W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

2022 rok

Herb Powiatu Hajnowskiego
Decyzja GK.6621.11.20.2022 z dnia 16.11.2022 - uznanie za mienie gminne nieruchomości położone w obrębie Nowokornino, gmina Hajnówka

Hajnówka dnia 16 listopada 2022 roku

GK.6621.11.20.2022                                                   

Decyzja

Na podstawie art. 1 ust.2 i art. 8 ust.1 i ust. 6 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku poz. 140 ) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego - ( tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku poz. 2000 ) – po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Hajnówka

postanawiam

 1. Uznać za mienie gminne nieruchomości położone w obrębie Nowokornino, gmina Hajnówka, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki numer: 1 o powierzchni 0,1236 ha, 39 o powierzchni 0,4045 ha, 41 o powierzchni 0,3379 ha, 42 o powierzchni 0,4849 ha, 68 o powierzchni 0,3865 ha, 74 o powierzchni 0,0754 ha, 199 o powierzchni 0,0278 ha, 242 o powierzchni 0,1701 ha,
  281 o powierzchni 0,3281 ha, 293 o powierzchni 0,1931 ha, 333 o powierzchni 0,4694 ha,
  345 o powierzchni 0,5828 ha, 366 o powierzchni 0,3093 ha, 381 o powierzchni 0,2863 ha,
  398 o powierzchni 0,2792 ha, 412 o powierzchni 0,1742 ha, 428 o powierzchni 0,1330 ha,
  535 o powierzchni 0,0501 ha, 546 o powierzchni 0,0328 ha, 557 o powierzchni 0,3097 ha,
  559 o powierzchni 0,1100 ha.
 2. Odmówić uznania za mienie gminne nieruchomości położone w obrębie Nowokornino, gmina Hajnówka, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki numer: 76/2 o powierzchni 0,0264 ha,
  170 o powierzchni 0,3164 ha, 179 o powierzchni 0,1652 ha, 212 o powierzchni 0,1187 ha,
  346 o powierzchni 0,5420 ha, 393 o powierzchni 0,0345 ha, 429 o powierzchni 0,0431 ha,
  489 o powierzchni 0,1360 ha, 575/10 o powierzchni 0,1881 ha.

Uzasadnienie

Wójt Gminy Hajnówka wnioskiem z dnia 29 września 2022 roku zwrócił się do Starosty Hajnowskiego na podstawie art.8 ust.1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U. z 2022 roku poz. 140), o wydanie decyzji o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków obrębu Nowokornino, gmina Hajnówka  jako działki ewidencyjne numer 1, 39, 41, 42, 68, 74, 76/2, 170, 179, 199, 212, 242, 281, 293, 333, 345, 346, 366, 381, 393, 398, 412, 428, 429, 489, 535, 546, 557, 559, 575/10 stanowiące drogi.

Do wniosku Wójt Gminy Hajnówka załączył zeznania dwóch świadków, którzy oświadczyli, że przed dniem 5 lipca 1963 roku tj. przed dniem wejścia w życie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych działki oznaczone numerami: 1, 39, 41, 42, 68, 74, 76/2, 170, 179, 199, 212, 242, 281, 293, 333, 345, 346, 366, 381, 393, 398, 412, 428, 429, 489, 535, 546, 557, 559, 575/1 położone we wsi Nowokornino, gmina Hajnówka użytkowane były przez mieszkańców wsi Nowokornino.

Art.8 ust.1 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych zobowiązuje starostę do ustalenia, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową bądź mienie gromadzkie. Przepis ten ma charakter deklaratoryjny i poświadcza stan prawny ustalony na dzień wejścia w życie ustawy, to jest na dzień
5 lipca 1963 roku. Dla ustalenia czy dana nieruchomość była w dniu 5 lipca 1963 roku mieniem gromadzkim, istotny jest jej stan prawny w okresie poprzedzającym tę datę, a w szczególności to,
czy nieruchomość taka należała do dawnych, czyli istniejących w okresie od 1933 do 1954 roku gromad jako jednostek samorządu terytorialnego mających osobowość prawną i będących podmiotami praw
i obowiązków oraz ustalenie, czy przed dniem wejścia w życie ustawy była faktycznie użytkowana wspólnie przez mieszkańców wsi.

Do dnia wejścia w życie ustawy z dnia 25 września 1954 roku o reformie podziału administracyjnego wsi i powołaniu gromadzkich rad narodowych (Dz. U. Nr 43 poz. 191) gromady stanowiły odrębne podmioty praw majątkowych, a przedmiot własności gromad określony był jako majątek gromadzki lub dobro gromady.

Po reformie w 1954 roku gromady pozostały, ale były już tylko jednostkami podziału administracyjnego. Brak wyraźnych przepisów w zakresie przejęcia dobra dotychczasowych gromad spowodowany był faktem, iż gromady nowopowstałe utraciły osobowość prawną. Nie mogły zatem legitymować się posiadaniem majątku i swobodnie nim dysponować. Kwestia ta została jednoznacznie uregulowana przepisem art.98 ust.2 ustawy z dnia 25 stycznia 1958 roku o radach narodowych(Dz.U. Nr 26 z 1975 roku poz. 139),na podstawie którego dotychczasowe mienie gromadzkie stało się mieniem gminnym.

Tut. urząd po zbadaniu zebranego materiału dowodowego i przeanalizowaniu dokumentacji geodezyjnej z obrębu Nowokornino, gmina Hajnówka ( mapy sporządzone w 1961 roku ) stwierdził, że działki oznaczone aktualnie numerami ewidencyjnymi: 1, 39, 41, 42, 68, 74, 199, 242, 281, 293, 333, 345, 366, 381, 398, 412, 428, 535, 546, 557, 559 były drogami.

Działki oznaczone numerami ewidencyjnymi: 76/2, 179, 212, 393, 489, 575/10 powstały po wejściu w życie ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych. Działki numer 170, 346, 429, istniały na mapie z 1961 roku w innym stanie prawnym.

Biorąc pod uwagę powyższe, organ prowadzący postępowanie uznał, iż działki nr 1, 39, 41, 42, 68, 74, 199, 242, 281, 293, 333, 345, 366, 381, 398, 412, 428, 535, 546, 557, 559 spełniają wymogi ustawowe do uznania ich za mienie gromadzkie. Przed 1963 rokiem przedmiotowe działki faktycznie były wykorzystywane jako grunt użyteczności publicznej. Podmiotem, który korzystał z prawa do użytkowania przedmiotowych działek nie była wyłącznie określona grupa osób do tego uprawnionych, ale ogół mieszkańców wsi.

Działek oznaczonych numerami: 76/2, 170, 179, 212, 346, 393, 429, 489, 575/1, nie można uznać za mienie gromadzkie na podstawie przepisów ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, ponieważ zostały wydzielone po wejściu w życie w/w ustawy.

Pismem z dnia 19 października 2022 roku tut. urząd poinformował Urząd Gminy Hajnówka
oraz sołtysa wsi Nowokornino o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów.

Biorąc pod uwagę powyższe, postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie

Od decyzji niniejszej służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Podlaskiego za pośrednictwem Starosty Hajnowskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Decyzja niniejsza podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty
w sołectwie Nowokornino oraz poprzez wywieszenie na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Hajnówka oraz w Starostwie Powiatowym w Hajnówce, a także zamieszcza się ją w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Hajnówka i Powiatu Hajnowskiego oraz w prasie lokalnej.

Otrzymują:

 1. Wójt Gminy Hajnówka
 2. Sołtys wsi Nowokornino
 3. Urząd Gminy Hajnówka celem wywieszenia na okres 14 dni
 4. Starostwo Powiatowe w Hajnówce celem wywieszenia na okres 14 dni
 5. Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Hajnowskiego
 6. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Hajnówka
 7. Prasa lokalna – Gazeta Hajnowska
 8. Ewidencja gruntów i budynków w Starostwie Powiatowym w Hajnówce
 9. a/a

A.S.

STAROSTA HAJNOWSKI z siedzibą w Hajnówce ul. Aleksego Zina 1
ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego Details

STAROSTA HAJNOWSKI

z siedzibą w Hajnówce

ul. Aleksego Zina 1

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego numer 4 położonego przy ulicy 1 Maja 78 w obrębie Czeremcha gmina Czeremcha o powierzchni użytkowej 54,53 m2 wraz z pomieszczeniami przynależnymi o powierzchni 21,55 m2.

Pierwszy przetarg odbył się w dniu 05.08.2022 r. z wynikiem negatywnym.

Budynek w którym znajduje się lokal zlokalizowany na działce oznaczonej numerem geodezyjnym  513/2 o pow.0,2205 ha dla której w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Hajnówce prowadzona jest księga wieczysta nr BI2P/00021913/5.

Zgodnie ze studium zagospodarowania przestrzennego gminy Czeremcha zatwierdzonym uchwałą Nr XIX/169/09 Rady Gminy Czeremcha z dnia 03.06.2009 r. działka na której znajduje się budynek z przedmiotowym lokalem położona jest na terenie: tereny istniejących i do uzupełnienia różnych form zabudowy mieszkaniowej z możliwością modernizacji i przekształceń oraz lokalizacji usług bliżej nie sprecyzowanych o uciążliwościach w granicach własnej działki.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 59.982,30 zł  (słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dwa złote 30/100), wadium wynosi 10 % ceny tj: 5.998,23 zł.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium jak wyżej w terminie do 25.01.2022 r. na konto 42 1240 5211 1111 0000 4927 5838.

Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia lokalu, jeżeli osoba wpłacająca wygra przetarg.

Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi jeżeli nabywca zrezygnuje z nabycia nieruchomości lub nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w  zawiadomieniu.

Wadium zostanie zwrócone na rzecz osoby, która nie wygrała przetargu – nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

Przetarg odbędzie się w dniu 01.02.2023r. o godz. 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Hajnówce, ul. A. Zina 1 w Sali Konferencyjnej (sala 12). Bliższe informacje pod numerem telefonu (85) 682-93-77. Pok. Nr. 23 w godz. 8.00-15.00.

 

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

Starosty Hajnowskiego wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu numer 4 położonego przy ul. 1 Maja 78 w Czeremsze

1. Oznaczenie nieruchomości:

Budynek w którym znajduje się lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 54,53 m2 wraz z pomieszczeniami przynależnymi o powierzchni 21,55 m2 zlokalizowany na działce oznaczonej numerem geodezyjnym  513/2 o pow.0,2205 ha dla której w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Hajnówce prowadzona jest księga wieczysta nr BI2P/00021913/5.

2. Zgodnie ze studium zagospodarowania przestrzennego gminy Czeremcha zatwierdzonym uchwałą Nr XIX/169/09 Rady Gminy Czeremcha z dnia 03.06.2009 r. działka na której znajduje się budynek z przedmiotowym lokalem położona jest na terenie: tereny istniejących i do uzupełnienia różnych form zabudowy mieszkaniowej z możliwością modernizacji i przekształceń oraz lokalizacji usług bliżej nie sprecyzowanych o uciążliwościach w granicach własnej działki.

3. Cena wywoławcza nieruchomości w drugim przetargu ustnym nieograniczonym wynosi 59.982,30 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dwa złote 30/100)

4. Termin i miejsce przetargu: 01.02.2023 rok o godz. 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Hajnówce, ul. Aleksego Zina 1, 17 – 200 Hajnówka ( sala nr 12).

5. Wysokość wadium: 5.998,23 zł ( słownie: pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych 23/100); termin wpłaty wadium 25.01.2022 rok.

6. Miejsce wywieszenia i publikacja ogłoszenia: Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Hajnówce,  tablica ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Hajnówce, tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Czeremcha.

7. Szczegółowe informacje można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz: 800 – 1500 w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości  Starostwa Powiatowego w Hajnówce, ul. Aleksego Zina 1, 17 – 200 Hajnówka bądź telefonicznie pod numerem telefonu (85) 682 – 93 -77.

Decyzja GK.6621.11.16.2022 z dnia 24.10.2022 roku - uznanie za mienie gminne nieruchomości położone w obrębie Borek, gmina Hajnówka

Hajnówka dnia 24 października 2022 roku

 GK.6621.11.16.2022

Decyzja

Na podstawie art. 1 ust.2 i art. 8 ust.1 i ust. 6 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku poz. 140) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego - (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku poz. 2000) – po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Hajnówka

postanawiam

 1. Uznać za mienie gminne nieruchomości położone w obrębie Borek, gmina Hajnówka, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki numer: 49 o powierzchni 0,1408 ha,
  52/1 o powierzchni 0,3973 ha, 52/2 o powierzchni 0,3226 ha, 53 o powierzchni 0,6816 ha,
  63 o powierzchni 0,5505 ha, 82 o powierzchni 0,2300 ha, 95 o powierzchni 0,7093 ha,
  112 o powierzchni 0,2460 ha, 122 o powierzchni 0,6717 ha, 178 o powierzchni 0,4781 ha,
  179 o powierzchni 0,1034 ha, 181 o powierzchni 0,0803 ha, 185 o powierzchni 0,4266 ha,
  199 o powierzchni 0,6367 ha, 210 o powierzchni 0,0563 ha, 212 o powierzchni 0,1628 ha.
 2. Odmówić uznania za mienie gminne nieruchomości położone w obrębie Borek, gmina Hajnówka, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki numer: 17 o powierzchni 0,2075 ha,
  99 o powierzchni 0,0398 ha, 143 o powierzchni 0,0647 ha, 165 o powierzchni 0,1306 ha,
  224 o powierzchni 0,1042 ha, 231 o powierzchni 0,0764 ha, 234 o powierzchni 0,0398 ha,
  252 o powierzchni 0,6857 ha.

Uzasadnienie

Wójt Gminy Hajnówka wnioskiem z dnia 19 września 2022 roku zwrócił się do Starosty Hajnowskiego na podstawie art.8 ust.1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U. z 2022 roku poz. 140), o wydanie decyzji o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków obrębu Borek, gmina Hajnówka jako działki ewidencyjne numer 17, 49, 52/1, 52/2, 53, 63, 82, 95, 99, 112, 122, 143, 165, 178, 179, 181, 185, 199, 210, 212, 224, 231, 234, 252 stanowiące drogi.

Do wniosku Wójt Gminy Hajnówka załączył zeznania dwóch świadków, którzy oświadczyli, że przed dniem 5 lipca 1963 roku tj. przed dniem wejścia w życie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych działki oznaczone numerami: 17, 49, 52/1, 52/2, 53, 63, 82, 95, 99, 112, 122, 143, 165, 178, 179, 181, 185, 199, 210, 212, 224, 231, 234, 252, położone w obrębie Borek, gmina Hajnówka użytkowane były przez mieszkańców wsi Borek.

Art.8 ust.1 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych zobowiązuje starostę do ustalenia, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową bądź mienie gromadzkie. Przepis ten ma charakter deklaratoryjny i poświadcza stan prawny ustalony na dzień wejścia w życie ustawy, to jest na dzień 5 lipca 1963 roku. Dla ustalenia czy dana nieruchomość była w dniu 5 lipca 1963 roku mieniem gromadzkim, istotny jest jej stan prawny w okresie poprzedzającym tę datę, a w szczególności to, czy nieruchomość taka należała do dawnych, czyli istniejących w okresie od 1933 do 1954 roku gromad jako jednostek samorządu terytorialnego mających osobowość prawną i będących podmiotami praw i obowiązków oraz ustalenie, czy przed dniem wejścia w życie ustawy była faktycznie użytkowana wspólnie przez mieszkańców wsi.

Do dnia wejścia w życie ustawy z dnia 25 września 1954 roku o reformie podziału administracyjnego wsi i powołaniu gromadzkich rad narodowych (Dz. U. Nr 43 poz. 191) gromady stanowiły odrębne podmioty praw majątkowych, a przedmiot własności gromad określony był jako majątek gromadzki lub dobro gromady.

Po reformie w 1954 roku gromady pozostały, ale były już tylko jednostkami podziału administracyjnego. Brak wyraźnych przepisów w zakresie przejęcia dobra dotychczasowych gromad spowodowany był faktem, iż gromady nowopowstałe utraciły osobowość prawną. Nie mogły zatem legitymować się posiadaniem majątku i swobodnie nim dysponować. Kwestia ta została jednoznacznie uregulowana przepisem art.98 ust.2 ustawy z dnia 25 stycznia 1958 roku o radach narodowych(Dz.U. Nr 26 z 1975 roku poz. 139),na podstawie którego dotychczasowe mienie gromadzkie stało się mieniem gminnym.

Tut. urząd po zbadaniu zebranego materiału dowodowego i przeanalizowaniu dokumentacji geodezyjnej z obrębu Borek, gmina Hajnówka (mapy sporządzone w 1953 roku) stwierdził, że działki oznaczone aktualnie numerami ewidencyjnymi: 49, 52/1, 52/2, 53, 63, 82, 95, 112, 122, 178, 179, 181, 185, 199, 210, 212 były drogami.

Działki oznaczone numerami ewidencyjnymi: 17, 99, 143, 165, 224, 231, 234, 252 powstały  po wejściu w życie ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.

Biorąc pod uwagę powyższe, organ prowadzący postępowanie uznał, iż działki nr: 49, 52/1, 52/2, 53, 63, 82, 95, 112, 122, 178, 179, 181, 185, 199, 210, 212 spełniają wymogi ustawowe do uznania  ich za mienie gromadzkie. Przed 1963 rokiem przedmiotowe działki faktycznie były wykorzystywane jako grunt użyteczności publicznej. Podmiotem, który korzystał z prawa do użytkowania przedmiotowych działek nie była wyłącznie określona grupa osób do tego uprawnionych, ale ogół mieszkańców wsi.

Działek oznaczonych numerami: 17, 99, 143, 165, 224, 231, 234, 252 nie można uznać za mienie gromadzkie na podstawie przepisów ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, ponieważ zostały wydzielone po wejściu w życie w/w ustawy.

Pismem z dnia 5 października 2022 roku tut. urząd poinformował Urząd Gminy Hajnówka oraz sołtysa wsi Borek o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów.

Biorąc pod uwagę powyższe, postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie

Od decyzji niniejszej służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Podlaskiego za pośrednictwem Starosty Hajnowskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Decyzja niniejsza podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty
w sołectwie Borek oraz poprzez wywieszenie na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Hajnówka oraz w Starostwie Powiatowym w Hajnówce, a także zamieszcza się ją w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Hajnówka i Powiatu Hajnowskiego oraz w prasie lokalnej.

Otrzymują:

 1. Wójt Gminy Hajnówka
 2. Sołtys wsi Borek
 3. Urząd Gminy Hajnówka celem wywieszenia na okres 14 dni
 4. Starostwo Powiatowe w Hajnówce celem wywieszenia na okres 14 dni
 5. Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Hajnowskiego
 6. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Hajnówka
 7. Prasa lokalna – Gazeta Hajnowska
 8. Ewidencja gruntów i budynków w Starostwie Powiatowym w Hajnówce
 9. a/a

A.S.

 

POSTANOWIENIE  -  sprostowanie omyłkę pisarską w osnowie decyzji Starosty Hajnowskiego nr GK.68852.2.2022  z dnia 21.09.2022 r.

Hajnówka, dnia 10.11.2022 r.

GK.6852.2.2022

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2022 r. poz. 2000 tj..) Starosta Hajnowski

postanawia

sprostować omyłkę pisarską w osnowie decyzji Starosty Hajnowskiego nr GK.68852.2.2022 z dnia 21.09.2022 r. , w ten sposób, że:

- w punkcie 1 zwrot „ Przedsiębiorstwu Budownictwa Sieci Elektrycznych Sp. z o.o., ul. Pogodna 37/21, 15-365 Białystok” zastąpić zwrotem: „inwestorowi PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie , ul. Grabarska 21 A, 20-340 Lublin w imieniu którego działa pełnomocnik Adama Kulenko na podstawie pełnomocnictwa substytucyjnego z dnia 08.05.2020 r., zatrudniony przez Przedsiębiorstwo Budownictwa Sieci Elektrycznych, z siedzibą w Białymstoku”

- w punkcie 5 zwrot „Zobowiązuje Przedsiębiorstwo Budownictwa Sieci Elektrycznych Sp. z o.o., ul Pogodna 37/21, 15-365 Białystok” zastąpić zwrotem: „ Zobowiązuje inwestora PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie , ul. Grabarska 21 A, 20-340 Lublin w imieniu którego działa pełnomocnik  Adama Kulenko”

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 09.05.2022 r., powołując się na art. 124a ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie w imieniu której działa pełnomocnik Adam Kulenko wystąpiło do tut. urzędu o uzyskanie zezwolenia na przeprowadzenie prac w zakresie budowy linii kablowej średniego i  niskiego napięcia, oraz budowy stacji kontenerowej transformatorowej SN/nN wraz ze słupem na działce o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej numerem 175/1, położonej w obrębie Borysówka, gmina Hajnówka.

Decyzją numer GK.6852.2.2022 z dnia 21.09.2022 r. Starosta Hajnowski ograniczył sposób korzystania  z w/w nieruchomości poprzez zezwolenie Przedsiębiorstwu Budownictwa Sieci Elektrycznych Sp. z o.o., ul. Pogodna 37/21, 15-365 Białystok, w zakresie związanym z:

 • budową stancji kontenerowej transformatorowej SN/nN o wymiarach 2,55m x 4,20m,
 • budową linii kablowych średniego napięcia 3xXRUHAKXs1x240mm2 o łącznej długości 7m,
 • budową linii kablowych niskiego napięcia YAKXS 4x120mm2 o łącznej długości 4m,
 • budową słupa SN.

Pismem z dnia 31.10.2022 r. Pan Adam Kulenko działając jako pełnomocnik PGE Dystrybucja zwrócił się z prośbą o sprostowanie decyzji Starosty Hajnowskiego znak GK.6852.2.2022 z dnia 21.09.2022 r. w zakresie zmian dotyczących zapisów w punkcie 1 i 5 w/w decyzji dotyczących strony postępowania. Po analizie dokumentacji wniosek uznano za zasadny.

 Omyłka w zapisach jest oczywista wobec czego postanowiono o sprostowaniu omyłki.

Pouczenie:

Na postanowienie służy stronom zażalenie do Wojewody Podlaskiego za pośrednictwem Starosty Hajnowskiego w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego postanowienia.

Otrzymują:

 1. Przedsiębiorstwo Budownictwa Sieci Elektrycznej Sp. z o.o., ul. Pogodna 37 A/21, 15 - 365 Białystok
 2. Urząd Gminy Hajnówka, ul. Zina 1, 17-200 Hajnówka celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń)
 3. Starostwo Powiatowe w Hajnówce (celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń oraz umieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej)
 4. a/a

Sp.E.M.

Wyciąg z ogłoszenia o II przetargu ustnym nieograniczonym Starosty Hajnowskiego wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu numer 4 położonego przy ul. 1 Maja 78 w Czeremsze

Wyciąg z ogłoszenia o II przetargu ustnym nieograniczonym Starosty Hajnowskiego wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu numer 4 położonego przy ul. 1 Maja 78 w Czeremsze

 1. Oznaczenie nieruchomości:

Budynek w którym znajduje się lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 54,53 m2 wraz z pomieszczeniami przynależnymi o powierzchni 21,55 m2 zlokalizowany na działce oznaczonej numerem geodezyjnym  513/2 o pow.0,2205 ha dla której w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Hajnówce prowadzona jest księga wieczysta nr BI2P/00021913/5.

 1. Zgodnie ze studium zagospodarowania przestrzennego gminy Czeremcha zatwierdzonym uchwałą Nr XIX/169/09 Rady Gminy Czeremcha z dnia 03.06.2009 r. działka na której znajduje się budynek z przedmiotowym lokalem położona jest na terenie: tereny istniejących i do uzupełnienia różnych form zabudowy mieszkaniowej z możliwością modernizacji i przekształceń oraz lokalizacji usług bliżej nie sprecyzowanych o uciążliwościach w granicach własnej działki.
 2. Cena wywoławcza nieruchomości w drugim przetargu ustnym nieograniczonym wynosi 59.982,30 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dwa złote 30/100)
 3. Termin i miejsce przetargu: 01.02.2023 rok o godz. 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Hajnówce, ul. Aleksego Zina 1, 17 – 200 Hajnówka ( sala nr 12).
 4. Wysokość wadium: 5.998,23 zł ( słownie: pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych 23/100); termin wpłaty wadium 25.01.2023 rok.
 5. Miejsce wywieszenia i publikacja ogłoszenia: Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Hajnówce, tablica ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Hajnówce, tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Czeremcha.

7. Szczegółowe informacje można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz: 800 – 1500 w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości  Starostwa Powiatowego w Hajnówce, ul. Aleksego Zina 1, 17 – 200 Hajnówka bądź telefonicznie pod numerem telefonu (85) 682 – 93 -77.

STAROSTA HAJNOWSKI z siedzibą w Hajnówce ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego

Starosta Hajnowski z siedzibą w Hajnówce, ul. Aleksego Zina 1 ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego numer 4 położonego przy ulicy 1 Maja 78 w obrębie Czeremcha gmina Czeremcha o powierzchni użytkowej 54,53 m2 wraz z pomieszczeniami przynależnymi o powierzchni 21,55 m2.

Pierwszy przetarg odbył się w dniu 05.08.2022 r. z wynikiem negatywnym.

Budynek w którym znajduje się lokal zlokalizowany na działce oznaczonej numerem geodezyjnym  513/2 o pow.0,2205 ha dla której w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Hajnówce prowadzona jest księga wieczysta nr BI2P/00021913/5.

Zgodnie ze studium zagospodarowania przestrzennego gminy Czeremcha zatwierdzonym uchwałą Nr XIX/169/09 Rady Gminy Czeremcha z dnia 03.06.2009 r. działka na której znajduje się budynek z przedmiotowym lokalem położona jest na terenie: tereny istniejących i do uzupełnienia różnych form zabudowy mieszkaniowej z możliwością modernizacji i przekształceń oraz lokalizacji usług bliżej nie sprecyzowanych o uciążliwościach w granicach własnej działki.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 59.982,30 zł  (słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dwa złote 30/100), wadium wynosi 10 % ceny tj: 5.998,23 zł.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium jak wyżej w terminie do 25.01.2023 r. na konto 42 1240 5211 1111 0000 4927 5838.

Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia lokalu, jeżeli osoba wpłacająca wygra przetarg.

Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi jeżeli nabywca zrezygnuje z nabycia nieruchomości lub nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w  zawiadomieniu.

Wadium zostanie zwrócone na rzecz osoby, która nie wygrała przetargu – nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

Przetarg odbędzie się w dniu 01.02.2023r. o godz. 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Hajnówce, ul. A. Zina 1 w Sali Konferencyjnej (sala 12). Bliższe informacje pod numerem telefonu (85) 682-93-77. Pok. Nr. 23 w godz. 8.00-15.00.

Decyzja GK.6621.11.15.2022 z dnia 11.10.2022 - uznanie za mienie gminne nieruchomości położone w obrębie Wasilkowo, gmina Hajnówka

Hajnówka dnia 11 października 2022 roku

GK.6621.11.15.2022                                                   

Decyzja

Na podstawie art. 1 ust.2 i art. 8 ust.1 i ust. 6 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku poz. 140 ) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca  1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego - (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku poz. 2000 ) – po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Hajnówka 

postanawiam

 1. Uznać za mienie gminne nieruchomości położone w obrębie Wasilkowo, gmina Hajnówka, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki numer: 163 o powierzchni 0,5264 ha,
  164 o powierzchni 0,3458 ha, 165 o powierzchni 0,0773 ha, 166 o powierzchni 0,0506 ha,
  167 o powierzchni 0,1207 ha, 168 o powierzchni 0,3850 ha, 169 o powierzchni 0,6506 ha,
  170 o powierzchni 0,0559 ha, 171 o powierzchni 0,2321 ha, 172 o powierzchni 0,5837 ha,
  173 o powierzchni 0,1295 ha, 174 o powierzchni 0,4364 ha, 175 o powierzchni 0,2563 ha,
  177 o powierzchni 0,0254 ha, 178 o powierzchni 0,0515 ha, 179 o powierzchni 0,1490 ha,
  201 o powierzchni 0,0135 ha, 241 o powierzchni 0,0324 ha.
 2. Odmówić uznania za mienie gminne nieruchomości położone w obrębie Wasilkowo, gmina Hajnówka, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki numer: 242 o powierzchni 0,0814 ha,
  243 o powierzchni 0,0070 ha.

Uzasadnienie

Wójt Gminy Hajnówka wnioskiem z dnia 31 sierpnia 2022 roku zwrócił się do Starosty Hajnowskiego o wydanie decyzji o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków obrębu Wasilkowo, gmina Hajnówka jako działki ewidencyjne numer 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 177, 178, 179, 201, 241, 242, 243 stanowiące drogi, na podstawie art.8 ust.1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U. z 2022 roku poz. 140).

Do wniosku Wójt Gminy Hajnówka o uznanie za mienie gromadzkie załączył zeznania dwóch świadków, którzy zeznali, że przed dniem 5 lipca 1963 roku tj. przed dniem wejścia w życie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych działki oznaczone numerami: 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 177, 178, 179, 201, 241, 242, 243 położone we wsi Wasilkowo, gmina Hajnówka użytkowane były przez mieszkańców wsi Wasilkowo.

Art.8 ust.1 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych zobowiązuje starostę do ustalenia, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową bądź mienie gromadzkie. Przepis ten ma charakter deklaratoryjny i poświadcza stan prawny ustalony na dzień wejścia w życie ustawy, to jest na dzień  5 lipca 1963 roku. Dla ustalenia czy dana nieruchomość była w dniu 5 lipca 1963 roku mieniem gromadzkim, istotny jest jej stan prawny w okresie poprzedzającym tę datę, a w szczególności to, czy nieruchomość taka należała do dawnych, czyli istniejących  w okresie od 1933 do 1954 roku gromad jako jednostek samorządu terytorialnego mających osobowość prawną i będących podmiotami praw i obowiązków oraz ustalenie, czy przed dniem wejścia w życie ustawy była faktycznie użytkowana wspólnie przez mieszkańców wsi.

Do dnia wejścia w życie ustawy z dnia 25 września 1954 roku o reformie podziału administracyjnego wsi i powołaniu gromadzkich rad narodowych (Dz. U. Nr 43 poz. 191) gromady stanowiły odrębne podmioty praw majątkowych, a przedmiot własności gromad określony był jako majątek gromadzki lub dobro gromady.

Po reformie w 1954 roku gromady pozostały, ale były już tylko jednostkami podziału administracyjnego. Brak wyraźnych przepisów w zakresie przejęcia dobra dotychczasowych gromad spowodowany był faktem, iż gromady nowopowstałe utraciły osobowość prawną. Nie mogły zatem legitymować się posiadaniem majątku i swobodnie nim dysponować. Kwestia ta została jednoznacznie uregulowana przepisem art.98 ust.2 ustawy z dnia 25 stycznia 1958 roku o radach narodowych(Dz.U. Nr 26 z 1975 roku poz. 139),na podstawie którego dotychczasowe mienie gromadzkie stało się mieniem gminnym.

Tut. urząd po zbadaniu zebranego materiału dowodowego, stwierdził, że działki ( drogi ) oznaczone aktualnie numerami ewidencyjnymi: 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 177, 178, 179, 201, 241, były drogami na mapie obrębu Wasilkowo, gmina Hajnówka, sporządzonej w 1958 roku.

Działki oznaczone numerami ewidencyjnymi: 242, 243 powstały w okresie późniejszym
tj. po wejściu w życie ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U. z 2022 roku poz. 140).

Biorąc pod uwagę powyższe, organ prowadzący postępowanie uznał, iż działki nr 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 177, 178, 179, 201, 241 spełniają wymogi ustawowe do uznania ich za mienie gromadzkie. Przed 1963 rokiem przedmiotowe działki faktycznie były wykorzystywane jako grunt użyteczności publicznej. Podmiotem, który korzystał z prawa do użytkowania przedmiotowych działek nie była wyłącznie określona grupa osób do tego uprawnionych, ale ogół mieszkańców wsi.

Działek oznaczonych numerami: 242, 243 nie można uznać za mienie gromadzkie na podstawie przepisów ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, ponieważ zostały wydzielone po wejściu
w życie w/w ustawy. Pismem z dnia 16 września 2022 roku tut. urząd poinformował Urząd Gminy Hajnówka oraz sołtysa wsi Wasilkowo o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów.

Biorąc pod uwagę powyższe, postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie

Od decyzji niniejszej służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Podlaskiego  za pośrednictwem Starosty Hajnowskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Decyzja niniejsza podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty
w sołectwie Wasilkowo oraz poprzez wywieszenie na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Hajnówka oraz w Starostwie Powiatowym w Hajnówce, a także zamieszcza się ją w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Hajnówka i Powiatu Hajnowskiego oraz w prasie lokalnej.

Otrzymują:

 1. Wójt Gminy Hajnówka
 2. Sołtys wsi Wasilkowo
 3. Urząd Gminy Hajnówka celem wywieszenia na okres 14 dni
 4. Starostwo Powiatowe w Hajnówce celem wywieszenia na okres 14 dni
 5. Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Hajnowskiego
 6. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Hajnówka
 7. Prasa lokalna – Gazeta Hajnowska
 8. Ewidencja gruntów i budynków w Starostwie Powiatowym w Hajnówce
 9. a/a

A.S.

Decyzja GK.6623.12.2022 z dnia 04.10.2022 - ustalenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów w obrębie Zbucz, gmina Czyże

Hajnówka, dn. 4.10.2022 r.

GK.6623.12.2022

Decyzja

Na podstawie art. 7d, ust. 1, lit. a, tiret 3, art. 20, ust. 1, pkt. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 ze zm.), §3, §4 ust. 4, §5 ust. 1, pkt 5 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów z dnia 12 września 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1246) oraz art. 104, 108 ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000), z urzędu

orzekam

o ustaleniu gleboznawczej klasyfikacji gruntów w obrębie Zbucz, gmina Czyże w działkach nr 321, 322, 319, objętych gleboznawczą klasyfikacją gruntów zmienionych użytków gruntowych, w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków gminy Czyże, na podstawie operatu z wykonania aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów, sporządzonego przez Jaromiła Fiołka, działającego w imieniu Geokart - International Sp. z o. o., ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszów, przyjętego do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego pod nr ew. P.2005.2020.1721 w dniu 15.06.2022 r.

Uzasadnienie

Zawiadomieniem nr GK.6623.12.2022 z dnia 12.04.2022 r. zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów zmienionych użytków gruntowych, w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Zbucz, gmina Czyże.

Informacja o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego została wysłana do stron postępowania oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń Sołtysa wsi Zbucz, Urzędu Gminy Czyże, Starostwa Powiatowego w Hajnówce i stronie internetowej starostwa (BIP).

Do przeprowadzenia czynności klasyfikacyjnych Starosta Hajnowski upoważnił klasyfikatora gruntów Jaromiła Krzysztofa Fiołka (upr. nr 18833), zgodnie z §5 ust. 2 rozporządzenia w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

W dniu 25.05.2022 r. klasyfikator gruntów przy udziale zainteresowanych osób dokonał sprawdzenia użytków gruntowych w działce objętej gleboznawczą klasyfikacją gruntów. Porównał mapę ewidencji gruntu ze stanem użytkowania na gruncie, zaistniałe zmiany w użytkach i klasach uwidocznił na szkicach klasyfikacyjnych w kolorze czerwonym oraz opisał w protokole klasyfikacyjnym.

Projekt ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów został wyłożony do publicznego wglądu zainteresowanym osobom na okres 14 dni od dnia 20.06.2022 r. do dnia 03.07.2022 r. w lokalu Starostwa Powiatowego w Hajnówce. Po zapoznaniu się z wynikami gleboznawczej klasyfikacji gruntów nie wniesiono zastrzeżeń.

Biorąc powyższe pod uwagę należało postanowić jak w osnowie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Białymstoku za pośrednictwem Starosty Hajnowskiego w terminie 14 dni licząc od dnia jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127a KPA w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Otrzymują:

 1. Strony postępowania, na adres wskazany w ewidencji gruntów i budynków
 2. Urząd Gminy w Czyżach celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń
 3. Sołtys wsi Zbucz celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń
 4. Tablica ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Hajnówce
 5. Strona internetowa Starostwa Powiatowego w Hajnówce (BIP)
 6. Klasyfikator J.F.
 7. a/a

Sp. A.P.

Decyzja GK.6623.15.2022 z dnia 04.10.2022 - ustalenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów w obrębie Odrynki, gmina Narew

Hajnówka, dn. 4.10.2022 r.

GK.6623.15.2022

 Decyzja

Na podstawie art. 7d, ust. 1, lit. a, tiret 3, art. 20, ust. 1, pkt. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 ze zm.), §3, §4 ust. 4, §5 ust. 1, pkt 5 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów z dnia 12 września 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1246) oraz art. 104, 108 ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000), z urzędu

orzekam

o ustaleniu gleboznawczej klasyfikacji gruntów w obrębie Odrynki, gmina Narew w działkach nr 122/1, 356/1, objętych gleboznawczą klasyfikacją gruntów zmienionych użytków gruntowych, w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków gminy Narew, na podstawie operatu z wykonania aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów, sporządzonego przez Jaromiła Fiołka, działającego w imieniu Geokart - International Sp. z o. o., ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszów, przyjętego do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego pod nr ew. P.2005.2020.1741 w dniu 15.06.2022 r.

Uzasadnienie

Zawiadomieniem nr GK.6623.15.2022 z dnia 12.04.2022 r. zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów zmienionych użytków gruntowych, w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Odrynki, gmina Narew.

Informacja o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego została wysłana do stron postępowania oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń Sołtysa wsi Odrynki, Urzędu Gminy Narew, Starostwa Powiatowego w Hajnówce i stronie internetowej starostwa (BIP).

Do przeprowadzenia czynności klasyfikacyjnych Starosta Hajnowski upoważnił klasyfikatora gruntów Jaromiła Krzysztofa Fiołka (upr. nr 18833), zgodnie z §5 ust. 2 rozporządzenia w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

W dniu 25.05.2022 r. klasyfikator gruntów przy udziale zainteresowanych osób dokonał sprawdzenia użytków gruntowych w działce objętej gleboznawczą klasyfikacją gruntów. Porównał mapę ewidencji gruntu ze stanem użytkowania na gruncie, zaistniałe zmiany w użytkach i klasach uwidocznił na szkicach klasyfikacyjnych w kolorze czerwonym oraz opisał w protokole klasyfikacyjnym.

Projekt ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów został wyłożony do publicznego wglądu zainteresowanym osobom na okres 14 dni od dnia 20.06.2022 r. do dnia 03.07.2022 r. w lokalu Starostwa Powiatowego w Hajnówce. Po zapoznaniu się z wynikami gleboznawczej klasyfikacji gruntów nie wniesiono zastrzeżeń.

Biorąc powyższe pod uwagę należało postanowić jak w osnowie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Białymstoku za pośrednictwem Starosty Hajnowskiego w terminie 14 dni licząc od dnia jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127a KPA w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Otrzymują:

 1. Strony postępowania, na adres wskazany w ewidencji gruntów i budynków
 2. Urząd Gminy w Narwi celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń
 3. Sołtys wsi Odrynki celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń
 4. Tablica ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Hajnówce
 5. Strona internetowa Starostwa Powiatowego w Hajnówce (BIP)
 6. Klasyfikator J.F.
 7. a/a

Sp. A.P.

Decyzja GK.6623.10.2022 z dnia 04.10.2022 - ustalenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów w obrębie Morze, gmina Czyże

Hajnówka, dn. 4.10.2022 r.

GK.6623.10.2022

Decyzja

Na podstawie art. 7d, ust. 1, lit. a, tiret 3, art. 20, ust. 1, pkt. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 ze zm.), §3, §4 ust. 4, §5 ust. 1, pkt 5 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów z dnia 12 września 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1246) oraz art. 104, 108 ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000), z urzędu

orzekam

o ustaleniu gleboznawczej klasyfikacji gruntów w obrębie Morze, gmina Czyże w działce nr 595, objętej gleboznawczą klasyfikacją gruntów zmienionych użytków gruntowych, w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków gminy Czyże, na podstawie operatu z wykonania aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów, sporządzonego przez Jaromiła Fiołka, działającego w imieniu Geokart - International Sp. z o. o., ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszów, przyjętego do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego pod nr ew. P.2005.2020.1721 w dniu 15.06.2022 r.

Uzasadnienie

Zawiadomieniem nr GK.6623.10.2022 z dnia 12.04.2022 r. zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów zmienionych użytków gruntowych, w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Morze, gmina Czyże.

Informacja o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego została wysłana do stron postępowania oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sołtysa wsi Morze, Urzędu Gminy Czyże, Starostwa Powiatowego w Hajnówce i stronie internetowej starostwa (BIP).

Do przeprowadzenia czynności klasyfikacyjnych Starosta Hajnowski upoważnił klasyfikatora gruntów Jaromiła Krzysztofa Fiołka (upr. nr 18833), zgodnie z §5 ust. 2 rozporządzenia w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

W dniu 25.05.2022 r. klasyfikator gruntów przy udziale zainteresowanych osób dokonał sprawdzenia użytków gruntowych w działce objętej gleboznawczą klasyfikacją gruntów. Porównał mapę ewidencji gruntu ze stanem użytkowania na gruncie, zaistniałe zmiany w użytkach i klasach uwidocznił na szkicach klasyfikacyjnych w kolorze czerwonym oraz opisał w protokole klasyfikacyjnym.

Projekt ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów został wyłożony do publicznego wglądu zainteresowanym osobom na okres 14 dni od dnia 20.06.2022 r. do dnia 03.07.2022 r. w lokalu Starostwa Powiatowego w Hajnówce. Po zapoznaniu się z wynikami gleboznawczej klasyfikacji gruntów nie wniesiono zastrzeżeń.

Biorąc powyższe pod uwagę należało postanowić jak w osnowie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Białymstoku za pośrednictwem Starosty Hajnowskiego w terminie 14 dni licząc od dnia jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127a KPA w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Otrzymują:

 1. Strony postępowania, na adres wskazany w ewidencji gruntów i budynków
 2. Urząd Gminy w Czyże celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń
 3. Sołtys wsi Morze celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń
 4. Tablica ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Hajnówce
 5. Strona internetowa Starostwa Powiatowego w Hajnówce (BIP)
 6. Klasyfikator J.F.
 7. a/a

Sp. A.P.

Decyzja GK.6623.9.2022 z dnia 04.10.2022- ustalenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów w obrębie Leniewo, gmina Czyże

Hajnówka, dn. 4.10.2022 r.

GK.6623.9.2022

 Decyzja

Na podstawie art. 7d, ust. 1, lit. a, tiret 3, art. 20, ust. 1, pkt. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 ze zm.), §3, §4 ust. 4, §5 ust. 1, pkt 5 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów z dnia 12 września 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1246) oraz art. 104, 108 ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000), z urzędu

orzekam

o ustaleniu gleboznawczej klasyfikacji gruntów w obrębie Leniewo, gmina Czyże w działkach nr 247, 248, objętych gleboznawczą klasyfikacją gruntów zmienionych użytków gruntowych, w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków gminy Czyże, na podstawie operatu z wykonania aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów, sporządzonego przez Jaromiła Fiołka, działającego w imieniu Geokart - International Sp. z o. o., ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszów, przyjętego do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego pod nr ew. P.2005.2020.1721 w dniu 15.06.2022 r.

Uzasadnienie

Zawiadomieniem nr GK.6623.9.2022 z dnia 12.04.2022 r. zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów zmienionych użytków gruntowych, w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Leniewo, gmina Czyże.

Informacja o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego została wysłana do stron postępowania oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń Sołtysa wsi Leniewo, Urzędu Gminy Czyże, Starostwa Powiatowego w Hajnówce i stronie internetowej starostwa (BIP).

Do przeprowadzenia czynności klasyfikacyjnych Starosta Hajnowski upoważnił klasyfikatora gruntów Jaromiła Krzysztofa Fiołka (upr. nr 18833), zgodnie z §5 ust. 2 rozporządzenia w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

W dniu 25.05.2022 r. klasyfikator gruntów przy udziale zainteresowanych osób dokonał sprawdzenia użytków gruntowych w działce objętej gleboznawczą klasyfikacją gruntów. Porównał mapę ewidencji gruntu ze stanem użytkowania na gruncie, zaistniałe zmiany w użytkach i klasach uwidocznił na szkicach klasyfikacyjnych w kolorze czerwonym oraz opisał w protokole klasyfikacyjnym.

Projekt ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów został wyłożony do publicznego wglądu zainteresowanym osobom na okres 14 dni od dnia 20.06.2022 r. do dnia 03.07.2022 r. w lokalu Starostwa Powiatowego w Hajnówce. Po zapoznaniu się z wynikami gleboznawczej klasyfikacji gruntów nie wniesiono zastrzeżeń.

Biorąc powyższe pod uwagę należało postanowić jak w osnowie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Białymstoku za pośrednictwem Starosty Hajnowskiego w terminie 14 dni licząc od dnia jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127a KPA w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Otrzymują:

 1. Strony postępowania, na adres wskazany w ewidencji gruntów i budynków
 2. Urząd Gminy w Czyżach celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń
 3. Sołtys wsi Leniewo celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń
 4. Tablica ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Hajnówce
 5. Strona internetowa Starostwa Powiatowego w Hajnówce (BIP)
 6. Klasyfikator J.F.
 7. a/a

Sp. A.P.

Decyzja GK.6623.6.2022 z dnia 04.10.2022 - ustalenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów w obrębie Klejniki, gmina Czyże

Hajnówka, dn. 4.10.2022 r.

GK.6623.6.2022

 Decyzja

Na podstawie art. 7d, ust. 1, lit. a, tiret 3, art. 20, ust. 1, pkt. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 ze zm.), §3, §4 ust. 4, §5 ust. 1, pkt 5 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów z dnia 12 września 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1246) oraz art. 104, 108 ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000), z urzędu

orzekam

o ustaleniu gleboznawczej klasyfikacji gruntów w obrębie Klejniki, gmina Czyże w działkach nr 1463/1, 1453/1, 1455, 383, 546, 1832, objętych gleboznawczą klasyfikacją gruntów zmienionych użytków gruntowych, w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków gminy Czyże, na podstawie operatu z wykonania aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów, sporządzonego przez Jaromiła Fiołka, działającego w imieniu Geokart - International Sp. z o. o., ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszów, przyjętego do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego pod nr ew. P.2005.2020.1721 w dniu 15.06.2022 r.

Uzasadnienie

Zawiadomieniem nr GK.6623.6.2022 z dnia 12.04.2022 r. zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów zmienionych użytków gruntowych, w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Klejniki, gmina Czyże.

Informacja o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego została wysłana do stron postępowania oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń Sołtysa wsi Klejniki, Urzędu Gminy Czyże, Starostwa Powiatowego w Hajnówce i stronie internetowej starostwa (BIP).

Do przeprowadzenia czynności klasyfikacyjnych Starosta Hajnowski upoważnił klasyfikatora gruntów Jaromiła Krzysztofa Fiołka (upr. nr 18833), zgodnie z §5 ust. 2 rozporządzenia w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

W dniu 25.05.2022 r. klasyfikator gruntów przy udziale zainteresowanych osób dokonał sprawdzenia użytków gruntowych w działce objętej gleboznawczą klasyfikacją gruntów. Porównał mapę ewidencji gruntu ze stanem użytkowania na gruncie, zaistniałe zmiany w użytkach i klasach uwidocznił na szkicach klasyfikacyjnych w kolorze czerwonym oraz opisał w protokole klasyfikacyjnym.

Projekt ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów został wyłożony do publicznego wglądu zainteresowanym osobom na okres 14 dni od dnia 20.06.2022 r. do dnia 03.07.2022 r. w lokalu Starostwa Powiatowego w Hajnówce. Po zapoznaniu się z wynikami gleboznawczej klasyfikacji gruntów nie wniesiono zastrzeżeń.

Biorąc powyższe pod uwagę należało postanowić jak w osnowie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Białymstoku za pośrednictwem Starosty Hajnowskiego w terminie 14 dni licząc od dnia jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127a KPA w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Otrzymują:

 1. Strony postępowania, na adres wskazany w ewidencji gruntów i budynków
 2. Urząd Gminy w Czyżach celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń
 3. Sołtys wsi Klejniki celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń
 4. Tablica ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Hajnówce
 5. Strona internetowa Starostwa Powiatowego w Hajnówce (BIP)
 6. Klasyfikator J.F.
 7. a/a

Sp. A.P.

Decyzja GK.6623.8.2022 z dnia 04.10.2022 - ustalenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów w obrębie Lady, gmina Czyże

Hajnówka, dn. 4.10.2022 r.

GK.6623.8.2022

Decyzja

Na podstawie art. 7d, ust. 1, lit. a, tiret 3, art. 20, ust. 1, pkt. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 ze zm.), §3, §4 ust. 4, §5 ust. 1, pkt 5 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów z dnia 12 września 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1246) oraz art. 104, 108 ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000), z urzędu

orzekam

o ustaleniu gleboznawczej klasyfikacji gruntów w obrębie Lady, gmina Czyże w działce nr 106, objętej gleboznawczą klasyfikacją gruntów zmienionych użytków gruntowych, w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków gminy Czyże, na podstawie operatu z wykonania aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów, sporządzonego przez Jaromiła Fiołka, działającego w imieniu Geokart - International Sp. z o. o., ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszów, przyjętego do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego pod nr ew. P.2005.2020.1721 w dniu 15.06.2022 r.

Uzasadnienie

Zawiadomieniem nr GK.6623.8.2022 z dnia 12.04.2022 r. zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów zmienionych użytków gruntowych, w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Lady, gmina Czyże.

Informacja o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego została wysłana do stron postępowania oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sołtysa wsi Lady, Urzędu Gminy Czyże, Starostwa Powiatowego w Hajnówce i stronie internetowej starostwa (BIP).

Do przeprowadzenia czynności klasyfikacyjnych Starosta Hajnowski upoważnił klasyfikatora gruntów Jaromiła Krzysztofa Fiołka (upr. nr 18833), zgodnie z §5 ust. 2 rozporządzenia w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

W dniu 25.05.2022 r. klasyfikator gruntów przy udziale zainteresowanych osób dokonał sprawdzenia użytków gruntowych w działce objętej gleboznawczą klasyfikacją gruntów. Porównał mapę ewidencji gruntu ze stanem użytkowania na gruncie, zaistniałe zmiany w użytkach i klasach uwidocznił na szkicach klasyfikacyjnych w kolorze czerwonym oraz opisał w protokole klasyfikacyjnym.

Projekt ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów został wyłożony do publicznego wglądu zainteresowanym osobom na okres 14 dni od dnia 20.06.2022 r. do dnia 03.07.2022 r. w lokalu Starostwa Powiatowego w Hajnówce. Po zapoznaniu się z wynikami gleboznawczej klasyfikacji gruntów nie wniesiono zastrzeżeń.

Biorąc powyższe pod uwagę należało postanowić jak w osnowie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Białymstoku za pośrednictwem Starosty Hajnowskiego w terminie 14 dni licząc od dnia jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127a KPA w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Otrzymują:

 1. Strony postępowania, na adres wskazany w ewidencji gruntów i budynków
 2. Urząd Gminy w Czyżach celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń
 3. Sołtys wsi Lady celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń
 4. Tablica ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Hajnówce
 5. Strona internetowa Starostwa Powiatowego w Hajnówce (BIP)
 6. Klasyfikator J.F.
 7. a/a

Sp. A.P.

Decyzja GK.6623.16.2022 z dnia 04.10.2022 - ustalenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów w obrębie Trześcianka, gmina Narew

Hajnówka, dn. 4.10.2022 r.

GK.6623.16.2022

Decyzja

Na podstawie art. 7d, ust. 1, lit. a, tiret 3, art. 20, ust. 1, pkt. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 ze zm.), §3, §4 ust. 4, §5 ust. 1, pkt 5 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów z dnia 12 września 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1246) oraz art. 104, 108 ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000), z urzędu

orzekam

o ustaleniu gleboznawczej klasyfikacji gruntów w obrębie Trześcianka, gmina Narew w działkach nr 479, 747/6, 747/15, objętych gleboznawczą klasyfikacją gruntów zmienionych użytków gruntowych, w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków gminy Narew, na podstawie operatu z wykonania aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów, sporządzonego przez Jaromiła Fiołka, działającego w imieniu Geokart - International Sp. z o. o., ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszów, przyjętego do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego pod nr ew. P.2005.2020.1741 w dniu 15.06.2022 r.

Uzasadnienie

Zawiadomieniem nr GK.6623.16.2022 z dnia 12.04.2022 r. zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów zmienionych użytków gruntowych, w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Trześcianka, gmina Narew.

Informacja o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego została wysłana do stron postępowania oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń Sołtysa wsi Trześcianka, Urzędu Gminy Narew, Starostwa Powiatowego w Hajnówce i stronie internetowej starostwa (BIP).

Do przeprowadzenia czynności klasyfikacyjnych Starosta Hajnowski upoważnił klasyfikatora gruntów Jaromiła Krzysztofa Fiołka (upr. nr 18833), zgodnie z §5 ust. 2 rozporządzenia w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

W dniu 25.05.2022 r. klasyfikator gruntów przy udziale zainteresowanych osób dokonał sprawdzenia użytków gruntowych w działce objętej gleboznawczą klasyfikacją gruntów. Porównał mapę ewidencji gruntu ze stanem użytkowania na gruncie, zaistniałe zmiany w użytkach i klasach uwidocznił na szkicach klasyfikacyjnych w kolorze czerwonym oraz opisał w protokole klasyfikacyjnym.

Projekt ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów został wyłożony do publicznego wglądu zainteresowanym osobom na okres 14 dni od dnia 20.06.2022 r. do dnia 03.07.2022 r. w lokalu Starostwa Powiatowego w Hajnówce. Po zapoznaniu się z wynikami gleboznawczej klasyfikacji gruntów nie wniesiono zastrzeżeń.

Biorąc powyższe pod uwagę należało postanowić jak w osnowie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Białymstoku za pośrednictwem Starosty Hajnowskiego w terminie 14 dni licząc od dnia jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127a KPA w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Otrzymują:

 1. Strony postępowania, na adres wskazany w ewidencji gruntów i budynków
 2. Urząd Gminy w Narwi celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń
 3. Sołtys wsi Trześcianka celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń
 4. Tablica ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Hajnówce
 5. Strona internetowa Starostwa Powiatowego w Hajnówce (BIP)
 6. Klasyfikator J.F.
 7. a/a

Sp. A.P.

Decyzja GK.6623.17.2022 z dnia 04.10.2022 - ustalenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów w obrębie Grabowiec, gmina Dubicze Cerkiewne

Hajnówka, dn. 4.10.2022 r.

GK.6623.17.2022

Decyzja

Na podstawie art. 7d, ust. 1, lit. a, tiret 3, art. 20, ust. 1, pkt. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 ze zm.), §3, §4 ust. 4, §5 ust. 1, pkt 5 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów z dnia 12 września 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1246) oraz art. 104, 108 ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000), z urzędu

orzekam

o ustaleniu gleboznawczej klasyfikacji gruntów w obrębie Grabowiec, gmina Dubicze Cerkiewne w działce nr 207, objętej gleboznawczą klasyfikacją gruntów zmienionych użytków gruntowych, w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków gminy Dubicze Cerkiewne, na podstawie operatu z wykonania aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów, sporządzonego przez Jaromiła Fiołka, działającego w imieniu Geokart - International Sp. z o. o., ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszów, przyjętego do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego pod nr ew. P.2005.2020.1731 w dniu 15.06.2022 r.

Uzasadnienie

Zawiadomieniem nr GK.6623.17.2022 z dnia 12.04.2022 r. zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów zmienionych użytków gruntowych, w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Grabowiec, gmina Dubicze Cerkiewne.

Informacja o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego została wysłana do stron postępowania oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sołtysa wsi Grabowiec, Urzędu Gminy Dubicze Cerkiewne, Starostwa Powiatowego w Hajnówce i stronie internetowej starostwa (BIP).

Do przeprowadzenia czynności klasyfikacyjnych Starosta Hajnowski upoważnił klasyfikatora gruntów Jaromiła Krzysztofa Fiołka (upr. nr 18833), zgodnie z §5 ust. 2 rozporządzenia w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

W dniu 25.05.2022 r. klasyfikator gruntów przy udziale zainteresowanych osób dokonał sprawdzenia użytków gruntowych w działce objętej gleboznawczą klasyfikacją gruntów. Porównał mapę ewidencji gruntu ze stanem użytkowania na gruncie, zaistniałe zmiany w użytkach i klasach uwidocznił na szkicach klasyfikacyjnych w kolorze czerwonym oraz opisał w protokole klasyfikacyjnym.

Projekt ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów został wyłożony do publicznego wglądu zainteresowanym osobom na okres 14 dni od dnia 20.06.2022 r. do dnia 03.07.2022 r. w lokalu Starostwa Powiatowego w Hajnówce. Z wynikami gleboznawczej klasyfikacji gruntów zapoznało się 0 osób i nie wniosły zastrzeżeń.

Biorąc powyższe pod uwagę należało postanowić jak w osnowie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Białymstoku za pośrednictwem Starosty Hajnowskiego w terminie 14 dni licząc od dnia jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127a KPA w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Otrzymują:

 1. Strony postępowania, na adres wskazany w ewidencji gruntów i budynków,
 2. Urząd Gminy w Dubicze Cerkiewne celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń,
 3. Sołtys wsi Grabowiec celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń,
 4. Tablica ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Hajnówce
 5. Strona internetowa Starostwa Powiatowego w Hajnówce (BIP),
 6. Klasyfikator J.F.
 7. a/a

Sp. A.P.

Decyzja GK.6623.7.2022 z dnia 04.10.2022 - ustalenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów w obrębie Kuraszewo, gmina Czyże

Hajnówka, dn. 4.10.2022 r.

GK.6623.7.2022

Decyzja

Na podstawie art. 7d, ust. 1, lit. a, tiret 3, art. 20, ust. 1, pkt. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 ze zm.), §3, §4 ust. 4, §5 ust. 1, pkt 5 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów z dnia 12 września 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1246) oraz art. 104, 108 ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000), z urzędu

orzekam

o ustaleniu gleboznawczej klasyfikacji gruntów w obrębie Kuraszewo, gmina Czyże w działce nr 487, objętej gleboznawczą klasyfikacją gruntów zmienionych użytków gruntowych, w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków gminy Czyże, na podstawie operatu z wykonania aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów, sporządzonego przez Jaromiła Fiołka, działającego w imieniu Geokart - International Sp. z o. o., ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszów, przyjętego do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego pod nr ew. P.2005.2020.1721 w dniu 15.06.2022 r.

Uzasadnienie

Zawiadomieniem nr GK.6623.7.2022 z dnia 12.04.2022 r. zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów zmienionych użytków gruntowych, w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Kuraszewo, gmina Czyże.

Informacja o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego została wysłana do stron postępowania oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sołtysa wsi Kuraszewo, Urzędu Gminy Czyże, Starostwa Powiatowego w Hajnówce i stronie internetowej starostwa (BIP).

Do przeprowadzenia czynności klasyfikacyjnych Starosta Hajnowski upoważnił klasyfikatora gruntów Jaromiła Krzysztofa Fiołka (upr. nr 18833), zgodnie z §5 ust. 2 rozporządzenia w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

W dniu 25.05.2022 r. klasyfikator gruntów przy udziale zainteresowanych osób dokonał sprawdzenia użytków gruntowych w działce objętej gleboznawczą klasyfikacją gruntów. Porównał mapę ewidencji gruntu ze stanem użytkowania na gruncie, zaistniałe zmiany w użytkach i klasach uwidocznił na szkicach klasyfikacyjnych w kolorze czerwonym oraz opisał w protokole klasyfikacyjnym.

Projekt ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów został wyłożony do publicznego wglądu zainteresowanym osobom na okres 14 dni od dnia 20.06.2022 r. do dnia 03.07.2022 r. w lokalu Starostwa Powiatowego w Hajnówce. Po zapoznaniu się z wynikami gleboznawczej klasyfikacji gruntów nie wniesiono zastrzeżeń.

Biorąc powyższe pod uwagę należało postanowić jak w osnowie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Białymstoku za pośrednictwem Starosty Hajnowskiego w terminie 14 dni licząc od dnia jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127a KPA w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Otrzymują:

 1. Strony postępowania, na adres wskazany w ewidencji gruntów i budynków
 2. Urząd Gminy w Czyżach celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń
 3. Sołtys wsi Kuraszewo celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń
 4. Tablica ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Hajnówce
 5. Strona internetowa Starostwa Powiatowego w Hajnówce (BIP)
 6. Klasyfikator J.F.
 7. a/a

Sp. A.P.

Decyzja GK.6623.13.2022 z dnia 04.10.2022

Hajnówka, dn. 4.10.2022 r.

GK.6623.13.2022

Decyzja

Na podstawie art. 7d, ust. 1, lit. a, tiret 3, art. 20, ust. 1, pkt. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 ze zm.), §3, §4 ust. 4, §5 ust. 1, pkt 5 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów z dnia 12 września 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1246) oraz art. 104, 108 ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000), z urzędu

orzekam

o ustaleniu gleboznawczej klasyfikacji gruntów w obrębie Białki, gmina Narew w działce nr 141, objętej gleboznawczą klasyfikacją gruntów zmienionych użytków gruntowych, w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków gminy Narew, na podstawie operatu z wykonania aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów, sporządzonego przez Jaromiła Fiołka, działającego w imieniu Geokart - International Sp. z o. o., ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszów, przyjętego do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego pod nr ew. P.2005.2020.1741 w dniu 15.06.2022 r.

 Uzasadnienie

Zawiadomieniem nr GK.6623.13.2022 z dnia 12.04.2022 r. zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów zmienionych użytków gruntowych, w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Białki, gmina Narew.

Informacja o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego została wysłana do stron postępowania oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sołtysa wsi Białki, Urzędu Gminy Narew, Starostwa Powiatowego w Hajnówce i stronie internetowej starostwa (BIP).

Do przeprowadzenia czynności klasyfikacyjnych Starosta Hajnowski upoważnił klasyfikatora gruntów Jaromiła Krzysztofa Fiołka (upr. nr 18833), zgodnie z §5 ust. 2 rozporządzenia w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

W dniu 25.05.2022 r. klasyfikator gruntów przy udziale zainteresowanych osób dokonał sprawdzenia użytków gruntowych w działce objętej gleboznawczą klasyfikacją gruntów. Porównał mapę ewidencji gruntu ze stanem użytkowania na gruncie, zaistniałe zmiany w użytkach i klasach uwidocznił na szkicach klasyfikacyjnych w kolorze czerwonym oraz opisał w protokole klasyfikacyjnym.

Projekt ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów został wyłożony do publicznego wglądu zainteresowanym osobom na okres 14 dni od dnia 20.06.2022 r. do dnia 03.07.2022 r. w lokalu Starostwa Powiatowego w Hajnówce. Po zapoznaniu się z wynikami gleboznawczej klasyfikacji gruntów nie wniesiono zastrzeżeń.

Biorąc powyższe pod uwagę należało postanowić jak w osnowie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Białymstoku za pośrednictwem Starosty Hajnowskiego w terminie 14 dni licząc od dnia jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127a KPA w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Otrzymują:

 1. Strony postępowania, na adres wskazany w ewidencji gruntów i budynków
 2. Urząd Gminy w Narwi celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń
 3. Sołtys wsi Białki celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń
 4. Tablica ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Hajnówce
 5. Strona internetowa Starostwa Powiatowego w Hajnówce (BIP)
 6. Klasyfikator J.F.
 7. a/a

Sp. A.P.

Decyzja GK.6623.11.2022 z dnia 04.10.2022 - ustaleniu gleboznawczej klasyfikacji gruntów w obrębie Wólka, gmina Czyże

Hajnówka, dn. 4.10.2022 r.

GK.6623.11.2022

Decyzja

Na podstawie art. 7d, ust. 1, lit. a, tiret 3, art. 20, ust. 1, pkt. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 ze zm.), §3, §4 ust. 4, §5 ust. 1, pkt 5 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów z dnia 12 września 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1246) oraz art. 104, 108 ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000), z urzędu

orzekam

o ustaleniu gleboznawczej klasyfikacji gruntów w obrębie Wólka, gmina Czyże w działce nr 16/1, objętej gleboznawczą klasyfikacją gruntów zmienionych użytków gruntowych, w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków gminy Czyże, na podstawie operatu z wykonania aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów, sporządzonego przez Jaromiła Fiołka, działającego w imieniu Geokart - International Sp. z o. o., ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszów, przyjętego do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego pod nr ew. P.2005.2020.1721 w dniu 15.06.2022 r.

Uzasadnienie

Zawiadomieniem nr GK.6623.11.2022 z dnia 12.04.2022 r. zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów zmienionych użytków gruntowych, w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Wólka, gmina Czyże.

Informacja o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego została wysłana do stron postępowania oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń Sołtysa wsi Wólka, Urzędu Gminy Czyże, Starostwa Powiatowego w Hajnówce i stronie internetowej starostwa (BIP).

Do przeprowadzenia czynności klasyfikacyjnych Starosta Hajnowski upoważnił klasyfikatora gruntów Jaromiła Krzysztofa Fiołka (upr. nr 18833), zgodnie z §5 ust. 2 rozporządzenia w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

W dniu 25.05.2022 r. klasyfikator gruntów przy udziale zainteresowanych osób dokonał sprawdzenia użytków gruntowych w działce objętej gleboznawczą klasyfikacją gruntów. Porównał mapę ewidencji gruntu ze stanem użytkowania na gruncie, zaistniałe zmiany w użytkach i klasach uwidocznił na szkicach klasyfikacyjnych w kolorze czerwonym oraz opisał w protokole klasyfikacyjnym.

Projekt ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów został wyłożony do publicznego wglądu zainteresowanym osobom na okres 14 dni od dnia 20.06.2022 r. do dnia 03.07.2022 r. w lokalu Starostwa Powiatowego w Hajnówce. Po zapoznaniu się z wynikami gleboznawczej klasyfikacji gruntów nie wniesiono zastrzeżeń.

Biorąc powyższe pod uwagę należało postanowić jak w osnowie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Białymstoku za pośrednictwem Starosty Hajnowskiego w terminie 14 dni licząc od dnia jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127a KPA w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Otrzymują:

 1. Strony postępowania, na adres wskazany w ewidencji gruntów i budynków
 2. Urząd Gminy w Czyże celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń
 3. Sołtys wsi Wólka celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń
 4. Tablica ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Hajnówce
 5. Strona internetowa Starostwa Powiatowego w Hajnówce (BIP)
 6. Klasyfikator J.F.
 7. a/a

Sp. A.P.

Decyzja GK.6623.14.2022 z dnia 04.10.2022 - ustaleniu gleboznawczej klasyfikacji gruntów w obrębie Koźliki, gmina Narew

Hajnówka, dn. 4.10.2022 r.

GK.6623.14.2022

Decyjza

Na podstawie art. 7d, ust. 1, lit. a, tiret 3, art. 20, ust. 1, pkt. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 ze zm.), §3, §4 ust. 4, §5 ust. 1, pkt 5 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów z dnia 12 września 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1246) oraz art. 104, 108 ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000), z urzędu

orzekam

o ustaleniu gleboznawczej klasyfikacji gruntów w obrębie Koźliki, gmina Narew w działce nr 73/1, objętej gleboznawczą klasyfikacją gruntów zmienionych użytków gruntowych, w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków gminy Narew, na podstawie operatu z wykonania aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów, sporządzonego przez Jaromiła Fiołka, działającego w imieniu Geokart - International Sp. z o. o., ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszów, przyjętego do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego pod nr ew. P.2005.2020.1741 w dniu 15.06.2022 r.

Uzasadnienie

Zawiadomieniem nr GK.6623.14.2022 z dnia 12.04.2022 r. zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów zmienionych użytków gruntowych, w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Koźliki, gmina Narew.

Informacja o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego została wysłana do stron postępowania oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sołtysa wsi Koźliki, Urzędu Gminy Narew, Starostwa Powiatowego w Hajnówce i stronie internetowej starostwa (BIP).

Do przeprowadzenia czynności klasyfikacyjnych Starosta Hajnowski upoważnił klasyfikatora gruntów Jaromiła Krzysztofa Fiołka (upr. nr 18833), zgodnie z §5 ust. 2 rozporządzenia w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

W dniu 25.05.2022 r. klasyfikator gruntów przy udziale zainteresowanych osób dokonał sprawdzenia użytków gruntowych w działce objętej gleboznawczą klasyfikacją gruntów. Porównał mapę ewidencji gruntu ze stanem użytkowania na gruncie, zaistniałe zmiany w użytkach i klasach uwidocznił na szkicach klasyfikacyjnych w kolorze czerwonym oraz opisał w protokole klasyfikacyjnym.

Projekt ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów został wyłożony do publicznego wglądu zainteresowanym osobom na okres 14 dni od dnia 20.06.2022 r. do dnia 03.07.2022 r. w lokalu Starostwa Powiatowego w Hajnówce. Po zapoznaniu się z wynikami gleboznawczej klasyfikacji gruntów nie wniesiono zastrzeżeń.

Biorąc powyższe pod uwagę należało postanowić jak w osnowie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Białymstoku za pośrednictwem Starosty Hajnowskiego w terminie 14 dni licząc od dnia jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127a KPA w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Otrzymują:

 1. Strony postępowania, na adres wskazany w ewidencji gruntów i budynków,
 2. Urząd Gminy w Narwi celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń,
 3. Sołtys wsi Koźliki celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń,
 4. Tablica ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Hajnówce
 5. Strona internetowa Starostwa Powiatowego w Hajnówce (BIP),
 6. Klasyfikator J.F.
 7. a/a

Sp. A.P.

Zawiadomienie GK.6852.3.2022 z dnia 03.10.2022

Starostwo Powiatowe w Hajnówce
ul. Aleksego Zina 1
17-200 Hajnówka

Hajnówka, dnia 03.10.2022 r.

GK.6852.3.2022

Zawiadomienie

Starosta Hajnowski

na podstawie art. 113 ust. 6, art. 114 ust. 3 i 4 w związku z art. 124 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.)

zawiadamia

o zamiarze wszczęcia postępowania

w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości oznaczonej jako działki: 1196 o pow. 0,4400 ha,  1197 o pow. 1,1900 ha, 1268/1 o pow. 0,0700 ha, położonej w obrębie Suchowolce gmina Kleszczele powiat hajnowski oraz jako działki: 303 o pow. 0,9979 ha, 312 o pow. 0,3655 ha, 327 o pow. 0,7211 ha, 362 o pow. 0,3957 ha i 2155/2 o pow. 0,6613 ha położonej w mieście Kleszczele powiat hajnowski, która posiada nieuregulowany stan prawny. Planowane prace będą polegały na budowie podziemnej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15 kV i podziemnej linii  elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4KV oraz kontenerowej stacji transformatorowej.

W związku z prowadzonym postępowaniem i faktem, iż nieruchomość posiada nieuregulowany stan prawny, tut. Urząd prosi o zgłaszanie się osób którym przysługują roszczenia do w/w nieruchomości w terminie do dnia 15 grudnia 2022 roku. r., do pokoju nr 23 (I piętro) w budynku Starostwa Powiatowego w Hajnówce, ul. Zina 1, 17-200 Hajnówka.               

Z up. Starosty Halina Leszczyńska, Naczelnik Wydziału Geodezji Katastru i Nieruchomości, Geodeta Powiatowy

Sp.E.M.

Decyzja GK.6852.2.2022 z 21.09.2022 - ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Borysówka

Hajnówka, dnia 21wrzesień 2022 r.

GK.6852.2.2022

Decyzja

Na podstawie art. 124 a, art. 124  w związku z art. 6 ust. 2 oraz art. 113 ust. 6  ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) oraz art. 49, art. 104 i art.107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Przedsiębiorstwa Budownictwa Sieci Elektrycznych Sp z o.o., ul . Pogodna  37/21, 15-365 Białystok działającego w imieniu inwestora tj. PGE Dystrybucja, Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, ul. Grabarska 21 A, 20-340 Lublin

Starosta Hajnowski

 1. Ogranicza sposób korzystania z nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Borysówka, gmina Hajnówka, oznaczonej numerem działki 175/1 o powierzchni 0,1724 ha, dla której jest nieuregulowany stan prawny poprzez zezwolenie Przedsiębiorstwu Budownictwa Sieci Elektrycznych Sp. z o.o., ul. Pogodna 37/21, 15 – 365 Białystok, na wykonanie czynności związanych z:

- budową stancji kontenerowej transformatorowej SN/nN o wymiarach 2,55m x 4,20m,

- budową linii kablowych średniego napięcia 3xXRUHAKXs1x240mm2 o łącznej długości 7m,

- budową linii kablowych niskiego napięcia YAKXS 4x120mm2 o łącznej długości 4m,

- budową słupa SN,

wszystkie wyżej opisane elementy zostały zaznaczone na projekcie zagospodarowania terenu, który stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

2 . Ustala powierzchnię niezbędną podczas realizacji wszystkich prac związanych z planowaną inwestycją na 41 m2 .

 1. Wykonanie inwestycji ustala na rok 2023, zaś przewidywany czas wykonywania prac wynosić będzie 3 dni.
 2. Zobowiązuje wnioskodawcę do poinformowania Skarbu Państwa w imieniu którego działa Starosta Hajnowski, o planowanym terminie rozpoczęcia prac z 14 dniowym wyprzedzeniem.
 3. Zobowiązuje Przedsiębiorstwo Budownictwa Sieci Elektrycznych Sp. z o.,ul. Pogodna 37/21, 15 – 365 Białystok do przywrócenia nieruchomości do stanu poprzedniego, niezwłocznie po wykonaniu prac wymienionych w punkcie 1.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 09.05.2022 r., powołując się na art. 124a ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) Przedsiębiorstwo Budownictwa Sieci Elektrycznej Sp. z o.o. wystąpiło do tut. urzędu o uzyskanie zezwolenia na przeprowadzenie prac w zakresie budowy linii kablowej średniego i  niskiego napięcia, oraz budowy stacji kontenerowej transformatorowej SN/nN wraz ze słupem na działce o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej numerem 175/1, położonej w obrębie Borysówka, gmina Hajnówka. Wniosek swój motywowało faktem, iż istniejąca linia elektroenergetyczna średniego i niskiego napięcia charakteryzuje się złym stanem technicznym, oraz nadmiernym wyeksploatowaniem. Budowa nowej linii elektroenergetycznej, a także stacji kontenerowej transformatorowej oraz słupa SN zapewni poprawę parametrów i niezawodność istniejącej linii średniego i niskiego napięcia, umożliwiając utrzymanie właściwej jakości dostaw energii elektrycznej.  W myśl art.4 ust.1 ustawy Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo Energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej zobowiązane jest utrzymać zdolność urządzeń, instalacji i sieci do realizacji zaopatrzenia w energię elektryczną w sposób ciągły i niezawodny, przy zachowaniu obowiązujących wymagań jakościowych.

 Do wniosku dołączono: kopię negocjacji przeprowadzonych przez PGE  mapę z planem zamierzenia budowlanego i obszarem zajęcia terenu na czas wykonywania robót budowlanych, pełnomocnictwo wraz z opłatą, pełnomocnictwo ogólne, wytyczne programowe, wypis z rejestru gruntów, kopię decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, kopię korespondencji z Gminą Hajnówka, oraz Starostwem Powiatowym w Hajnówce. Z załączonej dokumentacji wynika, iż ani Skarb Państwa, ani Gmina Hajnówka nie legitymują się tytułem własności do nieruchomości oznaczonej numerem działki 175/1 położonej w obrębie Borysówka gmina Hajnówka.

Po przeanalizowaniu całości zgormadzonego materiału dowodowego w sprawie, Starosta hajnowski stwierdza co następuje:

Do przedmiotowej sprawy zastosowanie mają przepisy art. 124a, 124 oraz 6 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami.

Zgodnie z art. 124 ustawy o gospodarce nieruchomościami starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, może ograniczyć, w drodze decyzji, sposób korzystania z nieruchomości przez udzielenie zezwolenia na zakładanie i przeprowadzenie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie wyraża na to zgody. Ograniczenie to następuje zgodnie z planem miejscowym, a w przypadku braku planu, zgodnie z decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Art.. 124a ustawy o gospodarce nieruchomościami stanowi, że przepisy art. 124 ust. 1-2 i 4-7 stosuje się odpowiednio do nieruchomości o  nieuregulowanym stanie prawnym.

W myśl art. 113 ust. 6 wyżej cytowanej ustawy przez nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym rozumie się nieruchomość, dla której ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić osób, którym przysługują do niej prawa rzeczowe.

W trakcie prowadzonego postępowania Starosta Hajnowski, wykonujący zadanie              z zakresu administracji rządowej, zgodnie z art. 114 ust. 3 i 4  ustawy o gospodarce nieruchomościami podał do publicznej wiadomości, na okres dwóch miesięcy, ogłoszenie            o zamiarze wszczęcia postępowania w przedmiocie udostępnienia nieruchomości, poprzez zamieszczenie ogłoszenia w prasie o zasięgu ogólnopolskim. Ponadto ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Hajnówce i w Urzędzie Gminy w Hajnówce, oraz umieszczono na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Hajnówce.

 

Z uwagi na fakt, iż w dwumiesięcznym terminie nie zgłosiły się osoby, którym przysługuje prawo rzeczowe  do nieruchomości numer 175/1, zgodnie z art. 114 ust. 4  w dniu 22.08.2022 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne oraz umożliwiono zapoznanie się z zebranym materiałem dowodowym powołując się na art. 10 kodeksu postępowania administracyjnego, w przedmiocie udostępnienia wnioskowanej nieruchomości, poprzez wywieszenie zawiadomienia o wszczęciu postępowania na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Hajnówce, w Urzędzie Gminy w Hajnówce oraz na stronie internetowej Starostwa. Po upływie 14dniowego terminu nie wpłynęły żadne wnioski.

W następstwie powyższego Starosta Hajnowski uznał, że w niniejszej sprawie zaistniały przesłanki, warunkujące dopuszczalność wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości.

Zgodnie z art. 124 ust.4 ustawy o gospodarce nieruchomościami na osobie lub jednostce organizacyjnej występującej o zezwolenie ciąży obowiązek przywrócenia nieruchomości do stanu poprzedniego, niezwłocznie po założeniu lub przeprowadzeniu ciągów, przewodów i urządzeń, o których mowa w ust. 1. Jeżeli przywrócenie nieruchomości do stanu poprzedniego jest niemożliwe albo powoduje nadmierne trudności lub koszty, stosuje się odpowiednio przepis art. 128 ust. 4.

Mając zatem na uwadze, że przedmiotowa inwestycja stanowi cel publiczny zgodny z decyzją o lokalizacji inwestycji celu publicznego i nie może być zrealizowana w inny sposób iż przez ograniczenie praw do nieruchomości inwestor zobowiązany będzie po jej realizacji do przywrócenia nieruchomości do stanu poprzedniego lub zapłaty odszkodowania.

Wobec powyższych faktów i przepisów prawa, Starosta Hajnowski orzekł jak                    w sentencji decyzji.

Pouczenie:

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie.

            Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji, do Wojewody Podlaskiego w Białymstoku za pośrednictwem Starosty Hajnowskiego.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Załącznik:

1.Mapa z projektem zagospodarowania terenu.                                                                                                                                                            

Otrzymują:

 1. Przedsiębiorstwo Budownictwa Sieci Elektrycznej Sp. z o.o., ul. Pogodna 37 A/21, 15 - 365 Białystok
 2. Urząd Gminy Hajnówka, ul. Zina 1, 17-200 Hajnówka celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń)
 3. Starostwo Powiatowe w Hajnówce (celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń oraz umieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej)
 4. a/a

Sp.E.M.

Niniejsza decyzja nie podlega opłacie skarbowej – art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. h ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021r. poz. 1923 ze zmianami)
Obwieszczenie GK.6840.3.2022 z dnia 19.09.2022 r. - Starosta Hajnowski przekazuje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Hajnówka, dn. 19.09.2022 r.

GK.6840.3.2022

Obwieszczenie

Starosta Hajnowski na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 poz. 1899 z późń. zmianami), oraz Zarządzenia Nr 126/2022 z dnia 08 września 2022 roku Wojewody Podlaskiego w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa na rzecz użytkownika wieczystego przekazuje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia:

Wykaz

L.p

Nr geodezyjny

Nr KW

Pow. w ha

Przeznaczenie w planie

Opis nieruchomości

Cena nieruchomości

Rodzaj zbycia

1

319/1

BI2P/0001827/1

0,9104

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (wg. obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Narewka – zatwierdzonego Uchwałą Nr VII/66/99 Rady Gminy Narewka z dnia 31 sierpnia 1999r. z późn. zm., działka numer 319/1 jest określona jako tereny lasów państwowych Puszczy Białowieskiej (Leśny Kompleks Promocyjny) oraz prywatnych.

Działka położona jest w obrębie Bernacki Most, gmina Narewka

17.603,00 zł

Zbycie na rzecz użytkownika wieczystego

Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobom, które spełniają warunki określone w art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami ( cytowana na wstępie) i  w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na jej nabycie za cenę podaną wyżej.

Niniejszy wykaz został sporządzony na okres 21 dni.

Obwieszczenie - Zarząd Powiatu Hajnowskiego na podstawie art. 35 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz działek przeznaczonych do zbycia

Zarząd Powiatu Hajnowskiego na podstawie art. 35 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz działek przeznaczonych do zbycia.

Wykaz

L.p

Numer działki

Powierzchnia (ha)

Obręb

Gmina

Nr KW

Opis nieruchomości

Przeznaczenie

w planie zagospodarowania przestrzennego

Cena

zbycia netto

(zł)

Tryb i forma zbycia

1

459/1

0,0034

0004 Górne

Hajnówka

BI2P/00038589/6

 

Działka niezabudowana przy ul. Górnej

Podstawowy układ ulic miejskich zaliczonych do dróg wojewódzkich, powiatowych, gminnych

1 884,00

Bezprzetargowo  na poprawę warunków zagospodarowania sąsiedniej działki prywatnej, zabudowanej

2

459/2

0,0063

3 492,00

3

459/3

0,0048

2 661,00

4

459/4

0,0008

443,00

5

459/5

0,0036

1 996,00

6

459/6

0,0026

1 442,00

7

459/7

0,0028

1 552,00

8

458/6

0,0020

1 108,00

9

458/7

0,0018

998,00

10

458/8

0,0011

609,00

11

458/9

0,0022

1 220,00

12

458/10

0,0008

444,00

13

458/11

0,0019

1 053,00

14

458/12

0,0011

610,00

15

458/13

0,0007

388,00

16

458/14

0,0022

1 219,00

17

458/15

0,0009

499,00

18

458/16

0,0011

609,00

19

458/17

0,0014

776,00

20

458/18

0,0016

887,00

21

458/19

0,0035

1 940,00

22

458/20

0,0017

942,00

23

458/21

0,0015

831,00

24

458/22

0,0009

499,00

25

458/23

0,0020

1 109,00

26

458/24

0,0023

1 275,00

27

458/25

0,0012

665,00

28

458/26

0,0032

Działka niezabudowana przy ul. Wrzosowej

12 472,00

29

457/4

0,0193

30

457/5

0,0043

2 384,00

31

181/1

0,0039

0013 Zubacze

Czeremcha

BI2P/00040522/6

Działka niezabudowana w Zubaczach

Brak MPZP

Studium uwarunk.: "tereny istniejące i do uzupełnienia różnych form zabudowy mieszkaniowej "

1 381,00

Wykaz będzie wywieszony na tablicy ogłoszeń przez 21 dni w siedzibie Starostwa Powiatowego w Hajnówce oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Hajnówce.

Osobom, którym przysługuje roszczenie o nabycie przedmiotowej nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów oraz osobom lub spadkobiercom osób będących poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wskazanej wyżej nieruchomości, jeżeli złożą wniosek o jej nabycie w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu,

Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.) cena podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 23%.

Zawiadomienie Starosty Hajnowskiego z dnia 06.09.2022, GK.6620.1.1.2020 - Starosta Hajnowski zawiadamia, że zostanie wyłożony do wglądu osób zainteresowanych projekt operatu opisowo- kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarze jednostki ewidencyjnej 200502_ 2 Białowieża w obrębach: Budy, Podolany, Pogorzelce, Białowieża, Teremiski, Zastawa-Krzyże

Hajnówka, dnia 06.09.2022 r.

GK.6620.1.1.2020

Zawiadomienie Starosty Hajnowskiego

Działając na podstawie art. 24a ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2021.1990 ze zm.) Starosta Hajnowski zawiadamia, że zostanie wyłożony do wglądu osób zainteresowanych projekt operatu opisowo- kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarze jednostki ewidencyjnej 200502_ 2 Białowieża w obrębach: Budy, Podolany, Pogorzelce, Białowieża, Teremiski, Zastawa-Krzyże.

Wyłożenie projektu operatu odbędzie się w dniach od 26.09.2022 r. do 14.10.2022 r. (tj. 15 dni roboczych) w godzinach pracy urzędu od 8.00 do 15.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Hajnówce, ul. A. Zina 1,  pokój nr 12.

W ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków została przeprowadzona analiza  materiałów zgromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym. Na podstawie tych materiałów lub geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych, wykonanych w ramach niniejszego zamówienia, pozyskane zostały dane dotyczące punktów granicznych, jednostek ewidencyjnych, obrębów ewidencyjnych oraz działek ewidencyjnych, dane geometryczne i opisowe dotyczące konturów, użytków gruntowych i konturów klasyfikacyjnych, budynków oraz nieruchomości lokalowych.

Wszyscy zainteresowani mają prawo zapoznać się w podanym terminie z w/w dokumentacją, uzyskać niezbędne wyjaśnienia i zgłosić do protokołu ewentualne uwagi i wnioski w tej sprawie. Skorzystanie z tego prawa leży w interesie zainteresowanych, aby na tym etapie postępowania związanego z modernizacją  ewidencji gruntów i budynków ujawnić ewentualne błędy i nieprawidłowości.

Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszym zawiadomieniu nie stanowi przeszkody do prowadzenia dalszych etapów postępowania, zatwierdzenia  operatu opisowo-kartograficznego i ujawnienia nowych danych w ewidencji gruntów i budynków.

Po upływie terminu wyłożenia,  projekt operatu opisowo-kartograficznego zgodnie z art. 24a ust. 8 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne, staje się operatem ewidencji gruntów i budynków. Informacja o tym zostanie ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Starostwa.

Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków  ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym może w  terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa informacji o której mowa wyżej, zgłaszać  zarzuty do tych danych.      

Starosta Hajnowski

Andrzej Skiepko

Obwieszczenie z dnia 05.09.2022, GK.6840.5.2021 - Starosta Hajnowski przekazuje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Hajnówka, dn. 05.09.2022 r.

GK.6840.5.2021

Obwieszczenie

Starosta Hajnowski na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 poz. 1898 z późń. zmianami), oraz Zarządzenia Nr 123/2022 z dnia 24 sierpnia 2022 roku Wojewody Podlaskiego w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przekazuje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia:

WYKAZ

L.p

Nr geodezyjny

Nr KW

Pow. w ha

Przeznaczenie w planie

Opis nieruchomości

Cena nieruchomości

Rodzaj zbycia

1

1138

BI2P/0001827/1

0,0493

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (wg. obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Narewka – zatwierdzonego Uchwałą Nr VII/66/99 Rady Gminy Narewka z dnia 31 sierpnia 1999r. z późn. zm., działka 1138, położona w obrębie Mikłaszewo gmina Narewka, znajduje się w ramach obszaru określonego jako tereny zabudowy głównie zagrodowej oraz mieszkaniowej z miejscami pracy.

Działka położona jest w obrębie Mikłaszewo, gmina Narewka

21.372,00 zł

Zbycie w trybie bezprzetargowym

Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobom, które spełniają warunki określone w art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami ( cytowana na wstępie) i  w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na jej nabycie za cenę podaną wyżej.

Decyzja GK.6621.11.11.2022 z dnia 30 sierpnia 2022 roku - uznanie za mienie gminne nieruchomości położone w obrębie Stare BerezowoDetails

Hajnówka dnia 30 sierpnia 2022 roku

GK.6621.11.11.2022                                                   

Decyzja

Na podstawie art. 1 ust.2 i art. 8 ust.1 i ust. 6 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych ( tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku poz. 140 ) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego - ( tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku poz. 735 ) – po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Hajnówka

postanawiam

 1. Uznać za mienie gminne nieruchomości położone w obrębie Stare Berezowo, gmina Hajnówka, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki numer: 1/4 o powierzchni 0,0460 ha, 7 o powierzchni 0,1509 ha, 13 o powierzchni 1,7668 ha, 50 o powierzchni 0,7979 ha, 79 o powierzchni 0,0180 ha, 80 o powierzchni 0,1745 ha, 81 o powierzchni 0,3855 ha, 128 o powierzchni 0,8562 ha,
  133 o powierzchni 0,1309 ha, 143 o powierzchni 1,5188 ha, 144 o powierzchni 0,1081 ha,
  147 o powierzchni 0,1725 ha, 148 o powierzchni 0,5040 ha, 182 o powierzchni 0,1797 ha,
  197 o powierzchni 0,1074 ha, 223 o powierzchni 0,0279 ha, 228 o powierzchni 0,1766 ha,
  238 o powierzchni 1,0622 ha, 248 o powierzchni 0,1759 ha, 253 o powierzchni 0,3048 ha,
  279 o powierzchni 0,9107 ha, 333 o powierzchni 0,5273 ha, 334 o powierzchni 0,0724 ha,
  335 o powierzchni 0,1091 ha, 336 o powierzchni 0,0092 ha, 337 o powierzchni 1,8203 ha,
  372/1 o powierzchni 0,1635 ha, 408 o powierzchni 0,1620 ha, 423 o powierzchni 0,2422 ha,
  483 o powierzchni 1,1044 ha, 484 o powierzchni 1,9217 ha, 495 o powierzchni 0,4241 ha,
  504 o powierzchni 0,1299 ha, 518 o powierzchni 0,2273 ha, 525 o powierzchni 0,6378 ha,
  535 o powierzchni 0,1677 ha, 536 o powierzchni 0,1279 ha, 538 o powierzchni 0,2423 ha.
 2. Odmówić uznania za mienie gminne nieruchomości położone w obrębie Stare Berezowo, gmina Hajnówka, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki numer: 294 o powierzchni 0,0823 ha, 367 o powierzchni 0,0291 ha.

Uzasadnienie

Wójt Gminy Hajnówka wnioskiem z dnia 23 czerwca 2022 roku zwrócił się do Starosty Hajnowskiego na podstawie art.8 ust.1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U. z 2022 roku poz. 140), o wydanie decyzji o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków obrębu Stare Berezowo, gmina Hajnówka jako działki ewidencyjne numer 1/4, 7, 13, 50, 79, 80, 81, 128, 133, 143, 144, 147, 148, 182, 197, 223, 228, 238, 248, 253, 279, 294, 333, 334, 335, 336, 337, 367, 372/1, 408, 423, 483, 484, 495, 504, 518, 525, 535, 536, 538 stanowiące drogi.

Do wniosku Wójt Gminy Hajnówka załączył zeznania dwóch świadków, którzy oświadczyli,
że przed dniem 5 lipca 1963 roku tj. przed dniem wejścia w życie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych działki oznaczone numerami: 1/4, 7, 13, 50, 79, 80, 81, 128, 133, 143, 144, 147, 148, 182, 197, 223, 228, 238, 248, 253, 279, 294, 333, 334, 335, 336, 337, 367, 372/1, 408, 423, 483, 484, 495, 504, 518, 525, 535, 536, 538 położone we wsi Stare Berezowo, gmina Hajnówka użytkowane były przez mieszkańców wsi Stare Berezowo.

Art.8 ust.1 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych zobowiązuje starostę do ustalenia, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową bądź mienie gromadzkie. Przepis ten ma charakter deklaratoryjny i poświadcza stan prawny ustalony na dzień wejścia w życie ustawy, to jest na dzień 5 lipca 1963 roku. Dla ustalenia czy dana nieruchomość była w dniu 5 lipca 1963 roku mieniem gromadzkim, istotny jest jej stan prawny w okresie poprzedzającym tę datę, a w szczególności to, czy nieruchomość taka należała do dawnych, czyli istniejących w okresie od 1933 do 1954 roku gromad jako jednostek samorządu terytorialnego mających osobowość prawną i będących podmiotami praw i obowiązków oraz ustalenie, czy przed dniem wejścia w życie ustawy była faktycznie użytkowana wspólnie przez mieszkańców wsi.

Do dnia wejścia w życie ustawy z dnia 25 września 1954 roku o reformie podziału administracyjnego wsi i powołaniu gromadzkich rad narodowych (Dz. U. Nr 43 poz. 191) gromady stanowiły odrębne podmioty praw majątkowych, a przedmiot własności gromad określony był jako majątek gromadzki lub dobro gromady.

Po reformie w 1954 roku gromady pozostały, ale były już tylko jednostkami podziału administracyjnego. Brak wyraźnych przepisów w zakresie przejęcia dobra dotychczasowych gromad spowodowany był faktem, iż gromady nowopowstałe utraciły osobowość prawną. Nie mogły zatem legitymować się posiadaniem majątku i swobodnie nim dysponować. Kwestia ta została jednoznacznie uregulowana przepisem art.98 ust.2 ustawy z dnia 25 stycznia 1958 roku o radach narodowych(Dz.U. Nr 26 z 1975 roku poz. 139),na podstawie którego dotychczasowe mienie gromadzkie stało się mieniem gminnym.

Tut. urząd po zbadaniu zebranego materiału dowodowego i przeanalizowaniu dokumentacji geodezyjnej z obrębu Stare Berezowo, gmina Hajnówka ( mapy sporządzone w 1957 roku ) stwierdził, że działki oznaczone aktualnie numerami ewidencyjnymi: 1/4, 7, 13, 50, 79, 80, 81, 128, 133, 143, 144, 147, 148, 182, 197, 223, 228, 238, 248, 253, 279, 333, 334, 335, 336, 337, 372/1, 408, 423, 483, 484, 495, 504, 518, 525, 535, 536, 538 były drogami.

Działka oznaczona numerem ewidencyjnym 294 powstała po wejściu w życie ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych. Działka numer 367 o szerokości 3,00 m istniała na mapie z 1957 roku w innym stanie prawnym (została poszerzona do 7 m po 1963 roku ).

Biorąc pod uwagę powyższe, organ prowadzący postępowanie uznał, iż działki nr 1/4, 7, 13, 50, 79, 80, 81, 128, 133, 143, 144, 147, 148, 182, 197, 223, 228, 238, 248, 253, 279, 333, 334, 335, 336, 337, 372/1, 408, 423, 483, 484, 495, 504, 518, 525, 535, 536, 538 spełniają wymogi ustawowe do uznania ich za mienie gromadzkie. Przed 1963 rokiem przedmiotowe działki faktycznie były wykorzystywane jako grunt użyteczności publicznej. Podmiotem, który korzystał z prawa do użytkowania przedmiotowych działek
nie była wyłącznie określona grupa osób do tego uprawnionych, ale ogół mieszkańców wsi.

Działek oznaczonych numerami 294 i 367 nie można uznać za mienie gromadzkie na podstawie przepisów ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, ponieważ zostały wydzielone po wejściu w życie w/w ustawy.

Pismem z dnia 21 lipca 2022 roku tut. urząd poinformował Urząd Gminy Hajnówka oraz sołtysa wsi Stare Berezowo o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów.

Biorąc pod uwagę powyższe, postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie

Od decyzji niniejszej służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Podlaskiego  za pośrednictwem Starosty Hajnowskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Decyzja niniejsza podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w sołectwie Stare Berezowo oraz poprzez wywieszenie na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Hajnówka oraz w Starostwie Powiatowym w Hajnówce, a także zamieszcza się ją w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Hajnówka i Powiatu Hajnowskiego oraz w prasie lokalnej.

Otrzymują:

 1. Wójt Gminy Hajnówka
 2. Sołtys wsi Stare Berezowo
 3. Urząd Gminy Hajnówka celem wywieszenia na okres 14 dni
 4. Starostwo Powiatowe w Hajnówce celem wywieszenia na okres 14 dni
 5. Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Hajnowskiego
 6. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Hajnówka
 7. Prasa lokalna – Gazeta Hajnowska
 8. Ewidencja gruntów i budynków w Starostwie Powiatowym w Hajnówce
 9. a/a

A.S.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 22.08.2022 r., GK.6852.2.2022 - zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości oznaczonej jako działka numer 175/1 o pow. 0,1724 ha położona w obrębie Borysówka, gmina Hajnówka, powiat Hajnowski, polegający na wykonaniu czynności związanych z budową stacji kontenerowej transformatorowej SN/nN, budową linii kablowych SN i nN oraz słupa SN, która posiada nieuregulowany stan prawny

Hajnówka, dnia 22.08.2022 r.

GK.6852.2.2022

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Na   podstawie   art. 113 ust. 5 i 6 oraz art.  115   ust.   3   ustawy   z   dnia   21   sierpnia   1997   r.   o  gospodarce nieruchomościami (.Dz. U. z 2021 r. poz. 1899ze zmianami ) i art. 49 oraz 61 § 1 i  4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zmianami) Starosta Hajnowski zawiadamia, iż na wniosek firmy Przedsiębiorstwo Budownictwa Sieci Elektrycznych Sp. z o.o. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości oznaczonej jako działka numer 175/1 o pow. 0,1724 ha położona w obrębie Borysówka, gmina Hajnówka, powiat Hajnowski, polegający na wykonaniu czynności związanych z budową stacji kontenerowej transformatorowej SN/nN, budową linii kablowych SN i nN oraz słupa SN, która posiada nieuregulowany stan prawny.

Zgodnie z art.10  § 1 ustawy z  dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zmianami) strony mogą zapoznać się ze zgromadzoną dokumentacją, wnieść swoje uwagi i spostrzeżenia w przedmiotowej sprawie w terminie 14 dni licząc od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia (pokój numer 23 tut. urzędu).

Otrzymują:

 1. Przedsiębiorstwo Budownictwa Sieci Elektrycznych Sp. z o.o.
 2. BIP Powiatu Hajnowskiego
 3. Gmina Hajnówka

Sp.E.M.

Decyzja GK.6621.11.9.2022 z dnia 18 sierpnia 2022 - uznanie za mienie gminne nieruchomości położone w obrębie Soce, gmina Narew

Hajnówka dnia 18 sierpnia 2022 roku

GK.6621.11.9.2022                                                     

Decyzja

Na podstawie art. 1 ust.2 i art. 8 ust.1 i ust. 6 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku poz. 140 ) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego - (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku poz. 735 ) – po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Narew GK.6825.5.2022 z dnia 6 czerwca 2022 roku

p o s t a n a w i a m

 1. uznać za mienie gminne nieruchomości położone w obrębie Soce, gmina Narew, oznaczone
  w ewidencji gruntów numerami ewidencyjnymi 277 o powierzchni 0,64 ha, 304 o powierzchni 2,36 ha, 367 o powierzchni 0,52 ha, 413 o powierzchni 0,87 ha, 554 o powierzchni 1,03 ha, 599
  o powierzchni 0,30 ha.
 2. odmówić uznania za mienie gminne nieruchomości położone w obrębie Soce, gmina Narew, oznaczone w ewidencji gruntów numerami ewidencyjnymi 247 o powierzchni 1,93 ha i 388
  o powierzchni 0,10 ha.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 6 czerwca 2022 roku Wójt Gminy Narew zwrócił się do Starosty Hajnowskiego o wydanie decyzji stwierdzającej, że nieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów i budynków obręb Soce, gmina Narew jako działki ewidencyjne numer 247, 277, 304, 367, 388, 413, 554, 599 stanowią mienie gromadzkie.

Decyzję o uznaniu za mienie gromadzkie wydaje się, biorąc pod uwagę stan nieruchomości istniejący w dacie wejścia w życie ustawy, tj. w dniu 5 lipca 1963 roku,  dlatego ma ona charakter deklaratoryjny, co oznacza, że rozstrzygnięcie wydane w trybie art.8 ust. 1 poświadcza jedynie stan prawny nieruchomości istniejący w dniu wejścia w życie ustawy.

Tut. urząd po zbadaniu zebranego materiału dowodowego, stwierdził, że drogi oznaczone aktualnymi numerami 277, 304, 367, 413, 554, i 599 były na mapie wsi Soce, sporządzonej w 1937 roku przez mierniczego przysięgłego Teofila Mioduszewskiego.

Działki nr 247 i 388 istniały ma mapach sprzed 1963 roku, lecz w innych granicach niż obecnie.

Do wniosku Wójta Gminy Narew o uznanie za mienie gromadzkie załączone zostały zeznania dwóch świadków, którzy zeznali, że działki oznaczone w ewidencji gruntów numerami ewidencyjnymi 247, 277, 304, 367, 388, 413, 554, i 599 położone we wsi Soce, gmina Narew przed dniem 29 czerwca 1963 roku były użytkowane przez mieszkańców wsi Soce.

Biorąc po uwagę powyższe, organ prowadzący postępowanie uznał, iż działki nr 277, 304, 367, 413, 554, i 599 spełniają wymogi ustawowe do uznania ich za mienie gromadzkie. Przed 1963 rokiem przedmiotowe działki faktycznie była drogami i były wykorzystywane jako grunt użyteczności publicznej. Podmiotem, który korzystał z prawa do użytkowania przedmiotowych dróg był ogół mieszkańców wsi.

Działek nr 247 i 388 nie można uznać za mienie gromadzkie z uwagi na to, że aktualnie mają inny przebieg ( po 1963 roku zostały poszerzone ).

Pismem z dnia 29 czerwca 2022 roku poinformowano Wójta Gminy Narew oraz sołtysa wsi Soce o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów. Mimo prawidłowego powiadomienia, strony nie skorzystały z tej możliwości we wskazanym terminie.

Biorąc pod uwagę powyższe, postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie

Od decyzji niniejszej służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Podlaskiego za pośrednictwem Starosty Hajnowskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Decyzja niniejsza podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty
w sołectwie Soce oraz poprzez wywieszenie na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Narew oraz w Starostwie Powiatowym w Hajnówce, a także zamieszcza się ją w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Narew i Powiatu Hajnowskiego oraz w prasie lokalnej.

Otrzymują:

 1. Wójt Gminy Narew
 2. Sołtys wsi Soce-Pani Tamara Torcz
 3. Urząd Gminy Narew celem wywieszenia na okres 14 dni
 4. Starostwo Powiatowe w Hajnówce celem wywieszenia na okres 14 dni
 5. Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Hajnowskiego
 6. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Narew
 7. Prasa lokalna – Gazeta Hajnowska
 8. Ewidencja gruntów i budynków w Starostwie Powiatowym w Hajnówce
 9. a/a

A.S.

Starosta Hajnowski z siedzibą w Hajnówce ul. A. Zina 1 ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej na terenie miasta Hajnówka.

GK.6840.4.2021

Starosta Hajnowski z siedzibą w Hajnówce ul. A. Zina 1 ogłasza  II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej na terenie miasta Hajnówka.

Pierwszy przetarg odbył się w dniu 01.03.2022 r. z wynikiem negatywnym.

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość położona w jednostce ewidencyjnej Hajnówka obręb 0001 Hajnówka, oznaczona numerem:

 

 

L.p

 

Nr geodezyjny

 

Nr KW

 

Pow. w ha

 

Opis nieruchomości

 

Przeznaczenie w planie

 

Cena nieruchomości

 

wadium

 

2.

 

61/4

 

BI2P/00030456/9

 

0,0680 ha

 

m. Hajnówka

ul. Zajęcza

pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną niezabudowana

 

33 810 zł + VAT(23%)

 

3 381 zł

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium jak wyżej w terminie do 08.07.2022 roku na konto 42 1240 5211 1111 0000 4927 5838.

Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, jeżeli osoba wpłacająca wygra przetarg.

Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi jeżeli nabywca zrezygnuje z nabycia nieruchomości lub nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu.

Wadium zostanie zwrócone na rzecz osoby, która nie wygrała przetargu – nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

Przetarg odbędzie się w dniu 14.07.2022 roku o godz. 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Hajnówce, ul. A. Zina 1 w Sali Konferencyjnej (sala nr 12). Bliższe informacje pod numerem telefonu (85) 682 62 66, pok. Nr 29 w godz. 8.00-15.00.

Starosta Andrzej Skiepko

Postanowienie z dnia 1 sierpnia 2022, GK.6620.11.18.2014

Hajnówka, dnia 1 sierpnia 2022r.

GK.6620.11.18.2014

Postanowienie

Starosta Hajnowski, działając z urzędu, na podstawie art. 113 § 1 i 3 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. 2021.735),

postanawia sprostować  oczywistą omyłkę w decyzji Starosty Hajnowskiego GK.6620.11.18.2014 z dnia 9 lutego 2022r. zatwierdzającej projekt scalenia gruntów na obiekcie „Eliaszuki i inne”,  w następujący sposób: w miejsce nr działki 170/2, wpisanej w pkt. IX.15 decyzji (na stronie 5 w wersie 12) powinien być nr działki 487.

Uzasadnienie

W trakcie wydawania zaświadczenia o zmianie numeracji działek stanowiących własność Zenaidy Gruszewskiej wynikło, iż w sentencji decyzji Starosty Hajnowskiego GK.6620.11.18.2014 z dnia 9 lutego 2022r. zatwierdzającej projekt scalenia gruntów na obiekcie „Eliaszuki i inne”, popełniono oczywistą omyłkę wpisując niewłaściwy numer działki.

Jak wynika z danych zawartych w operacie ewidencji gruntów i budynków, scaleniem gruntów objęta została działka stanowiąca współwłasność Pani Gruszewskiej Zenaidy – ½ udz. i Pana Leoniewskiego Tomasza – ½ udz., oznaczona nr geod. 487 o pow. 1,3600 ha, obr. Mikłaszewo. Działka oznaczona nr geod. 170/2 o pow. 1,5650 ha, obr. Mikłaszewo stanowiła własność Pana Leoniewskiego Tomasza w udziale 1/1, zatem błędnym było wpisanie jej w pkt. IX decyzji, dotyczącym wydzielenia, za grunty stanowiące współwłasność uczestników scalenia, grunty odrębne dla każdego z nich.

Zgodnie z art. 113 §1 Kpa, organ administracji publicznej może z urzędu prostować, w drodze postanowienia, oczywiste omyłki w wydanych przez ten organ decyzjach.  

Biorąc powyższe pod uwagę, postanawia się jak na wstępie.

Na niniejsze postanowienie przysługuje stronom możliwość wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, za pośrednictwem Starosty Hajnowskiego, w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.

Z up. Starosty Halina Leszczyńska  Naczelnik Wydziału Geodezji,  Katastru i Nieruchomości, Geodeta Powiatowy

Decyzja GK.6621.11.6.2022 z dnia 13 lipca 2022 - uznanie za mienie gminne nieruchomości w obrębie Skryplewo

Hajnówka dnia 13 lipca 2022 roku

GK.6621.11.6.2022

Decyzja

Na podstawie art. 1 ust.2 i art. 8 ust.1 i ust. 6 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych ( tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku poz. 140 ) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego - (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku poz. 735 ) – po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Hajnówka 

postanawiam

uznać za mienie gminne nieruchomości położone w obrębie Skryplewo, gmina Hajnówka, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki: numer 1 o powierzchni 0,1081 ha, 10 o powierzchni 0,0877 ha, 22 o powierzchni 0,1062 ha, 37 o powierzchni 0,1099 ha, 43 o powierzchni 0,2626 ha, 52 o powierzchni 0,0903 ha.

Uzasadnienie

Wójt Gminy Hajnówka wnioskiem z dnia 20 maja 2022 roku zwrócił się do Starosty Hajnowskiego o wydanie decyzji o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków obrębu Skryplewo, gmina Hajnówka jako działki ewidencyjne numer 1, 10, 22, 37, 43, 52 stanowiące drogi, na podstawie art.8 ust.1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U. z 2022 roku poz. 140).

Do wniosku Wójt Gminy Hajnówka o uznanie za mienie gromadzkie załączył zeznania dwóch świadków, którzy zeznali, że przed dniem 5 lipca 1963 roku tj. przed dniem wejścia w życie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych działki oznaczone numerami 1, 10, 22, 37, 43, 52 położone we wsi Skryplewo, gmina Hajnówka użytkowane były przez mieszkańców wsi Skryplewo.

Art.8 ust.1 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych zobowiązuje starostę do ustalenia, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową bądź mienie gromadzkie. Przepis ten ma charakter deklaratoryjny i poświadcza stan prawny ustalony na dzień wejścia w życie ustawy, to jest na dzień 5 lipca 1963 roku. Dla ustalenia czy dana nieruchomość była w dniu 5 lipca 1963 roku mieniem gromadzkim, istotny jest jej stan prawny w okresie poprzedzającym tę datę, a w szczególności
to, czy nieruchomość taka należała do dawnych, czyli istniejących  w okresie od 1933 do 1954 roku gromad jako jednostek samorządu terytorialnego mających osobowość prawną i będących podmiotami praw i obowiązków oraz ustalenie, czy przed dniem wejścia w życie ustawy była faktycznie użytkowana wspólnie przez mieszkańców wsi.

Do dnia wejścia w życie ustawy z dnia 25 września 1954 roku o reformie podziału administracyjnego wsi i powołaniu gromadzkich rad narodowych (Dz. U. Nr 43 poz. 191) gromady stanowiły odrębne podmioty praw majątkowych, a przedmiot własności gromad określony był jako majątek gromadzki lub dobro gromady.

Po reformie w 1954 roku gromady pozostały, ale były już tylko jednostkami podziału administracyjnego. Brak wyraźnych przepisów w zakresie przejęcia dobra dotychczasowych gromad spowodowany był faktem, iż gromady nowopowstałe utraciły osobowość prawną. Nie mogły zatem legitymować się posiadaniem majątku i swobodnie nim dysponować. Kwestia ta została jednoznacznie uregulowana przepisem art.98 ust.2 ustawy z dnia 25 stycznia 1958 roku o radach narodowych(Dz.U. Nr 26 z 1975 roku poz. 139),na podstawie którego dotychczasowe mienie gromadzkie stało się mieniem gminnym.

Tut. urząd po zbadaniu zebranego materiału dowodowego, stwierdził, że działki (drogi) oznaczone aktualnie numerami ewidencyjnymi: 1, 10, 22, 37, 43, 52 były drogami na mapie wsi Skryplewo, gmina Hajnówka, sporządzonej w 1961 roku.

Biorąc pod uwagę powyższe, organ prowadzący postępowanie uznał, iż działki nr 1, 10, 22, 37, 43, 52 spełniają wymogi ustawowe do uznania ich za mienie gromadzkie. Przed 1963 rokiem przedmiotowe działki faktycznie były wykorzystywane jako grunt użyteczności publicznej. Podmiotem, który korzystał z prawa do użytkowania przedmiotowych działek nie była wyłącznie określona grupa osób do tego uprawnionych, ale ogół mieszkańców wsi.

Pismem z dnia 20 czerwca 2022 roku tut. urząd poinformował Urząd Gminy Hajnówka oraz sołtysa wsi Postołowo ( w skład sołectwa Postołowo wchodzi wieś Skryplewo ) o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów.

Biorąc pod uwagę powyższe, postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie

Od decyzji niniejszej służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Podlaskiego za pośrednictwem Starosty Hajnowskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Decyzja niniejsza podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w sołectwie Postołowo oraz poprzez wywieszenie na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Hajnówka oraz w Starostwie Powiatowym w Hajnówce, a także zamieszcza się ją w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Hajnówka i Powiatu Hajnowskiego oraz w prasie lokalnej.

Otrzymują:

 1. Wójt Gminy Hajnówka
 2. Sołtys wsi Postołowo
 3. Urząd Gminy Hajnówka celem wywieszenia na okres 14 dni
 4. Starostwo Powiatowe w Hajnówce celem wywieszenia na okres 14 dni
 5. Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Hajnowskiego
 6. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Hajnówka
 7. Prasa lokalna – Gazeta Hajnowska
 8. Ewidencja gruntów i budynków w Starostwie Powiatowym w Hajnówce
 9. a/a
Decyzja GK.6621.11.7.2022 z dnia 13 lipca 2022 - uznanie za mienie gminne nieruchomości w obrębie Sawiny Gród

Hajnówka dnia 13 lipca 2022 roku

GK.6621.11.7.2022                                                     

Decyzja

Na podstawie art. 1 ust.2 i art. 8 ust.1 i ust. 6 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku poz. 140) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego - (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku poz. 735) – po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Hajnówka 

postanawiam

 1. Uznać za mienie gminne nieruchomości położone w obrębie Sawiny Gród, gmina Hajnówka, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki: numer 23 o powierzchni 0,2303 ha, 39 o powierzchni
  0,6124 ha, 57 o powierzchni 0,1060 ha, 75 o powierzchni 0,2051 ha, 76 o powierzchni 0,1253 ha,
  95 o powierzchni 0,7934 ha.
 2. Odmówić uznania za mienie gminne nieruchomość położoną w obrębie Sawiny Gród, gmina Hajnówka, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka numer 14 o powierzchni 0,1108 ha.

Uzasadnienie

Wójt Gminy Hajnówka wnioskiem z dnia 20 maja 2022 roku zwrócił się do Starosty Hajnowskiego o wydanie decyzji o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów
i budynków obrębu Sawiny Gród, gmina Hajnówka jako działki ewidencyjne numer 14, 23, 39, 57, 75, 76, 95, stanowiące drogi, na podstawie art.8 ust.1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U. z 2022 roku poz. 140).

Do wniosku Wójt Gminy Hajnówka o uznanie za mienie gromadzkie załączył zeznania dwóch świadków, którzy zeznali, że przed dniem 5 lipca 1963 roku tj. przed dniem wejścia w życie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych działki oznaczone numerami: 14, 23, 39, 57, 75, 76, 95 położone we wsi Sawiny Gród, gmina Hajnówka użytkowane były przez mieszkańców wsi Sawiny Gród.

Art.8 ust.1 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych zobowiązuje starostę do ustalenia, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową bądź mienie gromadzkie. Przepis ten ma charakter deklaratoryjny i poświadcza stan prawny ustalony na dzień wejścia w życie ustawy, to jest na dzień 5 lipca 1963 roku. Dla ustalenia czy dana nieruchomość była w dniu 5 lipca 1963 roku mieniem gromadzkim, istotny jest jej stan prawny w okresie poprzedzającym tę datę, a w szczególności to, czy nieruchomość taka należała do dawnych, czyli istniejących w okresie od 1933 do 1954 roku gromad jako jednostek samorządu terytorialnego mających osobowość prawną i będących podmiotami praw i obowiązków oraz ustalenie, czy przed dniem wejścia w życie ustawy była faktycznie użytkowana wspólnie przez mieszkańców wsi.

Do dnia wejścia w życie ustawy z dnia 25 września 1954 roku o reformie podziału administracyjnego wsi i powołaniu gromadzkich rad narodowych (Dz. U. Nr 43 poz. 191) gromady stanowiły odrębne podmioty praw majątkowych, a przedmiot własności gromad określony był jako majątek gromadzki lub dobro gromady.

Po reformie w 1954 roku gromady pozostały, ale były już tylko jednostkami podziału administracyjnego. Brak wyraźnych przepisów w zakresie przejęcia dobra dotychczasowych gromad spowodowany był faktem, iż gromady nowopowstałe utraciły osobowość prawną. Nie mogły zatem legitymować się posiadaniem majątku i swobodnie nim dysponować. Kwestia ta została jednoznacznie uregulowana przepisem art.98 ust.2 ustawy z dnia 25 stycznia 1958 roku o radach narodowych(Dz.U. Nr 26 z 1975 roku poz. 139),na podstawie którego dotychczasowe mienie gromadzkie stało się mieniem gminnym.

Tut. urząd po zbadaniu zebranego materiału dowodowego, stwierdził, że działki (drogi) oznaczone aktualnie numerami ewidencyjnymi: 23, 39, 57, 75, 76, 95 były drogami na mapie wsi Sawiny Gród, gmina Hajnówka, sporządzonej w 1961 roku.

Działka oznaczona numerem ewidencyjnym 14 o powierzchni 0,1108 ha ( w obecnych granicach) została wydzielone po wejściu w życie ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U. z 2016 roku poz. 703).

Biorąc pod uwagę powyższe, organ prowadzący postępowanie uznał, iż działki nr 23, 39, 57, 75, 76, 95 spełniają wymogi ustawowe do uznania ich za mienie gromadzkie. Przed 1963 rokiem przedmiotowe działki faktycznie były wykorzystywane jako grunt użyteczności publicznej. Podmiotem, który korzystał z prawa do użytkowania przedmiotowych działek nie była wyłącznie określona grupa osób do tego uprawnionych, ale ogół mieszkańców wsi.

Działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 14 o powierzchni 0,1108 ha nie można uznać za mienie gromadzkie na podstawie przepisów ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, ponieważ została wydzielona w obecnych granicach po wejściu w życie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.

Pismem z dnia 20 czerwca 2022 roku tut. urząd poinformował Urząd Gminy Hajnówka oraz sołtysa wsi Postołowo (wieś Sawiny Gród wchodzi w skład sołectwa Postołowo ) o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów.

Biorąc pod uwagę powyższe, postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie

Od decyzji niniejszej służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Podlaskiego za pośrednictwem Starosty Hajnowskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Decyzja niniejsza podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w sołectwie Czyżyki oraz poprzez wywieszenie na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Hajnówka oraz w Starostwie Powiatowym w Hajnówce, a także zamieszcza się ją w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Hajnówka i Powiatu Hajnowskiego oraz w prasie lokalnej.

Otrzymują:

 1. Wójt Gminy Hajnówka
 2. Sołtys wsi Postołowo
 3. Urząd Gminy Hajnówka celem wywieszenia na okres 14 dni
 4. Starostwo Powiatowe w Hajnówce celem wywieszenia na okres 14 dni
 5. Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Hajnowskiego
 6. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Hajnówka
 7. Prasa lokalna – Gazeta Hajnowska
 8. Ewidencja gruntów i budynków w Starostwie Powiatowym w Hajnówce
 9. a/a
Decyzja, GK.6621.11.8.2022 z dnia 12 lipca 2022 - uznanie za mienie gminne nieruchomości w obrębie Czyżyki

Hajnówka dnia 12 lipca 2022 roku

GK.6621.11.8.2022                                                     

Decyzja

Na podstawie art. 1 ust.2 i art. 8 ust.1 i ust. 6 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku poz. 140 ) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego - (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku poz. 735 ) – po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Hajnówka 

postanawiam

 1. Uznać za mienie gminne nieruchomości położone w obrębie Czyżyki, gmina Hajnówka, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki: numer 5 o powierzchni 0,1134 ha, numer 11 o powierzchni 0,0483 ha, 32 o powierzchni 0,0254 ha, 55 o powierzchni 0,6625 ha, 133 o powierzchni 0,3988 ha, 183 o powierzchni 0,0759 ha, 240 o powierzchni 0,0845 ha, 247 o powierzchni 0,3906 ha, 252 o powierzchni 0,1175 ha, 253 o powierzchni 0,5044 ha, 279 o powierzchni 0,3118 ha, 314/1 o powierzchni 0,6725 ha.
 2. Odmówić uznania za mienie gminne nieruchomości położone w obrębie Czyżyki, gmina Hajnówka, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki: numer 7/3 o powierzchni 0,1200 ha, 307 o powierzchni 0,1184 ha, 313/3 o powierzchni 0,0515 ha, 334 o powierzchni 0,1321 ha, 338/12 o powierzchni 0,2037 ha, 346 o powierzchni 0,1013 ha.

Uzasadnienie

Wójt Gminy Hajnówka wnioskiem z dnia 20 maja 2022 roku zwrócił się do Starosty Hajnowskiego o wydanie decyzji o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków obrębu Czyżyki, gmina Hajnówka jako działki ewidencyjne numer 5, 7/3, 11, 32, 55, 133, 183, 240, 247, 252, 253, 279, 307, 313/3, 314/1, 334, 338/12, 346, stanowiące drogi, na podstawie art.8 ust.1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U. z 2022 roku poz. 140).

Do wniosku Wójt Gminy Hajnówka o uznanie za mienie gromadzkie załączył zeznania dwóch świadków, którzy zeznali, że przed dniem 5 lipca 1963 roku tj. przed dniem wejścia w życie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych działki oznaczone numerami: 5, 7/3, 11, 32, 55, 133, 183, 240, 247, 252, 253, 279, 307, 313/3, 314/1, 334, 338/12, 346, położone we wsi Czyżyki, gmina Hajnówka użytkowane były przez mieszkańców wsi Czyżyki.

Art.8 ust.1 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych zobowiązuje starostę do ustalenia, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową bądź mienie gromadzkie. Przepis ten ma charakter deklaratoryjny i poświadcza stan prawny ustalony na dzień wejścia w życie ustawy, to jest na dzień  5 lipca 1963 roku. Dla ustalenia czy dana nieruchomość była w dniu 5 lipca 1963 roku mieniem gromadzkim, istotny jest jej stan prawny w okresie poprzedzającym tę datę, a w szczególności to,
czy nieruchomość taka należała do dawnych, czyli istniejących  w okresie od 1933 do 1954 roku gromad jako jednostek samorządu terytorialnego mających osobowość prawną i będących podmiotami praw i obowiązków oraz ustalenie, czy przed dniem wejścia w życie ustawy była faktycznie użytkowana wspólnie przez mieszkańców wsi.

Do dnia wejścia w życie ustawy z dnia 25 września 1954 roku o reformie podziału administracyjnego wsi i powołaniu gromadzkich rad narodowych (Dz. U. Nr 43 poz. 191) gromady stanowiły odrębne podmioty praw majątkowych, a przedmiot własności gromad określony był jako majątek gromadzki lub dobro gromady.

Po reformie w 1954 roku gromady pozostały, ale były już tylko jednostkami podziału administracyjnego. Brak wyraźnych przepisów w zakresie przejęcia dobra dotychczasowych gromad spowodowany był faktem, iż gromady nowopowstałe utraciły osobowość prawną. Nie mogły zatem legitymować się posiadaniem majątku i swobodnie nim dysponować. Kwestia ta została jednoznacznie uregulowana przepisem art.98 ust.2 ustawy z dnia 25 stycznia 1958 roku o radach narodowych(Dz.U. Nr 26 z 1975 roku poz. 139),na podstawie którego dotychczasowe mienie gromadzkie stało się mieniem gminnym.

Tut. urząd po zbadaniu zebranego materiału dowodowego, stwierdził, że działki (drogi) oznaczone aktualnie numerami ewidencyjnymi: 5, 11, 32, 55, 133, 183, 240, 247, 252, 253, 279, 314/1, były drogami na mapie obrębu Czyżyki, gmina Hajnówka, sporządzonej w 1960 roku.

Działki oznaczone numerami ewidencyjnymi: 7/3, 307, 313/3, 334, 338/12, 346 zostały wydzielone po wejściu w życie ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U. z 2016 roku poz. 703).

Biorąc pod uwagę powyższe, organ prowadzący postępowanie uznał, iż działki nr 5, 11, 32, 55, 133, 183, 240, 247, 252, 253, 279, 314/1, spełniają wymogi ustawowe do uznania ich za mienie gromadzkie. Przed 1963 rokiem przedmiotowe działki faktycznie były wykorzystywane jako grunt użyteczności publicznej. Podmiotem, który korzystał z prawa do użytkowania przedmiotowych działek nie była wyłącznie określona grupa osób do tego uprawnionych, ale ogół mieszkańców wsi.

Działek oznaczonych numerami: 7/3, 307, 313/3, 334, 338/12, 346 nie można uznać za mienie gromadzkie na podstawie przepisów ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, ponieważ zostały wydzielone po wejściu w życie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.

Pismem z dnia 20 czerwca 2022 roku tut. urząd poinformował Urząd Gminy Hajnówka oraz sołtysa wsi Czyżyki o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów.

Biorąc pod uwagę powyższe, postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie

Od decyzji niniejszej służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Podlaskiego  za pośrednictwem Starosty Hajnowskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Decyzja niniejsza podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty  w sołectwie Czyżyki oraz poprzez wywieszenie na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Hajnówka oraz w Starostwie Powiatowym w Hajnówce, a także zamieszcza się ją w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Hajnówka i Powiatu Hajnowskiego oraz w prasie lokalnej.

Otrzymują:

 1. Wójt Gminy Hajnówka
 2. Sołtys wsi Czyżyki
 3. Urząd Gminy Hajnówka celem wywieszenia na okres 14 dni
 4. Starostwo Powiatowe w Hajnówce celem wywieszenia na okres 14 dni
 5. Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Hajnowskiego
 6. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Hajnówka
 7. Prasa lokalna – Gazeta Hajnowska
 8. Ewidencja gruntów i budynków w Starostwie Powiatowym w Hajnówce
 9. a/a
Zawiadomienie Starosty Hajnowskiego z dnia 6 lipca 2022, GK.6620.2.1.2020 - Starosta Hajnowski zawiadamia, że zostanie wyłożony do wglądu osób zainteresowanych projekt operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarze jednostki ewidencyjnej 200503_ 2 Czeremcha

Hajnówka, dnia 06.07.2022 r.

GK.6620.2.1.2020

Zawiadomienie Starosty Hajnowskiego

Działając na podstawie art. 24a ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U z 2021, 1990 t. j.) Starosta Hajnowski zawiadamia, że zostanie wyłożony do wglądu osób zainteresowanych projekt operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarze jednostki ewidencyjnej 200503_ 2 Czeremcha - obszar wiejski w obrębach: Berezyszcze, Bobrówka, Czeremcha, Czeremcha-Wieś, Jancewicze, Kuzawa, Opaka Duża, Piszczatka, Pohulanka, Połowce, Stawiszcze, Wólka Terechowska i Zubacze.

Wyłożenie projektu operatu odbędzie się w dniach od 25.07.2022 r. do 12.08.2022 r. (tj. 15 dni roboczych) w godzinach pracy urzędu od 8.00 do 15.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Hajnówce, ul. A. Zina 1,  pokój nr 12.

W ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków została przeprowadzona analiza  materiałów zgromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym, na podstawie tych materiałów lub geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych wykonanych w ramach niniejszego zamówienia pozyskane zostały dane dotyczące punktów granicznych, jednostek ewidencyjnych, obrębów ewidencyjnych oraz działek ewidencyjnych, dane geometryczne i opisowe dotyczące konturów, użytków gruntowych i konturów klasyfikacyjnych, budynków oraz nieruchomości lokalowych.

Wszyscy zainteresowani mają prawo zapoznać się w podanym terminie z w/w dokumentacją, uzyskać niezbędne wyjaśnienia i zgłosić do protokołu ewentualne uwagi i wnioski w tej sprawie. Skorzystanie z tego prawa leży w interesie zainteresowanych, aby na tym etapie postępowania związanego z modernizacją  ewidencji gruntów i budynków ujawnić ewentualne błędy i nieprawidłowości.

Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszym zawiadomieniu nie stanowi przeszkody do prowadzenia dalszych etapów postępowania, zatwierdzenia  operatu opisowo-kartograficznego i ujawnienia nowych danych w ewidencji gruntów i budynków.

Po upływie terminu wyłożenia  projekt operatu opisowo-kartograficznego zgodnie z art. 24a ust. 8 ustawy staje się operatem ewidencji gruntów i budynków. Informacja o tym zostanie ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Starostwa.

Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków  ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym może w  terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa informacji o której mowa wyżej, zgłaszać  zarzuty do tych danych

Starosta Hajnowski z siedzibą w Hajnówce, ul. Aleksego Zina 1 ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego numer 4 położonego przy ulicy 1 Maja 78 w obrębie Czeremcha gmina Czeremcha o powierzchni użytkowej 54,53 m2 wraz z pomieszczeniami przynależnymi o powierzchni 21,55 m2.

STAROSTA HAJNOWSKI

z siedzibą w Hajnówce, ul. Aleksego Zina 1

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego numer 4 położonego przy ulicy 1 Maja 78 w obrębie Czeremcha gmina Czeremcha o powierzchni użytkowej 54,53 m2 wraz z pomieszczeniami przynależnymi o powierzchni 21,55 m2.

Budynek w którym znajduje się lokal zlokalizowany na działce oznaczonej numerem geodezyjnym  513/2 o pow.0,2205 ha dla której w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Hajnówce prowadzona jest księga wieczysta nr BI2P/00021913/5.

Zgodnie ze studium zagospodarowania przestrzennego gminy Czeremcha zatwierdzonym uchwałą Nr XIX/169/09 Rady Gminy Czeremcha z dnia 03.06.2009 r. działka na której znajduje się budynek z przedmiotowym lokalem położona jest na terenie: tereny istniejących i do uzupełnienia różnych form zabudowy mieszkaniowej z możliwością modernizacji i przekształceń oraz lokalizacji usług bliżej nie sprecyzowanych o uciążliwościach w granicach własnej działki.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 85.689,00 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt dziewięć złotych 00/100), wadium wynosi 10 % ceny tj: 8.568,90 zł.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium jak wyżej w terminie do 29.07.2022 r.  na konto 42 1240 5211 1111 0000 4927 5838.

Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia lokalu, jeżeli osoba wpłacająca wygra przetarg.

Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi jeżeli nabywca zrezygnuje z nabycia nieruchomości lub nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w  zawiadomieniu.

Wadium zostanie zwrócone na rzecz osoby, która nie wygrała przetargu – nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

Przetarg odbędzie się w dniu 05.08.2022 r. o godz. 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Hajnówce, ul. A. Zina 1 w Sali Konferencyjnej (sala 12). Bliższe informacje pod numerem telefonu (85) 682-93-77. Pok. Nr. 23 w godz. 8.00-15.00.

Decyzja GK.683.11.2020 z dnia 23.06.2022 r. - ustalenie odszkodowania

Hajnówka, dnia 23.06.2022 r.

GK.683.11.2020

Decyzja

Na podstawie art. 12 i 18 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ( Dz. U. z 2022r., poz.176 tj.), art.130, art.132, art.133 i art. 134 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2021 r. poz.1899ze zm.) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2021 r. poz.735 ze zm.)

orzekam o :

 1. ustaleniu odszkodowania w wysokości 817,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy osiemset siedemnaście złotych 00/100 ) za nieruchomość oznaczoną numerem działki 457/3 o pow. 0,0279 ha, położoną w obrębie 0004 Górne, gmina miejska Hajnówka, objętą decyzją Starosty Hajnowskiego nr AB.673.7.2019 z dnia 19.12.2019 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
 2. zobowiązaniu Starosty Hajnowskiego do złożenia ustalonego w punkcie 1 odszkodowania do depozytu sądowego na okres 10 lat, jednorazowo w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o ustaleniu odszkodowania stanie się ostateczna.

Uzasadnienie:

Nieruchomość gruntowa położona w obrębie 0004 Górne, gmina Miejska Hajnówka oznaczona numerem działki 457/3 o pow. 0,0279  ha była zapisana w dniu wydania decyzji znak AB.673.7.2019 z dnia 19.12.2019 r. w prowadzonej ewidencji gruntów i budynków jako własność Skarbu Państwa, natomiast do wykonywania zadań zarządcy dróg publicznych został wpisany Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce.

Po analizie dokumentacji znajdującej się w zasobie tut. urzędu ustalono, iż wyżej opisana nieruchomość nie posiada tytułu własności w związku z czym stan prawny nieruchomości nie został uregulowany.

Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce celem uregulowania stanu prawnego nieruchomości oznaczonej numerem działki 457/3 o pow. 0,0257 ha położonej w obrębie 0004 Górne, miasto Hajnówka wnioskiem znak DT.540.5.3.2021 z dnia 21 lutego 2022 r.  wystąpił do Wojewody Podlaskiego o wydanie decyzji o przejęciu na rzecz Powiatu Hajnowskiego z mocy prawa własności nieruchomości, na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną.

Wojewoda Podlaski decyzją znak WG-III.7533.2.36.2022.WA z dnia 11 maja 2022 r. odmówił stwierdzenia, że z dniem 01 stycznia 1999 r. nieruchomość położona w obrębie ewidencyjnym 0004 Górne, miasto Hajnówka, oznaczona jako działka numer 457/3 o pow. 0,0279 ha, stanowiąca w dniu 31 grudnia 1998 r. nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, stała się z mocy prawa własnością Powiatu Hajnowskiego.

Zgodnie z art.12 ust.4a i 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. specustawy drogowej, decyzję o odszkodowaniu wydaje organ, który wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, a do ustalenia wysokości i wypłaty odszkodowania stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Zgodnie z art. 133 ust.2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami odszkodowanie za wywłaszczenie wpłaca się do depozytu sądowego, jeżeli odszkodowanie za wywłaszczenie dotyczy nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

Podstawą ustalenia odszkodowania za prawo własności wywłaszczonej nieruchomości jest zgodnie z art. 134 ust.1  ustawy z dnia 21  sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, wartość rynkowa prawa własności,  a ustalenie odszkodowania następuje po uzyskaniu opinii rzeczoznawcy majątkowego określającego tę wartość.

W czerwcu 2020 roku został sporządzony operat szacunkowy przejętej nieruchomości. Rzeczoznawca majątkowy oszacował wywłaszczoną nieruchomość na kwotę 10.817,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy osiemset siedemnaście złotych 00/100).

W trakcie sporządzania operatu szacunkowego rzeczoznawca zebrał informacje o przeważającej większości transakcji jakie miały miejsce na obszarze rynku lokalnego w okresie ostatnich lat. Zebrane dane o transakcjach nieruchomościami gruntowymi zostały poddane szczegółowej analizie w celu doboru obiektów jak najbardziej porównywalnych dla tych kryteriów wyceny. Tym samym wartość gruntów przedmiotowej części nieruchomości szacowaną dla aktualnego sposobu użytkowania w podejściu porównawczym w oparciu o wiarygodne dane cenowe niezabudowanych nieruchomości gruntowych notowanych w okresie ostatnich lat w średnich przedziałach cenowych na obszarze rynku lokalnego – należy uznać za najbardziej obiektywną obejmującą realne warunki na rynku.

W odniesieniu  do przedmiotowej nieruchomości określenie przeznaczenia nastąpiło w oparciu o obowiązujący na tym terenie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Hajnówka Obszar 2 – „Hajnówka – Południe” zatwierdzony uchwałą Nr XXXVIII/228/06 Rady Miasta Hajnówka z dnia 25 października 2006 r. i ogłoszony w Dz.Urz.Woj. Podlaskiego z dnia 06 grudnia 2006 r. Nr 287 poz. 2822 (z późn. zm.). Zgodnie  z planem zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa część nieruchomości posiada przeznaczenie drogowe – znajduje się na skrzyżowaniu ulicy Górnej z ulicą Wrzosową.

Weryfikacja operatu szacunkowego wykazała, iż został on sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i może stanowić materiał dowodowy w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania.

Mając na uwadze powyższe należało postanowić jak na wstępie.

Pouczenie:

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie.

Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji, do Wojewody Podlaskiego w Białymstoku za pośrednictwem Starosty Hajnowskiego.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Z up. STAROSTY Marzena Ostapczuk

Z-ca Naczelnika WYDZIAŁU Geodezji, Katastru i Nieruchomości

Otrzymują:

 1. Gmina Miejska Hajnówka - celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń
 2. Zarząd Powiatu Hajnowskiego, ul. Zina 1, 17-200 Hajnówka
 3. Starostwo Powiatowe w Hajnówce celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń oraz umieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej
 4. a/a

Sp.E.M.

Zawiadomienie z dnia 30 maja 2022r., GK.6852.2.2022 - Starosta Hajnowski zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości

Starostwo Powiatowe w Hajnówce
ul. Aleksego Zina 1
17-200 Hajnówka

Hajnówka, dnia 30.05.2022 r.

GK.6852.2.2022

Zawiadomienie

Starosta Hajnowski

na podstawie art. 113 ust. 6, art. 114 ust. 3 i 4 w związku z art. 124 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.)

zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania

w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości oznaczonej jako działka numer 175/1  o pow. 0,1724 ha, obręb Borysówka, gmina Hajnówka, powiat Hajnowski, która posiada nieuregulowany stan prawny. Planowane prace będą dotyczyły budowy stacji kontenerowej transformatorowej SN/nN, budowy linii kablowych SN i nN oraz słupa SN nienależących do części składowych nieruchomości, służących do przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń.

W związku z prowadzonym postępowaniem i faktem, iż nieruchomość posiada nieuregulowany stan prawny, tut. Urząd prosi o zgłaszanie się osób, którym przysługują roszczenia do w/w nieruchomości w terminie do dnia 12 sierpnia 2022 roku. r., do pokoju nr 23 (I piętro) w budynku Starostwa Powiatowego w Hajnówce, ul. Zina 1, 17-200 Hajnówka.

Z up. Starosty Halina Leszczyńska Naczelnik Wydziału Geodezji Katastru i Nieruchomości,Geodeta Powiatowy

Sp.E.M.

Zawiadomienie z dnia 31.05.2022 r., GK.683.11.2020

STAROSTO POWIATOWE w HAJNÓWCE

ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka

tel. (085)682 20 29

fax (085) 682 42 20                                                                        

Hajnówka, dnia 31.05.2022 r.

GK.683.11.2020

Zawiadomienie

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz.735 ze zm.) w związku z art. 12 ust. 4a i ust. 4f ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 176 tj.) Starosta Hajnowski zawiadamia o wszczętym postepowaniu administracyjnym pismem nr GK.683.11.2020 z dnia 05.02.2020 r. w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość oznaczoną numerem działki 457/3 o pow. 0,0279 ha położoną w obrębie 0004 Górne, gmina miejska Hajnówka.

Decyzją nr 1/19 znak: AB.673.7.2019 z dnia 19.12.2019 roku wydaną na podstawie ustawy  z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, Starosta Hajnowski zezwolił na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi powiatowej nr 2323B ul. Górnej i ul. Wrzosowej w Hajnówce. Powyższa decyzja stała się ostateczna  w dniu 27.01.2020 r..

W związku z prowadzonym postępowaniem i faktem, iż nieruchomość posiada nieuregulowany stan prawny, tut. Urząd prosi o zgłaszanie się osób, którym przysługują roszczenia do w/w nieruchomości w terminie do dnia 17.06.2022 r. do pokoju nr 23 (I piętro) w budynku Starostwa Powiatowego w Hajnówce, ul. Zina 1, 17-200 Hajnówka.

Otrzymują:

 1. Urząd Miasta Hajnówka – celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń
 2. Starostwo Powiatowe w Hajnówce – celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń i umieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej

Z up. STAROSTY Halina Leszczyńska

Naczelnik Wydziału Geodezji Katastru I Nieruchomości

Geodeta Powiatowy

Decyzja GK.6621.11.5.2022 z dnia 17 maja 2022  -uznanie za mienie gminne nieruchomości położone w obrębie Kotówka, gmina Hajnówka

Hajnówka dnia 17 maja 2022 roku

GK.6621.11.5.2022                                                     

Decyzja

 

Na podstawie art. 1 ust.2 i art. 8 ust.1 i ust. 6 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych ( tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku poz. 140 ) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego - ( tekst jednolity Dz. U.  z 2021 roku poz. 735 ) – po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Hajnówka

postanawiam

 1. uznać za mienie gminne nieruchomości położone w obrębie Kotówka, gmina Hajnówka, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki: numer 11 o powierzchni 0,0115 ha,
  numer 39 o powierzchni 0,3147 ha, 40 o powierzchni 0,3344 ha, 52 o powierzchni 0,1656 ha,
  77 o powierzchni 0,1690 ha, 79 o powierzchni 0,4318 ha, 107 o powierzchni 0,1422 ha,
  117 o powierzchni 0,0270 ha, 123 o powierzchni 0,3797 ha, 138 o powierzchni 0,0756 ha.
 2. odmówić uznania za mienie gminne nieruchomości położone w obrębie Kotówka, gmina Hajnówka, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki: numer 21 o powierzchni 0,0356 ha,
  130 o powierzchni 0,2172 ha.

Uzasadnienie

Wójt Gminy Hajnówka wnioskiem z dnia 29 marca 2022 roku zwrócił się do Starosty Hajnowskiego o wydanie decyzji o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków obrębu Kotówka, gmina Hajnówka jako działki ewidencyjne numer 11, 21, 39, 40, 52, 77, 79, 107, 117, 123, 130, 138, stanowiące drogi, na podstawie art.8 ust.1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U. z 2021 roku poz. 735).

Do wniosku Wójt Gminy Hajnówka o uznanie za mienie gromadzkie załączył zeznania dwóch świadków, którzy zeznali, że przed dniem 5 lipca 1963 roku tj. przed dniem wejścia w życie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych działki oznaczone numerami  11, 21, 39, 40, 52, 77, 79, 107, 117, 123, 130, 138, położone we wsi Kotówka, gmina Hajnówka użytkowane były przez mieszkańców wsi Kotówka.

Art.8 ust.1 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych zobowiązuje starostę do ustalenia, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową bądź mienie gromadzkie. Przepis ten ma charakter deklaratoryjny i poświadcza stan prawny ustalony na dzień wejścia w życie ustawy, to jest na dzień 5 lipca 1963 roku. Dla ustalenia czy dana nieruchomość była w dniu 5 lipca 1963 roku mieniem gromadzkim, istotny jest jej stan prawny w okresie poprzedzającym tę datę, a w szczególności to, czy nieruchomość taka należała do dawnych, czyli istniejących  w okresie od 1933 do 1954 roku gromad jako jednostek samorządu terytorialnego mających osobowość prawną i będących podmiotami praw i obowiązków oraz ustalenie, czy przed dniem wejścia w życie ustawy była faktycznie użytkowana wspólnie przez mieszkańców wsi.

Do dnia wejścia w życie ustawy z dnia 25 września 1954 roku o reformie podziału administracyjnego wsi i powołaniu gromadzkich rad narodowych (Dz. U. Nr 43 poz. 191) gromady stanowiły odrębne podmioty praw majątkowych, a przedmiot własności gromad określony był jako majątek gromadzki lub dobro gromady.

Po reformie w 1954 roku gromady pozostały, ale były już tylko jednostkami podziału administracyjnego. Brak wyraźnych przepisów w zakresie przejęcia dobra dotychczasowych gromad spowodowany był faktem, iż gromady nowopowstałe utraciły osobowość prawną. Nie mogły zatem legitymować się posiadaniem majątku i swobodnie nim dysponować. Kwestia ta została jednoznacznie uregulowana przepisem art.98 ust.2 ustawy z dnia 25 stycznia 1958 roku o radach narodowych(Dz.U. Nr 26 z 1975 roku poz. 139),na podstawie którego dotychczasowe mienie gromadzkie stało się mieniem gminnym.

Tut. urząd po zbadaniu zebranego materiału dowodowego, stwierdził, że działki (drogi) oznaczone aktualnie numerami ewidencyjnymi: 11, 39, 40, 52, 77, 79, 107, 117, 123, 138 były drogami na mapie (pierworysie z 1958 roku wsi Kotówka, gmina Hajnówka).

Działki oznaczone numerami ewidencyjnymi 21, 130 zostały wydzielone po wejściu w życie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.

Biorąc pod uwagę powyższe, organ prowadzący postępowanie uznał, iż działki nr 11, 39, 40, 52, 77, 79, 107, 117, 123, 138 spełniają wymogi ustawowe do uznania ich za mienie gromadzkie. Przed 1963 rokiem przedmiotowe działki faktycznie były wykorzystywane jako grunt użyteczności publicznej. Podmiotem, który korzystał z prawa do użytkowania przedmiotowych działek nie była wyłącznie określona grupa osób do tego uprawnionych, ale ogół mieszkańców wsi.

Pismem z dnia 19 kwietnia 2022 roku tut. urząd poinformował Urząd Gminy Hajnówka oraz sołtysa wsi Kotówka o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów.

Biorąc pod uwagę powyższe, postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie

Od decyzji niniejszej służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Podlaskiego za pośrednictwem Starosty Hajnowskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Decyzja niniejsza podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w sołectwie Kotówka oraz poprzez wywieszenie na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Hajnówka oraz w Starostwie Powiatowym w Hajnówce, a także zamieszcza się ją w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Hajnówka i Powiatu Hajnowskiego oraz w prasie lokalnej.

Otrzymują:

 1. Wójt Gminy Hajnówka
 2. Sołtys wsi Kotówka
 3. Urząd Gminy Hajnówka celem wywieszenia na okres 14 dni
 4. Starostwo Powiatowe w Hajnówce celem wywieszenia na okres 14 dni
 5. Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Hajnowskiego
 6. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Hajnówka
 7. Prasa lokalna – Gazeta Hajnowska
 8. Ewidencja gruntów i budynków w Starostwie Powiatowym w Hajnówce
 9. a/a

A.S.

Decyzja GK.6621.11.3.2022 z dnia 04 maja 2022 - uznanie za mienie gminne nieruchomości położone w obrębie Lipiny, gmina Hajnówka

Hajnówka dnia 4 maja 2022 roku

GK.6621.11.3.2022                                                     

Decyzja

Na podstawie art. 1 ust.2 i art. 8 ust.1 i ust. 6 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku  o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku poz. 140 ) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego - ( tekst jednolity Dz. U.  z 2021 roku poz. 735 ) – po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Hajnówka  

postanawiam

uznać za mienie gminne nieruchomości położone w obrębie Lipiny, gmina Hajnówka, oznaczone  w ewidencji gruntów jako działki: numer 27 o powierzchni 0,3676 ha, numer 62 o powierzchni 0,3261 ha, 86 o powierzchni 0,0790 ha, 105 o powierzchni 0,5485 ha, 147 o powierzchni 0,1491 ha, 164 o powierzchni 0,4466 ha, 211 o powierzchni 0,0766 ha, 230 o powierzchni 0,6827 ha, 231 o powierzchni 0,3769 ha.

Uzasadnienie

Wójt Gminy Hajnówka wnioskiem z dnia 24 marca 2022 roku zwrócił się do Starosty Hajnowskiego o wydanie decyzji o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów  i budynków obrębu Lipiny, gmina Hajnówka jako działki ewidencyjne numer 27, 62, 86, 105, 147, 164, 211, 230, 231 stanowiące drogi, na podstawie art.8 ust.1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku  o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U. z 2016 roku poz. 703).

Do wniosku Wójt Gminy Hajnówka o uznanie za mienie gromadzkie załączył zeznania dwóch świadków, którzy zeznali, że przed dniem 5 lipca 1963 roku tj. przed dniem wejścia  w życie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych działki oznaczone numerami  27, 62, 86, 105, 147, 164, 211, 230, 231 położone we wsi Lipiny, gmina Hajnówka użytkowane były przez mieszkańców wsi Lipiny. 

Art.8 ust.1 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych zobowiązuje starostę do ustalenia, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową bądź mienie gromadzkie. Przepis ten ma charakter deklaratoryjny i poświadcza stan prawny ustalony na dzień wejścia w życie ustawy, to jest na dzień 5 lipca 1963 roku. Dla ustalenia czy dana nieruchomość była w dniu 5 lipca 1963 roku mieniem gromadzkim, istotny jest jej stan prawny w okresie poprzedzającym tę datę, a w szczególności to,
czy nieruchomość taka należała do dawnych, czyli istniejących  w okresie od 1933 do 1954 roku gromad jako jednostek samorządu terytorialnego mających osobowość prawną i będących podmiotami praw  i obowiązków oraz ustalenie, czy przed dniem wejścia w życie ustawy była faktycznie użytkowana wspólnie przez mieszkańców wsi.

Do dnia wejścia w życie ustawy z dnia 25 września 1954 roku o reformie podziału administracyjnego wsi i powołaniu gromadzkich rad narodowych (Dz. U. Nr 43 poz. 191) gromady stanowiły odrębne podmioty praw majątkowych, a przedmiot własności gromad określony był jako majątek gromadzki lub dobro gromady.

Po reformie w 1954 roku gromady pozostały, ale były już tylko jednostkami podziału administracyjnego. Brak wyraźnych przepisów w zakresie przejęcia dobra dotychczasowych gromad spowodowany był faktem, iż gromady nowopowstałe utraciły osobowość prawną. Nie mogły zatem legitymować się posiadaniem majątku i swobodnie nim dysponować. Kwestia ta została jednoznacznie uregulowana przepisem art.98 ust.2 ustawy z dnia 25 stycznia 1958 roku o radach narodowych(Dz.U. Nr 26 z 1975 roku poz. 139),na podstawie którego dotychczasowe mienie gromadzkie stało się mieniem gminnym.

Tut. urząd po zbadaniu zebranego materiału dowodowego, stwierdził, że działki (drogi) oznaczone aktualnie numerami ewidencyjnymi:  27, 62, 86, 105, 147, 164, 230, 231, były drogami na mapie (pierworysie z 1956 roku wsi Lipiny, gmina Hajnówka).

Działka oznaczona numerem ewidencyjnym 211 o powierzchni 0,0766 ha została wydzielona  w maju 1963 roku jako droga i została zapisana na Prezydium Powiatowej Rady Narodowej Wydział Komunikacji w Hajnówce.

Biorąc pod uwagę powyższe, organ prowadzący postępowanie uznał, iż działki nr 27, 62, 86, 105, 147, 164, 211, 230, 231 spełniają wymogi ustawowe do uznania ich za mienie gromadzkie. Przed 1963 rokiem przedmiotowe działki faktycznie były wykorzystywane jako grunt użyteczności publicznej. Podmiotem, który korzystał z prawa do użytkowania przedmiotowych działek nie była wyłącznie określona grupa osób do tego uprawnionych, ale ogół mieszkańców wsi.

Pismem z dnia 4 kwietnia 2022 roku tut. urząd poinformował Urząd Gminy Hajnówka oraz sołtysa wsi Lipiny o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów.

Biorąc pod uwagę powyższe, postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie

Od decyzji niniejszej służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Podlaskiego za pośrednictwem Starosty Hajnowskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Decyzja niniejsza podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty
w sołectwie Lipiny oraz poprzez wywieszenie na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Hajnówka  oraz w Starostwie Powiatowym w Hajnówce, a także zamieszcza się ją w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Hajnówka i Powiatu Hajnowskiego oraz w prasie lokalnej.

Otrzymują:

 1. Wójt Gminy Hajnówka
 2. Sołtys wsi Lipiny
 3. Urząd Gminy Hajnówka celem wywieszenia na okres 14 dni
 4. Starostwo Powiatowe w Hajnówce celem wywieszenia na okres 14 dni
 5. Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Hajnowskiego
 6. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Hajnówka
 7. Prasa lokalna – Gazeta Hajnowska
 8. Ewidencja gruntów i budynków w Starostwie Powiatowym w Hajnówce
 9. a/a
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 12 kwietnia 2022 r., GK.6623.17.2022 - dot. gleboznawczej klasyfikacji gruntów w obrębie 0005 Grabowiec, gmina Dubicze Cerkiewne

Hajnówka, dn. 12.04.2022 r.

Starostwo Powiatowe w Hajnówce
ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka
GK.6623.17.2022
 

Zawiadomienie

Na podstawie §4 pkt 4 i §6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1246 ze zm.), niniejszym zawiadamia się o wszczęciu z urzędu gleboznawczej klasyfikacji gruntów zmienionych użytków gruntowych, w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Grabowiec, gmina Dubicze Cerkiewne, wykonywanej przez firmę:

Geokart - International Sp. z o. o., ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszów

1.  Podstawa prawna przeprowadzenia klasyfikacji:
Gleboznawcza klasyfikacja gruntów zostanie przeprowadzona na podstawie art. 7d ust. 1 lit. a tiret 3, art. 20 ust. 3 ustawy z dnia z 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 ze zm.) oraz przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1246 ze zm.).

2. Obszar objęty klasyfikacją:
Klasyfikacją gruntów, która dotyczy zmienionych użytków gruntowych, zostanie objęta działka położona w obrębie 0005 Grabowiec, gmina Dubicze Cerkiewne, oznaczona numerem: 207.

3. Miejsce i termin rozpoczęcia czynności klasyfikacyjnych w terenie:
Czynności klasyfikacyjne w terenie rozpoczną się spotkaniem informacyjnym w świetlicy wiejskiej w Klejnikach 51, 17-207 Czyże, w dniu 25.05.2022 r., o godzinie 9:00.

4. Harmonogram przeprowadzenia klasyfikacji:

 1. Przeprowadzenie czynności klasyfikacyjnych w terenie nastąpi w dniu 25.05.2022 r. Szczegółowy porządek przeprowadzenia czynności klasyfikacyjnych w terenie zostanie ustalony z zainteresowanymi osobami na zebraniu w dniu 25.05.2022 r. o godz. 9:00. Niestawiennictwo któregokolwiek z właścicieli nie wstrzymuje przeprowadzenia czynności klasyfikacyjnych w terenie.
 2. Na podstawie czynności klasyfikacyjnych w terenie, upoważniony klasyfikator opracuje projekt ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów zawierający mapę klasyfikacji i protokół.
 3. Na podstawie § 9 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1246 ze zm.), projekt ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów zostanie wyłożony do publicznego wglądu w okresie od dnia 20.06.2022 r. do dnia 03.07.2022 r. w Starostwie Powiatowym w Hajnówce, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka.
 4. W okresie wyłożenia mogą być zgłaszane zastrzeżenia do projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów.
 5. Po tym terminie wydana zostanie decyzja w sprawie ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów, zawierająca również informacje o sposobie rozpatrzenia zastrzeżeń zgłoszonych do projektu ustalenia klasyfikacji.

5. Imię i nazwisko klasyfikatora:
Do czynności przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów, na podstawie §5 ust. 2 w/w rozporządzenia upoważniono klasyfikatora Jaromiła Krzysztofa Fiołka, telefon kontaktowy: 609-961-612.

Otrzymują:

 1. Właściciele działek objętych klasyfikacją wg rozdzielnika, na adres wskazany w ewidencji gruntów i budynków,
 2. Urząd Gminy w Dubicze Cerkiewne celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń,
 3. Sołtys wsi Grabowiec celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń,
 4. Tablica ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Hajnówce,
 5. Strona internetowa Starostwa Powiatowego w Hajnówce (BIP),
 6. Klasyfikator,
 7. a/a.
   

Sp. A.P.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 12 kwietnia 2022 r., GK.6623.16.2022 - dot. gleboznawczej klasyfikacji gruntów w obrębie 0036 Trześcianka, gmina Narew

Hajnówka, dn. 12.04.2022 r.

Starostwo Powiatowe w Hajnówce
ul. Aleksego Zina 1

17-200 Hajnówka

GK.6623.16.2022

Zawiadomienie

Na podstawie §4 pkt 4 i §6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1246 ze zm.), niniejszym zawiadamia się o wszczęciu z urzędu gleboznawczej klasyfikacji gruntów zmienionych użytków gruntowych, w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Trześcianka, gmina Narew, wykonywanej przez firmę:

Geokart - International Sp. z o. o, ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszów

 1. Podstawa prawna przeprowadzenia klasyfikacji:

Gleboznawcza klasyfikacja gruntów zostanie przeprowadzona na podstawie art. 7d ust. 1 lit. a tiret 3, art. 20 ust. 3 ustawy z dnia z 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 ze zm.) oraz przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1246 ze zm.).

 1. Obszar objęty klasyfikacją:

Klasyfikacją gruntów, która dotyczy zmienionych użytków gruntowych, zostaną objęte działki położone w obrębie 0036 Trześcianka, gmina Narew, oznaczone numerami: 479, 747/6, 747/15.

 1. Miejsce i termin rozpoczęcia czynności klasyfikacyjnych w terenie:

Czynności klasyfikacyjne w terenie rozpoczną się spotkaniem informacyjnym w świetlicy wiejskiej w Klejnikach 51, 17-207 Czyże, w dniu 25.05.2022 r., o godzinie 9:00.

 1. Harmonogram przeprowadzenia klasyfikacji:
 • Przeprowadzenie czynności klasyfikacyjnych w terenie nastąpi w dniu 25.05.2022 r. Szczegółowy porządek przeprowadzenia czynności klasyfikacyjnych w terenie zostanie ustalony z zainteresowanymi osobami na zebraniu w dniu 25.05.2022 r. o godz. 9:00. Niestawiennictwo któregokolwiek z właścicieli nie wstrzymuje przeprowadzenia czynności klasyfikacyjnych w terenie.
 • Na podstawie czynności klasyfikacyjnych w terenie, upoważniony klasyfikator opracuje projekt ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów zawierający mapę klasyfikacji i protokół.
 • Na podstawie § 9 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1246 ze zm.), projekt ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów zostanie wyłożony do publicznego wglądu w okresie od dnia 20.06.2022 r. do dnia 03.07.2022 r. w Starostwie Powiatowym w Hajnówce, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka.
 • W okresie wyłożenia mogą być zgłaszane zastrzeżenia do projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów.
 • Po tym terminie wydana zostanie decyzja w sprawie ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów, zawierająca również informacje o sposobie rozpatrzenia zastrzeżeń zgłoszonych do projektu ustalenia klasyfikacji.

5. Imię i nazwisko klasyfikatora:

Do czynności przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów, na podstawie §5 ust. 2 w/w rozporządzenia upoważniono klasyfikatora Jaromiła Krzysztofa Fiołka, telefon kontaktowy: 609-961-612.

Otrzymują:

 1. Właściciele działek objętych klasyfikacją wg rozdzielnika, na adres wskazany w ewidencji gruntów i budynków,
 2. Urząd Gminy w Narew celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń,
 3. Sołtys wsi Trześcianka celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń,
 4. Tablica ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Hajnówce
 5. Strona internetowa Starostwa Powiatowego w Hajnówce (BIP),
 6. Klasyfikator
 7. a/a

Sp. A.P.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 12 kwietnia 2022 r., GK.6623.15.2022 - dot. gleboznawczej klasyfikacji gruntów w obrębie 0026 Odrynki, gmina Narew

Hajnówka, dn. 12.04.2022 r.

Starostwo Powiatowe w Hajnówce
ul. Aleksego Zina 1

17-200 Hajnówka

GK.6623.15.2022

Zawiadomienie

Na podstawie §4 pkt 4 i §6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1246 ze zm.), niniejszym zawiadamia się o wszczęciu z urzędu gleboznawczej klasyfikacji gruntów zmienionych użytków gruntowych, w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Odrynki, gmina Narew, wykonywanej przez firmę:

Geokart - International Sp. z o. o., ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszów

 1. Podstawa prawna przeprowadzenia klasyfikacji:

Gleboznawcza klasyfikacja gruntów zostanie przeprowadzona na podstawie art. 7d ust. 1 lit. a tiret 3, art. 20 ust. 3 ustawy z dnia z 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 ze zm.) oraz przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1246 ze zm.).

 1. Obszar objęty klasyfikacją:

Klasyfikacją gruntów, która dotyczy zmienionych użytków gruntowych, zostaną objęte działki położone w obrębie 0026 Odrynki, gmina Narew, oznaczone numerami: 122/1, 356/1.

 1. Miejsce i termin rozpoczęcia czynności klasyfikacyjnych w terenie:

Czynności klasyfikacyjne w terenie rozpoczną się spotkaniem informacyjnym w świetlicy wiejskiej w Klejnikach 51, 17-207 Czyże, w dniu 25.05.2022 r., o godzinie 9:00.

 1. Harmonogram przeprowadzenia klasyfikacji:
 • Przeprowadzenie czynności klasyfikacyjnych w terenie nastąpi w dniu 25.05.2022 r. Szczegółowy porządek przeprowadzenia czynności klasyfikacyjnych w terenie zostanie ustalony z zainteresowanymi osobami na zebraniu w dniu 25.05.2022 r. o godz. 9:00. Niestawiennictwo któregokolwiek z właścicieli nie wstrzymuje przeprowadzenia czynności klasyfikacyjnych w terenie.
 • Na podstawie czynności klasyfikacyjnych w terenie, upoważniony klasyfikator opracuje projekt ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów zawierający mapę klasyfikacji i protokół.
 • Na podstawie § 9 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1246 ze zm.), projekt ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów zostanie wyłożony do publicznego wglądu w okresie od dnia 20.06.2022 r. do dnia 03.07.2022 r. w Starostwie Powiatowym w Hajnówce, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka.
 • W okresie wyłożenia mogą być zgłaszane zastrzeżenia do projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów.
 • Po tym terminie wydana zostanie decyzja w sprawie ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów, zawierająca również informacje o sposobie rozpatrzenia zastrzeżeń zgłoszonych do projektu ustalenia klasyfikacji.
 1. Imię i nazwisko klasyfikatora:

Do czynności przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów, na podstawie §5 ust. 2 w/w rozporządzenia upoważniono klasyfikatora Jaromiła Krzysztofa Fiołka, telefon kontaktowy: 609-961-612.

Otrzymują:

 1. Właściciele działek objętych klasyfikacją wg rozdzielnika, na adres wskazany w ewidencji gruntów i budynków,
 2. Urząd Gminy w Narew celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń,
 3. Sołtys wsi Odrynki celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń,
 4. Tablica ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Hajnówce
 5. Strona internetowa Starostwa Powiatowego w Hajnówce (BIP),
 6. Klasyfikator
 7. a/a

 

Sp. A.P.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 12 kwietnia 2022 r., GK.6623.14.2022 - dot. gleboznawczej klasyfikacji gruntów w obrębie 0017 Koźliki, gmina Narew

Hajnówka, dn. 12.04.2022 r.

Starostwo Powiatowe w Hajnówce
ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka
GK.6623.14.2022
 

Zawiadomienie

Na podstawie §4 pkt 4 i §6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1246 ze zm.), niniejszym zawiadamia się o wszczęciu z urzędu gleboznawczej klasyfikacji gruntów zmienionych użytków gruntowych, w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Koźliki, gmina Narew, wykonywanej przez firmę:

Geokart - International Sp. z o. o., ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszów

1. Podstawa prawna przeprowadzenia klasyfikacji:
Gleboznawcza klasyfikacja gruntów zostanie przeprowadzona na podstawie art. 7d ust. 1 lit. a tiret 3, art. 20 ust. 3 ustawy z dnia z 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 ze zm.) oraz przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1246 ze zm.).

2. Obszar objęty klasyfikacją:
Klasyfikacją gruntów, która dotyczy zmienionych użytków gruntowych, zostanie objęta działka położona w obrębie 0017 Koźliki, gmina Narew, oznaczona numerem: 73/1.

3. Miejsce i termin rozpoczęcia czynności klasyfikacyjnych w terenie:
Czynności klasyfikacyjne w terenie rozpoczną się spotkaniem informacyjnym w świetlicy wiejskiej w Klejnikach 51, 17-207 Czyże, w dniu 25.05.2022 r., o godzinie 9:00.

4.    Harmonogram przeprowadzenia klasyfikacji:

 1. Przeprowadzenie czynności klasyfikacyjnych w terenie nastąpi w dniu 25.05.2022 r. Szczegółowy porządek przeprowadzenia czynności klasyfikacyjnych w terenie zostanie ustalony z zainteresowanymi osobami na zebraniu w dniu 25.05.2022 r. o godz. 9:00. Niestawiennictwo któregokolwiek z właścicieli nie wstrzymuje przeprowadzenia czynności klasyfikacyjnych w terenie.
 2. Na podstawie czynności klasyfikacyjnych w terenie, upoważniony klasyfikator opracuje projekt ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów zawierający mapę klasyfikacji i protokół.
 3. Na podstawie § 9 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1246 ze zm.), projekt ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów zostanie wyłożony do publicznego wglądu w okresie od dnia 20.06.2022 r. do dnia 03.07.2022 r. w Starostwie Powiatowym w Hajnówce, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka.
 4. W okresie wyłożenia mogą być zgłaszane zastrzeżenia do projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów.
 5. Po tym terminie wydana zostanie decyzja w sprawie ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów, zawierająca również informacje o sposobie rozpatrzenia zastrzeżeń zgłoszonych do projektu ustalenia klasyfikacji.

5. Imię i nazwisko klasyfikatora:
Do czynności przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów, na podstawie §5 ust. 2 w/w rozporządzenia upoważniono klasyfikatora Jaromiła Krzysztofa Fiołka, telefon kontaktowy: 609-961-612.

Otrzymują:

 1. Właściciele działek objętych klasyfikacją wg rozdzielnika, na adres wskazany w ewidencji gruntów i budynków,    
 2. Urząd Gminy w Narew celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń,
 3. Sołtys wsi Koźliki celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń,
 4. Tablica ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Hajnówce
 5. Strona internetowa Starostwa Powiatowego w Hajnówce (BIP),
 6. Klasyfikator
 7. a/a

Sp. A.P.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 12 kwietnia 2022 r., GK.6623.13.2022 - dot. gleboznawczej klasyfikacji gruntów w obrębie 0002 Białki, gmina Narew

Starostwo Powiatowe w Hajnówce
ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka
GK.6623.13.2022
 

Zawiadomienie

Na podstawie §4 pkt 4 i §6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1246 ze zm.), niniejszym zawiadamia się o wszczęciu z urzędu gleboznawczej klasyfikacji gruntów zmienionych użytków gruntowych, w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Białki, gmina Narew, wykonywanej przez firmę:

Geokart - International Sp. z o. o.
ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszów

1. Podstawa prawna przeprowadzenia klasyfikacji:
Gleboznawcza klasyfikacja gruntów zostanie przeprowadzona na podstawie art. 7d ust. 1 lit. a tiret 3, art. 20 ust. 3 ustawy z dnia z 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 ze zm.) oraz przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1246 ze zm.).

2. Obszar objęty klasyfikacją:
Klasyfikacją gruntów, która dotyczy zmienionych użytków gruntowych, zostanie objęta działka położona w obrębie 0002 Białki, gmina Narew, oznaczona numerem: 141.

3. Miejsce i termin rozpoczęcia czynności klasyfikacyjnych w terenie:
Czynności klasyfikacyjne w terenie rozpoczną się spotkaniem informacyjnym w świetlicy wiejskiej w Klejnikach 51, 17-207 Czyże, w dniu 25.05.2022 r., o godzinie 9:00.

4.    Harmonogram przeprowadzenia klasyfikacji:

 1. Przeprowadzenie czynności klasyfikacyjnych w terenie nastąpi w dniu 25.05.2022 r. Szczegółowy porządek przeprowadzenia czynności klasyfikacyjnych w terenie zostanie ustalony z zainteresowanymi osobami na zebraniu w dniu 25.05.2022 r. o godz. 9:00. Niestawiennictwo któregokolwiek z właścicieli nie wstrzymuje przeprowadzenia czynności klasyfikacyjnych w terenie.
 2. Na podstawie czynności klasyfikacyjnych w terenie, upoważniony klasyfikator opracuje projekt ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów zawierający mapę klasyfikacji i protokół.
 3. Na podstawie § 9 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1246 ze zm.), projekt ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów zostanie wyłożony do publicznego wglądu w okresie od dnia 20.06.2022 r. do dnia 03.07.2022 r. w Starostwie Powiatowym w Hajnówce, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka.
 4. W okresie wyłożenia mogą być zgłaszane zastrzeżenia do projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów.
 5. Po tym terminie wydana zostanie decyzja w sprawie ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów, zawierająca również informacje o sposobie rozpatrzenia zastrzeżeń zgłoszonych do projektu ustalenia klasyfikacji.

5. Imię i nazwisko klasyfikatora:
Do czynności przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów, na podstawie §5 ust. 2 w/w rozporządzenia upoważniono klasyfikatora Jaromiła Krzysztofa Fiołka, telefon kontaktowy: 609-961-612.
Otrzymują:

 1. Właściciele działek objętych klasyfikacją wg rozdzielnika, na adres wskazany w ewidencji gruntów i budynków,    
 2. Urząd Gminy w Narew celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń,
 3. Sołtys wsi Białki celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń,
 4. Tablica ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Hajnówce
 5. Strona internetowa Starostwa Powiatowego w Hajnówce (BIP),
 6. Klasyfikator
 7. a/a

Sp. A.P.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 12 kwietnia 2022 r., GK.6623.12.2022 - dot. gleboznawczej klasyfikacji gruntów w obrębie 0018 Zbucz, gmina Czyże

Hajnówka, dn. 12.04.2022 r.

Starostwo Powiatowe w Hajnówce
ul. Aleksego Zina 1
17-200 Hajnówka
GK.6623.12.2022
 

Zawiadomienie

Na podstawie §4 pkt 4 i §6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1246 ze zm.), niniejszym zawiadamia się o wszczęciu z urzędu gleboznawczej klasyfikacji gruntów zmienionych użytków gruntowych, w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Zbucz, gmina Czyże, wykonywanej przez firmę:

Geokart - International Sp. z o. o.
ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszów

1. Podstawa prawna przeprowadzenia klasyfikacji:
Gleboznawcza klasyfikacja gruntów zostanie przeprowadzona na podstawie art. 7d ust. 1 lit. a tiret 3, art. 20 ust. 3 ustawy z dnia z 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 ze zm.) oraz przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1246 ze zm.).

2. Obszar objęty klasyfikacją:
Klasyfikacją gruntów, która dotyczy zmienionych użytków gruntowych, zostaną objęte działki położone w obrębie 0018 Zbucz, gmina Czyże, oznaczone numerami: 321, 322, 319.

3. Miejsce i termin rozpoczęcia czynności klasyfikacyjnych w terenie:
Czynności klasyfikacyjne w terenie rozpoczną się spotkaniem informacyjnym w świetlicy wiejskiej w Klejnikach 51, 17-207 Czyże, w dniu 25.05.2022 r., o godzinie 8:30.

4. Harmonogram przeprowadzenia klasyfikacji:

 • Przeprowadzenie czynności klasyfikacyjnych w terenie nastąpi w dniu 25.05.2022 r. Szczegółowy porządek przeprowadzenia czynności klasyfikacyjnych w terenie zostanie ustalony z zainteresowanymi osobami na zebraniu w dniu 25.05.2022 r. o godz. 8:30. Niestawiennictwo któregokolwiek z właścicieli nie wstrzymuje przeprowadzenia czynności klasyfikacyjnych w terenie.
 • Na podstawie czynności klasyfikacyjnych w terenie, upoważniony klasyfikator opracuje projekt ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów zawierający mapę klasyfikacji i protokół.
 • Na podstawie § 9 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1246 ze zm.), projekt ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów zostanie wyłożony do publicznego wglądu w okresie od dnia 20.06.2022 r. do dnia 03.07.2022 r. w Starostwie Powiatowym w Hajnówce, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka.
 • W okresie wyłożenia mogą być zgłaszane zastrzeżenia do projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów.
 • Po tym terminie wydana zostanie decyzja w sprawie ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów, zawierająca również informacje o sposobie rozpatrzenia zastrzeżeń zgłoszonych do projektu ustalenia klasyfikacji.

5.    Imię i nazwisko klasyfikatora:
Do czynności przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów, na podstawie §5 ust. 2 w/w rozporządzenia upoważniono klasyfikatora Jaromiła Krzysztofa Fiołka, telefon kontaktowy: 609-961-612.


Otrzymują:
1.    Właściciele działek objętych klasyfikacją wg rozdzielnika, na adres wskazany w ewidencji gruntów i budynków, 8    
2.    Urząd Gminy w Czyżach celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń,
3.    Sołtys wsi Zbucz celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń,
4.    Tablica ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Hajnówce
5.    Strona internetowa Starostwa Powiatowego w Hajnówce (BIP),
6.    Klasyfikator
7.    a/a

Sp. A.P.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 12 kwietnia 2022 r., GK.6623.11.2022 - dot. gleboznawczej klasyfikacji gruntów w obrębie 0017 Wólka, gmina Czyże

Hajnówka, dn. 12.04.2022 r.

Starostwo Powiatowe w Hajnówce
ul. Aleksego Zina 1
17-200 Hajnówka

GK.6623.11.2022
 

Zawiadomienie

Na podstawie §4 pkt 4 i §6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1246 ze zm.), niniejszym zawiadamia się o wszczęciu z urzędu gleboznawczej klasyfikacji gruntów zmienionych użytków gruntowych, w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Wólka, gmina Czyże, wykonywanej przez firmę:

Geokart - International Sp. z o. o.
ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszów

1. Podstawa prawna przeprowadzenia klasyfikacji:
Gleboznawcza klasyfikacja gruntów zostanie przeprowadzona na podstawie art. 7d ust. 1 lit. a tiret 3, art. 20 ust. 3 ustawy z dnia z 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 ze zm.) oraz przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1246 ze zm.).

2. Obszar objęty klasyfikacją:
Klasyfikacją gruntów, która dotyczy zmienionych użytków gruntowych, zostanie objęta działka położona w obrębie 0017 Wólka, gmina Czyże, oznaczona numerem: 16/1.

3. Miejsce i termin rozpoczęcia czynności klasyfikacyjnych w terenie:
Czynności klasyfikacyjne w terenie rozpoczną się spotkaniem informacyjnym w świetlicy wiejskiej w Klejnikach 51, 17-207 Czyże, w dniu 25.05.2022 r., o godzinie 8:30.

4. Harmonogram przeprowadzenia klasyfikacji:

 1. Przeprowadzenie czynności klasyfikacyjnych w terenie nastąpi w dniu 25.05.2022 r. Szczegółowy porządek przeprowadzenia czynności klasyfikacyjnych w terenie zostanie ustalony z zainteresowanymi osobami na zebraniu w dniu 25.05.2022 r. o godz. 8:30. Niestawiennictwo któregokolwiek z właścicieli nie wstrzymuje przeprowadzenia czynności klasyfikacyjnych w terenie.
 2. Na podstawie czynności klasyfikacyjnych w terenie, upoważniony klasyfikator opracuje projekt ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów zawierający mapę klasyfikacji i protokół.
 3. Na podstawie § 9 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1246 ze zm.), projekt ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów zostanie wyłożony do publicznego wglądu w okresie od dnia 20.06.2022 r. do dnia 03.07.2022 r. w Starostwie Powiatowym w Hajnówce, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka.
 4. W okresie wyłożenia mogą być zgłaszane zastrzeżenia do projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów.
 5. Po tym terminie wydana zostanie decyzja w sprawie ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów, zawierająca również informacje o sposobie rozpatrzenia zastrzeżeń zgłoszonych do projektu ustalenia klasyfikacji.

5. Imię i nazwisko klasyfikatora:
Do czynności przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów, na podstawie §5 ust. 2 w/w rozporządzenia upoważniono klasyfikatora Jaromiła Krzysztofa Fiołka, telefon kontaktowy: 609-961-612.


Otrzymują:

 1. Właściciele działek objętych klasyfikacją wg rozdzielnika, na adres wskazany w ewidencji gruntów i budynków,    
 2. Urząd Gminy w Czyżach celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń,
 3. Sołtys wsi Wólka celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń,
 4. Tablica ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Hajnówce
 5. Strona internetowa Starostwa Powiatowego w Hajnówce (BIP),
 6. Klasyfikator
 7. a/a

  Sp. A.P.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 12 kwietnia 2022 r., GK.6623.10.2022 - dot. gleboznawczej klasyfikacji gruntów w obrębie 0011 Morze, gmina Czyże

Hajnówka, dn. 12.04.2022 r.

Starostwo Powiatowe w Hajnówce
ul. Aleksego Zina 1

17-200 Hajnówka

GK.6623.10.2022

 

Zawiadomienie

Na podstawie §4 pkt 4 i §6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1246 ze zm.), niniejszym zawiadamia się o wszczęciu z urzędu gleboznawczej klasyfikacji gruntów zmienionych użytków gruntowych, w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Morze, gmina Czyże, wykonywanej przez firmę:

Geokart - International Sp. z o. o., ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszów

 1. Podstawa prawna przeprowadzenia klasyfikacji:

Gleboznawcza klasyfikacja gruntów zostanie przeprowadzona na podstawie art. 7d ust. 1 lit. a tiret 3, art. 20 ust. 3 ustawy z dnia z 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 ze zm.) oraz przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1246 ze zm.).

 1. Obszar objęty klasyfikacją:

Klasyfikacją gruntów, która dotyczy zmienionych użytków gruntowych, zostanie objęta działka położona w obrębie 0011 Morze, gmina Czyże, oznaczona numerem: 595.

 1. Miejsce i termin rozpoczęcia czynności klasyfikacyjnych w terenie:

Czynności klasyfikacyjne w terenie rozpoczną się spotkaniem informacyjnym w świetlicy wiejskiej w Klejnikach 51, 17-207 Czyże, w dniu 25.05.2022 r., o godzinie 8:30.

 1. Harmonogram przeprowadzenia klasyfikacji:
 • Przeprowadzenie czynności klasyfikacyjnych w terenie nastąpi w dniu 25.05.2022 r. Szczegółowy porządek przeprowadzenia czynności klasyfikacyjnych w terenie zostanie ustalony z zainteresowanymi osobami na zebraniu w dniu 25.05.2022 r. o godz. 8:30. Niestawiennictwo któregokolwiek z właścicieli nie wstrzymuje przeprowadzenia czynności klasyfikacyjnych w terenie.
 • Na podstawie czynności klasyfikacyjnych w terenie, upoważniony klasyfikator opracuje projekt ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów zawierający mapę klasyfikacji i protokół.
 • Na podstawie § 9 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1246 ze zm.), projekt ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów zostanie wyłożony do publicznego wglądu w okresie od dnia 20.06.2022 r. do dnia 03.07.2022 r. w Starostwie Powiatowym w Hajnówce, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka.
 • W okresie wyłożenia mogą być zgłaszane zastrzeżenia do projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów.
 • Po tym terminie wydana zostanie decyzja w sprawie ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów, zawierająca również informacje o sposobie rozpatrzenia zastrzeżeń zgłoszonych do projektu ustalenia klasyfikacji.
 1. Imię i nazwisko klasyfikatora:

Do czynności przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów, na podstawie §5 ust. 2 w/w rozporządzenia upoważniono klasyfikatora Jaromiła Krzysztofa Fiołka, telefon kontaktowy: 609-961-612.

Otrzymują:

 1. Właściciele działek objętych klasyfikacją wg rozdzielnika, na adres wskazany w ewidencji gruntów i budynków,
 2. Urząd Gminy w Czyżach celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń,
 3. Sołtys wsi Morze celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń,
 4. Tablica ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Hajnówce
 5. Strona internetowa Starostwa Powiatowego w Hajnówce (BIP),
 6. Klasyfikator
 7. a/a

Sp. A.P.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 12 kwietnia 2022 r., GK.6623.9.2022 - dot. gleboznawczej klasyfikacji gruntów w obrębie 0008 Leniewo, gmina Czyże

Hajnówka, dn. 12.04.2022 r.

Starostwo Powiatowe w Hajnówce
ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka

GK.6623.9.2022

Zawiadomienie

Na podstawie §4 pkt 4 i §6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1246 ze zm.), niniejszym zawiadamia się o wszczęciu z urzędu gleboznawczej klasyfikacji gruntów zmienionych użytków gruntowych, w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Leniewo, gmina Czyże, wykonywanej przez firmę:

Geokart - International Sp. z o. o., ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszów

 1. Podstawa prawna przeprowadzenia klasyfikacji:

Gleboznawcza klasyfikacja gruntów zostanie przeprowadzona na podstawie art. 7d ust. 1 lit. a tiret 3, art. 20 ust. 3 ustawy z dnia z 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 ze zm.) oraz przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1246 ze zm.).

 1. Obszar objęty klasyfikacją:

Klasyfikacją gruntów, która dotyczy zmienionych użytków gruntowych, zostaną objęte działki położone w obrębie 0008 Leniewo, gmina Czyże, oznaczone numerami: 247, 248.

 1. Miejsce i termin rozpoczęcia czynności klasyfikacyjnych w terenie:

Czynności klasyfikacyjne w terenie rozpoczną się spotkaniem informacyjnym w świetlicy wiejskiej w Klejnikach 51, 17-207 Czyże, w dniu 25.05.2022 r., o godzinie 8:30.

 1. Harmonogram przeprowadzenia klasyfikacji:
 • Przeprowadzenie czynności klasyfikacyjnych w terenie nastąpi w dniu 25.05.2022 r. Szczegółowy porządek przeprowadzenia czynności klasyfikacyjnych w terenie zostanie ustalony z zainteresowanymi osobami na zebraniu w dniu 25.05.2022 r. o godz. 8:30. Niestawiennictwo któregokolwiek z właścicieli nie wstrzymuje przeprowadzenia czynności klasyfikacyjnych w terenie.
 • Na podstawie czynności klasyfikacyjnych w terenie, upoważniony klasyfikator opracuje projekt ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów zawierający mapę klasyfikacji i protokół.
 • Na podstawie § 9 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1246 ze zm.), projekt ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów zostanie wyłożony do publicznego wglądu w okresie od dnia 20.06.2022 r. do dnia 03.07.2022 r. w Starostwie Powiatowym w Hajnówce, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka.
 • W okresie wyłożenia mogą być zgłaszane zastrzeżenia do projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów.
 • Po tym terminie wydana zostanie decyzja w sprawie ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów, zawierająca również informacje o sposobie rozpatrzenia zastrzeżeń zgłoszonych do projektu ustalenia klasyfikacji.
 1. Imię i nazwisko klasyfikatora:

Do czynności przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów, na podstawie §5 ust. 2 w/w rozporządzenia upoważniono klasyfikatora Jaromiła Krzysztofa Fiołka, telefon kontaktowy: 609-961-612.

Otrzymują:

 1. Właściciele działek objętych klasyfikacją wg rozdzielnika, na adres wskazany w ewidencji gruntów i budynków,
 2. Urząd Gminy w Czyżach celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń,
 3. Sołtys wsi Leniewo celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń,
 4. Tablica ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Hajnówce
 5. Strona internetowa Starostwa Powiatowego w Hajnówce (BIP),
 6. Klasyfikator
 7. a/a

Sp. A.P.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 12 kwietnia 2022 r., GK.6623.8.2022 - dot. gleboznawczej klasyfikacji gruntów w obrębie 0007 Lady, gmina Czyże

Hajnówka, dn. 12.04.2022 r.

Starostwo Powiatowe w Hajnówce, ul. Aleksego Zina 1

17-200 Hajnówka

GK.6623.8.2022

Zawiadomienie

Na podstawie §4 pkt 4 i §6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1246 ze zm.), niniejszym zawiadamia się o wszczęciu z urzędu gleboznawczej klasyfikacji gruntów zmienionych użytków gruntowych, w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Lady, gmina Czyże, wykonywanej przez firmę:

Geokart - International Sp. z o. o., ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszów

 1. Podstawa prawna przeprowadzenia klasyfikacji:

Gleboznawcza klasyfikacja gruntów zostanie przeprowadzona na podstawie art. 7d ust. 1 lit. a tiret 3, art. 20 ust. 3 ustawy z dnia z 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 ze zm.) oraz przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1246 ze zm.).

 1. Obszar objęty klasyfikacją:

Klasyfikacją gruntów, która dotyczy zmienionych użytków gruntowych, zostanie objęta działka położona w obrębie 0007 Lady, gmina Czyże, oznaczona numerem: 106.

 1. Miejsce i termin rozpoczęcia czynności klasyfikacyjnych w terenie:

Czynności klasyfikacyjne w terenie rozpoczną się spotkaniem informacyjnym w świetlicy wiejskiej w Klejnikach 51, 17-207 Czyże, w dniu 25.05.2022 r., o godzinie 8:00.

 1. Harmonogram przeprowadzenia klasyfikacji:
 • Przeprowadzenie czynności klasyfikacyjnych w terenie nastąpi w dniu 25.05.2022 r. Szczegółowy porządek przeprowadzenia czynności klasyfikacyjnych w terenie zostanie ustalony z zainteresowanymi osobami na zebraniu w dniu 25.05.2022 r. o godz. 8:00. Niestawiennictwo któregokolwiek z właścicieli nie wstrzymuje przeprowadzenia czynności klasyfikacyjnych w terenie.
 • Na podstawie czynności klasyfikacyjnych w terenie, upoważniony klasyfikator opracuje projekt ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów zawierający mapę klasyfikacji i protokół.
 • Na podstawie § 9 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1246 ze zm.), projekt ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów zostanie wyłożony do publicznego wglądu w okresie od dnia 20.06.2022 r. do dnia 03.07.2022 r. w Starostwie Powiatowym w Hajnówce, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka.
 • W okresie wyłożenia mogą być zgłaszane zastrzeżenia do projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów.
 • Po tym terminie wydana zostanie decyzja w sprawie ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów, zawierająca również informacje o sposobie rozpatrzenia zastrzeżeń zgłoszonych do projektu ustalenia klasyfikacji.

 

 1. Imię i nazwisko klasyfikatora:

Do czynności przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów, na podstawie §5 ust. 2 w/w rozporządzenia upoważniono klasyfikatora Jaromiła Krzysztofa Fiołka, telefon kontaktowy: 609-961-612.

trzymują:

 1. Właściciele działek objętych klasyfikacją wg rozdzielnika, na adres wskazany w ewidencji gruntów i budynków,
 2. Urząd Gminy w Czyżach celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń,
 3. Sołtys wsi Lady celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń,
 4. Tablica ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Hajnówce
 5. Strona internetowa Starostwa Powiatowego w Hajnówce (BIP),
 6. Klasyfikator
 7. a/a

Sp. A.P.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 12 kwietnia 2022 r., GK.6623.7.2022 - dot. gleboznawczej klasyfikacji gruntów w obrębie 0006 Kuraszewo, gmina Czyże

Hajnówka, dn. 12.04.2022 r.

Starostwo Powiatowe w Hajnówce
ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka
GK.6623.7.2022
 

Zawiadomienie

Na podstawie §4 pkt 4 i §6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1246 ze zm.), niniejszym zawiadamia się o wszczęciu z urzędu gleboznawczej klasyfikacji gruntów zmienionych użytków gruntowych, w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Kuraszewo, gmina Czyże, wykonywanej przez firmę:


Geokart - International Sp. z o. o.,ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszów

1. Podstawa prawna przeprowadzenia klasyfikacji:
Gleboznawcza klasyfikacja gruntów zostanie przeprowadzona na podstawie art. 7d ust. 1 lit. a tiret 3, art. 20 ust. 3 ustawy z dnia z 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 ze zm.) oraz przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1246 ze zm.).

2. Obszar objęty klasyfikacją:
Klasyfikacją gruntów, która dotyczy zmienionych użytków gruntowych, zostanie objęta działka położona w obrębie 0006 Kuraszewo, gmina Czyże, oznaczona numerem: 487.

3. Miejsce i termin rozpoczęcia czynności klasyfikacyjnych w terenie:
Czynności klasyfikacyjne w terenie rozpoczną się spotkaniem informacyjnym w świetlicy wiejskiej w Klejnikach 51, 17-207 Czyże, w dniu 25.05.2022 r., o godzinie 8:00.

4. Harmonogram przeprowadzenia klasyfikacji:

 1. a. Przeprowadzenie czynności klasyfikacyjnych w terenie nastąpi w dniu 25.05.2022 r. Szczegółowy porządek przeprowadzenia czynności klasyfikacyjnych w terenie zostanie ustalony z zainteresowanymi osobami na zebraniu w dniu 25.05.2022 r. o godz. 8:00. Niestawiennictwo któregokolwiek z właścicieli nie wstrzymuje przeprowadzenia czynności klasyfikacyjnych w terenie.
 2. Na podstawie czynności klasyfikacyjnych w terenie, upoważniony klasyfikator opracuje projekt ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów zawierający mapę klasyfikacji i protokół.
 3. Na podstawie § 9 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1246 ze zm.), projekt ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów zostanie wyłożony do publicznego wglądu w okresie od dnia 20.06.2022 r. do dnia 03.07.2022 r. w Starostwie Powiatowym w Hajnówce, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka.
 4. W okresie wyłożenia mogą być zgłaszane zastrzeżenia do projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów. Po tym terminie wydana zostanie decyzja w sprawie ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów, zawierająca również informacje o sposobie rozpatrzenia zastrzeżeń zgłoszonych do projektu ustalenia klasyfikacji.

5. Imię i nazwisko klasyfikatora:
Do czynności przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów, na podstawie §5 ust. 2 w/w rozporządzenia upoważniono klasyfikatora Jaromiła Krzysztofa Fiołka, telefon kontaktowy: 609-961-612.

Otrzymują:

 1. Właściciele działek objętych klasyfikacją wg rozdzielnika, na adres wskazany w ewidencji gruntów i budynków,    
 2. Urząd Gminy w Czyżach celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń,
 3. Sołtys wsi Kuraszewo celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń,
 4. Tablica ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Hajnówce
 5. Strona internetowa Starostwa Powiatowego w Hajnówce (BIP),
 6. Klasyfikator
 7. a/a
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 12 kwietnia 2022 r., GK.6623.6.2022 - dot. gleboznawczej klasyfikacji gruntów w obrębie 0004 Klejniki, gmina Czyże

Hajnówka, dn. 12.04.2022 r.

Starostwo Powiatowe w Hajnówce
ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka
GK.6623.6.2022
 

Zawiadomienie

Na podstawie §4 pkt 4 i §6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1246 ze zm.), niniejszym zawiadamia się o wszczęciu z urzędu gleboznawczej klasyfikacji gruntów zmienionych użytków gruntowych, w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Klejniki, gmina Czyże, wykonywanej przez firmę:

Geokart - International Sp. z o. o., ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszów

1. Podstawa prawna przeprowadzenia klasyfikacji:
Gleboznawcza klasyfikacja gruntów zostanie przeprowadzona na podstawie art. 7d ust. 1 lit. a tiret 3, art. 20 ust. 3 ustawy z dnia z 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 ze zm.) oraz przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1246 ze zm.).

2. Obszar objęty klasyfikacją:
Klasyfikacją gruntów, która dotyczy zmienionych użytków gruntowych, zostaną objęte działki położone w obrębie 0004 Klejniki, gmina Czyże, oznaczone numerami: 1463/1, 1453/1, 1455, 383, 546, 1832.

3. Miejsce i termin rozpoczęcia czynności klasyfikacyjnych w terenie:
Czynności klasyfikacyjne w terenie rozpoczną się spotkaniem informacyjnym w świetlicy wiejskiej w Klejnikach 51, 17-207 Czyże, w dniu 25.05.2022 r., o godzinie 8:00.

4.    Harmonogram przeprowadzenia klasyfikacji:

 1. Przeprowadzenie czynności klasyfikacyjnych w terenie nastąpi w dniu 25.05.2022 r. Szczegółowy porządek przeprowadzenia czynności klasyfikacyjnych w terenie zostanie ustalony z zainteresowanymi osobami na zebraniu w dniu 25.05.2022 r. o godz. 8:00. Niestawiennictwo któregokolwiek z właścicieli nie wstrzymuje przeprowadzenia czynności klasyfikacyjnych w terenie.
 2. Na podstawie czynności klasyfikacyjnych w terenie, upoważniony klasyfikator opracuje projekt ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów zawierający mapę klasyfikacji i protokół.
 3. Na podstawie § 9 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1246 ze zm.), projekt ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów zostanie wyłożony do publicznego wglądu w okresie od dnia 20.06.2022 r. do dnia 03.07.2022 r. w Starostwie Powiatowym w Hajnówce, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka.
 4. W okresie wyłożenia mogą być zgłaszane zastrzeżenia do projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów.
 5. Po tym terminie wydana zostanie decyzja w sprawie ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów, zawierająca również informacje o sposobie rozpatrzenia zastrzeżeń zgłoszonych do projektu ustalenia klasyfikacji.

5. Imię i nazwisko klasyfikatora:
Do czynności przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów, na podstawie §5 ust. 2 w/w rozporządzenia upoważniono klasyfikatora Jaromiła Krzysztofa Fiołka, telefon kontaktowy: 609-961-612.

Otrzymują:

 1. Właściciele działek objętych klasyfikacją wg rozdzielnika, na adres wskazany w ewidencji gruntów i budynków,    
 2. Urząd Gminy w Czyżach celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń,
 3. Sołtys wsi Klejniki celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń,
 4. Tablica ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Hajnówce
 5. Strona internetowa Starostwa Powiatowego w Hajnówce (BIP),
 6. Klasyfikator
 7. a/a

Sp. A.P

Obwieszczenie z 01 kwietnia 2022 r. dot.  wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Skarbu Państwa położonego w obrębie Czeremcha gmina Czeremcha

Hajnówka, dn. 01.04.2022 r.

GK.6840.6.2022

 

Obwieszczenie

Starosta Hajnowski na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 poz. 1898 z późń. zmianami), oraz Zarządzenia Nr 8/2017 z dnia 12 stycznia 2017 roku Wojewody Podlaskiego w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Skarbu Państwa położonego w obrębie Czeremcha gmina Czeremcha

Wykaz

L.p

Nr

lokalu

Powierzchnia lokalu w m2

Powierzchnia pomieszczenia przynależnego w m2

Numer działki

Nr KW

  Położenie

Opis

Przeznaczenie w planie

Cena lokalu

Rodzaj zbycia

1

4

54,53

21,55

513/2

BI2P/00021913/5

ul. 1 Maja 78

Lokal mieszkalny

Zgodnie ze studium zagospodarowania przestrzennego gminy Czeremcha zatwierdzonym uchwałą Nr XIX/169/09 Rady Gminy Czeremcha z dnia 03.06.2009 r. działka na której znajduje się budynek z przedmiotowym lokalem położona jest na terenie: tereny istniejących i do uzupełnienia różnych form zabudowy mieszkaniowej z możliwością modernizacji i przekształceń oraz lokalizacji usług bliżej nie sprecyzowanych o uciążliwościach w granicach własnej działki

85.689,00 zł

Sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobom, które spełniają warunki określone w art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami ( cytowana na wstępie) i  w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na jej nabycie za cenę podaną wyżej.

Obwieszczenie z dnia 16 marca 2022 r. - Zarząd Powiatu Hajnowskiego na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz działek przeznaczonych do zbycia

Załącznik do uchwały Nr 125/271/2022 Zarządu Powiatu Hajnowskiego

z dnia 16 marca 2022 r.

Obwieszczenie

Zarząd Powiatu Hajnowskiego na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz działek przeznaczonych do zbycia.

Wykaz

 

L.p.

Nr geod.

działki i położenie

Nr KW

Powierzchnia (m²)

Opis nieruchomości

Przeznaczenie

w planie zagospodarowania przestrzennego

Termin
zagospodarowania

Cena

zbycia

Tryb i forma zbycia

1.

Nr 1840/1, w obrębie 0005 Kleszczele, gm. Kleszczele

BI2P/

00041294/5

2117

Działka drogowa niezabudowana. Nie znajdują się na niej żadne elementy drogi powiatowej  nr 1778B.

Brak MPZP

Sposób zagospodarowania: działka przyległa do pasa drogowego

7 dni od daty zawarcia umowy

darowizna

Bezprzetargowe zbycie w formie darowizny na rzecz Gminy Kleszczele, z przeznaczeniem na cel publiczny związany z budową parkingu i ciągu komunikacyjnego na potrzeby planowanego przystanku kolejowego na linii kolejowej nr 32 Czeremcha – Białystok wraz z infrastrukturą.

Wykaz będzie wywieszony na tablicy ogłoszeń przez 21 dni w siedzibie Starostwa Powiatowego w Hajnówce, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Hajnówce oraz w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat.

Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobom, które spełniają warunki określone w art. 34 ust. 1 pkt 1,2 i 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami  (cytowana na wstępie) i  w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu złożą wniosek o nabycie w/w nieruchomości.

Decyzja GK.6621.11.1.2022 z dnia 03 marca 2022 - uznanie za mienie gminne nieruchomości położone w obrębie Przybudki

Hajnówka dnia 3 marca 2022 roku

GK.6621.11.1.2022

Decyzja

Na podstawie art. 1 ust.2 i art. 8 ust.1 i ust. 6 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku  o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz. 703) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego - (tekst jednolity Dz. U.  z 2021 roku poz. 735) – po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Narew

postanawiam

uznać za mienie gminne nieruchomości położone w obrębie Przybudki, gmina Narew, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki: numer 208 o powierzchni 0,21 ha, numer 213 o powierzchni 0,20 ha, 214 o powierzchni 0,55 ha, 215 o powierzchni 0,38 ha, 216 o powierzchni 0,20 ha, 222  o powierzchni 1,97 ha, 223 o powierzchni 0,42 ha.

Uzasadnienie

Wójt Gminy Narew wnioskiem z dnia 24 stycznia 2022 roku zwrócił się do Starosty Hajnowskiego o wydanie decyzji o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów  i budynków obręb Przybudki, gmina Narew jako działki ewidencyjne numer 208, 213, 214, 215, 216, 222, 223, stanowiące drogi, na podstawie art.8 ust.1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku  o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U. z 2016 roku poz. 703).

Do wniosku Wójt Gminy Narew o uznanie za mienie gromadzkie załączył oświadczenia dwóch świadków, którzy zeznali, że przed dniem 5 lipca 1963 roku tj. przed dniem wejścia  w życie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych działki oznaczone numerami 208, 213, 214, 215, 216, 222, 223 położone we wsi Przybudki, gmina Narew użytkowane były przez mieszkańców wsi Przybudki.

Art.8 ust.1 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych zobowiązuje starostę do ustalenia, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową bądź mienie gromadzkie. Przepis ten ma charakter deklaratoryjny i poświadcza stan prawny ustalony na dzień wejścia w życie ustawy, to jest na dzień  5 lipca 1963 roku. Dla ustalenia czy dana nieruchomość była w dniu 5 lipca 1963 roku mieniem gromadzkim, istotny jest jej stan prawny w okresie poprzedzającym tę datę, a w szczególności to, czy nieruchomość taka należała do dawnych, czyli istniejących  w okresie od 1933 do 1954 roku gromad jako jednostek samorządu terytorialnego mających osobowość prawną i będących podmiotami praw  i obowiązków oraz ustalenie, czy przed dniem wejścia w życie ustawy była faktycznie użytkowana wspólnie przez mieszkańców wsi.

Do dnia wejścia w życie ustawy z dnia 25 września 1954 roku o reformie podziału administracyjnego wsi i powołaniu gromadzkich rad narodowych (Dz. U. Nr 43 poz. 191) gromady stanowiły odrębne podmioty praw majątkowych, a przedmiot własności gromad określony był jako majątek gromadzki lub dobro gromady.

Po reformie w 1954 roku gromady pozostały, ale były już tylko jednostkami podziału administracyjnego. Brak wyraźnych przepisów w zakresie przejęcia dobra dotychczasowych gromad spowodowany był faktem, iż gromady nowopowstałe utraciły osobowość prawną. Nie mogły zatem legitymować się posiadaniem majątku i swobodnie nim dysponować. Kwestia ta została jednoznacznie uregulowana przepisem art.98 ust.2 ustawy z dnia 25 stycznia 1958 roku o radach narodowych(Dz.U. Nr 26 z 1975 roku poz. 139),na podstawie którego dotychczasowe mienie gromadzkie stało się mieniem gminnym.

Tut. urząd po zbadaniu zebranego materiału dowodowego, stwierdził, że działki ( drogi ) oznaczone aktualnie numerami ewidencyjnymi: 208, 213, 214, 215, 216, 222 i 223 były drogami na mapie ( pierworysie z 1958 roku wsi Przybudki, gmina Narew.

Biorąc pod uwagę powyższe, organ prowadzący postępowanie uznał, iż działki nr 208, 213, 214, 215, 216, 222 i 223 spełniają wymogi ustawowe do uznania ich za mienie gromadzkie. Przed 1963 rokiem przedmiotowe działki faktycznie były wykorzystywane jako grunt użyteczności publicznej.
Podmiotem, który korzystał z prawa do użytkowania przedmiotowych działek nie była wyłącznie określona grupa osób do tego uprawnionych, ale ogół mieszkańców wsi.

Pismem z dnia 8 lutego 2022 roku tut. urząd poinformował Urząd Gminy Narew oraz sołtysa wsi Przybudki o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów.

Biorąc pod uwagę powyższe, postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie

Od decyzji niniejszej służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Podlaskiego  za pośrednictwem Starosty Hajnowskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Decyzja niniejsza podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty  w sołectwie Przybudki oraz poprzez wywieszenie na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Narew oraz w Starostwie Powiatowym w Hajnówce, a także zamieszcza się ją w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Narew i Powiatu Hajnowskiego oraz w prasie lokalnej.

Otrzymują:

 1. Wójt Gminy Narew
 2. Sołtys wsi Przybudki Włodzimierz Owłasiuk
 3. Urząd Gminy Narew celem wywieszenia na okres 14 dni
 4. Starostwo Powiatowe w Hajnówce celem wywieszenia na okres 14 dni
 5. Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Hajnowskiego
 6. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Narew
 7. Prasa lokalna – Gazeta Hajnowska
 8. Ewidencja gruntów i budynków w Starostwie Powiatowym w Hajnówce
 9. a/a
Decyzja z dnia 01.02.2022, OS.6222.4.2021.EC - dot. wniosku Ceramiki Budowlanej Lewkowo Sp. z o.o. z dnia 23.09.2021 roku (uzupełnionego w dniu 10.11.2021 r.) w sprawie zmiany przedmiotowego pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do produkcji wyrobów ceramicznych za pomocą wypalania.

Hajnówka, dnia 01.02.2022 r.

OS.6222.4.2021.EC

Decyzja

 Na podstawie art. 155 i 104 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z pozwoleniem zintegrowanym wydanym przez Starostę Hajnowskiego z dnia 23.12.2015 roku znak: OS.6222.5.2015.EC (zmienionym decyzjami znak: OS.6222.3.2017.AM z dnia 29.12.2017 r., OS.6222.4.2019.AM z dnia 19.03.2019 r., OS.6222.11.2019 z dnia 18.06.2020 r.) udzielonym Zakładowi Ceramika Budowlana Lewkowo Sp. z o.o., 17-220 Narewka, Lewkowo Stare 64, NIP 543-19-87-427, Regon 052007332,  po rozpatrzeniu wniosku Ceramiki Budowlanej Lewkowo Sp. z o.o. z dnia 23.09.2021 roku (uzupełnionego w dniu 10.11.2021 r.) w sprawie zmiany przedmiotowego pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do produkcji wyrobów ceramicznych za pomocą wypalania

zmienia się

I. Za zgodą strony, ostateczną decyzję - pozwolenie zintegrowane znak: OS.6222.5.2015 z dnia 23.12.2015 roku (zmienione decyzjami znak: OS.6222.3.2017.AM z dnia 29.12.2017 r., 6222.4.2019.AM z dnia 19.03.2019 r., OS.6222.11.2019 z dnia 18.06.2020 r.) wydane przez Starostę Hajnowskiego, Ceramice Budowlanej Lewkowo Sp. z o.o., Lewkowo Stare 64, 17-220 Narewka, w następujący sposób:

1. Punkt VI.1.1. przedmiotowej decyzji otrzymuje brzmienie:

Charakterystyka źródeł powstawania i miejsc wprowadzania gazów i pyłów do powietrza.

Źródłami emisji zorganizowanych ze spalania paliw są:

 • nagrzewnica powierza typu NPR-M2500 o mocy 2500 kW z emitorem metalowym, nie zadaszonym o wysokości 10 m, o średnicy wylotu 600 mm, z ciągiem naturalnym,
 • piec tunelowy nr 2 na wydziale W-3 o mocy 2,73 MW z emitorem metalowym, nie zadaszonym, o wysokości 15 m i średnicy u wylotu 0,9 m, z ciągiem sztucznym,
 • piec tunelowy nr 3 na wydziale W-3 o mocy 2,73 MW z emitorem metalowym, nie zadaszonym, o wysokości 15 m i średnicy u wylotu 0,9 m, z ciągiem sztucznym.

Kod

emitora

Opis emitora

Charakterystyka miejsc emisji

Współrzędne punktu emitora

Wysokość komina

[m]

Średnica wewnętrzna komina
u wylotu

[mm]

Prędkość gazów u wylotu z emitora

[m/s]

Temperatura wylotowa gazów

[K]

Czas trwania emisji

[h]

X

Y

E3

Komin metalowy, niezadaszony, odprowadzający gazy z pieca tunelowego nr 2

568252,24

815362,65

15

900

20,70

330,3

8760

E4

Komin metalowy, niezadaszony, odprowadzający gazy z pieca tunelowego nr 3

568262,00

815366,09

15

900

20,70

330,3

8760

E5

Komin metalowy, niezadaszony, odprowadzający gazy z nagrzewnicy powierza typu NPR-M2500

568191,12

815457,37

10

600

20,70

330,3

6480

2. Punkt VI.1.2. przedmiotowej decyzji otrzymuje brzmienie:

Wielkość dopuszczalnej emisji w warunkach normalnego funkcjonowania instalacji.

Rodzaje i ilości gazów i pyłów dopuszczonych do wprowadzenia do powietrza dla każdego źródła powstawania i miejsca wprowadzania gazów i pyłów (w kg/h).

Kod emitora

Emitowana substancja

Wielkość emisji

Nazwa

Kod substancji (CAS)

kg/h

E3

Benzo/a/piren

50-32-8

0,000032

Dwutlenek azotu

10102-44-0

0,452

Dwutlenek siarki

7446-09-05

1,049

Pył ogółem

-

0,2008

Pył zawieszony PM 10

-

0,0803

Pył zawieszony PM 2,5

-

0,03012

E4

Benzo/a/piren

50-32-8

0,000032

Dwutlenek azotu

10102-44-0

0,452

Dwutlenek siarki

7446-09-05

1,049

Pył ogółem

-

0,2008

Pył zawieszony PM 10

-

0,0803

Pył zawieszony PM 2,5

-

0,03012

E5

 

Benzo/a/piren

50-32-8

0,0001118

Dwutlenek siarki

7446-09-05

3,59

Pył ogółem

-

0,688

Dwutlenek azotu

10102-44-0

1,548

Pył zawieszony PM 10

-

0,2752

Pył zawieszony PM 2,5

-

0,1032

Roczne emisje, łącznie ze wszystkich emitorów.

Rodzaj substancji

Emisja roczna

[Mg/rok]

Benzo/a/piren

0,001551

Dwutlenek azotu

21,48

Dwutlenek siarki

49,9

Pył ogółem

9,54

Pył zawieszony PM 10

3,82

Pył zawieszony PM 2,5

1,432

 3. Punkt VI.4.1. przedmiotowej decyzji otrzymuje brzmienie:

Rodzaje i ilości  odpadów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku.

Odpady niebezpieczne

Lp.

Rodzaj odpadu

Kod

Ilość w ciągu roku w [Mg]

1.

Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe

13 02 08

2,0

2.

Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone

15 01 10

2,0

3.

Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)

15 02 02

3,0

4.

Filtry olejowe

16 01 07

0,1

5.

Płyny hamulcowe

16 01 13

0,1

6.

Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 0212

16 02 13

0,2

7.

Baterie i akumulatory ołowiowe

16 06 01

1,7

Odpady inne niż niebezpieczne

Lp.

Rodzaj odpadu

Kod

Ilość w ciągu roku w [Mg]

1.

Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 080317

08 03 18

0,4

2.

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów  (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 100104)

10 01 01

1500

3.

Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i ceramika budowlana (po przeróbce termicznej)

10 12 08

6000

4.

Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów

12 01 01

4,0

5.

Odpady spawalnicze

12 01 13

1,5

6.

Opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 02

10,0

7.

Opakowania z drewna

15 01 03

8,0

8.

Zużyte opony

16 01 03

1,0

9.

Magnetyczne i optyczne  nośniki informacji

16 80 01

0,1

10.

Brąz, mosiądz, miedź

17 04 01

0,2

11.

Żelazo i stal

17 04 05

200

12.

Mieszaniny metali

17 04 07

100

13.

Zawartość piaskowników

19 08 02

5,0

 4. Tabela w punkcie VI.4.2. przedmiotowej decyzji otrzymuje brzmienie:

Opis sposobu dalszego gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów. Wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzaju magazynowanych odpadów.

Lp.

Rodzaj odpadu

Kod

Miejsce i sposób magazynowania odpadów

Proces odzysku lub unieszkodliwiania

Odpady niebezpieczne

1.

Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe

13 02 08

Magazynowane w beczkach stalowych o pojemności 200 dm3 w magazynie paliw.

Odpad przekazywany firmie posiadającej stosowne zezwolenie na transport, przetwarzanie

 

 

2.

Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone

15 01 10

Magazynowane w pojemnikach na terenie zakładu.

 

3.

Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania  i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)

 

15 02 02

4.

Filtry olejowe

16 01 07

Magazynowane w metalowych pojemnikach na terenie zakładu.

 

5.

 

 

Płyny hamulcowe

16 01 13

Magazynowane w metalowych pojemnikach w magazynie paliw.

Odpad przekazywany sprzedawcy przy zakupie nowych lub  firmie posiadającej stosowne zezwolenie na transport, przetwarzanie

 

6.

Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

16 02 13

Magazynowane w oryginalnych opakowaniach, w pomieszczeniu zabezpieczonym przed dostępem osób nieupoważnionych.

Odpad przekazywany firmie posiadającej stosowne zezwolenie na transport, przetwarzanie

7.

Baterie i akumulatory ołowiowe

16 06 01

 

Magazynowane w pojemnikach przy warsztacie mechanicznym.

Odpady inne niż niebezpieczne

 

1.

Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 080317

08 03 18

Magazynowane w pojemnikach w biurze.

Odpad przekazywany firmie posiadającej stosowne zezwolenie na transport, przetwarzanie

 

2.

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 100104)

10 01 01

Magazynowane na utwardzonym placu składowym.

Wykorzystywany w procesie odzysku R5 oraz przekazywany osobom fizycznym.

 

3.

Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i ceramika budowlana (po przeróbce termicznej)

10 12 08

Hałda na placu.

Wykorzystywany w procesie odzysku R5 oraz przekazywany osobom fizycznym.

4.

Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów

 

12 01 01

Magazynowane w pojemnikach przy warsztacie mechanicznym.

Odpad przekazywany firmie posiadającej stosowne zezwolenie na transport, przetwarzanie

5.

Odpady spawalnicze

 

12 01 13

6.

Opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 02

Magazynowane w pojemnikach na terenie zakładu.

7.

Opakowania z drewna

15 01 03

Magazynowane na terenie zakładu w odpowiednich miejscach.

Odpad przekazywany osobom fizycznym.

 

8.

Zużyte opony

16 01 03

Magazynowane pod zadaszeniem na utwardzonej powierzchni.

Odpad przekazywany firmie podczas wymiany zużytych lub

firmie posiadającej stosowne zezwolenie na transport, przetwarzanie

 

 

9.

Magnetyczne i optyczne nośniki informacji

16 80 01

Magazynowane w pojemnikach w biurze.

Odpad przekazywany firmie posiadającej stosowne zezwolenie na transport, przetwarzanie

10.

 

 

Brąz, mosiądz, miedź

17 04 01

Magazynowane w metalowych pojemnikach w magazynie technicznym.

Odpad przekazywany do punktu skupu metali kolorowych

11.

Żelazo i stal

17 04 05

Kontener na odpady stalowe oraz plac składowy obok warsztatu.

Odpad przekazywany do punktu skupu złomu

12.

 

13.

Mieszaniny metali

17 04 07

Magazynowane w pojemnikach przy warsztacie mechanicznym.

 

13.

Zawartość piaskowników

19 08 02

Hałda domieszek w wyznaczonym miejscu na placu składowania surowców.

Wykorzystywany w procesie odzysku R5 lub przekazywany firmie posiadającej stosowne zezwolenie na transport, przetwarzanie

5. Punkt VI.5.1.1. przedmiotowej decyzji otrzymuje brzmienie:

Rodzaj i masa odpadów przewidywanych do przetworzenia i powstających w wyniku przetwarzania w okresie roku.

Lp.

Rodzaj odpadu

Kod

Ilość odpadów

do odzysku [Mg/rok]

Proces

odzysku

1

Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81)

02 03 80

8 000

Proces

odzysku

R 5

2

Szlamy z odbarwiania makulatury

03 03 05

7 000

3

Mechaniczne wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury

03 03 07

7 000

4

Odpady z włókna, szlamy z włókien, wypełniaczy i powłok pochodzące z mechanicznej separacji

03 03 10

7 000

5

Inne niewymienione odpady

07 07 99

300

6

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów

/z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04/

10 01 01

15 000

7

Popioły lotne z węgla

10 01 02

7 000

8

Popioły lotne z torfu i drewna niepoddanego obróbce chemicznej

10 01 03

8 400

9

Popioły lotne ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 16

10 01 17

7 000

10

Piaski ze złóż fluidalnych (z wyłączeniem 10 01 82)

10 01 24

4 000

11

Mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych

10 01 80

20 000

12

Mieszaniny popiołów lotnych i odpadów stałych z

wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych

(metody suche i półsuche odsiarczania spalin oraz spalanie

w złożu fluidalnym)

10 01 82

15 000

13

Odpady włókna szklanego i tkanin z włókna szklanego

10 11 03

8 000

14

Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i ceramika budowlana /po przeróbce termicznej/

10 12 08

5 000

15

Inne nie wymienione odpady

10 12 99

5 000

16

Uwodnione odpady ciekłe inne niż wymienione w 16 10 01

16 10 02

2 000

17

Piasek jako odpad filtrujący

19 08 02

5

18

Papier i tektura

19 12 01

6 000

6. Punkt VI.5.2. przedmiotowej decyzji otrzymuje brzmienie:

Miejsce i dopuszczona metoda przetwarzania odpadów, ze wskazaniem procesu przetwarzania oraz opis procesu technologicznego.

Miejscem przetwarzania odpadów jest teren zakładu, do którego posiadacz odpadów – Ceramika Budowlana Lewkowo Sp. z o.o. posiada tytuł prawny. Dopuszczoną metodą przetwarzania odpadów zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o odpadach jest proces odzysku R 5 - recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych.

Odpad o kodzie 10 11 03 będzie stosowany jako dodatek korekcyjny do mas formierczych, który umożliwi optymalizację procesu technologicznego – przygotowanie masy do formowania, tym samym zwiększając wytrzymałość wyrobów.

7. Punkt VI.5.4. przedmiotowej decyzji otrzymuje brzmienie:

Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które w tym samym czasie mogą być magazynowane oraz które mogą być magazynowane w okresie roku:

Lp.

 

Kod odpadu

 

Rodzaj odpadu

Masa odpadów w Mg

Magazynowane w tym samym czasie

Magazynowane w okresie roku

1

02 03 80

Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81)

0,5

8000

2

03 03 05

Szlamy z odbarwiania makulatury

87,5

7000

3

03 03 07

Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury

6

7000

4

03 03 10

Odpady z włókna, szlamy z włókien, wypełniaczy i powłok pochodzące z mechanicznej separacji

126

7000

5

07 07 99

Inne nie wymienione odpady

4

300

6

08 03 18

Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17

0,004

0,4

7

10 01 01

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04

397

15000

8

 

10 01 02

Popioły lotne z węgla

13,5

7000

 

9

10 01 03

Popioły lotne z torfu i drewna nie poddanego obróbce chemicznej

28,8

8400

10

10 01 17

Popioły lotne ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 16

1,2

7000

11

10 01 24

Piaski ze złóż fluidalnych (z wyłączeniem 10 01 82)

175

4000

12

10 01 80

Mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych

576

20000

13

10 01 82

Mieszaniny popiołów lotnych i odpadów stałych z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych (metody suche i półsuche odsiarczania spalin oraz spalanie w złożu fluidalnym)

1,2

15000

14

10 12 08

Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i ceramika budowlana (po przeróbce termicznej)

432

6000

15

10 11 03

Odpady włókna szklanego i tkanin z włókna szklanego

200

8000

16

10 12 99

Inne nie wymienione odpady

2,4

5000

17

12 01 01

Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów

0,100

4,0

18

12 01 13

Odpady spawalnicze

0,050

1,5

19

13 02 08*

Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe

0,010

2,0

20

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

0,080

10,0

21

15 01 03

Opakowania z drewna

2

8,0

22

15 01 10*

Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone

0,007

2,0

23

15 02 02*

Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nie ujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)

0,012

3,0

24

16 01 03

Zużyte opony

0,100

1,0

25

16 01 07*

Filtry olejowe

0,004

0,1

26

16 01 13*

Płyny hamulcowe

0,020

0,1

27

16 02 13*

Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy  inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

0,050

0,2

28

16 06 01*

Baterie i akumulatory ołowiowe

0,002

1,7

29

16 10 02

Uwodnione odpady ciekłe inne niż wymienione w 16 10 01

87,5

2000

30

16 80 01

Magnetyczne i optyczne nośniki informacji

0,001

0,1

31

17 04 01

Miedź, brąz, mosiądz

0,003

0,2

32

17 04 05

Żelazo i stal

15

200

33

17 04 07

Mieszaniny metali

10

100

34

19 08 02

Zawartość piaskowników

1,5

5,0

35

19 12 01

Papier i tektura

20

6000

Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane:

 • w tym samym czasie – 2 187,543 Mg
 • w okresie roku – 133 039,3 Mg

8. Punkt VI.5.5. przedmiotowej decyzji otrzymuje brzmienie:

Największa masa odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów – 2 187,543 Mg.

9. Punkt VI.5.6. przedmiotowej decyzji otrzymuje brzmienie:

Całkowita pojemność (wyrażona w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów – 2 187,543 Mg.

10. Punkt VI.6.1. przedmiotowej decyzji otrzymuje brzmienie:

Rodzaj odpadów przewidywanych do transportu, obszar prowadzenia działalności transportu.

 1. Żużle, popioły paleniskowe, mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych, popioły lotne z torfu i drewna niepoddanego obórce chemicznej, piaski ze złóż fluidalnych, mieszaniny popiołów lotnych i odpadów stałych z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych ( o kodach: 10 01 01, 10 01 80, 10 01 03, 10 01 24, 10 01 82, 10 11 03) z Elektrociepłowni Białystok, Ostrołęki oraz Małkini do przedsiębiorstwa Ceramika Budowlana Lewkowo Sp. z o.o.
 2. Odpady o kodach: 02 03 80, 03 03 05, 03 03 07, 03 03 10, 07 07 99, 10 01 02, 10 01 17, 10 12 99, 16 10 02, 19 12 01 od wytwórców tych odpadów do Ceramiki Budowlanej Lewkowo Sp. z o.o.

11. Punkt VI.6.2. przedmiotowej decyzji otrzymuje brzmienie:

Sposób i środki transportu odpadów.

 1. Odpady o kodach: 10 01 01, 10 01 80, 10 01 03, 10 01 24, 10 01 82, 10 11 03 transportowane zestawami ciągników siodłowych z naczepami skrzyniowymi lub samowyładowczymi, pod warunkiem transportu odpadów w stanie wilgotnym lub zastosowaniem plandek w celu wyeliminowania pylenia.
 2. Odpady o kodach: 02 03 80, 03 03 05, 03 03 07, 03 03 10, 07 07 99, 10 01 02, 10 01 17, 10 12 99, 16 10 02, 19 12 01 transportowane samochodami znajdującymi się w posiadaniu przedsiębiorstwa, utrzymywanymi we właściwym stanie technicznym, przystosowanymi do przewozu tego rodzaju odpadów, w sposób niepowodujący uciążliwości dla środowiska, zapewniający racjonalne wykorzystanie środków transportu.

12. Użyte w decyzji – pozwoleniu zintegrowanym znak: OS.6222.5.2015.EC z dnia 23.12.2015 roku, zmienionym decyzjami (znak: OS.6222.3.2017.AM z dnia 29.12.2017 r.,  OS.6222.4.2019.AM z dnia 19.03.2019 r., OS.6222.11.2019 z dnia 18.06.2020 r.) zapisy „nagrzewnica powietrza typu MPT-1000” zastępuje się zapisem „nagrzewnica typu NPR-M2500”.

 

II. Pozostałe warunki pozwolenia zintegrowanego znak: OS.6222.5.2015.EC z dnia 23.12.2015 roku, zmienionego decyzjami znak: OS.6222.3.2017.AM z dnia 29.12.2017 r., 6222.4.2019.AM z dnia 19.03.2019 r., OS.6222.11.2019 z dnia 18.06.2020 r.) pozostają bez zmian.

Uzasadnienie

W dniu 23.09.2021 r. do Starostwa Powiatowego w Hajnówce wpłynął wniosek Ceramiki Budowlanej Lewkowo Sp. z o. o., 17-220 Narewka, Lewkowo Stare 64, w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do produkcji wyrobów ceramicznych za pomocą wypalania (decyzja znak: OS.6222.5.2015 z dnia 23.12.2015 roku, zmieniona decyzjami znak: OS.6222.3.2017.AM z dnia 29.12.2017 r., OS.6222.4.2019.AM z dnia 19.03.2019 r., OS.6222.11.2019 z dnia 18.06.2020 r.). Do wniosku został dołączony dowód dokonanej należnej opłaty skarbowej za uzyskanie niniejszej decyzji, zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r., dowód uiszczenia opłaty rejestracyjnej, wersja elektroniczna wniosku, zgoda na zmianę decyzji, operat przeciwpożarowy wraz z postanowieniem Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce wyrażającego zgodę na zastosowanie zaproponowanych warunków ochrony przeciwpożarowej zawartych w operacie.

Pismem z dnia 30.09.2021 zwrócono się do wnioskodawcy o uzupełnienie złożonego wniosku. Na prośbę wnioskodawcy dwukrotnie przedłużano termin na uzupełnienie wniosku – z ostatecznym terminem na uzupełnienie 23 listopad 2021 rok. Pismo z uzupełnieniem brakujących informacji i dokumentów otrzymano w dniu 10.11.2021 roku.

Każda zmiana pozwolenia zintegrowanego następuje zgodnie z przepisami ustawy - Prawo ochrony środowiska, jeżeli nastąpiły zmiany w instalacji, zarówno te noszące charakter zmian istotnych, czy nieistotnych. Prowadzący instalację w złożonym wniosku wskazał zmiany polegające na zmianie źródła emisji oraz dodaniu nowego rodzaju odpadu do procesu przetwarzania. Organ ochrony środowiska po stwierdzeniu, że zmiany będą miały charakter zmian istotnych w instalacji przy zmianie pozwolenia zintegrowanego zapewnia możliwość udziału społeczeństwa, na zasadach i w trybie określonym w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Zgodnie z art. 214 ust. 4 i 5 ustawy Prawo ochrony środowiska zarówno wniosek jak i decyzja zmieniająca pozwolenie zintegrowane zawiera dane mające związek z planowanymi zmianami.

Zgodnie z art. 209 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, zapis uzupełnionego wniosku, dotyczący zmiany pozwolenia zintegrowanego, na informatycznym nośniku danych został przesłany do Ministra Klimatu i Środowiska.

Uznając, że przedłożony i uzupełniony wniosek spełnia wymogi art. 184 i 208 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Ochrony Środowiska, organ właściwy do zmiany pozwolenia zintegrowanego dla Ceramiki Budowlanej Lewkowo Sp. z o. o., jakim jest Starosta Hajnowski, pismem z dnia 12 listopada 2021 roku zawiadomił o umieszczeniu wniosku o zmianę decyzji w elektronicznym, publicznie dostępnym wykazie danych, informując jednocześnie o możliwości składania uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie w terminie 30 dni w Wydziale Budownictwa i Ochrony Środowiska. Obwieszczenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w tut. Starostwie oraz zamieszczone w BIP.

Jednocześnie pismem z dnia 12.11.2021 r. znak: OS.6222.4.2021.EC Starosta Hajnowski zwrócił się do Wójta Gminy Narewka oraz sołtysa wsi Lewkowo Stare z prośbą o poinformowanie zainteresowanych o toczącym się postępowaniu w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego, poprzez wywieszenie odpowiednio zawiadomienia i obwieszczenia w zwyczajowo przyjętym, publicznie dostępnym miejscu.   

Ponadto obwieszczenie w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego zostało wysłane do miejsca realizacji przedsięwzięcia (Ceramiki Budowlanej Lewkowo Sp. z o.o.) z prośbą o jego wywieszenie w publicznie dostępnym miejscu.

Odpowiednio zawiadomienie i obwieszczenia zostały odesłane z adnotacją o ich umieszczeniu w publicznie dostępnych miejscach w określonych terminach. Zrealizowano w ten sposób ustawowy zapis o udziale społeczeństwa w toczącym się postępowaniu. Po upływie ustawowych 30 dni do chwili zawiadomienia o toczącym się postępowaniu i okresie oczekiwania na ewentualne uwagi i wnioski, stwierdzono, że nikt nie skorzystał z przysługujących mu praw i nie wniesiono uwag do sprawy.

Pismem z dnia 12.11.2021 r. zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego, Starostwo Powiatowe w Hajnówce zawiadomiło o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany posiadanego przez Ceramikę Budowlaną LEWKOWO Sp. z o.o. pozwolenia zintegrowanego znak: OS.6222.5.2015.EC z dnia 23.12.2015 r., zmienionego decyzjami (znak: OS.6222.3.2017.AM z dnia 29.12.2017 r., OS.6222.4.2019.AM z dnia 19.03.2019 r., OS.6222.11.2019 z dnia 18.06.2020 r.).

W dniu 12.11.2021 roku przesłano wniosek wraz z operatem przeciwpożarowym do Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce w celu przeprowadzenia kontroli w zakresie spełnienia wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej.

W dniu 12.11.2021 roku przesłano wniosek wraz z załącznikami do PWIOŚ w Białymstoku w celu przeprowadzenia kontroli w zakresie spełnienia wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska. W tym samym dniu przesłano wniosek z prośbą o opinię do Wójta Gminy Narewka.

Zgodnie z interpretacjami Ministerstwa Klimatu i Środowiska zaświadczenia o niekaralności wymagane przy zezwoleniach na zbieranie, przetwarzanie odpadów powinny być aktualne i odnosić się do rzeczywistego i aktualnego składu zarządu prowadzącego instalację. W przypadku oświadczeń wynikających z ustawy o odpadach dotyczących wspólników, prokurentów, członków zarządu lub członków rady nadzorczej posiadacza odpadów, oświadczenia powinny być składane przez wszystkie osoby widniejące w KRS. Po rozmowie z przedstawicielem PWIOŚ w Białymstoku oraz analizie aktualnego KRS stwierdzono, iż przy istotnej zmianie w instalacji wymagane jest przedłożenie aktualnych zaświadczeń i oświadczeń. W dniu 25.11.2021 roku przesłano zatem do Ceramiki Budowlanej Lewkowo Sp. z o.o. pismo o uzupełnienie złożonego wniosku o stosowne zaświadczenia o niekaralności i oświadczenia wynikające z ustawy o odpadach.

W dniu 26.11.2021 do starostwa wpłynęło postanowienie Wójta Gminy Narewka znak: GO.6234.1.2021 z dnia 24.11.2021 r. pozytywnie opiniujące złożony przez Ceramikę Budowlana Lewkowo Sp. z o.o. wniosek na zmianę pozwolenia zintegrowanego.

W dniu 02.12.2021 do Starostwa Powiatowego w Hajnówce wpłynęło postanowienie Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce znak: PZ.5560.10.2021.MK, w którym stwierdzono, że w zakładzie zostały spełnione wymagania określone w przepisach o ochronie przeciwpożarowej oraz stwierdzono zgodność z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w załączonym do wniosku operacie przeciwpożarowym.

W dniu 07.12.2021 r. otrzymano od wnioskodawcy pismo informujące o numerach działek, na których zlokalizowana jest instalacja. Otrzymano również wymagane zaświadczenia i oświadczenia, które przesłano do PWIOŚ w Białymstoku.

W dniu 11.01.2022 roku otrzymano postanowienie Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Białymstoku znak: WI.7023.1.296.2021.KCi z dnia 11.01.2022 roku pozytywnie opiniujące spełnienie wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska dot. prowadzenia działalności w zakresie wytwarzania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne oraz przetwarzania i transportu odpadów na terenie Zakładu Ceramika Budowlana Lewkowo Sp. z o.o. w Lewkowie Starym.

W dniu 12.01.2022 roku zmieniono obowiązujące postanowienie określające formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń, w związku ze zmianą okoliczności faktycznych mających wpływ na wysokość określonego wcześniej zabezpieczenia roszczeń – dodanie nowego odpadu do przetwarzania. Zgodnie z art. 48 a ust. 10 ustawy o odpadach wnioskodawca w terminie 2 tygodni od dnia doręczenia ostatecznego postanowienia, 27.01.2022 roku złożył do starostwa oryginał aneksu nr 1 gwarancji bankowej Nr 1/003/G/20 z dnia 04.05.2020 r. - jako formę zabezpieczenia roszczeń.

Pismem znak: OS.6222.4.2021.EC z dnia 27.01.2022 r. zawiadomiono stronę stosownie do zapisu art. 10 § 1 K.p.a., iż zostały zgromadzone dowody i materiały w trakcie postępowania administracyjnego, wszczętego w sprawie zmiany posiadanego przez Ceramikę Budowlaną LEWKOWO Sp. z o.o. pozwolenia zintegrowanego znak: OS.6222.5.2015.EC z dnia 23.12.2015 r. zmienionego decyzjami znak: OS.6222.3.2017.AM z dnia 29.12.2017 r., OS.6222.4.2019.AM z dnia 19.03.2019 r., OS.6222.11.2019 z dnia 18.06.2020 r., a ze zgromadzonymi dokumentami można zapoznać się i wypowiedzieć w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. W wyznaczonym terminie strona nie skorzystała z przysługującego jej prawa. 

Biorąc powyższe pod uwagę, postanowiono jak w sentencji.

W dniu 01.02.2022 roku zapis decyzji, na informatycznym nośniku danych został przesłany do Ministra Klimatu i Środowiska. Zawiadomiono o umieszczeniu decyzji o zmianie pozwolenia zintegrowanego w elektronicznym, publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach.  Podano do publicznej wiadomości  informację o wydanej decyzji i o możliwości zapoznania się z jej treścią. Stosowne obwieszczenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Starostwa oraz zamieszczone w BIP. Jednocześnie pismem z dnia 01.02.2022 r. znak: OS.6222.4.2021.EC Starosta Hajnowski zwrócił się do Wójta Gminy Narewka, sołtysa wsi Lewkowo Stare oraz Ceramiki Budowlanej Lewkowo Sp. z o.o. z prośbą o wywieszenie odpowiednio zawiadomienia i obwieszczeń o wydaniu decyzji zmieniającej pozwolenie zintegrowane w zwyczajowo przyjętym, publicznie dostępnym miejscu.  

Pouczenie

Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem Starosty Hajnowskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. 

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Za decyzję w dniu 20.09.2021 roku została uiszczona opłata skarbowa w wysokości 253 zł, zgodnie z częścią III ust. 46 pkt 1 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz. U. 2021 r. poz. 1923 ze zmianami). Opłatę wniesiono  na konto Urzędu Miasta w Hajnówce. Kopia dowodu opłaty – dokument wygenerowany elektronicznie został dołączony do wniosku.

 

Otrzymuje:

 1. Ceramika Budowlana LEWKOWO Sp. z o.o., Lewkowo Stare 64, 17-220 Narewka

Do wiadomości:

 1. Minister Klimatu i Środowiska
 2. Podlaski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
 3. Marszałek Województwa Podlaskiego
 4. Wójt Gminy Narewka
 5. PGW Wody Polskie, Zarząd Zlewni Białystok

a/a

Obwieszczenie z dnia 01.02.2022, OS.6222.4.2021.EC - Starosta Hajnowski informuje, iż w dniu 01.02.2022 roku wydał decyzję zmieniającą pozwolenie zintegrowane dla firmy Ceramika Budowlana Lewkowo Sp. z o.o., 17-220 Narewka, Lewkowo Stare 64.

Hajnówka, dnia 01.02.2022 r.

OS.6222.4.2021.EC

Obwieszczenie

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 ze zmianami), Starosta Hajnowski informuje, iż w dniu 01.02.2022 roku wydał decyzję zmieniającą pozwolenie zintegrowane dla firmy Ceramika Budowlana Lewkowo Sp. z o.o., 17-220 Narewka, Lewkowo Stare 64.

Decyzja została umieszczona w elektronicznym publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach – EKOportal. Z treścią decyzji można zapoznać się w Wydziale Budownictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Hajnówce, ul. Aleksego Zina 1, pokój nr 10, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 – 1500

Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko

Obwieszczenie- Zarząd Powiatu Hajnowskiego na podstawie art. 35 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz działek przeznaczonych do dzierżawy.

Obwieszczenie

Zarząd Powiatu Hajnowskiego na podstawie art. 35 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz działek przeznaczonych do dzierżawy.

Wykaz

 

L.p.

Nr geod.

działki i położenie

Nr KW

Powierzchnia (m²)

Opis nieruchomości

Przeznaczenie

w planie zagospodarowania przestrzennego

Termin
zagospodarowania

Opłaty

Forma dzierżawy

1.

Nr 797/18 obręb

Zastawa Krzyże,

gmina Białowieża

BI2P/

00030312/8

 

102

Nieruchomość z nieczynną stacją kolejową – Białowieża Pałac o pow. całkowitej 1,3055 ha. Do dzierżawy przeznaczona jest część pobocza toru kolejowego o pow. 0,0102 ha

Brak MPZP

Sposób zagospodarowania: tereny kolejowe

7 dni od daty zawarcia umowy

Miesięczny czynsz dzierżawny w wysokości 0,50 zł + VAT za 1 m2, co stanowi kwotę 51,00 zł + VAT miesięcznie. Nie przewiduje się aktualizacji opłat w czasie trwania umowy. Czynsz płatny do 15 dnia każdego miesiąca po wystawieniu faktury VAT.

na czas do

trzech lat

Wykaz będzie wywieszony na tablicy ogłoszeń przez 21 dni w siedzibie Starostwa Powiatowego w Hajnówce oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Hajnówce.

 

{"register":{"columns":[]}}