W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Budżet Powiatu Hajnowskiego na 2022 r. przyjęty

17.12.2021

Suma wydatków na projekty i inwestycje w 2022 r. to ponad 56,7 mln zł!

Budżet na 2022 r. przyjęty! Suma wydatków na projekty i inwestycje to ponad 56,7 mln zł.

Rada Powiatu Hajnowskiego przyjęła budżet na 2022 r. Uchwała budżetowa zakłada dochody w wysokości 72 351 646 zł, zaś wydatki – na poziomie 76 278 104 zł. W stosunku do ubiegłego roku dochody wzrosły o 8,3 mln zł, zaś różnica między wydatkami to ponad 11 mln zł.  Wzrost po stronie dochodów i wydatków to efekt podejmowania kolejnych działań prorozwojowych i związane z tym intensywne pozyskiwanie kolejnych funduszy – krajowych i unijnych. Powiat Hajnowski intensywnie się rozwija zwiększając nakłady na oświatę, pomoc społeczną, infrastrukturę drogową i gospodarkę przestrzenną.

Wśród planowanych działań, swoją kontynuację znalazły wieloletnie zadania inwestycyjne w tym cztery projekty scaleniowe – w 2022 r. wydatki na ten cel zamkną się w kwocie ponad 39,4 mln zł (w sumie na cztery inwestycje Powiat Hajnowski pozyskał ponad 51,6 mln zł)! W 2022 na trzech obiektach tj. „Tarnopol”, „Kotłówka” i „Eliaszuki” zaplanowano realizację/kontynuację prac poscaleniowych tj. urządzenia dróg transportu rolnego poprzez modernizację  obecnej nawierzchni oraz modernizację  i  budowę  elementów  infrastruktury  drogowej, zaś w przypadku projektu scaleniowego na obiekcie „Dubicze – Istok” kontynuowane będą prace scaleniowe.

Kolejne 7,3 mln zł to wartość inwestycji drogowych – w 2022 r. zaplanowano zakończenie dwóch dużych przedsięwzięć jakimi są przebudowa odcinków dróg powiatowych 1623B i 2329B ul. Targowej i Poddolnej w Hajnówce oraz remont drogi powiatowej nr 1779B na odcinku drogi krajowej nr 66 do ul. Topolowej w Czeremsze – na obie inwestycje samorząd powiatu pozyskał środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Swoją kontynuację będą miały projekty z zakresu pomocy społecznej i oświaty: w 2022 r. mieszkańcy będą mogli ubiegać się o dofinansowanie na studia podyplomowe i kursy, osoby długotrwale bezrobotne, zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym skorzystają z oferty Centrum Integracji Społecznej, natomiast osoby z orzeczeniem niepełnosprawności – będą miały możliwość uzyskania wsparcia finansowego w konkretnych obszarach. W 2021 r. kontynuowany będzie również „Program wyrównywania różnic między regionami III" - tym samym samorządy, zarządcy wielorodzinnych budynków mieszkalnych i organizacje pozarządowe po raz kolejny mogą ubiegać się o dofinansowanie wniosków w zakresie poprawy dostępności.

W 2022 r. uwzględniono kontynuację funkcjonujących funduszy stypendialnych i tym samym -  wspieranie zdolnej młodzieży i studentów pielęgniarstwa. Z kolei Zespół Szkół Zawodowych w Hajnówce w wyniku realizacji projektu „Kompleksowy Program Rozwoju Szkoły – II” zrealizuje szereg przedsięwzięć na rzecz rozwoju szkolnictwa zawodowego tj. kursy, płatne staże, dodatkowe zajęcia, ponadto wyposaży swoje pracownie techniczne.

Ze względu na obecną, trudną sytuację przygraniczną i pandemiczną, niezwykle ważnym aspektem są projekty wzmacniające markę turystyczną regionu Puszczy Białowieskiej. W ramach  transgranicznego projektu „Transgraniczne dziedzictwo Puszczy Białowieskiej” w 2022r. zaplanowaliśmy odnowienie tras Nordic Walking ok. 100km i zielonego szlaku rowerowego liczącego 42km. Z kolei w ramach projektu „Przyrodnicza skarbnica ponad granicami” - w roli partnera, w porozumieniu z Białowieskim Parkiem Narodowym, II LO z DNJB w Hajnówce oraz partnerami z Pińska (Republika Białoruś), kontynuowane będą działania związane z podniesieniem świadomości potrzeby ochrony i zachowania cennych zagrożonych gatunków roślin występujących na terenie Puszczy Białowieskiej i na Polesiu.

2022 r. to czas kolejnych innowacyjnych przedsięwzięć. Powiat kontynuuje współpracę z niemieckim partnerem – z fundacją "100 prozent erneuerbar Stiftung" przystępuje do realizacji kolejnego projektu, wspierającego rozwój zielonej energii w regionie – a horyzontalnie: jego energetyczną transformację jako powiatu niezależnego energetycznie. W ramach tego zostanie opracowana innowacyjna koncepcja dla miasta Hajnówka i regionu dot. produkcji zielonej energii elektrycznej i energii cieplnej. Projekt będzie finansowany z Europejskiej Inicjatywy Ochrony Klimatu z Ministerstwa Ochrony Środowiska Niemiec. To niejedyna inicjatywa samorządu powiatu w temacie rozwoju OZE w ostatnich latach – przypomnijmy, że od 2019 r. w wyniku polsko – niemieckiej współpracy w Hajnówce funkcjonuje Centrum Energii Odnawialnej, dziś będące jednocześnie konsultacji programu „Czyste Powietrze”. Mieszkańcy, przedsiębiorcy i samorządy mogą się zgłosić po bezpłatną pomoc w zakresie doradztwa i wykonania audytu energetycznego. Ponadto Powiat Hajnowski jako jedyny w Polsce posiada "Plan Energetyczny" kreślący szczegółową analizę zasobów i perspektyw energetycznych w dziedzinie niekonwencjonalnych źródeł energii.

Podsumowując, suma wydatków na projekty i inwestycje w 2022 r. to ponad 56,7 mln zł.

Budżet Powiatu Hajnowskiego został skonstruowany w oparciu o dochody własne, subwencje, dotacje i planowane, pozyskane środki zewnętrzne – krajowe m.in. z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i Polskiego Ładu, w ramach którego otrzymaliśmy 5 mln zł na modernizację budynku I LO w Hajnówce, oraz w oparciu o środki unijne – m.in. z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Pomimo ograniczonych możliwości finansowych, wynikających z funkcjonowania prawnych i podatkowych rozwiązań, w imieniu społeczności lokalnej konsekwentnie dążymy do rozwoju naszego powiatu, starając się pozyskać jak najwięcej funduszy zewnętrznych. Trudnym tematem nadal pozostaje kwestia finansowania oświaty i związane z nią kwoty subwencji z budżetu centralnego, odbiegające od realnych potrzeb w tej materii. Ta problematyka nagłaśniana jest przez samorządowców od kilkunastu lat - za pośrednictwem i w ramach współpracy na forum organizacji takich jak Związek Powiatów Polskich konsekwentnie podnosimy ten temat. Pomimo trudnych okoliczności i trwającej pandemii, trawiącej gospodarkę, wierzę, że uda nam się zrealizować zamierzone przedsięwzięcia – a nawet więcej. O wszystkich działaniach będziemy systematycznie informować. Samorząd to nie tylko granice geograficzne i statystyczne dane – to przede wszystkim ludzie, tworzący wspólnotę lokalną, a troska o jej byt to credo każdego samorządowca – mówi Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko.

Katarzyna Miszczuk

 

{"register":{"columns":[]}}