W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Zarząd Powiatu Hajnowskiego ogłasza nabór do otwartych konkursów ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych należących do Powiatu Hajnowskiego w sferze kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego, kultury fizycznej i sportu oraz ochrony zdrowia

18.01.2022

Informacja -uniwersalna grafika wiadomości. Na niebieskim tle herb Powiatu Hajnowskiego oraz biały napis.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych należących do Powiatu Hajnowskiego w sferze kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego

I. Rodzaj zadania:

Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych służących rozbudzaniu i zaspokajaniu potrzeb kulturalnych mieszkańców powiatu oraz szerzenie i upowszechnianie kultury muzycznej.

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 60 000,00 zł.

III. Zasady przyznawania dotacji:

 1. W otwartym konkursie ofert mogą brać udział organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
 2. Przyznanie dotacji nastąpi na zasadzie wsparcia wykonania zadania publicznego lub powierzenia wykonania zadania publicznego.
 3. Dotacja nie może przekroczyć 90% kosztów całkowitych zadania. Pozostały wkład może być wkładem finansowym, osobowym lub rzeczowym, przy czym w przypadku wkładu osobowego bądź rzeczowego oferent powinien przedstawić realną kalkulację jego wyliczenia.
 4. Koszty administracyjne (koszty obsługi zadania publicznego) mogą wynosić do 15 % wartości dotacji.
 5. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo negocjowania zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania, zmiany wartości rezultatów lub rezygnacji z jego realizacji.

IV. Termin i warunki realizacji zadania:

 1. Zadanie powinno być zrealizowane w okresie od 1 marca 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. według warunków zawartych w umowie. Wydatki opłacane z dotacji nie mogą być ponoszone przed dniem podpisania umowy.
 2. Zadanie należy realizować z najwyższą starannością, zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantując jego wykonanie w sposób efektywny, oszczędny i terminowy, zgodnie z warunkami określonymi w ofercie oraz umowie.
 3. Zadanie należy realizować z dbałością o równe traktowanie wszystkich uczestników, w tym o zapewnienie dla osób ze szczególnymi potrzebami dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno – komunikacyjnej w stopniu wynikającym z zakresu rzeczowego zadania - zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062). Informacja w tym zakresie powinna znaleźć się w ofercie.
 4. Podmiot wyłoniony w procedurze konkursowej zobowiązany jest do realizacji zadania z uwzględnieniem aktualnych przepisów prawa regulujących sposób postępowania w związku ze stanem epidemii SARS-CoV-2, w tym rekomendacji rządowych oraz zaleceń Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.
 5. W trakcie realizacji zadania mogą być dokonywane przesunięcia w zakresie poszczególnych pozycji kosztów. Zmiany powodujące przekroczenie powyżej 20% danej pozycji wymagają zgody Zarządu Powiatu. Zgody wymaga również utworzenie nowej pozycji w kosztorysie w ramach kwoty dotacji lub zmiana w zakresie osiągniętych rezultatów. Zmiany powyższe wprowadzane są aneksem do umowy.
 6. W trakcie realizacji zadania mogą być dokonywane zmiany w zakresie przyjętych rezultatów zadania publicznego. Zadanie uznaje się za zrealizowane przy osiągnięciu minimum 90% każdego z założonych rezultatów.
 7. Koszty będą uznane za kwalifikowalne tylko wtedy, gdy:

1)    są bezpośrednio związane z realizowanym zadaniem i niezbędne do jego realizacji,
2)    są racjonalnie skalkulowane w oparciu o ceny rynkowe,
3)    zostaną poniesione w czasie realizacji zadania i opłacone w terminach określonych w umowie.
8.    W przypadku możliwości odzyskania podatku VAT jego koszt nie może być składową części finansowej oferty ani po stronie dotacji ani po stronie wkładu własnego oferenta.
9.    Dotacja nie może być wykorzystana na:
1)    dotowanie przedsięwzięć, które są dofinansowane z budżetu powiatu lub jego funduszy celowych na podstawie odrębnych przepisów,
2)    zobowiązania powstałe przed datą zawarcia umowy oraz po dacie zakończenia zadania,
3)    pokrycie kosztów statutowych niezwiązanych bezpośrednio z realizacją danego zadania,
4)    zakup budynków lub lokali, zakup gruntów,
5)    działalność gospodarczą,
6)    udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym,
7)    działalność polityczną i religijną,
8)    pokrycie mandatów karnych,
9)    pokrycie odsetek za zwłokę.
10.    Po przyznaniu dotacji oferenci zobowiązani są do:
1)    podpisania i przestrzegania warunków umowy,
2)    informowania odbiorców zadania o fakcie dofinansowania realizacji zadania ze środków Powiatu Hajnowskiego,
3)    wyodrębnienia ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy.
4)    opisu dokumentów księgowych związanych z realizacją zadania publicznego zgodnie
z wymogami określonymi w art. 21 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
(Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z późn. zm.).

V. Termin i warunki składania ofert:

 1. Oferty sporządzone według wzoru określonego rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057) należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: ,,Konkurs ofert – kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego" w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 lutego 2022 r. godz. 15.30 na adres: Starostwo Powiatowe w Hajnówce, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka (decyduje data wpływu).
 2. Do oferty należy załączyć następujące dokumenty:

1)    kopie dokumentów potwierdzających status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących, np. kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do podpisania oferty,
2)    w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotu składającego ofertę niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta.
3.    Kopie załączonych dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem.

VI. Termin, tryb i kryteria wyboru ofert:

1.    Oferty będą oceniane w dwóch etapach na podstawie ustalonych kryteriów oceny.

Etap I oceny – zgodność oferty z wymogami formalnymi. Oceny dokonują pracownicy Wydziału Spraw Społecznych. Ocena formalna polega na sprawdzeniu prawidłowości oraz kompletności oferty i jest dokonywana w oparciu o następujące kryteria:

Lp.

Kryterium formalne

Tak/Nie

Możliwość uzupełnienia

1

Czy oferta złożona została w terminie wskazanym w ogłoszeniu o konkursie?

 

Brak możliwości uzupełnienia,

oferta odrzucona

2

Czy oferta złożona została na właściwym formularzu wskazanym w ogłoszeniu o konkursie?

 

Brak możliwości uzupełnienia,

oferta odrzucona

3

Czy oferta podpisana została przez upoważnione do tego osoby?

 

Brak możliwości uzupełnienia,

oferta odrzucona

4

Czy oferta zawiera wszystkie wymagane

załączniki?

 

Brak możliwości uzupełnienia,

oferta odrzucona

5

Czy podmiot składający ofertę jest uprawniony do udziału w konkursie?

 

Brak możliwości uzupełnienia,

oferta odrzucona

Etap II oceny – ocena merytoryczna. Do etapu II dopuszczone zostaną oferty, które spełniają kryteria formalne. Oceny dokona Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu Hajnowskiego

Lp.

Kryterium merytoryczne

Punktacja

1

Syntetyczny opis zadania

0 – 10

1.1

zgodność zadania z założeniami konkursu

0 - 4

1.2

w jaki sposób realizacja zadania przyczyni się do rozwiązania problemów/zaspokojenia potrzeb grupy docelowej

0 – 3

1.3

opis grupy docelowej i sposobu rekrutacji uczestników

0 – 2

1.4

komplementarność z innymi działaniami podejmowanymi przez organizację lub inne podmioty

0 – 1

2

Plan i harmonogram działań

0 – 10

2.1

atrakcyjność działań

0 – 3

2.2

jakość planu działań w tym: realny harmonogram realizacji, szczegółowość opisu działań

0 – 4

2.3

spójność projektu

0 – 3

3

Opis zakładanych rezultatów

0 - 5

3.1

zgodność założonych rezultatów z celami zadania

0 – 3

3.2

realność osiągnięcia rezultatów i sposób monitoringu

0 – 2

4

Zasoby oferenta przewidziane do realizacji zadania

0 – 5

4.1

opis zasobów przewidzianych do realizacji zadania

0 – 3

4.2

zaangażowanie wolontariuszy

0 – 2

5

Koszt realizacji zadania

0 – 10

5.1

racjonalność i zasadność przedstawionych kosztów w stosunku do założonych działań

0 – 5

5.2

przejrzystość kalkulacji kosztów oraz prawidłowość ich wyliczenia, w tym kalkulacja wkładu niefinansowego

0 – 5

 1. Każdy członek Komisji Konkursowej dokona indywidualnej oceny ofert, przydzielając za każde kryterium oceny odpowiednią ilość punktów.
 2. Ocena końcowa oferty jest średnią arytmetyczną z ocen wystawionych przez poszczególnych członków Komisji Konkursowej.
 3. Do dofinansowania zostaną zaproponowane oferty według kolejności wynikającej z otrzymanej ilości punktów.
 4. Zarząd Powiatu Hajnowskiego dokona ostatecznego wyboru ofert biorąc pod uwagę otrzymaną przez ofertę liczbę punktów oraz wielkość środków przeznaczonych na zadanie.
 5. W przypadku przyznania oferentowi dotacji w kwocie niższej niż wnioskowana oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę.
 6. Decyzja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie podjęta do dnia 28 lutego 2022 r.
 7. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie podana do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej https://samorzad.gov.pl/web/powiat-hajnowski oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Hajnówce.

VII. Zrealizowane zadania publiczne tego samego rodzaju i wielkość udzielonego dofinansowania w roku bieżącym i poprzednim:

W 2021 roku udzielono datacji na następujące zadania:

 1. Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Hajnówce realizowane przez Ochotniczą Straż Pożarną w Hajnówce, dotacja 18 000,00 zł,
 2. XL Międzynarodowy Festiwal Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej realizowane przez Stowarzyszenie ,,Miłośnicy Muzyki Cerkiewnej", dotacja 20 000,00 zł,
 3. XXVI Festiwal Czeremcha Wielu Kultur i Narodów realizowane przez Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej w Czeremsze, dotacja 3 000,00 zł,
 4. Wieczorki Białoruskie realizowane przez Fundację na rzecz budowy otwartego społeczeństwa ONI – TO MY , dotacja 1 000,00 zł,
 5. Spotkania z muzyką kameralną i organową realizowane przez Hajnowską Fundację Muzyki Kameralnej i Organowej, dotacja 5 000,00 zł,
 6. Warsztaty i konkurs plastyczny ,,Radość dobrych uczynków – św. Mikołaj Cudotwórca” realizowane przez Parafię Prawosławną Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Dubinach, dotacja 1 800,00 zł.

VIII. Podmiot, któremu zostanie przyznana dotacja zawiera umowę na realizację zadania, a po jego realizacji zobowiązuje się do złożenia sprawozdania z jego wykonania w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od zakończenia zadania, według wzoru określonego w rozporządzeniu, o którym mowa w punkcie V.

IX. Od decyzji Zarządu Powiatu Hajnowskiego w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwołania.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych należących do Powiatu Hajnowskiego w sferze kultury fizycznej i sportu

I. Rodzaj zadania:

Organizacja przedsięwzięć sportowych upowszechniających kulturę fizyczną i sport oraz zawodów i rozgrywek międzyszkolnych na terenie Powiatu Hajnowskiego.

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 20 000,00 zł.

III. Zasady przyznawania dotacji:

 1. W otwartym konkursie ofert mogą brać udział organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
 2. Przyznanie dotacji nastąpi na zasadzie wsparcia wykonania zadania publicznego lub powierzenia wykonania zadania publicznego.
 3. Dotacja nie może przekroczyć 90% kosztów całkowitych zadania. Pozostały wkład może być wkładem finansowym, osobowym lub rzeczowym, przy czym w przypadku wkładu osobowego bądź rzeczowego oferent powinien przedstawić realną kalkulację jego wyliczenia.
 4. Koszty administracyjne (koszty obsługi zadania publicznego) mogą wynosić do 15 % wartości dotacji.
 5. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo negocjowania zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania, zmiany wartości rezultatów lub rezygnacji z jego realizacji.

IV. Termin i warunki realizacji zadania:

 1. Zadanie powinno być zrealizowane w okresie od 1 marca 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. według warunków zawartych w umowie. Wydatki opłacane z dotacji nie mogą być ponoszone przed dniem podpisania umowy.
 2. Zadanie należy realizować z najwyższą starannością, zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantując jego wykonanie w sposób efektywny, oszczędny i terminowy, zgodnie z warunkami określonymi w ofercie oraz umowie.
 3. Zadanie należy realizować z dbałością o równe traktowanie wszystkich uczestników, w tym o zapewnienie dla osób ze szczególnymi potrzebami dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno – komunikacyjnej w stopniu wynikającym z zakresu rzeczowego zadania - zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062). Informacja w tym zakresie powinna znaleźć się w ofercie.
 4. Podmiot wyłoniony w procedurze konkursowej zobowiązany jest do realizacji zadania z uwzględnieniem aktualnych przepisów prawa regulujących sposób postępowania w związku ze stanem epidemii SARS-CoV-2, w tym rekomendacji rządowych oraz zaleceń Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.
 5. W trakcie realizacji zadania mogą być dokonywane przesunięcia w zakresie poszczególnych pozycji kosztów. Zmiany powodujące przekroczenie powyżej 20% danej pozycji wymagają zgody Zarządu Powiatu. Zgody wymaga również utworzenie nowej pozycji w kosztorysie w ramach kwoty dotacji lub zmiana w zakresie osiągniętych rezultatów. Zmiany powyższe wprowadzane są aneksem do umowy.
 6. W trakcie realizacji zadania mogą być dokonywane zmiany w zakresie przyjętych rezultatów zadania publicznego. Zadanie uznaje się za zrealizowane przy osiągnięciu minimum 90% każdego z założonych rezultatów.
 7. Koszty będą uznane za kwalifikowalne tylko wtedy, gdy:

1)    są bezpośrednio związane z realizowanym zadaniem i niezbędne do jego realizacji,
2)    są racjonalnie skalkulowane w oparciu o ceny rynkowe,
3)    zostaną poniesione w czasie realizacji zadania i opłacone w terminach określonych w umowie.
8.    W przypadku możliwości odzyskania podatku VAT jego koszt nie może być składową części finansowej oferty ani po stronie dotacji ani po stronie wkładu własnego oferenta.
9.    Dotacja nie może być wykorzystana na:
1)    dotowanie przedsięwzięć, które są dofinansowane z budżetu powiatu lub jego funduszy celowych na podstawie odrębnych przepisów,
2)    zobowiązania powstałe przed datą zawarcia umowy oraz po dacie zakończenia zadania,
3)    pokrycie kosztów statutowych niezwiązanych bezpośrednio z realizacją danego zadania,
4)    zakup budynków lub lokali, zakup gruntów,
5)    działalność gospodarczą,
6)    udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym,
7)    działalność polityczną i religijną,
8)    pokrycie mandatów karnych,
9)    pokrycie odsetek za zwłokę.
10.    Po przyznaniu dotacji oferenci zobowiązani są do:
1)    podpisania i przestrzegania warunków umowy,
2)    informowania odbiorców zadania o fakcie dofinansowania realizacji zadania ze środków Powiatu Hajnowskiego,
3)    wyodrębnienia ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy.
4)    opisu dokumentów księgowych związanych z realizacją zadania publicznego zgodnie
z wymogami określonymi w art. 21 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z późn. zm.).

V. Termin i warunki składania ofert:

 1. Oferty sporządzone według wzoru określonego rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057) należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: ,,Konkurs ofert – kultura fizyczna i sport" w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 lutego 2022 r. godz. 15.30 na adres: Starostwo Powiatowe w Hajnówce, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka (decyduje data wpływu).
 2. Do oferty należy załączyć następujące dokumenty:

1)    kopie dokumentów potwierdzających status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących, np. kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do podpisania oferty,
2)    w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotu składającego ofertę niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta.
3.    Kopie załączonych dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem.

VI. Termin, tryb i kryteria wyboru ofert:

1.    Oferty będą oceniane w dwóch etapach na podstawie ustalonych kryteriów oceny.

Etap I oceny – zgodność oferty z wymogami formalnymi. Oceny dokonują pracownicy Wydziału Spraw Społecznych. Ocena formalna polega na sprawdzeniu prawidłowości oraz kompletności oferty i jest dokonywana w oparciu o następujące kryteria:

Lp.

Kryterium formalne

Tak/Nie

Możliwość uzupełnienia

1

Czy oferta złożona została w terminie wskazanym w ogłoszeniu o konkursie?

 

Brak możliwości uzupełnienia,

oferta odrzucona

2

Czy oferta złożona została na właściwym formularzu wskazanym w ogłoszeniu o konkursie?

 

Brak możliwości uzupełnienia,

oferta odrzucona

3

Czy oferta podpisana została przez upoważnione do tego osoby?

 

Brak możliwości uzupełnienia,

oferta odrzucona

4

Czy oferta zawiera wszystkie wymagane

załączniki?

 

Brak możliwości uzupełnienia,

oferta odrzucona

5

Czy podmiot składający ofertę jest uprawniony do udziału w konkursie?

 

Brak możliwości uzupełnienia,

oferta odrzucona

Etap II oceny – ocena merytoryczna. Do etapu II dopuszczone zostaną oferty, które spełniają kryteria formalne. Oceny dokona Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu Hajnowskiego.

Lp.

Kryterium merytoryczne

Punktacja

1

Syntetyczny opis zadania

0 – 10

1.1

zgodność zadania z założeniami konkursu

0 - 4

1.2

w jaki sposób realizacja zadania przyczyni się do rozwiązania problemów/zaspokojenia potrzeb grupy docelowej

0 – 3

1.3

opis grupy docelowej i sposobu rekrutacji uczestników

0 – 2

1.4

komplementarność z innymi działaniami podejmowanymi przez organizację lub inne podmioty

0 – 1

2

Plan i harmonogram działań

0 – 10

2.1

atrakcyjność działań

0 – 3

2.2

jakość planu działań w tym: realny harmonogram realizacji, szczegółowość opisu działań

0 – 4

2.3

spójność projektu

0 – 3

3

Opis zakładanych rezultatów

0 - 5

3.1

zgodność założonych rezultatów z celami zadania

0 – 3

3.2

realność osiągnięcia rezultatów i sposób monitoringu

0 – 2

4

Zasoby oferenta przewidziane do realizacji zadania

0 – 5

4.1

opis zasobów przewidzianych do realizacji zadania

0 – 3

4.2

zaangażowanie wolontariuszy

0 – 2

5

Koszt realizacji zadania

0 – 10

5.1

racjonalność i zasadność przedstawionych kosztów w stosunku do założonych działań

0 – 5

5.2

przejrzystość kalkulacji kosztów oraz prawidłowość ich wyliczenia, w tym kalkulacja wkładu niefinansowego

0 – 5

2.    Każdy członek Komisji Konkursowej dokona indywidualnej oceny ofert, przydzielając za każde kryterium oceny odpowiednią ilość punktów.
3.    Ocena końcowa oferty jest średnią arytmetyczną z ocen wystawionych przez poszczególnych członków Komisji Konkursowej.
4.    Do dofinansowania zostaną zaproponowane oferty według kolejności wynikającej z otrzymanej ilości punktów.
5.    Zarząd Powiatu Hajnowskiego dokona ostatecznego wyboru ofert biorąc pod uwagę otrzymaną przez ofertę liczbę punktów oraz wielkość środków przeznaczonych na zadanie.
6.    W przypadku przyznania oferentowi dotacji w kwocie niższej niż wnioskowana oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę.
7.    Decyzja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie podjęta do dnia 28 lutego 2022 r.
8.    Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie podana do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej https://samorzad.gov.pl/web/powiat-hajnowski oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Hajnówce.

VII. Zrealizowane zadania publiczne tego samego rodzaju i wielkość udzielonego dofinansowania w roku bieżącym i poprzednim:

W 2021 roku udzielono datacji na następujące zadania:
1)    Organizacja imprez sportowych dla dzieci i młodzieży z Powiatu Hajnowskiego realizowane przez Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Hajnówce, dotacja 7 000,00 zł
2)    Popularyzacja piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży realizowane przez Klub Sportowy ,,PUSZCZA” Hajnówka, dotacja 12 000,00 zł

VIII. Podmiot, któremu zostanie przyznana dotacja zawiera umowę na realizację zadania, a po jego realizacji zobowiązuje się do złożenia sprawozdania z jego wykonania w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od zakończenia zadania, według wzoru określonego w rozporządzeniu, o którym mowa w punkcie V.

IX. Od decyzji Zarządu Powiatu Hajnowskiego w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwołania.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych należących do Powiatu Hajnowskiego w sferze ochrony zdrowia

I. Rodzaj zadania:

Wspieranie promocji zdrowego trybu życia wśród mieszkańców powiatu.

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 20 000,00 zł.

III. Zasady przyznawania dotacji:

 1. W otwartym konkursie ofert mogą brać udział organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
 2. Przyznanie dotacji nastąpi na zasadzie wsparcia wykonania zadania publicznego lub powierzenia wykonania zadania publicznego.
 3. Dotacja nie może przekroczyć 90% kosztów całkowitych zadania. Pozostały wkład może być wkładem finansowym, osobowym lub rzeczowym, przy czym w przypadku wkładu osobowego bądź rzeczowego oferent powinien przedstawić realną kalkulację jego wyliczenia.
 4. Koszty administracyjne (koszty obsługi zadania publicznego) mogą wynosić do 15 % wartości dotacji.
 5. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo negocjowania zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania, zmiany wartości rezultatów lub rezygnacji z jego realizacji.

IV. Termin i warunki realizacji zadania:

 1. Zadanie powinno być zrealizowane w okresie od 1 marca 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. według warunków zawartych w umowie. Wydatki opłacane z dotacji nie mogą być ponoszone przed dniem podpisania umowy.
 2. Zadanie należy realizować z najwyższą starannością, zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantując jego wykonanie w sposób efektywny, oszczędny i terminowy, zgodnie z warunkami określonymi w ofercie oraz umowie.
 3. Zadanie należy realizować z dbałością o równe traktowanie wszystkich uczestników, w tym o zapewnienie dla osób ze szczególnymi potrzebami dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno – komunikacyjnej w stopniu wynikającym z zakresu rzeczowego zadania - zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062). Informacja w tym zakresie powinna znaleźć się w ofercie.
 4. Podmiot wyłoniony w procedurze konkursowej zobowiązany jest do realizacji zadania z uwzględnieniem aktualnych przepisów prawa regulujących sposób postępowania w związku ze stanem epidemii SARS-CoV-2, w tym rekomendacji rządowych oraz zaleceń Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.
 5. W trakcie realizacji zadania mogą być dokonywane przesunięcia w zakresie poszczególnych pozycji kosztów. Zmiany powodujące przekroczenie powyżej 20% danej pozycji wymagają zgody Zarządu Powiatu. Zgody wymaga również utworzenie nowej pozycji w kosztorysie w ramach kwoty dotacji lub zmiana w zakresie osiągniętych rezultatów. Zmiany powyższe wprowadzane są aneksem do umowy.
 6. W trakcie realizacji zadania mogą być dokonywane zmiany w zakresie przyjętych rezultatów zadania publicznego. Zadanie uznaje się za zrealizowane przy osiągnięciu minimum 90% każdego z założonych rezultatów.
 7. Koszty będą uznane za kwalifikowalne tylko wtedy, gdy:

1)    są bezpośrednio związane z realizowanym zadaniem i niezbędne do jego realizacji,
2)    są racjonalnie skalkulowane w oparciu o ceny rynkowe,
3)    zostaną poniesione w czasie realizacji zadania i opłacone w terminach określonych w umowie.
8.    W przypadku możliwości odzyskania podatku VAT jego koszt nie może być składową części finansowej oferty ani po stronie dotacji ani po stronie wkładu własnego oferenta.
9.    Dotacja nie może być wykorzystana na:

 • dotowanie przedsięwzięć, które są dofinansowane z budżetu powiatu lub jego funduszy celowych na podstawie odrębnych przepisów,
 • zobowiązania powstałe przed datą zawarcia umowy oraz po dacie zakończenia zadania,
 • pokrycie kosztów statutowych niezwiązanych bezpośrednio z realizacją danego zadania,
 • zakup budynków lub lokali, zakup gruntów,
 • działalność gospodarczą,
 • udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym,
 • działalność polityczną i religijną,
 • pokrycie mandatów karnych,
 • pokrycie odsetek za zwłokę.

10.    Po przyznaniu dotacji oferenci zobowiązani są do:

 • podpisania i przestrzegania warunków umowy,
 • informowania odbiorców zadania o fakcie dofinansowania realizacji zadania ze środków Powiatu Hajnowskiego,
 • wyodrębnienia ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy.
 • opisu dokumentów księgowych związanych z realizacją zadania publicznego zgodnie z wymogami określonymi w art. 21 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z późn. zm.).

V. Termin i warunki składania ofert:

 1. Oferty sporządzone według wzoru określonego rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057) należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: ,,Konkurs ofert – ochrona zdrowia" w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 lutego 2022 r. godz. 15.30 na adres: Starostwo Powiatowe w Hajnówce, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka (decyduje data wpływu).
 2. Do oferty należy załączyć następujące dokumenty:

1)    kopie dokumentów potwierdzających status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących, np. kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do podpisania oferty,
2)    w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotu składającego ofertę niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta.
3.    Kopie załączonych dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem.

VI. Termin, tryb i kryteria wyboru ofert:

1.    Oferty będą oceniane w dwóch etapach na podstawie ustalonych kryteriów oceny.

Etap I oceny – zgodność oferty z wymogami formalnymi. Oceny dokonują pracownicy Wydziału Spraw Społecznych. Ocena formalna polega na sprawdzeniu prawidłowości oraz kompletności oferty i jest dokonywana w oparciu o następujące kryteria:

Lp.

Kryterium formalne

Tak/Nie

Możliwość uzupełnienia

1

Czy oferta złożona została w terminie wskazanym w ogłoszeniu o konkursie?

 

Brak możliwości uzupełnienia,

oferta odrzucona

2

Czy oferta złożona została na właściwym formularzu wskazanym w ogłoszeniu o konkursie?

 

Brak możliwości uzupełnienia,

oferta odrzucona

3

Czy oferta podpisana została przez upoważnione do tego osoby?

 

Brak możliwości uzupełnienia,

oferta odrzucona

4

Czy oferta zawiera wszystkie wymagane

załączniki?

 

Brak możliwości uzupełnienia,

oferta odrzucona

5

Czy podmiot składający ofertę jest uprawniony do udziału w konkursie?

 

Brak możliwości uzupełnienia,

oferta odrzucona

Etap II oceny – ocena merytoryczna. Do etapu II dopuszczone zostaną oferty, które spełniają kryteria formalne. Oceny dokona Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu Hajnowskiego.

Lp.

Kryterium merytoryczne

Punktacja

1

Syntetyczny opis zadania

0 – 10

1.1

zgodność zadania z założeniami konkursu

0 - 4

1.2

w jaki sposób realizacja zadania przyczyni się do rozwiązania problemów/zaspokojenia potrzeb grupy docelowej

0 – 3

1.3

opis grupy docelowej i sposobu rekrutacji uczestników

0 – 2

1.4

komplementarność z innymi działaniami podejmowanymi przez organizację lub inne podmioty

0 – 1

2

Plan i harmonogram działań

0 – 10

2.1

atrakcyjność działań

0 – 3

2.2

jakość planu działań w tym: realny harmonogram realizacji, szczegółowość opisu działań

0 – 4

2.3

spójność projektu

0 – 3

3

Opis zakładanych rezultatów

0 - 5

3.1

zgodność założonych rezultatów z celami zadania

0 – 3

3.2

realność osiągnięcia rezultatów i sposób monitoringu

0 – 2

4

Zasoby oferenta przewidziane do realizacji zadania

0 – 5

4.1

opis zasobów przewidzianych do realizacji zadania

0 – 3

4.2

zaangażowanie wolontariuszy

0 – 2

5

Koszt realizacji zadania

0 – 10

5.1

racjonalność i zasadność przedstawionych kosztów w stosunku do założonych działań

0 – 5

5.2

przejrzystość kalkulacji kosztów oraz prawidłowość ich wyliczenia, w tym kalkulacja wkładu niefinansowego

0 – 5

2. Każdy członek Komisji Konkursowej dokona indywidualnej oceny ofert, przydzielając za każde kryterium oceny odpowiednią ilość punktów.
3. Ocena końcowa oferty jest średnią arytmetyczną z ocen wystawionych przez poszczególnych członków Komisji Konkursowej.
4. Do dofinansowania zostaną zaproponowane oferty według kolejności wynikającej z otrzymanej ilości punktów.
5. Zarząd Powiatu Hajnowskiego dokona ostatecznego wyboru ofert biorąc pod uwagę otrzymaną przez ofertę liczbę punktów oraz wielkość środków przeznaczonych na zadanie.
6. W przypadku przyznania oferentowi dotacji w kwocie niższej niż wnioskowana oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę.
7. Decyzja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie podjęta do dnia 28 lutego 2022 r.
8. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie podana do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej https://samorzad.gov.pl/web/powiat-hajnowski oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Hajnówce.

VII. Zrealizowane zadania publiczne tego samego rodzaju i wielkość udzielonego dofinansowania w roku bieżącym i poprzednim:
Nie udzielono dotacji na realizację zadań.

VIII. Podmiot, któremu zostanie przyznana dotacja zawiera umowę na realizację zadania, a po jego realizacji zobowiązuje się do złożenia sprawozdania z jego wykonania w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od zakończenia zadania, według wzoru określonego w rozporządzeniu, o którym mowa w punkcie V.

IX. Od decyzji Zarządu Powiatu Hajnowskiego w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwołania.

Materiały

Oferta realizacji zadania publicznego - nowy druk
oferta druk.docx 0.05MB
Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego - nowy druk
sprawozdanie.doc 0.09MB
Zaktualizowana kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego
kalkulacja.doc 0.07MB
Plan działania
zaktualizowany​_harmonogram​_i​_plan​_działań.doc 0.06MB
{"register":{"columns":[]}}