W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Budżet Powiatu Hajnowskiego na 2023 r. przyjęty!

Suma wydatków na projekty, projekty unijne i inwestycje w 2023 r. to ponad 30 mln zł!

Budżet Powiatu Hajnowskiego przyjęty! 30 mln zł na projekty, projekty unijne i inwestycje w 2023 r.

Rada Powiatu Hajnowskiego przyjęła budżet na 2023 r. Uchwała budżetowa zakłada dochody w wysokości 76,7 mln zł , zaś wydatki – na poziomie 81, 8 mln zł.

W VI, aktualnej kadencji Rady Powiatu Hajnowskiego wzrost po stronie dochodów i wydatków w każdym kolejnym roku budżetowym systematycznie rośnie - to efekt podejmowania kolejnych działań prorozwojowych i związane z tym intensywne pozyskiwanie kolejnych funduszy – krajowych i unijnych. Powiat Hajnowski intensywnie się rozwija zwiększając nakłady na oświatę, pomoc społeczną, infrastrukturę drogową i gospodarkę przestrzenną.

Gospodarka przestrzenna - projekty scaleniowe

Wśród planowanych działań, swoją kontynuację znalazły wieloletnie zadania inwestycyjne w tym pięć projektów scaleniowych – w 2023 r. wydatki na ten cel zamkną się w kwocie ponad 10,4 mln zł (za sprawą nowego projektu scaleniowego – Nowiny Usnarszczyzna, powiat hajnowski realizuje 5 projektów scalneiowych na łączną kwotę 68, 3 mln zł!) ! W 2023 na trzech obiektach tj. „Tarnopol”, „Kotłówka”, „Koweła” i „Eliaszuki” zaplanowano realizację/kontynuację prac poscaleniowych tj. opracowanie dokumentacji technicznej i urządzenia dróg transportu rolnego poprzez modernizację  obecnej nawierzchni oraz modernizację  i  budowę  elementów  infrastruktury  drogowej, zaś w przypadku projektu scaleniowego na obiekcie „Dubicze – Istok” kontynuowane będą prace scaleniowe.

Nowe inwestycje drogowe!

Kolejne 11,3 mln zł to wartość inwestycji drogowych – w 2023 r. zaplanowano m.in. realizację rozbudowy i przebudowy ul.Górnej w Hajnówce – zakończenie prac w ramach I etapu oraz rozpoczęcie etapu II. Całkowita wartość obu inwestycji to 16,9 mln zł , środki na ten cel powiat pozyskał z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i Rządowego Funduszu Polski Ład.

Pomoc społeczna i oświata

Swoją kontynuację będą miały projekty z zakresu pomocy społecznej i oświaty: w 2023 r.  realizowana będzie modernizacja budynku z lat 60-tych I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Skłodowskiej-Curie w Hajnówce oraz jego otoczenia mieszkańcy (całkowita wartość inwestycji to 7,7 mln zł, samorząd powiatu pozyskał 5 mln zł z Polskiego Ładu),  maturzyści będą mogli ubiegać się o dofinansowanie na kursy,  osoby z orzeczeniem niepełnosprawności będą miały możliwość uzyskania wsparcia finansowego w konkretnych obszarach, zaś osoby pozostające bez zatrudnienia -  skorzystać z katalogu dostępnych form wspracia (w ramach aktywizacji zawodowej PUP oferuje m.in. pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej, dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej, świadczenia pieniężne, bon zatrudnieniowy).

Kontynuowany będzie również „Program wyrównywania różnic między regionami III" - tym samym samorządy, zarządcy wielorodzinnych budynków mieszkalnych i organizacje pozarządowe po raz kolejny mogą ubiegać się o dofinansowanie wniosków w zakresie poprawy dostępności.

W 2023 r. uwzględniono kontynuację funkcjonujących funduszy stypendialnych i tym samym -  wspieranie zdolnej młodzieży i studentów pielęgniarstwa. Z kolei Zespół Szkół Zawodowych w Hajnówce w wyniku realizacji projektu „Kompleksowy Program Rozwoju Szkoły – cz. II” będzie kontynuował  przedsięwzięcia na rzecz rozwoju szkolnictwa zawodowego tj. kursy, dodatkowe zajęcia, ponadto wyposaży swoje pracownie techniczne. W 2023 r. stawiamy na innowacyjność i unowocześniamy ofertę dydaktyczną hajnowskich szkół średnich! Za sprawą realizacji projektu z funduszy norweskich "Hajnówka OdNowa - Zielona Transformacja" w II Liceum Ogólnokształcącym z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce uczniowie będą się uczyć robotyki, grafiki i programowania, w technikum zaś montażu urządzeń OZE.

Innowacyjność w wielu obszarach

W 2023 r. rozpocznie się także przebudowa budynku Komendy Powiatowej Straży Pożarnej – na ten cel wyodrębniono 760 tys. zł 2023 r. to również czas kolejnych innowacyjnych przedsięwzięć. Powiat kontynuuje współpracę z niemieckim partnerem – z fundacją "100 prozent erneuerbar Stiftung"  samorząd realizuje kolejny projekt, wspierający rozwój zielonej energii w regionie, a horyzontalnie - jego energetyczną transformację jako powiatu niezależnego energetycznie. W ramach tego zostanie opracowana innowacyjna koncepcja dla miasta Hajnówka i regionu dot. produkcji zielonej energii elektrycznej i energii cieplnej. Projekt jest finansowany z Europejskiej Inicjatywy Ochrony Klimatu z Ministerstwa Ochrony Środowiska Niemiec. To niejedyna inicjatywa samorządu powiatu w temacie rozwoju OZE w ostatnich latach – przypomnijmy, że od 2019 r. w wyniku polsko – niemieckiej współpracy w Hajnówce funkcjonuje Centrum Energii Odnawialnej, dziś będące jednocześnie konsultacji programu „Czyste Powietrze”. Mieszkańcy, przedsiębiorcy i samorządy mogą się zgłosić po bezpłatną pomoc w zakresie doradztwa i wykonania audytu energetycznego. Ponadto Powiat Hajnowski jako jedyny w Polsce posiada "Plan Energetyczny" kreślący szczegółową analizę zasobów i perspektyw energetycznych w dziedzinie niekonwencjonalnych źródeł energii.

W celu unowocześnienia jakości świadczonych usług, w 2023 r. w Starostwie Powiatowym zaplanowano:

  • modernizację sieci komputerowej - w ramach tego zadania zostanie doposażona serwerownia i rozbudowana wewnętrzna sieć LAN,
  • zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa poprzez zakup specjalistycznych urządzeń (chodzi o zabezpieczenie brzegowe sieci),
  • diagnozę cyberbezpieczeństwa,

a wszystko to w ramach projektu Cyfrowy Powiat, w ramach którego samorząd pozyskał 125 973,00 zł. Kontynuowane będą prace związane z cyfryzacją zasobów geodezyjnych, na rok 2023 zaplanowano także wdrożenie nowego systemu zarządzania dokumentacją (EZD).

Podsumowując, suma wydatków na projekty, projekty unijne i inwestycje w 2023 r. to ponad 30 mln zł!

Budżet Powiatu Hajnowskiego został skonstruowany w oparciu o dochody własne, subwencje, dotacje i planowane, pozyskane środki zewnętrzne – krajowe m.in. z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i Polskiego Ładu oraz w oparciu o środki unijne – m.in. z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Pomimo ograniczonych możliwości finansowych, wynikających z funkcjonowania prawnych i podatkowych rozwiązań, w imieniu społeczności lokalnej konsekwentnie dążymy do rozwoju naszego powiatu, starając się pozyskać jak najwięcej funduszy zewnętrznych. Perspektywa finansowa dla Województwa Podlaskiego na lata 2014 -2022 dobiega końca, a wraz z nią kolejne projekty. Stoimy na przededniu nowej perspektywy finansowej dla naszego województwa, wiemy, że Komisja Europejska przyjęła projekt Programu „Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027”. Fundusze unijne i kolejne projekty, które realizował samorząd powiatu z ich udziałem były kołem napędowym dla rozwoju regionu i miejmy nadzieję, że wraz z nową perspektywą otworzą się nowe możliwości inwestycyjne.

Niezmiennie trudnym tematem nadal pozostaje kwestia finansowania oświaty i związane z nią kwoty subwencji z budżetu centralnego, odbiegające od realnych potrzeb w tej materii. Ta problematyka nagłaśniana jest przez samorządowców od kilkunastu lat - za pośrednictwem i w ramach współpracy na forum organizacji takich jak Związek Powiatów Polskich konsekwentnie podnosimy ten temat. Pomimo trudnej, po pandemicznej rzeczywistości, globalnego kryzysu energetycznego i inflacji trawiącej gospodarkę, wierzę, że uda nam się zrealizować zamierzone przedsięwzięcia. Samorząd to nie tylko granice geograficzne i statystyczne dane – to przede wszystkim ludzie, tworzący wspólnotę lokalną, a troska o jej byt to credo każdego samorządowca – mówi Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko.

Katarzyna Miszczuk

{"register":{"columns":[]}}