W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

2022 rok

Herb Powiatu Hajnowskiego
Obwieszczenie Starosty Hajnowskiego z dnia 07.12.2022 r. o wydaniu postanowienia o sprostowaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Obwieszczenie Starosty Hajnowskiego z dnia 07.12.2022 r. o wydaniu postanowienia o sprostowaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 176) – oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zmianami)

zawiadamiam

o wydaniu w dniu 07.12.2022 r. postanowienia w sprawie sprostowania decyzji Starosty Hajnowskiego nr 2/22 (znak AB.673.3.2022) z dnia 26.09.2022 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 1640B o długości 1050 m na terenie gminy Narewka, powiat hajnowski, województwo podlaskie w zakresie: wykonania robót rozbiórkowych i ziemnych, jednostronnego poszerzenia pasa drogowego, przebudowy nawierzchni wraz z konstrukcją jezdni, pobocza, przebudowy
i budowy zjazdów, wykonania robót wykończeniowych plantowania oraz humusowania terenu poza krawężnikami/koroną drogi w pasie drogowym, przebudowy kolidującej infrastruktury, wycinki kolidujących drzew i krzewów, ustawienia oznakowania pionowego, poprawy odwodnienia drogi – wykonania nowych i przebudowy istniejących rowów przydrożnych, przebudowy
i wykonania przepustów pod korpusem drogi i linii rowów pod zjazdami, umocnienia rowów poprzez brukowanie, budowy kanału technologicznego.

Na niniejsze postanowienie służy stronie zażalenie do Wojewody Podlaskiego za pośrednictwem Starosty Hajnowskiego w terminie siedmiu dni od daty doręczenia postanowienia.

W związku z powyższym informuję, że zgodnie z art. 49 K.p.a. zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia poprzez obwieszczenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Hajnówce, Urzędu Gminy Narewka oraz w urzędowym publikatorze teleinformatycznym – BIP tych urzędów.

Strony niniejszego postępowania mogą zapoznać się z treścią postanowienia w Wydziale Budownictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Hajnówce w godzinach pracy Urzędu.

Z up. Starosty

Katarzyna Andrzejuk

NACZELNIK WYDZIAŁU

Budownictwa i Ochrony Środowiska

 

Obwieszczenie Starosty Hajnowskiego z dnia 01.06.2022 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Obwieszczenie Starosty Hajnowskiego z dnia 01.06.2022 r.
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 176)  – zwanej dalej „ustawą”

zawiadamiam,

że w dniu 01.06.2022 r. na wniosek Wójta Gminy Białowieża została wydana decyzja nr 1/22
(znak AB.673.1.2022) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej 108626B ul. Mostowej w miejscowości Białowieża, gmina Białowieża, powiat hajnowski, województwo podlaskie w zakresie: wykonania robót rozbiórkowych i ziemnych, wykonania robót remontowych na części istniejącej nawierzchni jezdni (nakładka od km 0+004,30 do km 0+264,76), ustawienia oraz wymiany istniejących krawężników, przebudowy nawierzchni wraz z konstrukcją jezdni, pobocza, chodników, przebudowy, budowy zjazdów, wykonania robót wykończeniowych plantowania oraz humusowania terenu poza krawężnikami/koroną drogi w pasie drogowym, przebudowy kolidującej infrastruktury (zabezpieczenia urządzeń energetycznych, sieć telekomunikacyjna – wg odrębnego opracowania branżowego), wycinki kolidujących drzew i krzaków, budowy i przebudowy istniejącego  przepustu pod ulicą, wykonania zabudowy toru płytami, odmulenia i pogłębienia istniejących rowów, budowy kanału technologicznego.

Strony niniejszego postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Starostwie Powiatowym w Hajnówce, Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska, ul. A. Zina 1 pok. 24 w godzinach pracy Starostwa.

Od decyzji służy odwołanie do Wojewody Podlaskiego za pośrednictwem Starosty Hajnowskiego, w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia stron o jej wydaniu. Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy, w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zmianami), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia poprzez obwieszczenie w Starostwie Powiatowym w Hajnówce, w Urzędzie Gminy Białowieża, w Biuletynie Informacji Publicznej tych urzędów, a także  w prasie lokalnej.

z up. Starosty Hajnowskiego Katarzyna Andrzejuk, Naczelnik Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska

Obwieszczenie Starosty Hajnowskiego z dnia 27.04.2022 r. o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 176) – zwanej dalej „ustawą”

 

zawiadamiam

o wszczęciu w dniu 22.03.2022 r. na wniosek Wójta Gminy Białowieża postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej 108626B ul. Mostowej w miejscowości Białowieża, gmina Białowieża, powiat hajnowski, województwo podlaskie.

Oznaczenie nieruchomości lub ich części objętych wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej:

W wykazie zastosowano następujące oznaczenia:

 • przed nawiasem podano nr działki ulegającej podziałowi;
 • w nawiasie podano nr działek powstałych po podziale;
 • tłustym drukiem zaznaczono numery działek niezbędnych dla realizacji inwestycji.

Nieruchomości objęte projektowanymi liniami rozgraniczającymi teren:

Województwo podlaskie

Powiat hajnowski

Gmina Białowieża

Jednostka ewidencyjna: 200502_2 Białowieża

Obręb: 200502_2.0004 Białowieża, dz. nr ewid.:

762, 775, 776/1, 763/1, 763/2, 764 (764/2, 764/1),

Obręb: 200509_2.0002 Podolany, dz. nr ewid.:

163, 371, 369/1 (369/3, 369/4), 14 (14/1, 14/2), 333 (333/2, 333/1), 354/26 (354/44, 354/46, 354/45), 346 (346/1, 346/2).

Jednocześnie informuję, że:

 • zgodnie z art. 11d ust. 9 i 10 ustawy z dniem zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami. Czynność prawna dokonana z naruszeniem powyższego zakazu jest nieważna;
 • zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy, starosta wysyła zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wnioskodawcy, właścicielom lub użytkownikom wieczystym nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie tej decyzji na adres wskazany w katastrze nieruchomości oraz zawiadamia pozostałe strony w drodze obwieszczenia w Starostwie Powiatowym w Hajnówce, a także w urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg drogi, w urzędowych publikatorach teleinformatycznych – Biuletynie Informacji Publicznej tych urzędów i w prasie lokalnej. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( U. z 2021 r., poz. 735 ze zmianami) – zwanej dalej „k.p.a.”, zawiadomienie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia; 
 • strony niniejszego postępowania mogą się zapoznać z aktami sprawy w Wydziale Budownictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Hajnówce ul. A. Zina 1 pok. 24 w godzinach od 730 - 1530 oraz składać ewentualne wnioski, uwagi lub zastrzeżenia do dnia 30.05.2022 r. Istnieje również możliwość kontaktu telefonicznego z tut. organem (pod numerami telefonów: 85 6823050, 85 6825370) oraz udostępnienia przez pracownika organu, po uprzednim zwróceniu się z taką prośbą (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej budownictwo@powiat.hajnowka.pl lub poprzez elektroniczną platformę ePUAP (adres skrytki urzędu: 23f0tg2rlj/SkrytkaESP), części dokumentacji (w miarę możliwości technicznych, pojedyncze strony) w formie skanu na adres wskazany przez stronę.;
 • niniejsze zawiadomienie stanowi dopełnienie obowiązku wynikającego z art. 10 k.p.a.

AB.673.1.2022

z up. Starosty Hajnowskiego

Katarzyna Andrzejuk

Naczelnik Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska

Obwieszczenie z dnia 08.11.2022 r. o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Obwieszczenie z dnia 08.11.2022 r. o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 176 ze zmianami) – zwanej dalej „ustawą”

zawiadamiam

o wszczęciu w dniu 25.10.2022 r. na wniosek Wójta Gminy Narew postępowania w sprawie wydania decyzji  o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej Nr 107153B  w miejscowości Waśki wraz z przebudową mostu.

Oznaczenie nieruchomości lub ich części objętych wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej:

W wykazie zastosowano następujące oznaczenia:

 • przed nawiasem podano nr działki ulegającej podziałowi;
 • w nawiasie podano nr działek powstałych po podziale;
 • tłustym drukiem zaznaczono numery działek niezbędnych dla realizacji inwestycji.

Nieruchomości objęte projektowanymi liniami rozgraniczającymi teren:

Województwo podlaskie

Powiat hajnowski

Gmina Narew

Jednostka ewidencyjna: 200508_2 Narew

Obręb: 200508_2.0040 Waśki dz. nr ewid.:

97, 10/1, 10/2, 40, 51, 203, 42 (42/1, 42/2), 43 (43/1, 43/2), 156 (156/1, 156/2), 157 (157/1, 157/2), 158 (158/1, 158/2), 159 (159/1, 158/2), 160/1 (160/3, 160/4), 161 (161/1, 161/2), 163 (163/1, 163/2), 164 (164/1, 164/2), 165 (165/1, 165/2).

Jednocześnie informuję, że:

 • zgodnie z art. 11d ust. 9 i 10 ustawy z dniem zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji  o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami. Czynność prawna dokonana z naruszeniem powyższego zakazu jest nieważna;
 • zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy, starosta wysyła zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wnioskodawcy, właścicielom lub użytkownikom wieczystym nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie tej decyzji na adres wskazany w katastrze nieruchomości oraz zawiadamia pozostałe strony w drodze obwieszczenia
  w Starostwie Powiatowym w Hajnówce, a także w urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg drogi, w urzędowych publikatorach teleinformatycznych – Biuletynie Informacji Publicznej tych urzędów i w prasie lokalnej. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( U. z 2021 r., poz. 735 ze zmianami) – zwanej dalej „k.p.a.”, zawiadomienie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia; 
 • strony niniejszego postępowania mogą się zapoznać z aktami sprawy w Wydziale Budownictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Hajnówce ul. A. Zina 1 pok. 24 w godzinach od 730 - 1530 oraz składać ewentualne wnioski, uwagi lub zastrzeżenia do dnia 09.12.2022 r. Istnieje również możliwość kontaktu telefonicznego z tut. organem (pod numerami telefonów: 85 6823050, 85 6825370) oraz udostępnienia przez pracownika organu, po uprzednim zwróceniu się z taką prośbą (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej budownictwo@powiat.hajnowka.pl lub poprzez elektroniczną platformę ePUAP (adres skrytki urzędu: 23f0tg2rlj/SkrytkaESP), części dokumentacji (w miarę możliwości technicznych, pojedyncze strony) w formie skanu na adres wskazany przez stronę.;
 • niniejsze zawiadomienie stanowi dopełnienie obowiązku wynikającego z art. 10 k.p.a.

AB.673.8.2022

z up. Starosty Hajnowskiego Katarzyna Andrzejuk Naczelnik Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska

 

{"register":{"columns":[]}}