W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Projekty realizowane w latach 2012-2013

Modernizacja infrastruktury dydaktycznej dla współpracy polsko – białoruskiej na rzecz osób niepełnosprawnych

Termin: grudzień 2012 – grudzień 2014
Program: Program Współpracy Transgranicznej Polska- Białoruś – Ukraina 2007-2013
Całkowita wartość projektu: 606061,35 EURO kwota dofinansowania: 545455,21 EURO
Osiągnięte rezultaty: Projekt miał na celu stworzenie odpowiednich warunków do nauki i zajęć rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych po obu stronach granicy, a także zacieśnienie współpracy polsko – białoruskiej. W ramach projektu w 2012r. miało miejsce otwarcie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Hajnówce – nowoczesnej placówki wspierającej rozwój osób niepełnosprawnych. W ramach projektu nawiązano współpracę z placówką po białoruskiej stronie granicy, w której również przeprowadzono remont podwyższając standard nauczania. Ponadto podopieczni obu ośrodków oraz wychowawcy wzięli udział w wymianie międzyszkolnej. Zacieśnieniu współpracy sprzyjało także stworzenie internetowej platformy wymiany doświadczeń.

Promocja i edukacja w Nordic Walking Park – Kraina Puszczy i Żubra

Termin: 10.07.2012  - 28.12.2012    
Program: Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.  
Całkowita wartość projektu: 25 000,00 zł, kwota dofinansowania: 18 750,00 zł
Osiągnięte rezultaty: Projekt stanowił kontynuację działań związanych z wyznaczeniem tras nordic walking
W ramach projektu zorganizowano:

 • szkolenia na instruktorów nordic walking - kurs został przeprowadzony w czerwcu przez trenerów z Polskiej Federacji nordic walking - były to wykłady oraz zajęcia praktyczne na terenie istniejących tras w Puszczy Białowieskiej;
 • piknik nordic walking wraz z warsztatami dla zainteresowanych, podczas których została pokazana technika chodzenia z kijkami, sposób dopasowania kijków do wzrostu itp.,
 • druk folderu o nordic walking,
 • podstronę internetową o nordic walking w Puszczy Białowieskiej
 • udział w zawodach nordic walking - reprezentacja miłośników nordic walking z powiatu hajnowskiego w ogólnopolskich zawodach w Gdańsku.

Ponadto dokonano zakupu 40. par kijów teleskopowych o różnej wielkości z przeznaczeniem do użytku dla mieszkańców i turystów oraz opracowano folder przedstawiający przebieg tras oraz krótkie informacje. Trasy nordic walknig w Puszczy Białowieskiej zwiększają atrakcyjność turystyczną regionu. Ich wyznaczenie oraz ścisła współpraca samorządu powiatowego z Polską Federacją Nordic Walking zaowocowała organizacją w regionie ogólnopolskiej imprezy Puchar Polski Nordic Walking. Impreza rokrocznie przyciąga rzeszę fanów tego sportu, utrwala wizerunek powiatu jako miejsca sprzyjającego turystyce aktywnej.

Warto wiedzieć więcej – o sobie i o innych

Termin: 26 – 30.06.2012       
Program: Fundacja Współpracy Polsko - Niemieckiej
Całkowita wartość projektu: 8251,40 zł,   kwota dofinansowania: 4050,00 zł - Fundacja, 3820 zł – Urząd Nordsee–Treene        
Osiągnięte rezultaty: Projekt miał na celu zacieśnienie współpracy pomiędzy gminami powiatu hajnowskiego a Urzędem Nordsee – Treene (Niemcy), wymianę doświadczeń samorządowych. W ramach tego miała miejsce wizyta przedstawicieli partnerskiego Urzędu. Przedsięwzięcie stanowiło kontynuację poprzednich działań.

Wykonanie podjazdu oraz dostosowanie wejścia osobom niepełnosprawnym do  SP ZOZ w Hajnówce

Termin realizacji projektu: 30.11.2011- 31.07.2012
Program: Program wyrównywania różnic między regionami II      
Całkowita wartość projektu: 39 934,63 zł Kwota dofinansowania: 11 255,77 zł
Osiągnięte rezultaty:

 • Wykonanie podjazdu (pochylni) do budynku
 • Przebudowa wejścia i schodów
Zakup samochodu 9 osobowego do przewozu osób dializowanych na rzecz SP ZOZ w Hajnówce

Termin: 23.11.2011 - 15.03.2012     
Program: Program wyrównywania różnic między regionami II      
Całkowita wartość projektu: 124 491,94 zł, kwota dofinansowania:  37 347,58 zł
Osiągnięte rezultaty: Zakupiono samochód 9-osobowy przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych dializowanych do SP ZOZ Hajnówka.

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Hajnowskim

Termin realizacji: 09.01.2012- 09.07.2014 ; trwałość projektu do 09.07.2019
Całkowita wartość projektu: 2 758 151, 14 PLN, kwota ze środków unijnych: 2 243 342,59 PLN
Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Osiągnięte rezultaty: W ramach projektu udzielono pomocy grupie 180. osób, obejmującej niepełnosprawnych oraz uczniów ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z całego powiatu, zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. W ramach tego beneficjenci projektu, których zakup komputera przekraczał możliwości finansowe ich rodzin, otrzymali darmowe laptopy z oprogramowaniem i dostępem do internetu. Ponadto, na okres 5. lat zapewniono serwis sprzętu. Profitenci projektu uczestniczyli również w szkoleniach z zakresu obsługi komputerów. Dzięki uzyskanym  oszczędnościom w projekcie, hajnowskie szkoły ponadgimnazjalne otrzymały dodatkowe 45 komputerów. Komputery przeznaczone są dla uczniów oraz podopiecznych wyżej wymienionych placówek, wśród których są osoby zagrożone wykluczeniem cyfrowym oraz osoby  niepełnosprawne, które nie uczestniczyły dotychczas w realizowanym projekcie.  Są to przede wszystkim uczniowie nowych roczników szkolnych, którzy nie mogli wziąć udziału w realizowanym projekcie oraz osoby niepełnosprawne będące podopiecznymi w powiatowych placówkach opiekuńczych, pochodzące często z rodzin dysfunkcyjnych bądź znajdujących się w trudnej sytuacji materialne.

Podlaski System Informacyjny e-zdrowie

Termin realizacji: 2012-2015
Program: RPOWP na lata 2007-2013
Całkowita wartość projektu:  Wartość projektu na dzień na koniec 2014r. wynosi:
Powiat Hajnowski 106358,10 PLN; kwota ze środków unijnych: 90404,39PLN
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 2792775,46; kwota ze środków unijnych: 2373859,14PLN
Założone rezultaty:
Celem projektu jest rozwój i poprawa dostępności do publicznej służby zdrowia ludności województwa podlaskiego. W ramach projektu planuje się przeprowadzenie złożonego procesu informatyzacji jednostek ochrony zdrowia (szpitali) skupionych wokół samorządów regionalnych i lokalnych, stworzenie narzędzi niezbędnych do zracjonalizowania wydatków publicznych na ochronę zdrowia, możliwość uzyskania z jednostek ochrony zdrowia biorących udział w projekcie maksymalnie jednolitej informacji (statystycznej, poglądowej).
W wyniku realizacji projektu poprawi się dostępność do rutynowych wskaźników oraz wymiana informacji między jednostkami, co przyczyni się do praktycznego wdrożenia w życie idei społeczeństwa informacyjnego. Narzędzia udostępnione w ramach budowanego systemu służyły będą między innymi do komunikacji między pacjentem a usługodawcami z branży opieki zdrowotnej, przekazywaniu danych pomiędzy poszczególnymi instytucjami oraz bezpośrednim kontaktom zarówno między pacjentami, jak i pracownikami służby zdrowia. Powyższe cele planuje się osiągnąć poprzez budowę: systemu– integratora regionalnego, systemów HIS lub integratora lokalnego w celu wymiany danych oraz wdrożeniu następujących modułów; Ruch Chorych, Elektroniczna Dokumentacja Medyczna, Część szara-zarządcza portalu tematycznego dla pacjenta.

Link do strony www e-zdrowie

Wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Hajnowskim

Termin: 01.01.2013 – 31.08.2014    
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki           
Całkowita wartość projektu: 698 340,00 zł  Kwota dofinansowania: 698 340,00 zł        
Osiągnięte rezultaty: Projekt miał na celu wsparcie systemu oświaty w powiecie hajnowskim. Projektem objęto 28 placówek oświatowych: 15 szkół podstawowych, 8 gimnazjum, 2 licea, 1 technikum i 2 przedszkola z terenu powiatu hajnowskiego. Wszystkim placówkom zaoferowano 24 obszary wsparcia do wyboru dwa wybrane. W oparciu o diagnozę potrzeb szkół i przedszkoli uczestniczących w realizacji projektu, został opracowany Powiatowy Program Wsparcia a każda jednostka realizowała proces doskonalenia na podstawie przygotowanych Rocznych Planów Wspomagania. Każda placówka dostała wsparcie w wymiarze 31 godzin- 12 godzin warsztatów, 9 konsultacji z ekspertami zewnętrznymi i 10 godzin spotkań ze Szkolnymi Organizatorami Rozwoju Edukacji. SORE swoją wiedzą i doświadczeniem wspierały szkoły w realizacji założonych celów.  W ramach projektu zostało również zainicjowane powstanie czterech tematycznych lokalnych sieci współpracy i samokształcenia. Na platformie internetowej nauczyciele mogli dzielić się swoim doświadczeniem  i  prezentować  dobre  praktyki. Po zakończeniu projektu  nadal będą funkcjonowały  dwie  sieci  pod opiekę Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, która obok Biblioteki CEN w Białymstoku z filią w Hajnówce, była Partnerem w projekcie. W ramach projektu w placówki wzbogacono o zbiory biblioteczne adekwatne do realizowanego  obszaru  wsparcia. Dwa lata pracy pozwoliły rozwinąć  wiedzę  i  umiejętności  nauczycieli.

Modernizacja Białowieskiego Szlaku Transgranicznego Starostwo Powatowe w Hajnówce

Termin:  13.02.2013 – 29.11.2013   
Program: Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.  
Całkowita wartość projektu: 17.330,70 zł   Kwota dofinansowania:  9.836,00 zł
Osiągnięte rezultaty: W ramach projektu dokonano modernizacji Białowieskiego Szlaku Transgranicznego, odcinka po stronie polskiej. Odnowione zostały  oznakowania na drzewach i słupach, odrestaurowano tablice, drogowskazy oraz miejsca postojowe. Białowieski Szlak Transgraniczny to jeden z najbardziej znanych produktów turystycznych, podnosi atrakcyjność regionu.

Życie w Parku Narodowym Wattenmeer

Termin: 07.09.-14.09.2013
Program: Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży
Całkowita wartość projektu: 11999,10 zł, kwota dofinansowana: 3607,50 zł –PNWM, 5385,10 zł - Stowarzyszenie „Przyjaciele Hajnówki”/ 1200,00 zł – wkład własny uczestników
Osiągnięte rezultaty: Celem projektu było nawiązanie współpracy między szkołami polskimi i niemieckimi, poznanie partnerskiego regionu Nordseee - Treene przez młodzież z powiatu hajnowskiego. W ramach tego 07-14.09.2013 r uczniowie ze szkół z terenu powiatu hajnowskiego odbyli wizytę studyjną w Hattstedt.

Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej

Termin: 01.01.2013 – wrzesień 2015
Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.
Całkowita wartość projektu: 1 800 000,00 PLN, kwota dofinansowana: 1 710 000,00 PLN
Założone cele:
Celem projektu była realizacja platformy dialogu i współpracy przedstawicieli stron zainteresowanych ochroną przyrody oraz rozwijaniem wielofunkcyjnej, proekologicznej gospodarki w rejonie Puszczy Białowieskiej. Zadania zrealizowane w projekcie:
1. Spotkania otwarte Platformy Dialogu i Współpracy (10 spotkań tematycznych prowadzonych przez ekspertów w danej tematyce) oraz spotkania Rady Programowej.
2. Opracowanie dokumentów strategicznych oraz opracowań studialnych – „Strategii Zrównoważonego Rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej na lata 2015-2020” oraz  „Strategii zarządzania i promocji turystyki regionu Puszczy Białowieskiej wraz z opracowaniem dwóch produktów turystycznych regionu". Oba dokumenty powstawały metodą konsultacji społecznych.  Sporządzone opracowania studialne to: „Analiza dostępności komunikacyjnej regionu Puszczy Białowieskiej”, „Analiza zapotrzebowania, potencjału i wykorzystywania surowców w regionie”, „Oferta inwestycyjna i sposoby jej promocji”, „Waloryzacja przyrodnicza i kulturowa gmin powiatu hajnowskiego”.
3. Edukacja ekologiczna – w ramach tego, w okresie V-X 2014 odbyły się zajęcia terenowe z edukacji ekologicznej na terenie Puszczy Białowieskiej. Udział w nich wzięło 690 uczniów z terenu powiatu hajnowskiego. Podczas warsztatów dzieci i młodzież pod okiem Wojciecha Antczaka z Ośrodka Edukacji Leśnej „Jagiellońskie” w Białowieży zdobywały wiedzę na temat flory i fauny Puszczy Białowieskiej, funkcji i roli lasu dla człowieka oraz zwierząt, zagrożeń dla terenów przyrodniczych, oddziaływania człowieka na przyrodę – przyrody na człowieka. Każdej ze szkół uczestniczących w zajęciach terenowych zostały przekazane materiały dydaktyczne pomocne przy prowadzeniu lekcji przyrody – były to zeszyty i plansze edukacyjne, tropy zwierząt, książki, podręczniki oraz lupy. Przeprowadzono również spotkania z mieszkańcami w świetlicach wiejskich we wszystkich gminach powiatu hajnowskiego, podczas których poruszano zagadnienia związane z potrzebami i oczekiwaniami mieszkańców względem kierunków rozwoju regionu. Dla przedstawicieli władz wykonawczych i uchwałodawczych z gmin powiatu hajnowskiego zorganizowano wizyty studyjne do Białowieskiego Parku Narodowego.
4. Szkolenia – zaplanowano przeprowadzenie następujących szkoleń:

 • Warsztaty z mediacji i negocjacji – rozwiązywanie trudnych, krytycznych sytuacji dla członków Rady.
 • Możliwości wykorzystania alternatywnych źródeł energii.
 • Szkolenie dla samorządowców odnośnie planów zagospodarowania przestrzennego (I).
 • Szkolenie dla młodzieży szkół średnich w zakresie agroturystyki.
 • Szkolenie z zakresu przedsiębiorczości - tworzenie, promocja lokalnych produktów.
 • Szkolenie dla samorządowców odnośnie planów zagospodarowania przestrzennego (II).
 • Szkolenie kwaterodawców jako dostawców usług ekoturystycznych z zakresu promocji walorów przyrodniczych i kulturowych regionu.
 • Szkolenie dotyczące prowadzenia i finansowania działalności gospodarczej (rolnicza, hodowlana, rybacka itp.) z uwzględnieniem ochrony przyrody.
 • Szkolenie dla samorządowców odnośnie planów zagospodarowania przestrzennego (III).
 • Podnoszenie atrakcyjności świadczonych usług turystycznych, w tym także dla rozpoczynających działalność w turystyce. (m.in. warsztaty dotyczące Questingu – nowej metody odkrywania dziedzictwa miejsca.)
 • Szkolenie dla samorządowców odnośnie planów zagospodarowania przestrzennego (IV).

5. Promocja regionu Puszczy Białowieskiej – w ramach projektu wznowiono dodruk: „Informatora regionu Puszczy Białowieskiej”,  „Szlaków rowerowych w regionie Puszczy Białowieskiej”, folderu o trasach Nordic Walking „W krainie Puszczy i Żubra”, pozycje książkowe: Album „Powiat hajnowski – bogactwo przyrody i kultury” oraz wydawnictwo książkowe dla dzieci i młodzieży „Poradnik młodego miłośnika puszczy” oraz broszurę edukacyjną, będąca zbiorem krótkich informacji o Puszczy Białowieskiej oraz funkcjonowaniu człowieka w pobliżu obszarów chronionych. Ponadto przygotowano spot i film promocyjny, uruchomiono komunikator SISMS,  zorganizowano imprezy masowe oraz wzięto udział w eventach oraz targach turystycznych.
6. Przedsięwzięcia masowe – w ramach projektu odbyły się: Święto Miodobrania w Białowieży, Maraton Rodzinny w Hajnówce, Piknik Rodzinne spotkania z ekologią w gminie Narewka oraz Puchar Polski Nordic Walking.
7. Współpraca krajowa i międzynarodowa – w ramach działania zaplanowano: nawiązanie współpracy z innymi obszarami cennymi przyrodniczo w Europie, celem poszerzenia wiedzy na temat zasad funkcjonowania parków narodowych i rezerwatów biosfery, wymiany doświadczeń odnośnie rozwiązywania problemów, przekazywania dobrych, sprawdzonych praktyk oraz poznania sposobów rozwiązywania podobnych problemów społecznych.  W październiku 2013r. odbyła się wizyta do Parku narodowego „Ujście Warty”, zaś na przełomie września i października 2014r. miał miejsce wyjazd studyjny do Parku Narodowego des Cevennes we Francji.

 

{"register":{"columns":[]}}