W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

MARA – Mobility and Accesibility in Rural Areas (Mobilność i dostępność na obszarach wiejskich)

Powiat Hajnowski w porozumieniu z Politechniką Białostocką bada możliwość wdrożenia innowacyjnych modeli transportu w regionie.

Rozwój koncepcji e-rowerów w regionie Puszczy Białowieskiej. 12 partnerów z 9 krajów basenu Morza Bałtyckiego. Całkowita wartość projektu: ponad 2,3 mln euro, w tym budżet powiatu hajnowskiego jako partnera 77 660,00 euro

logotyp projektu: trzy loga

Termin:  wrzesień 2018 -wrzesień 2021
Całkowita wartość projektu:  ponad 2,3 mln euro, w tym budżet powiatu hajnowskiego jako partnera  to 77.660,00 euro
Kwota dofinansowania:   projekt jest realiowany w ramach Programu Interreg Baltic Sea 2014-2020, przyznana kwota dofinansowania: 85 %.
Cele projektu:
Tematem wiodącym przedsięwzięcia jest zrównoważony transport i ruch turystyczny na obszarach peryferyjnych państw basenu Morza Bałtyckiego.W ramach realizacji przedsięwzięcia zostaną opracowane i przetestowane konkretne rozwiązania dotyczące mobilności, dostosowane do potrzeb każdego z obszarów. Dodatkowo projekt umożliwia dzielenie się dobrymi praktykami i doświadczeniami między partnerami na poziomie transnarodowym. Docelowo projekt ma przyczynić się do podniesienia mobilności mieszkańców i turystów w naszym regionie.
W projekcie uczestniczy 12 partnerów z 9 krajów, a liderem jest Ministerstwo Energetyki, Digitalizacji i Infrastruktury z Niemiec (Mecklenburg-Vorpommern).

Link do strony projektu

 

Kalendarium realizacji projektu:

Promocja koncepcji wdrożenia e-rowerów w regionie - po raz trzeci  -  13.08.2021

Powiat Hajnowski w porozumieniu z Politechniką Białostocką bada możliwość wdrożenia innowacyjnych modeli transportu w regionie.

logotyp projektu: trzy loga

13 sierpnia 2021 odbyło się ostatnie spotkanie prezentujące efekty realizacji projektu MARA – ze względu na trwającą pandemię, o kierunkach rozwoju mobilności w regonie rozmawialiśmy z uczestnikami online, za pośrednictwem platformy Microsoft Temas. Po krótkiej prezentacji założeń projektu, przystąpiliśmy do omówienia strategicznych założeń budowy systemu e-rowerów w regionie wraz z charakterystyką analizy wykonalności prawnej i uruchomienia systemu stacji ładowania rowerów elektrycznych oraz wypożyczalni rowerów w trzech lokalizacjach na terenie Powiatu Hajnowskiego. Wspólnie z uczestnikami dokonaliśmy analizy SWOT wdrożenia koncepcji e-bike w regionie Puszczy Białowieskiej oraz dyskutowaliśmy nt. alternatywnych kierunków mobilności i ich znaczenia dla gospodarki regionu oraz rozwoju turystycznego.

Formuła spotkań w ramach projektu została wyczerpana – przed zespołem MARA – Powiat Hajnówka ostatnie czynności w związku z realizacją zadania. Koncepcja wdrożenia e-rowerów w regionie zostanie wdrożona w nowobudowanej strategii rozwoju regionu, nad którą Powiat Hajnowski współpracuje razem z innymi samorządami – w ramach Partnerstwa Południowo-Wschodniego Podlasia. Ponadto w sierpniu br. w porozumieniu z politechniką Białostocką - partnerem w projekcie, pracowaliśmy nad spotem promocyjnym, efekty już niebawem!
Katarzyna Miszczuk

Kolejne spotkanie promujące koncepcję e-rowerów w regionie  -  22.07.2021

logotypy projektu MARA

Powiat Hajnowski kontynuuje realizację projektu MARA – Mobility and Accesibility in Rural Areas (Mobilność i dostępność na obszarach wiejskich) mającego na celu badanie możliwości wdrożenia innowacyjnych systemów transportu w państwach basenu Morza Bałtyckiego. W związku z powyższym w dniu 22 lipca 2021 r. ponownie zaprosiliśmy mieszkańców, przedstawicieli branży transportowej i turystycznej do rozmowy na temat opracowanej przez Powiat Hajnowski koncepcji wdrożenia w regonie e-rowerów.

W związku z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, spotkanie odbyło się online, z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams. Podczas dwugodzinnej rozmowy uczestnikom zaprezentowaliśmy efekty dwuletniej pracy tj. strategiczne założenia  budowy systemu e-rowerów w regionie. Podczas części warsztatowej wspólnie zastanowiliśmy się nad słabymi i mocnymi stronami tego modelu mobilności, a podczas dyskusji padło wiele trafnych argumentów dot. systematycznego poszerzenia i modernizacji infrastruktury rowerowej  - uczestnicy zwrócili uwagę na brak systemów miejskich rowerów w turystycznych miejscowościach, szczególnie w Hajnówce i Białowieży. Przy okazji Zespół MARA Powiat Hajnowski – Barbara Budnik i Katarzyna Miszczuk zaprezentowały uczestnikom zaplanowane i częściowo już realizowane działania samorządu powiatu w tym zakresie (w ramach realizacji projektów: Szlakiem bioróżnorodności Regionu Puszczy Białowieskiej i Doliny Narwi oraz Transgraniczne dziedzictwo Puszczy Białowieskiej). W trakcie rozmowy padło wiele ważnych argumentów dotyczących m.in. konieczności współpracy z branżą turystyczną i biznesem w ramach wdrożenia w przyszłości tego modelu innowacji (współpraca oparta o partnerstwo publiczno – prywatne) oraz podjęcia dodatkowych działań promujących turystykę rowerową, obejmującą swym zasięgiem cały region.

Ostatnie z trzech spotkań odbędzie się 13 sierpnia br., więcej informacji na stronie Powiatu Hajnowskiego.

Katarzyna Miszczuk

Promocja koncepcji e-rowerów  17.06.2021

W związku z realizacją projektu MARA – Mobility and Accesibility in Rural Areas (Mobilność i dostępność na obszarach wiejskich), w dniu 17 czerwca br. Starostwo Powiatowe w Hajnówce zorganizowało spotkanie dedykowane branży turystycznej i mieszkańcom.

3 logotypy projektu MARA

W związku z realizacją projektu MARA – Mobility and Accesibility in Rural Areas (Mobilność i dostępność na obszarach wiejskich), w dniu 17 czerwca br. Starostwo Powiatowe w Hajnówce zorganizowało spotkanie dedykowane branży turystycznej i mieszkańcom. Jego tematyką była prezentacja wypracowanego modelu innowacji tj. koncepcji wdrożenia e-rowerów w regionie. W związku z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, spotkanie odbyło się online, z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams. Podczas dwugodzinnej rozmowy uczestnikom zaprezentowaliśmy efekty dwuletniej pracy tj. strategiczne założenia  budowy systemu e-rowerów w regionie. Wspólnie zastanawialiśmy się nad alternatywnymi kierunkami mobilności i ich znaczenia dla gospodarki regionu oraz rozwoju turystycznego. Podczas części warsztatowej dokonaliśmy analizy SWOT wdrożenia koncepcji e-bike w regionie Puszczy Białowieskiej – w tym celu uczestnikom indywidulanie przekazane zostały materiały piśmiennicze tj. notesy i długopisy USB. Kolejne spotkanie już w sierpniu (zapisy zostaną uruchomione z wyprzedzeniem). Tymczasem nie osiadamy na laurach – w końcu czerwca ruszamy w teren, by przygotować spot promocyjny projektu. Zadanie jest realizowane wspólnie z Politechniką Białostocką – naszym partnerem wiodącym. Efekty zaprezentujemy w naszych mediach: stronie www i portalu Facebook.
Katarzyna Miszczuk

Starosta Hajnowski nominowany do Konkursu Osobowość Roku w związku z realziacjąp projektu MARA

Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko otrzymał nominację Kolegium Redakcyjnego „Gazety Współczesnej” i Kuriera Porannego”  do tytułu: OSOBOWOŚĆ ROKU 2020 w kategorii "Polityka, samorządność i społeczność lokalna”.

Kapituła doceniła wkład w życie regionu, przyznając Staroście Hajnowskiemu nominację za podejmowanie wielu inicjatyw na rzecz rozwoju Powiatu Hajnowskiego, a w szczególności przyczynienie się do realizacji projektu MARA, w którym uczestniczy 12 partnerów z 9 krajów.

"Z wielkim zaskoczeniem przyjąłem informację o nominacji do plebiscytu. Dziękuję Kolegium Redaktorskiemu za nominację, którą traktuję jako wyróżnienie dla pracy nie tyleż mojej, co pracowników Starostwa Powiatowego, jednostek podległych oraz partnerów samorządu – bo żadna inicjatywa nie miałaby szans na realizację, gdyby nie zaangażowanie i współpraca. Projekt MARA jest tego przykładem" – mówi Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko.

MARA – założenia projektu

Od 2018 r. samorząd w roli partnera bierze udział w międzynarodowym projekcie badawczym MARA – Mobility and Accessibility in Rural Areas – New approaches for developing mobility concepts in remote areas (Mobilność i dostępność na obszarach wiejskich).

"Powiat Hajnowski w porozumieniu z Politechniką Białostocką bada możliwość wdrożenia innowacyjnych modeli transportu w regionie.  W naszym przypadku są to e-rowery.  Zwiększenie nakładów na inwestycje w zakresie myśli technicznej, rozwijanie sieci transportu publicznego oraz innowacyjnych koncepcji z zakresu e-usług – to wyzwania, jakie stoją przed samorządami.  Mając na względzie powyższe, a także perspektywy rozwoju turystyki w regionie opartej na innowacjach, samorząd Powiatu Hajnowskiego zdecydował się przystąpić do realizacji międzynarodowego projektu badawczego, jakim jest MARA" - wyjaśnia Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko.

Dotychczas Powiat Hajnowski w porozumieniu z partnerem wiodącym – Politechniką Białostocką, zrealizował szereg przedsięwzięć mających na celu opracowanie studium badawczego innowacji, jakim jest system transportowy z wypożyczeniem rowerów elektrycznych. Zostały przeprowadzone badania ankietowe, spotkania z samorządowcami branżą turystyczną oraz przedstawicielami branży transportowej. Efekty pracy zostały zawarte w Action Plan, ujmującym kierunki rozwoju mobilności regionu z wykorzystaniem e-nowinek. Powiat Hajnowski był gospodarzem międzynarodowego spotkania wszystkich partnerów projektu we wrześniu 2019 r. – nasi goście byli zachwyceni klimatem regionu Puszczy Białowieskiej.

W ramach projektu Starostwo Powiatowe dysponuje kompleksową analizą uruchomienia stacji e-bike w Powiecie Hajnowskim.  Kompleksowa analiza wykonana na zlecenie Starostwa Powiatowego, wskazuje m.in. najkorzystniejszy model współpracy oraz parametry techniczne stacji oraz rowerów, co być może pozwoli wdrożyć innowację w przyszłości, przy relatywnie niskich kosztach nakładu. O możliwości rozwoju transportowych e-nowinek w regionie dyskutowaliśmy z przedstawicielami samorządów, branży turystycznej,  Lasów Państwowych, Białowieskim Parkiem Narodowym i ośrodkiem naukowym Politechniki Białostockiej podczas konferencji w dniu 16.04.2021. Gospodarzem panelu byli nasi partnerzy z Politechniki Białostockiej, partnerem – samorząd Powiatu Hajnowskiego.

"Choć przed samorządem długa droga do urzeczywistnienia koncepcji  uruchomienia systemu stacji ładowania rowerów elektrycznych oraz wypożyczalni rowerów, już dziś mogę powiedzieć, że samorząd Powiatu Hajnowskiego włączy przedmiotową innowację do swoich dokumentów strategicznych. Przygotowania do prac nad nowym planem rozwoju dla Powiatu Hajnowskiego" – deklaruje Starosta Hajnowski Andrzej Hajnowski.

 Kalendarz projektu powoli dobiega końca – przed zespołem MARA – Powiat Hajnowskim organizacja pięciu spotkań z firmami transportowymi, mieszkańcami oraz przedstawicielami samorządów celem promocji rezultatów projektu.

A wracając do Nominacji do tytułu Osobowość Roku – Starosta Hajnowski zwraca się do Was, drodzy internauci, z ważnym apelem:

"Mam zaszczyt pracować w służbie społeczności lokalnej już 12 lat. Dotychczas nie zabiegałem i nie zabiegam o tego typu nobilitacje – stąd chciałbym prosić naszych mieszkańców o SMS – ale nie w plebiscycie na moją osobę, lecz na leczenie chłopców w Województwa Podlaskiego, którzy nadal walczą o zdrowie i lepszą przyszłość - Nikosia Wasilewskiego z Białegostoku. Filipka Łukaszuka z Bielska Podlaskiego oraz Mikołaja Karelusa, którego mama pochodzi z Czeremchy. Koszt sms – 2,46 to niby niedużo, ale na przykładzie szczęśliwie zakończonej zbiórki na rzecz hajnowianina Kubusia Suchodoły wiemy, że każda złotówka ma wielką moc. Zachęcam do udziału w szczytnej akcji" – mówi Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko.

Przyłączamy się do apelu Starosty Hajnowskiego, linki do zbiórki (zewnętrzne okna):

Zbiórka dla Nikodema Wasilewskiego

Zbiórka dla Mikołaja Karelusa

Zbiórka dla Filipka Łukaszuka

Katarzyna Miszczuk

Projekt MARA – przystępujmy do kolejnych działań
Data opublikowania: 2021-02-24

Powiat Hajnowski w porozumieniu z Politechniką Białostocką bada możliwość wdrożenia innowacyjnych modeli transportu w regionie.
W tym celu od 2018 r. samorząd w roli partnera bierze udział w międzynarodowym projekcie badawczym MARA – Mobility and Accessibility in Rural Areas – New approaches for developing mobility concepts in remote areas (Mobilność i dostępność na obszarach wiejskich). W przedsięwzięciu uczestniczy 12 partnerów z 9 krajów, a liderem jest Ministerstwo Energetyki, Digitalizacji i Infrastruktury z Niemiec (Mecklenburg-Vorpommern). Tematem wiodącym projektu jest zrównoważony transport i ruch turystyczny na obszarach peryferyjnych państw basenu Morza Bałtyckiego. Docelowo projekt ma przyczynić się do podniesienia mobilności mieszkańców i turystów w naszym regionie. Inicjatywa realizowana jest finansowany jest z Programu Interreg Baltic Sea 2014-2020.

Dotychczas Powiat Hajnowski w porozumieniu z partnerem wiodącym – Politechniką Białostocką, zrealizował szereg przedsięwzięć mających na celu opracowanie studium badawczego innowacji, jakim jest system transportowy z wypożyczeniem rowerów elektrycznych. Dlaczego rowery? Przeprowadzona analiza SWOT wskazuje na duży potencjał rozwoju koncepcji e-bike w regionie Puszczy Białowieskiej ze względu na atrakcyjną sieć już dostępnych tras rowerowych, ich potencjał komunikacyjny (szlaki spinają siedziby gmin powiatu hajnowskiego, prowadzą do turystycznych atrakcji regionu – przyrodniczych i kulturowych) oraz perspektywy rozwoju.

Baza wyjściowa, czyli rowerowy potencjał regionu

Na terenie powiatu hajnowskiego wytyczonych zostało 20 tras rowerowych (w tym Green Velo) o łącznej długości ok. 678,3 km. Cztery z nich maja przebieg pętlicowy, jedna, o długości 58 km, poprowadzona jest w Polsce i na Białorusi korzystając z przejścia granicznego dla pieszych i rowerzystów w Białowieży.  A od 2020 r. w wyniku realizacji projektu przez Powiat Hajnowski, na kanwie Białowieskiego Szlaku Transgranicznego uruchomiono Szlak bioróżnorodności Puszczy Białowieskiej o długości ok.26 km. Na tym nie koniec - w 2021 r. w powiecie zostanie utworzony tematyczny szlak bioróżnorodności Regionu Puszczy Białowieskiej i Doliny Narwi. Trasa, opracowana na bazie istniejących szlaków rowerowych, będzie biegła przez stare, puszczańskie wsie i osady a także dolinę górnej Narwi, ozstanie także uzupełniona o małą infrastrukturę rowerową. Na to realizację tego zadania Samorząd Powiatu Hajnowskiego otrzymał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020 (zobacz więcej w artykule: Promocja turystyki i Puszczy Białowieskiej w 2021 r. - nowe okno).

Potencjał turystyki rowerowej zwiększy także trwająca do 2021 r. przebudowa drogi wojewódzkiej nr 685 łączącej Hajnówkę – stolicę Powiatu Hajnowskiego z Białymstokiem – stolicą Województwa Podlaskiego - inwestycja zakłada budowę ścieżki rowerowej biegnącej równolegle w stosunku do pasa drogowego. Równolegle w regionie trwają przymiarki do budowy ścieżki rowerowej Hajnówka – Białowieża.

Dotychczasowe działania w ramach projektu

Mając na względzie perspektywy rozwoju turystyki w regionie, Starosta Hajnowski podjął decyzję o realizacji projektu mogącego w przyszłości zrewolucjonizować kanały komunikacji w regionie. A zmiany są potrzebne - jak wskazują badania ankietowe przeprowadzone przez Politechnikę Białostocką oraz Zespół MARA – Powiat Hajnówka w 2019 r., ankietowani – turyści oraz mieszkańcy wskazali na potrzebę integracji systemów transportowych oraz budowę regionalnych systemów rowerowych z aplikacją mobilną. Potrzeba wypracowania nowych, alternatywnych kierunków mobilności w regionie Puszczy Białowieskiej została równie mocno zaakcentowana podczas dwóch spotkań fokusowych prowadzonych przez pracowników Politechniki Białostockiej z różnymi grupami interesariuszy, które odbyły się w dniach 21.10.2019 i 4.11.2019. w Hajnówce. Gospodarzami obu warsztatów był samorząd Powiatu Hajnowskiego oraz Politechnika Białostocka.

Budowa koncepcji  wypożyczani rowerów elektrycznych

Przez ostatnie miesiące w porozumieniu z zespołem z Politechniki Białostockiej oraz partnerami z basenu Morza Bałtyckiego intensywnie pracowaliśmy nad Action Plan ujmującym kierunki rozwoju mobilności regionu z wykorzystaniem e-nowinek.  Dokument wskazuje na potrzebę  opracowania koncepcji regionalnego produktu sieciowego opartego na integracji tras rowerowych oraz innowacyjnych technologii zwiększających atrakcyjność tego środka transportu. Przed nami kolejny krok – na zlecenie samorządu Powiatu Hajnowskiego opracowana zostanie gotowa koncepcja  uruchomienia systemu stacji ładowania rowerów elektrycznych oraz wypożyczalni rowerów w trzech punktach na terenie regionu wraz z określeniem form i ram współpracy samorządu z podmiotami zewnętrznymi - „Wieloaspektowa analiza wykonalności  prawnej  i uruchomienia systemu stacji ładowania rowerów elektrycznych oraz wypożyczalni rowerów w trzech lokalizacjach na terenie Powiatu Hajnowskiego, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz.U.2020, poz. 908) oraz przepisów związanych z wdrożeniem projektów unijnych”. Badania ruchu turystycznego, przeprowadzone przez Zespół MARA – Powiat Hajnowski wskazały, że punkty stacji ładowania powinny znaleźć się mieście Hajnówka, gminie Narewka oraz Centrum Turystyki i Promocji Kraina Żubra (Parking Zwierzyniec). Kompleksowa analiza wskaże najkorzystniejszy model współpracy oraz parametry techniczne stacji oraz rowerów, co pozwoli wdrożyć innowację w przyszłości, przy relatywnie niskich kosztach nakładu. Prace nad dokumentem trwają, kolejnym etapem będzie seria spotkań z firmami transportowymi, mieszkańcami oraz przedstawicielami samorządów.

Wdrożenie i rozwój nowych, przyjaznych środowisku środków transportu (w szczególności pojazdów elektrycznych, takich jak e-rower czy skuter elektryczny) w regionie Hajnówki w znaczący sposób wzbogaci istniejący system transportowy o innowacyjne i bardziej ekologiczne rozwiązania. Rozwój koncepcji opartej na elektrycznych środkach transportu (a także tradycyjnej komunikacji rowerowej) w powiecie będzie miał  bowiem duże znaczenie również z punktu widzenia ochrony środowiska. Jest to szczególnie ważne dla regionu Puszczy Białowieskiej (jednego z najcenniejszych kompleksów leśnych w Europie, wpisanego na listę UNESCO). Poprawi to jakość powietrza i zmniejszy hałas związany z transportem drogowym. Obecnie ruch samochodowy i nieliczne przedsiębiorstwa są głównymi źródłami emisji zanieczyszczeń powietrza w regionie. Elektryczne środki transportu mogą w przyszłości stać się jedną z najważniejszych form transportu w regionie.

Katarzyna Miszczuk
Barbara Budnik
Starostwo Powiatowe w Hajnówce

Projekt MARA:
12 partnerów z 9 krajów
Całkowita wartość projektu:  ponad 2,3 mln euro, w tym budżet powiatu hajnowskiego jako partnera  to 77.660,00 euro
Badania dot. możliwości rozwoju koncepcji e-rowerów w regionie

Budżet projektu MARA na 2021 rok
Data opublikowania: 2020-11-04

Działanie  3.2 – Zapewnienie danych wyjściowych do planu zagospodarowania przestrzennego na poziomie powiatu – 13 900 euro
Działanie 4.1. - Promocja projektu za pomocą różnych narzędzi – 1010,40 euro
Działanie 4.2. – Organizacja spotkań z mieszkańcami i firmami transportowymi – 6000 euro
Działanie 4.3. – Adaptacja regionalnych planów – 1000 euro

Zadania zrealizowane:
Działanie 2.2. – Identyfikacja potrzeb w zakresie mobilności
Działanie 4.2 – Organizacja spotkań partnerów

Zadania częściowo zrealizowane:
Działanie  3.2 – Zapewnienie danych wyjściowych do planu zagospodarowania przestrzennego na poziomie powiatu
Działanie 4.1. - Promocja projektu za pomocą różnych narzędzi

Nowe usługi mobilne na mapie Powiatu Hajnowskiego
Data opublikowania: 2020-11-04

W mieście Hajnówka pojawi się CarSharing! CarSharing to system wynajmowania samochodów na minuty i kilometry za pomocą telefonu. Aby używać CarSharingu należy mieć prawo jazdy i kartę płatniczą. Po zainstalowaniu aplikacji i weryfikacji konta samochodem można pojechać od razu. Auta można wynająć we wszystkich strefach PANEK i oddawać także w ramach stref (obecnie jest ich 250) płacąc jedynie za czas i przejechane  kilometry. Usługodawca - Panek CarSharing pojawił się w 2017 roku i na początku objęte nim były jedynie duże miasta – obecnie CarSharing  jest dostępny we wszystkich miastach powyżej 40 000 mieszkańców. Ze względu na dynamiczny rozwój, z możliwości wynajęcia auta będą mogli skorzystać również mieszkańcy miast powyżej 20 000 tys. mieszkańców. Autami będzie można podróżować po całym kraju.

Elektryfikacja w transporcie stanowi jeden z kluczowych tematów rozwoju współczesnych miast. Rządy wielu państw prowadzą od lat działania mające zachęcać obywateli do nabywania pojazdów napędzanych prądem, również Polska podjęła od roku 2017 działania zmierzające do stworzenia warunków dla rozwoju elektromobilności oraz paliw alternatywnych (prąd, gaz skroplony/sprężony) w sektorze transportowym, dlatego też 11 stycznia 2018 roku została uchwalona ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz.U.2020, poz. 908).

Odpowiedzią na potrzebę zrównoważonego rozwoju rynku mobilności nastawionego na wykorzystanie pojazdów zeroemisyjnych w Polsce, a także prowadzoną politykę klimatyczno-transportową, są opracowywane przez samorządy Strategie Elektromobilności zawierające oceny możliwości, określenie planu działań oraz analizę możliwych do realizacji inwestycji, jakie należy podjąć aby w pełni wykorzystać potencjał rozwoju elektromobilności. Do opracowania strategii elektromobilonsci są zobowiązane wszystkie samorządy, których liczba mieszkańców przekracza 50 000 tys.  Choć ustawa zwalnia Powiat Hajnowski z obowiązku tworzenia takiego dokumentu, samorząd inwestuje w badania na rzecz rozwoju elektrombilności w regionie. W tym celu od 2018 r. realizowany jest międzynarodowy projekt badawczy MARA – Mobility and Accessibility in Rural Areas – New approaches for developing mobility concepts in remote areas. Projekt MARA finansowany jest z Programu Interreg Baltic Sea 2014-2020. W przedsięwzięciu uczestniczy 12 partnerów z 9 krajów, a liderem jest Ministerstwo Energetyki, Digitalizacji i Infrastruktury z Niemiec (Mecklenburg-Vorpommern). Tematem wiodącym projektu jest zrównoważony transport i ruch turystyczny na obszarach peryferyjnych państw basenu Morza Bałtyckiego. Docelowo projekt ma przyczynić się do podniesienia mobilności mieszkańców i turystów w naszym regionie.

Przez ostatnie miesiące intensywnie pracowaliśmy nad Action Plan, ujmującym kierunki rozwoju mobilności regionu z wykorzystaniem e-nowinek. Tematyką naszych badań, prowadzonych w porozumieniu z Politechniką Białostocką,  jest możliwość wdrożenia systemu transportowego z wypożyczeniem rowerów elektrycznych, dostępnego poprzez rejestrację w przeznaczonej do tego celu aplikacji.
W tym celu dokonaliśmy analizy ruchu turystycznego w regionie w oparciu o statystyki z punktów informacji turystycznej oraz obiektów turystycznych. Wyłoniliśmy trzy potencjalne ośrodki stacji ładowania.  Przed zespołem MARA – Powiat Hajnowski kolejne wyzwanie – przeprowadzanie badań wskazujących na możliwość ulokowania potencjalnych punktów stacji ładowania rowerów elektrycznych w regionie, a następnie – seria spotkań z firmami transportowymi, mieszkańcami oraz przedstawicielami samorządów.

Projekt MARA:

  • 12 partnerów z 9 krajów
  • Całkowita wartość projektu:  ponad 2,3 mln euro, w tym budżet powatu hajnowskiego jako partnera  to 77.660,00 euro
  • Badania dot. możliwości rozwou koncepcji e-rowerów w regionie

Katarzyna Miszczuk

Powiat realizuje projekt MARA
Data opublikowania: 2020-05-11

Mając na względzie rozwój mobilności oraz innowacyjności, Powiat Hajnowski jest partnerem w międzynarodowym projekcie badawczym MARA – Mobility and Accessibility in Rural Areas – New approaches for developing mobility concepts in remote areas. Projekt MARA – Mobility and Accesibility in Rural Areas (Mobilność i dostępność na obszarach wiejskich) finansowany jest z Programu Interreg Baltic Sea 2014-2020. W przedsięwzięciu uczestniczy 12 partnerów z 9 krajów, a liderem jest Ministerstwo Energetyki, Digitalizacji i Infrastruktury z Niemiec (Mecklenburg-Vorpommern).Tematem wiodącym projektu jest zrównoważony transport i ruch turystyczny na obszarach peryferyjnych państw basenu Morza Bałtyckiego. Docelowo projekt ma przyczynić się do podniesienia mobilności mieszkańców i turystów w naszym regionie.

W 2019 r. wspólnie z partnerem – Politechniką Białostocką przeprowadziliśmy badania społeczne, włączające do projektu mieszkańców, turystów, branżę turystyczną i transportową. Na przełomie września i października 2019 r. przeprowadzono badania ankietowe  oraz dwa warsztaty fokusowe – w październiku i listopadzie 2019 r., podczas których wspólnie z uczestnikami szukaliśmy odpowiedzi na pytanie jak zwiększyć mobilność w regionie. Uczestnicy ocenili dostępność komunikacyjną w regionie, wskazali źródła problemów oraz ich potencjalne rozwiązania. Podczas dyskusji padło wiele ważnych postulatów mających na uwadze poprawę istniejących modeli mobilności oraz propozycji nowych rozwiązań.

2020 r. to czas kolejnych wyzwań. W terminie 05-07.02.2020 uczestniczyliśmy w spotkaniu roboczym wszystkich parterów w Pietrozawodsku (Federacja Rosyjska), podczas którego dokonano podsumowania efektów dotychczasowych prac oraz wytyczono plan działań na najbliższą przyszłość. Spotkanie stanowiło także platformę wymiany doświadczeń w temacie rozwoju innowacyjnych modeli mobilności. Okazuje się, że w krajach skandynawskich idea e-bike (elektrycznych rowerów) jest na tyle rozwinięta, że ten rodzaj transportu jest alternatywnym środkiem komunikacji. Jako ze Powiat Hajnowski może pochwalić się siecią szlaków rowerowych, spinających siedziby gmin, a jednocześnie prowadzących do najważniejszych atrakcji turystycznych w regionie, w ramach projektu chcemy podjąć się zadania opracowania innowacyjnych koncepcji mających na celu promocję i wdrożenie innowacyjnych  rozwiązań mobilności. Aktualnie zespoły robocze – MARA – Powiat Hajnowski i MARA – Politechnika Białostocka pracują nad podsumowaniem działań przeprowadzonych w ubiegłym roku. Synteza badań zostanie ujęta w Strategii Partycypacji, włączona do dokumentów strategicznych Powiatu Hajnowskiego.

Katarzyna Miszczuk

Dyskusja nt. rozwoju mobilności regionu
Data opublikowania: 2019-11-06

Zwiększenie nakładów na inwestycje w zakresie infrastruktury drogowej, rozwijanie sieci transportu publicznego oraz mobilnych e-usług, także w zakresie dostępności do zintegrowanej informacji – to główne wnioski płynące ze spotkania, które odbyło się 4 listopada br. Kolejny raz spotkaliśmy się w celu podyskutowania nad problemami mobilności w regionie. Poprzedni razem, tj. 21.10 rozmawialiśmy na ten temat z przedstawicielami samorządów; tym razem do dyskusji zaprosiliśmy mieszkańców, przedstawicieli przedsiębiorstw transportowych i branży turystycznej.  Spotkanie odbyło się w ramach realizacji projektu MARA – Mobility and Accessibility in Rural Areas – New approaches for developing mobility concepts in remote areas.  Grupy warsztatowe pracowały pod okiem Zespołu MARA z Politechniki Białostockiej: spotkanie poprowadziły dr hab. Ewa Glińska, prof. PB, dr inż. Halina Kiryluk, dr Urszula Ryciuk oraz dr Ewa Rollnik-Sadowska.

Uczestnicy zapoznali się z tematyką projektu, jego założeniami oraz dotychczas zrealizowanymi działaniami.  W dalszej części warsztatów, w wyniku dyskusji i prac w grupach dokonano diagnozy mobilności, wskazując w szczególności na: brak zintegrowanego i uaktualnionego źródła kompleksowej informacji o usługach transportowych – stacjonarnie i on-line, brak węzła przesiadkowego w Hajnówce, niedostateczne wykorzystanie proekologicznych środków transportu (np. system miejskich rowerów, elektryczna hulajnoga) oraz niedostateczną ilość połączeń pasażerskich, której skutkiem są komunikacyjne „białe plamy” na mapie regionu oraz brak skomunikowania turystycznych miejscowości.

W celu efektownego zaprojektowania i wdrożenia rozwiązań zmierzających do poprawy dostępności komunikacyjnej regionu, zgodnie potwierdzono konieczność zaangażowania innych grup interesariuszy: przedstawicieli władz lokalnych i regionalnych, mediów, mieszkańców  i  organizacji pozarządowych, przy czym uczestnicy spotkania zaakcentowali rolę inicjatyw oddolnych w zakresie kreacji rozwiązań mobilnych.

Wnioski płynące ze spotkania posłużą sformułowaniu rekomendacji, ujętych w Strategii Partycypacji, opracowanej przez Zespół MARA Politechniki Białostockiej. Społeczność lokalna zostanie zapoznana z dokumentem podczas serii spotkań organizowanych w przyszłym roku,  zapisy strategii posłużą jako kierunek działań projektowanych oraz wdrażanych przez lokalnych decydentów w przyszłości.
Choć formuła bezpośrednich spotkań w ramach identyfikacji potrzeb w zakresie mobilności została wyczerpana, wszystkich chętnych, którzy chcieliby zabrać głos i tym samym przyczynić się do podniesienia mobilności mieszkańców i turystów w naszym regionie, zachęcamy do wypełnienia ankiety przygotowanej przez Politechnikę Białostocką.  Podziel się z nami swoimi spostrzeżeniami, każdy głos jest dla nas ważny!!!
link do ankiety w polskiej wersji
Ankiety w wersji papierowej dostępne są także w Punkcie Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego mieszczącego się w holu Urzędu.

Katarzyna Miszczuk

Jak zwiększyć mobilność regionu? - relacja z warsztatów
Data opublikowania: 2019-10-22

Na te i inne pytania szukaliśmy odpowiedzi podczas warsztatów, które odbyły się 21 października 2019 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego. Spotkanie odbyło się w ramach realizacji projektu MARA – Mobility and Accessibility in Rural Areas – New approaches for developing mobility concepts in remote areas.  Do dyskusji zaprosiliśmy przedstawicieli samorządów z terenu Powiatu Hajnowskiego oraz Zarząd Dróg Powiatowych. Grupy warsztatowe pracowały pod okiem Zespołu MARA z Politechniki Białostockiej: spotkanie poprowadziły dr hab. Ewa Glińska, prof. PB, dr inż. Halina Kiryluk, dr Urszula Ryciuk oraz dr Ewa Rollnik-Sadowska.
Uczestnicy zostali zapoznani z głównymi celami projektu MARA, następnie przeszli do dyskusji nad rozwojem transportu i problemami związanymi z mobilnością mieszkańców i turystów na obszarze powiatu hajnowskiego.

Podczas spotkania dokonano diagnozy problemów mobilności i dostępności komunikacyjnej powiatu hajnowskiego. Uczestnicy ocenili dostępność komunikacyjną w regionie, wskazali źródła problemów oraz ich potencjalne rozwiązania. Podczas dyskusji padło wiele ważnych postulatów mających na uwadze poprawę istniejących modeli mobilności oraz propozycji nowych rozwiązań. Zgodnie potwierdzono konieczność zaangażowania innych grup interesariuszy: mieszkańców turystów, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorstw transportowych w projektowaniu rozwiązań zmierzających do poprawy dostępności komunikacyjnej regionu. Wnioski płynące ze spotkania zostaną uwzględnione w Strategii Partycypacji.

A kolejne spotkanie planujemy 4 listopada br. – zapraszamy mieszkańców oraz przedstawicieli firm transportowych  do udziału w dyskusji. Warsztaty odbędą się w budynku Starostwa Powiatowego w Hajnówce, sala nr 12 (parter) o godz. 10.00. Celem spotkania jest dyskusja grupowa nad rozwojem transportu i problemami związanymi z mobilnością mieszkańców i turystów na obszarze Powiatu Hajnowskiego. Dyskusję poprowadzą pracownicy Wydziału Inżynierii Politechniki Białostockiej.

Katarzyna Miszczuk

Badania mobilności w regionie - wesprzyj nas i wypełnij ankietę
Data opublikowania: 2019-09-16

W związku z realizacją projektu MARA – Mobility and Accesibility in Rural Areas (Mobilność i dostępność na obszarach wiejskich) z Programu Interreg Morza Bałtyckiego 2014 -2020 (Interreg Baltic Sea Region) Powiat Hajnowski w porozumieniu z Politechniką Białostocką przystępuje do realizacji badań w celu zidentyfikowania rzeczywistych potrzeb w zakresie mobilności. Zachęcamy wszystkich – mieszkańców, turystów, przedstawicieli branży turystycznej do udziału w ankiecie, przygotowanej przez PB.
Każdy, kto zdecyduje się poświęcić krotką chwilę pomoże nam w opracowaniu rozwiązań wpływających na poprawę mobilności w regionie.  Każdy głos jest dla nas ważny!!!

Projekt MARA – Mobility and Accesibility in Rural Areas (Mobilność i dostępność na obszarach wiejskich) finanaowany jest z Programu Interreg Baltic Sea 2014-2020. W przedsięwzięciu uczestniczy 12 partnerów z 9 krajów, a liderem jest Ministerstwo Energetyki, Digitalizacji i Infrastruktury z Niemiec (Mecklenburg-Vorpommern).Tematem wiodącym projektu jest zrównoważony transport i ruch turystyczny na obszarach peryferyjnych państw basenu Morza Bałtyckiego.  Docelowo projekt ma przyczynić się do podniesienia mobilności mieszkańców i turystów w naszym regionie.
Dziękujemy za pomoc :)

Katarzyna Miszczuk

Jak zwiększyć rozwój mobilność w regionie Puszczy Białowieskiej? - relacja ze spotkania partnerów
Data opublikowania: 2019-09-13

Powiat Hajnowski przystąpił do realizacji międzynarodowego projektu finansowanego z Programu Interreg Baltic Sea 2014-2020 pt. MARA – Mobility and Accesibility in Rural Areas (Mobilność i dostępność na obszarach wiejskich).  Pierwsze efekty zostały wypracowane już we wrześniu br. – w dniach 11-12 września br. odbyły się dwudniowe warsztaty, których gospodarzem był Powiat Hajnowski. Podczas meetingu wspólnie z partnerami z dziewięciu krajów z Basenu Morza Bałtyckiego dokonaliśmy m.in. opracowania metodologii przeprowadzania badań w celu zidentyfikowania rzeczywistych potrzeb w zakresie mobilności, sposobu przeprowadzenia inwentaryzacji oraz omówiliśmy dalsze działania w ramach projektu.  Przybyłych uczestników konferencji powitali Starosta Andrzej Skiepko oraz Wicestarosta Joanna Kojło.

Wicestarosta podkreśliła, że rozwój koncepcji w zakresie mobilności jest o tyle istotny, gdyż komunikacja i transport to czynniki determinujące rozwój regionu.  Tematyka mobilności dotyka także sfery społecznej – poziom usług transportu publicznego na obszarach wiejskich nie zaspokaja potrzeb wszystkich mieszkańców, zwłaszcza osób młodych i starszych, często uzależnionych od transportu publicznego. Chcemy dążyć do jak najefektowniejszej poprawy mobilności, poznawać i wdrażać innowacyjne rozwiązania ułatwiające codzienne funkcjonowanie mieszkańców oraz turystów. Podjęliśmy decyzję o przystąpieniu do projektu, bo jesteśmy przekonani, że w ramach aktywnej współpracy oraz intensywnej pracy, wspólnym wysiłkiem wypracujemy rozwiązania, adekwatne do potrzeb i możliwości każdego z regionów – mówiła podczas spotkania Wicestarosta Joanna Kojło.

Jako, że uczestnicy warsztatów – pochodzący m.in. z Niemiec, Rosji, Finlandii, Litwy, Norwegii pierwszy raz gościli w Polsce i w regionie Puszczy Białowieskiej chcieliśmy im zaprezentować fragment kulturowego i przyrodniczego dziedzictwa regionu. Dzięki uprzejmości Nadleśniczego Nadleśnictwa Hajnówka Pana Mariusza Agiejczyka nasi goście poznali fragment Puszczy Białowieskiej podczas podróży zabytkową kolejką wąskotorową, następnie wzięli udział w  spotkaniu w miejscowości Topiło. Z kolei Dyrektor Białowieskiego Parku Narodowego dr. Michał Krzysiak zaprosił naszych gości do Muzeum Przyrodniczo - Leśnego w Białowieży i Rezerwatu Pokazowego – szczególnym zainteresowaniem cieszyły się oczywiście żubry. Uczestnicy warsztatów z żalem żegnali się z naszym regionem, podkreślając, że zabierają ze sobą same pozytywne wrażenia.
Choć warsztaty dobiegły końca, przed nami kolejne zadania – w porozumieniu z Politechniką Białostocką przystępujemy do realizacji kolejnego kroku, jakim jest przeprowadzenie badań.

Tematem wiodącym projektu jest zrównoważony transport i ruch turystyczny na obszarach peryferyjnych państw basenu Morza Bałtyckiego. W ramach realizacji projektu MARA zostaną opracowane i przetestowane konkretne rozwiązania dotyczące mobilności, dostosowane do potrzeb każdego z partnerów.  Docelowo projekt ma przyczynić się do podniesienia mobilności mieszkańców i turystów w naszym regionie.

Katarzyna Miszczuk

Powiat przystępuje do realizacji kolejnego projektu
Data opublikowania: 2019-07-18

Powiat Hajnowski wraz z Politechniką Białostocką będą partnerami w realizacji międzynarodowego projektu finansowanego z Programu Interreg Baltic Sea 2014-2020 pt. MARA – Mobility and Accesibility in Rural Areas (Mobilność i dostępność na obszarach wiejskich).
W projekcie uczestniczy 12 partnerów z 9 krajów, a liderem jest Ministerstwo Energetyki, Digitalizacji i Infrastruktury z Niemiec (Mecklenburg-Vorpommern).

Tematem wiodącym przedsięwzięcia jest zrównoważony transport i ruch turystyczny na obszarach peryferyjnych państw basenu Morza Bałtyckiego. Realizacja projektu ma potrwać 2,5 roku, budżet przeznaczony na realizację zadań wynosi ponad 2,3 mln Euro, przy czym na Powiat Hajnowski przypada 333 557, 49 tys. zł (77.660,00 euro)

W ramach realizacji przedsięwzięcia zostaną opracowane i przetestowane konkretne rozwiązania dotyczące mobilności, dostosowane do potrzeb każdego z obszarów. Dodatkowo projekt umożliwia dzielenie się dobrymi praktykami i doświadczeniami między partnerami na poziomie transnarodowym. Docelowo projekt ma przyczynić się do podniesienia mobilności mieszkańców i turystów w naszym regionie.
Katarzyna Miszczuk

 

Materiały

Interreg Region Morza Bałtyckiego: Projekt MARA – mobilność i dostępność na obszarach wiejskich - artykuł ukazał się 27.09.2021 w serwisie Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa
Zakończyliśmy realizację projektu badawczego MARA

Wideo

{"register":{"columns":[]}}