W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

2022 r.

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie - została wydana decyzja dla Województwa Podlaskiego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych

Sokołów Podlaski, dnia 13 czerwca 2022 r.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim

LU.ZUZ.2.4210.116.2022.MN

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) oraz art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z późn. zm.), Dyrektor Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie,

zawiadamia

że w dniu 13 czerwca 2022 r. została wydana decyzja dla Województwa Podlaskiego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, tj. likwidację (rozbiórkę): przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 689, rowów wraz z przepustami pod zjazdami, wylotu kanalizacji deszczowej; wykonanie urządzeń wodnych: wylotów kanalizacji deszczowej, rowów drogowych z zarurowaniami w ich przebiegu; przebudowę: rowów melioracyjnych; usługi wodne, tj. odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do wód i urządzeń wodnych, tj. odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z kanalizacji deszczowej w pasie drogi wojewódzkiej nr 689 poprzez wyloty do rowów przydrożnych i rowu melioracyjnego, z lokalizacją na działkach nr: 457/1, 458, 312/2, 401, 459, 460, 498, 456, 409/2, 381/1, 435/1, 318, 402, obręb 0012 Nowoberezowo, 523, 11/2, 26/2, 485/1, 26/1, obręb 0006 Dubicze Osoczne, 499/7, 56/24, 56/7, 20/13, 20/7, 56/29, 56/30, 57/13, 57/5, obręb 0003 Paszki, 160/1, 159/1, 162/1, 395/1, obręb 0004 Chytra, 112/1, 112/2, 107, 29, obręb 0028 Wygoda, 20, 13, obręb 0024 Stare Berezowo, gmina Hajnówka, powiat hajnowski, województwo podlaskie, w związku z inwestycją: „Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 689 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Bielsk Podlaski - Hajnówka". Wniosek obejmuje odcinek drogi wojewódzkiej Nr 689 zawierający się w istniejącym km ok. 18+500 do km 24+482. Decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego został nadany rygor natychmiastowej wykonalności.

Niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło jego publiczne obwieszczenie, tj. od dnia 20 czerwca 2022 r.

Z treścią wyżej wymienionej decyzji można zapoznać się w godzinach pracy Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim tj. 800 - 1600, w siedzibie przy ul. Repkowskiej 49, 08-300 Sokołów Podlaski, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.

Sprawę prowadzi Martyna Niewiadomska, tel. (25) 781 66 88.

Na podstawie art. 127 § 1 i § 2, art. 129 § 1 i § 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz zgodnie z art. 14 ust. 4 ustawy Prawo wodne, od niniejszej decyzji stronom przysługuje prawo do wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie PGW Wody

Polskie za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie, w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia.

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie - w związku ze złożonym wnioskiem Gminy Hajnówka, wszczyna postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne

Sokołów Podlaski, dnia 10 czerwca 2022 r.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni
w Sokołowie Podlaskim

LU.ZUZ.2.4210.104.2022.G

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie

Działając na podstawie art. 61, art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) oraz art. 400 ust. 7 i art. 401 ust. 1, ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 późn. zm.), Dyrektor Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie,

zawiadamia

że w związku ze złożonym wnioskiem Gminy Hajnówka, wszczyna postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne, tj. pobór wód podziemnych z ujęcia składającego się z dwóch studni dla potrzeb wodociągu grupowego-wiejskiego w miejscowości Nowoberezowo z lokalizacją na działkach nr 109/4 i 140/1, obręb 0012 Nowoberezowo, oraz wprowadzanie ścieków przemysłowych (oczyszczonych wód popłucznych) pochodzących ze Stacji Uzdatniania Wody do rowu melioracyjnego nr R-C2 z lokalizacją na działkach nr 138 i 139, obręb 0012 Nowoberezowo, gmina Hajnówka, powiat hajnowski, województwo podlaskie.

Jednocześnie zgodnie z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego Dyrektor Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie zawiadamia, że w związku z prowadzonym postępowaniem, przed wydaniem decyzji, stronom przysługuje prawo do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie 14 dni od daty dokonania niniejszego zawiadomienia. Niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło jego publiczne obwieszczenie, tj. od dnia 20.06.2022

Zapoznanie się z materiałami posiadanymi przez organ oraz złożenie osobistych wyjaśnień możliwe będzie w godzinach pracy PGW WP Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim, tj. 800 - 1600, i w jego siedzibie, przy ul. Repkowskiej 49, 08-300 Sokołów Podlaski, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.

Po upływie opisanego powyżej terminu zostanie wydana decyzja kończąca postępowanie.

Sprawę prowadzi Jacek Cieciera, tel. (25) 781 66 88, (25) 781 28 58.

Działając na podstawie art. 36 § 1 Kpa, zawiadamiam o określeniu terminu załatwienia sprawy - do dnia 14.07.2022 r. Złożony wniosek wymagał uzupełnienia i złożenia wyjaśnień.

Zgodnie z art. 35 § 5 Kpa, do terminów określonych w przepisach określających terminy załatwienia sprawy, nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonej czynności, okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia. Ponaglenie, zawierające uzasadnienie należy kierować do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie PGW Wody Polskie za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie.

Obwieszczenie Zarządu Zlewni w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Dyrektor Zarządu Zlewni w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie umorzył w całości postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia Zarządowi Województwa Podlaskiego pozwolenia wodnoprawnego

Dyrektor

Zarządu Zlewni w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

BI.ZUZ.2.4210.216.2021.AK

Białystok, dnia 24 .05.2022 r.

Obwieszczenie

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), zwanej dalej „Kpa", w związku z art. 389 pkt 2, 6 oraz art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm.), podaje się do publicznej wiadomości, iż w dniu 25.05.2022 r. Dyrektor Zarządu Zlewni w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie umorzył w całości postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia Zarządowi Województwa Podlaskiego pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. wykonanie dwóch zastawek żelbetowych na rowie melioracyjnym R-A w km 0+428 na działce nr geod. 1752 obręb Eliaszuki oraz w km 0+840 na działkach nr geod. 1812, 1833 obręb Eliaszuki, gm. Narewka pow. hajnowski, woj. podlaskie, wykonanie czterech grodz ziemnych i dwóch kanałów odprowadzających na czas prowadzenia robót, przebudowę urządzenia wodnego tj. rowu melioracyjnego R-A oraz na szczególne korzystanie z wód tj. użytkowanie wody znajdującej się w rowie melioracyjnym R-A w celu poprawy warunków hydrologicznych w okolicy m. Suszcza, w ramach zadania pn. „Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 687 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędna infrastrukturą techniczną na odcinku Juszkowy Gród - Zwodzieckie wraz z obejściem m. Bondary, m. Lewkowo Nowe i m. Narewka".

Z uwagi na powyższe informuję, że akta niniejszej sprawy dostępne są w Zarządzie Zlewni w Białymstoku, z siedzibą przy ul. Handlowej 6, 15-399 Białystok, w godz. pracy zarządu tj. 8:00-15:00. Strony mogą zapoznać się z treścią niniejszej decyzji oraz z dokumentacją sprawy po wcześniejszym ustaleniu możliwości przeglądania akt pod numerem telefonu: 85 74 81 244.


Zgodnie z art. 49 Kpa obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło jego publiczne ogłoszenie tj. od dnia 27.05.2022 r.

Dyrektor Adam Aleksiejuk

OBWIESZCZENIE Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie

Sokołów Podlaski, dnia 13 maja 2022 r.

Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Zarząd Zlewni
w Sokołowie Podlaskim

LU.ZUZ.2.4210.116.2022.MN

OBWIESZCZENIE

Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie

Działając na podstawie art. 61, art. 10, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) oraz art. 400 ust. 7 i art. 401 ust. 1 i 4, ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z późn. zm.), Dyrektor Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie,

zawiadamia

że w związku ze złożonym wnioskiem Województwa Podlaskiego, wszczyna postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, tj. likwidację (rozbiórkę): przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 689, rowów wraz z przepustami pod zjazdami, wylotu kanalizacji deszczowej; wykonanie urządzeń wodnych: wylotów kanalizacji deszczowej, rowów drogowych z zarurowaniami w ich przebiegu; przebudowę: rowów melioracyjnych; usługi wodne, tj. odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do wód i urządzeń wodnych, tj. odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z kanalizacji deszczowej w pasie drogi wojewódzkiej nr 689 poprzez wyloty do rowów przydrożnych i rowu melioracyjnego, z lokalizacją na działkach nr: 457/1, 458, 312/2, 401, 459, 460, 498, 456, 409/2, 381/1, 435/1, 318, 402, obręb 0012 Nowoberezowo, 523, 11/2, 26/2, 485/1, 26/1, obręb 0006 Dubicze Osoczne, 499/7, 56/24, 56/7, 20/13, 20/7, 56/29, 56/30, 57/13, 57/5, obręb 0003 Paszki, 160/1, 159/1, 162/1, 395/1, obręb 0004 Chytra, 112/1, 112/2, 107, 29, obręb 0028 Wygoda, 20, 13, obręb 0024 Stare Berezowo, gmina Hajnówka, powiat hajnowski, województwo podlaskie, w związku z inwestycją: „Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 689 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Bielsk Podlaski - Hajnówka". Wniosek obejmuje odcinek drogi wojewódzkiej Nr 689 zawierający się w istniejącym km ok. 18+500 do km 24+482. Wnioskodawca wystąpił również o nadanie decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego rygoru natychmiastowej wykonalności.

Jednocześnie zgodnie z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego Dyrektor Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie zawiadamia, że w związku z prowadzonym postępowaniem, przed wydaniem decyzji, stronom przysługuje prawo do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie 14 dni od daty dokonania niniejszego zawiadomienia. Niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło jego publiczne obwieszczenie, tj. od dnia 19.05.2022r

Zapoznanie się z materiałami posiadanymi przez organ oraz złożenie osobistych wyjaśnień możliwe będzie w godzinach pracy Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim tj. 800 - 1600 i w jego siedzibie, przy ul. Repkowskiej 49, 08-300 Sokołów Podlaski, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.

Po upływie opisanego powyżej terminu zostanie wydana decyzja kończąca postępowanie.

Sprawę prowadzi Martyna Niewiadomska, tel. (25) 781 66 88.

Działając na podstawie art. 36 § 1 Kpa, zawiadamiam o określeniu terminu załatwienia sprawy - do dnia 13.06.2022 r. Złożony wniosek wymagał uzupełnienia i złożenia wyjaśnień.

Zgodnie z art. 35 § 5 Kpa, do terminów określonych w przepisach określających terminy załatwienia sprawy, nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonej czynności, okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia. Ponaglenie, zawierające uzasadnienie należy kierować do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie PGW Wody Polskie za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie.

OBWIESZCZENIE Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie

Sokołów Podlaski, dnia 10 maja 2022 r.

 

Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Zarząd Zlewni
w Sokołowie Podlaskim

LU.ZUZ.2.4210.69.2022.CJ

OBWIESZCZENIE

Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie

Działając na podstawie art. 61 i art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) oraz art. 400 ust. 7 i art. 401 ust. 1 i ust. 4, ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 z późn. zm.), Dyrektor Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie,

zawiadamia

że w związku ze złożonym wnioskiem LIDL Sp. z o.o. Sp. k., wszczyna postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, tj. zbiornika retencyjno-rozsączającego z lokalizacją na działce nr 3366, obręb 0001 Hajnówka, gmina miejska Hajnówka, oraz usługi wodne, tj. odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych, ujętych w system kanalizacji deszczowej, pochodzących z terenu inwestycji przez wyloty do zbiornika retencyjno-rozsączającego, a następnie do ziemi z lokalizacją na działce nr 3366, obręb 0001 Hajnówka, gmina miejska Hajnówka, powiat hajnowski, województwo podlaskie.

Jednocześnie zgodnie z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego Dyrektor Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie zawiadamia, że w związku z prowadzonym postępowaniem, przed wydaniem decyzji, stronom przysługuje prawo do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie 7 dni od daty dokonania niniejszego zawiadomienia. Niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 7 dni od dnia, w którym nastąpiło jego publiczne obwieszczenie, tj. od dnia 17.05.2022r.

Zapoznanie się z materiałami posiadanymi przez organ oraz złożenie osobistych wyjaśnień możliwe będzie w godzinach pracy PGW WP Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim, tj. 800 - 1600, i w jego siedzibie, przy ul. Repkowskiej 49, 08-300 Sokołów Podlaski, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.

Po upływie opisanego powyżej terminu zostanie wydana decyzja kończąca postępowanie.

Sprawę prowadzi Jacek Cieciera, tel. (25) 781 66 88, (25) 781 28 58.

Działając na podstawie art. 36 § 1 Kpa, zawiadamiam o określeniu terminu załatwienia sprawy - do dnia 14.06.2022 r. Złożony wniosek wymagał uzupełnienia i złożenia wyjaśnień.

Zgodnie z art. 35 § 5 Kpa, do terminów określonych w przepisach określających terminy załatwienia sprawy, nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonej czynności, okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia. Ponaglenie, zawierające uzasadnienie należy kierować do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie PGW Wody Polskie za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie.

OBWIESZCZENIE Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie

Sokołów Podlaski, dnia 10 maja 2022 r.

 

Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Zarząd Zlewni
w Sokołowie Podlaskim

LU.ZUZ.2.4210.69.2022.CJ

OBWIESZCZENIE

Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie

Działając na podstawie art. 61 i art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) oraz art. 400 ust. 7 i art. 401 ust. 1 i ust. 4, ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 z późn. zm.), Dyrektor Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie,

zawiadamia

że w związku ze złożonym wnioskiem LIDL Sp. z o.o. Sp. k., wszczyna postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, tj. zbiornika retencyjno-rozsączającego z lokalizacją na działce nr 3366, obręb 0001 Hajnówka, gmina miejska Hajnówka, oraz usługi wodne, tj. odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych, ujętych w system kanalizacji deszczowej, pochodzących z terenu inwestycji przez wyloty do zbiornika retencyjno-rozsączającego, a następnie do ziemi z lokalizacją na działce nr 3366, obręb 0001 Hajnówka, gmina miejska Hajnówka, powiat hajnowski, województwo podlaskie.

Jednocześnie zgodnie z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego Dyrektor Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie zawiadamia, że w związku z prowadzonym postępowaniem, przed wydaniem decyzji, stronom przysługuje prawo do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie 7 dni od daty dokonania niniejszego zawiadomienia. Niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 7 dni od dnia, w którym nastąpiło jego publiczne obwieszczenie, tj. od dnia 17.05.2022r.

Zapoznanie się z materiałami posiadanymi przez organ oraz złożenie osobistych wyjaśnień możliwe będzie w godzinach pracy PGW WP Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim, tj. 800 - 1600, i w jego siedzibie, przy ul. Repkowskiej 49, 08-300 Sokołów Podlaski, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.

Po upływie opisanego powyżej terminu zostanie wydana decyzja kończąca postępowanie.

Sprawę prowadzi Jacek Cieciera, tel. (25) 781 66 88, (25) 781 28 58.

Działając na podstawie art. 36 § 1 Kpa, zawiadamiam o określeniu terminu załatwienia sprawy - do dnia 14.06.2022 r. Złożony wniosek wymagał uzupełnienia i złożenia wyjaśnień.

Zgodnie z art. 35 § 5 Kpa, do terminów określonych w przepisach określających terminy załatwienia sprawy, nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonej czynności, okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia. Ponaglenie, zawierające uzasadnienie należy kierować do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie PGW Wody Polskie za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie.

OBWIESZCZENIE Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie- zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego LIDL Sp. z o.o. Sp. k.

Sokołów Podlaski, dnia 10 maja 2022 r.

Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Zarząd Zlewni
w Sokołowie Podlaskim

LU.ZUZ.2.4210.139.2022.CJ

OBWIESZCZENIE

Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie

Działając na podstawie art. 61 i art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) oraz art. 400 ust. 7 i art. 401 ust. 1 i ust. 4, ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z późn. zm.), Dyrektor Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie,

zawiadamia

że w związku ze złożonym wnioskiem LIDL Sp. z o.o. Sp. k., wszczyna postępowanie administracyjne w sprawie wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego LIDL Sp. z o.o. Sp. k. decyzją Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim Nr 251/D/ZUZ/2020 z dnia 11 sierpnia 2020 r., znak: LU.ZUZ.2.4210.16m.2020.WD, na wykonanie urządzeń wodnych, tj. zbiornika retencyjno-rozsączającego na dz. nr 3366 w obrębie Hajnówka, gmina Hajnówka, powiat hajnowski, oraz na usługi wodne, tj. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z powierzchni dachów budynków oraz powierzchni drogi i parkingów do zbiornika retencyjno-rozsączającego na dz. nr 3366 w Hajnówce, gmina Hajnówka, powiat hajnowski.

Jednocześnie zgodnie z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego Dyrektor Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie zawiadamia, że w związku z prowadzonym postępowaniem, przed wydaniem decyzji, stronom przysługuje prawo do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie 7 dni od daty dokonania niniejszego zawiadomienia. Niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 7 dni od dnia, w którym nastąpiło jego publiczne obwieszczenie, tj. od dnia 17.05.2022r

Zapoznanie się z materiałami posiadanymi przez organ oraz złożenie osobistych wyjaśnień możliwe będzie w godzinach pracy PGW WP Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim, tj. 800 - 1600, i w jego siedzibie, przy ul. Repkowskiej 49, 08-300 Sokołów Podlaski, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.

Po upływie opisanego powyżej terminu zostanie wydana decyzja kończąca postępowanie.

Sprawę prowadzi Jacek Cieciera, tel. (25) 781 66 88, (25) 781 28 58.

Działając na podstawie art. 36 § 1 Kpa, zawiadamiam o określeniu terminu załatwienia sprawy - do dnia 13.06.2022 r.

Zgodnie z art. 35 § 5 Kpa, do terminów określonych w przepisach określających terminy załatwienia sprawy, nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonej czynności, okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia. Ponaglenie, zawierające uzasadnienie należy kierować do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie PGW Wody Polskie za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie.

Ogłoszenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 28 marca 2022 - dot. wykonania dwóch zastawek żelbetowych na rowie melioracyjnym, w ramach zadania pn. „Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 687 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędna infrastrukturą techniczną na odcinku Juszkowy Gród - Zwodzieckie wraz z obejściem m. Bondary, m. Lewkowo Nowe i m. Narewka"

Białystok, 28 marca 2022]

BI.ZUZ.2.4210.216.2021.AK

Dyrektor Zarządu Zlewni w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Obwieszczenie

Na podstawie art. 49, w związku z art. 10 § 1 oraz art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), zwanej dalej „Kpa", w związku z art. 389 pkt 2, 6 oraz art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm.), w sprawie prowadzonej z wniosku Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 10.08.2021 r., uzupełnionego w dniach: 10.09.2021 r. (data wpływu: 14.09.2021 r.), 18.11.2021 r., 19.11.2021 r. (data wpływu: 23.11.2021 r.), 29.11.2021 r. (data wpływu: 30.11.2021 r.), 21.01.2022 r. (data wpływu: 24.01.2022 r.), 24.01.2022 r. (data wpływu: 26.01.2022 r.) oraz 14.03.2022 r., dotyczącej udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. wykonanie dwóch zastawek żelbetowych na rowie melioracyjnym R-A w km 0+428 na działce nr geod. 1752 obręb Eliaszuki oraz w km 0+840 na działkach nr geod. 1812, 1833 obręb Eliaszuki, gm. Narewka pow. hajnowski, woj. podlaskie, wykonanie czterech grodz ziemnych i dwóch kanałów odprowadzających na czas prowadzenia robót, przebudowę urządzenia wodnego tj. rowu melioracyjnego R-A oraz na szczególne korzystanie z wód tj. użytkowanie wody znajdującej się w rowie melioracyjnym R-A w celu poprawy warunków hydrologicznych w okolicy m. Suszcza, w ramach zadania pn. „Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 687 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędna infrastrukturą techniczną na odcinku Juszkowy Gród - Zwodzieckie wraz z obejściem m. Bondary, m. Lewkowo Nowe i m. Narewka", zawiadamiam o zabraniu materiału dowodowego oraz możliwości zapoznania się z aktami przedmiotowej sprawy, w terminie 7 dni od dnia dokonania niniejszego obwieszczenia.

Akta niniejszej sprawy dostępne są w Zarządzie Zlewni w Białymstoku, z siedzibą przy ul. Handlowej 6,15-399 Białystok, w godz. pracy zarządu tj. 8:00-15:00. Strony mogą zapoznać się ze zgromadzonym materiałem dowodowym, a także składać wszelkie wnioski, informacje, wyjaśnienia i zastrzeżenia dotyczące ww. sprawy po wcześniejszym ustaleniu możliwości przeglądania akt pod numerem telefonu: 85 74 81 244.

Po upływie terminu, w przypadku braku zgłoszenia przez strony uwag i ewentualnych uzupełnień do sprawy, przedmiotowe postępowanie administracyjne zostanie zakończone decyzją wydaną na podstawie złożonego wniosku i materiałów zgromadzonych przez organ.

Stosownie do art. 36 § 1 Kpa, z uwagi na szczególnie skomplikowany charakter sprawy oraz konieczność zapewnienia stronom możliwości zapoznania się z jej aktami, zostanie ona załatwiona w terminie do dnia 24 maja 2022 r. Zgodnie z art. 37 Kpa stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, które winno zawierać uzasadnienie.

Zgodnie z art. 49 Kpa obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło jego publiczne ogłoszenie tj. od dnia 31 marca 2022 r.

Dyrektor Adam Aleksiejuk

Ogłoszenie - Dom Pomocy Społecznej ROKITNIK w Białowieży poszukuje spadkobierców zmarłej

Ogłoszenie

Dom Pomocy Społecznej „Rokitnik” 17-230 Białowieża, ul. Centura 2 poszukuje spadkobierców n/w zmarłej w dniu 06.08.2021r. Pani Wiery Rakowskiej z domu Dubko, ur. 24.03.1935 r. w Chrabostówce, c. Teodory z domu Wasiluk

Zmarła pozostawiła w depozycie Domu środki pieniężne. Depozyt wchodzi w skład masy spadkowej i będzie wypłacony spadkobiercom zmarłej po skontaktowaniu się z Domem Pomocy Społecznej „Rokitnik” w Białowieży.

Niepodjęcie depozytu przez spadkobierców w terminie 3 lat od daty niniejszego zawiadomienia spowoduje, że depozyt przejdzie na własność Skarbu Państwa zgodnie z Ustawą z dnia 18 października 2006 roku (Dz. U. Nr 208, poz. 1537 z dnia 21.11.2006 r.) o likwidacji niepodjętego depozytu.

Białowieża, dnia 23.02.2022r.

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 23 lutego 2022

Białystok, dnia 23..02.2022 r.

Obwieszczenie

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), zwanej dalej „Kpa", w związku z art. 389 pkt 2, 6 oraz art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm.), zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. wykonanie dwóch zastawek żelbetowych na rowie melioracyjnym R-A w km 0+428 na działce nr geod. 1752 obręb Eliaszuki oraz w km 0+840 na działkach nr geod. 1812,1833 obręb Eliaszuki, gm. Narewka pow. hajnowski, woj. podlaskie, wykonanie czterech grodz ziemnych i dwóch kanałów odprowadzających na czas prowadzenia robót, przebudowę urządzenia wodnego tj. rowu melioracyjnego R-A oraz na szczególne korzystanie z wód tj. użytkowanie wody znajdującej się w rowie melioracyjnym R-A w celu poprawy warunków hydrologicznych w okolicy m. Suszcza, w ramach zadania pn. „Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 687 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędna infrastrukturą techniczną na odcinku Juszkowy Gród - Zwodzieckie wraz z obejściem m. Bondary, m. Lewkowo Nowe i m. Narewka".

Sprawa jest prowadzona z wniosku Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 10.08.2021 r., uzupełnionego w dniach: 10.09.2021 r. (data wpływu: 14.09.2021 r.), 18.11.2021 r., 19.11.2021 r. (data wpływu: 23.11.2021 r.), 29.11.2021 r. (data wpływu: 30.11.2021 r.), 21.01.2022 r. (data wpływu: 24.01.2022 r.) oraz 24.01.2022 r. (data wpływu: 26.01.2022 r.).

Ponadto, informuję, iż pismem z dnia 23.02.2022 r. Dyrektor Zarządu Zlewni w Białymstoku PGW Wody Polskie wezwał Zarząd Województwa Podlaskiego do złożenia wyjaśnień do wniosku w ww. sprawie.

Akta niniejszej sprawy dostępne są w Zarządzie Zlewni w Białymstoku, z siedzibą przy ul. Handlowej 6,15-399 Białystok, w godz. pracy zarządu tj. 8:00-15:00. Strony mogą zapoznać się ze zgromadzonym materiałem dowodowym, a także składać wszelkie wnioski, informacje, wyjaśnienia i zastrzeżenia dotyczące ww. sprawy po wcześniejszym ustaleniu możliwości przeglądania akt pod numerem telefonu: 85 74 81 200.

Zgodnie z art. 49 Kpa obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło jego publiczne ogłoszenie tj. od dnia 01 marca 2022 r.

Stosownie do art. 36 § 1 Kpa, z uwagi na konieczność uzupełnienia materiału dowodowego w sprawie oraz jej szczególnie skomplikowany charakter, zostanie ona załatwiona w terminie do dnia 24 kwietnia 2022 r. Zgodnie z art. 37 Kpa stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, które winno zawierać uzasadnienie.

Informacje w przedmiotowej sprawie wywiesza się na:

  • Tablicy ogłoszeń Zarządu Zlewni w Białymstoku
  • Biuletynie Informacji Publicznej RZGW w Białymstoku / Tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Hajnówce /
  • Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Hajnówce (
  • Tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Narewka
  • Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Narewka

Dyrektor Adam Aleksiejuk

 

{"register":{"columns":[]}}