W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki, Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego, Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chirurgii Laparoskopowej i Klasycznej, Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Pielęgniarki Oddziałowej Stacji Dializ oraz Pielęgniarki Oddziałowej Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce

30.08.2022

Informacja -uniwersalna grafika wiadomości. Na niebieskim tle herb Powiatu Hajnowskiego oraz biały napis.

  Hajnówka, dn. 30.08.2022 r.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki, Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego, Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chirurgii Laparoskopowej i Klasycznej, Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Pielęgniarki Oddziałowej Stacji Dializ oraz Pielęgniarki Oddziałowej Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

    Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce

Na podstawie art. 49 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t.j. Dz.U.2022.633 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (t.j. Dz.U.2021.430.),

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ul. Doc. A. Dowgirda 9, 17 – 200 Hajnówka ogłasza ponownie konkurs na stanowiska:

  1. Naczelnej Pielęgniarki
  2. Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego
  3. Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chirurgii Laparoskopowej i Klasycznej
  4. Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii
  5. Pielęgniarki Oddziałowej Stacji Dializ
  6. Pielęgniarki Oddziałowej Szpitalnego Oddziału Ratunkowego 

Samodzielnego Publicznego  Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce,

I. KWALIFIKACJE WYMAGANE OD KANDYDATÓW.

Kandydaci powinni posiadać kwalifikacje zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151, poz. 896), tj.:

a) w przypadku konkursu na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki:

1. tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo i studia podyplomowe lub specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania, lub w innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia oraz co najmniej 5 lat pracy w zawodzie

          lub

2.     tytuł zawodowy magistra w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, i licencjat pielęgniarstwa lub położnictwa lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka lub położna i studia podyplomowe lub specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania, lub w innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia oraz co najmniej 7 lat pracy w zawodzie

b) w przypadku konkursu na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziałów:

Obserwacyjno-Zakaźnego, Chirurgii Laparoskopowej i Klasycznej, Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Stacji Dializ

1.   tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo oraz co najmniej 1 rok pracy w Szpitalu

lub

2. - tytuł magistra w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, i licencjat pielęgniarstwa lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka oraz co najmniej 1 rok pracy w Szpitalu

lub

3.   licencjat pielęgniarstwa i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania oraz co najmniej 3 lata pracy w Szpitalu

lub

4.  licencjat pielęgniarstwa i kurs kwalifikacyjny oraz co najmniej 4 lata pracy w Szpitalu

lub

5. średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka i specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania oraz co najmniej 5 lat pracy w Szpitalu

lub

6. średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka i kurs kwalifikacyjny oraz co najmniej 7 lat pracy w Szpitalu

oraz dodatkowo:

7. znajomość przepisów prawa dotyczących funkcjonowania podmiotów leczniczych,

c) w przypadku konkursu na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

1.  kwalifikacje pielęgniarki systemu w rozumieniu ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j. Dz.U. 2021.2053 z późn. zm.)  oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego t.j. Dz.U. 2022.1720 z późn. zm.)  

oraz dodatkowo:

2. znajomość przepisów prawa dotyczących funkcjonowania podmiotów leczniczych,

II.  ZASADY SKŁADANIA OFERT

Oferty wraz z dokumentami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (t.j. Dz. U. 2021.430), to jest.:

1.podaniem o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;

2.dokumentami stwierdzającymi kwalifikacje zawodowe oraz staż pracy wymagany do zajmowania danego stanowiska, w tym dokumentem potwierdzającym prawo do wykonywania zawodu, poświadczonymi za ich zgodność z oryginałem, (przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata poprzez własnoręczny czytelny podpis na kserokopii z adnotacją „za zgodność z oryginałem”.)

3.opisanym przez kandydata przebiegiem pracy zawodowej

4.innymi dokumentami, w szczególności potwierdzającymi dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata, poświadczonymi za ich zgodność z oryginałem, (przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata poprzez własnoręczny czytelny podpis na kserokopii z adnotacją „za zgodność z oryginałem”.)

5. oświadczeniem kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska.

6. oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzania postępowania konkursowego na przedmiotowe stanowisko.

należy składać w zamkniętych kopertach w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia (tj. do dnia 13 września 2022 r.) na adres: SP ZOZ w Hajnówce, ul. Doc. Adama Dowgirda 9, 17 – 200  Hajnówka, z dopiskiem na kopercie: „Konkurs na stanowisko ………..” oraz podaniem nazwiska, imienia, adresu korespondencyjnego i telefonu kontaktowego (w przypadku przekazania oferty drogą pocztową o skuteczności doręczenia zadecyduje data wpływu).

III. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 60 dni od upływu terminu składania ofert, w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku.  

O terminie przeprowadzania konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

IV. POZOSTAŁE INFORMACJE

Informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym ogłaszającego konkurs dostępne są w siedzibie Dyrekcji Zakładu, ul. Doc. Adama Dowgirda 9, Hajnówka.

V. KLAUZULA RODO

  1. Administratorem danych osobowych kandydatów składających oferty będzie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce, ul. Doc. A. Dowgirda 9, 17 – 200 Hajnówka, reprezentowany przez Dyrektora Zakładu.
  2. Zebrane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018.1000) oraz Rozporządzeniem 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyłącznie w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego. Kandydatowi przysługiwało będzie prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawianie.
  3.  Zgromadzone dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim.

 

                                                                       Dyrektor SP ZOZ w Hajnówce

                                                                               Grzegorz Tomaszuk 

{"register":{"columns":[]}}