W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Podsumowujemy rok 2020

25.06.2021

33 projekty o całkowitej wartości ponad 85 mln zł, a jednocześnie realizacja ustawowych zadań samorządu przy zachowaniu reżimu budżetowego - tak w skrócie prezentuje się 2020 rok. Radni udzielili Zarządowi Powiatu absolutorium i wotum zaufania, pozytywnie oceniając tym samym wykonanie budżetu za 2020 r.

Podsumowujemy rok 2020: 33 projekty o łącznej wartości 85 mln zł, 30 mln zł na inwestycje i projekty w 2020 r.

Podczas XX sesji (25.06.2021) Rady Powiatu Hajnowskiego Radni udzielili Zarządowi Powiatu absolutorium i wotum zaufania, pozytywnie oceniając tym samym wykonanie budżetu za 2020 r.

To była najważniejsza sesja w roku – po debacie nad "Raportem o stanie Powiatu za 2020 r.", Rada Powiatu podjęła decyzję o udzieleniu Zarządowi Powiatu wotum zaufania, zaś po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z realizacji budżetu za 2020 – udzieliła Zarządowi absolutorium Zarządowi Powiatu Hajnowskiego.

Wykonanie budżetu na koniec grudnia 2020 roku po stronie dochodów wynosi 58.809.007,89 zł, co stanowi 99% zaplanowanych dochodów na ten rok, a po stronie wydatków 59.870.190,80 zł, co stanowi 93% planowanych wydatków. 33 projekty o całkowitej wartości ponad 85 mln zł, a jednocześnie realizacja ustawowych zadań samorządu przy zachowaniu reżimu budżetowego - tak w skrócie prezentuje się 2020 rok.  Tylko w ubiegłym roku na realizację projektów i inwestycji wydatkowano ponad 30 mln zł – na tę sumę składają się fundusze z budżetu powiatu, fundusze krajowe i unijne. Pozyskane środki pozwoliły na realizację wielu przedsięwzięć – inwestycyjnych, społecznych, edukacyjnych. Dzięki tym funduszom:

 • samorząd zrealizował szereg przedsięwzięć i inwestycji na drogach powiatowych,
 • mieszkańcy mogli i mogą brać udział w szkoleniach i studiach podyplomowych,
 • osoby niepełnosprawne mają możliwość skorzystania z finansowego wsparcia,
 • uczniowie hajnowskich szkół średnich poznają świat, zarabiają pierwsze pieniądze, poznają rynek pracy
 • osoby bezrobotne otrzymują finansową pomoc – w tym środki na założenie działalności gospodarczej,
 • w powiecie funkcjonuje i jest wspierany system pieczy zastępczej oraz opieki społecznej,
 • w ramach projektów scaleniowych zapewniona zostanie poprawa efektywności gospodarowania, zmniejszenie kosztów transportu oraz ułatwienie mechanizacji upraw polowych, a jednocześnie modernizacja dróg dojazdowych.

Dobrym podsumowaniem ubiegłego roku jest fakt, że za działalność w 2020 r. Powiat Hajnowski znalazł się na 6 miejscu w rankingu Związku Powiatów Polskich w kat. Powiaty do 60 tys. mieszkańców (po raz kolejny w pierwszej 10).

Edukacja – największy kawałek z budżetowego tortu

Największą część budżetu, bo 16,1 mln zł tj. 27 % ogółu wydatków, pochłonęły należności na zadania z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej.  Środki zostały przeznaczone przede wszystkim na pokrycie kosztów bieżącej działalności edukacyjnej oraz projekty dla uczniów i nauczycieli. A tych w 2020 r. hajnowskie szkoły średnie realizowały łącznie 5.  Liderem pozostaje Zespół Szkół Zawodowych w Hajnówce, który w ramach projektów wysyłał swoich uczniów za zagraniczne praktyki, płatne staże do podlaskich przedsiębiorców oraz dodatkowe kursy zawodowe i  językowo – przedmiotowe.  I LO im. Marii Skłodowskiej  - Curie w 2020 r. kontynuowało realizację Programu Erasmus +, zaś II LO z DNJB - projekt polsko – litewski.

Z kolei samorząd Powiatu Hajnowskiego:

 • kontynuował projekt umożliwiający zdobycie dodatkowych kwalifikacji (druga edycja przedsięwzięcia pn. Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1/3.2.2 jest kontynuowany w 2021 r.);
 • wspiera uczniów szkół średnich i studentów kierunków położnictwa i pielęgniarstwa (na dofinansowanie najzdolniejszych uczniów z hajnowskich szkół średnich w ramach Powiatowego Funduszu Stypendialnego im. prof. Simony Kossak w 2020 r. wydatkowano 121 100,00 zł. Kolejny program – współfinansujący studia pielęgniarskie i położnicze, samorząd powiatu w porozumieniu z Urzędem Miasta Hajnówka wydatkował  72 300,00 zł).

Pomoc społeczna

19% ogółu wydatków tj. ponad 11,2 mln zł wydatkowano na cele wiązane z polityką społeczną – w tym  2,5 mln zł na wsparcie finansowe osób niepełnosprawnych i pieczy zastępczej. Dzięki funduszom otrzymanym z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), samorząd powiatowy wspiera osoby niepełnosprawne w zakresie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych,  dofinansowuje zakup sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych czy środków pomocniczych. Możliwe jest również wyposażanie stanowisk pracy czy dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej. Ponadto, możliwe jest także otrzymanie pomocy w uzyskaniu prawa jazdy, wykształcenia czy zakup niezbędnego sprzętu ortopedycznego (w ramach Programy Aktywny Samorząd).

Inwestycje na drogach powiatowych

Rok 2020 r. to rekordowe wydatki na drogi publiczne (w dotychczasowej skali budżetu powiatu). Tylko w ubiegłym roku na drogi publiczne powiatowe wydatkowano ponad 11,6 mln zł, tj. 20% ogółu wydatków (7,2 mln zł inwestycje, pozostałe środki to bieżące utrzymanie dróg).
Najważniejsze przedsięwzięcia  zrealizowane w 2020 r. to:

 • rozbudowa ul. Pałacowej w Białowieży (na ten cel Powiat pozyskał 3,1 mln z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych, całkowita wartość zaś to ponad 6,3 mln zł);
 • rozbudowa drogi powiatowej nr 1774B na odcinku granica powiatu (Miedwieżyki) – droga krajowa nr 66 (wartość inwestycji 837 874, 34 zł, z czego 518 858,56 zł pozyskaliśmy z Funduszu Dróg Samorządowych);
 • przebudowa drogi powiatowej Nr 1621B Kuraszewo – Nowokornino;
 • prace na drogach powiatowych: 1622B Dubiny – Kotówka – Trywieża oraz 1628B Łosinka – Kutowa (na ten cel samorząd powiatu hajnowskiego pozyskał okrągły milion zł od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego).

Ale inwestycje drogowe – choć ważne dla rozwoju regionu, nie są jednymi działaniami, jakie realizuje samorząd w zakresie infrastruktury drogowej. Istotnym zadaniem jest bieżące utrzymanie dróg powiatowych - choć takie czynności jak odkrzaczanie dróg, koszenia traw, utrzymania oznakowania pionowego i poziomego dróg, likwidacja wyrw na przepustach i w poboczach dróg, nie są tak reprezentacyjne jak fundusze inwestycyjne – niemniej mają istotny wpływ na nasze bezpieczeństwo.

Zadaniem każdego samorządu jest realizacja potrzeb jego mieszkańców. Pomimo trudnej sytuacji społeczno – gospodarczej, jaką wywołała pandemia koronoawirusa, fakt, że suma wartości projektów realizowanych w 2020 r.– zwłaszcza tych wieloletnich, niemal dwukrotnie przewyższa wartość budżetu powiatu, stanowi potwierdzenie, że założenia, jakie przyjęliśmy przy projektowaniu budżetu w 2020 r., są słuszne. – mówi Wicestarosta Joanna Kojło. – Koncentracja tak dużych środków inwestycyjnych sprzyja rozwojowi regionu, buduje jego potencjał gospodarczy, społeczny i promocyjny na lata. Projekty, które zainicjowaliśmy dziś i których ponosimy koszty, będą służyć społeczności lokalnej w przyszłości. Samorządy robią dużo, pomimo braku systemowych rozwiązań w aspekcie finansowania powiatów. Niemożność prowadzenia działalności gospodarczej, rosnące dysproporcje pomiędzy wartością subwencji a potrzebami, konieczność doinwestowania zadań zleconych, sprawiają, że samorządy powiatowe - zwłaszcza te małe, o małym odsetku populacji, by inwestować, muszą się zadłużać. Dlatego też, pomimo stabilnych wyników finanowych nie chcemy osiadać na laurach, będziemy kontynuować współpracę z naszymi partnerami, pukać do każdych drzwi, by jak najskuteczniej pozyskiwać kolejne fundusze. Tymczasem za  wspólny wysiłek i pracę w 2020 r. dziękuję Radzie Powiatu, Panu Staroście Andrzejowi Skiepko, Członkom Zarządu, wszystkim pracownikom Starostwa Powiatowego i powiatowych jednostek organizacyjnych a także służbom mundurowym, nadleśnictwom i organizacjom pozarządowym– podsumowuje Wicestarosta Joanna Kojło.

Katarzyna Miszczuk

Zdjęcia (3)

{"register":{"columns":[]}}