W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

2023 rok

Herb Powiatu Hajnowskiego
Obwieszczenie - Zarząd Powiatu Hajnowskiego na podstawie art. 35 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami

Obwieszczenie

Zarząd Powiatu Hajnowskiego na podstawie art. 35 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344) podaje do publicznej wiadomości wykaz działek przeznaczonych do zbycia.

WYKAZ

1.      

L.p

1

2.      

Numer działki

361/5

3.      

Powierzchnia (ha)

0,0199

4.      

Obręb

0008 Pogreby

5.      

Gmina

Kleszczele

6.      

Nr KW

BI2P/00040918/9

7.      

Opis nieruchom

Nieruchomość gruntowa stanowiąca własność Powiatu Hajnowskiego, zabudowana częścią budynku mieszkalnego należącego do osoby fizycznej.

8.      

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

Brak Miejscowego Panu Zagospodarowania Przestrzennego.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kleszczele.: "tereny istniejące i do uzupełnienia różnych form zabudowy mieszkaniowej z możliwością modernizacji i przebudowy oraz lokalizacji usług."

9.      

Cena zbycia netto (zł)

5 136,00

10.   

Tryb i forma zbycia

Bezprzetargowo na poprawę warunków zagospodarowania sąsiedniej działki prywatnej, zabudowanej.

Wykaz będzie wywieszony na tablicy ogłoszeń przez 21 dni w siedzibie Starostwa Powiatowego w Hajnówce oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Hajnówce.

Osobom, którym przysługuje roszczenie o nabycie przedmiotowej nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów oraz osobom lub spadkobiercom osób będących poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wskazanej wyżej nieruchomości, jeżeli złożą wniosek o jej nabycie w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

 

Starosta Hajnowski

Andrzej Skiepko

Obwieszczenie z dnia 24.03.2023 - wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przekazuje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Hajnówka, dn. 24.03.2023 r.

GK.6840.7.2022

Obwieszczenie

Starosta Hajnowski na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 poz. 344 tj.), oraz Zarządzenia Nr 36/2023 z dnia  20 marca 2023 roku Wojewody Podlaskiego w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przekazuje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia:

WYKAZ

L.p

Nr geodezyjny

Nr KW

Pow. w ha

Przeznaczenie w planie

Opis nieruchomości

Cena nieruchomości

Rodzaj zbycia

1

2154

BI2P/00019616/6

0,0889

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (wg. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Narewka, zatwierdzonym Uchwałą Nr VII/66/99 Rady Gminy Narewka z dnia 31 sierpnia 1999 r. z późn. zm., działka 2154, położona w obrębie Eliaszuki znajduje się w ramach obszaru określonego jako tereny zabudowy głównie zagrodowej, z miejscami pracy).

Działka położona jest w obrębie Eliaszuki gmina Narewka

21.212,00 zł

Zbycie w trybie bezprzetargowym

Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobom, które spełniają warunki określone w art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami ( cytowana na wstępie) i  w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na jej nabycie za cenę podaną wyżej.

Decyzja GK.6621.11.30.2022 z dnia 30.01.2023 r. - uznanie za mienie gminne nieruchomości położone w obrębie Rzepiska

Hajnówka dnia 30 stycznia 2023 roku

GK.6621.11.30.2022

Decyzja

Na podstawie art. 1 ust.2 i art. 8 ust.1 i ust. 6 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych ( tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku poz. 140 ) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego - (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku poz. 2000 ) – po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Hajnówka

postanawiam

 1. Uznać za mienie gminne nieruchomości położone w obrębie Rzepiska, gmina Hajnówka, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki numer: 156 o powierzchni 0,0695 ha,
  163/1 o powierzchni 0,2501 ha, 164/2 o powierzchni 0,2322 ha, 165/1 o powierzchni 0,9311 ha,
  165/2 o powierzchni 0,6356 ha, 165/3 o powierzchni 0,0929 ha, 167/3 o powierzchni 0,5368 ha,
  169/1 o powierzchni 0,5355 ha, 170 o powierzchni 0,0806 ha, 172/1 o powierzchni 0,0822 ha,
  172/2 o powierzchni 0,0446 ha, 176/1 o powierzchni 0,0387 ha, 178/1 o powierzchni 0,0506 ha,
  180/3 o powierzchni 0,4407 ha.
 2. Odmówić uznania za mienie gminne nieruchomości położone w obrębie Rzepiska, gmina Hajnówka, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki numer: 97/6 o powierzchni 0,0917 ha,
  172/3 o powierzchni 0,1255 ha, 177/1 o powierzchni 0,0665 ha, 182/1 o powierzchni 0,1675 ha,
  220 o powierzchni 0,0505 ha.

Uzasadnienie

Wójt Gminy Hajnówka wnioskiem z dnia 7 grudnia 2022 roku zwrócił się do Starosty Hajnowskiego na podstawie art.8 ust.1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U. z 2022 roku poz. 140), o wydanie decyzji o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków obrębu Rzepiska, gmina Hajnówka jako działki ewidencyjne numer 97/6, 156, 163/1, 164/2, 165/1, 165/2, 165/3, 167/3, 169/1, 170, 172/1, 172/2, 172/3, 176/1, 177/1, 178/1, 180/3, 182/1, 220 stanowiące drogi.

Do wniosku Wójt Gminy Hajnówka załączył zeznania dwóch świadków, którzy oświadczyli, że przed dniem 5 lipca 1963 roku tj. przed dniem wejścia w życie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych działki oznaczone numerami: 97/6, 156, 163/1, 164/2, 165/1, 165/2, 165/3, 167/3, 169/1, 170, 172/1, 172/2, 172/3, 176/1, 177/1, 178/1, 180/3, 182/1, 220, położone w obrębie Rzepiska, gmina Hajnówka użytkowane były przez mieszkańców wsi Rzepiska.

Art.8 ust.1 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych zobowiązuje starostę do ustalenia, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową bądź mienie gromadzkie. Przepis ten ma charakter deklaratoryjny i poświadcza stan prawny ustalony na dzień wejścia w życie ustawy, to jest na dzień 5 lipca 1963 roku. Dla ustalenia czy dana nieruchomość była w dniu 5 lipca 1963 roku mieniem gromadzkim, istotny jest jej stan prawny w okresie poprzedzającym tę datę, a w szczególności to, czy nieruchomość taka należała do dawnych, czyli istniejących w okresie od 1933 do 1954 roku gromad jako jednostek samorządu terytorialnego mających osobowość prawną i będących podmiotami praw i obowiązków oraz ustalenie, czy przed dniem wejścia w życie ustawy była faktycznie użytkowana wspólnie przez mieszkańców wsi.

Do dnia wejścia w życie ustawy z dnia 25 września 1954 roku o reformie podziału administracyjnego wsi i powołaniu gromadzkich rad narodowych (Dz. U. Nr 43 poz. 191) gromady stanowiły odrębne podmioty praw majątkowych, a przedmiot własności gromad określony był jako majątek gromadzki lub dobro gromady.

Po reformie w 1954 roku gromady pozostały, ale były już tylko jednostkami podziału administracyjnego. Brak wyraźnych przepisów w zakresie przejęcia dobra dotychczasowych gromad spowodowany był faktem, iż gromady nowopowstałe utraciły osobowość prawną. Nie mogły zatem legitymować się posiadaniem majątku i swobodnie nim dysponować. Kwestia ta została jednoznacznie uregulowana przepisem art.98 ust.2 ustawy z dnia 25 stycznia 1958 roku o radach narodowych(Dz.U. Nr 26 z 1975 roku poz. 139),na podstawie którego dotychczasowe mienie gromadzkie stało się mieniem gminnym.

Tut. urząd po zbadaniu zebranego materiału dowodowego i przeanalizowaniu dokumentacji geodezyjnej z obrębu Rzepiska, gmina Hajnówka (mapy sporządzone po scaleniu w 1949 roku ) stwierdził, że działki oznaczone aktualnie numerami ewidencyjnymi: 156, 163/1, 164/2, 165/1, 165/2, 165/3, 167/3, 169/1, 170, 172/1, 172/2, 176/1, 178/1, 180/3 były drogami.

Działki oznaczone numerami ewidencyjnymi: 97/6, 220 powstały po wejściu w życie ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, zaś działki nr 172/3, 177/1, 182/1 istniały na mapie z 1949 roku w innym stanie prawnym.

Biorąc pod uwagę powyższe, organ prowadzący postępowanie uznał, iż działki nr: 156, 163/1, 164/2, 165/1, 165/2, 165/3, 167/3, 169/1, 170, 172/1, 172/2, 176/1, 178/1, 180/3 spełniają wymogi ustawowe do uznania ich za mienie gromadzkie. Przed 1963 rokiem przedmiotowe działki faktycznie były wykorzystywane jako grunt użyteczności publicznej. Podmiotem, który korzystał z prawa do użytkowania przedmiotowych działek nie była wyłącznie określona grupa osób do tego uprawnionych, ale ogół mieszkańców wsi.

Działek oznaczonych numerami: 97/6, 172/3, 177/1, 182/1, 220 nie można uznać za mienie gromadzkie na podstawie przepisów ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych z przyczyn
w/w wymienionych.

Pismem z dnia 22 grudnia 2022 roku tut. urząd poinformował Urząd Gminy Hajnówka oraz sołtysa wsi Borek o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów.

Biorąc pod uwagę powyższe, postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie

Od decyzji niniejszej służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Podlaskiego za pośrednictwem Starosty Hajnowskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Decyzja niniejsza podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty
w sołectwie Rzepiska oraz poprzez wywieszenie na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Hajnówka oraz w Starostwie Powiatowym w Hajnówce, a także zamieszcza się ją w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Hajnówka i Powiatu Hajnowskiego oraz w prasie lokalnej.

Otrzymują:

 1. Wójt Gminy Hajnówka
 2. Sołtys wsi Rzepiska
 3. Urząd Gminy Hajnówka celem wywieszenia na okres 14 dni
 4. Starostwo Powiatowe w Hajnówce celem wywieszenia na okres 14 dni
 5. Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Hajnowskiego
 6. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Hajnówka
 7. Prasa lokalna – Gazeta Hajnowska
 8. Ewidencja gruntów i budynków w Starostwie Powiatowym w Hajnówce
 9. a/a

A.S.

Decyzja GK.6852.3.2022 z dnia 31 stycznia 2023 r. - Starosta Hajnowski ogranicza sposób korzystania z nieruchomości gruntowej oznaczonej numerami działek

Hajnówka, dnia 31.01.2023 r.

GK.6852.3.2022

Decyzja

Na podstawie art. 124 a, art. 124  w związku z art. 6 ust. 2 oraz art. 113 ust. 7  ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) oraz art. 49, art. 104 i art.107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 18.08.2022 r. inwestora: PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, ul. Grabarska 21 A, 20-340 Lublin w imieniu którego działa pełnomocnik  Mirosław Sajewicz - ELSAM, ul. Żytnia 11, 17-100 Bielsk Podlaski

Starosta Hajnowski

1.Ogranicza sposób korzystania z nieruchomości gruntowej oznaczonej numerami działek:

-  1196 o pow. 0,4400 ha, 1197 o pow. 1,1900 ha, 1268/1 o pow. 0,0700 ha położonej w obrębie Suchowolce  gmina Kleszczele,

- 303 o pow. 0,9979 ha, 312 o pow. 0,3655 ha, 327 o pow. 0,7211 ha, 362 o pow. 0,3957 ha, 2155/2 o pow. 0,6613 ha położonej w obrębie Kleszczele gmina Kleszczele, dla których jest nieuregulowany stan prawny, poprzez zezwolenie PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, ul. Grabarska 21 A, 20-340 Lublin, na założenie i przeprowadzenie na w/w nieruchomościach urządzeń w postaci budowy podziemnej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15 kV i podziemnej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV, oraz kontenerowej stacji transformatorowej zgodnie z załączonym projektem zagospodarowania.

2  . Ustala powierzchnię niezbędną do prac związanych z planowaną inwestycją na 7638 m2 .

 1. Wykonanie inwestycji ustala się na lata 01.01.2024 r. – 31.12.2028 r.
 2. Wnioskodawca jest zobowiązany poinformować Skarb Państwa w imieniu którego działa Starosta Hajnowski, o planowanym terminie rozpoczęcia prac z 14 dniowym wyprzedzeniem.
 3. Zobowiązuje PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, ul. Grabarska 21 A, 20-340 Lublin do przywrócenia nieruchomości do stanu poprzedniego, niezwłocznie po wykonaniu prac wymienionych w punkcie 1.
 4. Ostateczna decyzja o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości stanowi podstawę do dokonania wpisu w księdze wieczystej.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 18.08.2022 r., powołując się na art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie w imieniu którego działa Mirosław Sajewicz – Elsam, ul. Żytnia 11, 17-100 Bielsk Podlaski, wystąpiło do tut. urzędu o uzyskanie zezwolenia na przeprowadzenie prac dotyczących  budowy podziemnej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15 kV i podziemnej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV, oraz kontenerowej stacji transformatorowej na działkach położonych w obrębie Suchowolce gmina Kleszczele oraz miasto Kleszczele w związku z faktem, iż działki posiadają nieuregulowany stan prawny.

 Do wniosku dołączono: pełnomocnictwo, załączniki graficzne z naniesionym przebiegiem budowy podziemnej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15 kV w obrębie Kleszczele gmina Kleszczele, budowy podziemnej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15 kV i linii niskiego napięcia 0,4 kV, oraz kontenerowej stacji transformatorowej w Suchowolcach, kserokopię decyzji Burmistrza Kleszczele znak RGK.6733.2.2019.JW z dnia 21 listopada 2019 r.,  kserokopię pisma  Burmistrza Kleszczele znak RGK,6853.14.2.2020.AM z dnia 19.11.2020 r. o wyrażeniu zgody na dysponowanie nieruchomościami, na cele budowlane i zgodę na budowę podziemnej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15 kV, kontenerowej stacji transformatorowej oraz podziemnej linii niskiego napięcia w pasie drogowym na działkach oznaczonych między innymi numerami:1196, 1197, 1268/1  położonych  w obrębie Suchowolce gmina Kleszczele, oraz 303, 312, 327, 362, 2155/2 położonych w obrębie Kleszczele gmina Kleszczele, wypis  z rejestru gruntów.

W operacie ewidencji gruntów i budynków przedmiotowe nieruchomości figurują jako władnie samoistne Urzędu Gminy Kleszczele. Do opisanego stanu faktycznego ma zastosowanie art. 113 ust. 6  ustawy o gospodarce nieruchomościami, który stanowi, iż przez nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym rozumie się nieruchomość, dla której ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić osób, którym przysługują do niej prawa rzeczowe.

W trakcie prowadzonego postępowania Starosta Hajnowski, wykonujący zadanie              z zakresu administracji rządowej, zgodnie z art. 114 ust. 3 i 4  ustawy o gospodarce nieruchomościami podał do publicznej wiadomości, na okres dwóch miesięcy, ogłoszenie            o zamiarze wszczęcia postępowania w przedmiocie udostępnienia nieruchomości, poprzez zamieszczenie ogłoszenia w prasie o zasięgu ogólnopolskim. Ponadto ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Hajnówce i w Urzędzie Miejskim                         w Kleszczelach oraz umieszczono na stronie internetowej Starostwa.

Z uwagi na fakt, iż w dwumiesięcznym terminie nie zgłosiły się osoby, którym przysługuje prawo rzeczowe  do nieruchomości wskazanych w sentencji decyzji, zgodnie z art. 114 ust. 4 w/w ustawy  w dniu 04.01.2023 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w przedmiocie udostępnienia wnioskowanej nieruchomości. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Hajnówce, w Urzędzie Miejskim w Kleszczelach oraz na stronie internetowej Starostwa. Ponadto w zawiadomieniu pouczono, zgodnie z art. 10 kodeksu postępowania administracyjnego, o możliwości zapoznania się zebranym materiałem dowodowym.

Zgodnie z art. 124b ustawy o gospodarce nieruchomościami, starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, może ograniczyć, w drodze decyzji, sposób korzystania z nieruchomości przez udzielenie zezwolenia na zakładanie i przeprowadzenie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie wyraża na to zgody. Ograniczenie to następuje zgodnie z planem miejscowym, a w przypadku braku planu, zgodnie z decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. W myśl art. 124 a ustawy o gospodarce nieruchomościami przepisy art. 124 stosuje się odpowiednio do nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym. Po zakończeniu prac, zgodnie z punktem 6 niniejszej decyzji, inwestor jest zobowiązany, niezwłocznie przywrócić nieruchomość do stanu poprzedniego.

Wobec powyższych faktów i przepisów prawa, Starosta Hajnowski orzekł jak w sentencji decyzji.

Pouczenie:

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie.

Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji, do Wojewody Podlaskiego w Białymstoku za pośrednictwem Starosty Hajnowskiego.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Otrzymują:

 1. Elsam – Mirosław Sajewicz, ul. Żytnia 11,17-100 Bielsk Podlaski
 2. Urząd Miejski w Kleszczelach, ul. 1 Maja 4, 17-250 Kleszczele
 3. Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Hajnówce
 4. a/a

Sp.E.M.

Niniejsza decyzja nie podlega opłacie skarbowej –

 art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. h ustawy z dnia

16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022r.

 poz.2142 ze zmianami)

Informacja Starosty Hajnowskiego z dnia 23.01.2023 r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków gminy Dubicze Cerkiewne

§1. Zgodnie z art. 24a ust. 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 z poźn. zm.) Starosta Hajnowski informuje, że dane zawarte w projekcie operatu opisowo-kartograficznego objęte modernizacją ewidencji gruntów i budynków, przeprowadzoną na obszarze jednostki ewidencyjnej 200505_2 DUBICZE CERKIEWNE w obrębach: Czechy Orlańskie, Długi Bród, Górny Gród, Grabowiec, Jagodniki, Jelonka, Koryciski, Klakowo, Kraśkowszczyzna, Krugłe, Pasieczniki Małe, Piaski, Rutka, Siemiwołoki, Stary Kornin, Starzyna, Tofiłowce, Werstok, Wiluki, Witowo, Wojnówka, Wygon, wyłożonym do wglądu zainteresowanych osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych w siedzibie Starostwa Powiatowego w Hajnówce w okresie od 05 grudnia 2022 roku do 23 grudnia 2022 roku, stały się z dniem 18 stycznia 2023 roku danymi ewidencji gruntów i budynków i podlegają ujawnieniu w bazie danych ewidencji gruntów i budynków.

§2. Zgodnie z art. 24a ust. 9 w/w ustawy każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w operacie ewidencji gruntów i budynków, ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym, może w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego niniejszej informacji, zgłaszać zarzuty do tych danych.

§3. O uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzutów starosta rozstrzyga w drodze decyzji.

§4. Dane ujawnione w operacie opisowo - kartograficznym, co do których zostaną zgłoszone zarzuty, nie są wiążące do czasu ostatecznego zakończenia postępowania.

§5. Zarzuty zgłoszone po terminie określonym w punkcie 2 niniejszego ogłoszenia traktuje się jak wnioski o zmianę danych objętych ewidencją gruntów i budynków.

Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko

Decyzja GK.6621.11.29.2022 z dnia 03 stycznia 2023 - uznanie za mienie gminne nieruchomości położone w obrębie Nowoberezowo

Hajnówka dnia 3 stycznia 2023 roku

GK.6621.11.29.2022                                                  

Decyzja

Na podstawie art. 1 ust.2 i art. 8 ust.1 i ust. 6 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku poz. 140 ) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego - (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku poz. 2000 ) – po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Hajnówka

postanawiam

 1. Uznać za mienie gminne nieruchomości położone w obrębie Nowoberezowo, gmina Hajnówka, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki numer: 55 o powierzchni 0,1172 ha,
  77 o powierzchni 0,1302 ha, 105 o powierzchni 0,4293 ha, 120/1 o powierzchni 0,0603 ha,
  135 o powierzchni 0,4438 ha, 158 o powierzchni 0,1363 ha, 229/1 o powierzchni 0,5645 ha,
  252 o powierzchni 1,8342 ha, 274 o powierzchni 0,3242 ha, 319/1 o powierzchni 0,2771 ha,
  340 o powierzchni 0,1989 ha, 343 o powierzchni 0,1667 ha, 345 o powierzchni 0,1233 ha,
  425 o powierzchni 0,0195 ha, 434/1 o powierzchni 0,0422 ha, 500 o powierzchni 0,4757 ha,
  510 o powierzchni 0,0130 ha, 521 o powierzchni 0,1874 ha, 523 o powierzchni 0,0762 ha.
 2. Odmówić uznania za mienie gminne nieruchomości położone w obrębie Nowoberezowo, gmina Hajnówka, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki numer: 18/1 o powierzchni 0,9200 ha,
  318 o powierzchni 0,8745 ha, 321/2 o powierzchni 0,0384 ha.

Uzasadnienie

Wójt Gminy Hajnówka wnioskiem z dnia 16 listopada 2022 roku zwrócił się do Starosty Hajnowskiego na podstawie art.8 ust.1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U. z 2022 roku poz. 140), o wydanie decyzji o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków obrębu Nowoberezowo, gmina Hajnówka jako działki ewidencyjne numer 18/1, 55, 77, 105, 120/1, 135, 158, 229/1, 252, 274, 318, 319/1, 321/2, 340, 343, 345, 425, 434/1, 500, 510, 521, 523 stanowiące drogi.

Do wniosku Wójt Gminy Hajnówka załączył zeznania dwóch świadków, którzy oświadczyli, że przed dniem 5 lipca 1963 roku tj. przed dniem wejścia w życie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych działki oznaczone numerami: 18/1, 55, 77, 105, 120/1, 135, 158, 229/1, 252, 274, 318, 319/1, 321/2, 340, 343, 345, 425, 434/1, 500, 510, 521, 523, położone w obrębie Nowoberezowo, gmina Hajnówka użytkowane były przez mieszkańców wsi Nowoberezowo.

Art.8 ust.1 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych zobowiązuje starostę do ustalenia, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową bądź mienie gromadzkie. Przepis ten ma charakter deklaratoryjny i poświadcza stan prawny ustalony na dzień wejścia w życie ustawy, to jest na dzień 5 lipca 1963 roku. Dla ustalenia czy dana nieruchomość była w dniu 5 lipca 1963 roku mieniem gromadzkim, istotny jest jej stan prawny w okresie poprzedzającym tę datę, a w szczególności to, czy nieruchomość taka należała do dawnych, czyli istniejących w okresie od 1933 do 1954 roku gromad jako jednostek samorządu terytorialnego mających osobowość prawną i będących podmiotami praw i obowiązków oraz ustalenie, czy przed dniem wejścia w życie ustawy była faktycznie użytkowana wspólnie przez mieszkańców wsi.

Do dnia wejścia w życie ustawy z dnia 25 września 1954 roku o reformie podziału administracyjnego wsi i powołaniu gromadzkich rad narodowych (Dz. U. Nr 43 poz. 191) gromady stanowiły odrębne podmioty praw majątkowych, a przedmiot własności gromad określony był jako majątek gromadzki lub dobro gromady.

Po reformie w 1954 roku gromady pozostały, ale były już tylko jednostkami podziału administracyjnego. Brak wyraźnych przepisów w zakresie przejęcia dobra dotychczasowych gromad spowodowany był faktem, iż gromady nowopowstałe utraciły osobowość prawną. Nie mogły zatem legitymować się posiadaniem majątku i swobodnie nim dysponować. Kwestia ta została jednoznacznie uregulowana przepisem art.98 ust.2 ustawy z dnia 25 stycznia 1958 roku o radach narodowych(Dz.U. Nr 26 z 1975 roku poz. 139),na podstawie którego dotychczasowe mienie gromadzkie stało się mieniem gminnym.

Tut. urząd po zbadaniu zebranego materiału dowodowego i przeanalizowaniu dokumentacji geodezyjnej z obrębu Nowoberezowo, gmina Hajnówka ( mapy sporządzone w 1938 roku ) stwierdził, że działki oznaczone aktualnie numerami ewidencyjnymi: 55, 77, 105, 120/1, 135, 158, 229/1, 252, 274, 319/1, 340, 343, 345, 425, 434/1, 500, 510, 521, 523 były drogami.

Działki oznaczone numerami ewidencyjnymi: 18/1, 321/2 powstały po wejściu w życie ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych. Działka numer 318 istniała na mapach z 1938 roku w innym stanie prawnym.

Biorąc pod uwagę powyższe, organ prowadzący postępowanie uznał, iż działki nr: 55, 77, 105, 120/1, 135, 158, 229/1, 252, 274, 319/1, 340, 343, 345, 425, 434/1, 500, 510, 521, 523 spełniają wymogi ustawowe do uznania ich za mienie gromadzkie. Przed 1963 rokiem przedmiotowe działki faktycznie były wykorzystywane jako grunt użyteczności publicznej. Podmiotem, który korzystał z prawa do użytkowania przedmiotowych działek nie była wyłącznie określona grupa osób do tego uprawnionych, ale ogół mieszkańców wsi.

Działek oznaczonych numerami: 18/1, 321/2 nie można uznać za mienie gromadzkie na podstawie przepisów ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, ponieważ zostały wydzielone w wyniku scalenia w 1990 roku. Stan prawny działki numer 318 na dzień 5 lipca 1963 roku był inny niż obecnie.

Pismem z dnia 1 grudnia 2022 roku tut. urząd poinformował Urząd Gminy Hajnówka oraz sołtysa wsi Nowoberezowo o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów.

Biorąc pod uwagę powyższe, postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie

Od decyzji niniejszej służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Podlaskiego za pośrednictwem Starosty Hajnowskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Decyzja niniejsza podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w sołectwie Nowoberezowo oraz poprzez wywieszenie na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Hajnówka oraz w Starostwie Powiatowym w Hajnówce, a także zamieszcza się ją w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Hajnówka i Powiatu Hajnowskiego oraz w prasie lokalnej.

Otrzymują:

 1. Wójt Gminy Hajnówka
 2. Sołtys wsi Nowoberezowo
 3. Urząd Gminy Hajnówka celem wywieszenia na okres 14 dni
 4. Starostwo Powiatowe w Hajnówce celem wywieszenia na okres 14 dni
 5. Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Hajnowskiego
 6. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Hajnówka
 7. Prasa lokalna – Gazeta Hajnowska
 8. Ewidencja gruntów i budynków w Starostwie Powiatowym w Hajnówce
 9. a/a

A.S.

Decyzja o ustaleniu gleboznawczej klasyfikacji gruntów

Hajnówka, dnia 18.01.2023 r.

Starostwo Powiatowe w Hajnówce

ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka

tel. 85 682 31 70

 

GK.6620.11.8.2018

Decyzja o ustaleniu gleboznawczej klasyfikacji gruntów

Na podstawie art. 7d ust. 1 lit. a tiret 3, art. 20 ust. 1 pkt. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 ze zm., dalej jako Pgik), § 3, § 4 pkt. 3, § 5 ust. 1, pkt 5 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów z dnia 12 września 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1246), § 8, § 9,  22 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie ewidencji gruntów i budynków z dnia 27 lipca 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1390 ze zm. dalej jako egib) oraz art. 104, 105 § 1 i art. 108 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.; dalej jako KPA), działając z urzędu

orzekam

 1. o umorzeniu w części postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów objętych postępowaniem scaleniowym na części obiektu scaleniowego „Nowiny-Usnarszczyzna”, dla działek ewidencyjnych położonych w województwie podlaskim, powiecie hajnowskim, gminie Narew: w obrębie Nowiny, oznaczonych nr geod.: 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11/1, 11/2, 12, 23, 24, 25, 26, 31, 32/1, 36/2, 36/3, 36/4, 36/5, 36/6, 36/7, 36/8, 38, 46/1, 47/4, 47/5, 49, 53, 57, 58, 59/2, 59/3, 16, 17, 18, 34, 35/1, 48, 56/1, 61, 62,
  w obrębie Usnarszczyzna, oznaczonych nr geod.: 3, 4, 6, 7, 8/2, 8/4, 10/2, 11/1, 11/2, 14, 16, 28, 29, 33, 34, 35, 40, 42, 56, 57, 12, 20, 23, 27, 44, w obrębie Koweła, oznaczonych nr geod.: 201, 203, 236, 237, 238, na których nie stwierdzono trwałych zmian użytków gruntowych.
 2. o ustaleniu gleboznawczej klasyfikacji gruntów na gruntach objętych postępowaniem scaleniowym, na części obiektu scaleniowego „Nowin-Usnarszczyzna”, dla działek ewidencyjnych położonych w województwie podlaskim, powiecie hajnowskim, gminie Narew, w obrębie Nowiny, oznaczonych nr geod.: 1, 3, 10, 13, 14, 15/1, 15/2, 19/1, 19/2, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 33/1, 36/9, 37/1, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47/2, 50, 51/1, 51/2, 52, 54, 55, 59/1, 60 , w obrębie Usnarszczyzna, oznaczonych nr geod.: 2, 5, 8/3, 9, 10/1, 13, 17, 18, 19, 21, 22, 24/1, 26, 30, 31, 32, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 58, 59, 60, w obrębie Koweła, oznaczonej nr geod.: 204, zgodnie z projektem ustalenia klasyfikacji, na który składają się mapy klasyfikacyjne i protokoły z przeprowadzonej klasyfikacji gruntów, wyłożone do publicznego wglądu w dniach od 31 października do 13 listopada 2022 r. w Starostwie Powiatowym w Hajnówce, oraz dokumenty wchodzące w skład operatu technicznego, sporządzonego przez Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku, ul. gen. George’a Smitha Pattona 8, 15-688 Białystok, przyjęte do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Hajnówce, w dniu 9.12.2022 r., pod identyfikatorem materiałów zasobu P.2005.2022.4893.

Decyzji niniejszej nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności, na podstawie art. 108 KPA, ze względu na interes społeczny i ważne interesy stron postępowania oraz potrzebę zabezpieczenia gospodarstwa narodowego przed ciężkimi stratami, tj. konieczność zakończenia postępowania scaleniowego i wykonania zagospodarowania poscaleniowego oraz rozliczenia operacji zgodnie z umową o przyznaniu pomocy Nr 00003-6502-UM1000013/21 z dnia 28 marca 2022 r.

Uzasadnienie

Starosta Hajnowski, zawiadomieniem nr GK.6620.11.8.2018 z dnia 15.09.2022 r. wszczął z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów położonych w obrębach Nowiny, Usnarszczyzna oraz działek ewidencyjnych nr 201, 203, 204, 236, 237, 238 położonych w obrębie Koweła, w gminie Narew, powiecie hajnowskim, województwie podlaskim, wchodzących w skład obiektu scaleniowego „Nowiny -Usnarszczyzna”, objętych postępowaniem scaleniowym wszczętym postanowieniem Starosty Hajnowskiego nr GK.6620.11.8.2018 z dnia 15.07.2022 r.

Postępowaniem objęto działki ewidencyjne wyszczególnione w ust. 1 i 2 sentencji niniejszej decyzji.

W zawiadomieniu tym Starosta Hajnowski poinformował strony o miejscu, terminie i harmonogramie prac przeprowadzenia czynności klasyfikacyjnych w terenie, miejscu i terminie wyłożenia do wglądu, na okres 14 dni, projektu ustalenia  gleboznawczej klasyfikacji gruntów. Jednocześnie na podstawie art. 10 KPA, strony zostały pouczone o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów, zgłaszania swoich uwag i zastrzeżeń do projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów, w okresie wyłożenia projektu.

Na podstawie art. 49a KPA uczestnicy postępowania zostali na piśmie uprzedzeni, iż o decyzjach i innych czynnościach prowadzonych w trakcie przedmiotowego postępowania, organ będzie zawiadamiał strony poprzez obwieszczenie zamieszczone na tablicach ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Hajnówce, w siedzibie Urzędu Gminy Narew, w miejscowościach Nowiny, Usnarszczyzna i Koweła oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Hajnówce.

Zgodnie z zapisem § 6 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów, zawiadomienie zostało doręczone stronom postępowania na adres wskazany w ewidencji gruntów i budynków oraz obwieszczając je publicznie poprzez wywieszenie na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Hajnówce, w Urzędzie Gminy Narew i w miejscowościach, na terenie których znajdują się grunty objęte klasyfikacją oraz opublikowane w BIP i na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Hajnówce. Publiczne ogłoszenie zawiadomienia w BIP na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Hajnówce nastąpiło w dniu 15.09.2022 r.

Obowiązek przeprowadzenia z urzędu gleboznawczej klasyfikacji gruntów na terenach objętych postępowaniem scaleniowym narzuca § 4 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów, której efektem jest aktualizacja danych ewidencyjnych w zakresie rodzaju użytku gruntowego, oznaczenia typu, rodzaju i gatunku gleby oraz klasy bonitacyjnej.

Na podstawie § 5 rozporządzenia, do przeprowadzenia czynności gleboznawczej klasyfikacji gruntów, została upoważniona przez Starostę Hajnowskiego Pani Helena Orzechowska-Kiryluk, działająca w imieniu Wojewódzkiego Biura Geodezji w Białymstoku, upoważnieniem nr GK.6620.11.8.2018 z dnia 13.09.2022 r.

Ze względu na powyższe, postępowaniem objęto nieruchomości rolne i leśne leżące na obszarze objętym postępowaniem scaleniowym, wymienione w "Wykazie działek objętych gleboznawczą klasyfikacją gruntów na terenie obiektu scaleniowego „Nowiny-Usnarszczyzna”", stanowiącym załącznik do zawiadomienia o wszczęciu postępowania klasyfikacyjnego.

Przeprowadzona, w ramach ww. postępowania przez Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku, (dalej jako Wykonawca), kontrola terenowa dotycząca oceny stanu faktycznego użytków gruntowych i porównanie jego wyników z danymi zawartymi w materiałach państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wykazały rozbieżności pomiędzy danymi zawartymi w operacie ewidencji gruntów i budynków, a stanem faktycznym, w stopniu wymagającym aktualizacji danych ewidencyjnych dotyczących użytków gruntowych i ustalonych w ich obrębie bonitacyjnych klas gleb. W związku z tym podjęto czynności formalno-techniczne celem zaktualizowania danych, o których mowa wyżej. Aktualizacja miała również na celu dostosowanie danych dotyczących użytków gruntowych do zgodności z wymogami powołanego na wstępie rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

Na podstawie dokumentacji geodezyjnej sporządzonej przez Wykonawcę, związanej z przeprowadzeniem kontroli terenowej i ustaleniem projektu gleboznawczej klasyfikacji gruntów w ramach, której dokonano m. in. analizy niezbędnych materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, sporządzono wykaz działek ewidencyjnych, dla których należy umorzyć postępowanie w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów, ze względu na brak zmian w gleboznawczej klasyfikacji gruntów (operaty techniczne: z kontroli terenowej przyjęty do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w dniu 9.12.2022 r. i zarejestrowany pod identyfikatorem P.2005.2022.4893 oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów przyjęty do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w dniu 9.12.2022 r. i zarejestrowany pod identyfikatorem P.2005.2022.4893).

W dniu 11.10.2022 r. odbyło się zebranie rozpoczynające czynności klasyfikacyjne, mające na celu poinformowanie stron o procedurze przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów. W dniach 11-13.10.2022 r. na gruntach objętych gleboznawczą klasyfikacją, klasyfikator gruntów, przy udziale zainteresowanych osób, przeprowadził czynności klasyfikacyjne w terenie.  

Klasyfikator, działając na podstawie upoważnienia Starosty Hajnowskiego nr GK.6620.11.8.2018 z dnia 13.09.2022 r., skompletował w operacie technicznym dokumentację z ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów, który został włączony do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego pod identyfikatorem materiałów zasobu: P.2005.2022.4893. Mapy klasyfikacyjne, ze względu na wielkość opracowań nie są dołączone do decyzji, znajdują się w aktach technicznych zgromadzonych w zasobie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Hajnówce.

Projekt ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów został wyłożony do publicznego wglądu w Starostwie Powiatowym w Hajnówce, w dniach 31 października - 13 listopada 2022 r. Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczyły dane zawarte w ww. projekcie mógł w okresie jego wyłożenia zgłaszać zastrzeżenia. W okresie wyłożenia dokumentacji klasyfikacyjnej, z wynikami gleboznawczej klasyfikacji gruntów zapoznała się jedna osoba. Nie wniesiono zastrzeżeń do projektu.

W projekcie ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów dostosowano oznaczenia użytków gruntowych do obowiązujących przepisów, a w zaktualizowanych użytkach gruntowych ustalono klasy bonitacyjne oraz granice konturów klasyfikacyjnych.

Projekt ustalenia klasyfikacji jest częścią operatu przyjętego do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Hajnówce, w dniu 9.12.2022 r. i zarejestrowanego pod identyfikatorem P.2005.2022.4893.

Zgodnie z art. 7d pkt 1 lit. a powołanej na wstępie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne, do zadań starosty należy m. in. prowadzenie ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

Z treści art. 2 pkt 8 ustawy Pgik wynika, że ewidencja gruntów i budynków to system informacyjny zapewniający gromadzenie, aktualizację oraz udostępnienie, w sposób jednolity dla kraju, informacji o gruntach, budynkach, lokalach, ich właścicielach oraz o innych podmiotach władających lub gospodarujących tymi gruntami, budynkami lub lokalami.

Ponadto, art. 20 ust. 1 stanowi, że ewidencja gruntów i budynków obejmuje m. in. informacje dotyczące gruntów – ich położenia, granic, powierzchni, rodzaju użytków gruntowych oraz ich klas bonitacyjnych, oznaczenia ksiąg wieczystych lub zbioru dokumentów, jeżeli zostały założone dla nieruchomości, w skład której wchodzą grunty.

Zgodnie z art. 2 pkt. 12 ustawy Pgik, pod pojęciem gleboznawczej klasyfikacji gruntów rozumie się podział gleb na klasy bonitacyjne ze względu na ich jakość produkcyjną, ustaloną na podstawie cech genetycznych gleb.

Ponadto, art. 20 ust. 3 stanowi, że grunty rolne i leśne obejmuje się gleboznawczą klasyfikacją gruntów, przeprowadzaną w sposób jednolity dla całego kraju, na podstawie urzędowej tabeli klas gruntów.

Rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków określa m. in. sposób prowadzenia ewidencji gruntów i budynków, a także szczegółowe zasady wymiany danych ewidencyjnych.

Zgodnie z § 16 tego rozporządzenia, danymi ewidencyjnymi dotyczącymi działek ewidencyjnych położonych w granicach obrębu są m.in. pola powierzchni użytków gruntowych i klas bonitacyjnych w obszarze działki ewidencyjnej;

 • 22.  określa, że danymi ewidencyjnymi dotyczącymi użytków gruntowych i klas bonitacyjnych są: numeryczne opisy konturów tych użytków i klas bonitacyjnych oraz oznaczenia użytków gruntowych i klas bonitacyjnych oraz numery tych konturów, a przebieg konturów klasyfikacyjnych wykazuje się w ewidencji w granicach konturów gruntów rolnych lub leśnych na podstawie mapy klasyfikacji, o której mowa w § 8 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów i zamyka się w granicach konturów gruntów rolnych lub gruntów leśnych.

Sposób i tryb przeprowadzania gleboznawczej klasyfikacji gruntów reguluje rozporządzenie w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów. Zawiera ono przepisy proceduralne szczegółowo normujące tok postępowania w sprawach mających za przedmiot klasyfikację gruntów, a ponadto określa osoby uprawnione do opracowania projektu klasyfikacji gruntów, przedmiot działań tych osób (klasyfikatorów) oraz ich uprawnienia i obowiązki. Klasyfikację przeprowadza się na podstawie tabeli klas gruntów, stanowiącej załącznik do rozporządzenia.

W orzecznictwie sądów administracyjnych podkreśla się, że aktualna regulacja rozporządzenia w sprawie klasyfikacji, w odróżnieniu od poprzedniej z roku 1956, przewiduje także – poza zaliczaniem gruntów do odpowiedniego typu, rodzaju i gatunku gleby oraz klasy bonitacyjnej – ustalanie rodzaju użytku gruntowego. Ustalanie rodzaju użytku gruntowego w ramach czynności klasyfikacyjnych dotyczy tylko gruntów rolnych i leśnych, ponieważ tylko te grunty, zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy Pgik, są obejmowane gleboznawczą klasyfikacją. W świetle przepisów obowiązującego rozporządzenia w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów, w toku postępowania klasyfikacyjnego ustala się także rodzaj użytków rolnych i leśnych.

Ustalanie rodzaju użytków winno odbywać się w oparciu o przepisy rozporządzenia egib, wg kryteriów określonych w załączniku nr 1 do tego rozporządzenia pn. „Zaliczanie gruntów do poszczególnych użytków gruntowych” (§ 10). Tylko przepisy przedmiotowego aktu normatywnego zawierają przesłanki zaliczania gruntów do poszczególnych rodzajów użytków.

Przepis §  8 rozporządzenia egib stanowi, że użytki gruntowe wykazywane w ewidencji dzielą się na grupy, m.in. grunty rolne oraz grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione, natomiast § 9 dotyczy podziału gruntów, wyszczególnionych w § 8, na szczegółowe rodzaje, oznaczone wskazanymi tam symbolami. Klasyfikator, upoważniony do przeprowadzenia czynności wynikających z rozporządzenia w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów, powinien więc, poza dokonaniem czynności będących podstawą ustalenia zasięgu konturów gleb oraz klas bonitacyjnych, dokonać oceny użytków gruntowych w świetle przepisów rozporządzenia egib
i załącznika nr 1 do tego rozporządzenia.

Na podstawie zebranego w sprawie materiału dowodowego należy uznać, że zasięg użytków gruntowych wykazany w przedmiotowych działkach został poprawnie ustalony i zweryfikowany przez Wykonawcę w projekcie gleboznawczej klasyfikacji.

Postępowanie w sprawie aktualizacji danych ewidencyjnych dotyczących klas gruntu oraz użytków gruntowych na działkach ewidencyjnych położonych w województwie podlaskim, powiecie hajnowskim, gminie Narew: w obrębie Nowiny, oznaczonych nr geod.: 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11/1, 11/2, 12, 23, 24, 25, 26, 31, 32/1, 36/2, 36/3, 36/4, 36/5, 36/6, 36/7, 36/8, 38, 46/1, 47/4, 47/5, 49, 53, 57, 58, 59/2, 59/3, 16, 17, 18, 34, 35/1, 48, 56/1, 61, 62, w obrębie Usnarszczyzna, oznaczonych nr geod.: 3, 4, 6, 7, 8/2, 8/4, 10/2, 11/1, 11/2, 14, 16, 28, 29, 33, 34, 35, 40, 42, 56, 57, 12, 20, 23, 27, 44, w obrębie Koweła, oznaczonych nr geod.: 201, 203, 236, 237, 238, na których nie stwierdzono trwałych zmian użytków gruntowych wykazało, że brak jest przesłanek do zmiany użytku gruntowego i klasy bonitacyjnej, a zatem postępowanie dotyczące tych działek stało się bezprzedmiotowe i dlatego należało orzec jak ust. 1 sentencji niniejszej decyzji.

Po wyczerpaniu procedury określonej w przepisach prawa materialnego i procesowego, należy orzec jak w sentencji niniejszej decyzji.

Niniejsza decyzja stanowi podstawę do wprowadzenia zmian danych w ewidencji gruntów i budynków albowiem na podstawie art. 24 ust. 2b pkt 1 lit. d ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, ostateczna decyzja zatwierdzająca gleboznawczą klasyfikację gruntów stanowi podstawę  do aktualizacji ewidencji gruntów i budynków w drodze czynności materialno-technicznej.

W związku z powyższym, mając na uwadze art. 105 § 1 KPA, zgodnie z którym w sytuacji, gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe w całości lub części, w ust. 1 decyzji orzeczono o umorzeniu postępowania dla działek, w których nie stwierdzono trwałych zmian użytków gruntowych oraz orzeczono w ust. 2 sentencji decyzji o ustaleniu gleboznawczej klasyfikacji gruntów podlegających klasyfikacji.

Doręczenie niniejszej decyzji nastąpi poprzez jej obwieszczenie w trybie art. 49 KPA, tj. poprzez wywieszenie na okres 14 dni na tablicach ogłoszeń we wsiach Nowiny, Usnarszczyzna, Koweła, w Urzędzie Gminy Narew, w Starostwie Powiatowym w Hajnówce oraz w Biuletynu Informacji Publicznej na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Hajnówce. Po upływie wskazanego wyżej okresu decyzję uważa się za doręczoną stronom postępowania. Biorąc powyższe pod uwagę należało orzec jak w sentencji niniejszej decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stronom służy prawo wniesienia odwołania do Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Białymstoku, za pośrednictwem Starosty Hajnowskiego, w terminie 14 dni licząc od dnia jej doręczenia.

Zgodnie z treścią art. 127a KPA, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Ogłoszenie niniejszej decyzji w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Hajnówce nastąpiło dniu 18.01.2023 r.

 Z up. Starosty

Halina Leszczyńska

Naczelnik Wydziału Geodezji, Katastru I Nieruchomości, Geodeta Powiatowy

 

Otrzymują:

 1. Strony postępowania (zgodnie z art. 49 KPA – poprzez wywieszenie na okres 14 dni na tablicach ogłoszeń: we wsi Nowiny, Usnarszczyzna i Koweła, w lokalu Urzędu Gminy Narew, Starostwa Powiatowego w Hajnówce, poprzez opublikowanie w BIP na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Hajnówce),
 2. Urząd Gminy Narew - celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń na okres 14 dni,
 3. Sołtys wsi Nowiny i Usnarszczyzna – celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń na okres 14 dni,
 4. Sołtys wsi Koweła – celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń na okres 14 dni,
 5. Starostwo Powiatowe w Hajnówce – celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń na okres 14 dni ,
 6. Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku,
 7. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Hajnówce - 2 egz.,
 8. Starostwo Powiatowe w Hajnówce - operat ewidencji gruntów i budynków – 2 egz.,
 9. a/a.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 04.01.2022 - Starosta Hajnowski zawiadamia, iż na wniosek PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, ul. Grabarska 21 A, 20-340 Lublin, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości

Hajnówka, dnia 04.01.2023 r.

GK.6852.3.2022

 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Na   podstawie   art. 113 ust. 5 i 6 oraz art.  115   ust.   3   ustawy   z   dnia   21   sierpnia   1997   r.   o  gospodarce nieruchomościami (.Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zmianami ) i art. 49 oraz 61 § 1 i  4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zmianami) Starosta Hajnowski zawiadamia, iż na wniosek PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, ul. Grabarska 21 A, 20-340 Lublin  w imieniu której działa pełnomocnik Mirosław Sajewicz - Elsam, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości oznaczonej numerami działek : 1196 o pow. 0,440 ha, 1197 ha o pow. 1,1900 ha, 1268/1 o pow. 0,0700 ha położonej w obrębie Suchowolce gmina Kleszczele oraz 303 o pow. 0,9979 ha, 312 o pow. 0,3655 ha, 327 o pow. 0,7211 ha, 362 o pow. 0,3957 ha i 2155/2 o pow. 0,6613 ha położonej w mieście Kleszczele, polegający na wykonaniu czynności związanych z zakładaniem i przeprowadzaniem na w/w nieruchomościach urządzeń w postaci budowy podziemnej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15 kV i podziemnej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV oraz kontenerowej stacji transformatorowej.

Zgodnie z art.10  § 1 ustawy z  dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zmianami) strony mogą zapoznać się ze zgromadzoną dokumentacją, wnieść swoje uwagi i spostrzeżenia w przedmiotowej sprawie w terminie 14 dni licząc od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia (pokój numer 23 tut. urzędu).

Otrzymują:

 1. Mirosław Sajewicz – Elsam, ul. Żytnia 11, 17-100 Bielsk Podlaski
 2. Starostwo Powiatowe w Hajnówce (celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń oraz umieszczenia na BIP)
 3. Gmina Kleszczele celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń                                                                                     

Sp.E.M.

 

 

{"register":{"columns":[]}}