W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Program „Czyste powietrze” – aplikuj o środki

13.04.2022

TAK dla zielonej energii w Powiecie Hajnowskim! W dniu 30 marca br. w naszym Urzędzie odbyło się spotkanie informacyjne dot. programu Czyste Powietrze zorganizowane przez Burmistrza Miasta Hajnówka oraz Starostę Powiatu Hajnowskiego. Prezentujemy najważniejsze zasady.

Na szaro-żółtym tle napis- "Tak dla zielonej energii w Powiecie Hajnowskim. Kampania realizowana przez Starostwo Powiatowe w Hajnówce przy współpracy z Urzędem Miasta Hajnówka #OZEwRegioniePuszczyBiałowieskiej". Obok zdjęcie paneli fotowoltaicznych

Czyste powietrze – zbiór najważniejszych informacji

Program „Czyste Powietrze” skierowany jest do właścicieli/współwłaścicieli budynku mieszkalnego – czyli domu jednorodzinnego z maksymalnie dwoma wydzielonymi lokalami wyodrębnionych księgą wieczystą (tzw. czworaki na ten moment nie kwalifikują się do Programu, traktowane są jako integralny budynek). Budynek podlegający dofinansowaniu to ten oddany do użytkowania, nie w budowie. Od maja 2020 r. o dofinansowanie nie mogą ubiegać się właściciele domów nowobudowanych - dla nich dedykowany będzie program „Moje ciepło”, pozostający jeszcze w fazie opracowania. Kolejna sprawa – właściciele budynków oddanych do użytkowania po 2014 r. nie mogą ubiegać się o docieplenie oraz wymianę stolarki okiennej czy drzwiowej.

Masz zarejestrowaną działalność w budynku (np. prowadzisz agroturystykę, punkt handlowy)? W założeniach Programu, powierzchnia działalności gospodarczej w budynku nie może przekraczać 30%. Jeżeli powierzchnia przeznaczona na działalność gospodarczą przekracza 30%  nie ma możliwości skorzystania z programu.

Planujesz ubiegać się o dofinansowanie? Zadbaj o stan prawny budynku! Pierwszą ważną sprawą jest prawo własności – jeśli nie jesteś jedynym właścicielem budynku, pamiętaj że pozostali współwłaściciele muszą wyrazić zgodę na realizację planowanego przedsięwzięcia w ramach programu (do wniosku należy dołączyć właściwy załącznik). Ponadto, nieruchomość powinna mieć zaktualizowaną księgę wieczystą – w innym przypadku wniosek będzie podlegał korekcie.

Program Czyste Powietrze obejmuje trzy grupy beneficjentów (wcześniej były dwie):

 • Wariant 1: na poziomie podstawowym  – o dofinansowanie może ubiegać się wnioskodawca, którego dochód nie przekracza 100 000 tys. zł.

Uwaga! W sytuacji gdy dochód małżonka przekracza kwalifikujący próg, ale Twój dochód jest mniejszy niż wymagane 100 tys. zł i nie rozliczyliście się wspólnie z Urzędem Skarbowym (każde z Was złożyło odrębny PIT, rozliczając się samodzielnie)– możecie skorzystać z dofinansowania. W takiej sytuacji wnioskodawcą będzie ten z małżonków, który – 1) jest współwłaścicielem/właścicielem budynku 2) spełnia kryteria dochodowe.

 • Wariant 2: na poziomie podwyższonym –  wnioskodawca musi wykazać dochód na jednego członka rodziny. Na większe dofinansowanie mogą liczyć Ci z wnioskodawców, których przeciętny średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:

1564 zł – w gospodarstwie wieloosobowym
2189 zł – w gospodarstwie jednoosobowym.

 • Wariant 3: na poziomie najwyższym – wnioskodawca może liczyć nawet do 90% dofinansowania, pod warunkiem, że przeciętny średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:

900 zł – w gospodarstwie wieloosobowym
1260 zł - w gospodarstwie jednoosobowym.

Zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka rodziny w gospodarstwie domowym musi być aktualne na dzień złożenia wniosku, można je uzyskać w Gminnym/Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej – w zależności od miejsca zamieszkania.

Dofinansowanie – maksymalne widełki nie zawsze i nie na wszystko

Wielkość maksymalnych kwot dofinansowania to całkowita suma, jaką możemy uzyskać aplikując o zwrot kosztów. Katalog przedsięwzięć, na które możemy pozyskać dofinansowanie to:
1.    Wymiana źródła ciepła:
Program premiuje pompę ciepła jako źródło zmiany ciepła –  przy zmianie dotychczasowego źródła ciepła (np. kopciucha) na pompę można liczyć na maksymalne dofinansowanie w wysokości:

 • w wariancie 1: maksymalna kwota dofinansowania to 25 tys. zł – bez fotowoltaiki, 30 tys. – z fotowoltaiką (wartość dofinansowania montażu instalacji to 5000 tys.)
 • w wariancie 2: maksymalna kwota dofinansowania to 32 tys. – bez fotowoltaiki, 37 – z fotowoltaiką (wartość dofinansowania montażu instalacji to 5000 tys.)
 • w wariancie 3: maksymalna kwota dofinansowania to 60 tys. – bez fotowoltaiki, 69 tys. – z fotowoltaiką (wartość dofinansowania montażu instalacji to 9000 tys. zł)

Uwaga!  Przypadku wariantu 1, gdy planujemy wymianę źródła ciepła na inne niż pompa ciepła (na paliwo stałe), zmieniają się maksymalne widełki dofinansowania: na 20 tys. plus 5 tys. na fotowoltaikę. W pozostałych wariantach kwoty nie ulegają zmianie.
2.    Wentylacja
3.    Termomodernizacja -
(obejmująca ocieplenie przegród budowlanych, stolarka okienna, stolarka drzwiowa. Uwaga! Podejmując zamiar wymiany stolarki okiennej i/lub drzwiowej bądź docieplenia bryły budynku należy wziąć pod uwagę współczynnik przenikania ciepła zgodnie z warunkami technicznymi. Widełki znajdują się na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W przypadku okien i drzwi powinniśmy się zatroszczyć o deklarację od producenta; w przypadku materiałów możemy skorzystać z kalkulatora grubości izolacji (link w załączeniu))
4.    Dokumentacja
(koszt wykonania branżowej dokumentacji projektowej dotyczącej np. przebudowy konstrukcji dachu pod ocieplenie, modernizacji instalacji wewnętrznej c.o. lub c.w.u., wymiany źródła ciepła, wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła)

Ważne: z programu Czyste Powietrze można ubiegać się o dofinansowanie do montażu instalacji fotowoltaicznej tylko w przypadku, gdy wymieniamy źródło ciepła. Kolejna sprawa – ideą programu jest przede wszystkim likwidacja tych źródeł ciepła, które przyczyniają się do powstawiana smogu. Przy wymianie źródła ciepła – na pompę czy paliwo stałe, można jednocześnie aplikować o dofinasowanie do wentylacji, elementów termomodernizacji i dokumentacji – i to dla więcej niż jednego zadania.

Niemniej, o dofinansowanie do: wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, termomodernizacji czy dokumentacji  możemy się ubiegać nawet wówczas, gdy nie chcemy wymieniać obecnie używanego źródła ciepła - ale wyłącznie pod warunkiem, że aktualne źródło ciepła spełnia wymagania Programu, czyli posiadamy Certyfikat 5 klasy (dotyczy także kopciuchów). W przypadku braku zmiany źródła ciepła, zmianie ulegają maksymalne kwoty dofinansowania:

 • dla podstawowego poziomu – to 10 000,00 zł
 • dla podwyższonego poziomu – 15 000,00 zł.
 • dla najwyższego poziomu – 30 000, 00 zł

Pamiętajmy, że przedstawione wyżej kwoty, to wartości maksymalne, jakie można pozyskać w danym wariancie. Wartość dofinansowania dla poszczególnych działań (kosztów kwalifikowalnych) jest różna – kwota  udzielonej dotacji jest zależna do faktycznie poniesionych przez wnioskodawcę kosztów, przy uwzględnieniu widełek programowych. Przykładowo zakupując tylko pompę ciepła:

 • w wariancie 1 czyli na poziomie podstawowym: maksymalna intensywność dofinansowania to 30%, ale nie większa niż 9000 tys. zł.
 • w wariancie 2 czyli na poziomie podwyższonym:  maksymalna intensywność dofinansowania to 60% - po uwzględnieniu wartości kosztów poniesionych przez wnioskodawcę,  maksymalna wartość dofinansowania dla tego zadania to 18 000, 00 zł.
 • w wariancie 3 czyli na najwyższym poziomie dofinansowania można pozyskać nawet do 90% zwrotu kosztów, ale nie więcej niż 18 tys. zł.

Tabele wartości maksymalnego dofinansowania dla poszczególnych kosztów kwalifikowalnych: źródeł ciepła, opracowania dokumentacji i termomodernizacji znajdują się w załączeniu.  

Wniosek o dofinansowanie można złożyć tylko raz – stąd warto dokładnie przemyśleć nasze zamiary i spróbować ubiegać się o dofinansowanie na więcej niż jedno przedsięwzięcie, tym bardziej, że możemy złożyć trzy wnioski o płatność, przy czym w pierwszym rozliczeniu należy rozliczyć wymianę źródła ciepła (o ile o to wnioskowaliśmy). W razie braku środków własnych na pokrycie zaplanowanych działań w stu procentach, istnieje możliwość ubiegania się o kredyt. Obsługą programu zajmują się: Alior Bank, Bank Ochrony Środowiska S.A., BNP Paribas Bank Polska S.A. i Credit Agricole Bank Polska S.A. Wówczas dotacja jest kapitałem na spłatę pożyczki.

Maksymalny termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia wynosi 30 miesięcy od daty złożenia wniosku. Ale dofinansowaniem mogą zostać objęte także trwające inwestycje – ale tylko te rozpoczęte do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku. Koszty poniesione wcześniej, a także przed datą wskazaną w ogłoszeniu o naborze, uznane będą za niekwalifikowalne.  
Składanie wniosku
Wniosek o dofinansowanie można złożyć:

 • w postacie elektronicznej poprzez aplikację internetową (Portal Beneficjenta), dostępnej na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku (NFOŚiGW) + dodatkowo wersja papierowa
 • poprzez serwis gov.pl
 • w wersji papierowej składanej do WFOŚiGW w Białymstoku lub Urzędu Miasta Hajnówka (uwaga- dotyczy budynków zlokalizowanych na terenie miasta Hajnówka)

Nabór do Programu prowadzony jest w trybie ciągłym – wnioski rozpatrywane są średnio 30 dni roboczych. Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Skorzystaj z pomocy naszych ekspertów!

By umożliwić skorzystanie z programu jak najszerszemu gronu mieszkańców, samorządy – miejski i powiatowy utworzyły Gminny Punkt Konsultacyjno – Informacyjny Programu Czyste Powietrze – to siedziba Centrum Energii Odnawialnej (ul. 3 Maja 25A, 17-200 Hajnówka. Kontakt: 508 378 275, dlink@centrumenergii.com). Nasi eksperci podzielą się swoją wiedzą oraz pomogą uzupełnić wniosek o dofinansowanie.

Katarzyna Miszczuk
Konsultacja merytoryczna: Michał Rusak

Trwa kampania „Tak dla zielonej energii w powiecie” realizowana przez Starostwo Powiatowe w Hajnówce w terminie 30.03.-30.11.2022. W ramach kampanii zaplanowaliśmy dni otwarte z OZE, możliwość skorzystania z bezpłatnego doradztwa i audytu energetycznego a także cykl publikacji prasowych nt. OZE i możliwości dofinansowania.

 

Materiały

Punkt konsultacyjny Programu "Czyste Powietrze" - podstawowe informacje wraz z kalkulatorami

Wideo

{"register":{"columns":[]}}