W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Powiatowe Fundusze Stypendialne

Incjatywy Powiatu Hajnowskiego:

 Od 2007 r. - Powiatowy Fundusz stypendialny im. prof. Siomny Kossak

Od 2007 r. decyzją Rady Powiatu Hajnowskiego uczniowie powiatowych szkół (są to: Zespół Szkół Zawodowych, Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego, Zespół Szkół Ogólnokształcących), którzy osiągają wysokie wyniki w nauce oraz sukcesy na olimpiadach, mogą starać się o stypendium w ramach Powiatowego Funduszu Stypendialnego im. prof. Simony Kossak. Ustanowienie Funduszu dyktowała troska o rozwój uzdolnionych uczniów szkół powiatowych, a także chęć uhonorowania zasług prof. Kossak dla naszego regionu.

Decyzją Zarządu Powiatu Hajnowskiego [Uchwała Nr 143/325/2022 Zarządu Powiatu Hajnowskiego z dnia 8 września 2022 r., przyp. red.] stypendia zostały przyznane  7. uczniom I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej – Curie, 26. z II Liceum Ogólnokształcącemu z DNJB w Hajnówce oraz 3. z Zespołu Szkół Zawodowych w Hajnówce.– mówi Wicestarosta Joanna Kojło.

Uroczysta ceremonia z udziałem uczniów, rodziców uczniów – abiturientów, dyrekcją hajnowskich szkół średnich i przedstawicielami powiatowych władz, odbyła się 18.10.2022 w II LO z DNJB w Hajnówce. Stypendium w wysokości 180 zł, 150 zł i 200 zł (w zależności od wyników w nauce, osiągnięć na niwie olimpijskiej, sportowej i artystycznej) przyznawane jest na czas trwania roku szkolnego, obejmującego 10 miesięcy. Głównym źródłem finansowania Powiatowego Funduszu Stypendialnego są środki budżetu powiatu. Fundusz ma jednak charakter otwarty: każdy, kto chciałby pomóc w realizacji marzeń uzdolnionych młodych ludzi może dokonać wpłaty na konto Funduszu im. prof. Simony Kossak: 54 1240 5211 1111 0000 4928 4061.

Od początku istnienia funduszu stypendialnego sięgającego 2007 r., wsparcie otrzymało 752 uczniów w kwocie 1,3 mln zł.

Od 2019 r. - dofinansowanie studiów na kierunkach pielęgniarskim i położniczym

Stypendia dla studentów kierunku pielęgniarskiego przyznane!

 

Zarząd Powiatu Hajnowskiego przyznał stypendia dla studentów kierunku pielęgniarskiego. Program stypendialny funkcjonuje od 2019 r., to pierwsza taka inicjatywa w Województwie Podlaskim.

Wychodząc naprzeciw potrzebom hajnowskiego szpitala a jednocześnie kierując się dobrem wspólnoty lokalnej oraz chęcią pomocy przyszłym adeptom studiów medycznych, zadecydowaliśmy się wystąpić z ofertą do studentów pielęgniarstwa i położnictwa – tłumaczy Starosta Andrzej Skiepko.

Stypendium jest wypłacane studentowi każdego miesiąca danego roku akademickiego. Rekrutacja do programu stypendialnego została zakończona z dniem 31 października br., wszystkie wnioski ubiegających się o stypendium zostały pozytywnie zaopiniowane przez Zarząd Powiatu. Studenci, którzy zdecydowali się ubiegać o stypendium, podpisali już umowy. Aplikować zdecydowało się 30 studentów, każdy z nich będzie otrzymywał wsparcie w kwocie 600 zł/miesięcznie. A po ukończeniu nauki przyszli pielęgniarze/pielęgniarki lub położne zostaną zatrudnieni w wymiarze pełnego etatu pracy w hajnowskim szpitalu – zobowiązanie do podjęcia zatrudnienia w hajnowskiej placówce to jeden z warunków umowy.

Pierwsi absolwenci, którzy przez okres trwania studiów otrzymywali stypendium, już w 2023 roku podejmą pracę w naszym szpitalu, zatem inwestycja w stypendia zwróci się społeczności lokalnej z nawiązką – podkreśla Starosta Andrzej Skiepko.

Ideę samorządu powiatowego wspiera Urząd Miasta Hajnówka – w wyniku dobrej współpracy, w sierpniu 2019 r. Starosta Andrzej Skiepko wraz z Burmistrzem Miasta Hajnówka Jerzym Sirak podpisali list intencyjny o woli podjęcia wspólnych działań związanych ze współfinansowaniem stypendium studentom kształcącym się na kierunkach pielęgniarskim i położniczym. Wartość programu stypendialnego w roku akademickim 2022/2023 to 144 000,00 zł.

Cieszę się, że udało się nam wygospodarować środki na ten cel, przy jednoczesnym wsparciu samorządu Miasta Hajnówka, za które jestem bardzo wdzięczny Burmistrzowi Miasta Hajnówka, Panu Jerzemu Sirak. Jestem przekonany, że inne samorządy z regionu pójdą naszym śladem; każda inwestycja na rzecz lokalnej wspólnoty a także pomoc młodym ludziom są bezcenne – puentuje Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko.

Stypendia w latach poprzednich:

W roku akademickim 2019/2020 stypendia otrzymywało 13 (trzynastu) studentów w wysokości po 600,00 zł miesięcznie dla każdego studenta. Łączna kwota wypłaconych stypendiów wyniosła 70 200 zł, z czego 35 100 zł tj. 50 % dofinansowania pokryto z budżetu Miasta Hajnówka.

W roku akademickim 2020/2021 stypendia otrzymawło już 17 (siedemnastu) studentóww wysokości po 500,00 zł miesięcznie dla każdego. Łączna kwota wypłaconych stypendiów wyniosła 76 500 zł, z czego 38 250 zł tj. 50 % dofinansowania pokrył budżet Miasta Hajnówka.

Z kolei w roku 2021/2022 stypendium w kwocie 600 zł otrzymywało 25 studentów, wartość programu dla poprzedniego roku akademickiego to 135 000,00 zł (z czego 50% to fundusze z budżetu Miasta Hajnówka)

 

Fundusze Stypendialne to nie jedyne inicjatywy samorządu powiatowego podejmowane na rzecz rozwoju oświaty. Starostwo Powiatowe w Hajnówce zrealizowało kilka kluczowych projektów w tym obszarze.

Są to m.in.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Hajnowskim”, „Wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Hajnowskim” oraz „Modernizacja infrastruktury dydaktycznej dla współpracy polsko – białoruskiej na rzecz osób niepełnosprawnych”.

W 2018r. powiat zrealizował projekt "Kompleksowa termomodernizacja budynku Zespołu Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce". Z  kolei w 2019 r. dokonano instalacji systemów ogniw fotowoltaicznych na budynkach Zespołu Szkół Zawodowych w Hajnówce oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Hajnówce.

W 2021 r. Powiat Hajnowski w ramach pierwszego naboru wniosków programu  "Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych" otrzymał 5 000 000, 00 zł na realizację projektu "Modernizację budynku  z lat 60-tych I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Skłodowskiej-Curie w Hajnówce oraz jego otoczenia". W ramach inwestycji zaplanowano kompleksowy remont wewnątrz i zewnątrz budynku wraz z termomodernizacją. W planach m.in. wymiana ogrodzenia, naprawa dachu, modernizacja sali gimnastycznej, montaż instalacji OZE.

Jednocześnie hajnowskie szkoły także realizują szereg inicjatyw, w ramach których ucznowie wyjeżdżają za granicę w ramach projektów ERASMUS+, biorą udział w dodatkowych zajęciach edukacyjnych i kulturlanych. Zespół Szkół Zawodowych realizuje ponado inicjatywy służące wzmacnianiu komeptencji zawodowych uczniów techikum i szkoły branżowej.

 

{"register":{"columns":[]}}