina Hajnówka, 200504_2.0017 Wólka i 200504_2.0003 Kamień, gmina Czyże oraz obrębu ewidencyjnego 200508_2.0025 Nowiny, gmina Narew z obrębami ewidencyjnymi 200508_2.0022 Łosinka, gmina Narew.

Postępowanie scaleniowe na obiekcie scaleniowym „Nowiny-Usnarszczyzna” zostało wszczęte postanowieniem Starosty Hajnowskiego nr GK.6620.11.8.2018 z dnia 15.07.2022 r. i zostało zgłoszone przez Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku w Starostwie Powiatowym w Hajnówce w dniu 12.05.2022 r. jako praca geodezyjna, dla której nadano identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych nr GK.6642.489.2022.

Ww. czynności są jednym z etapów prac geodezyjnych niezbędnych do opracowania projektu scalenia gruntów obiektu Nowiny-Usnarszczyzna”, w związku z realizacją porozumienia nr 1/2022, zawartego w dniu 10.05.2022 r., pomiędzy Starostą Hajnowskim a Wojewódzkim Biurem Geodezji w Białymstoku.

W związku z powyższym zapraszamy zainteresowanych do wzięcia udziału ww. opisanych czynnościach, których rozpoczęcie nastąpi w miejscach i dniu podanym w załącznikach nr 1, 2, 3.

Czynności przeprowadzi pracownik Wojewódzkiego Biura Geodezji w Białymstoku.

Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) o ww. czynnościach organ zawiadomi strony poprzez zamieszczenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Hajnówce, Urzędu Gminy Narew, Urzędu Gminy Czyże, Urzędu Gminy Hajnówka, w miejscowościach: Nowiny, Usnarszczyzna, Koweła, Łosinka położonych w gminie Narew; Kamień, Wólka położonych w gminie Czyże; Trywieża, położonej w gminie Hajnówka oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Hajnówce.

Pouczenie

Zawiadomieni właściciele (władający) nieruchomości proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie i miejscu z dokumentami potwierdzającymi ich tożsamość.

Nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety.

W przypadku usprawiedliwionego niestawiennictwa stron geodeta wstrzymuje czynności do czasu ustania przeszkody lub wyznaczenia pełnomocnika, nie dłużej jednak niż na okres jednego miesiąca (art. 32 ust. 4 ustawy z 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz § 32 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków).

W sytuacji niemożliwości wzięcia udziału w ww. czynnościach przez właściciela nieruchomości w jego imieniu może występować osoba legitymująca się odpowiednim, jednorazowym pełnomocnictwem, które zostanie dołączone do akt.

Informacji i wyjaśnień udziela:

 1. Jarosław Sacewicz - 85 662 36 46, e-mail: jaroslaw.sacewicz@wbg.wrotapodlasia.pl
 2. Piotr Wróblewski - tel. 517 286 744, e-mail: piotr.wroblewski@wbg.wrotapodlasia.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Powiat Hajnowski reprezentowany przez Starostę Hajnowskiego z siedzibą w Hajnówce (17-200), ul. A. Zina 1, tel. 85 682 27 18, fax 85 682 42 20, email: starostwo@powiat.hajnowka.pl. Jednostką obsługującą pracę Starosty Hajnowskiego jest Starostwo Powiatowe w Hajnówce w zakresie zadań określonych w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa.
 2. Z Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Hajnówce można skontaktować się pod adresem email: iod@powiat.hajnowka.pl.
 3. Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania administracyjnego mającego na celu wydanie decyzji administracyjnej zatwierdzającej projekt scalenia gruntów.
 4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych są upoważnieni pracownicy Starostwa Powiatowego w Hajnówce oraz inne podmioty, przy czym dokonujemy tego wyłącznie w sytuacji, gdy istnieje podstawa prawna do tego typy działań lub umowa.
 5. Dane osobowe będą przechowywane stosownie do kryteriów określonych w Instrukcji kancelaryjnej, w Jednolitym rzeczowym wykazie akt organów powiatu oraz urzędów obsługujących te organy oraz w Instrukcji archiwalnej. Wymienione regulatory stanowią załączniki do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. nr 14, poz. 67 z późn. zm.).
 6. Ma Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie Pana/Pani danych narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkiem wynikającym z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Jest Pan/Pani zobowiązany do podania danych osobowych, a konsekwencją nie podania ich będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku.
 9. Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz nie będą profilowane.
 10. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej.

W załączeniu:

 1. Załącznik nr 1 - Wykaz działek, których dotyczą czynności wymienione w zawiadomieniu.
 2. Załączniki graficzne nr 2 i nr 3 - Mapy rozpoczęcia czynności wymienionych w zawiadomieniu.

Z up. Starosty

Marzena Ostapczuk

ZASTĘPCA NACZELNIKA WYDZIAŁU

GEODEZJI KATASTRU i NIERUCHOMOŚCI

Otrzymują:

 1. Uczestnicy scaleni w drodze obwieszczenia poprzez wywieszenie zawiadomienia na okres 7 dni na tablicach ogłoszeń:
 • Starostwa Powiatowego w Hajnówce oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Hajnówce,
 • Urzędu Gminy Narew,
 • Urzędu Gminy Czyże,
 • Urzędu Gminy Hajnówka,
 • Wsi Nowiny, Usnarszczyzna, Koweła, Łosinka, gm. Narew,
 • Wsi Kamień, Wólka, gm. Czyże,
 • Wsi Trywieża, gm. Hajnówka
 1. Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku
 2. a/a
Postanowienie z dnia 20.10.2022 - powołanie zespołu do spraw scaleń

Hajnówka, dn. 20.10.2022 r.

GK.6620.11.8.2018

Postanowienie

Na postawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz.U.2022.2000) oraz art. 33a ust. 1, 2 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (t.j.Dz.U.2022.1223), zwanej dalej „ustawą”,

postanawiam

powołać zespół do spraw scaleń pełniący funkcje doradcze podczas szacunku porównawczego gruntów oraz opracowania projektu scalenia gruntów obiektu scaleniowego ,,Nowiny - Usnarszczyzna”, w następującym składzie:

 1. B.L. - sołtys wsi Nowiny i Usnarszczyzna,
 2. O.R. - sołtys wsi Koweła,
 3. O.M.- członek rady sołeckiej wsi Koweła,
 4. K.P. - członek rady sołeckiej wsi Koweła,
 5. B.A. - członek rady sołeckiej wsi Nowiny i Usnarszczyzna,
 6. L.H. - członek rady sołeckiej wsi Nowiny i Usnarszczyzna,
 7. G.G. - przedstawiciel KOWR,
 8. S.I. - przedstawiciel Gminy Narew,
 9. L.A.- właściciel gospodarstwa rolnego,
 10. G.A. - właściciel gospodarstwa rolnego,
 11. J.P. - właściciel gospodarstwa rolnego,

Uzasadnienie

Postanowieniem Starosty Hajnowskiego nr GK.6620.11.8.2018 z dn. 15.07.2022 r. zostało wszczęte postępowanie scaleniowe na obiekcie ,,Nowiny - Usnarszczyzna”, obejmujące obręb Nowiny, Usnarszczyzna i działki nr 201, 203, 204, 236, 237, 238 obrębu Koweła, gm. Narew, pow. hajnowski.

Zgodnie z art. 33a ust.1 ustawy w okresie obowiązywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego części stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonych na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2021 r. poz. 2069 i 2120 oraz z 2022 r. poz. 64, 655 i 974) lub w okresie obowiązywania stanu nadzwyczajnego oraz w okresie 30 dni od dnia odwołania tych stanów nie wybiera się rady uczestników scalenia oraz nie powołuje się zespołu, o którym mowa w art. 9 ust. 3, a funkcje tej rady sprawuje powołany przez starostę w drodze postanowienia zespół do spraw scaleń; w skład zespołu do spraw scaleń wchodzi sołtys wsi, której grunty tworzą obszar scalenia, dwóch albo trzech członków rady sołeckiej wsi, której grunty tworzą obszar scalenia, przedstawiciel Krajowego Ośrodka będącego uczestnikiem scalenia, przedstawiciel gminy, na której terenie są położone grunty objęte scaleniem, oraz dwóch albo trzech właścicieli gospodarstw rolnych wybranych przez starostę, których grunty znajdują się na obszarze objętym scaleniem; do postanowienia w sprawie powołania zespołu do spraw scaleń stosuje się odpowiednio przepisy art. 7 ust. 3 i 4;

Zgodnie z art. 33a ust. 2 ustawy jeżeli liczba uczestników scalenia jest większa niż 10 osób, rada uczestników scalenia albo zespół, o którym mowa w art. 9 ust. 3 - w przypadku ich wybrania przed wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii lub stanu nadzwyczajnego, albo zespół do spraw scaleń, na zebraniu zwołanym przez starostę, określa w formie uchwały zasady szacunku gruntów, o których mowa w art. 11 ust. 1, oraz wyraża w formie uchwały zgodę, o której mowa w art. 13 ust. 1; uchwały zapadają większością trzech czwartych głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków rady uczestników scalenia albo zespołu, o którym mowa w art. 9 ust. 3, albo zespołu do spraw scaleń.

W związku z powyższym rozstrzygnięto jak w sentencji postanowienia.

Na niniejsze postanowienie nie służy zażalenie.

Otrzymują:

 1. Uczestnicy postępowania scaleniowego w drodze obwieszczenia poprzez wywieszenie na okres 14 dni na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy i sołectwach właściwych ze względu na położenie nieruchomości objętych postępowaniem scaleniowym, w Starostwie Powiatowym w Hajnówce oraz na stronie internetowej i BIP Powiatu Hajnowskiego:
  • Urząd Gminy Narew - celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń,
  • Sołtys wsi Koweła – celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń,
  • Sołtys wsi Nowiny, Usnarszczyzna – celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń,
  • Starostwo Powiatowe w Hajnówce – celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń,
 2. Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku,
 3. KOWR Oddział Terenowy w Białymstoku,
 4. członkowie zespołu ds. scaleń (11 szt.)
 5. a/a.

Sp. A.P.

Starosta Hajnowski zwołuje zebranie ogólne uczestników scalenia gruntów obiektu „Nowiny-Usnarszczyzna"

Hajnówka, dn. 14.10.2022 r.

GK.6620.11.8.2018

Zawiadomienie

Zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (t.j. Dz.U. 2022.1223)

Starosta Hajnowski zwołuje zebranie ogólne

uczestników scalenia gruntów obiektu „Nowiny-Usnarszczyzna”, obejmującego obręby Nowiny, Usnarszczyzna i część obrębu Koweła, gm. Narew, pow. hajnowski, woj. podlaskie.

Zebranie odbędzie się w świetlicy wiejskiej we wsi Koweła w dniu 27 października 2022 r. (czwartek) o godz. 1000

Celem zebrania jest:

 1. Omówienie projektu ogólnego,
 2. Omówienie spraw dotyczących szerokości pasów drogowych na obiekcie „Nowiny-Usnarszczyzna”

Uczestnicy scalenia gruntów położonych na obszarze scalenia mogą uczestniczyć  w zebraniu osobiście lub przez pełnomocnika.

Otrzymują:

 1. Uczestnicy scalenia – (w drodze obwieszczenia poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Narew i sołectwach właściwych ze względu na położenie nieruchomości objętych postępowaniem scaleniowym, w Starostwie Powiatowym w Hajnówce oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Hajnówce),
 2. Gmina Narew
 3. KOWR
 4. Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku,
 5. Inspektor Nadzoru Geodezyjnego
 6. a/a
Zawiadomienie GK.6620.11.8.2018 z dnia 15.09.2022 - Starosta Hajnowski zawiadamia  o wszczęciu, z urzędu, postępowania w sprawie przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów położonych na terenie obrębów Nowiny, Usnarszczyzna

Hajnówka, dn. 15.09.2022 r.

GK.6620.11.8.2018

Zawiadomienie

Na podstawie art. 49, 49a, 61 § 1 i 4, 62, 73 oraz art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2021.735 ze zm.), art. 7d ust. 1 lit. a tiret 3 i art. 26 ust 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2021.1990 ze zm.) oraz § 3, § 4 pkt. 3, § 6, § 9 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów z dnia 12 września 2012 r. (Dz.U.2012.1246)

Starosta Hajnowski zawiadamia 

o wszczęciu, z urzędu, postępowania w sprawie przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów położonych na terenie obrębów Nowiny, Usnarszczyzna oraz działek ewidencyjnych nr 201, 203, 204, 236, 237, 238 położonych w obrębie Koweła, w gminie Narew, pow. hajnowski, woj. podlaskie, obejmującej działki wymienione w Wykazie działek objętych gleboznawczą klasyfikacją gruntów na terenie obiektu scaleniowego „Nowiny-Usnarszczyzna”, stanowiącego załączniku nr 1 do niniejszego zawiadomienia, o łącznej powierzchni 209,2787 ha.

Grunty objęte gleboznawczą klasyfikacją gruntów wchodzą w skład obiektu scaleniowego „Nowiny-Usnarszczyzna”. Postępowanie scaleniowe na obiekcie scaleniowym „Nowiny-Usnarszczyzna” zostało wszczęte postanowieniem Starosty Hajnowskiego nr GK.6620.11.8.2018 z dnia 15.07.2022 r.

Zgodnie z powołanym rozporządzeniem w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów, na gruntach objętych postępowaniem scaleniowym, z urzędu, przeprowadza się gleboznawczą klasyfikację gruntów, której efektem będzie aktualizacja danych ewidencyjnych w zakresie rodzaju użytku gruntowego, oznaczenia typu, rodzaju i gatunku gleby oraz klasy bonitacyjnej.

Stosownie do § 5 ust. 2 rozporządzenia, do przeprowadzenia czynności klasyfikacyjnych, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt. 1-3 upoważniona została klasyfikator Helena Orzechowska - Kiryluk, działająca w imieniu Wojewódzkiego Biura Geodezji w Białymstoku (telefon kontaktowy: 85 662 3646) – na podstawie upoważnienia Starosty Hajnowskiego nr GK.6622.23.2022 z dnia 13.09.2022 r.

Harmonogram przeprowadzenia prac klasyfikacyjnych obejmuje:

 • 10.2022 r. prace terenowe w godzinach 10.00 - 15.30,
 • 12-13.10.2022 r. prace terenowe w godzinach 9.00 - 15.30.

Czynności klasyfikacyjne rozpoczną się w dniu 11.10.2022 r. od godz. 10.00 zebraniem informacyjnym w świetlicy wsi Koweła.    

Jednocześnie, na podstawie § 9 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów z dnia 12 września 2012 r. (Dz.U.2012.1246) zawiadamia się, że projekt ustalenia klasyfikacji zostanie wyłożony do publicznego wglądu na okres 14 dni, w terminie od dnia 31.10.2022 r. do dnia 13.11.2022 r. w godzinach 730 – 1530, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Hajnówce ul. A. Zina 1, pok. nr 29. W okresie wyłożenia strony mogą zgłaszać zastrzeżenia do projektu klasyfikacji.

O decyzjach i innych czynnościach w powyższej sprawie organ będzie zawiadamiał strony poprzez obwieszczenie zamieszczone na tablicach ogłoszeń: w siedzibie Starostwa Powiatowego w Hajnówce, ul. A. Zina 1, w siedzibie Urzędu Gminy Narew, ul. Mickiewicza 101, w miejscowościach Nowiny, Usnarszczyzna i Koweła oraz w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Hajnówce (art. 49a Kpa).

Do przeprowadzenia prac scaleniowych jako geodeta - projektant, na obiekcie "Nowiny-Usnarszczyzna", upoważniony został Piotr Wróblewski, działająca w imieniu Wojewódzkiego Biura Geodezji w Białymstoku (telefon kontaktowy: 517 286 744)

Pouczenie

Zgodnie z § 6 pkt. 3 Rozporządzenia w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów, zawiadomienie doręcza się na adres wskazany w ewidencji gruntów i budynków. Pozostałe strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia w urzędzie starostwa powiatowego, urzędzie gminy, a także w miejscowości, na terenie której znajdują się grunty objęte klasyfikacją. Doręczenie zawiadomienia na adres wskazany w ewidencji gruntów i budynków jest skuteczne.

Na podstawie art. 9 i 10 § 1 Kpa, w toku postępowania strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Jak stanowi art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej. Zgodnie z treścią art. 49a Kodeksu postępowania administracyjnego, poza przypadkami, o których mowa w art. 49, organ może dokonywać zawiadomienia o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej w formie, o której mowa w art. 49 § 1, jeżeli w postępowaniu bierze udział więcej niż dwadzieścia stron. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, zawiadomienie jest w takim przypadku skuteczne wobec stron, które zostały na piśmie uprzedzone o zamiarze zawiadamiania ich w określony sposób. Do zawiadomienia stosuje się przepis art. 49 § 2.

Stosownie do art. 32, 33 §1, 33 § 2 Kpa – strona może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu.

Na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy Pgik, właściciele nieruchomości mają obowiązek zgłaszania właściwemu staroście zmiany danych objętych ewidencją gruntów i budynków, w terminie 30 dni, licząc od dnia powstania tych zmian. Obowiązek ten nie dotyczy zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków, wynikających z aktów normatywnych, prawomocnych orzeczeń sądowych, decyzji administracyjnych, aktów notarialnych, materiałów zasobu, wpisów w innych rejestrach publicznych oraz dokumentacji architektoniczno-budowlanej przechowywanej przez organy administracji architektoniczno-budowlanej.

Ogłoszenie niniejszego zawiadomienia w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Hajnowskiego nastąpiło w dniu 15.09.2022 r.

Z up. STAROSTY

Halina Leszczyńska

NACZELNIK WYDZIAŁU GEODEZJI,

KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI

Geodeta Powiatowy

      Otrzymują:

 1. Strony postępowania – właściciele działek objętych klasyfikacją gruntów
 2. Urząd Gminy Narew - celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń
 3. Sołtys wsi Nowiny, Usnarszczyzna– celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń
 4. Sołtys wsi Koweła – celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń
 5. Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku
 6. a/a
Zawiadomienie Starosty Hajnowskiego z dnia 4 sierpnia 2022, GK.6620.11.8.18 - Starosta Hajnowski zwołuje zebranie ogólne uczestników scalenia gruntów obiektu „Nowiny-Usnarszczyzna”

Hajnówka, dnia  4 sierpnia 2022r.

GK.6620.11.8.18

 

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 9 ust. 1 i 2 oraz art. 31 ustawy z dnia 26 marca 1982r. o scalaniu i wymianie gruntów (t.j. Dz.U. 2022.1223) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U. 2021.735),

Starosta Hajnowski zwołuje zebranie ogólne uczestników scalenia gruntów obiektu „Nowiny-Usnarszczyzna”,

obejmującego obręby Nowiny, Usnarszczyzna i część obrębu Koweła gm. Narew, pow. hajnowski, woj. podlaskie

Zebranie odbędzie się w świetlicy wiejskiej we wsi Koweła
w dniu 31 sierpnia 2022r. (środa) o godz. 1000

Celem zebrania jest:

 1. Omówienie ogólnych zasad scalenia gruntów i przedstawienie harmonogramu prac geodezyjnych.
 2. Poinformowanie uczestników scalenia o wydanym postanowieniu o wszczęciu postępowania scaleniowego.
 3. Wybór Rady uczestników scalenia (będącej społecznym organem doradczym, wybieranym i odwoływanym przez uczestników scalenia z każdej wsi objętej scaleniem).

Uczestnicy scalenia gruntów położonych na obszarze scalenia mogą uczestniczyć
w zebraniu osobiście lub przez pełnomocnika.

Z up. Starosty
Halina Leszczyńska
Naczelnik Wydziału Geodezji,
Katastru i Nieruchomości
Geodeta Powiatowy

POSTANOWIENIE  o wszczęciu postępowania scaleniowego gruntów obiektu „Nowiny-Usnarszczyzna”gm. Narew, pow. hajnowski, woj. podlaskie

Hajnówka, dnia 15 lipca 2022r.

Starostwo Powiatowe
      w Hajnówce

 

GK.6620.11.8.2018

 

POSTANOWIENIE

o wszczęciu postępowania scaleniowego gruntów obiektu „Nowiny-Usnarszczyzna”
gm. Narew, pow. hajnowski, woj. podlaskie.

Na podstawie art. 3 ust. 1 i 2, art. 7 ustawy z dnia 26 marca 1982r. o scalaniu i wymianie gruntów (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1223) oraz art. 61 §1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2021 poz. 735.), po rozpatrzeniu wniosków właścicieli gruntów położonych w obrębach ewidencyjnych Nowiny, Usnarszczyzna i Koweła, gm. Narew, pow. hajnowski, woj. podlaskie, o objęcie ich działek postępowaniem scaleniowym

postanawia się

 1. Wszcząć postępowanie w sprawie scalenia gruntów położonych na terenie obrębów Nowiny, Usnarszczyzna i części obrębu Koweła obejmującej działki nr 201, 203, 204, 236, 237, 238, gm. Narew, pow. hajnowski o łącznej powierzchni 209,2787 ha, oznaczonych na mapie obszaru scalenia, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego postanowienia.
 2. Wskazać, że projekt scalenia gruntów opracowuje upoważniony geodeta-projektant scalenia Pan Piotr Wróblewski, pracownik Wojewódzkiego Biura Geodezji w Białymstoku;
 • Uznać za uczestników postępowania scaleniowego osoby fizyczne i prawne wyszczególnione w wykazie uczestników scalenia gruntów obiektu „Nowiny-Usnarszczyzna”, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego postanowienia.
 1. Ostrzec, że jakiekolwiek zmiany w stanie zagospodarowania oraz własności nieruchomości gruntowych jak i ich obciążeń, bez zgody Starosty Hajnowskiego, nie będą brane pod uwagę przy wydzielaniu gruntów zamiennych;
 2. Określić przewidywany termin zakończenia prac scaleniowych na dzień 8 grudnia 2023r.

Informuje się, że:

niniejsze postanowienie, z chwilą gdy stanie się ostateczne, na wniosek starosty, podlega ujawnieniu w księgach wieczystych i ma ten skutek, że wszystkie późniejsze zmiany stanu własności jak i obciążeń pozostają bez wpływu na przebieg postępowania scaleniowego, chyba, że dokonane zostały za zgodą Starosty Hajnowskiego – zgodnie z art. 21 ust. 1 i 2 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów. W związku z tym:

- trwałe inwestycje na gruntach objętych postępowaniem scaleniowym dokonane bez zgody Starosty Hajnowskiego i wiedzy geodety – projektanta scalenia, nie będą brane pod uwagę przy wydzielaniu gruntów zamiennych,

- z chwilą wszczęcia postępowania scaleniowego obejmującego lasy i grunty leśne, wstrzymuje się wydawanie zezwoleń na wyrąb drzew, do czasu zakończenia postępowania (nie dotyczy cięć sanitarnych), a wydane zezwolenia na wyrąb drzew, nie zrealizowane do dnia wszczęcia postępowania tracą moc – zgodnie z art. 15 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów,

- nieuregulowany lub nieujawniony stan prawny gruntów tworzących obszar scalenie nie stanowi przeszkody do wszczęcia i prowadzenia postępowania scaleniowego oraz wydania decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów.

UZASADNIENIE

            Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów, postępowanie scaleniowe zostało wszczęte na wniosek właścicieli większości gruntów, których łączny obszar przekracza połowę powierzchni projektowanego obszaru scalenia obiektu „Nowiny-Usnarszczyzna”.

Łączny obszar gruntów objętych wnioskami wynosi 166,0096 ha, co stanowi 79,32 % powierzchni obszaru scalenia. Ogólna powierzchnia obiektu „Nowiny-Usnarszczyzna” wynosi 209,2787 ha i składają się na nią grunty z obrębów Nowiny, Usnarszczyzna i działki nr 201, 203, 204, 236, 237, 238 obrębu Koweła, gm. Narew, pow. hajnowski.

Wobec opisanego stanu istniejącego i niekorzystnych warunków gospodarowania
w rolnictwie uznaje się za uzasadnione przeprowadzenie scalenia gruntów, którego celem jest:

 1. Poprawa struktury obszarowej poszczególnych gospodarstw rolnych oraz gruntów leśnych, zmniejszenie ilości działek ewidencyjnych oraz likwidacja szachownicy działek –                a poprzez to poprawa efektywności gospodarowania oraz zmniejszenie kosztów transportu   i ułatwienie mechanizacji upraw polowych, dostosowanie granic działek do systemu urządzeń melioracji wodnych oraz rzeźby terenu.
 2. Likwidacja współwłasności i wspólnoty gruntowej.
 3. Wytyczenie i urządzenie funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych do gruntów rolnych,
  a także dojazdów do zabudowań gospodarczych dostosowanych do współczesnych maszyn rolniczych.
 4. Wydzielenie niezbędnych gruntów na cele infrastruktury technicznej oraz społecznej bez procedury wywłaszczeniowej.
 5. Opracowanie dla scalonych gruntów dokumentacji katastralnej o aktualnie wymaganych parametrach technicznych, stworzenie warunków do synchronizowania dokumentacji katastralnej z księgami wieczystymi w sposób systemowy.
 6. Przeprowadzenie prac związanych z zagospodarowaniem poscaleniowym, m. in. poszerzenie istniejących dróg, likwidację dróg nieistniejących na gruncie i projektowanie nowych dróg w celu zapewnienia dostępu do nich wszystkich działek ewidencyjnych oraz poprawę stanu technicznego istniejących dróg i modernizację elementów infrastruktury drogowej.

Stosownie do art. 20 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów, stan własności oraz posiadania gruntów określono według danych ewidencji gruntów.

Prace scaleniowe koordynuje i wykonuje Samorząd Województwa Podlaskiego przy pomocy jednostki organizacyjnej – Wojewódzkiego Biura Geodezji w Białymstoku.

Finansowanie prac scaleniowych oraz późniejszego zagospodarowania poscaleniowego nastąpi z krajowych środków publicznych oraz ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w  ramach operacji typu: Scalania gruntów, działania: Inwestycje w środki trwałe, poddziałania: Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Mając powyższe na uwadze, po spełnieniu obligatoryjnych wymogów określonych w przepisach obowiązującego prawa, należało orzec jak w sentencji niniejszego postanowienia.

POUCZENIE

Stosownie do art. 7 ust. 3 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów, w związku z art. 141 Kpa, na niniejsze postanowienie służy, uczestnikom postępowania scaleniowego, prawo wniesienia zażalenia do Wojewody Podlaskiego, za pośrednictwem Starosty Hajnowskiego,         w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

Na podstawie art. 7 ust. 3 i 4  ustawy o scalaniu i wymianie gruntów, postanowienie uważa się za doręczone wszystkim uczestnikom scalenia wraz z upływem terminu wywieszenia, na okres 14 dni, na tablicach ogłoszeń: w Urzędzie Gminy Narew, we wsiach, których grunty tworzą obszar scalenia, tj. Nowiny, Usnarszczyzna, Koweła oraz opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Hajnówce.

Z up. Starosty Halina Leszczyńska Naczelnik Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości, Geodeta Powiatowy

 

{"register":{"columns":[]}}