W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Nabór do Programu stypendialnego dla studentów kierunków pielęgniarskiego i położniczego

07.09.2021

Na wsparcie finansowe mogą liczyć studenci kierunku pielęgniarskiego i położniczego. Zarząd Powiatu zdecydował o uruchomieniu w październiku trzeciego naboru do programu.

Powiatowy Program stypendialny dla studentów kierunków pielęgniarstwa i położnictwa: pierwsza taka inicjatywa w województwie podlaskim, 146 700, 00 - wartość środków dotychczas wydatkowanych na realizację Programu od 2019 r., rekrutacja na rok akademicki 2021/2022 - składanie wniosków do 30.10.2021

Od roku akademickiego 2019/2020, a następnie 2020/2021 studenci z Powiatu Hajnowskiego, którzy zdecydowali się na studia na kierunkach pielęgniarskim i położniczym mogą liczyć na finansowe wsparcie samorządu przez cały okres trwania studiów. Zarząd zdecydował o uruchomieniu trzeciego naboru - na rok akademicki 2021/2022. Program stypendialny dla studentów kierunków pielęgniarskiego i położniczego był pierwszą taką inicjatywą w Województwie Podlaskim.

"Wychodząc naprzeciw potrzebom hajnowskiego szpitala,  a jednocześnie kierując się dobrem wspólnoty lokalnej oraz chęcią pomocy przyszłym adeptom studiów medycznych, zadecydowaliśmy się wystąpić z ofertą do studentów pielęgniarstwa i położnictwa. Wsparcie finansowe jest wypłacane przez okres nauki. A po ukończeniu studiów studenci mają zapewnioną pracę w hajnowskim szpitalu – podjęcie zatrudnienia w naszej placówce zdrowotnej to jeden z warunków umowy" - wyjaśnia Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko.

Stypendium ma na celu zachęcić studentów pielęgniarstwa do podejmowania pracy w zawodzie a jednocześnie jest próbą rozwiązania kadrowych bolączek związanych z brakiem pielęgniarek i położnych.

Środki finansowe na potrzeby realizacji programu stypendialnego są pokrywane z budżetu Powiatu Hajnowskiego oraz Urzędu Miasta Hajnówka. Dotychczas, począwszy od 2019 r. na realizację przedsięwzięcia wydatkowano łącznie 146 700,00 zł.

Stypendium jest wypłacane przez okres 9 miesięcy w danym roku akademickim. A po ukończeniu nauki przyszli pielęgniarze/pielęgniarki lub położne zostaną zatrudnieni w wymiarze pełnego etatu pracy w hajnowskim szpitalu – zobowiązanie do podjęcia zatrudnienia w hajnowskiej placówce to jeden z warunków umowy. Wnioski wraz  z załącznikami będzie trzeba składać  w Starostwie Powiatowym w sekretariacie Urzędu  (I piętro, pokój 19) w dni robocze w godzinach 7:30- 15:30 w terminie do 30 października 2021 r. lub pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Hajnówce ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka (o dacie złożenia wniosku decyduje data stempla pocztowego). Więcej informacji pod numerem telefonu: (85) 682 30 45. Szczegóły w „zasadach naboru”
Katarzyna Miszczuk

Zasady naboru

Załącznik do uchwały Zarządu Powiatu Hajnowskiego  z dnia 7 września 2021 r.
 
Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie stypendium studentom kształcącym się na kierunkach pielęgniarskim i położniczym:
1.    Zarząd Powiatu Hajnowskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium studentom studiów kierunku pielęgniarskiego i położniczego w roku akademickim 2021/2022.
2.    Stypendium będzie przyznane na okres 9 miesięcy trwania roku akademickiego tj. od 1 października 2021 roku do 30 czerwca 2022 roku.  
3.    Stypendium może być przyznane jeżeli osoba ubiegająca się o stypendium spełnia łącznie następujące kryteria:  

  • jest studentem kierunku pielęgniarskiego lub położniczego,
  • nie powtarza roku, na który ubiega się o przyznanie stypendium,
  • nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów w okresie, na który ubiega się  o przyznanie stypendium,
  • zawrze umowę o udzielenie stypendium, w której w szczególności zobowiąże się do podjęcia zatrudnienia jako pielęgniarka/pielęgniarz lub położna, w wymiarze pełnego etatu w podmiocie leczniczym, dla którego Powiat Hajnowski jest organem założycielskim, niezwłocznie lecz nie później niż rok po ukończeniu studiów, na okres nie krótszy niż 3 lata.

4.    Wnioski należy składać w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Hajnówce, ul. Aleksego Zina 1, w terminie do dnia 31 października 2021 r. W przypadku wniosków przesłanych drogą pocztową o dacie złożenia wniosku decyduje data stempla pocztowego.
5.    Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie z uczelni o statusie studenta kierunku pielęgniarskiego lub położniczego wraz z zawartą informacją o realizowaniu przez studenta nauki zgodnie z planem studiów, bez powtarzania roku i korzystania z urlopów.
6.    Wnioski, które nie spełnią wymogów formalnych określonych w ust. 4 i 5, nie będą rozpatrywane.
7.    Stypendium przysługuje tylko w czasie trwania studiów.
8.    Student traci prawo do otrzymywania stypendium w przypadku:
1) podania nieprawdziwych danych we wniosku o przyznanie stypendium;
2) nieprzedłożenia w terminie 14 dni od rozpoczęcia semestru zaświadczenia o odbywaniu studiów wydanego przez uczelnię,
3) skreślenia z listy studentów,
4) rezygnacji z prawa do stypendium i rozwiązania umowy,
5) korzystania z urlopów określonych w regulaminie studiów.
9.    Student ma obowiązek niezwłocznego, pisemnego informowania Starostwa Powiatowego w Hajnówce o każdym przypadku wystąpienia zdarzeń, o których mowa w ust. 9 pkt 3, 4 i 5.
10.    Stypendium nie przysługuje od miesiąca, w którym zaistniały okoliczności, o których mowa w ust. 9.
11.    Po ustaniu okoliczności wymienionych w ust. 9 wznowienie wypłaty stypendium następuje od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zakończyły się przesłanki powodujące utratę prawa do otrzymywania stypendium.
12.    Udzielenie stypendium poprzedzi podpisanie za studentem umowy, określającej w szczególności warunki przyznania stypendium, zasady jego wypłaty, okoliczności powodujące wstrzymanie i wznowienie wypłaty stypendium, okoliczności powodujące rozwiązanie umowy i obowiązek zwrotu kwoty odpowiadającej całości stypendium pobranego przez studenta.
13.    Podanie nieprawdziwych danych we wniosku o przyznanie stypendium, skreślenie z listy studentów, bądź niedotrzymanie warunków umowy – stanowi podstawę do rozwiązania umowy i zwrotu przez studenta całej pobranej kwoty stypendium.
14.    Obsługę administracyjną procedury przyznawania stypendium studentom prowadzi Wydział Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Hajnówce, a finansową w zakresie wypłaty stypendium – Wydział Finansowo - Budżetowy Starostwa Powiatowego w Hajnówce.

 

 

Materiały

Wniosek o przyznanie stypendium
wniosek.docx 0.02MB
{"register":{"columns":[]}}