W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Projekty realizowane w latach 2008-2009

Rozwój turystyki transgranicznej w regionie Puszczy Białowieskiej

Termin realizacji:  po stronie polskiej: listopad 2006 r. - maj 2008 r., po stronie białoruskiej: listopad 2006 r. – listopad 2008 r.
Program:  Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz fundusze TACIS w ramach Programu Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina INTERREG IIIA/ TACIS CBC 2004-2006.
Całkowita wartość projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 787 232,38 PLN, w tym wartość wkładu UE: 590 424,28 PLN. Całkowita wartość projektu współfinansowanego z funduszy TACIS: 199 979 EUR, w tym wartość wkładu UE: 179 981 EUR
Osiągnięte rezultaty:
Celem projektu było wzmocnienie infrastruktury turystycznej w transgranicznym regionie Puszczy Białowieskiej, wzmocnienie współpracy transgranicznej w dziedzinie turystyki oraz promocja w ujęciu transgranicznym. W związku z tym w projekcie zaplanowano wspólne po obu stronach granicy działania polegające na:

 1. Utworzeniu transgranicznego szlaku rowerowego z trasami alternatywnymi (ok. 58 km po stronie polskiej i ok. 146 km po stronie białoruskiej) oraz budowa infrastruktury przy szlaku (dożwirowanie i wyrównanie nawierzchni szlaków, oznakowanie, budowa tablic i drogowskazów oraz małej infrastruktury turystycznej). Ustawione w Powiecie Hajnowskim drogowskazy, tablice informacyjne (z mapami szlaków rowerowych oraz o atrakcjach turystycznych), miejsca odpoczynku, wiaty ustawione przy szlaku są wykonane z drewna i swymi zdobieniami nawiązują do tradycyjnej architektury regionu. Poza tym tablice dotyczące atrakcji turystycznych (m.in. miejsc, obiektów sakralnych, miejscowości) zostały ozdobione grafikami nawiązującymi do treści zawartych na tablicach.
 2. Rewitalizacja Centrum Informacji Turystycznej Regionu Puszczy Białowieskiej w Hajnówce oraz wzmocnienie potencjału turystycznego białoruskich Rejonów Swisłockiego, Prużańskiego i Kamienieckiego oraz Parku Narodowego Puszcza Białowieska, polegającą na: zakupie wyposażenia, szkoleniu personelu, założeniu monitoringu turystyki z uwzględnieniem wymogu ochrony Puszczy Białowieskiej, szkoleniu przewodników turystycznych po obu stronach granicy, opracowaniu koncepcji produktu turystycznego dla Rejonu Prużańskiego oraz opracowaniu strategii rozwoju turystyki dla Rejonów.
 3. Modernizacja Schroniska Młodzieżowego w Białowieży jako taniej bazy noclegowej.
 4. Wspólne działania marketingowe – wspólny udział partnerów polskich i białoruskich w promocji (6 targów turystycznych w Warszawie, Katowicach, Warszawie, Poznaniu oraz Kijowie i Mińsku oraz objazd terenowy dla prasy.
 5. Przekazanie polskich doświadczeń na stronę białoruską w zakresie standaryzacji i jakości usług w turystyce - poprzez szkolenia, spotkania doradcze dotyczące turystyki (m.in. agroturystyki, informacji turystycznej, materiałów promocyjnych, usług hotelarskich, edukacji ekologicznej oraz ochrony krajobrazu kulturowego) i udział w wypracowaniu strategii rozwoju turystyki u białoruskich partnerów.
 6. Promocja dziedzictwa kulturowego i krajobrazu kulturowego w rozwoju turystyki poprzez Wydanie turystycznych materiałów promocyjnych i informacyjnych – mapy transgraniczne i przewodniki oraz pocztówki – łącznie 10 tytułów, wśród nich:
 • wydanie publikacji „Krajobraz kulturowy, czyli o tym jak miejsca opowiadają swoją historię”,
 • wydanie przewodnika turystycznego po „Krainie otwartych okiennic”,
 • wydanie przewodnika i mapy po szlakach rowerowych w regionie Puszczy Białowieskiej,
 • wydanie przewodników, map i pocztówek dot. atrakcji turystycznych i szlaków rowerowych na terenie Rejonów: Kamienieckiego, Prużańskiego i Swisłockiego oraz Narodowego Parku „Puszcza Białowieska”
 • szkolenie dla przedstawicieli urzędów gmin nt. ochrony zabytków, krajobrazu kulturowego i obowiązujących przepisów w tym zakresie.

7. Ułatwienie dostępu do informacji turystycznej poprzez zakup i ustawienie trzech infokiosków multimedialnych (znajdują się w Białowieży, Czyżach, Narewce) oraz stworzenie podstrony internetowej dot. turystyki transgranicznej w regionie Puszczy Białowieskiej.

Wnioskodawcą był Powiat Hajnowski, a partnerami w projekcie: po stronie polskiej: Gmina Białowieża, Gmina Czyże, Gmina Hajnówka, Gmina Narew, Gmina Narewka, Miasto Hajnówka, Nadleśnictwo Browsk, Nadleśnictwo Hajnówka, Nadleśnictwo Białowieża, UNDP Polska, Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska, po stronie białoruskiej: Park Narodowy „Puszcza Białowieska”, Rejonowy Komitet Wykonawczy w Kamieńcu, Rejonowy Komitet Wykonawczy w Prażanach, Rejonowy Komitet Wykonawczy w Swisłoczy, Mestnij Ekologiceskij Fond „Euroregion Belovezskaya Puscha”.


Realizacja projektu przyczyniła się do szeregu pozytywnych zmian w obszarze przygranicznym. Przede wszystkim stworzone zostały możliwości rozwoju usług turystycznych po obu stronach granicy. Rozbudowa sieci szlaków rowerowych wzbogaciła ofertę turystyczną (o oferty turystyki rowerowej, w tym turystyki transgranicznej), podniosła atrakcyjność regionu a jednocześnie stała się bardzo atrakcyjnym atutem regionu zachęcającym turystów.


Urozmaicenie oferty zajęć pozalekcyjnych w szkołach prowadzonych przez Powiat Hajnowski

Termin realizacji: 01.08.2008 – 30.09.2009
Całkowita wartość projektu: 212 190,00 zł, kwota dofinansowania: 212 190,00 zł
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.
Osiągnięte rezultaty: Projekt miał na celu wsparcie uczniów w procesie nauki i organizacji czasu wolnego.

Przebudowa ul. Mickiewicza w Kleszczelach (droga powiatowa nr 1747B)

Termin: 01.04.2009 - 20.06.2009
Całkowita wartość projektu: 538 927,19 zł, kwota dofinansowania: 269 463,00 zł
Program: Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011
Osiągnięte rezultaty: W ramach projektu dokonano gruntownej modernizacji ulicy, co wpływa na bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego oraz komfort jazdy.

Przebudowa ul. Kolejowej, ul. Parkowej, ul. Waszkiewicza w Białowieży (droga powiatowa nr 1649B)

Termin realizacji: 04.04.2009-28.08.2009
Całkowita wartość projektu: 1 490 206,94 zł, kwota dofinansowania:745 103,00 zł
Program: Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011
Osiągnięte rezultaty: W ramach projektu dokonano gruntownej modernizacji ulicy, co wpływa na bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego oraz komfort jazdy.


Partnerstwo samorządów – Powiat Hajnowski i AmtNordsee – Treene
 

Termin realizacji: 01.05.2009 - 21.06.2009                 
Całkowita wartość projektu: 23 710,38 zł,  kwota dofinansowania: 17 283,50zł (wkład fundacji: 13310,71 zł i partnera niemieckiego: 3972,79 zł)
Program: Fundacja Współpracy Polsko - Niemieckiej
Osiągnięte rezultaty: W wyniku wieloletnich serdecznych kontaktów Starostwa Powiatowego z Urzędem w Hattstedt zawiązano współpracę dotyczącą współpracy w zakresie edukacji, samorządności i sprzyjaniu dobrosąsiedzkiej współpracy. W ramach projektu odbyły się wizyta studyjna delegacji z Niemiec. Goście poznali lokalne dziedzictwo powiatu hajnowskiego.

Termin realizacji: 01.05.2009 - 21.06.2009                 
Całkowita wartość projektu: 23 710,38 zł,  kwota dofinansowania: 17 283,50zł (wkład fundacji: 13310,71 zł i partnera niemieckiego: 3972,79 zł)
Program: Fundacja Współpracy Polsko - Niemieckiej
Osiągnięte rezultaty: W wyniku wieloletnich serdecznych kontaktów Starostwa Powiatowego z Urzędem w Hattstedt zawiązano współpracę dotyczącą współpracy w zakresie edukacji, samorządności i sprzyjaniu dobrosąsiedzkiej współpracy. W ramach projektu odbyły się wizyta studyjna delegacji z Niemiec. Goście poznali lokalne dziedzictwo powiatu hajnowskiego.


Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Zawodowych w Hajnówce

Termin: 31.07.2009r.- 09.12.2011r.
Całkowita wartość projektu: 2 842 828,8zł kwota dofinansowania: 2 132 121,60zł
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego
Osiągnięte rezultaty: W ramach termomodernizacji dokonano prac przyczyniających się do obniżenia kosztów ogrzewania.

 

{"register":{"columns":[]}}