W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Podsumowujemy rok 2021 – inwestycje drogowe

31.01.2022

Ponad 19,6 mln zł – to całkowita wartość inwestycji, jakie w 2021 r. samorząd Powiatu Hajnowskiego realizował w 2021r. na drogach, z czego ponad 14,4 mln zł to suma środków pozyskana z funduszy zewnętrznych. W ramach cyklu #2021wPowiecieHajnowskim przywołujemy kluczowe projekty wspierające rozwój infrastruktury drogowej, zrealizowane przez samorząd powiatu.

#2021wPowiecieHajnowskim 19,6 mln zł - suma inwestycji na drogach w regionie, zrealizowanych przez samorząd Powiatu Hajnowskiego w 2021 r.

2021 to był intensywny rok dla drogowców z powiatu hajnowskiego. Zrealizowano wiele inwestycji z udziałem funduszy zewnętrznych, aktywnie pozyskiwano środki, a wszystko z myślą o rozwoju infrastruktury drogowej.  

W cieniu przebudowy drogi wojewódzkiej nr 685...

Wraz z końcem przebudowy drogi wojewódzkiej na odcinku Nowosady- Zabłudów, sfinalizowano zadania polegające na remoncie odcinków dróg powiatowych, służących za objazd w kierunku Białegostoku, poprzez wykonanie nakładki bitumicznej oraz wyrównanie poboczy. Prace remontowe przeprowadzono na odcinkach dróg:

 • Nr 1619B Łosinka – Trywieża
 • Nr 1623B w miejscowości Puciska
 • Nr 1620B na odcinku Kamień – Kuraszewo
 • Nr 1628B na odcinku Łosinka – Kutowa
 • Nr 1628B na odcinku Kutowa – Chrabostówka  
 • Nr 1625B w miejscowości Gorodzisko

Łącznie, remont objął 37423,00 m2 dróg. Realizacja przedsięwzięcia była możliwa dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego – Zarząd Województwa Podlaskiego przekazał do budżetu powiatu kwotę 1,2 mln zł!

Na tym nie koniec – Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko i Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Mikołaj Janowski, przy wsparciu Marszałka Województwa Podlaskiego Artura Kosickiego, pozyskali dodatkowe 0,6 mln zł. Na mocy porozumienia z lipca 2019 roku, zawartego pomiędzy generalnym wykonawcą zadania budowy i przebudowy drogi wojewódzkiej nr 685 na odcinku Zabłudów – Nowosady - RUBAU Polska Sp. z o.o, a Powiatem Hajnowskim, w zamian za udostepnienie dróg powiatowych jako objazdu drogi wojewódzkiej nr 685 na czas jej przebudowy, Wykonawca robót zobowiązał się do przeprowadzenia remontu metodą nakładki asfaltowej odcinków dróg w miejscowościach Chrabostówka, Łosinka i Krzywiec, o łącznej powierzchni 20 953 m2. Wykonano nakładkę nawierzchni bitumicznej o grubości do 4 cm na całej szerokości odcinków dróg.  Z kolei profilowanie poboczy wykonał Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce – jednostka budżetowa Powiatu Hajnówce .
W efekcie poprawie uległ komfort jazdy i poziom bezpieczeństwa ruchu na drogach, które ze względu na funkcję objazdu do Białegostoku cechowało duże natężenie ruchu. Dziury i pęknięcia to już przeszłość – na całym odcinku dawnego objazdu!

… kontynuacja działań z 2019 r.

Przypomnimy, że pierwsze prace w tym kierunku samorząd powiatu podjął jeszcze w 2019 r. – wówczas zrealizował zadanie polegające na remoncie odcinka  drogi nr 1628B w miejscowości Kutowa. Inwestycja została wykonana z udziałem środków z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych, całkowita wartość projektu to 704 624,86 zł. Z kolei w październiku 2020 r. zakończono prace na drogach powiatowych: 1622B Dubiny – Kotówka – Trywieża oraz 1628B Łosinka – Kutowa: na ten cel Powiat Hajnowski otrzymał wsparcie od samorządu Województwa Podlaskiego w wysokości 1 mln zł.

Rok 2021: inwestycje w gminie Narewka

W 2021 r. zakończono również remont odcinków dróg powiatowych metodą nakładki asfaltowej nr 1635B - w miejscowości Lewkowo Nowe – Lewkowo Stare do końca trasy plus skrzyżowanie w stronę Eliaszuk oraz nr 1638B - w miejscowości Lewkowo Stare wraz z wykonaniem nakładek na parkingach do zjazdu do OSP. W efekcie trasa prowadząca do zakładów produkcyjnych w Powiecie Hajnowskim (Ceramika Budowlana Lewkowo Spółka z o.o., Old Polish Vodka Sp. z o. o.) a także Dziennego Domu Opieki Pomocy w Lewkowie Starym zyskała nowe oblicze – pozbawione ubytków nawierzchni, przez co bardziej bezpieczne i komfortowe dla uczestników ruchu drogowego. Wartość przedsięwzięcia  to 595 712,89  zł, inwestycja została zrealizowana ze środków budżetu powiatu.

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg w 2021 r.

Kolejne 3,8 mln zł  to wartość dofinansowania trzech inwestycji drogowych, które pozyskał Powiat Hajnowski w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD, dawniej Fundusz Dróg Samorządowych). Na liście zakwalifikowanych projektów znalazły się trzy inwestycje, o które aplikował samorząd Powiatu Hajnowskiego:

 • Przebudowa drogi powiatowej nr 1779B na odcinku od drogi krajowej nr 66 do ul. Topolowej w Czeremsze (mająca swoją kontynuację w 2022 r.),
 • Przebudowa dróg powiatowych nr 1623B ul. Targowej oraz 2329B ul. Poddolnej (również kontynuowana w 2022 r.),
 • Przebudowa drogi powiatowej nr 1481B w miejscowości Puchły (zakończona w 2021 r.).

Szacowana całkowita wartość trzech inwestycji to ponad 7,7 mln zł!

Powiat inwestorem dróg gminnych

Powiat Hajnowski inwestuje nie tylko w drogi powiatowe - w ramach prac poscaleniowych (aktualnie realizowane są cztery projekty scaleń gruntów, ich całkowita wartość przekracza 51mln zł!), w 2021 r. dokonano urządzenia dróg dojazdowych do pól w obrębie obiektów scaleniowych: „Kotłówka” (zrobione zostały 4 odcinki łącznie: 3,566 km, wartość zadania to ponad 4,1 mln zł) i „Tarnopol” (łączna długość urządzonych dróg to 5,06 km, wartość zadania to ponad 4,7 mln zł).

Realizacja prac poscaleniowych ma swoją kontynuację w 2022 r., aktualnie trwają prace projektowe.

Poza inwestycjami – także bieżące utrzymanie dróg

Równolegle drogowcy z powiatu hajnowskiego dokonują prac w ramach bieżącego utrzymania dróg. Bo inwestycje drogowe – choć ważne dla rozwoju regionu, nie są jednymi działaniami, jakie realizuje samorząd w zakresie infrastruktury drogowej. Istotnym zadaniem jest bieżące utrzymanie dróg powiatowych – mimo że takie czynności jak utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego dróg, likwidacja wyrw na przepustach i w poboczach dróg, odkrzaczanie dróg czy koszenie traw, nie mają wielkiego rozmachu –  decydują o naszym codziennym bezpieczeństwie na drodze.

Ponadto w ramach bieżącego utrzymania, w wyniku współpracy z gminą Dubicze Cerkiewne, w sierpniu 2021 r. zakończono regenerację nawierzchni odcinków dróg powiatowych:

 • 1652B    Piaski-Wiluki
 • 1655B    Stary Kornin - Dubicze Cerkiewne
 • 1667B    Dubicze Cerkiewne - Witowo
 • 1654B    Dubicze Cerkiewne - Werstok
 • 1669B    DP 1654B-Czechy Orlańskie,

Docelowo na terenie gminy Dubicze Cerkiewne wykonano regenerację nawierzchni na odcinkach o łącznej długości ponad 12 km dróg, w tym remont drogi powiatowej Nr 1655B w miejscowości Stary Kornin w istniejących pasach drogowych (wraz z skrzyżowaniem DP 1670B i 1671B), metodą nakładki asfaltowej o grubości 4 cm oraz dokonano utwardzenia terenu (ułożenie nawierzchni parkingu z szarej kostki brukowej ustawienie krawężników i obrzeży betonowych). Całkowita wartość działań na drogach powiatowych w gminie Dubicze Cerkiewne to 521 557,17 zł, z czego 300 000, 00 zł to dotacja przekazana do powiatowego budżetu przez wójta gminy. Wszystkie w/w zadania zostały wykonane przez Zarząd Dróg Powiatowych.

Zarząd Dróg Powiatowych – ja i moi pracownicy stale monitorujemy stan dróg powiatowych, staramy się reagować na wszystkie sygnały. Nasza codzienność to nie tylko wielkie inwestycje, to przede wszystkim dbałość o stan powiatowych dróg. Podejmowane przez nas wysiłki regeneracji kolejnych odcinków nawierzchni czy likwidacji ubytków, choć nie są tak szumne, tak uroczyste a dla wielu wręcz niewidoczne, mają duże znaczenie dla „życia” drogi a tym samym finansów powiatu. Cieszę się, że nasze starania i współpraca – z władzami gminnymi oraz wojewódzkimi, są efektywne. Jestem także wdzięczny moim pracownikom - pomimo trudnych warunków atmosferycznych, cały czas działają w terenie. Przed nami kolejne wyzwania: remont dróg powiatowych w Czeremsze oraz w Hajnówce. Jednocześnie nie osiadamy na laurach, planuje kolejne przedsięwzięcia – zapowiada Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych a jednocześnie radny wojewódzki Mikołaj Janowski.

Drogi powiatowe, stanowiące uzupełnienie regionalnej i krajowej sieci dróg, wpływają decydująco na spójność przestrzenną i rozwój regionu – bo drogi powiatowe łączą siedziby powiatów z gminami, stanowią podstawową obsługę komunikacyjną w codziennym funkcjonowaniu człowieka. Ze względu na położenie geograficzne naszego regionu, jednocześnie uzupełniają budowane korytarze komunikacyjne, biegnące prze Województwo Podlaskie: linię kolejową Rail Baltica oraz europejską międzynarodową trasę Via Carpatia. Dlatego też wkładamy wiele wysiłku finansowego, aktywnie zabiegamy o fundusze zewnętrzne, celem modernizacji kolejnych odcinków dróg – tłumaczy Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko.- Potrzeby są duże, zdajemy sobie z tego sprawę, stąd od początku kadencji konsekwentnie zwiększamy nakłady finansowe na inwestycje w infrastrukturę. Dziękuję samorządowi Województwa Podlaskiego, dziękuję Panu Wojewodzie, Panu Radnemu Wojewódzkiemu Mikołajowi Janowskiemu, Członkom Zarządu Powiatu Hajnowskiego, wójtom oraz mieszkańcom za dotychczasową współpracę i wspieranie naszych działań.

Katarzyna Miszczuk

Zdjęcia (6)

{"register":{"columns":[]}}