W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

„Scalanie gruntów” na obiekcie Eliaszuki i inne - gmina Narewka

Logotypy projektu: od lewej Flaga Unii Europejskiej (na niebieski tle 12 gwiazdek tworzących koło), Herb Powiatu Hajnowskiego (na żółto - zielonym tle żubr i dwa świerki), logo Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Na niebieskim tle czerwone kłosy, grafika domu i pola. Całość okalają niebieskie gwiazdy)

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Tytuł operacji:

Realizacja projektu scalenia gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu „Eliaszuki i inne”, gm. Narewka, pow. hajnowski, woj. podlaskie.

Cel  operacji:

Poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych poprzez wykonanie scalenia gruntów i prac poscaleniowych obiektu „Eliaszuki i inne”.

Cel szczegółowy operacji:

Poprawa wyników gospodarczych wszystkich gospodarstw oraz ułatwienie restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw, szczególnie z myślą o zwiększeniu uczestnictwa w rynku i zorientowanie na rynek a także zróżnicowanie produkcji rolnej (2A).

Przewidywane wyniki operacji:

Powierzchnia gruntów objętych postępowaniem scaleniowym: 2 514,9856 ha

 •  w tym pow. gruntów rolnych : 1 459,0581 ha
 • pow. gruntów leśnych: 927,9115 ha

Operacja zostanie zrealizowana na obiekcie „Eliaszuki i inne”, w skład którego wchodzą grunty położone na terenie obrębów Eliaszuki, Planta, Mikłaszewo gm. Narewka, pow. hajnowski wraz z obrębami przyległymi Grodzisk, Suszczy Borek, Michnówka, Stare Lewkowo gm. Narewka pow. hajnowski, Rybaki gm. Narew, pow. hajnowski, Bieńdziuga, Suszcza, Odnoga gm. Michałowo,  pow. białostocki

Beneficjent: Powiat Hajnowski
Wartość projektu: 19 234 241,66 zł.,
Wartość dofinansowania ze środków EFRROW: 12 238 747,00 zł.

Operacja pn. „Realizacja projektu scalenia gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu „Eliaszuki i inne”, gm. Narewka, pow. hajnowski, woj. podlaskie”  współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Inwestycje w środki trwałe Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Kalendarium prac

2018 rok:

POSTANOWIENIE

Hajnówka, dnia 6 grudnia 2018r.

GK.6620.11.18.2014

POSTANOWIENIE o wszczęciu postępowania scaleniowego gruntów obiektu „Eliaszuki i inne”

Na podstawie art. 3 ust. 1 i 2, art. 7 ustawy z dnia 26 marca 1982r. o scalaniu i wymianie gruntów (t.j. Dz.U. 2018 poz. 908 z późn. zm.) oraz art. 61 §1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2018 poz. 2096 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosków właścicieli gruntów położonych w obrębach ewidencyjnych Eliaszuki, Planta, Mikłaszewo, Grodzisk, Suszczy Borek, Michnówka, Stare Lewkowo gm. Narewka pow. hajnowski, Rybaki gm. Narew, pow. hajnowski, Bieńdziuga, Suszcza, Odnoga gm. Michałowo, pow. białostocki, o objęcie ich działek postępowaniem scaleniowym
postanawia się

 •     Wszcząć postępowanie w sprawie scalenia gruntów położonych na terenie obrębów Eliaszuki, Planta, Mikłaszewo gm. Narewka, pow. hajnowski wraz z obrębami przyległymi Grodzisk, Suszczy Borek, Michnówka, Stare Lewkowo gm. Narewka pow. hajnowski, Rybaki gm. Narew, pow. hajnowski, Bieńdziuga, Suszcza, Odnoga gm. Michałowo, pow. białostocki o łącznej powierzchni 2 514,9856 ha, oznaczonym na mapie obszaru opracowania, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego postanowienia.
 •     Wskazać, że projekt scalenia gruntów opracowuje upoważniony geodeta-projektant scalenia Pan Krzysztof Zajkowski, pracownik Wojewódzkiego Biura Geodezji w Białymstoku;
 •     Uznać za uczestników postępowania scaleniowego osoby fizyczne i prawne wyszczególnione w wykazie uczestników scalenia gruntów obiektu „Eliaszuki i inne”, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego postanowienia
 •     Ostrzec, że jakiekolwiek zmiany w stanie zagospodarowania oraz własności nieruchomości gruntowych jak i ich obciążeń, bez zgody Starosty Hajnowskiego, nie będą brane pod uwagę przy wydzielaniu gruntów zamiennych;
 •     Określić przewidywany termin zakończenia prac scaleniowych na dzień 30.06.2021r.

Informuje się, że:
niniejsze postanowienie, z chwilą gdy stanie się ostateczne, na wniosek starosty, podlega ujawnieniu w księgach wieczystych i ma ten skutek, że wszystkie późniejsze zmiany stanu własności jak i obciążeń pozostają bez wpływu na przebieg postępowania scaleniowego, chyba, że dokonane zostały za zgodą Starosty Hajnowskiego - zgodnie z art. 21 ust. 1 i 2 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów. W związku z tym:

 •     trwałe inwestycje na gruntach objętych postępowaniem scaleniowym dokonane bez zgody Starosty Hajnowskiego i wiedzy geodety - projektanta scalenia, nie będą brane pod uwagę przy wydzielaniu gruntów zamiennych,
 •     z chwilą wszczęcia postępowania scaleniowego obejmującego lasy i grunty leśne, wstrzymuje się wydawanie zezwoleń na wyrąb drzew, do czasu zakończenia postępowania (nie dotyczy cięć sanitarnych), a wydane zezwolenia na wyrąb drzew, nie zrealizowane do dnia wszczęcia postępowania tracą moc - zgodnie z art. 15 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów,
 •     w przypadku prowadzenia przez Sąd postępowania spadkowego, zainteresowani uczestnicy scalenia winni powiadomić o tym fakcie Starostę Hajnowskiego, a starosta zawiadomi wówczas Sąd o prowadzonym postępowaniu scaleniowym.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów, postępowanie scaleniowe zostało wszczęte na wniosek właścicieli większości gruntów, których łączny obszar przekracza połowę powierzchni projektowanego obszaru scalenia obiektu „Eliaszuki i inne”.

Łączny obszar gruntów objętych wnioskami wynosi 1 850,1806 ha, co stanowi 73,6 % powierzchni obszaru scalenia. Ogólna powierzchnia obiektu „Eliaszuki i inne” wynosi 2 514,9856 ha i składają się na nią grunty z obrębów Eliaszuki, Planta, Mikłaszewo oraz działki z sąsiednich obrębów: Grodzisk, Suszczy Borek, Michnówka, Stare Lewkowo gm. Narewka pow. hajnowski, Rybaki gm. Narew, pow. hajnowski, Bieńdziuga, Suszcza, Odnoga gm. Michałowo, pow. białostocki.

Rozszerzenie obszaru scalenia o grunty z obrębu Rybaki gm. Narew pow. hajnowski wynikło z potrzeby regulacji linii granicznej rzeki Narewka, natomiast dodanie do scalenia działek z obr. Bieńdziuga, Suszcza i Odnoga gm. Michałowo pow. białostocki wiąże się z regulacją przebiegu granic obrębu Eliaszuki oraz fragmentu rzeki Narew oraz dróg gminnych. Ponadto, w związku z planowaną realizacją zagospodarowania poscaleniowego oraz regulacją granic obiektu, włączono do obszaru scalenia działki z obr. Suszczy Borek i Grodzisk, stanowiące fragment drogi gminnej.

Z obszaru scalenia zostały wyłączone działki z obr. Mikłaszewo i Planata o łącznej pow. 94,5096 ha. Są to tereny w użytkowaniu PKP, tereny przemysłowe oraz tereny przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele nierolne i nieleśne.

Wobec opisanego stanu istniejącego i niekorzystnych warunków gospodarowania w rolnictwie uznaje się za uzasadnione przeprowadzenie scalenia gruntów, którego celem jest:

 •     Poprawa struktury obszarowej poszczególnych gospodarstw rolnych oraz gruntów leśnych, zmniejszenie ilości działek ewidencyjnych oraz likwidacja szachownicy działek - a poprzez to poprawa efektywności gospodarowania oraz zmniejszenie kosztów transportu i ułatwienie mechanizacji upraw polowych, dostosowanie granic działek do systemu urządzeń melioracji wodnych oraz rzeźby terenu, likwidacja współwłasności i wspólnot gruntowych.
 •      Wytyczenie i urządzenie funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz leśnych, a także dojazdów do zabudowań gospodarczych dostosowanych do współczesnych maszyn rolniczych.
 •     Wydzielenie niezbędnych gruntów na cele infrastruktury technicznej oraz społecznej bez procedury wywłaszczeniowej.
 •     Opracowanie dla scalonych gruntów dokumentacji katastralnej o aktualnie wymaganych parametrach technicznych, stworzenie warunków do synchronizowania dokumentacji katastralnej z księgami wieczystymi w sposób systemowy.
 •     Przeprowadzenie prac związanych z zagospodarowaniem poscaleniowym, m. in. poszerzenie istniejących dróg, likwidację dróg nieistniejących na gruncie i projektowanie nowych dróg w celu zapewnienia dostępu do nich wszystkich działek ewidencyjnych oraz poprawę stanu technicznego istniejących dróg i modernizację elementów infrastruktury drogowej.

Stosownie do art. 20 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów, stan własności oraz posiadania gruntów określono według danych ewidencji gruntów.

Prace scaleniowe koordynuje i wykonuje Samorząd Województwa Podlaskiego przy pomocy jednostki organizacyjnej - Wojewódzkiego Biura Geodezji w Białymstoku.

Finansowanie prac scaleniowych oraz późniejszego zagospodarowania poscaleniowego nastąpi z krajowych środków publicznych oraz ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego

w ramach operacji typu: Scalania gruntów, działania: Inwestycje w środki trwałe, poddziałania: Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Mając powyższe na uwadze, po spełnieniu obligatoryjnych wymogów określonych w przepisach obowiązującego prawa, należało orzec jak w sentencji niniejszego postanowienia.

Pouczenie

Stosownie do art. 7 ust. 3 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów, w związku z art. 141 Kpa, na niniejsze postanowienie służy, uczestnikom postępowania scaleniowego, prawo wniesienia zażalenia do Wojewody Podlaskiego, za pośrednictwem Starosty Hajnowskiego w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

Postanowienie uważa się za doręczone wszystkim uczestnikom scalenia z chwilą odczytania na zebraniu uczestników scalenia, zwołanym przez Starostę Hajnowskiego oraz upływem terminu wywieszeniu, na okres 14 dni, na tablicach ogłoszeń: w Starostwie Powiatowym w Hajnówce, w Urzędach Gminy oraz we wsiach, na terenie których położone są grunty objęte scaleniem, tj. w Urzędzie Gminy Narewka, Urzędzie Gminy Narew, Urzędzie Gminy Michałowo, we wsiach: Eliaszuki, Planta, Mikłaszewo, Grodzisk, Suszczy Borek, Michnówka, Stare Lewkowo, Rybaki, Bieńdziuga, Suszczą Odnoga. Treść przedmiotowego postanowienia zostanie opublikowana na stronie internetowej www.powiat.hainowka.pl.


Z up. Starosty

Halina Leszczyńska

Naczelnik Wydziału Geodezji Katastru i Nieruchomości

Zawiadomienie o zebraniu uczestników scalenia

Hajnówka, dnia 7 grudnia 2018r.
GK.6620.11.18.2014
ZAWIADOMIENIE
Zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 26 marca 1982r. o scalaniu i wymianie gruntów
(t.j. Dz.U. 2018 poz. 908 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. -
Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U. 2018 poz. 2096 z późn. zm.)
Zwołuję zebranie ogólne
uczestników scalenia gruntów obiektu „Eliaszuki i inne”
obejmującego obręby Eliaszuki, Planta, Mikłaszewo gm. Narewka, pow. hajnowski, wraz z gruntami przyległymi położonymi w obrębach: Michnówka, Suszczy Borek, Grodzisk, Stare Lewkowo gm. Narewka, Rybaki gm. Narew, pow. hajnowski, Bieńdziuga, Suszcza, Odnoga gm. Michałowo, pow. białostocki, woj. podlaskie.
Zebranie odbędzie się w dniu
19 grudnia 2018r. (środa) o godz. 12°°
w lokalu świetlicy wiejskiej we wsi Planta.
Celem zebrania jest odczytanie postanowienia Starosty Hajnowskiego
o wszczęciu postępowania scaleniowego gruntów
obiektu „Eliaszuki i inne”.
Z uwagi na bardzo ważny charakter sprawy, obecność jest obowiązkowa


Starosta Hajnowski

Andrzej Skiepko

2019 rok:

Zawiadomienie o zebraniu ogólnym uczestników scalenia gruntów "Eliaszuki i inne"

Hajnówka, dnia 18 stycznia 2019r.
GK.6620.11.18.2014

ZAWIADOMIENIE


Na podstawie art. 9 ust. 1, 2 oraz art. 31 ustawy z dnia 26 marca 1982r. o scalaniu i wymianie gruntów (t.j. Dz.U. 2018 poz. 908 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U. 2018
poz. 2096 z późn. zm.)

Zwołuje się zebranie ogólne

uczestników scalenia gruntów obiektu „Eliaszuki i inne” obejmującego obręby Eliaszuki, Planta, Mikłaszewo gm. Narewka, pow. hajnowski, wraz z gruntami przyległymi położonymi w obrębach: Michnówka, Suszczy Borek, Grodzisk, Stare Lewkowo gm. Narewka, Rybaki gm. Narew, pow. hajnowski, Bieńdziuga, Suszcza, Odnoga gm. Michałowo, pow. białostocki, woj. podlaskie.
Zebranie odbędzie się w dniu 5 lutego 2019r. (wtorek) o godz. 10°° w lokalu świetlicy wiejskiej we wsi Lewkowo Stare.
Celem zebrania jest wybór Rady uczestników scalenia.
Rada uczestników scalenia jest społecznym organem doradczym, wybieranym i odwoływanym przez uczestników scalenia z każdej wsi objętej scaleniem.
Z uwagi na bardzo ważny charakter sprawy, obecność jest obowiązkowa.

Postanowienie z dnia 06.12.2018 o wszczęciu postępowania scaleniowego gruntów obiektu "Eliaszuki i inne"

 

Zawiadomienie o zebraniu uczestników scalenia gruntów Obiektu Eliaszuki i inne

 

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania z dnia 12 czerwca 2019 r., GK.6620.11.18.2014

Hajnówka, dnia 12 czerwca 2019r.
GK.6620.11.18.2014

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 61 § 1 i 4, art. 62 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz.U.2018.2096), art. 22 ust 1 i art. 26 ust 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.Dz.U.2019.725) oraz § 4 pkt. 3, § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów z dnia 12 września 2012 r. (Dz.U.2012.1246), zawiadamia się o wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie przeprowadzenia aktualizacji i gleboznawczej klasyfikacji gruntów położonych na terenie obrębów Eliaszuki, Planta, Mikłaszewo gm. Narewka, pow. hajnowski wraz z obrębami przyległymi Grodzisk, Suszczy Borek, Michnówka, Stare Lewkowo gm. Narewka pow. hajnowski, Rybaki gm. Narew, pow. hajnowski, Bieńdziuga, Suszcza, Odnoga gm. Michałowo, pow. białostocki, które wchodzą w skład obiektu scaleniowego „Eliaszuki i inne”, objętych postępowaniem scaleniowym na podstawie postanowienia Starosty Hajnowskiego nr GK.6620.11.18.2014 z dnia 6 grudnia 2018r.
Zgodnie z w/w rozporządzeniem na gruntach objętych postępowaniem scaleniowym z urzędu przeprowadza się gleboznawcza klasyfikacje gruntów, której efektem będzie aktualizacja danych ewidencyjnych w zakresie oznaczenia użytków gruntowych i klas gleboznawczych gruntów.
Do przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów, na obszarze objętym postępowaniem scaleniowym na obiekcie „Eliaszuki i inne”, upoważniony został Pan Paweł Kowejsza, działający w imieniu Wojewódzkiego Biura Geodezji w Białymstoku (telefon kontaktowy: 519 154 716) – na podstawie upoważnienia Starosty Hajnowskiego nr GK.6620.11.18.2014 z dnia 12 czerwca 2019r.  
Harmonogram przeprowadzenia prac klasyfikacyjnych obejmuje:

 • 24 lipca 2019r. - zwołanie zebrania uczestników scalenia posiadających grunty w obrębach Eliaszuki, Michnówka, Stare Lewkowo gm. Narewka, pow. hajnowski, obr. Rybaki gm. Narew, pow. hajnowski, obr. Bieńdziuga, Suszca, Odnoga gm. Michałowo, pow. białostocki, celem poinformowania o procedurze przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów. Zebranie odbędzie się o godz. 900  w świetlicy wiejskiej we wsi  Eliaszuki.
 • 25 lipca – 2 sierpnia 2019r. – prace terenowe związane z gleboznawczą klasyfikacją gruntów w obrębie Eliaszuki Narewka, pow. hajnowski,
 • 5 sierpnia 2019r. – prace terenowe związane z gleboznawczą klasyfikacją gruntów  w  obrębach Michnówka i Stare Lewkowo gm. Narewka, pow. hajnowski, obrębie Rybaki gm. Narew,   hajnowski, obrębach Bieńdziuga, Suszcza, Odnoga gm. Michałowo, pow. białostocki,
 • 6 sierpnia 2019r. - zwołanie zebrania uczestników scalenia posiadających grunty w obrębach Grodzisk, Mikłaszewo, Planta, Suszczy Borek gm. Narewka, pow. hajnowski, celem poinformowania o procedurze przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów. Zebranie odbędzie się o godz. 9.00  w świetlicy wiejskiej we wsi Mikłaszewo.
 • 7 sierpnia – 14 sierpnia 2019r. – prace terenowe związane z gleboznawczą klasyfikacją gruntów  na obrębie Mikłaszewo gm. Narewka, pow. hajnowski.
 • 19 sierpnia – 23 sierpnia 2019r. – prace terenowe związane z gleboznawczą klasyfikacją gruntów w obrębach Grodzisk, Planta oraz Suszczy Borek gm. Narewka, pow. hajnowski.

Jednocześnie na podstawie § 9 ust. 1 rozporządzenia zawiadamia się, że projekt ustalenia klasyfikacji zostanie wyłożony do publicznego wglądu na okres 14 dni,  od dnia 7 października 2019r. do dnia 20 października 2019r. w godzinach 8.00 – 15.00,  w siedzibie Starostwa Powiatowego w Hajnówce ul. A. Zina 1, pok. nr 29.
W okresie wyłożenia strony mogą zgłaszać zastrzeżenia do projektu klasyfikacji.
Zawiadomienie doręcza się na adres wskazany w ewidencji gruntów i budynków. Pozostałe strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia. Doręczenie zawiadomienia na adres wskazany w ewidencji gruntów i budynków jest skuteczne (§6 pkt.3 rozporządzenia).
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, to jest umieszczenia na tablicy ogłoszeń w miejscowościach Eliaszuki, Planta, Mikłaszewo, Grodzisk, Suszczy Borek, Michnówka, Lewkowo Stare, Rybaki, Suszcza, Bieńdziuga, Odnoga-Kużmy, w Urzędzie Gminy Narewka, w Urzędzie Gminy Narew, w Urzędzie Gminy Michałowo oraz  w Starostwie Powiatowym w Hajnówce.

Pouczenie

Na podstawie art. 9 i 10 § 1 Kpa, w toku postępowania strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz wypowiedzieć się co d zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, w tym adresu elektronicznego. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny (art. 41 Kpa).

Postanowienie GK.6620.11.18.2014 z dnia 25 czerwca 2019 r. - postanowienie o powołaniu Komisji pełniącej funkcje doradcze

Hajnówka, dnia 25 czerwca 2019r.
GK.6620.11.18.2014

Postanowienie

Na postawie art. 123 § 1, art. 124 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz.U.2018.2096) oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 26 marca 1982r. o scalaniu i wymianie gruntów (t.j.Dz.U.2018.908), zwanej dalej „ustawą”

Postanawiam

powołać Komisję pełniącą funkcje doradcze podczas szacunku porównawczego gruntów oraz opracowaniu projektu scalenia gruntów obiektu scaleniowego ,,Eliaszuki i inne”, objętych postanowieniem Starosty Hajnowskiego nr GK.6620.11.18.2014 z dnia 6 grudnia 2018r.  o wszczęciu postępowania scaleniowego, w skład której wchodzą:

 1. Paweł Trusiewicz – przewodniczący Rady uczestników scalenia obiektu ,,Eliaszuki i inne”;
 2. Mikołaj Kuncewicz – członek Rady uczestników scalenia obiektu ,,Eliaszuki i inne”;
 3. Aleksander Charkiewicz – członek Rady uczestników scalenia obiektu ,,Eliaszuki i inne”;
 4. Włodzimierz Rejent – członek Rady uczestników scalenia obiektu ,,Eliaszuki i inne”;
 5. Michał Charkiewicz – członek Rady uczestników scalenia obiektu ,,Eliaszuki i inne”;
 6. Aleksy Wróblewski – członek Rady uczestników scalenia obiektu ,,Eliaszuki i inne”;
 7. Nina Latkowska  – członek Rady uczestników scalenia obiektu ,,Eliaszuki i inne”;
 8. Feliksa Borkowska – członek Rady uczestników scalenia obiektu ,,Eliaszuki i inne”;
 9. Krystyna Trusiewicz – członek Rady uczestników scalenia obiektu ,,Eliaszuki i inne”;
 10. Mirosław Leoniewski – członek Rady uczestników scalenia obiektu ,,Eliaszuki i inne”;
 11. Mikołaj Krętowski – członek Rady uczestników scalenia obiektu ,,Eliaszuki i inne”;
 12. Jarosław Stocki - członek Rady uczestników scalenia obiektu ,,Eliaszuki i inne”;
 13. Piotr Stocki – przedstawiciel Podlaskiej Izby Rolniczej;
 14. Marzena Ostapczuk – przedstawiciel Starosty Hajnowskiego;                            

Do Komisji pełniącej funkcje doradcze należą zadania określone w ustawie o scalaniu i wymianie gruntów, a w szczególności:

 1. udział w szacowaniu gruntów – funkcja doradcza (art. 10 ust. 1 ustawy),
 2. udział w opracowaniu projektu scalenia – funkcja doradcza (art. 10 ust. 1 ustawy),
 3. badanie zastrzeżeń do szacunku gruntów – (art. 12 ust. 3 ustawy),
 4. doradczy głos przy sporządzaniu projektu scalenia gruntów – (art. 22 ust. 2 ustawy),
 5. opiniowanie zastrzeżeń do projektu scalenia gruntów – (art. 24 ust. 2 ustawy).

Uzasadnienie

Do opracowania szacunku porównawczego gruntów i projektu scalenia został upoważniony geodeta-projektant scalenia Pan Krzysztof Zajkowski, pracownik Wojewódzkiego Biura Geodezji w Białymstoku. Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy upoważniony geodeta wykonuje szacunek gruntów i opracowuje projekt scalenia przy udziale komisji pełniącej funkcje doradcze. Komisję powołuje Starosta, a w skład Komisji wchodzą: wszyscy uczestnicy scalenia, a jeśli liczba uczestników jest większa niż 10 osób – rada uczestników scalenia; przedstawiciel społeczno-zawodowych organizacji rolników, przedstawiciel KOWR będącego uczestnikiem scalenia; przedstawiciel starosty, na którego terenie działania są położone grunty objęte scaleniem, przedstawiciel izby rolniczej, na której terenie działania są położone grunty objęte scaleniem.
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, pismem z dnia 2019-06-05 znak: BIA.WKYR.45.8.2019.DS.3 poinformował Starostę Hajnowskiego, iż przedstawiciel KOWR nie będzie brał udziału w pracach Komisji w postępowaniu scaleniowym gruntów obiektu „Eliaszuki i inne”.
Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy, Komisja wybiera przewodniczącego spośród swoich członków.
Na niniejsze postanowienie nie służy zażalenie.

Z up. STAROSTY Halina Leszczyńska
Naczelnik Wydziału Geodezji Katastru i Nieruchomości
Geodeta Powiatowy

ZAWIADOMIENIE GK.6620.11.18.2014 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Hajnówka, dnia 26 czerwca 2019r.
GK.6620.11.18.2014

ZAWIADOMIENIE

W związku z prowadzonym postępowaniem scaleniowym obiektu „Eliaszuki i inne”, gm. Narewka, na podstawie art. 49 ustawy  z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz.U.2018.2096),
zawiadamia się o zwołaniu zebrania ogólnego uczestników scalenia gruntów obiektu „Eliaszuki i inne” obejmującego obręby Eliaszuki, Planta, Mikłaszewo gm. Narewka, pow. hajnowski, wraz z gruntami przyległymi położonymi w obrębach: Michnówka, Suszczy Borek, Grodzisk, Stare Lewkowo gm. Narewka, Rybaki gm. Narew, pow. hajnowski, Bieńdziuga, Suszcza, Odnoga  gm. Michałowo, pow. białostocki, woj. podlaskie,  które odbędzie się
19 lipca 2019r. (piątek), o godz. 900 w lokalu świetlicy wiejskiej we wsi Lewkowo Stare.
Celem spotkania jest omówienie projektu ogólnego scalenia,
Proszę uczestników scalenia lub ich pełnomocników o udział w zebraniu.

Z up. STAROSTY
Halina Leszczyńska
Naczelnik Wydziału Geodezji Katastru i Nieruchomości
Geodeta Powiatowy

Zawiadomienie o zebraniu dot. scalenia ELIASZUKI

Hajnówka, dnia 15 listopada 2019r.
GK.6620.11.18.2014

ZAWIADOMIENIE

W związku z prowadzonym postępowaniem scaleniowym obiektu „Eliaszuki  i inne”, gm. Narewka, na podstawie art. 11, art. 13 i art. 31ustawy z dnia 26 marca 1982r. o scalaniu i wymianie gruntów (t.j. Dz.U.2018.908) oraz art. 49 ustawy z dnia  14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz.U.2018.2096)

Starosta Hajnowski zawiadamia, że w dniu 4 grudnia 2019r. (środa) o godz. 1000 w lokalu świetlicy wiejskiej we wsi Lewkowo Stare odbędzie się zebranie uczestników scalenia prowadzonego na obiekcie „Eliaszuki i inne” gm. Narewka
Celem zebrania jest:

 • podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad szacunku porównawczego gruntów, określenia wartości dla poszczególnych klas bonitacyjnych,
 • z uwzględnieniem ich położenia oraz innych czynników mających wpływ na wartość gruntów,
 • przedstawienie i omówienie zmian do projektu ogólnego.

Art. 13 ust. 2 ustawy o scalaniu  i wymianie gruntów stanowi, że uchwała w sprawie określenia zasad szacunku gruntów, jest podejmowana na zebraniu zwołanym przez starostę. Uchwały zapadają większością trzech czwartych głosów w obecności co najmniej połowy liczby uczestników scalenia. W razie niepodjęcia uchwały na zebraniu zwołanym w pierwszym terminie, za ważną uważa się uchwałę podjętą większością trzech czwartych głosów uczestników scalenia obecnych na zebraniu zwołanym w drugim terminie.
W przypadku niepodjęcia uchwały na zebraniu zwołanym w I terminie,  tj. 4 grudnia 2019r. o godz. 1000, ustala się II termin zebrania na dzień  4 grudnia 2019r. (środa) o godz. 1030, w lokalu świetlicy wiejskiej w Lewkowie Starym.
Z uwagi na ważność spraw, proszę o wzięcie udziału w zebraniu.
Starosta Hajnowski

Zasady szacunku - protokoły z zebrania

Protokoły w załączeniu

UCHWAŁA z dn. 4 grudnia 2019r. w sprawie ustalenia zasad  szacunku

UCHWAŁA

z  dnia 4 grudnia 2019 roku

w sprawie określenia zasad szacunku gruntów objętych scaleniem na obiekcie ,,Eliaszuki i inne” obejmującego obręby Eliaszuki, Planta, Mikłaszewo gm. Narewka, pow. hajnowski, wraz z gruntami przyległymi położonymi w obrębach: Michnówka, Suszczy Borek, Grodzisk, Stare Lewkowo gm. Narewka, Rybaki gm. Narew, pow. hajnowski, Bieńdziuga, Suszcza, Odnoga gm. Michałowo, pow. białostocki, woj. podlaskie.

My uczestnicy scalenia gruntów w/w obiektu zaznajomieni z naszymi prawami, dotyczącymi określenia zasad szacunku porównawczego gruntów, w myśl art. 11 i 13 ust. 2 ustawy z dnia 26 marca 1982 roku o scalaniu i wymianie gruntów (j.t. Dz. U. z 2018r. poz. 908), wymaganą ustawowo większością ¾ głosów obecnych uczestników scalenia (lista głosujących w załączeniu), na zebraniu zwołanym w drugim terminie,  określamy następujące zasady szacunku porównawczego gruntów objętych scaleniem:

Wariant I

20 000 zł

Średnia wartość szacunkowa w PLN za 1 ha

Użytek i klasa

Współczynnik

Wartość

Wartość MPZT oraz WZ

Grunty zakrzaczone i zakamienione - współcz. 0.8

R IVa

1,2

24 000 zł

48 000 zł

19 200 zł

R IVb

1,1

22 000 zł

44 000 zł

17 600 zł

R V

1,0

20 000 zł

40 000 zł

16 000 zł

R VI

0,9

18 000 zł

36 000 zł

14 400 zł

20 000 zł

 

 

 

 

Ł,Ps IV

1,1

22 000 zł

44 000 zł

 17 600 zł

Ł, Ps V

1,0

20 000 zł

40 000 zł

16 000 zł

Ł, Ps VI

0,9

18 000 zł

36 000 zł

14 000 zł

 

 

 

 

Ls IV

 

18 000 zł

oraz wartość drzewostanu

Ls V

 

16 000 zł

oraz wartość drzewostanu

Ls VI

 

14 000 zł

oraz wartość drzewostanu

Lz

 

50% w klasie

----------------------------

Drogi urządzone - dr (asfalt, żwir, bruk)

wartość najniższej klasy przylegającej

Drogi nieurządzone - dr (gruntowe)

wartość najniższej klasy przylegającej

Nieużytki - N

5 000 zł

Wody płynące i rowy - Wp, W

1 000 zł

Ter. zabud. - siedliska - Br

50 000 zł

Grunty zabud. i zurbaniz. - B, Bi

50 000 zł

Tk

wartość najniższej klasy przylegającej

Rada Uczestników Scalenia   

2020 rok:

Zawiadomienie o zebraniu w dniu 28 lutego 2020

GK.6620.11.18.2014

ZAWIADOMIENIE

W związku z prowadzonym postępowaniem scaleniowym obiektu „Eliaszuki  i inne”, gm. Narewka, na podstawie art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 marca 1982r.  o scalaniu i wymianie gruntów (t.j. Dz.U.2018.908) oraz art. 49 ustawy z dnia  14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz.U.2018.2096)
Starosta Hajnowski zawiadamia
że w dniu 28 lutego 2020r. (piątek) o godz. 1000  w lokalu świetlicy wiejskiej we wsi Lewkowo Stare odbędzie się zebranie uczestników scalenia prowadzonego na obiekcie „Eliaszuki i inne” gm. Narewka.
Celem zebrania jest ogłoszenie wyników oszacowania gruntów objętych postępowaniem scaleniowym,
Wyniki oszacowania gruntów będą udostępnione do publicznego wglądu na okres  7 dni, tj. od dnia 29 lutego 2020r. do dnia 7 marca 2020r. u sołtysów wsi:

 • Eliaszuki – obr. Eliaszuki, obr. Michnówka, obr. Stare Lewkowo, obr. Rybaki,
 • Planta – obr. Planta, obr. Grodzisk, obr. Suszczy Borek,
 • Mikłaszewo – obr. Mikłaszewo,
 • Suszcza – obr. Suszcza, obr. Bieńdziuga, obr. Odnoga.

W trakcie zebrania oraz w okresie wyłożenia wyników oszacowania do publicznego wglądu, uczestnicy scalenia mogą wnosić zastrzeżenia do dokonanego szacunku.
Z uwagi na ważność tematyki, proszę o wzięcie udziału w zebraniu.
Zgodnie z art. 31 powołanej wyżej ustawy, w związku z art. 49 Kpa, wywieszenie niniejszego zawiadomienia na tablicach ogłoszeń w Urzędach Gmin i sołectwach właściwych ze względu na położenie nieruchomości objętych postępowaniem scaleniowym w Starostwie Powiatowym
w Hajnówce oraz na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Hajnowskiego,  uważa się za doręczone wszystkim uczestnikom postępowania scaleniowego

Z up. STAROSTY
Halina Leszczyńska
Naczelnik Wydziału Geodezji Katastru i Nieruchomości
GEODETA POWIATOWY

DECYZJA, GK.6620.11.18.2014 z dnia 18 marca 2020 - ustalenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów i aktualizacji użytków gruntowych

Hajnówka, dnia 18 marca 2020r.
GK.6620.11.18.2014

DECYZJA

Na podstawie art. 7d ust. 1 lit. a), art. 20 ust. 1 pkt. 1 i ust. 3, art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t.Dz.U. z 2019.725), § 3, § 4 pkt. 3, § 5 ust. 1, pkt 5 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów z dnia 12 września 2012r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 1246), § 44 pkt 2, § 66, § 67 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków z dnia 10 czerwca 2016r. (j.t.Dz.U.2019.393) oraz art. 104 ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t.Dz.U. 2018.2096), z urzędu

orzekam

o ustaleniu gleboznawczej klasyfikacji gruntów i aktualizacji użytków gruntowych w obrębach Eliaszuki, Planta, Mikłaszewo gm. Narewka, pow. hajnowski wraz z obrębami przyległymi Grodzisk, Suszczy Borek, Michnówka, Stare Lewkowo gm. Narewka pow. hajnowski, Rybaki gm. Narew, pow. hajnowski, Bieńdziuga, Suszcza, Odnoga gm. Michałowo, pow. białostocki o powierzchni 2 514,9856 ha, w działkach objętych scaleniem gruntów, na podstawie danych zawartych w „Operacie technicznym z aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów i aktualizacji użytków gruntowych”, sporządzonym przez Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku ul. Gen. George’a Smitha Pattona 8, 15-688 Białystok, przyjętym do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w dniu 15.11.2019r. pod identyfikatorem materiałów zasobu P.2005.2018.1116 (pow. hajnowski) oraz w dniu 3.03.2020r. pod identyfikatorem P.2002.2020.1801, P.2002.2020.1802, P.2002.2020.1803 (pow. białostocki) i wskazanych na mapach klasyfikacyjnych (12  egz.), stanowiących integralną część niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Starosta Hajnowski, zawiadomieniem z dnia 12 czerwca 2019r. znak: GK.6620.11.18.2014, wszczął z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie przeprowadzenia aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów położonych w obrębach Eliaszuki, Planta, Mikłaszewo gm. Narewka, pow. hajnowski wraz z obrębami przyległymi Grodzisk, Suszczy Borek, Michnówka, Stare Lewkowo gm. Narewka pow. hajnowski, Rybaki gm. Narew, pow. hajnowski, Bieńdziuga, Suszcza, Odnoga gm. Michałowo, pow. białostocki,  wchodzących w skład obiektu scaleniowego „Eliaszuki inne”, objętych postępowaniem scaleniowym na podstawie postanowienia Starosty Hajnowskiego nr GK.6620.11.18.2014 z dnia 6 grudnia 2018r. oraz poinformował strony o harmonogramie prac, miejscu
i terminie wyłożenia do wglądu projektu ustalenia aktualizacji klasyfikacji. Jednocześnie, strony  zostały poinformowane, na podstawie art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego, o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i zgłaszania swoich uwag i zastrzeżeń do projektu klasyfikacji, w okresie wyłożenia projektu. Zgodnie z zapisem § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2012r.
w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów, zawiadomienie zostało doręczone stronom postępowania na adres wskazany w ewidencji gruntów i budynków. Pozostałe strony poinformowano poprzez wywieszenie zawiadomienia w siedzibie Starostwa Powiatowego w Hajnówce, na stronie internetowej i BIP Powiatu Hajnowskiego oraz w urzędach gmin i miejscowościach, na terenie których znajdują się grunty objęte klasyfikacją.

Obowiązek przeprowadzenia z urzędu gleboznawczej klasyfikacji gruntów na terenach objętych postępowaniem scaleniowym narzuca §4 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów z dnia 12 września 2012r., jak również potrzeba dokonania aktualizacji użytków gruntowych i dostosowania ich oznaczenia do wymogów obowiązującego rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

Na podstawie §5 rozporządzenia w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów, do przeprowadzenia czynności aktualizacji i gleboznawczej klasyfikacji gruntów, został przez Starostę Hajnowskiego upoważniony Pan Paweł Kowejsza – pracownik Wojewódzkiego Biura Geodezji w Białymstoku.

W dniach 25 lipca – 2 sierpnia 2019r. na gruntach obr. Eliaszuki, 5 sierpnia 2019r. na gruntach obr. Michnówka i obr. Stare Lewkowo gm. Narewka, obr. Rybaki gm. Narew, obr. Bieńdziuga, Suszcza, Odnoga gm. Michałowo, 7 - 14 sierpnia 2019r. na gruntach obr. Mikłaszewo gm. Narewka, 19 - 23 sierpnia 2019r. na gruntach obr. Grodzisk, Planta i Suszczy Borek gm. Narewka, klasyfikator gruntów, przy udziale zainteresowanych osób dokonał sprawdzenia użytków gruntowych w działkach objętych gleboznawczą klasyfikacją gruntów. Następnie porównał mapę ewidencji gruntów ze stanem użytkowania na gruncie a zaistniałe zmiany w użytkach i klasach uwidocznił na szkicach klasyfikacyjnych  oraz opisał w protokole klasyfikacyjnym.

Klasyfikator Paweł Kowejsza, działając na podstawie upoważnienia Starosty Hajnowskiego z dnia 12 czerwca 2019r. znak: GK.6620.11.18.2014, sporządził operat techniczny, który został włączony do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego pod identyfikatorem materiałów zasobu: P.2005.2018.1116. Mapy klasyfikacyjne, ze względu na wielkość opracowań nie są dołączone do decyzji, znajdują się w aktach technicznych zgromadzonych w zasobie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Hajnówce. Projekt ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów i aktualizacji użytków gruntowych został wyłożony do publicznego wglądu zainteresowanych stron na okres 14 dni, tj. 7-20 października 2019r. w lokalu Starostwa Powiatowego w Hajnówce. Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczyły dane zawarte w w/w projekcie mógł w okresie jego wyłożenia zgłaszać zastrzeżenia. Z wynikami gleboznawczej klasyfikacji gruntów zapoznało się 15 osób. W okresie wyłożenia dokumentacji klasyfikacyjnej 5 osób wniosło zastrzeżenia (3 osoby z obr. Planta, 2 osoby z obr. Eliaszuki), co zostało utrwalone w wykazie zastrzeżeń, sporządzonym podczas niniejszego wyłożenia. Przedstawione zastrzeżenia zostały zweryfikowane i wyjaśnione przez klasyfikatora. Organ prowadzący postępowanie przychylił się do wyjaśnień klasyfikatora.

Zastrzeżenie odnośnie działki 24/4 obr. Eliaszuki dotyczyło zmiany użytku zielonego na las.
Po przeanalizowaniu sytuacji, okazało się, iż taka zmiana nie miała miejsca w trakcie przeprowadzanej klasyfikacji gruntów, bowiem użytek zielony został zmieniony na las podczas aktualizacji klasyfikacji przeprowadzonej w roku 2004. Wnosząca zastrzeżenie dysponowała nieaktualnymi danymi dotyczącymi swojej działki, na których oparła swoją uwagę. Zastrzeżenie dotyczące działki nr 19/4 obr. Eliaszuki nie zostało uwzględnione,  ze względu na to, że nie dotyczyło klasyfikacji gruntów, tylko projektu ogólnego, a dokładniej układu nowoprojektowanych dróg.

Zastrzeżenia w obr. Planta dotyczyły błędnego wpisania na działce nr 55 użytku ”Lzr”  - w celu sprostowania z konturu 988/Lzr-PsVI wykreślono „Lzr” oraz błędnego określenia zasięgu użytku „Bp” na działce nr 61 – po sprostowaniu, z części konturu 1012/Bp wydzielono kontur 1368/Br-RV, zgodnie  z projektem budowlanym. Zastrzeżenie dotyczące zmiany klasyfikacji z drogi na użytek Br uznano za bezzasadny, bowiem zarówno w dotychczasowej ewidencji gruntów, jak i na gruncie działka figuruje jako droga (dr).
Biorąc powyższe pod uwagę należało postanowić jak w sentencji niniejszej decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Białymstoku, za pośrednictwem Starosty Hajnowskiego, w terminie 14 dni licząc od dnia jej doręczenia.
Zgodnie z treścią art. 127a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Z up. STAROSTY
Halina Leszczyńska
Naczelnik Wydziału Geodezji Katastru i Nieruchomości
GEODETA POWIATOWY

POSTANOWIENIE z dnia 06 marca 2020 r. o wszczęciu postępowania scaleniowego gruntów obiektu „Eliaszuki i inne” – obszar rozszerzony

Hajnówka, dnia 6 marca 2020r.

GK.6620.11.18.2014

POSTANOWIENIE o wszczęciu postępowania scaleniowego gruntów obiektu „Eliaszuki i inne” – obszar rozszerzony

Na podstawie art. 3 ust. 1 i 2, art. 7 ustawy z dnia 26 marca 1982r. o scalaniu  i wymianie gruntów (t.j. Dz.U. 2018 poz. 908 z późn. zm.) oraz art. 61 §1 i 4 ustawy z dnia  14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2018 poz. 2096 z późn. zm.)

postanawia się

Wszcząć, z dniem 6 marca 2020r., postępowanie w sprawie scalenia gruntów obiektu „Eliaszuki i inne” – obszar rozszerzony, położonych na terenie obrębów Suszczy Borek, Planta, Mikłaszewo, Stare Lewkowo gm. Narewka, pow. hajnowski, woj. podlaskie, o łącznej powierzchni 22,8840 ha, oznaczonych na mapie obszaru opracowania, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego postanowienia, stanowiącego rozszerzenie obiektu scaleniowego „Eliaszuki i inne” gm. Narewka, pow. hajnowski, woj. podlaskie. Wskazać, że projekt scalenia gruntów opracowuje upoważniony geodeta-projektant scalenia Pan Krzysztof Zajkowski, pracownik Wojewódzkiego Biura Geodezji w Białymstoku;
Uznać za uczestników postępowania scaleniowego osoby fizyczne i prawne wyszczególnione w wykazie uczestników scalenia gruntów obiektu „Eliaszuki i inne” – obszar rozszerzony, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego postanowienia.

Ostrzec, że jakiekolwiek zmiany w stanie zagospodarowania oraz własności nieruchomości gruntowych jak i ich obciążeń, bez zgody Starosty Hajnowskiego, nie będą brane pod uwagę przy wydzielaniu gruntów zamiennych;
Określić przewidywany termin zakończenia prac scaleniowych na dzień 30.06.2021r.
Niniejsze postanowienie stanowi integralną część postanowienia Starosty Hajnowskiego znak: GK.6620.11.18.2014 z dnia 6 grudnia 2018r. o wszczęciu postępowania scaleniowego gruntów obiektu „Eliaszuki i inne”. Scalenie obejmuje ogółem obszar o pow. 2 537,8696 ha.

Informuje się, że:
niniejsze postanowienie, z chwilą gdy stanie się ostateczne, na wniosek starosty, podlega ujawnieniu  w księgach wieczystych i ma ten skutek, że wszystkie późniejsze zmiany stanu własności jak i obciążeń pozostają bez wpływu na przebieg postępowania scaleniowego, chyba, że dokonane zostały za zgodą Starosty Hajnowskiego – zgodnie z art. 21 ust. 1 i 2 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów.
W związku z tym:
- trwałe inwestycje na gruntach objętych postępowaniem scaleniowym dokonane bez zgody Starosty Hajnowskiego i wiedzy geodety – projektanta scalenia, nie będą brane pod uwagę przy wydzielaniu gruntów zamiennych,
- z chwilą wszczęcia postępowania scaleniowego obejmującego lasy i grunty leśne, wstrzymuje się wydawanie zezwoleń na wyrąb drzew, do czasu zakończenia postępowania (nie dotyczy cięć sanitarnych), a wydane zezwolenia na wyrąb drzew, nie zrealizowane do dnia wszczęcia postępowania tracą moc – zgodnie z art. 15 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów,
- w przypadku prowadzenia przez Sąd postępowania spadkowego, zainteresowani uczestnicy scalenia winni powiadomić o tym fakcie Starostę Hajnowskiego, a starosta zawiadomi wówczas Sąd
o prowadzonym postępowaniu scaleniowym.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów, tj. na wniosek właścicieli gruntów, których łączny obszar przekracza połowę powierzchni projektowanego obszaru scalenia, postanowieniem z dnia 6 grudnia 2018r. znak: GK.6620.11.18.2014, Starosta Hajnowski wszczął postępowanie scaleniowe gruntów położonych na terenie obrębów Eliaszuki, Planta, Mikłaszewo gm. Narewka, pow. hajnowski wraz z obrębami przyległymi Grodzisk, Suszczy Borek, Michnówka, Stare Lewkowo gm. Narewka pow. hajnowski, Rybaki gm. Narew, pow. hajnowski, Bieńdziuga, Suszcza, Odnoga gm. Michałowo, pow. białostocki o łącznej pow. 2 514,9856 ha.
W trakcie wykonywania prac geodezyjnych związanych z ustaleniem granic zewnętrznych obszaru scalenia zauważono potrzebą dokonania regulacji rzeki Narewka i granic obrębów Planta i Suszczy Borek oraz włączenia do scalenia trzech działek będących w użytkowaniu Gminy Narewka (na etapie opracowywania założeń stanowiących zasób gruntów PKP), przyległych bezpośrednio do drogi, wymagającej poszerzenia. Zwrócono również uwagę na obecność, na obszarze objętym rozszerzeniem, działek stanowiących własność Gminy Narewka, które mogłyby zostać wykorzystane do projektowania nowych dróg oraz ekwiwalentu należnego uczestnikom scalenia. Ponadto, po rozpatrzeniu złożonych wniosków o rozszerzenie obiektu scaleniowego uznano za zasadne włączenie do scalenia działki przyległej z obr. Stare Lewkowo, stanowiącej własność uczestnika postępowania scaleniowego i wykorzystanie włączonej działki do zaprojektowania i zmiany przebiegu drogi dojazdowej.

Mając powyższe na uwadze, a w szczególności tworzenie korzystniejszych warunków gospodarowania w rolnictwie, należało orzec jak w sentencji niniejszego postanowienia.
Stosownie do art. 20 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów, stan własności oraz posiadania gruntów określono według danych ewidencji gruntów.
Prace scaleniowe koordynuje i wykonuje Samorząd Województwa Podlaskiego przy pomocy jednostki organizacyjnej – Wojewódzkiego Biura Geodezji w Białymstoku. Finansowanie prac scaleniowych oraz późniejszego zagospodarowania poscaleniowego nastąpi
z krajowych środków publicznych oraz ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w  ramach operacji typu: Scalania gruntów, działania: Inwestycje w środki trwałe, poddziałania: Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

POUCZENIE

Stosownie do art. 7 ust. 3 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów, w związku z art. 141 Kpa, na niniejsze postanowienie służy, uczestnikom postępowania scaleniowego, prawo wniesienia zażalenia do Wojewody Podlaskiego, za pośrednictwem Starosty Hajnowskiego w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

Postanowienie uważa się za doręczone wszystkim uczestnikom scalenia z chwilą odczytania na zebraniu uczestników scalenia, zwołanym przez Starostę Hajnowskiego oraz upływem terminu wywieszeniu, na okres 14 dni, na tablicach ogłoszeń: w Starostwie Powiatowym w Hajnówce, w Urzędach Gminy oraz we wsiach, na terenie których położone są grunty objęte scaleniem, tj. w Urzędzie Gminy Narewka, Urzędzie Gminy Narew, Urzędzie Gminy Michałowo, we wsiach: Eliaszuki, Planta, Mikłaszewo, Grodzisk, Suszczy Borek, Michnówka, Stare Lewkowo, Rybaki, Bieńdziuga, Suszcza, Odnoga. Treść przedmiotowego postanowienia zostanie opublikowana na stronie internetowej www.powiat.hajnowka.pl.

Z up. Starosty
Halina Leszczyńska
NACZELNIK WYDZIAŁU GEODEZJI
KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI
Geodeta Powiatowy

Zawiadomienie z 9 czerwca 2020 r. - o zwołaniu zebrań uczestników scalenia prowadzonego na obiekcie „Eliaszuki i inne” gm. Narewka

Hajnówka, dnia 9 czerwca 2020r.
GK.6620.11.18.2014

ZAWIADOMIENIE

W związku z prowadzonym postępowaniem scaleniowym obiektu „Eliaszuki i inne”, gm. Narewka, na podstawie art. 7 ust. 3, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 31 ustawy z dnia 26 marca 1982r.  o scalaniu i wymianie gruntów (t.j. Dz.U.2018.908) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz.U.2020.256)

STAROSTA HAJNOWSKI ZAWIADAMIA

o zwołaniu, w lokalu świetlicy wiejskiej we wsi Lewkowo Stare, zebrań uczestników scalenia prowadzonego na obiekcie „Eliaszuki i inne” gm. Narewka, w określonych poniżej terminach:

30 czerwca 2020r. (wtorek) o godz. 9.45
odbędzie się zebranie, którego celem jest zapoznanie uczestników scalenia z wynikami ustaleń z badania złożonych zastrzeżeń do szacunku gruntów.

30 czerwca 2020r. (wtorek) o godz. 10.00
odbędzie się zebranie w sprawach:
odczytania postanowienia Starosty Hajnowskiego z dnia 6 marca 2020r. znak: GK.6620.11.18.2014 o wszczęciu postępowania scaleniowego gruntów obiektu „Eliaszuki i inne” – obszar rozszerzony, podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonany szacunek gruntów, lasów oraz sadów, ogrodów, chmielników i innych upraw specjalnych

Art. 13 ust. 2 ustawy o scalaniu  i wymianie gruntów stanowi, że uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dokonany szacunek gruntów, lasów oraz sadów, ogrodów, chmielników i innych upraw specjalnych, jest podejmowana na zebraniu zwołanym przez starostę. Zebraniu przewodniczy przedstawiciel tego organu. Uchwały zapadają większością trzech czwartych głosów w obecności co najmniej połowy liczby uczestników scalenia. W razie niepodjęcia uchwały na zebraniu zwołanym w pierwszym terminie, za ważną uważa się uchwałę podjętą większością trzech czwartych głosów uczestników scalenia obecnych na zebraniu zwołanym w drugim terminie.
W przypadku niepodjęcia uchwały na zebraniu zwołanym w I terminie,  tj. 30 czerwca 2020r. o godz. 1000, ustala się II termin zebrania, które odbędzie się:
30 czerwca 2020r. (wtorek) o godz. 10.30
Z uwagi na ważność spraw, proszę o wzięcie udziału w zebraniu.
W związku z obowiązującym w Polsce stanem epidemii, proszę o zachowanie szczególnej ostrożności oraz stosowanie indywidualnych środków ochrony osobistej.

Z up. Starosty
Halina Leszczyńska
NACZELNIK WYDZIAŁU GEODEZJI
KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI
Geodeta Powiatowy

Zawiadomienie z 22 czerwca 2020 - STAROSTA HAJNOWSKI ZAWIADAMIA o zwołaniu zebrań uczestników scalenia prowadzonego na obiekcie „Eliaszuki  i inne” gm. Narewka

GK.6620.11.18.2014

ZAWIADOMIENIE

W związku z prowadzonym postępowaniem scaleniowym obiektu „Eliaszuki i inne”, gm. Narewka, na podstawie art. 31 ustawy z dnia 26 marca 1982r. o scalaniu i wymianie gruntów (t.j. Dz.U.2018.908) ora art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz.U.2020.256)

STAROSTA HAJNOWSKI ZAWIADAMIA

o zwołaniu zebrań uczestników scalenia prowadzonego na obiekcie „Eliaszuki  i inne” gm. Narewka, w określonych poniżej terminach:
9-10 lipca 2020r. – dedykowane dla uczestników scalenia posiadających grunty  w obrębie Mikłaszewo gm. Narewka, pow. Hajnowski
Zebranie odbędzie się w godz. 9.00 – 15.30 w świetlicy wiejskiej we wsi Mikłaszewo.

13-15 lipca 2020r. – dedykowane dla uczestników scalenia posiadających grunty  w obrębach: Eliaszuki, Michnówka, Stare Lewkowo gm. Narewka, obr. Rybaki gm. Narew, pow. hajnowski, obr. Bieńdziuga, Suszcza, Odnoga gm. Michałowo pow. białostocki
Zebranie odbędzie się w godz. 9.00 – 15.30 w świetlicy wiejskiej we wsi Eliaszuki.

16-17 lipca 2020r. – dedykowane dla uczestników scalenia posiadających grunty  w obrębach: Grodzisk, Planta, Suszczy Borek gm. Narewka, pow. Hajnowski
Zebranie odbędzie się w godz. 9.00 – 15.30 w świetlicy wiejskiej we wsi Planta.

Celem spotkania jest:
indywidualne zapoznanie uczestników scalenia z powierzchnią i wartością ich gruntów,
zebrania życzeń odnośnie lokalizacji nowych ekwiwalentów.

Geodeta projektant będzie indywidualnie zapoznawał uczestników scalenia oraz zbierał życzenia dotyczące przyszłej lokalizacji projektowanych działek w terminie 9-17 lipca,  a w razie potrzeby w dniach kolejnych, o czym poinformuje uczestników wywieszając stosowną informację na drzwiach wskazanych świetlic.
Z geodetą projektantem, Panem Krzysztofem Zajkowskim, można kontaktować się telefonicznie pod nr 519 154 613.
W związku z obowiązującym w Polsce stanem epidemii, proszę o zachowanie szczególnej ostrożności oraz stosowanie indywidualnych środków ochrony osobiste.

Z up. Starosty
Halina Leszczyńska
NACZELNIK WYDZIAŁU GEODEZJI
KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI
Geodeta Powiatowy

Zawiadomienie GK.6620.11.18.2014 z dnia 29 czerwca 2020r. o wszczęciu postępowania klasyfikacyjnego na obiekcie "Eliaszuki i inne" - obszar rozszerzony

Hajnówka, dnia 29 czerwca 2020r.
GK.6620.11.18.2014

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 61 § 1 i 4, art. 62 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz.U.2020.256), art. 22 ust 1 i art. 26 ust 1 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.Dz.U.2020.276) oraz § 4 pkt. 3, § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów  w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów z dnia 12 września 2012r. (Dz.U.2012.1246), zawiadamia się o wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie przeprowadzenia aktualizacji i gleboznawczej klasyfikacji gruntów położonych na terenie obrębów Planta, Mikłaszewo, Suszczy Borek, Stare Lewkowo gm. Narewka pow. hajnowski, woj. podlaskie, które wchodzą w skład obiektu scaleniowego „Eliaszuki i inne” – obszar rozszerzony, objętych postępowaniem scaleniowym na podstawie postanowienia Starosty Hajnowskiego  nr GK.6620.11.18.2014 z dnia 6 marca 2020r., stanowiącego integralną część postanowienia Starosty Hajnowskiego znak: GK.6620.11.18.2014 z dnia 6 grudnia 2018r. o wszczęciu postępowania scaleniowego gruntów obiektu „Eliaszuki i inne”.
Zgodnie z w/w rozporządzeniem na gruntach objętych postępowaniem scaleniowym z urzędu przeprowadza się gleboznawczą klasyfikację gruntów, której efektem będzie aktualizacja danych ewidencyjnych w zakresie oznaczenia użytków gruntowych i klas gleboznawczych gruntów.
Do przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów, na obszarze objętym postępowaniem scaleniowym na obiekcie „Eliaszuki i inne”- obszar rozszerzony, upoważniony został Pan Paweł Kowejsza, działający w imieniu Wojewódzkiego Biura Geodezji w Białymstoku (telefon kontaktowy: 693 086 622) – na podstawie upoważnienia Starosty Hajnowskiego nr GK.6620.11.18.2014 z dnia 29 czerwca 2020.  
Harmonogram przeprowadzenia prac klasyfikacyjnych obejmuje:
w dniach 27 i 28 lipca 2020r. - wykonanie prac terenowych związanych z gleboznawczą klasyfikacją gruntów, zgodnie z poniższym planem:
Obręb Suszczy Borek
– działki 124 i 125 - godzina 9:00 dnia 27.07.2020 roku
– działki 126 i 129 - godzina 9:30 dnia 27.07.2020 roku
– działki 131, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172 - godzina 10:00 dnia 27.07.2020 roku
– działki 65/1 i 64 - godzina 10:30 dnia 27.07.2020 roku
– działki 140, 141, 142 - godzina 12:00 dnia 27.07.2020 roku
– działki 143, 144/1 - godzina 12:30 dnia 27.07.2020 roku
– działki 150/1, 151 - godzina 13:00 dnia 27.07.2020 roku
– działki 153 i 154 - godzina 13:30 dnia 27.07.2020 roku
– działki 156 i 158 - godzina 14:00 dnia 27.07.2020 roku
– działka 59 - godzina 9:00 dnia 28.07.2020 roku
– działki 60, 61, 63 - godzina 9:30 dnia 28.07.2020 roku
– działka 62 - godzina 10:00 dnia 28.07.2020 roku
Obręb Planta
– Działka 433/30 - godzina11:00 dnia 28.07.2020 roku
Obręb Mikłaszewo
– działka 143/2 - godzina 11:30 dnia 28.07.2020 roku
– działka 143/5 - godzina 12:00 dnia 28.07.2020 roku
Obręb Stare Lewkowo
– działka 1 - godzina 13:30 dnia 28.07.2020 roku
dnia 24 sierpnia 2020r. – zwołanie zebrania uczestników scalenia posiadających grunty w obrębach objętych postępowaniem scaleniowym na obiekcie „Eliaszuki i inne” – obszar rozszerzony, celem poinformowania o przeprowadzonej procedurze gleboznawczej klasyfikacji gruntów i zapoznania
z uzupełnioną aktualną mapą klasyfikacyjną.
Zebranie odbędzie się o godz. 1000 w świetlicy wiejskiej we wsi Planta.
Jednocześnie na podstawie § 9 ust. 1 rozporządzenia zawiadamia się, że projekt ustalenia klasyfikacji zostanie wyłożony do publicznego wglądu na okres 14 dni,  od dnia 25 sierpnia 2020r. do dnia 6 września 2020r. w godzinach 800 – 1500, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Hajnówce ul. A. Zina 1, pok. nr 29.
W okresie wyłożenia strony mogą zgłaszać zastrzeżenia do projektu klasyfikacji.
Zawiadomienie doręcza się na adres wskazany w ewidencji gruntów i budynków. Pozostałe strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia. Doręczenie zawiadomienia na adres wskazany w ewidencji gruntów
i budynków jest skuteczne (§6 pkt.3 rozporządzenia).
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, to jest umieszczenia na tablicy ogłoszeń w miejscowościach Planta, Mikłaszewo, Suszczy Borek, Stare Lewkowo,
w Urzędzie Gminy Narewka, oraz na tablicy ogłoszeń i BIP Starostwa Powiatowego w Hajnówce.

Pouczenie

Na podstawie art. 9 i 10 § 1 Kpa, w toku postępowania strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz wypowiedzieć się co d zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, w tym adresu elektronicznego. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny (art. 41 Kpa).

Z up. Starosty
Halina Leszczyńska
NACZELNIK WYDZIAŁU GEODEZJI
KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI
Geodeta Powiatowy

Zawiadomienie Starosty Hajnowskiego z dnia 07.08.2020 r., GK.6620.11.18.2014- o zwołaniu zebrań uczestników scalenia prowadzonego na obiekcie „Eliaszuki i inne” gm. Narewka

Hajnówka, dnia 27 sierpnia 2020r.
GK.6620.11.18.2014

ZAWIADOMIENIE

W związku z prowadzonym postępowaniem scaleniowym obiektu „Eliaszuki i inne”, gm. Narewka, na podstawie art. 31 ustawy z dnia 26 marca 1982r. o scalaniu i wymianie gruntów (t.j. Dz.U.2018.908)

STAROSTA HAJNOWSKI ZAWIADAMIA

o zwołaniu zebrań uczestników scalenia prowadzonego na obiekcie „Eliaszukii inne” gm. Narewka, w określonych poniżej terminach:
9 września 2020r. – dedykowane dla uczestników scalenia posiadających grunty
w obrębach: Eliaszuki, Michnówka, Stare Lewkowo gm. Narewka, obr. Rybaki gm. Narew, pow. hajnowski, obr. Bieńdziuga, Suszcza, Odnoga gm. Michałowo pow. białostocki
Zebranie odbędzie się w godz. 9.30 – 15.30 w świetlicy wiejskiej we wsi Eliaszuki.
10 września 2020r. – dedykowane dla uczestników scalenia posiadających gruntyw obrębie Mikłaszewo gm. Narewka pow. hajnowski.
Zebranie odbędzie się w godz. 9.30 – 15.30 w świetlicy wiejskiej we wsi Mikłaszewo.
11 września 2020r. – dedykowane dla uczestników scalenia posiadających grunty w obrębach: Grodzisk, Planta, Suszczy Borek gm. Narewka pow. Hajnowski
Zebranie odbędzie się w godz. 9.30 – 15.30 w świetlicy wiejskiej we wsi Planta.
Celem spotkania jest indywidualne zapoznanie uczestników scalenia z projektem wstępnym szkicu rozmieszczenia projektowanych działek oraz zebranie oświadczeń w sprawie projektu wstępnego.
Geodeta projektant, w toku czynności zapoznania ze wstępnym projektem scalenia gruntów, będzie indywidualnie informował uczestników scalenia o usytuowaniu działek i wydzielonych ekwiwalentach zamiennych. W związku z powyższym, mając na uwadze bardzo ważny charakter sprawy, uprzejmie proszę o wzięcie udziału w zebraniu.
Kontakt telefoniczny do geodety projektanta - Pana Krzysztofa Zajkowskiego -  519 154 613.
W związku z obowiązującym w Polsce stanem epidemii, proszę o zachowanie szczególnej ostrożności oraz stosowanie indywidualnych środków ochrony osobistej.

Z up. Starosty
Halina Leszczyńska
NACZELNIK WYDZIAŁU GEODEZJI
KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI
Geodeta Powiatowy

2021 rok:

DECYZJA GK.6620.11.18.2014 z dnia 29 stycznia 2021 r.

Hajnówka, dnia 29 stycznia 2021r.
GK.6620.11.18.2014

DECYZJA

Na podstawie art. 7d ust. 1 lit. a), art. 20 ust. 1 pkt. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t.Dz.U. z 2020.2052), § 3, § 4 pkt. 3, § 5 ust. 1, pkt 5 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów z dnia 12 września 2012r. (Dz.U. z 2012r. poz. 1246), § 44 pkt 2, § 66, § 67 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków z dnia 10 czerwca 2016r. (j.t.Dz.U.2019.393) oraz art. 104 ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t.Dz.U. 2020.256), z urzędu

orzekam

o ustaleniu gleboznawczej klasyfikacji gruntów i aktualizacji użytków gruntowych położonych na terenie obrębów Planta, Mikłaszewo, Suszczy Borek, Stare Lewkowo gm. Narewka pow. hajnowski, woj. podlaskie, o powierzchni 22,8840 ha, wchodzących w skład obiektu scaleniowego „Eliaszuki i inne” – obszar rozszerzony, objętych postępowaniem scaleniowym na podstawie postanowienia Starosty Hajnowskiego nr GK.6620.11.18.2014 z dnia 6 marca 2020r., stanowiącego integralną część postanowienia Starosty Hajnowskiego znak: GK.6620.11.18.2014 z dnia 6 grudnia 2018r. o wszczęciu postępowania scaleniowego gruntów obiektu „Eliaszuki i inne”, w działkach objętych scaleniem gruntów, na podstawie danych zawartych w „Operacie technicznym z aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów i aktualizacji użytków gruntowych”, sporządzonym przez Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku ul. Gen. George’a Smitha Pattona 8, 15-688 Białystok, przyjętym do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w dniu 21.01.2021 pod identyfikatorem materiałów zasobu P.2005.2018.1116. i wskazanych na mapach klasyfikacyjnych (4  egz.), stanowiących integralną część niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Starosta Hajnowski, zawiadomieniem z dnia 29 czerwca 2020r. znak: GK.6620.11.18.2014, wszczął z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie przeprowadzenia aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów położonych na terenie obrębów Planta, Mikłaszewo, Suszczy Borek, Stare Lewkowo gm. Narewka pow. hajnowski, woj. podlaskie, które wchodzą w skład obiektu scaleniowego „Eliaszuki i inne” – obszar rozszerzony, objętych postępowaniem scaleniowym na podstawie postanowienia Starosty Hajnowskiego nr GK.6620.11.18.2014 z dnia 6 marca 2020r., stanowiącego integralną część postanowienia Starosty Hajnowskiego znak: GK.6620.11.18.2014 z dnia 6 grudnia 2018r. o wszczęciu postępowania scaleniowego gruntów obiektu „Eliaszuki i inne” oraz poinformował strony o harmonogramie prac, miejscu i terminie wyłożenia do wglądu projektu ustalenia aktualizacji klasyfikacji. Jednocześnie, strony zostały poinformowane, na podstawie art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego, o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i zgłaszania swoich uwag i zastrzeżeń do projektu klasyfikacji, w okresie wyłożenia projektu.
Zgodnie z zapisem § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2012r.  w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów, zawiadomienie zostało doręczone stronom postępowania na adres wskazany w ewidencji gruntów i budynków. Pozostałe strony poinformowano poprzez wywieszenie zawiadomienia w siedzibie Starostwa Powiatowego w Hajnówce, na stronie internetowej i BIP Powiatu Hajnowskiego oraz w urzędach gmin i miejscowościach, na terenie których znajdują się grunty objęte klasyfikacją.
Obowiązek przeprowadzenia z urzędu gleboznawczej klasyfikacji gruntów na terenach objętych postępowaniem scaleniowym narzuca § 4 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów z dnia 12 września 2012r., jak również potrzeba dokonania aktualizacji użytków gruntowych i dostosowania ich oznaczenia do wymogów obowiązującego rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków.
Na podstawie §5 rozporządzenia w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów, do przeprowadzenia czynności aktualizacji i gleboznawczej klasyfikacji gruntów, został przez Starostę Hajnowskiego upoważniony Pan Paweł Kowejsza – pracownik Wojewódzkiego Biura Geodezji  w Białymstoku.

W dniach 27 i 28 lipca 2020r. na gruntach obr. Suszczy Borek, Planta, Mikłaszewo i Stare Lewkowo, na działkach objętych gleboznawczą klasyfikacyją, upoważniony klasyfikator, przy udziale zainteresowanych osób, dokonał sprawdzenia użytków gruntowych. Następnie porównał mapę ewidencji gruntów ze stanem użytkowania na gruncie a zaistniałe zmiany w użytkach i klasach uwidocznił na szkicach klasyfikacyjnych  oraz opisał w protokole klasyfikacyjnym.

Na zebraniu, w dniu 24 sierpnia 2020r., właściciele działek poinformowani zostali  o przeprowadzonej procedurze gleboznawczej klasyfikacji gruntów i zapoznani z uzupełnioną aktualną mapą klasyfikacyjną.

Klasyfikator Paweł Kowejsza, działając na podstawie upoważnienia Starosty Hajnowskiego z dnia 29 czerwca 2020r. znak: GK.6620.11.18.2014, sporządził operat techniczny, który został włączony do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego pod identyfikatorem materiałów zasobu: P.2005.2018.116.

Projekt ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów i aktualizacji użytków gruntowych został wyłożony do publicznego wglądu zainteresowanych stron na okres 14 dni, tj. 25 sierpnia 2020r. do  7 września 2020r. w lokalu Starostwa Powiatowego w Hajnówce. Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczyły dane zawarte w w/w projekcie mógł w okresie jego wyłożenia zgłaszać zastrzeżenia.  Z wynikami gleboznawczej klasyfikacji gruntów zapoznało się 3 osoby. W okresie wyłożenia dokumentacji klasyfikacyjnej 1 osoba  wniosła zastrzeżenia, co zostało utrwalone w wykazie zastrzeżeń, sporządzonym podczas niniejszego wyłożenia, zweryfikowane i wyjaśnione przez klasyfikatora. Organ prowadzący postępowanie przychylił się do wyjaśnień klasyfikatora.

Złożone zastrzeżenie dotyczyło naniesienia nieużytku na działce nr geod. 140 obr. Suszczy Borek. Po przeanalizowaniu sprawy okazało się, iż w miejscu oznaczonego nieużytku od strony wschodniej działki jest to głęboki dół (starorzecze), w części od strony zachodniej jest obniżenie trwale podmokłe, porośnięte gatunkami traw typowych dla terenów bagiennych oraz karłowatymi krzewami. Zastrzeżenie wynika z nieznajomości terenu i dokładnego przebiegu granicy działki. Biorąc powyższe pod uwagę należało postanowić jak w sentencji niniejszej decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Białymstoku, za pośrednictwem Starosty Hajnowskiego, w terminie 14 dni licząc od dnia jej doręczenia.
Zgodnie z treścią art. 127a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Z up. Starosty
Halina Leszczyńska
NACZELNIK WYDZIAŁU GEODEZJI
KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI
Geodeta Powiatowy

Załączniki do decyzji dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej

Zawiadomienie GK.6620.11.18.2014 z dnia 03.04.2021 - okazanie projektu scalenia

Hajnówka, dnia 3 marca 2021r.
Starostwo Powiatowe w Hajnówce
ul.A. Zina 1
17-200 Hajnówka
GK.6620.11.18.2014

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 23 ust. 2, art. 24 i art. 31 ustawy z dnia 26 marca 1982r. o scalaniu i wymianie gruntów (t.j. Dz.U.2018.908)  oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.2020.256)

STAROSTA HAJNOWSKI ZAWIADAMIA

że w dniach 22 – 26 marca 2021r. w godzinach 9.00 – 15.30 nastąpi okazanie projektu scalenia, sporządzonego przez WBG w Białymstoku,  dla obszaru prowadzonego postępowania scaleniowego  na obiekcie „Eliaszuki i inne” gm. Narewka. W związku z obowiązującymi w Polsce ograniczeniami związanymi z COVID-19, w maksymalnym reżimie sanitarnym, okazanie projektu nastąpi w formie indywidualnych spotkań uczestników scalenia z geodetą, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się na określoną godzinę, zgodnie z poniższym harmonogramem:
22-26 marca 2021r. w godz. 900 - 1530  w świetlicy wiejskiej we wsi  Eliaszuki– dedykowane dla uczestników scalenia posiadających grunty w obrębach: Eliaszuki, Michnówka, Stare Lewkowo gm. Narewka, obr. Rybaki gm. Narew, pow. hajnowski, obr. Bieńdziuga, Suszcza, Odnoga gm. Michałowo, pow. białostocki. Celem umówienia się - kontakt z Panem Krzysztofem Zajkowskim, tel. 519-154-613.
22-26 marca 2021r. w godz. 900 - 1530  w świetlicy wiejskiej we wsi  Mikłaszewo – dedykowane dla uczestników scalenia posiadających grunty w obrębie Mikłaszewo, gm. Narewka, pow. hajnowski. Celem umówienia się - kontakt z Panem Cezarym Halickim,tel. 519-154-617.
22-26 marca 2021r. w godz. 900 - 1530  w świetlicy wiejskiej we wsi  Planta – dedykowane dla uczestników scalenia posiadających grunty w obrębach Grodzisk, Planta, Suszczy Borek gm. Narewka, pow. hajnowski. Celem umówienia się - kontakt z Panem Pawłem Kowejszą, tel. 693-086-622.
Osoby, które pominą formę umawiania się telefonicznego mogą narazić się na oczekiwanie przed budynkiem świetlicy.
Stosownie do art. 24 ust. 1 i 2 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów, uczestnicy scalenia, w terminie 14 dni od dnia okazania projektu scalenia gruntów, mogą zgłaszać na piśmie staroście zastrzeżenia do tego projektu. Zastrzeżenia do projektu scalenia gruntów rozpatruje starosta, po zasięgnięciu opinii komisji pełniącej funkcje doradcze.
Niniejsze zawiadomienie podlega ogłoszeniu w sposób określony w art. 31 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów i uważa się je za dokonane  po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.
Publiczne obwieszczenie niniejszego zawiadomienia nastąpi w dniu 5 marca 2021r.

UWAGA

Z uwagi na zalecenia związane z COVID-19 oraz konieczność zapewnienia uczestnikom scalenia warunków umożliwiających sprawne i bezpieczne wykonanie ww. uprawnienia informuję, że osoby biorące udział w czynnościach wyłożenia projektu powinny zachować szczególną ostrożność oraz stosować indywidualne środki ochrony osobistej.
Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 85 682 37 70

Z up. Starosty
Halina Leszczyńska
NACZELNIK WYDZIAŁU GEODEZJI
KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI
Geodeta Powiatowy

Informacja o terminie wniesienia zastrzeżeń  do projektu scalenia na obiekcie „Eliaszuki i Inne” 

Informacjano terminie wniesienia zastrzeżeń do projektu scalenia na obiekcie „Eliaszuki i Inne”

Stosownie do art. 24 ust. 1 i 2 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów, uczestnicy scalenia, w terminie 14 dni od dnia okazania projektu scalenia gruntów, mogą zgłaszać na piśmie staroście zastrzeżenia do tego projektu.
Okazanie projektu scalenia przeprowadzone zostanie w dniach 22-26 marca 2021r.
Ostateczny termin składania zastrzeżeń upływa 9 kwietnia 2021r.
Zastrzeżenia do projektu scalenia gruntów rozpatruje starosta, po zasięgnięciu opinii komisji pełniącej funkcje doradcze.

Starosta Hajnowski
Andrzej Skiepko

Zawiadomienie GK.6620.11.18.2014 z dnia 10 maja 2021 - okazanie projektu scalenia

Hajnówka, dnia 10 maja 2021r.

Starostwo Powiatowe w Hajnówce
ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka
GK.6620.11.18.2014

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 26 i art. 31 ustawy z dnia 26 marca 1982r. o scalaniu i wymianie gruntów (t.j. Dz.U.2018.908) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.2020.256)
STAROSTA HAJNOWSKI ZAWIADAMIA
że w dniu 31 maja 2021r. (poniedziałek) w godzinach 10.00 – 13.00 w świetlicy wiejskiej we wsi  Planta nastąpi ponowne okazanie (wyznaczonego na gruncie) projektu scalenia zainteresowanym uczestnikom, dla prowadzonego postępowania scaleniowego na obiekcie „Eliaszuki i inne” gm. Narewka, po uwzględnieniu zmian do projektu scalenia związanych z rozpatrzeniem złożonych zastrzeżeń przez starostę, po zasięgnięciu opinii komisji na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 26 marca 1982r. o scalaniu i wymianie gruntów (t.j. Dz.U.2018.908).

Okazanie dotyczy właścicieli działek położonych w obr. Mikłaszewo, oznaczonych nr geod.: 883, 1143, 1144 – wg nowego stanu (numery działek przed scaleniem: 178, 179/1, 179/2, 521/1, 521/2) i działek położonych w obr. Planta, oznaczonych nr geod.: 503, 506, 529, 530, 705, 706, 707, 708, 709, 725, 726, 771, 772, 773, 774  (numery działek przed scaleniem: 432, 20, 66, 67, 327, 328, 329, 331, 333, 181, 182, 197, 198, 265, 266, 268, 269, 437)       

Niniejsze zawiadomienie podlega ogłoszeniu w sposób określony w art. 31 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów i uważa się je za dokonane  po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia. Publiczne obwieszczenie niniejszego zawiadomienia nastąpi w dniu 11 maja 2021r. Z uwagi na zalecenia związane z COVID-19 oraz konieczność zapewnienia uczestnikom scalenia warunków umożliwiających sprawne i bezpieczne wykonanie ww. uprawnienia informuję, że osoby biorące udział w czynnościach okazania projektu powinny zachować szczególną ostrożność oraz stosować indywidualne środki ochrony osobistej.
Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 85 682 37 70

Z up. Starosty Halina Leszczyńska
NACZELNIK WYDZIAŁU GEODEZJI KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI
Geodeta Powiatowy

Zawiadomienie z dnia 30 czerwca 2021r., GK.6820.11.18.2014

Hajnówka, dnia 30 czerwca 2021r.
GK.6820.11.18.2014

ZAWIADOMIENIE

W związku z prowadzonym postępowaniem scaleniowym na obiekcie „Eliaszuki i inne”, położonych na terenie obrębów Eliaszuki, Planta, Mikłaszewo gm. Narewka, pow. hajnowski wraz z obrębami przyległymi Grodzisk, Suszczy Borek, Michnówka, Stare Lewkowo gm. Narewka pow. hajnowski, Rybaki gm. Narew, pow. hajnowski, Bieńdziuga, Suszcza, Odnoga gm. Michałowo, pow. białostocki, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia  14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 735), Starosta Hajnowski zawiadamia, że zostały zgromadzone materiały w sprawie wydania decyzji zatwierdzającej projekt scalenia.

Każdemu z uczestników postępowania scaleniowego przysługuje prawo zapoznania się  z aktami prowadzonego postępowania, uzupełnienia materiału dowodowego przed wydaniem decyzji oraz możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty podania zawiadomienia do publicznej wiadomości.

Z up. Starosty Marzena Ostapczuk
Z-ca Naczelnika Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości

Decyzja GK.6620.11.18.2014 o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów

Hajnówka, dnia 22 lipca 2021r.

GK.6620.11.18.2014

Decyzja o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów

Na podstawie art. 27 ust. 1, 3 i 4, art. 28 ust. 1 i 2 oraz art. 29 ustawy z dnia 26 marca 1982r. o scalaniu i wymianie gruntów (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 908), art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1963r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 703), art. 49, art. 104 i art. 108 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 735), po przeprowadzeniu postępowania wszczętego na podstawie postanowienia Starosty Hajnowskiego z dnia 06 grudnia 2018r. nr GK.6620.11.18.2014 o wszczęciu postępowania scaleniowego obiektu „Eliaszuki i inne” oraz postanowienia Starosty Hajnowskiego z dnia 6 marca 2020r. nr GK.6620.11.18.2014  o wszczęciu postępowania scaleniowego obiektu „Eliaszuki i inne” – obszar rozszerzony

orzekam

I. Zatwierdzić projekt scalenia gruntów na obiekcie „Eliaszuki i inne”, w skład którego wchodzą grunty położone na terenie obrębów Eliaszuki, Planta, Mikłaszewo gm. Narewka, pow. hajnowski wraz z obrębami przyległymi Grodzisk, Suszczy Borek, Michnówka, Stare Lewkowo gm. Narewka pow. hajnowski, Rybaki gm. Narew, pow. hajnowski, Bieńdziuga, Suszcza, Odnoga gm. Michałowo, pow. białostocki o łącznej powierzchni 2 539,4122 ha, przedstawiony na „Mapach obszaru scalenia”, stanowiących załącznik nr 1 oraz  w „Rejestrach gruntów po scaleniu”, stanowiących załączniki nr 2, będących integralną częścią niniejszej decyzji.

II. Określić przebieg nowych granic nieruchomości wydzielonych w wyniku scalenia, oznaczonych na załączniku nr 1 – „Mapa obszaru scalenia” kolorem czerwonym oraz kolorem niebieskim (wynik rozpatrzonych zastrzeżeń).

III. Zmienić powierzchnię obszaru scalenia obiektu „Eliaszuki i inne” gm. Narewka  z wykazanej w postanowieniu Starosty Hajnowskiego GK.6620.11.18.2014 z dnia 6 grudnia 2018r. o wszczęciu postępowania scaleniowego obiektu „Eliaszuki i inne” (2 514,9856 ha) oraz w postanowieniu Starosty Hajnowskiego GK.6620.11.18.2014 z dnia 6 marca 2020r. o wszczęciu postępowania scaleniowego obiektu „Eliaszuki i inne” – obszar rozszerzony (2 537,8696 ha) na powierzchnię 2 539,4122 ha.

IV. Uwzględnić zastrzeżenia do projektu scalenia, zgodnie z załącznikiem nr 3 – „Wykaz uwzględnionych zastrzeżeń do projektu scalenia gruntów obiektu ”Eliaszuki i inne” wraz z uzasadnieniem”, stanowiącym integralną część niniejszej decyzji.

V. Uznać za bezzasadne zastrzeżenia do projektu scalenia, zgodnie z załącznikiem nr 4 - „Wykaz nieuwzględnionych zastrzeżeń do projektu scalenia gruntów obiektu ”Eliaszuki i inne” wraz z uzasadnieniem”, stanowiącym integralną część niniejszej decyzji.

VI. Zobowiązać uczestników scalenia, którzy otrzymali grunty o wyższej wartości w zamian za dotychczas posiadane, wyszczególnionych w załączniku nr 5 do niniejszej decyzji – „Wykaz dopłat pieniężnych z tytułu wydzielenia ekwiwalentu ponad należny”, do dokonania wpłat na rachunek Starostwa Powiatowego w Hajnówce
nr 25 1240 5211 1111 0000 4923 9090 w terminie dwóch miesięcy po zakończeniu scalenia. W sprawie dopłat uczestnicy scalenia zostaną powiadomieni pisemnie.

VII. Zastosować wypłaty z tytułu wydzielenia gruntów zamiennych o niższej wartości od gruntów posiadanych przed scaleniem, uczestnikom scalenia wyszczególnionym
w załączniku nr 6 – „Wykaz wypłat pieniężnych z tytułu wydzielenia ekwiwalentu pomniejszonego”, które zostaną wypłacone ze środków Powiatu Hajnowskiego w terminie dwóch miesięcy po zakończeniu scalenia. W sprawie wypłat uczestnicy scalenia zostaną powiadomieni pisemnie. W przypadku niemożliwości dostarczenia powiadomienia lub niedostarczenie danych niezbędnych do dokonania przelewu bankowego należna kwota zostanie przekazana do depozytu sądowego.

VIII.Przenieść obciążenia wpisane do ksiąg wieczystych urządzonych dla nieruchomości objętych scaleniem, na grunty wydzielone w wyniku scalenia gruntów, zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy.

IX. Znieść współwłasności gruntowe, według załącznika nr 7 – „Wykaz znoszonych współwłasności”.

X.  Zatwierdzić, na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy, przejście na własność Gminy Narewka gruntów wydzielonych na cele użyteczności publicznej, tj. cele związane z poprawą stosunków wodnych w zakresie retencji wodnej: 4 Eliaszuki działka nr: 2073, obr. 18 Mikłaszewo działka nr 675, na inne cele (miejsca wypoczynku, boisko sportowe itp.): obr. 4 Eliaszuki działki nr: 2065, 2137, obr. 18 Mikłaszewo działki nr 1003, 1004, 1007, 1151, obr. 23 Planta działki nr: 543, 559, 585, 715, gruntów pod drogi: obr. 4 Eliaszuki działki nr: 1764, 1774, 1785, 1805, 1823, 1833, 1857, 1875, 1922, 1935, 1953, 1961, 1967, 1975, 1979, 2000, 2009, 2011, 2014, 2018, 2030, 2036, 2042, 2046, 2055, 2069, 2096, 2112, 2133, 2134, 2160, 2176, 2187, 2218, 2233, obr. 5 Grodzisk działka nr 260, obr. 16 Michnówka działka nr 131, obr. 18 Mikłaszewo działki nr: 670, 678, 700, 701, 707, 708, 716, 735, 750, 770, 786, 787, 789, 802, 808, 814, 816, 820, 833, 834, 844, 858, 866, 868, 876, 885, 900, 905, 910, 914, 921, 927, 941, 955, 966, 967, 972, 988, 996, 998, 1008, 1035, 1036, 1041, 1045, 1051, 1060, 1061, 1065, 1099, 1107, 1111, 1123, 1127, 1129, 1152, 1173, 1185, 1192, 1217, 1220, 1224, 1226, 1238, obr 23 Planta działki nr 454, 470, 492, 496, 510, 525, 528, 541, 569, 578, 582, 599, 601, 622, 630, 635, 639, 643, 678, 681, 682, 690, 699, 707, 747, 754, 759, 775, 796, 804, 806, 820, 825, 829, 844, 846, obr. 33 Suszczy Borek działka nr 186obr. 32 Rybaki działki nr: 6-591, 6-592 oraz na własność Gminy Michałowo gruntów wydzielonych pod drogi obr. 34 Odnoga działka nr 2-495, obr. 44 Suszcza działki nr 3-1674, 3-1699, 3-1720, 3-1722.

XI. Ustalić zasady i terminy objęcia w posiadanie gruntów wydzielonych w wyniku scalenia, okazane w dniach 22-26 marca 2021r. oraz dnia 31 maja 2021r. (ponowne okazanie projektu scalenia zainteresowanym uczestnikom po uwzględnieniu zmian do projektu scalenia związanych z rozpatrzeniem złożonych zastrzeżeń przez starostę, po zasięgnięciu opinii komisji na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów), zgodnie z załącznikiem nr 8 – „Zasady objęcia w posiadanie gruntów wydzielonych w wyniku scalenia”.

XII. Zatwierdzić zakres prac, które zostaną przeprowadzone w ramach zagospodarowania poscaleniowego gruntów położonych na terenie obiektu scaleniowego „Eliaszuki i inne”, zgodnie z załącznikiem nr 9 – „Wykaz dróg do urządzenia w ramach zagospodarowania poscaleniowego” .

Decyzja niniejsza stanowi tytuł do ujawnienia z urzędu nowego stanu prawnego nieruchomości w księgach wieczystych, operacie ewidencji gruntów i budynków oraz podstawę do wprowadzeniu uczestników scalenia w posiadaniewydzielonych im gruntów, zgodnie z zapisami art. 29 ust. 1 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów.

Decyzja ta nie narusza praw osób trzecich do gruntów wydzielonych w zamian za grunty posiadane przed scaleniem. Decyzji niniejszej nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności, na podstawie art. 108 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kpa, ze względu na potrzebę zabezpieczenia gospodarstwa narodowego przed ciężkimi stratami tj. konieczność wykonania zagospodarowania poscaleniowego i zakończenia operacji oraz jej rozliczenia zgodnie z umową o przyznaniu pomocy Nr 00002-6502-UM1000010/18 z dnia 10 sierpnia 2018r. oraz z uwagi na interes społeczny i wyjątkowo ważne interesy stron postępowania, tj. konieczność objęcia w posiadanie gruntów wydzielonych w wyniku scalenia jednocześnie przez wszystkich uczestników.

Uzasadnienie

Zatwierdzany niniejszą decyzją projekt scalenia gruntów położonych na terenie obrębów Eliaszuki, Planta, Mikłaszewo gm. Narewka, pow. hajnowski wraz

z obrębami przyległymi Grodzisk, Suszczy Borek, Michnówka, Stare Lewkowo gm. Narewka pow. hajnowski, Rybaki gm. Narew, pow. hajnowski, Bieńdziuga, Suszcza, Odnoga gm. Michałowo,  pow. białostocki o łącznej powierzchni 2 539,4122 ha, został opracowany w wyniku postępowania administracyjnego, prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 marca 1982 roku o scalaniu i wymianie gruntów (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 908), zwanej w dalszej części ustawą, a w zakresie nieuregulowanym ustawą, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 735), zwanej w dalszej części Kpa.

Podstawą projektowania rozłogów pól i przebiegu dróg wewnętrznych był opracowany „Projekt ogólny” do projektu scalenia gruntów obiektu „Eliaszuki i inne”. Zgodnie z treścią „Projektu ogólnego”, poza ogólnymi wytycznymi technicznymi (część koncepcyjna projektu) dotyczącymi scalenia, przewidziano wykonanie zagospodarowania poscaleniowego, o którym mowa w art. 1 ust. 2, pkt. 9 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów.

Analiza akt sprawy dowodzi, że obowiązki Starosty prowadzącego postępowanie scaleniowe wynikające z przepisów prawa, zostały wykonane w sposób właściwy, zabezpieczający interesy uczestników scalenia oraz gwarantujący stronom udział w każdym stadium realizowanej procedury.

Postępowanie scaleniowe gruntów obiektu „Eliaszuki i inne” zostało wszczęte Postanowieniem Starosty Hajnowskiego znak: GK.6620.11.18.2014 z dnia 6 grudnia 2018r., po spełnieniu obligatoryjnego kryterium przedmiotowego określonego w art. 3 ust. 2 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów. W wyniku analizy złożonych wniosków przez zainteresowanych właścicieli gospodarstw rolnych o wszczęcie postępowania scaleniowego, stwierdzono, że łączny obszar gruntów objętych wnioskami stanowi 73,6% powierzchni obszaru scalenia. Następnie postanowieniem Starosty Hajnowskiego znak: GK.6620.11.18.2014 z dnia 6 marca 2020r., po przeanalizowaniu i uznaniu za zasadne złożonych wniosków o włączenie do scalenia przyległych gruntów, dodatkowo pracami scaleniowymi objęto obszar o pow. 22,8840 ha, zwiększając łączny obszar obiektu scaleniowego z 2 514,9856 ha na 2 537,8696 ha. W wyniku prac scaleniowych nastąpiła zmiana powierzchni obszaru scalenia na powierzchnię 2 539,4122 ha. Różnica powierzchni wynika z analitycznego obliczenia powierzchni działek ze współrzędnych z dokładnością 1m2.

Zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy, ww. postanowienia o wszczęciu postępowania scaleniowego zostały odczytane na zebraniu uczestników scalenia w dniu 19 grudnia 2018r., zwołanym przez Starostę Hajnowskiego zawiadomieniem z dnia 7 grudnia 2018r. oraz w dniu 30 czerwca 2020r., zwołanym zawiadomieniem Starosty Hajnowskiego z dnia 9 czerwca 2020r. O terminach i miejscu zebrań, na których odczytano postanowienia uczestnicy scalenia zostali powiadomieni w sposób określony w art. 31 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów. Na powyższe postanowienia nie wniesiono zażaleń.

Do przeprowadzenia szacunku i opracowania projektu scalenia gruntów obiektu „Eliaszuki i inne”, Starosta Hajnowski upoważnieniem nr GK.6620.11.18.2014 z dnia 24 października 2018r. upoważnił geodetę – projektanta scalenia Wojewódzkiego Biura Geodezji w Białymstoku Pana Krzysztofa Zajkowskiego.

Na zwołanym w dniu 5 lutego 2019r. zebraniu, zgodnie z art. 9 ust. 1, 2 ustawy, spośród uczestników scalenia, poprzez głosowanie, wybrana została Rada uczestników scalenia dla obiektu „Eliaszuki i inne”, w skład której weszło 12 osób. O terminie i miejscu zebrania uczestnicy zostali poinformowani w trybie art. 31 ustawy, zawiadomieniem Starosty Hajnowskiego z dnia 18 stycznia 2019r.

Stosownie do art. 10 ust. 1 ustawy, postanowieniem Starosty Hajnowskiego znak: GK.6620.11.18.2014 z dnia 25 czerwca 2019r. powołana została komisja pełniąca funkcję doradczą podczas szacunku porównawczego gruntów oraz opracowania projektu scalenia gruntów obiektu „Eliaszuki i inne”. Postanowieniem znak: GK.6620.11.18.2014 z dnia 26 czerwca 2020r., na wniosek KOWR, powołano do składu Komisji przedstawiciela tej instytucji.

W związku z podjęciem prac obejmujących opracowanie projektu scalenia gruntów, dokonano, w odrębnym postępowaniu, przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów. Decyzją Starosty Hajnowskiego nr GK.6620.11.18.2014 z dnia 18 marca 2020r. oraz nr GK.6620.11.18.2014 z dnia 29 stycznia 2021r. ustalono gleboznawczą klasyfikację gruntów. Czynności techniczne gleboznawczej klasyfikacji gruntów wykonał upoważniony przez Starostę Hajnowskiego klasyfikator Wojewódzkiego Biura Geodezji w Białymstoku Pan Paweł Kowejsza.

Zasady podejmowania przez uczestników scalenia uchwał dotyczących ustalenia zasad szacunku gruntów oraz wyrażenia zgody na dokonany szacunek gruntów określone zostały  w art. 13 ust. 2 ustawy, który stanowi: (…)Uchwały zapadają większością trzech czwartych głosów w obecności co najmniej połowy liczby uczestników scalenia. W razie niepodjęcia uchwały na zebraniu zwołanym w pierwszym terminie, za ważną uważa się uchwałę podjętą większością trzech czwartych głosów uczestników scalenia obecnych na zebraniu zwołanym w drugim terminie.”   Na zebraniu w dniu 4 grudnia 2019r. (drugi termin), uczestnicy scalenia podjęli uchwałę  w sprawie określenia zasad szacunku gruntów objętych scaleniem na obiekcie ,,Eliaszuki i inne” obejmującego grunty położone na terenie obrębów Eliaszuki, Planta, Mikłaszewo gm. Narewka, pow. hajnowski, wraz z gruntami przyległymi położonymi w obrębach: Michnówka, Suszczy Borek, Grodzisk, Stare Lewkowo gm. Narewka, Rybaki gm. Narew, pow. hajnowski, Bieńdziuga, Suszcza, Odnoga gm. Michałowo, pow. białostocki, woj. podlaskie. Podjęcie uchwały na zebraniu w pierwszym terminie było niemożliwe ze względu na brak wymaganego kworum, o którym mowa w art. 13 ust. 2 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów. O terminie i miejscu zebrania w pierwszym i drugim terminie uczestnicy scalenia zostali poinformowani w trybie art. 31 ustawy, zawiadomieniem Starosty Hajnowskiego z dnia 15 listopada 2019r.

Zawiadomieniem z dnia 12 lutego 2020r., w trybie art. 31 ustawy, Starosta Hajnowski zawiadomił uczestników scalenia o zebraniu w dniu 28 lutego 2020r., na którym ogłoszone zostały wyniki oszacowania gruntów. Obowiązek zapoznania uczestników scalenia z szacunkiem wynika z art. 12 ust. 1 ustawy, który stanowi: „Wyniki oszacowania gruntów, oraz sadów, ogrodów, chmielników i innych upraw specjalnych ogłasza się na zebraniu uczestników scalenia, zwołanym przez starostę, a następnie udostępnia się je do publicznego wglądu na okres 7 dni we wsiach objętych scaleniem”. Art. 12 ust. 2 stanowi, iż na zebraniu, na którym ogłoszono wyniki oraz w okresie wyłożenia wyników oszacowania gruntów do publicznego wglądu, uczestnicy scalenia mogą wnosić zastrzeżenia do dokonanego szacunku. Wypełniając powyższy obowiązek, wyniki oszacowania gruntów, lasów oraz sadów, ogrodów, chmielników i innych upraw specjalnych, objętych postępowaniem scaleniowym, zgodnie z ustalonymi zasadami, zostały ogłoszone na zebraniu, a następnie udostępnione do publicznego wglądu na okres 7 dni u sołtysów wsi Eliaszuki, Planta,  Mikłaszewo i Suszcza.  W okresie wyłożenia wyników oszacowania gruntów do publicznego wglądu, 3 osoby wniosły zastrzeżenia.

Zastrzeżenia do szacunku gruntów zostały omówione i zbadane na zebraniu komisji doradczej w dniu 26 czerwca 2020r. Uczestnicy scalenia zostali zapoznani z wynikami ustaleń z badania złożonych zastrzeżeń na zebraniu w dniu 30 czerwca 2021r. zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy.

Zgodę na dokonany szacunek, stosownie do art. 13 ust. 1 ustawy, uczestnicy scalenia wyrazili w dniu 30 czerwca 2020r. w formie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonany szacunek gruntów, lasów oraz sadów, ogrodów, chmielników i innych upraw specjalnych na obiekcie scaleniowym ,,Eliaszuki i inne” obejmującym grunty położone na terenie obrębów Eliaszuki, Planta, Mikłaszewo gm. Narewka, pow. hajnowski, wraz z gruntami przyległymi położonymi w obrębach: Michnówka, Suszczy Borek, Grodzisk, Stare Lewkowo gm. Narewka, Rybaki gm. Narew, pow. hajnowski, Bieńdziuga, Suszcza, Odnoga gm. Michałowo, pow. białostocki, woj. podlaskie, podjętej, wymaganą ustawową większością ¾ głosów, na zebrani w drugim terminie. Podjęcie uchwały na zebraniu w pierwszym terminie nie było możliwe z uwagi na obecność mniej niż połowy uczestników scalenia gruntów. O terminie i miejscu zebrania w pierwszym i drugim terminie uczestnicy scalenia zostali poinformowani w trybie art. 31 ustawy, zawiadomieniem Starosty Hajnowskiego z dnia 9 czerwca 2020r.

W dniach 9-10 lipca 2020r. w Mikłaszewie, 13-15 lipca 2020r. w Eliaszukach, 16-17 lipca 2020r. w Plancie, uczestnicy scalenia zapoznawali się indywidualnie z powierzchnią i wartością  ich gruntów i części składowych oraz złożyli życzenia co do przyszłej lokalizacji ekwiwalentów. O terminie i miejscu zapoznania się z powyższym uczestnicy scalenia zostali powiadomieni zgodnie z art. 31 ustawy, zawiadomieniem Starosty Hajnowskiego z dnia 22 czerwca 2020r. Na powyższe nie wniesiono żadnych uwag.

Po podjęciu przez uczestników scalenia uchwały o wyrażeniu zgody na dokonany szacunek, geodeta – projektant, przy udziale komisji pełniącej funkcje doradcze, przystąpił do opracowania projektu scalenia, biorąc pod uwagę sugestie składane przez uczestników scalenia podczas zbierania życzeń. W procesie projektowania uwzględnione zostały życzenia uczestników, którzy pisemnie wystąpili o zwiększenie bądź zmniejszenie areału ich gospodarstw. Pozostałym uczestnikom, za dotychczas posiadane, zaprojektowano grunty o równej wartości szacunkowej. Zgodnie z art. 8 ust. 2 i art. 14 ust. 2 jeżeli wydzielenie gruntów o równej wartości szacunkowej jest technicznie niemożliwe lub gospodarczo nieuzasadnione, za równą wartość szacunkową uważa się również wartość o różnicy nieprzekraczającej 3% oraz różnicy powierzchni nieprzekraczającej 20% powierzchni gruntów objętych scaleniem. W przypadku różnicy wartości gruntów, zostaną one wyrównane dopłatami, obliczonymi na podstawie szacunku gruntów ustalonego w drodze uchwały przez uczestników scalenia.

Grunty niezbędne na cele miejscowej użyteczności publicznej, pod ulice i drogi oraz na wykonanie i utrzymanie urządzeń melioracji wodnej podstawowej wydzielono w pierwszej kolejności z gruntów Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i gminy. Grunty wydzielone na cele miejscowej użyteczności publicznej oraz pod ulice i drogi przechodzą na własność gminy.

Zawiadomieniem Starosty Hajnowskiego z dnia 3 marca 2021r. uczestnicy scalenia, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy, zostali poinformowani, w trybie art. 31 ustawy, o terminach okazania projektu na gruncie. Opracowany przez upoważnionego geodetę, Pana Krzysztofa Zajkowskiego, projekt scalenia został wyznaczony i okazany na gruncie uczestnikom scalenia oraz udostępniony do wglądu w dniach 22-26 marca 2021r. W ramach czynności okazania projektu uczestnicy scalenia zaznajamiani byli ze szczegółami projektu scalenia, z  projektem zasad objęcia w posiadanie gruntów wydzielonych w wyniku scalenia oraz poinformowani
o możliwości zgłaszania, w terminie 14 dni od dnia okazania projektu, Staroście Hajnowskiemu pisemnych zastrzeżeń do projektu scalenia, zgodnie z przepisami art. 24 ust. 1 ustawy.

W terminie 14 dni od dnia okazania projektu scalenia, zastrzeżenia do niego wniosło  13 uczestników scalenia (w tym jedno zastrzeżenie dotyczące działki stanowiącej współwłasność dwóch osób). Wszyscy uczestnicy składający zastrzeżenia, stosownie do art. 25 ust. 3 ustawy, zostali poinformowani listownie co najmniej na 3 dni przed terminem i miejscem posiedzenia komisji pełniącej funkcje doradcze, wobec czego mogli uczestniczyć w posiedzeniu Komisji osobiście lub poprzez pełnomocników. W dniu 28 kwietnia 2021r. komisja, stosownie do przepisów art. 24 ust. 2 oraz art. 25 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów, w obecności zainteresowanych zaopiniowała wniesione zastrzeżenia. W trakcie rozpatrywania zastrzeżeń, geodeta projektant przedstawiał i omawiał szczegółowo projekt scalenia osobno dla każdego złożonego zastrzeżenia. Opinie zostały zaprotokołowane i znajdują się w aktach postępowania. W wyniku rozpatrzenia zastrzeżeń, po zasięgnięciu opinii komisji, został ustalony szczegółowy sposób rozstrzygnięcia poszczególnych zastrzeżeń. „Wykaz uwzględnionych zastrzeżeń  do projektu scalenia gruntów obiektu ”Eliaszuki i inne” wraz z uzasadnieniem” i „Wykaz nieuwzględnionych zastrzeżeń  do projektu scalenia gruntów obiektu ”Eliaszuki i inne” wraz z uzasadnieniem” stanowią odpowiednio załączniki nr 3  i nr 4 do niniejszej decyzji. Osoby nieuczestniczące w posiedzeniu komisji doradczej, o przyjętym rozstrzygnięciu ich zastrzeżeń, zostały poinformowane przez Starostę Hajnowskiego pisemnie.

Art. 26 ustawy stanowi, że „Każdorazowe zmiany, wprowadzane do projektu scalenia po jego wyznaczeniu na gruncie i okazaniu uczestnikom scalenia, wymagają ponownego wyznaczenia na gruncie i okazania zainteresowanym uczestnikom”, w związku z czym zawiadomieniem Starosty Hajnowskiego z dnia 10 maja 2021r. poinformowano uczestników scalenia o terminie ponownego okazania projektu scalenia, po uwzględnieniu zmian związanych z rozpatrzeniem złożonych zastrzeżeń. Zaakceptowane przez Starostę Hajnowskiego zmiany, po wprowadzeniu do projektu scalenia gruntów, wyznaczono oraz ponownie okazano na gruncie zainteresowanym uczestnikom scalenia w dniu 31 maja 2021r.

Realizując zasadę zapewnienia stronom czynnego udziału w postępowaniu, wyrażonej w przepisie art. 10 Kpa, zawiadomieniem z dnia 30 czerwca 2021r. Starosta Hajnowski poinformował uczestników scalenia o prawie do zapoznania się z aktami prowadzonego postępowania scaleniowego, uzupełnieniu materiału dowodowego przed wydaniem decyzji oraz możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów oraz zgłoszonych żądań. Zawiadomienie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Hajnówce oraz w urzędach gmin i sołectwach właściwych ze względu na położenie gruntów objętych scaleniem oraz w BIP i stronie internetowej tut. Starostwa. Po zapoznaniu się z zebraną przed wydaniem decyzji dokumentacją, pięciu uczestników postępowania scaleniowego skorzystało z możliwości wypowiedzenia się i wniosło swoje uwagi. Starosta Hajnowski odniósł się do powyższych uwag i udzielił pisemnej odpowiedzi.

Zawiadomieniem z dnia 22 lipca 2021r. Starosta Hajnowski poinformował, że w dniu 11 sierpnia 2021r., w lokalu świetlicy wiejskiej we wsi Lewkowo Stare, odbędzie się zebranie uczestników scalenia, na którym stosownie do art. 28 ust. 1 ustawy, podana zostanie do publicznej wiadomości, poprzez odczytanie, decyzja o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów na obiekcie „Eliaszuki i inne”, w skład którego wchodzą grunty położone na terenie obrębów Eliaszuki, Planta, Mikłaszewo gm. Narewka, pow. hajnowski wraz z obrębami przyległymi Grodzisk, Suszczy Borek, Michnówka, Stare Lewkowo gm. Narewka pow. hajnowski, Rybaki gm. Narew, pow. hajnowski, Bieńdziuga, Suszcza, Odnoga gm. Michałowo,  pow. białostocki.

Zgodnie z założeniami do projektu scalenia oraz zakresem pomocy finansowej przyznanej Staroście Hajnowskiemu na operację typu „Scalania gruntów” w ramach działania „Inwestycje w środki trwałe”, poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 o tytule projektu „Realizacja projektu scalenia gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu „Eliaszuki i inne”, gm. Narewka, pow. hajnowski, woj. podlaskie” na podstawie umowy o przyznaniu pomocy Nr 00002-6502-UM1000010/18 z dnia 10 sierpnia 2018r., i aneksu nr 1, do niniejszej umowy, z dnia  25 listopada 2020r., po wykonaniu prac geodezyjno–urządzeniowych następuje realizacja zagospodarowania poscaleniowego związanego z organizacją rolniczej przestrzeni produkcyjnej.

Zagospodarowanie poscaleniowe na obiekcie „Eliaszuki i inne” obejmuje prace polegające na budowie i modernizacji dróg. Wykaz dróg do urządzenia w ramach zagospodarowania poscaleniowego przedstawia załącznik nr 9 do niniejszej decyzji.

Prace w ramach realizacji zagospodarowania poscaleniowego będą wykonywane sukcesywnie i finansowane z przeznaczonych na ten cel krajowych środków publicznych oraz ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Zachowanie procedury przewidzianej ustawą pozwala stwierdzić, że scalenie gruntów na obiekcie „Eiaszuki i inne”, gm. Narewka zostało przeprowadzone zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Organ realizując zasady prawne wynikające z przepisów wymienionych ustaw zapewnił uczestnikom scalenia czynny udział na każdym etapie prowadzonej procedury. Począwszy od wszczęcia postępowania scaleniowego, poprzez wybór Rady uczestników scalenia, udział w zwołanych zebraniach, określenie i zatwierdzenie zasad szacunku gruntów, prawo złożenia zastrzeżeń do dokonanego i okazanego projektu, każda ze stron prowadzonego postępowania korzystając z przysługujących środków prawnych, mogła aktywnie uczestniczyć w prowadzonych pracach scaleniowych.

Warto podkreślić, iż postępowanie scaleniowe charakteryzuje wysoki stopień trudności i skomplikowania. Celem prowadzonej procedury jest, zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy „tworzenie korzystniejszych warunków gospodarowania w rolnictwie i leśnictwie poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych, lasów i gruntów leśnych, racjonalne ukształtowanie rozłogów gruntów, dostosowanie granic nieruchomości do systemu urządzeń melioracji wodnych, dróg oraz rzeźby terenu”. Scalenie gruntów, to zatem, jak często się podnosi w doktrynie i orzecznictwie, zbiorowy zabieg urządzeniowo-rolny, cechujący się rozwiązaniami mającymi charakter techniczny przy uwzględnieniu przepisów prawa materialnego, jak i procesowego. W postępowaniu administracyjnym determinowanym wielością stron, niezwykle istotne jest dotarcie do każdego z uczestników postępowania scaleniowego. Ustawodawca, w art. 1 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów stanowi, że o działaniach organu i poszczególnych etapach procedury scalenia, uczestnicy są powiadamiani poprzez obwieszczenie lub w inny, zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłaszania. Obowiązek ten został wypełniony, strony były prawidłowo zawiadamiane o swoich prawach i obowiązkach, brały czynny udział w poszczególnych czynnościach, co potwierdzały własnoręcznym podpisem.

W ramach postępowania scaleniowego interesy wszystkich uczestników zazębiają się wzajemnie i chociaż w istocie rzeczy mają one charakter indywidualny, to jednak nie można tych interesów rozpatrywać w oderwaniu, należy uwzględniać interesy całej zbiorowości. Najwyższy Sad Administracyjny w wyroku z dnia 28 grudnia 1988r. II SA760/88 orzekł, iż „Decyzja w przedmiocie sposobu wydzielenia gruntów przy zachowaniu uprawnień do ekwiwalentu zawiera w sobie rozstrzygnięcia oparte na uznaniu administracyjnym. Organy prowadzące scalenie gruntów mogą z kilku możliwych rozwiązań, przyjąć jedno – o określonym sposobie wydzielenia ekwiwalentu – i nie popadają w kolizję z prawem”.

Reasumując powyższe należy stwierdzić, iż scalenie gruntów na obiekcie „Eliaszuki  i inne” spełniło oczekiwania uczestników scalenia, poprzez poprawę warunków gospodarowania w rolnictwie.

Biorąc pod uwagę to, że projekt scalenia gruntów został opracowany racjonalnie pod względem gospodarczym i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wszyscy uczestnicy scalenia za grunty posiadane przed scaleniem otrzymali należne ekwiwalenty a różnice wartości gospodarstw przed i po scaleniu zostaną wyrównane dopłatami ustalonymi według cen przyjętych przez uczestników scalenia przy szacowaniu gruntów oraz słuszne zastrzeżenia uczestników scalenia do projektu scalenia zostały uwzględnione, spełniona została obligatoryjna przesłanka, określona w art. 27 ust. 1 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów, stanowiąca, że projekt scalenia gruntów może być zatwierdzony, jeżeli po jego okazaniu większość uczestników scalenia nie zgłosiła do niego zastrzeżeń.

Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie, w wyroku z dnia 3 marca 2017r. sygn. Akt II OSK 1637/15 wyjaśnił, że „postępowanie scaleniowe jest na tyle specyficznym postępowaniem, że właściwie nie ma możliwości takiego ukształtowania rozstrzygnięcia, aby wszystkie strony były zadowolone, a ich wnioski były uwzględnione. Powyższe nie oznacza jednak, że organ administracji jeśli nie uwzględnił części żądań, to naruszył zasadę obowiązku działania w interesie  wszystkich stron postępowania. Prowadzenie postępowania zgodnie z tą zasadą to również sytuacja gdy organ, działając w granicach określonych przez prawo wprawdzie nie w pełni zrealizuje żądania strony, ale nie naruszy w sposób zasadniczy jej praw kosztem przyznania ich innemu uczestnikowi”.

Biorąc powyższe pod uwagę, orzekam ja w sentencji decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Podlaskiego, za pośrednictwem Starosty Hajnowskiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. W terminie tym, strony mogą zrzec się prawa do wniesienia odwołania przez złożenie Staroście Hajnowskiemu oświadczenia. Z dniem doręczenia organowi oświadczenie o zrzeczeniu się prawa  do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna,

Z up. Starosty Halina Leszczyńska Naczelnik Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości

Załączniki do decyzji (do wglądu w siedzibie Starostwa Powiatowego w Hajnówce):

 1. Mapy obszaru scalenia   -    13 szt.
 2. Rejestr gruntów po scaleniu    -   10 szt.
 3. Wykaz uwzględnionych zastrzeżeń do projektu scalenia gruntów obiektu ”Eliaszuki i inne” wraz z uzasadnieniem.
 4. Wykaz nieuwzględnionych zastrzeżeń do projektu scalenia gruntów obiektu ”Eliaszuki i inne” wraz z uzasadnieniem.
 5. Wykaz dopłat pieniężnych z tytułu wydzielenia ekwiwalentu ponad należny.
 6. Wykaz wypłat pieniężnych z tytułu wydzielenia ekwiwalentu pomniejszonego.
 7. Wykaz znoszonych współwłasności.
 8. Zasady objęcia w posiadanie gruntów wydzielonych w wyniku scalenia.
 9. Wykaz dróg do urządzenia w ramach zagospodarowania poscaleniowego.

Otrzymują:

 1. Uczestnicy postępowania scaleniowego, w trybie art. 28 ustawy, poprzez odczytanie decyzji na zebraniu uczestników scalenia, a ponadto poprzez jej wywieszenie na okres 14 dni na tablicach ogłoszeń w lokalach urzędów gmin, na których terenie są położone scalane grunty i na tablicach ogłoszeń we wsiach wchodzących w obszar scalenia oraz na stronie internetowej, BIP Powiatu Hajnowskiego i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Hajnówce.
 • Urząd Gminy Narewka ,
 • Urząd Gminy Narew
 • Urząd Gminy Michałowo
 • Sołtys wsi Eliaszuki
 • Sołtys wsi Planta
 • Sołtys wsi Mikłaszewo
 • Sołtys wsi Grodzisk
 • Sołtys wsi Podlewkowie
 • Sołtys wsi Michnówka
 • Sołtys wsi Lewkowo Stare
 • Sołtys wsi Rybaki
 • Sołtys wsi Suszcza – 2 egz. - dot. wsi Suszcza i Bieńdziuga
 • Sołtys wsi Planty – dot. wsi Odnoga-Kuźmy
 • Starostwo Powiatowe w Hajnówce.
  1. Starosta Hajnowski,
  2. Gmina Narewka,
  3. Gmina Gródek,
  4. Gmina Michałowo,
  5. Marszałek Województwa Podlaskiego,
  6. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Białymstoku,
  7. Nadleśniczy Nadleśnictwa Browsk w Gruszkach,
  8. Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku.
  9. Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce,
  10. Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku,
  11. Parafia Prawosławna pw. Św. Mikołaja w Narewce,
  12. Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Narewce,
  13. Spółdzielnia Usług Rolniczych i Przemysłowych w Narewce,
  14. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków,
  15. NAFTAN spółka z o.o. ,
  16. Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego "BOMAR" Spółka z o.o.,
  17. Sounds of Music Spółka z o.o.,
  18. Spółka D. J. Invest Group z o.o.
  19. AGRALI LS Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku,
  20. Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku,
  21. a/a

Otrzymują, po nadaniu klauzuli ostateczności:

 1. Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Hajnówce,
 2. Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych,
 3. Urząd Gminy Narewka,
 4. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 5. Starostwo Powiatowe w Hajnówce – do operatu egib – 8 egz, do operatu technicznego - 8 egz.
 6. Starostwo Powiatowe w Białymstoku – do operatu egib – 3 egz., do operatu technicznego - 3 egz.

Do wiadomości:

 1. Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, Wydział Nieruchomości i Geodezji, ul. Adama Mickiewicza 3, 15 – 213 Białystok 

2. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich, ul. gen. George’a Smitha Pattona 8, 15–688 Białystok

Załączniki dostępne w Biulwtynie Informacji Pulbicznej  - link do strony

Zawiadomienie GK.6820.11.18.2014 z dnia 22 lipca 2021r. - zebranie uczestników scalenia obiektu „Eliaszuki i inne”

Hajnówka, dnia 22 lipca 2021r.

GK.6820.11.18.2014

Na podstawie art. 28 ust.1 i  art. 31 ustawy z dnia 26 marca 1982r. o scalaniu i wymianie gruntów (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 908) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 735), w związku z prowadzonym postępowaniem scaleniowym na obiekcie „Eliaszuki i inne” gm. Narewka, Starosta Hajnowski zawiadamia:

w dniu 11 sierpnia 2021 r. (środa) o godzinie 10.00 w lokalu świetlicy wiejskiej we wsi Lewkowo Stare odbędzie się zebranie uczestników scalenia obiektu „Eliaszuki i inne”, w skład którego wchodzą grunty położone na terenie obrębów Eliaszuki, Planta, Mikłaszewo gm. Narewka, pow. hajnowski wraz z obrębami przyległymi Grodzisk, Suszczy Borek, Michnówka, Stare Lewkowo gm. Narewka pow. hajnowski, Rybaki gm. Narew, pow. hajnowski, Bieńdziuga, Suszcza, Odnoga gm. Michałowo, pow. białostocki.

Celem zebrania jest podanie do publicznej wiadomości, poprzez odczytanie, decyzji Starosty Hajnowskiego nr GK.6620.11.18.2014 z dnia 22 lipca 2021r. o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów na obiekcie „Eliaszuki i inne”. Ponadto ww. decyzja zostanie wywieszona na okres 14 dni na tablicach ogłoszeń w Urzędach Gmin i sołectwach właściwych ze względu na położenie nieruchomości objętych postępowaniem scaleniowym (Urząd Gminy Narewka, Urząd Gminy Narew, Urząd Gminy Michałowo, Eliaszuki, Planta, Mikłaszewo, Grodzisk, Podlewkowie, Michnówka, Lewkowo Stare, Rybaki, Suszcza, Bieńdziuga, Odnoga) i w Starostwie Powiatowym w Hajnówce oraz opublikowana na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Hajnowskiego.

Z uwagi na zalecenia związane z COVID-19 oraz konieczność zapewnienia uczestnikom scalenia warunków umożliwiających sprawne i bezpieczne wykonanie ww. uprawnienia informuję, że osoby biorące udział w czynnościach okazania projektu powinny zachować szczególną ostrożność oraz stosować indywidualne środki ochrony osobistej.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 85 682 31 70.

Z up. Starosty Halina Leszczyńska, Naczelnik Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości, Geodeta Powiatowy

Zawiadomienie o zebraniu uczestników scalenia obiektu „Eliaszuki i inne”  w  dniu   29.09.2021

Hajnówka, dnia 10 września 2021r.

GK.6820.11.18.2014

Działając na podstawie art. 30 i 31 ustawy z dnia 26 marca 1982r. o scalaniu  i wymianie gruntów (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 908) oraz art. 49 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 735)

Starosta Hajnowski zawiadamia:
w dniu 29 września 2021r. (środa) o godzinie 10.00
w lokalu świetlicy wiejskiej we wsi Lewkowo Stare

odbędzie się zebranie uczestników scalenia obiektu „Eliaszuki i inne”, w skład którego wchodzą grunty położone na terenie obrębów Eliaszuki, Planta, Mikłaszewo gm. Narewka, pow. hajnowski wraz z obrębami przyległymi Grodzisk, Suszczy Borek, Michnówka, Stare Lewkowo gm. Narewka pow. hajnowski, Rybaki gm. Narew, pow. hajnowski, Bieńdziuga, Suszcza, Odnoga gm. Michałowo, pow. białostocki.

Celem zebrania będzie wprowadzenie uczestników scalenia w posiadanie wydzielonych gruntów obiektu „Eliaszuki i inne”, zgodnie z projektem scalenia gruntów zatwierdzonym decyzją Starosty Hajnowskiego nr GK.6620.11.18.2014  z dnia 11 sierpnia 2021r. Za datę objęcia w posiadanie przez uczestników scalenia nowo wydzielonych gruntów uważa się termin zebrania.  

Zgodnie z art. 31 powołanej wyżej ustawy o scalaniu i wymianie gruntów, w związku z art. 49 Kpa, wywieszenie niniejszego zawiadomienia na tablicach ogłoszeń w Urzędach Gmin  i sołectwach właściwych ze względu na położenie nieruchomości objętych postępowaniem scaleniowym w Starostwie Powiatowym w Hajnówce oraz na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Hajnowskiego,  uważa się za doręczone wszystkim uczestnikom postępowania scaleniowego.

Z uwagi na zalecenia związane z COVID-19 oraz konieczność zapewnienia uczestnikom scalenia warunków umożliwiających sprawne i bezpieczne wykonanie ww. uprawnienia informuję, że osoby biorące udział w czynnościach okazania projektu powinny zachować szczególną ostrożność oraz stosować indywidualne środki ochrony osobistej.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 85 682 31 70.
Z up. Starosty Halina Leszczyńska Naczelnik Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości Geodeta Powiatowy

Zawiadomienie GK.6820.11.18.2014 z 15 grudnia 2021r.

Hajnówka, dnia 15 grudnia 2021r.

GK.6820.11.18.2014

Zawiadomienie

W związku z uchyleniem, decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 29 października 2021r. znak: GK-II.7213.37.2021.AP, zaskarżonej decyzji Starosty Hajnowskiego z dnia 22 lipca 2021r. znak: GK.6620.11.18.2014 zatwierdzającej projekt scalenia gruntów na obiekcie „Eliaszuki  i inne”, położonych na terenie obrębów Eliaszuki, Planta, Mikłaszewo gm. Narewka, pow. hajnowski wraz z obrębami przyległymi Grodzisk, Suszczy Borek, Michnówka, Stare Lewkowo gm. Narewka pow. hajnowski, Rybaki gm. Narew, pow. hajnowski, Bieńdziuga, Suszcza, Odnoga gm. Michałowo, pow. białostocki, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 735), Starosta Hajnowski zawiadamia, że zostały zgromadzone materiały w sprawie ponownego wydania decyzji zatwierdzającej projekt scalenia.
    
Każdemu z uczestników postępowania scaleniowego przysługuje prawo zapoznania się  z aktami prowadzonego postępowania, uzupełnienia materiału dowodowego przed wydaniem decyzji oraz możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty podania zawiadomienia do publicznej wiadomości.


Z up. Starosty Halina Leszczyńska Naczelnik Wydziału Geodezji Katastru i Nieruchomości Geodeta Powiatowy

Otrzymują:
 1. Uczestnicy postępowania scaleniowego (poprzez wywieszenie na okres 7 dni na tablicach ogłoszeń w Urzędach Gmin
  i sołectwach właściwych ze względu na położenie nieruchomości objętych postępowaniem scaleniowym, w Starostwie Powiatowym w Hajnówce oraz na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Hajnowskiego:
  • Urząd Gminy Narewka - celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń,
  • Urząd Gminy Narew - celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń,
  • Urząd Gminy Michałowo - celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń,
  • Sołtys wsi Eliaszuki – celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń,
  • Sołtys wsi Planta – celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń,
  • Sołtys wsi Mikłaszewo – celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń,
  • Sołtys wsi Grodzisk – celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń,
  • Sołtys wsi Podlewkowie – celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń we wsi Suszczy Borek,
  • Sołtys wsi Michnówka – celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń,
  • Sołtys wsi Lewkowo Stare – celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń,
  • Sołtys wsi Rybaki – celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń,
  • Sołtys wsi Suszcza (2 egz.)– celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń we wsi Suszcza i Bieńdziuga,
  • Sołtys wsi Planty – celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń w wsi Odnoga-Kuźmy,
  • Starostwo Powiatowe w Hajnówce – celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń,
 2. Starosta Hajnowski,
 3. Gmina Narewka,
 4. Gmina Gródek,
 5. Gmina Michałowo,
 6. Marszałek Województwa Podlaskiego,
 7. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Białymstoku,
 8. Nadleśniczy Nadleśnictwa Browsk w Gruszkach.
 9. Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku.
 10. Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce,
 11. Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku,
 12. Parafia Prawosławna pw. Św. Mikołaja w Narewce,
 13. Gmina Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Narewce,
 14. Spółdzielnia Usług Rolniczych i Przemysłowych w Narewce,
 15. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków,
 16. NAFTAN spółka z o.o. ,
 17. Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego "BOMAR" Spółka z o.o.,
 18. Sounds of Music Spółka z o.o.,
 19. Spółka D. J. Invest Group z o.o.,
 20. ARGALI LS Sp. z o.o.
 21. Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku,
 22. a/a.

2022

Decyzja GK.6620.11.18.2014 z dnia 9 lutego 2022r. - o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów

Hajnówka, dnia 9 lutego 2022r.

GK.6620.11.18.2014

Decyzja o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów

 

Na podstawie art. 27 ust. 1, 3 i 4, art. 28 ust. 1 i 2 oraz art. 29 ustawy z dnia 26 marca 1982r. o scalaniu i wymianie gruntów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1912), art. 5 ust. 2 ustawy  z dnia 29 czerwca 1963r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 703), art. 49, art. 104 i art. 108 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 735), w związku z uchyleniem, decyzją Wojewody Podlaskiego GK-II.7213.37.2021.AP z dnia 29.10.2021r. zaskarżonej decyzji Starosty Hajnowskiego GK.6620.11.18.2014 z dnia 22 lipca 2021r. orzekającej o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów na obiekcie „Eliaszuki i inne”, w skład którego wchodzą grunty położone na terenie obrębów Eliaszuki, Planta, Mikłaszewo gm. Narewka, pow. hajnowski wraz z obrębami przyległymi Grodzisk, Suszczy Borek, Michnówka, Stare Lewkowo gm. Narewka pow. hajnowski, Rybaki gm. Narew, pow. hajnowski, Bieńdziuga, Suszcza, Odnoga gm. Michałowo,  pow. białostocki, i przekazaniem sprawy do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji

orzekam

  I. Zatwierdzić projekt scalenia gruntów na obiekcie „Eliaszuki i inne”, w skład którego wchodzą grunty położone na terenie obrębów: obr.  Eliaszuki, obr. Planta (z wyłączeniem działek nr 306, 369/1, 369/3, 369/5, 369/6, 369/7, 369/9, 369/10, 391, 392, 393/1, 433/1, 433/2, 433/3, 433/5, 433/8, 433/9,433/10, 433/11, 433/12, 433/14, 433/15, 433/16, 433/17, 433/18, 433/19, 433/23, 433/24, 433/28, 433/29, 433/33, 433/34, 434/1, 435, 436, 438, 439/1, 439/2, 439/3, 439/5, 39/6, 440/3, 440/4, 440/5, 440/6), obr. Mikłaszewo  (z wyłączeniem działek nr 143/1, 143/3, 143/4, 224/3, 224/4, 224/5, 224/7, 236, 326, 646/4, 464/5, 647, 667/1, 649, 667/2, 667/3) gm. Narewka, pow. hajnowski wraz  z częściami obrębów przyległych: obr. Grodzisk, obejmujący działkę nr 260, obr. Suszczy Borek, obejmujący działki nr 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, obr. Michnówka, obejmujący działki nr 130, 131, 132, gm. Narewka pow. hajnowski, obr. Rybaki, obejmujący działki nr 591, 592, 593, 594 gm. Narew, pow. hajnowski, obr. Bieńdziuga, obejmujący działki nr 1614, 1615, 1616, 1617, 1618, 1619, 1620, 1621, 1622, obr. Suszcza, obejmujący działki nr 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677, 1678, 1679, 1680, 1681, 1682, 1683, 1684, 1685, 1686, 1687, 1688, 1689, 1690, 1691, 1692, 1693, 1694, 1695, 1696, 1697, 1698, 1699, 1700, 1701, 1702, 1703, 1704, 1705, 1706, 1707, 1708, 1709, 1710, 1711, 1712, 1713, 1714, 1715, 1716, 1717, 1718, 1719, 1720, 1721, 1722, 1723, 1724, 1725, 1727, obr. Odnoga, obejmujący działki nr 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499 gm. Michałowo, pow. białostocki o łącznej powierzchni 2 539,4122 ha, przedstawiony na „Mapach obszaru scalenia”, stanowiących załącznik nr 1 do niniejszej decyzji, na których został pokazany przebieg nowych granic nieruchomości oraz oznaczenie numerów działek wykazanych
w „Rejestrach gruntów po scaleniu”, z uwzględnieniem pozytywnie rozpatrzonych zastrzeżeń do tego projektu.

II. Określić przebieg nowych granic nieruchomości wydzielonych w wyniku scalenia, oznaczonych na załączniku nr 1 – „Mapa obszaru scalenia” kolorem czerwonym oraz kolorem niebieskim (wynik rozpatrzonych zastrzeżeń).

III. Zmienić powierzchnię obszaru scalenia obiektu „Eliaszuki i inne” gm. Narewka  z wykazanej w postanowieniu Starosty Hajnowskiego GK.6620.11.18.2014 z dnia  6 grudnia 2018r. o wszczęciu postępowania scaleniowego obiektu „Eliaszuki i inne” (2 514,9856 ha) oraz w postanowieniu Starosty Hajnowskiego GK.6620.11.18.2014 z dnia 6 marca 2020r. o wszczęciu postępowania scaleniowego obiektu „Eliaszuki i inne” – obszar rozszerzony (2 537,8696 ha) na powierzchnię 2 539,4122 ha.

IV. Zatwierdzić nowy przebieg granic między obrębami, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej decyzji - „Mapa obszaru scalenia”.

V. Rozpatrzyć zgłoszone zastrzeżenia do projektu scalenia gruntów w sposób następujący:

1. Po zapoznaniu się z projektem scalenia oraz opinią komisji doradczej, uwzględnić zastrzeżenia złożone przez:

 • K.R.: dokonano zmiany granic działki nr geod. 883 obr. Mikłaszewo, poprzez zastosowanie przebiegu granic zgodnie ze wskazaniem wnoszącej zastrzeżenie, pozostała część działki została włączona do zasobu gruntów Skarbu Państwa,
 • J.M.: dokonano zmiany zaprojektowanej granicy, przesuwając jej przebieg do granicy z działka nr geod. 431 obr. Planta.
 • J.B.: dokonano zmiany granicy działek nr geod. 1143 i 1144 obr. Mikłaszewo, poprzez ustalenie jej zgodnie ze wskazaniem współwłaścicieli, w celu poprawy dostępności do budynków,
 • J.K.: dokonano zmiany zaprojektowanych grac, zgodnie z propozycja skarżącego, tj. granice działki nr geod. 198 obr. Planta przeprojektowano zgodnie z przebiegiem dotychczasowego ogrodzenia, w działce nr geod/ 327 przywrócono stare granice, sprzed opracowania projektu. Granice działek nr geod. 266 i 268 zostały przeprojektowane zgodnie z ustaleniami ze składającym zastrzeżenie,
 • M.D.: dokonano zmiany zaprojektowanych granic poprzez wydzielenie pasa o szerokości 4m (dojazdu), wzdłuż granicy z działką nr geod. 178 obr. Planta,
 • A.B.: dokonano zmiany zaprojektowanych granic działki nr geod. 66 obr. Planta, poprzez przywrócenie starych granic, sprzed opracowania projektu.

2.  Zastrzeżenia do projektu scalenia zgłoszone przez:

 • M.C. – dotyczące zastosowania w projekcie zmiany granic działki siedliskowej nr geod. 88/4 obr. Planta,
 • A.B.- dotyczące opracowanych w projekcie granic działek nr 344/2, 344/4 i 66 oraz nie zapewnienie dojazdu do działek położonych w obrębie Grodzisk.
 • K.Sz., W.B. – dotyczące zastosowania zmiany granic działki siedliskowej nr geod. 86 obr. Planta,
 • M.S. – dotyczące rozdrobnienia gruntów oraz klasyfikacji,
 • P.G. – dotyczące zaprojektowanych granic działki nr geod. 185 obr. Eliaszuki,
 • K.K.– dotyczące przebiegu wydzielonej w działce drogi dojazdowej,
 • P.K. - dotyczące przebiegu wydzielonej w działce drogi dojazdowej,

po zapoznaniu się z projektem scalenia oraz po szczegółowym rozpatrzeniu opinii komisji doradczej, uznać za bezzasadne i pozostawić bez uwzględnienia.

VI. Zobowiązać uczestników scalenia, którzy otrzymali grunty o wyższej wartości w zamian za dotychczas posiadane, wyszczególnionych w załączniku nr 2 do niniejszej decyzji – „Wykaz dopłat pieniężnych z tytułu wydzielenia ekwiwalentu ponad należny”, do dokonania wpłat na rachunek Starostwa Powiatowego w Hajnówce
nr 25 1240 5211 1111 0000 4923 9090 w terminie dwóch miesięcy po zakończeniu scalenia. W sprawie dopłat uczestnicy scalenia zostaną powiadomieni pisemnie.

VII. Zastosować wypłaty z tytułu wydzielenia gruntów zamiennych o niższej wartości od gruntów posiadanych przed scaleniem, uczestnikom scalenia wyszczególnionym
w załączniku nr 3 – „Wykaz wypłat pieniężnych z tytułu wydzielenia ekwiwalentu pomniejszonego”, które zostaną wypłacone ze środków Powiatu Hajnowskiego w terminie dwóch miesięcy po zakończeniu scalenia. W sprawie wypłat uczestnicy scalenia zostaną powiadomieni pisemnie. W przypadku niemożliwości dostarczenia powiadomienia lub niedostarczenie danych niezbędnych do dokonania przelewu bankowego należna kwota zostanie przekazana do depozytu sądowego.

VIII. Przenieść obciążenia wpisane do ksiąg wieczystych urządzonych dla nieruchomości objętych scaleniem, na grunty wydzielone w wyniku scalenia gruntów, zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy.

IX. Wydzielić, za grunty stanowiące współwłasność uczestników scalenia, grunty odrębne dla każdego z nich:

1. W.M.M., R.A.P. – grunty stanowiące działkę nr 2114 obr. Eliaszuki, o wartości 30 519,91 zł.

W.M.M. – grunty stanowiące działki nr 2003, 2115 obr. Eliaszuki, o wartości 176 365,46 zł.

R.A.P. – grunty stanowiące działki nr 1959, 1994, 2002, 2116 obr. Eliaszuki, o wartości 176 606,65 zł.

w zamian za grunty stanowiące działki nr 14/1, 15, 16/2, 16/3, 18/1, 18/2, 18/3, 19/5, 1719, 1726 obr. Eliaszuki, o wartości 381 308,39 zł., będące ich współwłasnością.

2. K.M. - stanowiące działkę nr 2188 obr. Eliaszuki, o wartości 9 556,20 zł.

S.O. - grunty stanowiące działkę nr 2186 obr. Eliaszuki, o wartości 9 534,80 zł.

w zamian za grunty stanowiące działki nr 471/4, 474 obr. Eliaszuki, o wartości 12 670,80 zł., będące ich współwłasnością oraz grunty stanowiące działki nr 469/2, 471/6, 471/8 obr. Eliaszuki, o wartości 6 398,20 zł., będące współwłasnością J.Z., K.M. i S.O.

3. Ch.J.K. – grunty stanowiące działkę nr 2108 obr. Eliaszuki, o wartości 132 655,47 zł.

R.M.– grunty stanowiące działkę nr 2110 obr. Eliaszuki, o wartości 132 622,57 zł.

w zamian za grunty stanowiące działkę nr 19/4 obr. Eliaszuki, o wartości  265 205,89 zł., będące ich współwłasnością.

4. R.W. – grunty stanowiące działki nr 1887, 1914, 1980, 1983, 2200 obr. Eliaszuki, o wartości 391 798,79 zł.

R.K. - grunty stanowiące działki nr 1981, 2180 obr. Eliaszuki, o wartości 131 683,22 zł.

w zamian za grunty stanowiące działkę nr 300 obr. Eliaszuki, o wartości 38 127,57 zł., będące ich współwłasnością.

5. K.J. - grunty stanowiące działkę nr 1768 obr. Eliaszuki, o wartości 2 559,22 zł.

Gmina Gródek - grunty stanowiące działkę nr 1767 obr. Eliaszuki, o wartości 2 707,39 zł w zamian za grunty stanowiące działkę nr 1582 obr. Eliaszuki, o wartości 5 263,50 zł., będące ich współwłasnością.

6. S.W. - grunty stanowiące działki nr 2138, 2139, 2231 obr. Eliaszuki,  o wartości 15 970,60 zł. w zamian za grunty stanowiące działkę nr 412/3 obr. Eliaszuki, o wartości 4 400,00 zł., będące współwłasnością S.W. i Skarbu  Państwa.

7. L.J. - grunty stanowiące działki nr 1164, 705, 894, 939, 959 obr. Mikłaszewo, o wartości 81 617,02 zł.w zamian za grunty stanowiące działkę nr 458/2 obr. Mikłaszewo, o wartości 5 801,00 zł., będące współwłasnością L.J. i Skarbu Państwa: Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

8. T.J., T.S. - grunty stanowiące działki nr 969, 974, 976 obr. Mikłaszewo, o wartości 105 500,89 zł. w zamian za grunty stanowiące działki nr 216, 293, 334/1, 334/3 obr. Mikłaszewo, o wartości 193 132,50 zł., będące współwłasnością T.J., T.S. i Skarbu Państwa: Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

9.K.J. - grunty stanowiące działki nr 706, 749, 772, 781 obr. Planta, o wartości 106 041,71 zł.

L.N. - grunty stanowiące działkę nr 771 obr. Mikłaszewo, o wartości 42 679,34 zł. oraz działki nr 705, 782 obr. Planta, o wartości 71 797,69 zł. w zamian za grunty stanowiące działkę nr 123/1 obr. Mikłaszewo, o wartości  41 669,16 zł. oraz działki nr 220, 266, 268, 327, 328 obr. Planta, o wartości 166 813,63 zł., będące ich współwłasnością.

10. L.A. - grunty stanowiące działki nr 1030, 1140 obr. Mikłaszewo,  o wartości 25 150,48 zł. G.Z.- grunty stanowiące działki nr 1031, 1104 obr. Mikłaszewo, o wartości 30 680,02 zł, L.L. - grunty stanowiące działki nr 1017, 1028, 1227 obr. Mikłaszewo, o wartości 77 667,26 zł, L.A. - grunty stanowiące działkę nr 1029 obr. Mikłaszewo, o wartości 15 959,74 zł. w zamian za grunty stanowiące działki nr 308, 324 obr. Mikłaszewo, o wartości 63 852,00 zł., będące ich współwłasnością.

11.  D.B.A. - grunty stanowiące działki nr 1126, 1128, 673 obr. Mikłaszewo, o wartości 28 228,70 zł, D.J. - grunty stanowiące działki nr 1130, 674, 971 obr. Mikłaszewo, o wartości 61 729,61 zł. w zamian za grunty stanowiące działkę nr 30/1 obr. Mikłaszewo, o wartości 32 950,70 zł., będące ich współwłasnością.

12. C.W. grunty stanowiące działkę nr 890 obr. Mikłaszewo, o wartości 42 377,65 zł, A.Z. - grunty stanowiące działkę nr 892 obr. Mikłaszewo,  o wartości 84 964,15 zł.

S.W. - grunty stanowiące działkę nr 891 obr. Mikłaszewo, o wartości 42 371,01 zł. w zamian za grunty stanowiące działkę nr 185 obr. Mikłaszewo, o wartości 169 514,01 zł., będące ich współwłasnością.

13. S.A.  - grunty stanowiące działki nr 862, 919, 924 obr. Mikłaszewo, o wartości 143 183,30 zł, w zamian za grunty stanowiące działkę nr 287/1 obr. Mikłaszewo, o wartości 6 037,56  zł., będące współwłasnością S.A. i Skarbu  Państwa – Starosty Hajnowskiego.

14.  Małżeństwo D.M. i D.I. - grunty stanowiące działkę nr 1068 obr. Mikłaszewo, o wartości 16 110,80 zł, D.M.- grunty stanowiące działki nr 1050, 1053, 1066, 1067, 682 obr. Mikłaszewo, o wartości 110 158,87 zł w zamian za grunty stanowiące działkę nr 376/5 obr. Mikłaszewo, o wartości 2 456,30 zł. i działki nr 376/2, 376/3, 376/4, 376/6 obr. Mikłaszewo, o wartości 12 344,50 zł., będące ich współwłasnością.

15.  L.T. - grunty stanowiące działki nr 1103, 870 obr. Mikłaszewo, o wartości 49 455, 51 zł, G.Z. - grunty stanowiące działki nr 1031, 1104 obr. Mikłaszewo, o wartości 30 680,02 zł w zamian za grunty stanowiące działkę nr 170/2 obr. Mikłaszewo, o wartości
35 096,28 zł., będące ich współwłasnością.

16.B.J. - grunty stanowiące działkę nr 1167 obr. Mikłaszewo, o wartości 58 981,79 zł B.J.- grunty stanowiące działkę nr 1168 obr. Mikłaszewo, o wartości 58 985,78 zł, w zamian za grunty stanowiące działkę nr 540 obr. Mikłaszewo, o wartości  117 974,29 zł., będące ich współwłasnością.

17.  B.K.I. - grunty stanowiące działki nr 650, 735, 750, 784, 788, 814, 828 obr. Planta, o wartości 396 499,55 zł, W.H.- grunty stanowiące działki nr 651, 753, 768 obr. Planta, o wartości 132 043,67 zł, w zamian za grunty stanowiące działkę nr 356 obr. Planta, o wartości 170 375,92 zł., będące ich współwłasnością.

 18.  Skarb Państwa – Nadleśniczy Nadleśnictwa Browsk w Gruszkach - grunty stanowiące działki nr 487, 516, 522, 615, 621, 628, 659, 691, 696, 702, 708, 712, 721, 722, 737, 742, 744, 746, 777, 783, 797, 802, 805, 807, 823, 826, 830, 834, 836, 842 obr. Planta, o wartości 6 934 614,23 zł.

P.M., P.A., P.J., P.M. - grunty stanowiące działkę nr 833 obr. Planta, o wartości 597 640,28 zł w zamian za grunty stanowiące działki nr 242, 282 obr. Planta, o wartości 765 127,73 zł., będące ich współwłasnością.

19. G.H. - grunty stanowiące działkę nr 618 obr. Planta, o wartości 7 138,97 zł, P.W. - grunty stanowiące działkę nr 619 obr. Planta, o wartości 7 134,01 zł, w zamian za grunty stanowiące działkę nr 149 obr. Planta, o wartości  14 273,00 zł., będące ich współwłasnością.

20. G.M. - grunty stanowiące działkę 494 obr. Odnoga, o wartości 6 922,00 zł w zamian za grunty stanowiące działkę nr 2.476 obr. Odnoga, o wartości 27 687,20 zł., będące współwłasnością Grzegorczyk Marii i Skarbu  Państwa: Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

21.  Skarb Państwa: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa – grunty stanowiące działki nr 1039, 1047, 1118, 1122, 1169, 1189, 1194, 1198, 1221, 1231, 1232, 1239, 1240, 672, 677, 691, 693, 696, 699, 704, 712, 718, 721, 726, 730, 733, 739, 756, 762, 764, 775, 783, 793, 797, 799, 803, 807, 810, 817, 826, 832, 842, 846, 851, 864, 865, 869, 875, 882, 895, 949, 965 obr. Mikłaszewo, o wartości 1 759 291,76 zł. oraz działki nr 493, 499 obr. Odnoga o wartości 131 302,26 zł, w zamian za grunty: stanowiące działkę nr 458/2 obr. Mikłaszewo o wartości 5 801,00 zł., będącą współwłasnością z L.J., stanowiące działki nr 216, 293, 334/1, 334/3 obr. Mikłaszewo, o wartości 193 132,50 zł., będące współwłasnością z T.J. i T.S., działkę nr 2.476 obr. Odnoga, o wartości 27 687,20 zł., będącą współwłasnością z G.M..     

X. Zatwierdzić, na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy, przejście na własność Gminy Narewka gruntów wydzielonych na cele użyteczności publicznej, tj. cele związane z poprawą stosunków wodnych w zakresie retencji wodnej:  obr. 4 Eliaszuki działka nr: 2073, obr. 18 Mikłaszewo działka nr 675, na inne cele (miejsca wypoczynku, boisko sportowe itp.): obr. 4 Eliaszuki działki nr: 2065, 2137, obr. 18 Mikłaszewo działki nr 1003, 1004, 1007, 1151, obr. 23 Planta działki nr: 543, 559, 585, 715, gruntów pod drogi: obr. 4 Eliaszuki działki nr: 1764, 1774, 1785, 1805, 1823, 1833, 1857, 1875, 1922, 1935, 1953, 1961, 1967, 1975, 1979, 2000, 2009, 2011, 2014, 2018, 2030, 2036, 2042, 2046, 2055, 2069, 2096, 2112, 2133, 2134, 2160, 2176, 2187, 2218, 2233, obr. 5 Grodzisk działka nr 260, obr. 16 Michnówka działka nr 131, obr. 18 Mikłaszewo działki nr: 670, 678, 700, 701, 707, 708, 716, 735, 750, 770, 786, 787, 789, 802, 808, 814, 816, 820, 833, 834, 844, 858, 866, 868, 876, 885, 900, 905, 910, 914, 921, 927, 941, 955, 966, 967, 972, 988, 996, 998, 1008, 1035, 1036, 1041, 1045, 1051, 1060, 1061, 1065, 1099, 1107, 1111, 1123, 1127, 1129, 1152, 1173, 1185, 1192, 1217, 1220, 1224, 1226, 1238, obr 23 Planta działki nr 454, 470, 492, 496, 510, 525, 528, 541, 569, 578, 582, 599, 601, 622, 630, 635, 639, 643, 678, 681, 682, 690, 699, 707, 747, 754, 759, 775, 796, 804, 806, 820, 825, 829, 844, 846, obr. 33 Suszczy Borek działka nr 186obr. 32 Rybaki działki nr: 6-591, 6-592 oraz na własność Gminy Michałowo gruntów wydzielonych pod drogi obr. 34 Odnoga działka nr 2-495, obr. 44 Suszcza działki nr 3-1674, 3-1699, 3-1720, 3-1722.

XI.Przyjąć, ustalone zasady i terminy objęcia w posiadanie gruntów wydzielonych w wyniku scalenia, okazane w dniach 22-26 marca 2021r. oraz dnia 31 maja 2021r. (ponowne okazanie projektu scalenia zainteresowanym uczestnikom po uwzględnieniu zmian do projektu scalenia związanych z rozpatrzeniem przez starostę złożonych zastrzeżeń) gruntów):

1. W sprawie terminu wejścia w posiadanie nowo wydzielonych gruntów:

Od okazania projektu scalenia gruntów, sukcesywnie w miarę sprzętu zbóż, traw i okopowych przez dotychczasowych właścicieli.

Plony upraw ozimin zbiorą dotychczasowi właściciele nie później niż do dnia 31.08.2021 r.

2. W sprawie doprowadzenia dróg do stanu używalności:

Drogi dojazdowe do gruntów rolnych i leśnych na obszarze scalenia zostaną wybudowane lub zmodernizowane w ramach zagospodarowania poscaleniowego ze środków PROW 2014-2020 na realizację operacji typu „Scalania gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictw” na podstawie umowy zawartej pomiędzy Powiatem Hajnowskim, a Samorządem Województwa  Podlaskiego  Nr  00002-6502-UM1000010/18  z  dnia 10.08.2018 r. o przyznaniu pomocy na realizację operacji „Realizacja projektu scalenia gruntów wraz  z zagospodarowaniem  poscaleniowym  obiektu  „Eliaszuki i inne”  gm. Narewka, pow. hajnowski, woj. podlaskie”

Wykaz dróg oraz sposób urządzenia przedstawiono w „ Załączniku nr 4 - Wykaz dróg do urządzenia w ramach zagospodarowania poscaleniowego”.

Przy modernizacji lub budowie nowych dróg należy zapewnić zjazdy do nowych działek.

Zobowiązuje się uczestników scalenia do przestrzegania przebiegu granic działek wzdłuż pasów drogowych i nie zaorywania ich.

3. W sprawie utrzymania urządzeń melioracyjnych:

Urządzenia melioracyjne oraz działki użyteczności publicznej będą utrzymywane na dotychczasowych zasadach. Z tym, że urządzenia melioracyjne – rowy, przepusty, zastawy w stanie używalności utrzymują instytucje do tego powołane. Urządzenia melioracji wodnych utrzymuje Gminna Spółka Wodna „Łozowe”.

Zabrania się przepędzania i wypasu zwierząt gospodarskich na skarpach rowów, trawa na skarpach może być koszona.

4. W sprawie terminu przeniesienia budynków, znajdujących się na gruntach, przeznaczonych dla innych uczestników scalenia:

Nie dotyczy.

5. W sprawie warunków i terminów spłat należności za drzewostany leśne i inne uprawy specjalne:

Nie dotyczy.

6. W sprawie terminu usunięcia nieszacowanych drzew, krzewów, płotów i innych przedmiotów z gruntów, które przypadają innym uczestnikom scalenia:

Nieszacowane pojedyncze drzewa, krzewy, ogrodzenia pastwisk i pól, kamienie i inne przedmioty zostaną usunięte przez dotychczasowych właścicieli w terminie 3 miesięcy od dnia wprowadzenia uczestników scalenia w posiadanie wydzielonych gruntów. Po tym terminie przejdą one na własność nowych właścicieli.

Pojedyncze drzewa usytuowane na starych granicach i na poszerzonych pasach drogowych zostaną usunięte przez dotychczasowych właścicieli w terminie 3 miesięcy od dnia wprowadzenia uczestników scalenia w posiadanie wydzielonych gruntów.

Na usunięcie drzew niezbędne jest uzyskanie pozwolenia od odpowiednich organów. Przez usunięcie drzew i krzewów należy rozumieć obowiązek usunięcia karp i korzeni oraz wyrównanie terenu.

Płoty usytuowane w pasach urządzanych dróg (dotyczy ogrodzeń trwałych na podmurówce znajdujących się w działkach osób władających gruntem lub na granicy między nimi a pasem drogowym w starym stanie posiadania) zostaną odbudowanie w tym samym stylu jeżeli zajdzie konieczność ich przebudowy w ramach urządzania dróg.

7. W sprawie zbioru upraw  wieloletnich:

Nie występują.

8. W sprawie sposobów i terminów dokonania rozliczeń za nakłady poczynione przez

dotychczasowych posiadaczy gruntów, które przypadają innym uczestnikom scalenia:

Nie dotyczy.

9. W sprawie dopłat pieniężnych:

Z tytułu wydzielenia ekwiwalentu ponad należny, wykazani w „Wykazie dopłat pieniężnych z tytułu wydzielenia ekwiwalentu ponad należny”, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej decyzji, uczestnicy scalenia zobowiązani są uiścić jednorazowe, odpowiednie kwoty pieniężne na konto Starostwa Powiatowego w Hajnówce w terminie dwóch miesięcy po zakończeniu scalenia – wprowadzeniu uczestników scalenia w posiadanie wydzielonych gruntów.

Z tytułu wydzielenia niepełnego ekwiwalentu zostaną wypłacone jednorazowo dopłaty ze środków Powiatu Hajnowskiego, wymienione w „Wykazie wypłat pieniężnych z tytułu wydzielenia ekwiwalentu pomniejszonego” stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej decyzji, odpowiednie kwoty pieniężne w terminie dwóch miesięcy po zakończeniu scalenia – wprowadzeniu uczestników scalenia w posiadanie wydzielonych gruntów.

10. Zobowiązuje się uczestników scalenia do ochrony znaków granicznych.

11. Inne sprawy, których uregulowanie może zapobiec przyszłym zatargom i sporom:

Do czasu wybudowania nowych dróg i zjazdów (przepustów) do nowych działek, uczestnicy scalenia będą korzystać z dotychczasowych zjazdów i dróg  dojazdowych. Wobec osób uniemożliwiających objęcie w posiadanie gruntów wydzielonych w wyniku scalenia zostaną zastosowane środki przewidziane prawem.

XII. Zatwierdzić zakres prac, które zostaną przeprowadzone w ramach zagospodarowania poscaleniowego gruntów położonych na terenie obiektu scaleniowego „Eliaszuki i inne”, zgodnie z załącznikiem nr 4 – „Wykaz dróg do urządzenia w ramach zagospodarowania poscaleniowego” .

Decyzja niniejsza stanowi tytuł do ujawnienia z urzędu nowego stanu prawnego nieruchomości w księgach wieczystych, operacie ewidencji gruntów i budynków oraz podstawę do wprowadzeniu uczestników scalenia w posiadanie wydzielonych im gruntów, zgodnie z zapisami art. 29 ust. 1 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów.

Decyzja ta nie narusza praw osób trzecich do gruntów wydzielonych w zamian za grunty posiadane przed scaleniem.

Decyzji niniejszej nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności, na podstawie art. 108 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kpa, ze względu na potrzebę zabezpieczenia gospodarstwa narodowego przed ciężkimi stratami tj. konieczność wykonania zagospodarowania poscaleniowego i zakończenia operacji oraz jej rozliczenia zgodnie  z umową o przyznaniu pomocy Nr 00002-6502-UM1000010/18 z dnia 10 sierpnia 2018r. oraz z uwagi na interes społeczny i wyjątkowo ważne interesy stron postępowania,  tj. konieczność objęcia w posiadanie gruntów wydzielonych w wyniku scalenia jednocześnie przez wszystkich uczestników.

Uzasadnienie

Zatwierdzany niniejszą decyzją projekt scalenia gruntów położonych na terenie obrębów Eliaszuki, Planta, Mikłaszewo gm. Narewka, pow. hajnowski wraz z częściami obrębów przyległych Grodzisk, Suszczy Borek, Michnówka gm. Narewka pow. hajnowski, Rybaki gm. Narew, pow. hajnowski, Bieńdziuga, Suszcza, Odnoga gm. Michałowo,  pow. białostocki o łącznej powierzchni 2 539,4122 ha, został opracowany w wyniku postępowania administracyjnego, prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 marca 1982 roku o scalaniu i wymianie gruntów (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 908), zwanej w dalszej części ustawą, a w zakresie nieuregulowanym ustawą, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 735), zwanej w dalszej części Kpa.

Podstawą projektowania rozłogów pól i przebiegu dróg wewnętrznych był opracowany „Projekt ogólny” do projektu scalenia gruntów obiektu „Eliaszuki i inne”. Zgodnie z treścią „Projektu ogólnego”, poza ogólnymi wytycznymi technicznymi (część koncepcyjna projektu) dotyczącymi scalenia, przewidziano wykonanie zagospodarowania poscaleniowego, o którym mowa w art. 1 ust. 2, pkt. 9 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów.

Postępowanie scaleniowe gruntów obiektu „Eliaszuki i inne” zostało wszczęte Postanowieniem Starosty Hajnowskiego znak: GK.6620.11.18.2014 z dnia 6 grudnia 2018r., po spełnieniu obligatoryjnego kryterium przedmiotowego określonego w art. 3 ust. 2 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów. W wyniku analizy złożonych wniosków przez zainteresowanych właścicieli gospodarstw rolnych o wszczęcie postępowania scaleniowego, stwierdzono, że łączny obszar gruntów objętych wnioskami stanowi 73,6% powierzchni obszaru scalenia. Następnie postanowieniem Starosty Hajnowskiego znak: GK.6620.11.18.2014 z dnia 6 marca 2020r., po przeanalizowaniu i uznaniu za zasadne złożonych wniosków o włączenie do scalenia przyległych gruntów, dodatkowo pracami scaleniowymi objęto obszar o pow. 22,8840 ha, zwiększając łączny obszar obiektu scaleniowego z 2 514,9856 ha na 2 537,8696 ha. W wyniku prac scaleniowych nastąpiła zmiana powierzchni obszaru scalenia na powierzchnię 2 539,4122 ha. Różnica powierzchni wynika z analitycznego obliczenia powierzchni działek ze współrzędnych z dokładnością 1m2.

Zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy, ww. postanowienia o wszczęciu postępowania scaleniowego zostały odczytane na zebraniu uczestników scalenia w dniu 19 grudnia 2018r., zwołanym przez Starostę Hajnowskiego zawiadomieniem z dnia 7 grudnia 2018r. oraz w dniu 30 czerwca 2020r., zwołanym zawiadomieniem Starosty Hajnowskiego z dnia 9 czerwca 2020r. O terminach i miejscu zebrań, na których odczytano postanowienia uczestnicy scalenia zostali powiadomieni w sposób określony w art. 31 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów. Na powyższe postanowienia nie wniesiono zażaleń.

Do przeprowadzenia szacunku i opracowania projektu scalenia gruntów obiektu „Eliaszuki i inne”, Starosta Hajnowski upoważnieniem nr GK.6620.11.18.2014 z dnia 24 października 2018r. upoważnił geodetę – projektanta scalenia Wojewódzkiego Biura Geodezji w Białymstoku Pana Krzysztofa Zajkowskiego.

Na zwołanym w dniu 5 lutego 2019r. zebraniu, zgodnie z art. 9 ust. 1, 2 ustawy, spośród uczestników scalenia, poprzez głosowanie, wybrana została Rada uczestników scalenia dla obiektu „Eliaszuki i inne”, w skład której weszło 12 osób. O terminie i miejscu zebrania uczestnicy zostali poinformowani w trybie art. 31 ustawy, zawiadomieniem Starosty Hajnowskiego z dnia 18 stycznia 2019r.

Stosownie do art. 10 ust. 1 ustawy, postanowieniem Starosty Hajnowskiego znak: GK.6620.11.18.2014 z dnia 25 czerwca 2019r. powołana została komisja pełniąca funkcję doradczą podczas szacunku porównawczego gruntów oraz opracowania projektu scalenia gruntów obiektu „Eliaszuki i inne”. Postanowieniem znak: GK.6620.11.18.2014 z dnia 26 czerwca 2020r., na wniosek KOWR, powołano do składu Komisji przedstawiciela tej instytucji.

W związku z podjęciem prac obejmujących opracowanie projektu scalenia gruntów, dokonano, w odrębnym postępowaniu, przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów. Decyzją Starosty Hajnowskiego nr GK.6620.11.18.2014 z dnia 18 marca 2020r. oraz nr GK.6620.11.18.2014 z dnia 29 stycznia 2021r. ustalono gleboznawczą klasyfikację gruntów. Czynności techniczne gleboznawczej klasyfikacji gruntów wykonał upoważniony przez Starostę Hajnowskiego klasyfikator Wojewódzkiego Biura Geodezji w Białymstoku Pan Paweł Kowejsza.

Zasady podejmowania przez uczestników scalenia uchwał dotyczących ustalenia zasad szacunku gruntów oraz wyrażenia zgody na dokonany szacunek gruntów określone zostały w art. 13 ust. 2 ustawy, który stanowi: (…)Uchwały zapadają większością trzech czwartych głosów w obecności co najmniej połowy liczby uczestników scalenia. W razie niepodjęcia uchwały na zebraniu zwołanym w pierwszym terminie, za ważną uważa się uchwałę podjętą większością trzech czwartych głosów uczestników scalenia obecnych na zebraniu zwołanym w drugim terminie.”  

Na zebraniu w dniu 4 grudnia 2019r. (drugi termin), uczestnicy scalenia podjęli uchwałę  w sprawie określenia zasad szacunku gruntów objętych scaleniem na obiekcie ,,Eliaszuki i inne” obejmującego grunty położone na terenie obrębów Eliaszuki, Planta, Mikłaszewo gm. Narewka, pow. hajnowski, wraz z gruntami przyległymi położonymi w obrębach: Michnówka, Suszczy Borek, Grodzisk, Stare Lewkowo gm. Narewka, Rybaki gm. Narew, pow. hajnowski, Bieńdziuga, Suszcza, Odnoga gm. Michałowo, pow. białostocki, woj. podlaskie. Podjęcie uchwały na zebraniu w pierwszym terminie było niemożliwe ze względu na brak wymaganego kworum, o którym mowa w art. 13 ust. 2 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów. O terminie i miejscu zebrania w pierwszym i drugim terminie uczestnicy scalenia zostali poinformowani w trybie art. 31 ustawy, zawiadomieniem Starosty Hajnowskiego z dnia 15 listopada 2019r.

Zawiadomieniem z dnia 12 lutego 2020r., w trybie art. 31 ustawy, Starosta Hajnowski zawiadomił uczestników scalenia o zebraniu w dniu 28 lutego 2020r., na którym ogłoszone zostały wyniki oszacowania gruntów. Obowiązek zapoznania uczestników scalenia
z szacunkiem wynika z art. 12 ust. 1 ustawy, który stanowi: „Wyniki oszacowania gruntów, oraz sadów, ogrodów, chmielników i innych upraw specjalnych ogłasza się na zebraniu uczestników scalenia, zwołanym przez starostę, a następnie udostępnia się je do publicznego wglądu na okres 7 dni we wsiach objętych scaleniem”. Art. 12 ust. 2 stanowi, iż na zebraniu, na którym ogłoszono wyniki oraz w okresie wyłożenia wyników oszacowania gruntów do publicznego wglądu, uczestnicy scalenia mogą wnosić zastrzeżenia do dokonanego szacunku. Wypełniając powyższy obowiązek, wyniki oszacowania gruntów, lasów oraz sadów, ogrodów, chmielników i innych upraw specjalnych, objętych postępowaniem scaleniowym, zgodnie z ustalonymi zasadami, zostały ogłoszone na zebraniu, a następnie udostępnione do publicznego wglądu na okres 7 dni u sołtysów wsi Eliaszuki, Planta,  Mikłaszewo i Suszcza.  W okresie wyłożenia wyników oszacowania gruntów do publicznego wglądu, 3 osoby wniosły zastrzeżenia.

Zastrzeżenia do szacunku gruntów zostały omówione i zbadane na zebraniu komisji doradczej w dniu 26 czerwca 2020r. Uczestnicy scalenia zostali zapoznani z wynikami ustaleń z badania złożonych zastrzeżeń na zebraniu w dniu 30 czerwca 2021r. zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy.

Zgodę na dokonany szacunek, stosownie do art. 13 ust. 1 ustawy, uczestnicy scalenia wyrazili w dniu 30 czerwca 2020r. w formie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonany szacunek gruntów, lasów oraz sadów, ogrodów, chmielników i innych upraw specjalnych na obiekcie scaleniowym ,,Eliaszuki i inne” obejmującym grunty położone na terenie obrębów Eliaszuki, Planta, Mikłaszewo gm. Narewka, pow. hajnowski, wraz z gruntami przyległymi położonymi w obrębach: Michnówka, Suszczy Borek, Grodzisk, Stare Lewkowo gm. Narewka, Rybaki gm. Narew, pow. hajnowski, Bieńdziuga, Suszcza, Odnoga gm. Michałowo, pow. białostocki, woj. podlaskie, podjętej, wymaganą ustawową większością ¾ głosów, na zebrani w drugim terminie. Podjęcie uchwały na zebraniu w pierwszym terminie nie było możliwe z uwagi na obecność mniej niż połowy uczestników scalenia gruntów. O terminie i miejscu zebrania w pierwszym i drugim terminie uczestnicy scalenia zostali poinformowani w trybie art. 31 ustawy, zawiadomieniem Starosty Hajnowskiego z dnia 9 czerwca 2020r.

W dniach 9-10 lipca 2020r. w Mikłaszewie, 13-15 lipca 2020r. w Eliaszukach, 16-17 lipca 2020r. w Plancie, uczestnicy scalenia zapoznawali się indywidualnie z powierzchnią i wartością  ich gruntów i części składowych oraz złożyli życzenia co do przyszłej lokalizacji ekwiwalentów. O terminie i miejscu zapoznania się z powyższym uczestnicy scalenia zostali powiadomieni zgodnie z art. 31 ustawy, zawiadomieniem Starosty Hajnowskiego z dnia 22 czerwca 2020r. Na powyższe nie wniesiono żadnych uwag.

Po podjęciu przez uczestników scalenia uchwały o wyrażeniu zgody na dokonany szacunek, geodeta – projektant, przy udziale komisji pełniącej funkcje doradcze, przystąpił do opracowania projektu scalenia, biorąc pod uwagę sugestie składane przez uczestników scalenia podczas zbierania życzeń. W procesie projektowania uwzględnione zostały życzenia uczestników, którzy pisemnie wystąpili o zwiększenie bądź zmniejszenie areału ich gospodarstw. Pozostałym uczestnikom, za dotychczas posiadane, zaprojektowano grunty
o równej wartości szacunkowej. Zgodnie z art. 8 ust. 2 i art. 14 ust. 2 jeżeli wydzielenie gruntów o równej wartości szacunkowej jest technicznie niemożliwe lub gospodarczo nieuzasadnione, za równą wartość szacunkową uważa się również wartość o różnicy nieprzekraczającej 3% oraz różnicy powierzchni nieprzekraczającej 20% powierzchni gruntów objętych scaleniem. W przypadku różnicy wartości gruntów, zostaną one wyrównane dopłatami, obliczonymi na podstawie szacunku gruntów ustalonego w drodze uchwały przez uczestników scalenia.

Grunty niezbędne na cele miejscowej użyteczności publicznej, pod ulice i drogi oraz na wykonanie i utrzymanie urządzeń melioracji wodnej podstawowej wydzielono w pierwszej kolejności z gruntów Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i gminy. Grunty wydzielone na cele miejscowej użyteczności publicznej oraz pod ulice i drogi przechodzą na własność gminy.

W związku z potrzebą zlikwidowania szachownic przy równoczesnym zniesieniu półenklaw, dostosowania granic do naturalnych elementów sytuacji terenowej (linia brzegowa rzeki), układu sieci drogowej oraz rozmieszczenia użytków gruntowych dokonano zmiany przebiegu granic obrębów. Modyfikacji dokonano w obrębach: obr. Planta - na granicy z częścią obr. Mikłaszewo w związku z poszerzeniem i regulacją pasa drogi dojazdowej, z obr. Grodzisk w związku z uporządkowaniem pasa drogowego oraz  z obr. Suszczy Borek w związku z regulacją linii brzegowej rzeki, obr. Eliaszuki – na granicy z obr. Rybaki gm. Narew w związku z likwidacją półenklaw, na granicy z obr. Stare Lewkowo w związku z regulacją pasa drogowego (działki z obr. Stare Lewkowo, objetego przedmiotowym scaleniem zostały włączone do obr. Eliaszuki), na granicy z obr. Bieńdziuga, Suszcza, Odnoga gm. Michałowo pow. białostocki w związku z regulacją linii brzegowej rzeki Narewka i likwidacją półenklaw.

Zawiadomieniem Starosty Hajnowskiego z dnia 3 marca 2021r. uczestnicy scalenia, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy, zostali poinformowani, w trybie art. 31 ustawy, o terminach okazania projektu na gruncie. Opracowany przez upoważnionego geodetę, Pana Krzysztofa Zajkowskiego, projekt scalenia został wyznaczony i okazany na gruncie uczestnikom scalenia oraz udostępniony do wglądu w dniach 22-26 marca 2021r. W ramach czynności okazania projektu uczestnicy scalenia zaznajamiani byli ze szczegółami projektu scalenia, z  projektem zasad objęcia w posiadanie gruntów wydzielonych w wyniku scalenia oraz poinformowani o możliwości zgłaszania, w terminie 14 dni od dnia okazania projektu, Staroście Hajnowskiemu pisemnych zastrzeżeń do projektu scalenia, zgodnie z przepisami art. 24 ust. 1 ustawy.

W terminie 14 dni od dnia okazania projektu scalenia, zastrzeżenia do niego wniosło 13 uczestników scalenia (w tym jedno zastrzeżenie dotyczące działki stanowiącej współwłasność dwóch osób). Wszyscy uczestnicy składający zastrzeżenia, stosownie do art. 25 ust. 3 ustawy, zostali poinformowani listownie co najmniej na 3 dni przed terminem i miejscem posiedzenia komisji pełniącej funkcje doradcze, wobec czego mogli uczestniczyć w posiedzeniu Komisji osobiście lub poprzez pełnomocników. W dniu 28 kwietnia 2021r. komisja, stosownie do przepisów art. 24 ust. 2 oraz art. 25 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów, w obecności zainteresowanych zaopiniowała wniesione zastrzeżenia. W trakcie rozpatrywania zastrzeżeń, geodeta projektant przedstawiał i omawiał szczegółowo projekt scalenia osobno dla każdego złożonego zastrzeżenia. Opinie zostały zaprotokołowane i znajdują się w aktach postępowania. W wyniku rozpatrzenia zastrzeżeń, po zasięgnięciu opinii komisji, został ustalony szczegółowy sposób rozstrzygnięcia poszczególnych zastrzeżeń. „Wykaz uwzględnionych zastrzeżeń  do projektu scalenia gruntów obiektu ”Eliaszuki i inne” wraz z uzasadnieniem” i „Wykaz nieuwzględnionych zastrzeżeń  do projektu scalenia gruntów obiektu ”Eliaszuki i inne” wraz z uzasadnieniem” stanowią odpowiednio załączniki nr 3  i nr 4 do niniejszej decyzji. Osoby nieuczestniczące w posiedzeniu komisji doradczej, o przyjętym rozstrzygnięciu ich zastrzeżeń, zostały poinformowane przez Starostę Hajnowskiego pisemnie.

Art. 26 ustawy stanowi, że „Każdorazowe zmiany, wprowadzane do projektu scalenia po jego wyznaczeniu na gruncie i okazaniu uczestnikom scalenia, wymagają ponownego wyznaczenia na gruncie i okazania zainteresowanym uczestnikom”, w związku z czym zawiadomieniem Starosty Hajnowskiego z dnia 10 maja 2021r. poinformowano uczestników scalenia o terminie ponownego okazania projektu scalenia, po uwzględnieniu zmian związanych z rozpatrzeniem złożonych zastrzeżeń. Zaakceptowane przez Starostę Hajnowskiego zmiany, po wprowadzeniu do projektu scalenia gruntów, wyznaczono oraz ponownie okazano na gruncie zainteresowanym uczestnikom scalenia w dniu 31 maja 2021r.

Postępowaniem scaleniowym, zgodnie z postanowieniem Starosty Hajnowskiego GK.6620.11.18.2014 z dnia 6 grudnia 2018r., objęta była działka nr 1727 o pow. 7,7233 ha (przed scaleniem działki nr 342 o pow. 1,82 ha i nr 352 o pow. 5,89 ha) położona w obr. Suszcza gm. Michałowo, pow. białostocki, stanowiąca wspólnotę gruntową wsi Suszcza. Art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1963r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 703) stanowi, że podział wspólnoty gruntowej następuje wyłącznie w razie objęcia jej gruntów scaleniem, za zgoda bezwzględnej większości osób uprawnionych do udziału w tej wspólnocie. Regulacje zawarte w powołanych artykule nie została spełniona, bowiem większość osób uprawnionych nie złożyła wniosków o podział wspólnoty, zatem w wyniku opracowania projektu scalenia na obiekcie „Eliaszuki i inne” nie dokonano podziału wspólnoty.

Realizując zasadę zapewnienia stronom czynnego udziału w postępowaniu, wyrażonej w przepisie art. 10 Kpa, zawiadomieniem z dnia 30 czerwca 2021r. Starosta Hajnowski poinformował uczestników scalenia o prawie do zapoznania się z aktami prowadzonego postępowania scaleniowego, uzupełnieniu materiału dowodowego przed wydaniem decyzji oraz możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów oraz zgłoszonych żądań. Zawiadomienie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Hajnówce oraz w urzędach gmin i sołectwach właściwych ze względu na położenie gruntów objętych scaleniem oraz w BIP i stronie internetowej tut. Starostwa. Po zapoznaniu się z zebraną przed wydaniem decyzji dokumentacją, pięciu uczestników postępowania scaleniowego skorzystało z możliwości wypowiedzenia się i wniosło swoje uwagi. Starosta Hajnowski odniósł się do powyższych uwag i udzielił pisemnej odpowiedzi.

Zawiadomieniem z dnia 22 lipca 2021r. Starosta Hajnowski poinformował, że w dniu 11 sierpnia 2021r., w lokalu świetlicy wiejskiej we wsi Lewkowo Stare, odbędzie się zebranie uczestników scalenia, na którym stosownie do art. 28 ust. 1 ustawy, podana zostanie do publicznej wiadomości, poprzez odczytanie, decyzja o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów na obiekcie „Eliaszuki i inne”, w skład którego wchodzą grunty położone na terenie obrębów Eliaszuki, Planta, Mikłaszewo gm. Narewka, pow. hajnowski wraz z obrębami przyległymi Grodzisk, Suszczy Borek, Michnówka, Stare Lewkowo gm. Narewka pow. hajnowski, Rybaki gm. Narew, pow. hajnowski, Bieńdziuga, Suszcza, Odnoga gm. Michałowo,  pow. białostocki.

W dniu 29 września 2021r., na zebraniu zwołanym przez Starostę Hajnowskiego, zawiadomieniem GK.6620.11.18.2014 z dnia 10 września 2021r., odbyło się wprowadzenie uczestników scalenia w posiadanie wydzielonych gruntów obiektu „Eliaszuki i inne”, zgodnie
z projektem scalenia gruntów zatwierdzonym decyzją Starosty Hajnowskiego nr GK.6620.11.18.2014 z dnia 22 lipca 2021r. oraz rozwiązanie Rady uczestników scalenia, powołanej na podstawie art. 9 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów.

W związku z uchyleniem przez Wojewodę Podlaskiego zaskarżonej decyzji Starosty Hajnowskiego GK.6620.11.18.2014 z dnia 22 lipca 2021r. w przedmiocie zatwierdzenia projektu scalenia gruntów na obiekcie Eliaszuki i inne, gm. Narewka w całości i przekazaniem sprawy do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji, po dokonaniu poprawek i uzupełnieniu naruszonych kwestii proceduralnych, zawiadomieniem Starosty Hajnowskiego GK.6620.11.18.2014 z dnia 15 grudnia 2021r. poinformowano uczestników scalenia o prawie zapoznania się  z aktami prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 10 Kpa, przed ponownym wydaniem decyzji zatwierdzającej projekt scalenia. Zawiadomienie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Hajnówce oraz w urzędach gmin i sołectwach właściwych ze względu na położenie gruntów objętych scaleniem oraz w BIP i na stronie internetowej tut. Starostwa.

Odnosząc się do decyzji Wojewody Podlaskiego GK-II.7213.37.2021.AP z dnia 29 października 2021r. i powołanych w niej zarzutów do kwestii proceduralnych związanych z wydaniem uchylonej decyzji Starosty Hajnowskiego GK.6620.11.18.2021 z dnia 22 lipca 2021r., dokonano uzupełnienia i poprawek w dokumentacji.  Załączniki do decyzji opatrzono pieczęcią organu oraz podpisem osoby upoważnionej, ponadto mapa obszaru scalenia, stanowiąca załącznik nr 1 do decyzji, została uwierzytelniona klauzulą przez organ służby geodezyjnej i kartograficznej jako wynik pracy geodezyjnej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Potwierdzenie włączenia do zasobu dokumentacji technicznej z przeprowadzonego scalenia zostało przeprowadzone z zachowaniem procedury określonej art. 12b ustawy pgik, o czym świadczą protokoły zawierające pozytywny wynik weryfikacji. Dokumentacja z przeprowadzonego scalenia została podpisana przez dyrektora WBG, zgodnie z zasadą reprezentacji, określoną zapisami Statutu Wojewódzkiego Biura Geodezji w Białymstoku.

Zgodnie z założeniami do projektu scalenia oraz zakresem pomocy finansowej przyznanej Staroście Hajnowskiemu na operację typu „Scalania gruntów” w ramach działania „Inwestycje w środki trwałe”, poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 o tytule projektu „Realizacja projektu scalenia gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu „Eliaszuki i inne”, gm. Narewka, pow. hajnowski, woj. podlaskie” na podstawie umowy o przyznaniu pomocy Nr 00002-6502-UM1000010/18 z dnia 10 sierpnia 2018r., i aneksu nr 1, do niniejszej umowy, z dnia 25 listopada 2020r., po wykonaniu prac geodezyjno–urządzeniowych następuje realizacja zagospodarowania poscaleniowego związanego z organizacją rolniczej przestrzeni produkcyjnej.

Zagospodarowanie poscaleniowe na obiekcie „Eliaszuki i inne” obejmuje prace polegające na budowie i modernizacji dróg. Wykaz dróg do urządzenia w ramach zagospodarowania poscaleniowego przedstawia załącznik nr 9 do niniejszej decyzji.

Prace w ramach realizacji zagospodarowania poscaleniowego będą wykonywane sukcesywnie i finansowane z przeznaczonych na ten cel krajowych środków publicznych oraz ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Zachowanie procedury przewidzianej ustawą pozwala stwierdzić, że scalenie gruntów na obiekcie „Eiaszuki i inne”, gm. Narewka zostało przeprowadzone zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Organ realizując zasady prawne wynikające z przepisów wymienionych ustaw zapewnił uczestnikom scalenia czynny udział na każdym etapie prowadzonej procedury. Począwszy od wszczęcia postępowania scaleniowego, poprzez wybór Rady uczestników scalenia, udział w zwołanych zebraniach, określenie i zatwierdzenie zasad szacunku gruntów, prawo złożenia zastrzeżeń do dokonanego i okazanego projektu, każda ze stron prowadzonego postępowania korzystając z przysługujących środków prawnych, mogła aktywnie uczestniczyć w prowadzonych pracach scaleniowych.

Warto podkreślić, iż postępowanie scaleniowe charakteryzuje wysoki stopień trudności i skomplikowania. Celem prowadzonej procedury jest, zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy „tworzenie korzystniejszych warunków gospodarowania w rolnictwie i leśnictwie poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych, lasów i gruntów leśnych, racjonalne ukształtowanie rozłogów gruntów, dostosowanie granic nieruchomości do systemu urządzeń melioracji wodnych, dróg oraz rzeźby terenu”. Scalenie gruntów, to zatem, jak często się podnosi w doktrynie i orzecznictwie, zbiorowy zabieg urządzeniowo-rolny, cechujący się rozwiązaniami mającymi charakter techniczny przy uwzględnieniu przepisów prawa materialnego, jak i procesowego. W postępowaniu administracyjnym determinowanym wielością stron, niezwykle istotne jest dotarcie do każdego z uczestników postępowania scaleniowego. Ustawodawca, w art. 1 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów stanowi, że o działaniach organu i poszczególnych etapach procedury scalenia, uczestnicy są powiadamiani poprzez obwieszczenie lub w inny, zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłaszania. Obowiązek ten został wypełniony, strony były prawidłowo zawiadamiane o swoich prawach i obowiązkach, brały czynny udział w poszczególnych czynnościach, co potwierdzały własnoręcznym podpisem.

W ramach postępowania scaleniowego interesy wszystkich uczestników zazębiają się wzajemnie i chociaż w istocie rzeczy mają one charakter indywidualny, to jednak nie można tych interesów rozpatrywać w oderwaniu, należy uwzględniać interesy całej zbiorowości. Najwyższy Sad Administracyjny w wyroku z dnia 28 grudnia 1988r. II SA760/88 orzekł, iż „Decyzja w przedmiocie sposobu wydzielenia gruntów przy zachowaniu uprawnień do ekwiwalentu zawiera w sobie rozstrzygnięcia oparte na uznaniu administracyjnym. Organy prowadzące scalenie gruntów mogą z kilku możliwych rozwiązań, przyjąć jedno –
o określonym sposobie wydzielenia ekwiwalentu – i nie popadają w kolizję z prawem”.

Reasumując powyższe należy stwierdzić, iż scalenie gruntów na obiekcie „Eliaszuki i inne” spełniło oczekiwania uczestników scalenia, poprzez poprawę warunków gospodarowania w rolnictwie.

Biorąc pod uwagę to, że projekt scalenia gruntów został opracowany racjonalnie pod względem gospodarczym i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wszyscy uczestnicy scalenia za grunty posiadane przed scaleniem otrzymali należne ekwiwalenty a różnice wartości gospodarstw przed i po scaleniu zostaną wyrównane dopłatami ustalonymi według cen przyjętych przez uczestników scalenia przy szacowaniu gruntów oraz słuszne zastrzeżenia uczestników scalenia do projektu scalenia zostały uwzględnione, spełniona została obligatoryjna przesłanka, określona w art. 27 ust. 1 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów, stanowiąca, że projekt scalenia gruntów może być zatwierdzony, jeżeli po jego okazaniu większość uczestników scalenia nie zgłosiła do niego zastrzeżeń.

Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie, w wyroku z dnia 3 marca 2017r. sygn. Akt II OSK 1637/15 wyjaśnił, że „postępowanie scaleniowe jest na tyle specyficznym postępowaniem, że właściwie nie ma możliwości takiego ukształtowania rozstrzygnięcia, aby wszystkie strony były zadowolone, a ich wnioski były uwzględnione. Powyższe nie oznacza jednak, że organ administracji jeśli nie uwzględnił części żądań, to naruszył zasadę obowiązku działania w interesie  wszystkich stron postępowania. Prowadzenie postępowania zgodnie z tą zasadą to również sytuacja gdy organ, działając w granicach określonych przez prawo wprawdzie nie w pełni zrealizuje żądania strony, ale nie naruszy w sposób zasadniczy jej praw kosztem przyznania ich innemu uczestnikowi”.

Biorąc powyższe pod uwagę, orzekam ja w sentencji decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Podlaskiego, za pośrednictwem Starosty Hajnowskiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. W terminie tym, strony mogą zrzec się prawa do wniesienia odwołania przez złożenie Staroście Hajnowskiemu oświadczenia. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa  do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

 

Z up. Starosty Halina Leszczyńska, NACZELNIK WYDZIAŁU GEODEZJI KATASTRU i NIERUCHOMOŚCI, Geodeta Powiatowy

Załączniki do decyzji (do wglądu w siedzibie Starostwa Powiatowego w Hajnówce):

 1. Mapy obszaru scalenia -13 szt.
 2. Wykaz dopłat pieniężnych z tytułu wydzielenia ekwiwalentu ponad należny.
 3. Wykaz wypłat pieniężnych z tytułu wydzielenia ekwiwalentu pomniejszonego.
 4. Wykaz dróg do urządzenia w ramach zagospodarowania poscaleniowego.

Otrzymują:

1. Uczestnicy postępowania scaleniowego, w trybie art. 28 ustawy, poprzez odczytanie decyzji na zebraniu uczestników scalenia, a ponadto poprzez jej wywieszenie na okres 14 dni na tablicach ogłoszeń w lokalach urzędów gmin, na których terenie są położone scalane grunty i na tablicach ogłoszeń we wsiach wchodzących w obszar scalenia oraz na stronie internetowej, BIP Powiatu Hajnowskiego i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Hajnówce.

 • Urząd Gminy Narewka ,
 • Urząd Gminy Narew
 • Urząd Gminy Michałowo
 • Sołtys wsi Eliaszuki
 • Sołtys wsi Planta
 • Sołtys wsi Mikłaszewo
 • Sołtys wsi Grodzisk
 • Sołtys wsi Podlewkowie
 • Sołtys wsi Michnówka
 • Sołtys wsi Lewkowo Stare
 • Sołtys wsi Rybaki
 • Sołtys wsi Suszcza – 2 egz. - dot. wsi Suszcza i Bieńdziuga
 • Sołtys wsi Krugły Lasek – dot. wsi Odnoga-Kuźmy
 • Starostwo Powiatowe w Hajnówce.

2. Starosta Hajnowski,

3. Gmina Narewka,

4. Gmina Gródek,

5. Gmina Michałowo,

6. Marszałek Województwa Podlaskiego,

7. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Białymstoku,

8. Nadleśniczy Nadleśnictwa Browsk w Gruszkach,

9. Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku.

10. Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce, 

11. Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku,

12. Parafia Prawosławna pw. Św. Mikołaja w Narewce,

13. Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Narewce,

14. Spółdzielnia Usług Rolniczych i Przemysłowych w Narewce,

15. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, 

16. NAFTAN spółka z o.o. ,

17. Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego "BOMAR" Spółka z o.o.,

18. Sounds of Music Spółka z o.o.,

19. Spółka D. J. Invest Group z o.o.

20. AGRALI LS Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku,

21. Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku,

22. a/a

Otrzymują, po nadaniu klauzuli ostateczności:

 1. Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Hajnówce,
 2. Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych,
 3. Urząd Gminy Narewka,
 4. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 5. Starostwo Powiatowe w Hajnówce – do operatu egib – 8 egz, do operatu technicznego  - 8 egz.
 6. Starostwo Powiatowe w Białymstoku – do operatu egib – 3 egz., do operatu technicznego  - 3 egz.

Do wiadomości:

 1. Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, Wydział  Nieruchomości i Geodezji, ul. Adama Mickiewicza 3, 15 – 213 Białystok  
 2. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich, ul. gen. George’a Smitha Pattona 8, 15–688 Białystok  

Załączniki do decyzji w Biuletynie Informacji Publicznej

Zawiadomienie GK.6820.11.18.2014 - Zebranie uczestników scalenia obiektu „Eliaszuki i inne” (3 marca 2022r)

Hajnówka, dnia 10 lutego 2022r.

GK.6820.11.18.2014

Na podstawie art. 28 ust.1 i  art. 31 ustawy z dnia 26 marca 1982r. o scalaniu i wymianie gruntów (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1912) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kpa (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 735), w związku z uchyleniem, decyzją Wojewody Podlaskiego GK-II.7213.37.2021.AP z dnia 29.10.2021r. zaskarżonej decyzji Starosty Hajnowskiego GK.6620.11.18.2014 z dnia 22 lipca 2021r. orzekającej o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów na obiekcie „Eliaszuki i inne”, w skład którego wchodzą grunty położone na terenie obrębów Eliaszuki, Planta, Mikłaszewo gm. Narewka, pow. hajnowski wraz z obrębami przyległymi Grodzisk, Suszczy Borek, Michnówka, Stare Lewkowo gm. Narewka pow. hajnowski, Rybaki gm. Narew, pow. hajnowski, Bieńdziuga, Suszcza, Odnoga gm. Michałowo,  pow. białostocki, i przekazaniem sprawy do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji

STAROSTA HAJNOWSKI  ZAWIADAMIA:

w dniu 3 marca 2022 r. (czwartek) o godzinie 1000

w lokalu świetlicy wiejskiej we wsi Lewkowo Stare

odbędzie się zebranie uczestników scalenia obiektu „Eliaszuki i inne”.

Celem zebrania jest podanie do publicznej wiadomości, poprzez odczytanie, decyzji Starosty Hajnowskiego nr GK.6620.11.18.2014 z dnia 9 lutego 2022r. o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów na obiekcie „Eliaszuki i inne”,

Ponadto ww. decyzja zostanie wywieszona na okres 14 dni na tablicach ogłoszeń w Urzędach Gmin i sołectwach właściwych ze względu na położenie nieruchomości objętych postępowaniem scaleniowym (Urząd Gminy Narewka, Urząd Gminy Narew, Urząd Gminy Michałowo, Eliaszuki, Planta, Mikłaszewo, Grodzisk, Podlewkowie, Michnówka, Lewkowo Stare, Rybaki, Suszcza, Bieńdziuga, Odnoga) i w Starostwie Powiatowym w Hajnówce oraz opublikowana na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Hajnowskiego:

Z uwagi na zalecenia związane z COVID-19 oraz konieczność zapewnienia uczestnikom scalenia warunków umożliwiających sprawne i bezpieczne wykonanie ww. uprawnienia informuję, że osoby biorące udział w czynnościach okazania projektu powinny zachować szczególną ostrożność oraz stosować indywidualne środki ochrony osobistej.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 85 682 31 70

Z up. Starosty Halina Leszczyńska, NACZELNIK WYDZIAŁU GEODEZJI KATASTRU i NIERUCHOMOŚCI, Geodeta Powiatowy

            

Otrzymują:

1. Uczestnicy postępowania scaleniowego (poprzez wywieszenie na okres 14 dni na tablicach ogłoszeń w Urzędach Gmin i sołectwach właściwych ze względu na położenie nieruchomości objętych postępowaniem scaleniowym,
w Starostwie Powiatowym w Hajnówce oraz na stronie internetowej i BIP Powiatu Hajnowskiego:

 • Urząd Gminy Narewka - celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń,
 • Urząd Gminy Narew - celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń,
 • Urząd Gminy Michałowo - celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń,
 • Sołtys wsi Eliaszuki – celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń,
 • Sołtys wsi Planta – celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń,
 • Sołtys wsi Mikłaszewo – celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń,
 • Sołtys wsi Grodzisk – celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń,
 • Sołtys wsi Podlewkowie – celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń we wsi Suszczy Borek,
 • Sołtys wsi Michnówka – celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń,
 • Sołtys wsi Lewkowo Stare – celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń,
 • Sołtys wsi Rybaki – celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń,
 • Sołtys wsi Suszcza (2 egz.)– celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń we wsi Suszcza i Bieńdziuga,
 • Sołtys wsi Planty – celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń w wsi Odnoga-Kuźmy,
 • Starostwo Powiatowe w Hajnówce – celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń,

2.       Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku.

3.       Inspektor nadzoru Geodezyjnego.

4.       a/a.

 

Materiały

Zmiany do projektu ogólnego Eliaszuki
Zmiany do projektu ogólnego Eliaszuki.pdf 0.16MB
Protokół z zebrania w dn. 04.12.2019 - obraz graficzny odwzorowujący dokument
skan protokołu.pdf 0.28MB
Projekt ogólny Eliaszuki
Projekt ogólny 1.pdf 0.95MB
Projekt ogólny - mapa Planta i Mikłaszewo
Proj​_ogolny​_MAPA​_Planta​_i​_Miklaszewo​_zaktualizowany​_.pdf 0.27MB
Scealenia na Obiekcie Eliaszuki - projekt ogólny zaktualizowany
Projekt ogólny.pdf 0.17MB
{"register":{"columns":[]}}