W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Projekt Centrum Integracji Społecznej w Województwie Podlaskim – choć zakończony, jego efekty procentują!

16.11.2022

Finansowanie Programów Operacyjnych z funduszy unijnych w perspektywie na lata 2014-2020 dobiega końca, a samorządy domykają projekty – także te wieloletnie. Zakończył się projekt „Regionalne Innowacje Społeczne – Centra Integracji Społecznej Województwa Podlaskiego”, w realizację którego od początku zaangażowany był Powiat Hajnowski.

Kolaż zdjęć prezentujący uczestników CIS w trakcie zajęć, pozujących z zaświadczeniami potwierdzającymi zdobyte umiejętności, podczas uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych

Logotypy projektu - Fundusze Europejskie Program Regionalny, logo Województwa Podlaskiego, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

W wyniku realizacji projektu na mapie Województwa Podlaskiego powstało 7 takich instytucji. Liderem projektu było Miasto Łomża, partnerami powiaty: hajnowski, łomżyński, siemiatycki, zambrowski, wysokomazowiecki, koleński i gmina Boćki. Definicja Centrum Integracji Społecznej wskazuje, że jest to forma reintegracji społecznej i pracy socjalnej, powiązana z doradztwem zawodowym mająca na celu skuteczne zorganizowanie działań o charakterze terapeutycznym, zatrudnieniowym i samopomocowym; ale dla 87 uczestników CIS i ich rodzin z Powiatu Hajnowskiego, udział w Projekcie to prostu był szansą na lepsze życie. 

Centrum Integracji Społecznej w Hajnówce funkcjonowało w latach XI.2019 – IX.2022.  Z pomocy CIS  korzystały osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pozostające bez zatrudnienia w tym m.in. osoby długotrwale bezrobotne, niepełnosprawne, kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej.

Zajęcia w Centrum odbywały się codziennie 5 dni w tygodniu, uczestnikom zapewniono wyżywienie, materiały szkoleniowe, a za udział w zajęciach organizowanych w ramach CIS (tj. w szkoleniach i warsztatach służących osobistemu rozwojowi) przysługiwał zasiłek integracyjny, ubezpieczenie, oraz zwrot kosztów dojazdu. Przede wszystkim jednak – była to społeczna i zawodowa szansa na realną zmianę stylu życia. Bo pomoc udzielana uczestnikom była kompleksowa – od wsparcia psychologicznego pod opieką psychoterapeutów, socjoterapeutów i doradców zawodowych po naukę przedsiębiorczości i  umiejętności zawodowych.

Ważnym aspektem, obok pracy w ramach rozwoju osobistego i zawodowego, były działania z zakresu rehabilitacji społecznej. Uczestnicy CIS aktywnie uczestniczyli w życiu regionu, angażowali się w organizację wielu przedsięwzięć o charakterze sportowym i kulturalnym, poznawali instytucje publiczne i uczestniczyli w zajęciach przez nie organizowane. Poprzez zaangażowanie na szczeblu lokalnym, udział w warsztatach ze specjalistami,  otwierali się na świat.

Przysłowiową kropkę nad „i” postawiły kursy zawodowe, pozwalające powrócić na rynek pracy. W ramach realizacji projektu zrealizowano kursy przedsiębiorczości, podczas których omawiano jak krok po kroku założyć własną działalność, ale przede wszystkim – uczestnicy zyskali możliwość praktycznej nauki zawodu. Oferta szkoleniowa CIS została dostosowana do potrzeb rynku pracy. Uczestnicy CIS brali udział m.in. w kursie budowlanym (efektywność umiejętności uczestników broni się sama – wystarczy spojrzeć na zrobioną elewację budynku administracji Zarządu Dróg Powiatowych – jednostki budżetowej Powiatu Hajnowskiego), obsługi kasy fiskalnej, opiekuna osoby starszej, w kursie gastronomicznym, operatora wózka widłowego. Kursy kończyły się egzaminem w Cechu Rzemiosł Rożnych w Hajnówce, a kursanci otrzymali certyfikaty potwierdzające zdobyte kwalifikacje.

 Dzięki realizacji projektu „Regionalne Innowacje Społeczne – Centra Integracji Społecznej Województwa Podlaskiego” wsparcie i perspektywę na to, by zmienić coś w swoim życiu otrzymali mieszkańcy regionu, którzy tego najbardziej potrzebowali. Jestem przekonany, że szerokie spectrum działań, podejmowanych w ramach projektu – z zakresu  rehabilitacji społecznej i aktywizacji zawodowej, nabyte umiejętności i wiedza, pozwolą uczestnikom odnaleźć się w realiach rynku pracy oraz uwierzyć we własne możliwości – mówi Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko.

Tak też się dzieje - jak podkreśla Kierownik CIS w Hajnówce, Pan Marcin Bołtryk, wielu z absolwentów CIS podjęło zatrudnienie, co przesądza o sukcesie tego projektu.

Pomoc społeczna jest jednym z zadań powiatu, który wymienia Ustawa z 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym. To nie tylko zbiór przepisów, ale przede wszystkim ciężka praca na rzecz innych, misja wymagająca wiedzy, wrażliwości oraz odpowiedzialności. Powiat Hajnowski inwestuje w kapitał ludzki poprzez realizację ustawowych zadań, w tym angaż w projekty mające na celu zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej mieszkańców. Jedną z takich inicjatyw był właśnie CIS. Całkowita wartość projektu dla Powiatu Hajnowskiego to 2,4 mln zł.

Projekt powołujący do życia Centra Integracji Społecznej jest społecznie ważny, a wypracowane modele współpracy – na szczeblach instytucjonalnym i społecznym wskazują, że ta forma reintegracji może w przyszłości odgrywać kluczową rolę w partycypacji zadań z zakresu pomocy społecznej. Praca wykonana z uczestnikami w ramach zajęć w CIS znacząco wpłynęła na poprawę ich warunków życiowych a także umożliwiła powrót na rynek pracy. Liderowi projektu – przedstawicielom miasta Łomża oraz partnerom dziękuję za aktywną współpracę, jednocześnie pozostając w nadziei na kontynuację wspólnych projektów w przyszłości – podkreśla Starosta Hajnowski, deklarując chęć udziału samorządu powiatu w podobnych projektach w nowej perspektywie finansowej na lata 2021-2027.

Katarzyna Miszczuk

{"register":{"columns":[]}}