W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

2022 r.

Herb Powiatu Hajnowskiego

 

Decyzja OS.6522.3.2022.AM z dnia 27.09.2022  -  wydanie  koncesji

Hajnówka, dnia 27.09.2022r.

 OS.6522.3.2022.AM

DECYZJA

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 2, art. 22 ust. 2, art. 23 ust. 2a pkt 1 i ust. 3, art. 30 oraz art. 32 ust. 1, ust. 4 pkt 1, ust 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2022r. poz. 1072 ze zm.) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021r. poz. 735 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 15.04.2022r. Przedsiębiorcy „ViaBau” Adam Panasiuk z siedzibą przy ul. Górnej 2d, 17-200 Hajnówka w sprawie udzielenia koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża piasku „Gruzka II”, gmina Kleszczele, powiat hajnowski, województwo podlaskie,

udziela się koncesji

I. Przedsiębiorcy „ViaBau” Adam Panasiuk, ul. Górna 2d, 17-200 Hajnówka, numer identyfikacyjny REGON 385983620, NIP 6030013387, zwanemu dalej „Przedsiębiorcą”, na wydobywanie kopaliny metodą odkrywkową w obszarze górniczym kruszywa naturalnego – ze złoża „Gruzka II” położonego na części działki o nr geod. 237/1 obręb Gruzka, gmina Kleszczele, powiat hajnowski, województwo podlaskie o projektowanej wielkości wydobycia poniżej 20 000 m3 kruszywa naturalnego w roku kalendarzowym.

 1. Granice złoża zostały określone w „Dokumentacji geologicznej złoża piasku „Gruzka II” w kat. C1 miejscowość Gruzka, gmina Kleszczele, powiat hajnowski, województwo podlaskie”, zatwierdzonej zgodnie z ustawą Prawo geologiczne i górnicze decyzją z dnia 22.11.2021r. znak: OS.6528.4.2021.AM, w której udokumentowano zasoby geologiczne bilansowe złoża w ilości 455 653 ton wg stanu na dzień 31.12.2020r.
 2. Zasoby operatywne (możliwe do wydobycia) wynoszą 387 270 ton piasku, stopień wykorzystania zasobów złoża określa się na 0,85.
 3. Projektowane roczne wydobycie kruszywa naturalnego ze złoża nie przekroczy 20 000 m3.
 4. Koncesja nadaje Przedsiębiorcy wyłączne prawo do wydobywania kopaliny w granicach obszaru górniczego.
 5. Ustanawia się dla złoża kruszywa naturalnego „Gruzka II” w miejscowości Gruzka, gmina Kleszczele obszar górniczy „Gruzka II” o powierzchni 19 978 m2, jednocześnie z ustanowieniem obszaru górniczego, ustanawia się teren górniczy „Gruzka II” również o powierzchni 19 978 m2, granice obszaru i terenu górniczego wyznacza linia łącząca punkty o następujących współrzędnych w układzie „2000”, oznaczone na mapie w skali 1:1000 stanowiącej integralną część niniejszej koncesji:

Nr punktu

X

Y

1

5824376,46

8445373,98

2

5824420,32

8445475,61

3

5824353,07

8445497,63

4

5824362,30

8445520,96

5

5824276,46

8445549,12

6

5824224,23

8445424,38

Dolną granicę koncesji wyznacza granica udokumentowania złoża, określona w „Dokumentacji geologicznej złoża piasku „Gruzka II” w kat. C1 miejscowość Gruzka, gmina Kleszczele, powiat hajnowski, województwo podlaskie”. Wpływ prowadzonej przez Przedsiębiorcę eksploatacji kopaliny powinien zawierać się w granicach terenu górniczego na części działki o nr ewid. 237/1 obręb Gruzka, gmina Kleszczele.

II. Ustala się następujące warunki i zasady koncesji:

 1. Eksploatacja kopaliny może odbywać się w granicach udokumentowanego złoża „Gruzka II” znajdującego się w granicach obszaru górniczego „Gruzka II”, na nieruchomości gruntowej, do której przedsiębiorca posiada tytuł prawny (umowa dzierżawy nieruchomości z dnia 24 maja 2021 roku Repertorium A numer 2718/2021). W obrębie wyznaczonych granic zasobów geologicznych, w tym zasobów możliwych do wydobycia, nie zostały zlokalizowane żadne obiekty budowlane, drogi, linie energetyczne i telekomunikacyjne oraz urządzenia podziemnego uzbrojenia terenu, dla których konieczne jest ustalenie filarów ochronnych.
 2. Eksploatację prowadzić z zachowaniem pasów ochronnych o szerokości 10 m od drogi biegnącej za północną granicą złoża (dz. nr ewid. 173 obręb Gruzka), pasów o szerokości 6 m na odcinkach sąsiadujących z nieruchomościami gruntowymi należącymi do innych użytkowników tj. od granicy z działkami o nr ewid. 236/1 i 174 obręb Gruzka oraz z zachowanym pasem ochronnym o szerokości od 6 do 10 m od terenu określonego w ewidencji gruntów jako zalesiony (pasy ochronne zostały zachowane w czasie dokumentowania złoża). Od strony południowej złoże „Gruzka II” graniczy ze złożem „Gruzka”, pas ochronny na mocy porozumienia między użytkownikami złóż został zlikwidowany, docelowo nastąpi połączenie wyrobisk (porozumienie – zgoda z dnia 01.04.2022 roku Repertorium A numer 1671/2022).
 3. Przedsiębiorca prowadzi eksploatację złoża zgodnie z projektem technicznym zatwierdzonym przez kierownika ruchu zakładu górniczego, zgodnie z §34 pkt 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 kwietnia 2013r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu odkrywkowego zakładu górniczego (Dz. U. z 2013r. poz. 1008).
 4. Przed rozpoczęciem eksploatacji złoża należy zdjąć utwory nadkładowe. Nadkład zdejmować sukcesywnie, w miarę postępu robót wydobywczych i składować na tymczasowych zwałowiskach – w granicach własności w obrębie obszaru i terenu górniczego, w miejscach nie kolidujących z robotami wydobywczymi. Tak zgromadzone masy ziemne wykorzystać do prac rekultywacyjnych w trakcie eksploatacji lub po jej zakończeniu (łagodzenie skarp wyrobiska).
 5. Planowo wykonać wykop udostępniający złoże przy południowej granicy złoża. Eksploatację złoża prowadzić systemem ścianowym, zabierkowym, jednym lub dwoma piętrami wydobywczymi w zależności od zasięgu pracującego sprzętu. Złoże będzie eksploatowane podsiębiernie lub przedsiębiernie w zależności od maszyn wyznaczonych do pracy w kopalni. Parametry ścian i zboczy zostaną dostosowane do bezpiecznego zasięgu maszyn urabiających. Na poziomie wydobywczym należy budować drogę wewnątrzkopalnianą do transportu kruszywa.
 6. Skarpy kształtować pod kątem nachylenia zapewniającym stabilność i zachowanie bezpieczeństwa geotechnicznego. Wartość kąta nachylenia skarp ostatecznych wyrobiska poeksploatacyjnego nie powinna przekraczać 400, a skarp eksploatacyjnych nie przekroczy kąta 800. Ponadto, w trakcie eksploatacji, po zakończeniu prac na określonym odcinku należy złagodzić skarpy ściany wydobywczej w stopniu gwarantującym bezpieczeństwo geotechniczne.
 7. Jednocześnie, szczegółowe warunki dotyczące zapewnienia stateczności oraz właściwych parametrów skarp i zboczy określi na podstawie opinii służby geologicznej kierownik ruchu zakładu górniczego, zgodnie z §49 pkt 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 kwietnia 2013r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu odkrywkowego zakładu górniczego (Dz. U. z 2013r. poz. 1008).
 8. Teren zakładu górniczego należy w widoczny sposób oznaczyć w terenie, a miejsca niebezpieczne na terenie zakładu górniczego ogrodzić i zaopatrzyć w tablice ostrzegawcze. Należy również w widoczny sposób oznakować charakterystyczne punkty załamania granic obszaru i terenu górniczego.
 9. Ruch zakładu górniczego prowadzić pod kierownictwem i dozorem osób posiadających wymagane kwalifikacje.
 10. Wydobywanie kopaliny może odbywać się pod warunkiem przestrzegania obowiązków i wymogów wynikających z obowiązujących przepisów prawa geologicznego i górniczego m.in. eksploatacja kopaliny oraz prace towarzyszące muszą być prowadzone w sposób nie powodujący zagrożenia pracowników i osób postronnych, nie powodujący ujemnego oddziaływania na istniejące obiekty i tereny przyległe do złoża oraz minimalizujący oddziaływanie na środowisko naturalne.
 11. W szczególności, na wszystkich etapach działalności objętej koncesją, począwszy od prac udostępniających złoże, aż do likwidacji zakładu górniczego i zrekultywowania wyrobisk, należy przedsięwziąć wszelkie niezbędne środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego (zwłaszcza poprzez zabezpieczenie zakładu górniczego przed możliwością zaistnienia wypadków spowodowanych przypadkowym wejściem osób nieupoważnionych na teren zakładu górniczego), zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, prawidłowej i racjonalnej gospodarki złożem oraz w celu zapobiegania szkodom (szczególnie poprzez prowadzenie robót w sposób zapewniający stateczność skarp wyrobisk), stosując odpowiednio przepisy i zasady dotyczące ruchu odkrywkowych zakładów górniczych, a także w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska oraz naprawiania szkód, zgodnie z odrębnymi przepisami.
 12. W dołączonej do wniosku o udzielenie niniejszej koncesji - decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia (decyzja z dnia 15.02.2022r. znak: RGK.6220.1.2022.BW) Burmistrz Kleszczel nie określił specjalnych warunków prowadzenia działalności, minimalizujących oddziaływanie w/w przedsięwzięcia na środowisko.
 13. W przypadku natrafienia w czasie prowadzenia robót ziemnych na obiekty lub przedmioty stanowiące ślady kultury materialnej bądź znaleziska paleontologiczne, Przedsiębiorca jest obowiązany wstrzymać roboty i zawiadomić o zdarzeniu właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego, konserwatora przyrody, wojewódzkiego konserwatora zabytków oraz właściwy organ nadzoru górniczego.
 14. Wszelkie koszty związane z eksploatacją złoża, rekultywacją terenów poeksploatacyjnych oraz naprawieniem szkód i zaspokojeniem innych roszczeń powstałych w związku z eksploatacją złoża ponosi Przedsiębiorca.
 15. Po wyeksploatowaniu zasobów operatywnych określonych w niniejszej koncesji, pozostałą część kopaliny zabezpieczyć przed zdegradowaniem oraz przedsięwziąć odpowiednie środki w celu ochrony wyrobiska, uwzględniając wymogi dotyczące bezpieczeństwa powszechnego oraz ochrony środowiska.
 16. W przypadku likwidacji zakładu górniczego, należy poinformować o likwidacji organ koncesyjny oraz: rozliczyć zasoby złoża w dodatku do dokumentacji geologicznej złoża, zabezpieczyć nie wykorzystaną część złoża kopaliny, zabezpieczyć lub zlikwidować wyrobisko górnicze - uwzględniając wymogi dotyczące bezpieczeństwa powszechnego, ochrony środowiska, w tym: ochrony wód powierzchniowych i podziemnych, ochrony gruntów rolnych i leśnych, a także zrekultywować tereny, z których wydobyto kopalinę oraz naprawić wszelkie szkody spowodowane eksploatacją zgodnie z zasadami ekologii i obowiązującymi przepisami.
 17. Przed przystąpieniem do rekultywacji gruntów zmienionych w wyniku prowadzonej działalności, należy uzyskać odpowiednie decyzje Starosty Hajnowskiego w sprawach rekultywacji i zagospodarowania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, w których określony zostanie m.in. kierunek i termin wykonania rekultywacji gruntów oraz uznanie rekultywacji gruntów za zakończoną.
 18. Koncesja nie zwalnia z obowiązków określonych odrębnymi przepisami, w tym uzyskania przewidzianych nimi decyzji.

III. Koncesji udziela się zgodnie z wnioskiem do dnia 31 grudnia 2036 roku.

 1. Rozpoczęcie działalności objętej koncesją może nastąpić, gdy niniejsza decyzja stanie się ostateczna, z zastrzeżeniem spełnienia warunków i zasad ustalonych w tej decyzji, nie później niż 1 września 2023 roku.
 2. Rozpoczęcie działalności objętej koncesją uważa się za zaistnienie nieodwracalnych skutków prawnych.

Uzasadnienie

Przedsiębiorca „ViaBau” Adam Panasiuk z siedzibą przy ul. Górnej 2d w Hajnówce, w dniu 15.04.2022 roku wystąpił do Starosty Hajnowskiego z wnioskiem o udzielenie koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża piasku „Gruzka II” położonego na części działki nr ewid. 237/1 obręb Gruzka, gmina Kleszczele, powiat hajnowski, województwo podlaskie, do której posiada tytuł prawny (umowa dzierżawy nieruchomości z dnia 24 maja 2021 roku Repertorium A numer 2718/2021).

Złożony wniosek wraz z załącznikami spełnił wymogi formalne określone w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2022r. poz. 1072 ze zm.)

Przedsiębiorca dołączył m.in.: 5 egzemplarzy karty ewidencyjnej obszaru górniczego z określonymi współrzędnymi punktów projektowanego obszaru i terenu górniczego, wycinek mapy topograficznej w skali 1: 100 000 oraz z mapę w skali 1:1000 projektowanego terenu i obszaru górniczego „Gruzka II”, sporządzone przez geologa mgr inż. Pawła Szałandę nr upr. III-0556.

Do wniosku dołączono również m.in.: umowę dzierżawy nieruchomości z dnia 24 maja 2021 roku Repertorium A numer 2718/2021 wraz z Aneksem nr 1, porozumienie – zgodę z dnia 01.04.2022 roku Repertorium A numer 1671/2022 zawartą między użytkownikami złóż „Gruzka” i „Gruzka II” dotyczącą likwidacji pasa ochronnego między złożami i w celu połączenia wyrobisk, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia, wydaną przez Burmistrza Kleszczel w dniu 15.02.2022r. znak: RGK.6220.1.2022.BW oraz dowód dokonanej należnej opłaty skarbowej, zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. opłaty skarbowej  (Dz.U. z 2021r. poz.1923 ze zm.).

Stwierdzono, iż Przedsiębiorca posiada zatwierdzoną dokumentację geologiczną złoża i spełnia wymogi niezbędne do uzyskania koncesji określonej w ustawie – Prawo geologiczne i górnicze. Pismem z dnia 24.04.2022r. znak: OS.6522.3.2022.AM zgodnie z art. 61 § 1 i 4 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomiono strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża  „Gruzka II” na części działki o nr ewid. 237/1 obręb Gruzka, gmina Kleszczele, powiat hajnowski, woj. podlaskie.

 W dniu 21.04.2022 roku zwrócono się e-mailem do PIG-PIB Rejestru Obszarów Górniczych z prośbą o informacje na temat projektowanego obszaru i terenu górniczego „Gruzka II”, załączając współrzędne punktów, skan mapy oraz informacje dotyczące lokalizacji. W tym samym dniu otrzymano odpowiedź, iż projektowany obszar górniczy koliduje z obszarem sąsiadującym „Gruzka” wpisanym do rejestru obszarów górniczych i zamkniętych składowisk dwutlenku węgla.

W związku z powyższym, w dniu 26.04.2022r. zwrócono się z pismem do przedsiębiorcy o wyjaśnienie niezgodności i korektę przedłożonej dokumentacji. W dniu 27.05.2022r. wpłynął wniosek przedsiębiorcy o zawieszenie prowadzonego postępowania do czasu zmiany - zmniejszenia kolidującego obszaru górniczego „Gruzka”. Po uzyskaniu zgody pozostałych stron postępowania w dniu 27.06.2022r. wydano postanowienie znak: OS.6522.3.2022.AM zawieszające na wniosek strony postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia koncesji.

W dniu 29.08.2022r. przedsiębiorca „ViaBau” Adam Panasiuk złożył wniosek o podjęcie zwieszonego postępowania w związku z ustąpieniem przyczyny zawieszenia, tj. wpisaniem do rejestru obszarów górniczych zmienionego (zmniejszonego) obszaru górniczego „Gruzka”.

W dniu 30.08.2022r. postanowieniem znak: OS.6522.3.2022.AM podjęto na wniosek strony  zawieszone postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża piasku „Gruzka II”.

W dniu 31.08.2022 roku ponownie zwrócono się e-mailem do PIG-PIB Rejestru Obszarów Górniczych z prośbą o informacje na temat projektowanego obszaru i terenu górniczego „Gruzka II”, załączając współrzędne punktów, skan mapy oraz informacje dotyczące lokalizacji, uzyskując potwierdzenie, iż po zmianie dokonanej na złożu „Gruzka” nowoprojektowany OG „Gruzka II” nie koliduje z obszarami wpisanymi do rejestru obszarów górniczych i zamkniętych podziemnych składowisk dwutlenku węgla.

W trakcie postępowania administracyjnego, po sporządzeniu projektu decyzji, Starosta Hajnowski wystąpił o stosowne opinie i uzgodnienia, zgodnie z art. 23 ust. 2a pkt 1 i ust. 3 ustawy Prawo geologiczne i górnicze.

Udzielenie niniejszej koncesji zostało zaopiniowane przez Marszałka Województwa Podlaskiego postanowieniem znak: DIT-III.7423.53.2022 z dnia 12.09.2022r.

Ponieważ w ustawowym terminie 14 dni Burmistrz Kleszczel nie zajął stanowiska w sprawie,  zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy Prawo geologiczne i górnicze uznano, iż aprobuje przedłożony projekt rozstrzygnięcia.

Pismem znak: OS.6522.3.2022.AM z dnia 20.09.2022r. zawiadomiono strony, zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, iż zostały zgromadzone dowody i materiały w sprawie, z którymi można zapoznać się i wypowiedzieć w terminie 3 dni od doręczenia zawiadomienia.

W wyznaczonym terminie strona nie wniosła dodatkowych uwag.

Starosta Hajnowski po zapoznaniu się z aktami sprawy pozytywnie rozpatrzył wniosek w sprawie udzielenia koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża piasku „Gruzka II” położonego na części działki, o nr geod. 237/1 obręb Gruzka, gmina Kleszczele, powiat hajnowski, województwo podlaskie.

Wobec powyższego postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie

 1. Koncesja wygasa wraz z upływem czasu na jaki została udzielona, jeżeli stała się bezprzedmiotowa, albo w razie likwidacji przedsiębiorcy nie będącego osobą fizyczną, a także w przypadku zrzeczenia się koncesji. W przypadku śmierci przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, stosuje się przepisy ustawy z dnia 5 lipca 2018 roku o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwień związanych z sukcesją przedsiębiorstw (Dz. U. z 2021r., poz. 170)
 1. Jeżeli przedsiębiorca narusza wymagania ustawy Prawo geologiczne i górnicze, w szczególności dotyczące ochrony środowiska lub racjonalnej gospodarki złożem, albo nie wypełnia warunków określonych w koncesji, w tym nie podejmuje określonej w niej działalności albo trwale zaprzestaje jej wykonywania, organ koncesyjny w drodze postanowienia, wzywa do niezwłocznego usunięcia naruszeń. Jeżeli przedsiębiorca nie zastosował się do wezwania, organ koncesyjny może cofnąć koncesję bez odszkodowania.
 2. Cofnięcie koncesji, jej wygaśnięcie lub utrata jej mocy, bez względu na przyczynę, nie zwalnia dotychczasowego przedsiębiorcy z wykonania obowiązków dotyczących ochrony środowiska i  likwidacji zakładu górniczego.
 3. Przedsiębiorca jest obowiązany zgłaszać organowi koncesyjnemu, w terminie 14 dni od daty ich powstania, wszelkie zmiany danych dotyczące oznaczenia przedsiębiorcy, jego siedziby i adresu, numeru w rejestrze przedsiębiorców, wszelkie zmiany zakresu i rodzaju wykonywania działalności objętej koncesją oraz informacji i dokumentów dotyczących tej działalności, w tym także określonych w przepisach odrębnych ustaw.

Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem Starosty Hajnowskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Za powyższą koncesję zgodnie z częścią III ust. 44 pkt. 1 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r.  o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2021r. poz. 1923 ze zm.) pobrano opłatę skarbową w wysokości 616,00 zł /słownie: sześćset szesnaście  złotych/. Opłatę wniesiono do kasy Urzędu Miasta w Hajnówce w dniu 15.04.2022r., nr wpłaty 2022/07466.

Załączniki:

Mapa obszarów i terenu górniczego z adnotacją o dokonaniu wpisu do rejestru obszarów górniczych.

Otrzymuje:

 1. „ViaBau” Adam Panasiuk
 2. Pan ...
 3. Pani ..

Do wiadomości:

 1. Burmistrz Kleszczel
 2. Marszałek Województwa Podlaskiego
 3. Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Lublinie
 4. Minister Klimatu i Środowiska
 5. Państwowy Instytut Geologiczny, Rejestr Obszarów Górniczych
 6. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 7. Prezes Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach

a/a

Decyzja OS.6222.2.2022.EC z dnia 23.09.2022 r. - zmiana decyzji dla Ceramiki Budowlanej Lewkowo Sp. z o.o.

Hajnówka, dnia 23.09.2022 r.

OS.6222.2.2022.EC

Decyzja

Na podstawie art. 155 i 104 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z pozwoleniem zintegrowanym wydanym przez Starostę Hajnowskiego z dnia 23.12.2015 roku znak: OS.6222.5.2015.EC (zmienionym decyzjami znak: OS.6222.3.2017.AM z dnia 29.12.2017 r., OS.6222.4.2019.AM z dnia 19.03.2019 r., OS.6222.11.2019 z dnia 18.06.2020 r., OS.6222.4.2021.EC z dnia 01.02.2022 r.) udzielonym Zakładowi Ceramika Budowlana Lewkowo Sp. z o.o., 17-220 Narewka, Lewkowo Stare 64, NIP 543-19-87-427, Regon 052007332,  po rozpatrzeniu wniosku Ceramiki Budowlanej Lewkowo Sp. z o.o. z dnia 19.05.2022 roku (zaktualizowanym w dniu 12.07.2022 r.) w sprawie zmiany przedmiotowego pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do produkcji wyrobów ceramicznych za pomocą wypalania

zmienia się

I. Za zgodą strony, ostateczną decyzję - pozwolenie zintegrowane znak: OS.6222.5.2015 z dnia 23.12.2015 roku (zmienione decyzjami znak: OS.6222.3.2017.AM z dnia 29.12.2017 r., 6222.4.2019.AM z dnia 19.03.2019 r., OS.6222.11.2019 z dnia 18.06.2020 r., OS.6222.4.2021.EC z dnia 01.02.2022 r.) wydane przez Starostę Hajnowskiego, Ceramice Budowlanej Lewkowo Sp. z o.o., Lewkowo Stare 64, 17-220 Narewka, w następujący sposób:

1. W punkcie VI.1.1. przedmiotowej decyzji podpunkt pierwszy otrzymuje brzmienie:

 • nagrzewnica powierza typu NPR-M2500 o mocy 2500 kW z emitorem metalowym, nie zadaszonym o wysokości 10 m, o średnicy wylotu 600 mm, z ciągiem sztucznym,

2. Punkt VI.5.1. przedmiotowej decyzji otrzymuje brzmienie:

Rodzaj i masa odpadów przewidywanych do przetworzenia i powstających w wyniku przetwarzania w okresie roku.

Lp.

Rodzaj odpadu

Kod

Ilość odpadów

do odzysku [Mg/rok]

Proces

odzysku

1

Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81)

02 03 80

8 000

Proces

odzysku

R 5

2

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04

03 01 05

4 200

3

Szlamy z odbarwiania makulatury

03 03 05

7 000

4

Mechaniczne wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury

03 03 07

7 000

5

Odpady z włókna, szlamy z włókien, wypełniaczy i powłok pochodzące z mechanicznej separacji

03 03 10

7 000

6

Inne niewymienione odpady

07 07 99

300

7

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów

/z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04/

10 01 01

15 000

8

Popioły lotne z węgla

10 01 02

7 000

9

Popioły lotne z torfu i drewna niepoddanego obróbce chemicznej

10 01 03

8 400

10

Popioły lotne ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 16

10 01 17

7 000

11

Piaski ze złóż fluidalnych (z wyłączeniem 10 01 82)

10 01 24

4 000

12

Mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych

10 01 80

20 000

13

Mieszaniny popiołów lotnych i odpadów stałych z

wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych

(metody suche i półsuche odsiarczania spalin oraz spalanie

w złożu fluidalnym)

10 01 82

15 000

14

Odpady włókna szklanego i tkanin z włókna szklanego

10 11 03

8 000

15

Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i ceramika budowlana /po przeróbce termicznej/

10 12 08

5 000

16

Inne nie wymienione odpady

10 12 99

5 000

17

Uwodnione odpady ciekłe inne niż wymienione w 16 10 01

16 10 02

2 000

18

Piasek jako odpad filtrujący

19 08 02

5

19

Papier i tektura

19 12 01

6 000

 3. Punkt VI.5.2. przedmiotowej decyzji otrzymuje brzmienie:

Miejsce i dopuszczona metoda przetwarzania odpadów, ze wskazaniem procesu przetwarzania oraz opis procesu technologicznego.

Miejscem przetwarzania odpadów jest teren zakładu, do którego posiadacz odpadów – Ceramika Budowlana Lewkowo Sp. z o.o. posiada tytuł prawny. Dopuszczoną metodą przetwarzania odpadów zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o odpadach jest proces odzysku R 5 - recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych.

Odpad o kodzie 10 11 03 będzie stosowany jako dodatek korekcyjny do mas formierczych, który umożliwi optymalizację procesu technologicznego – przygotowanie masy do formowania, tym samym zwiększając wytrzymałość wyrobów.

Odpad o kodzie 03 01 05 będzie stosowany jako dodatek korekcyjny do mas formierczych, który umożliwi optymalizacje procesu technologicznego – przygotowanie masy do formowania, tym samym spowoduje odwrażliwienie masy formierczej oraz poryzację i lepsze parametry właściwości cieplnych pustaków ceramicznych.

4. Punkt VI.5.4. przedmiotowej decyzji otrzymuje brzmienie:

Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które w tym samym czasie mogą być magazynowane oraz które mogą być magazynowane w okresie roku:

Lp.

 

Kod odpadu

 

Rodzaj odpadu

Masa odpadów w Mg

Magazynowane w tym samym czasie

Magazynowane w okresie roku

1

02 03 80

Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81)

0,5

8000

2

03 01 05

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04

40

4200

3

03 03 05

Szlamy z odbarwiania makulatury

87,5

7000

4

03 03 07

Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury

6

7000

5

03 03 10

Odpady z włókna, szlamy z włókien, wypełniaczy i powłok pochodzące z mechanicznej separacji

126

7000

6

07 07 99

Inne nie wymienione odpady

4

300

7

08 03 18

Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17

0,004

0,4

8

10 01 01

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04

729

15000

9

 

10 01 02

Popioły lotne z węgla

13,5

7000

 

10

10 01 03

Popioły lotne z torfu i drewna nie poddanego obróbce chemicznej

28,8

8400

11

10 01 17

Popioły lotne ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 16

1,2

7000

12

10 01 24

Piaski ze złóż fluidalnych (z wyłączeniem 10 01 82)

175

4000

13

10 01 80

Mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych

576

20000

14

10 01 82

Mieszaniny popiołów lotnych i odpadów stałych z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych (metody suche i półsuche odsiarczania spalin oraz spalanie w złożu fluidalnym)

1,2

15000

15

10 12 08

Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i ceramika budowlana (po przeróbce termicznej)

432

6000

16

10 11 03

Odpady włókna szklanego i tkanin z włókna szklanego

200

8000

17

10 12 99

Inne nie wymienione odpady

2,4

5000

18

12 01 01

Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów

0,100

4,0

19

12 01 13

Odpady spawalnicze

0,050

1,5

20

13 02 08*

Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe

0,010

2,0

21

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

0,080

10,0

22

15 01 03

Opakowania z drewna

2

8,0

23

15 01 10*

Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone

0,007

2,0

24

15 02 02*

Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nie ujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)

0,012

3,0

25

16 01 03

Zużyte opony

0,100

1,0

26

16 01 07*

Filtry olejowe

0,004

0,1

27

16 01 13*

Płyny hamulcowe

0,020

0,1

28

16 02 13*

Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy  inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

0,050

0,2

29

16 06 01*

Baterie i akumulatory ołowiowe

0,002

1,7

30

16 10 02

Uwodnione odpady ciekłe inne niż wymienione w 16 10 01

87,5

2000

31

16 80 01

Magnetyczne i optyczne nośniki informacji

0,001

0,1

32

17 04 01

Miedź, brąz, mosiądz

0,003

0,2

33

17 04 05

Żelazo i stal

15

200

34

17 04 07

Mieszaniny metali

10

100

35

19 08 02

Zawartość piaskowników

1,5

5,0

36

19 12 01

Papier i tektura

20

6000

 

Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane:

- w tym samym czasie – 2 559,543 Mg

- w okresie roku – 137 239,30 Mg

5. Punkt VI.5.5. przedmiotowej decyzji otrzymuje brzmienie:

Największa masa odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów – 2 559,543 Mg.

6. Punkt VI.5.6. przedmiotowej decyzji otrzymuje brzmienie:

Całkowita pojemność (wyrażona w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów – 2 559,543 Mg.

7. Punkt VI.6.1. przedmiotowej decyzji otrzymuje brzmienie:

Rodzaj odpadów przewidywanych do transportu, obszar prowadzenia działalności transportu.

 1. Żużle, popioły paleniskowe, mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych, popioły lotne z torfu i drewna niepoddanego obórce chemicznej, piaski ze złóż fluidalnych, mieszaniny popiołów lotnych i odpadów stałych z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych ( o kodach: 10 01 01, 10 01 80, 10 01 03, 10 01 24, 10 01 82, 10 11 03) z Elektrociepłowni Białystok, Ostrołęki oraz Małkini do przedsiębiorstwa Ceramika Budowlana Lewkowo Sp. z o.o.
 2. Odpady o kodach: 02 03 80, 03 01 05, 03 03 05, 03 03 07, 03 03 10, 07 07 99, 10 01 02, 10 01 17, 10 12 99, 16 10 02, 19 12 01 od wytwórców tych odpadów do Ceramiki Budowlanej Lewkowo Sp. z o.o.

8. Punkt VI.6.2. przedmiotowej decyzji otrzymuje brzmienie:

Sposób i środki transportu odpadów.

 1. Odpady o kodach: 10 01 01, 10 01 80, 10 01 03, 10 01 24, 10 01 82, 10 11 03 transportowane zestawami ciągników siodłowych z naczepami skrzyniowymi lub samowyładowczymi, pod warunkiem transportu odpadów w stanie wilgotnym lub zastosowaniem plandek w celu wyeliminowania pylenia.
 2. Odpady o kodach: 02 03 80, 03 01 05, 03 03 05, 03 03 07, 03 03 10, 07 07 99, 10 01 02, 10 01 17, 10 12 99, 16 10 02, 19 12 01 transportowane samochodami znajdującymi się w posiadaniu przedsiębiorstwa, utrzymywanymi we właściwym stanie technicznym, przystosowanymi do przewozu tego rodzaju odpadów, w sposób niepowodujący uciążliwości dla środowiska, zapewniający racjonalne wykorzystanie środków transportu.

II. Pozostałe warunki pozwolenia zintegrowanego znak: OS.6222.5.2015.EC z dnia 23.12.2015 roku, zmienionego decyzjami znak: OS.6222.3.2017.AM z dnia 29.12.2017 r., 6222.4.2019.AM z dnia 19.03.2019 r., OS.6222.11.2019 z dnia 18.06.2020 r., OS.6222.4.2021.EC z dnia 01.02.2022 r.) pozostają bez zmian.

Uzasadnienie

W dniu 19.05.2022 r. do Starostwa Powiatowego w Hajnówce wpłynął wniosek Ceramiki Budowlanej Lewkowo Sp. z o. o., 17-220 Narewka, Lewkowo Stare 64, w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do produkcji wyrobów ceramicznych za pomocą wypalania (decyzja znak: OS.6222.5.2015 z dnia 23.12.2015 roku, zmieniona decyzjami znak: OS.6222.3.2017.AM z dnia 29.12.2017 r., OS.6222.4.2019.AM z dnia 19.03.2019 r., OS.6222.11.2019 z dnia 18.06.2020 r., OS.6222.4.2021.EC z dnia 01.02.2022 r.). Do wniosku został dołączony dowód dokonanej należnej opłaty skarbowej za uzyskanie niniejszej decyzji, zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r., wersja elektroniczna wniosku, operat przeciwpożarowy wraz z postanowieniem Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce wyrażającego zgodę na zastosowanie zaproponowanych warunków ochrony przeciwpożarowej zawartych w operacie oraz zaświadczenia o niekaralności i oświadczenia zgodne z ustawą o odpadach.

Każda zmiana pozwolenia zintegrowanego następuje zgodnie z przepisami ustawy - Prawo ochrony środowiska, jeżeli nastąpiły zmiany w instalacji, zarówno te noszące charakter zmian istotnych, czy nieistotnych. Prowadzący instalację w złożonym wniosku wskazał zmiany polegające m. in. na dodaniu nowego rodzaju odpadu do procesu przetwarzania. Zgodnie z art. 214 ust. 4 i 5 ustawy Prawo ochrony środowiska zarówno wniosek jak i decyzja zmieniająca pozwolenie zintegrowane zawiera dane mające związek z planowanymi zmianami.

Zgodnie z art. 209 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, zapis wniosku, dotyczący zmiany pozwolenia zintegrowanego, na informatycznym nośniku danych został przesłany do Ministra Klimatu i Środowiska.

Pismem z dnia 20.05.2022 r. zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego, Starostwo Powiatowe w Hajnówce zawiadomiło o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany posiadanego przez Ceramikę Budowlaną LEWKOWO Sp. z o.o. pozwolenia zintegrowanego znak: OS.6222.5.2015.EC z dnia 23.12.2015 r., zmienionego decyzjami (znak: OS.6222.3.2017.AM z dnia 29.12.2017 r., OS.6222.4.2019.AM z dnia 19.03.2019 r., OS.6222.11.2019 z dnia 18.06.2020 r., OS.6222.4.2021.EC z dnia 01.02.2022 r.).

W dniu 20.05.2022 roku przesłano wniosek wraz z operatem przeciwpożarowym do Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce w celu przeprowadzenia kontroli w zakresie spełnienia wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej. W tym samym dniu przesłano wniosek z prośbą o opinię do Wójta Gminy Narewka.

W dniu 15.06.2022 do starostwa wpłynęło postanowienie Wójta Gminy Narewka znak: GO.6234.1.2022 z dnia 09.06.2022 r. pozytywnie opiniujące złożony przez Ceramikę Budowlaną Lewkowo Sp. z o.o. wniosek na zmianę pozwolenia zintegrowanego.

W dniu 12.07.2022 roku otrzymano od wnioskodawcy aktualizację wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego wraz z nowym operatem przeciwpożarowym oraz postanowieniem Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce wyrażającego zgodę na zastosowanie zaproponowanych warunków ochrony przeciwpożarowej zawartych w operacie.

W dniu 13.07.2022 roku przesłano zaktualizowany wniosek wraz z załącznikami do Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce oraz Wójta Gminy Narewka.

W dniu 14.07.2022 roku przesłano aktualizację wniosku na informatycznym nośniku danych do Ministra Klimatu i Środowiska.

W dniu 14.07.2022 roku zawiadomiono wnioskodawcę o niemożliwości załatwienia sprawy zgodnie z art. 35 i 36 Kpa.

W dniu 01.08.2022 do starostwa wpłynęło drugie postanowienie Wójta Gminy Narewka znak: GO.6234.1.2022 z dnia 26.07.2022 r. pozytywnie opiniujące złożony przez Ceramikę Budowlana Lewkowo Sp. z o.o. zaktualizowany wniosek na zmianę pozwolenia zintegrowanego.

W dniu 25.08.2022 do Starostwa Powiatowego w Hajnówce wpłynęło postanowienie Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce znak: PRZ.5268.1.2022.MK, w którym stwierdzono, że w zakładzie zostały spełnione wymagania określone w przepisach o ochronie przeciwpożarowej oraz stwierdzono zgodność z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w załączonym do wniosku operacie przeciwpożarowym.

W dniu 25.08.2022 roku zmieniono obowiązujące postanowienie określające formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń, w związku ze zmianą okoliczności faktycznych mających wpływ na wysokość określonego wcześniej zabezpieczenia roszczeń – dodanie nowego odpadu do przetwarzania. Zgodnie z art. 48 a ust. 10 ustawy o odpadach wnioskodawca w terminie 2 tygodni od dnia doręczenia ostatecznego postanowienia, 16.09.2022 roku złożył do starostwa oryginał aneksu nr 2 gwarancji bankowej Nr 1/003/G/20 z dnia 04.05.2020 r. - jako formę zabezpieczenia roszczeń.

Pismem znak: OS.6222.2.2022.EC z dnia 16.09.2022 r. zawiadomiono stronę stosownie do zapisu art. 10 § 1 K.p.a., iż zostały zgromadzone dowody i materiały w trakcie postępowania administracyjnego, wszczętego w sprawie zmiany posiadanego przez Ceramikę Budowlaną LEWKOWO Sp. z o.o. pozwolenia zintegrowanego znak: OS.6222.5.2015.EC z dnia 23.12.2015 r. zmienionego decyzjami znak: OS.6222.3.2017.AM z dnia 29.12.2017 r., OS.6222.4.2019.AM z dnia 19.03.2019 r., OS.6222.11.2019 z dnia 18.06.2020 r., OS.6222.4.2021.EC z dnia 01.02.2022 r., a ze zgromadzonymi dokumentami można zapoznać się i wypowiedzieć w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. W wyznaczonym terminie strona nie skorzystała z przysługującego jej prawa. 

Biorąc powyższe pod uwagę, postanowiono jak w sentencji.

W dniu 23.09.2022 roku zapis decyzji, na informatycznym nośniku danych został przesłany do Ministra Klimatu i Środowiska.

Pouczenie

Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem Starosty Hajnowskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. 

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Za decyzję w dniu 19.05.2022 roku została uiszczona opłata skarbowa w wysokości 253 zł, zgodnie z częścią III ust. 46 pkt 1 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz. U. 2021 r. poz. 1923 ze zmianami). Opłatę wniesiono  do kasy Urzędu Miasta w Hajnówce. Kopia dowodu opłaty została dołączona do wniosku.

Otrzymuje:

 1. Ceramika Budowlana LEWKOWO Sp. z o.o., Lewkowo Stare 64, 17-220 Narewka

Do wiadomości:

 1. Minister Klimatu i Środowiska
 2. Podlaski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
 3. Marszałek Województwa Podlaskiego
 4. Wójt Gminy Narewka
 5. PGW Wody Polskie, Zarząd Zlewni Białystok

a/a

Obwieszczenie OS.6343.12.2022 EC z dnia 01 września 2022 - Starosta Hajnowski zawiadamia, iż w dniu 01.09.2022 roku zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne, w sprawie wydania decyzji dotyczącej rozwiązania Gminnej Spółki Wodnej „Kleszczele” w KleszczelachDetails

Hajnówka, dnia 01.09.2022 r.

OS.6343.12.2022 EC

Obwieszczenie

Zgodnie z art. 61 § 1 i 4, w związku z art. 49 a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 735 ze zmianami) Starosta Hajnowski zawiadamia, iż w dniu 01.09.2022 roku zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne, w sprawie wydania decyzji dotyczącej rozwiązania Gminnej Spółki Wodnej „Kleszczele” w Kleszczelach.

Stronami postępowania są członkowie Gminnej Spółki Wodnej „Kleszczele” w Kleszczelach.

Akta sprawy dostępne są do wglądu dla stron postępowania w Starostwie Powiatowym w Hajnówce, ul. Aleksego Zina 1, pokój nr 10 (Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska).

Niniejsze obwieszczenie zostało wywieszone w dniu 05.09.2022 roku. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko

Obwieszczenie Starosty Hajnowskiego  -  informuje się o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie Starosty Hajnowskiego

Na podstawie art. 48 ust. 7 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 roku, poz. 247 ze zm.), informuje się o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przy sporządzaniu projektów uproszczonych planów urządzania lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych dla obrębów ewidencyjnych Gminy Narew: Białki, Istok, Iwanki, Lachy, Ogrodniki, Rohozy, Saki.

Przedmiotowe projekty UPUL nie są dokumentami, dla których zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt 2 w.w ustawy, wymagane jest przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, gdyż nie wyznaczają ram dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Zadania i wskazania ujęte w dokumentach będą dotyczyły trwale zrównoważonej gospodarki leśnej, pielęgnacji i ochrony lasów, a realizacja zapisów planów urządzania lasów nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko. Położenie wymienionych powyżej obrębów ewidencyjnych poza obszarami Natura 2000 pozwala stwierdzić, że nie zachodzą przesłanki do zakwalifikowania UPUL do dokumentów, których realizacja może spowodować znaczące oddziaływanie na obszar Natura 2000.

 

STAROSTA HAJNOWSKI

Andrzej Skiepko

Decyzja OS.6222.5.2021.EC z dnia 07.06.2022r. - pozwolenia zintegrowanego dla PGB Energetyka 13 Sp. z o.o., 02-683 Warszawa, ul. Gotarda 9

Hajnówka, dnia 07.06.2022 r.

OS.6222.5.2021.EC

Decyzja

Na podstawie art. 181 ust. 1 pkt 1, w związku z art. 183 ust. 1, art. 188 ust. 1, 2, 2b, 3, art. 201 ust. 1, art. 202, art. 211 ust. 1, 6 oraz art. 378 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r., poz. 1973 ze zmianami), ust. 5 pkt 3c, ust. 6 pkt 7 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1169), art. 25, art. 41 ust. 1, 2, art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r., poz. 699), art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 22.11.2021 roku PGB Energetyka 13 Sp. z o.o., 02-683 Warszawa, ul. Gotarda 9 (uzupełnionego pismem z dnia 20.12.2021 roku), dotyczącego wydania pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji:

 • do odzysku lub unieszkodliwiania z wykorzystaniem fermentacji beztlenowej o zdolności przetwarzania nie mniejszej niż 100 ton na dobę
 • do unieszkodliwiania lub odzysku produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego o zdolności produkcyjnej ponad 10 ton na dobę

realizowanych w elektrociepłowni na biogaz w Starym Korninie, zlokalizowanej w obrębie działki o nr geodezyjnym 407/1, gmina Dubicze Cerkiewne

udzielam

PGB Energetyka 13 Sp. z o.o., 02-683 Warszawa, ul. Gotarda 9, NIP 5213651310, Regon 146758471 zwanej dalej biogazownią, pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji:

 • do odzysku lub unieszkodliwiania z wykorzystaniem fermentacji beztlenowej o zdolności przetwarzania nie mniejszej niż 100 ton na dobę
 • do unieszkodliwiania lub odzysku produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego o zdolności produkcyjnej ponad 10 ton na dobę,

realizowanych w biogazowni w Starym Korninie, gmina Dubicze Cerkiewne, powiat hajnowski, województwo podlaskie, na warunkach określonych niniejszą decyzją.

I. Rodzaj prowadzonej działalności.

Podstawową działalnością instalacji jest produkcja biogazu wykorzystywanego do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w 2 agregatach kogeneracyjnych. Energia produkowana jest poprzez energetyczne spalanie biogazu wytwarzanego w instalacji do fermentacji metanowej materii organicznej. Produkowana energia elektryczna jest wprowadzana w całości do sieci i sprzedawana odbiorcom zewnętrznym. W instalacji w celu wytworzenia biogazu rolniczego są przetwarzane:

 • surowce pochodzenia rolniczego,
 • produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego kategorii 2 i 3 zdefiniowane i enumeratywnie wymienione w 9 i 10 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (WE) nr 1069/2009,
 • odpady spełniające kryteria z definicji biogazu rolniczego określone w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii ( U. z 2021 r. poz. 610 ze zmianami).

I.1. Proces produkcyjny.

Technologia produkcji biogazu oparta jest o proces dwustopniowej beztlenowej fermentacji mokrej. Pierwszy stopień fermentacji przebiega w dwóch zamkniętych komorach fermentacyjnych, gdzie uzyskiwana jest procentowo największa ilość biogazu. Drugi stopień fermentacji odbywa się w zamkniętym zbiorniku dofermentującym. Proces jest prowadzony w temperaturze w przedziale 37 - 42℃ (fermentacja mezofilna).

W trakcie procesu produkcyjnego można wyróżnić następujące etapy:

 1. Przyjęcie substratów (surowce, odpady i produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego tzw. UPPZ).

Substraty dowożone na teren biogazowni są kierowane do:

 • zbiornika wstępnego,
 • zbiornika buforowego podziemnego umożliwiającego przyjmowanie substratów płynnych oraz stałych,
 • silosów na substraty stałe. Odcieki z silosów odprowadzane są do szczelnego zbiornika na odcieki skąd są przepompowywane do komór fermentacyjnych i wykorzystywane do rozcieńczania surowców w trakcie trwania procesu fermentacji.
 1. Dozowanie substratów.

Dozowanie substratów jest procesem ciągłym, codziennie określona ilość jest wprowadzana do instalacji i codziennie określona ilość przefermentowanego substratu z instalacji jest wypompowywana.

 • Substraty ciekłe (w tym odcieki z miejsc magazynowania substratów) są dozowane w kilku ładunkach dziennie poprzez system pomp napędzanych silnikami elektrycznymi. Transport substratu miedzy komorami odbywa się poprzez system pomp umieszczonych w budynku pompowni. W przypadku gdy ilość substratów oraz odcieków nie jest wystarczająca do prowadzenia fermentacji mokrej, dozowana jest również woda w ilości nieprzekraczającej 240 m3/rok.
 • Substraty stałe są dostarczane do dwóch dozowników substratów stałych zlokalizowanych bezpośrednio przy komorach fermentacyjnych. Moduł dozująco – mieszający dozownika jest wyposażony w śruby tnące zapewniające rozdrobnienie substratu. Dozowanie substratów stałych składowanych luzem odbywa się przy pomocy ładowarki, która umożliwia napełnienie zasobników. Z zasobników wstępnych substrat transportowany jest przenośnikiem ślimakowym. Następnie wsad jest cyklicznie dostarczany do wnętrza komory fermentacyjnej przy zastosowaniu pompy wyporowej lub podajnika ślimakowego. Przemieszanie mechaniczne substratu fermentacyjnego odbywa się przy zastosowaniu mieszadeł wolnobieżnych pracujących w trybie interwałowym.
 1. Proces beztlenowej fermentacji substratów w zbiornikach fermentacyjnych i dofermentującym.
 • Pierwszy stopień fermentacji przebiega w zamkniętych komorach fermentacyjnych. Drugi stopień fermentacji odbywa się w zamkniętym zbiorniku dofermentującym. Wygaszenie procesu fermentacji przebiega w zbiorniku magazynowym.
 • Wszystkie etapy fermentacji przebiegają w połączonych instalacyjnie komorach fermentacyjnych, które wykonane zostały jako szczelne zbiorniki w kształcie cylindrów o konstrukcji żelbetowej, przykryte dwupowłokową kopułą, pod którą zbierany jest biogaz.
 • Cały proces fermentacji trwa minimum 85 dni.
 • W celu ogrzania zbiorników fermentacyjnych dostarczana jest energia cieplna wyprodukowana w modułach kogeneracyjnych (instalacja współistniejąca - średnie źródło spalania).

Rozkład beztlenowy substancji organicznych przebiega w hermetycznych komorach w czterech fazach (fazy te przebiegają praktycznie jednocześnie): hydroliza, faza zakwaszania, faza octowa, faza produkcji metanu.

 1. Magazynowanie masy pofermentacyjnej.

Masa pofermentacyjna magazynowana jest w zbiorniku magazynowym. Jest to zbiornik żelbetowy, częściowo zagłębiony w ziemi, zadaszony dwupowłokowym przykryciem membranowym. Konstrukcję ścian zbiornika stanowią systemowe elementy prefabrykowane w postaci paneli wykonane z betonu klasy C35/45. Płyta denna zbiornika monolityczna o grubości 22 cm. Zbiornik wykończony jest w części nadziemnej blachą falistą, nieocieplony. Posiada pojemność użytkową: ok. 5333 m3. Na terenie biogazowni zainstalowano również zbiornik tymczasowy (zbiornik typu Eco-Bag) umożliwiający okresowe magazynowanie masy pofermentacyjnej o pojemności 2000 m3. Łączna pojemność użytkowa zbiorników do magazynowania pofermentu wynosi ok. 7333 m3. Masa pofermentacyjna, w miarę zapotrzebowania, zawracana jest do komór fermentacyjnych w celu uzyskania odpowiedniej gęstości substratu lub wykorzystywana do zagospodarowania na polach uprawnych.

 1. Magazynowanie wytworzonego biogazu

Biogaz powstający w trakcie procesu fermentacji gromadzony jest w kopułach nad komorami, kopuły wykonane są z gazoszczelnej foli – membrany. Zewnętrzna warstwa kopuły stanowi ochronę przed wpływami atmosferycznymi wewnętrznej warstwy materiałowej. Nad zbiornikiem biogazu jest zainstalowana obudowa ochronna wykonana z folii PCV wzmocnionej tkaniną, która jest odporna na promieniowanie UV. Zbiorniki biogazu zostały wyposażone w system kontroli napełnienia oraz zabezpieczeń mechanicznych, hydraulicznych i elektrycznych zapewniających bezpieczeństwo eksploatacji.

Instalacje współistniejące znajdujące się na terenie biogazowni:

 1. Instalacja energetycznego spalania paliw – średnie źródło spalania, w skład której wchodzi:
 • jednostka kogeneracji o łącznej znamionowej mocy elektrycznej 0,999 MWe i znamionowej mocy cieplnej 1,081 MWt (nominalna moc cieplna wprowadzona w paliwie to 2,49 MW) wraz ze zbiornikiem oleju i wymiennikiem ciepła,
 • trafostacja.

Następuje w niej oczyszczanie i osuszanie biogazu oraz wytwarzanie energii elektrycznej  i ciepła. Biogaz oczyszczany jest z siarkowodoru (przejście przez filtr z węgla aktywnego) oraz wody. Woda usuwana z biogazu jest ponownie wprowadzana do komór fermentacyjnych.

Następnie biogaz kierowany jest do modułu kogeneracyjnego, którego zasadniczym elementem jest silnik i generator, za pomocą których jest przetwarzany. Wytworzona zostaje energia elektryczna oraz ciepło, które jest odzyskiwane z układu chłodzenia silnika oraz spalin (komin). Odzysk ciepła przekierowany jest do instalacji współistniejących jakimi są suszarnie pofermentu i drewna. Do transportu biogazu wykorzystywane są dmuchawy podnoszące ciśnienie.

 1. Instalacja do suszenia frakcji stałej pofermentu lub innych materiałów np. płodów rolnych, w skład której wchodzi:
 • stacja separacji masy pofermentacyjnej, który oddziela frakcję stałą od frakcji ciekłej,
 • suszarnia,
 • hala techniczna,
 • instalacja ciepła technologicznego - włączenie przewodów ciepła technologicznego z kogeneracji,
 • instalacja elektroenergetyczna suszarni.
 1. Instalacja do suszenia drewna, w skład której wchodzi:
 • budynek kontenerowej suszarni kubaturowej do drewna o kubaturze roboczej 224 m3 i powierzchni zabudowy 150 m2,
 • plac manewrowy o łącznej powierzchni 482 m2,
 • instalacja ciepła technologicznego - włączenie przewodów ciepła technologicznego z kogeneracji,
 • instalacja elektroenergetyczna suszarni.

I.2.  Wykorzystywane w instalacji urządzenia i maszyny.

Biogazownia stanowi zespół urządzeń technicznych powiązanych funkcjonalnie, w skład których wchodzą:

 • zbiornik wstępny o pojemności 83,41 m3 na substraty ciekle lub półpłynne
 • dwa zasobniki dozujące na substraty stałe
 • zbiornik buforowy podziemny o pojemności 238,5 m3
 • silosy na substraty stałe o powierzchni użytkowej 4216,00 m2, pojemności 17285,60 m3
 • zbiornik na odcieki o pojemności 10,00 m3
 • dwie komory fermentacyjne nr 1 i 2 o pojemności 3514,33 m3 każda, łącznie 7028,66 m3 (pojemność użytkowa: ok. 6600 m3)
 • urządzenie do awaryjnego spalania biogazu - pochodnia o wydajności 500 m3/h
 • zbiornik dofermentujący o pojemności 5673,73 m3 (pojemność użytkowa: ok. 5333 m3)
 • stacja pomp zlokalizowana w budynku pomiędzy komorami fermentacyjnymi i zbiornikiem dofermentującym
 • zbiornik magazynowy na masę pofermentacyjną o pojemności 5673,73 m3 (pojemność użytkowa: ok. 5333 m3)
 • zbiornik typu Eco-Bag na masę pofermentacyjną o pojemności 2000 m3

I.3. Zakładane warianty funkcjonowania instalacji.

Prowadzący instalację przewiduje funkcjonowanie instalacji wyłącznie w jednym wariancie - prowadzenie procesów z pełnym odzyskiem biogazu w fermentacji beztlenowej mokrej, w hermetycznie zamkniętym układzie. Instalacja pracować będzie w trybie ciągłym przez 365 dni w roku.

I.4   Maksymalny dopuszczalny czas utrzymywania się uzasadnionych technologicznie warunków eksploatacyjnych odbiegających od normalnych.

Nie przewiduje się pracy instalacji w warunkach odbiegających od normalnych.

I.5. Rodzaj i parametry instalacji istotne z punktu widzenia przeciwdziałania zanieczyszczeniom.

Brak instalacji istotnych z punktu widzenia przeciwdziałania zanieczyszczeniom.

I.6.   Rodzaj i ilości wykorzystywanej energii, materiałów, surowców i paliw.

Zużycie substratów: odpady – 45 600 Mg/rok, UPPZ – 34 675 Mg/rok, inne surowce np. kiszonki traw – 10 950 Mg/rok

Zużycie paliw: na potrzeby pojazdów własnych oraz ładowarki – 8 000 l/rok

Zużycie oleju: w silnikach kogeneratorów – 3 000 l/rok

Zużycie wody: awaryjnie do celów technologicznych – 240 m3 /rok

 • na potrzeby instalacji współistniejących – 960 m3 /rok
 • na potrzeby p.poż. – 180 m3 /rok
 • na cele socjalno-bytowe – 120 m3/rok

Zużycie energii elektrycznej: 1 660 MWh/rok

Zużycie ciepła: na potrzeby technologiczne (pochodzące z własnej produkcji): 8 380 GJ/rok

I.7.  Sposób postępowania w przypadku zakończenia eksploatacji instalacji, w tym sposoby usunięcia negatywnych skutków powstałych w środowisku w wyniku prowadzonej eksploatacji.

Prowadzący w najbliższych latach nie planuje likwidacji instalacji. Gdyby jednak zaistniała likwidacja będzie ona polegać na usunięciu (rozbiórce) istniejących obiektów biogazowni. Przed przystąpieniem do rozbiórki wszystkie niewykorzystane substraty, masa fermentacyjna oraz reszta pofermentacyjna zostaną usunięte z terenu inwestycji i przekazane jako odpady wyspecjalizowanym firmom, posiadającym niezbędne zezwolenia, do dalszego zagospodarowania. Pozostający w zbiornikach biogaz zostanie spalony w module kogeneracyjnym oraz ewentualnie w pochodni awaryjnej. Powstałe w związku z rozbiórką obiektów odpady zostaną przekazane do dalszego zagospodarowania wyspecjalizowanym firmom, posiadającym niezbędne zezwolenia. Teren zakładu zostanie przywrócony do stanu pierwotnego. Podczas likwidacji instalacji wytwarzane będą jedynie ścieki socjalno-bytowe, które będą zbierane w bezodpływowych zbiornikach w toaletach przenośnych, a następnie będą odbierane przez firmę asenizacyjną i przekazywane do oczyszczalni ścieków.

II. Sposoby osiągania wysokiego poziomu ochrony środowiska jako całości.

Zastosowane rozwiązania techniczne i sposób prowadzenia instalacji zapewniające osiąganie wysokiego stopnia ochrony środowiska:

 1. Substraty stałe magazynowane są w silosie, którego nawierzchnia jest utwardzona i szczelna, wykonana z asfaltu, podłączona do kanalizacji technologicznej, dzięki czemu ewentualne odcieki ze składowania substratów są wprowadzane do procesu fermentacji jako ciecz technologiczna. Rozwiązanie to pozwala na uniknięcie przedostawania się odcieków do środowiska (brak wytwarzania ścieków) oraz pozwala na ograniczenie zużycia wody świeżej.
 2. Substraty stałe są magazynowane pod przykryciem w celu eliminacji nieprzyjemnych zapachów.
 3. Substraty ciekłe są magazynowane w szczelnym zbiorniku podziemnym. Rozwiązanie to pozwala na uniknięcie emisji nieprzyjemnych zapachów. Rozładunek cystern dowożących ciekły substrat jest prowadzony na utwardzonym podłożu przyłączonym do kanalizacji technologicznej, dzięki czemu ewentualne wycieki podczas procesu rozładunku są kierowane do procesu fermentacji – brak emisji ścieków.
 4. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom technologicznym magazynowane substraty nie mają kontaktu ze środowiskiem wodno-gruntowym, dzięki czemu nie dojdzie do zanieczyszczenia gleby oraz wód gruntowych.
 5. Wody opadowe i roztopowe z terenów utwardzonych są ujęte w szczelny system kanalizacyjny i zostaną odprowadzone w pierwszej kolejności do zbiornika p.poż a nadmiar cieczy zostanie odprowadzony poprzez separator do rowu, na co prowadzący Zakład posiada stosowne pozwolenie. Planowane rozwiązanie zagospodarowania wód opadowych i roztopowych pozwoli uniknąć ewentualnego skażenia wód powierzchniowych i podziemnych substancjami ropopochodnymi.
 6. Ze względu na oddalenie terenu elektrociepłowni od obszarów chronionych emisja gazów i pyłów do powietrza, hałasu, ilość wytwarzanych odpadów i sposób zarządzania odciekami z produkcji nie spowoduje pogorszenia warunków siedliskowych gatunków chronionych na obszarze Obszaru Chronionego Krajobrazu "Puszcza Białowieska", użytków ekologicznych oraz obszaru Natura 2000.
 7. Prowadzący instalację posiada opracowaną strategię zarządzania kwestiami środowiskowymi.
 8. Dotrzymywane są normy w zakresie stanu środowiska. W związku z funkcjonowaniem instalacji nie są przekraczane obowiązujące standardy środowiska. Nie przewiduje się przenoszenia oddziaływań z jednego komponentu środowiska na inny, a tym samym wystąpienia zależności między komponentowych powodujących niedotrzymanie stopnia obowiązujących norm w zakresie stanu środowiska.
 9. Instalacja spełnia wymagania najlepszych dostępnych technik.

III. Porównanie stosowanej technologii z najlepszą dostępną techniką.

Instalacja spełnia kryteria wymienione w dokumentach:

 • Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2018/1147 z dnia 10 sierpnia 2018 r. ustanawiająca konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do przetwarzania odpadów zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE
 • Dokument referencyjny nt. Najlepszych Dostępnych Technik dla Rzeźni oraz Przetwórstwa Produktów Ubocznych Pochodzenia Zwierzęcego „Zintegrowane Zapobieganie i Kontrola Zanieczyszczeń”

dotyczące najlepszych dostępnych technik.

IV. Sposoby zapewnienia efektywnego wykorzystania energii.

W zakładzie zużywana jest zarówno energia elektryczna jak i cieplna. Energia cieplna na potrzeby wszystkich instalacji położonych na terenie Zakładu (procesy fermentacji, suszenie pofermentu, suszenie drewna) pochodzi z własnej produkcji energii w układzie kogeneracyjnym tj. skojarzone wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej w procesie spalania biogazu w instalacji energetycznego spalania paliw.

Energia elektryczna wytwarzana w instalacji (w średnim źródle spalania) jest w całości sprzedawana do sieci. Natomiast z zewnętrznej sieci pobierana jest energia elektryczna na potrzeby własne instalacji.

W instalacji prowadzony jest monitoring ilości zużywanej energii elektrycznej i cieplnej. Kontrola pozwoli na wykrywanie i eliminowanie nadmiernego i nieracjonalnego jej zużycia. Monitorowanie zużycia energii polega na odczytywaniu wskazań liczników.

V. Sposoby ograniczania oddziaływań transgranicznych na środowisko.

Ze względu na lokalizację instalacji, jej rozmiary oraz wielkości emisji, zakładu nie dotyczy obszar transgranicznego oddziaływania na środowisko.

VI. Sposoby zapobiegania występowaniu i ograniczania skutków awarii oraz wymóg informowania o wystąpieniu awarii.

Zakład nie zalicza się do zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (ZZR) ani do zakładów o dużym ryzyku wystąpienia awarii (ZDR) wg rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu  do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 138).

Sytuacje awaryjne mogą dotyczyć: pożaru, rozszczelnienia instalacji do tłoczenia substratów i pofermentu lub nieszczelności zbiorników fermentacyjnych, katastrof naturalnych czy budowlanych.

Ryzyko w znacznym stopniu ograniczy się poprzez zastosowanie następujących rozwiązań:

 • prowadzona na bieżąco konserwacja oraz naprawa maszyn i urządzeń w celu usunięcia usterek oraz systematycznie przeprowadzana kontrola poszczególnych urządzeń wchodzących w skład instalacji,
 • zastosowanie skutecznych zabezpieczeń przeciwwybuchowych oraz przeciwpożarowych, zgodnie z wymaganymi przepisami odrębnymi (wyposażenie każdego zbiornika do gromadzenia gazu, pomieszczenia agregatu, pompowni gazu w czujniki ciśnienia gazu), wyposażenie w stałe urządzenia gaśnicze wodne, wyposażenie w sygnalizację alarmu pożaru, wyposażenie w instalacją odgromową, wyposażenie w instalację wodociągową wewnętrzną przeciwpożarową z hydrantami wewnętrznymi,
 • wyposażenie pracowników w osobiste przenośne detektory wykrywające metan w otoczeniu co umożliwia na bieżąco kontrolę elementów nie wyposażonych w czujniki,
 • wyposażenie zbiorników w wizjery, wizja lokalna obiektów odbywa się nie rzadziej niż raz na dobę z odnotowaniem w książkach obiektów biogazowni oraz notatniku operatora ewentualnych nieprawidłowości działania obiektów, urządzeń, sieci wentylacji mechanicznej pomieszczeń biogazowni,
 • przestrzeganie obowiązujących wskazań przeciwpożarowych na stanowiskach pracy,
 • aktualizowanie na bieżąco procedur w zakresie sposobu zapobiegania awariom i ograniczania ich skutków,
 • dostosowywanie procedur do aktualnej wiedzy technicznej, pod względem formalnym i administracyjnym,
 • przestrzeganie w procesie produkcyjnym wszelkich obowiązujących norm oraz przepisów związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy,
 • przeprowadzanie wymaganych przeglądów oraz badań technicznych,
 • aktualizacja i przestrzeganie instrukcji stanowiskowych - szczególnie przy procesach związanych z substancjami niebezpiecznymi,
 • prowadzenie szkoleń pracowników w zakresie adekwatnym do roli w zapobieganiu awariom i ograniczaniu ich skutków,
 • informowanie odpowiednich organów o zaistniałych awariach.

W celu zapobiegania potencjalnym awariom w biogazowni wprowadzone zostaną następujące rozwiązania:

 • zamontowanie czujników przepływu i ciśnienia cieczy w rurociągach tłocznych. Jeżeli dochodzi do spadku jednego z parametrów automatycznie załącza się system zasuw pneumatycznych odcinających dopływ cieczy. System zasuw w układzie umożliwia automatyczne zatrzymanie wycieku w danej sekcji;
 • wyposażenie zbiorników w czujniki poziomu wypełnienia – sygnalizujące np. nieszczelność. Jeżeli spada poziom ich wypełnienia załącza się system awaryjny a pracownicy i Zarząd otrzymują informację SMS o stwierdzonej awarii. System zasuw pneumatycznych automatycznie odcina świeży dopływ substancji do zbiorników;
 • wszystkie zbiorniki zaprojektowano tak by było możliwe szybkie awaryjne wypompowanie ich zawartości do innego zbiornika do czasu ich naprawy,
 • codziennie personel biogazowni dokonuje obchodu instalacji i zbiorników, celem oceny stanu technicznego obiektów.

VII.   Warunki wprowadzania do środowiska substancji i energii.

VII.1.  Emisja gazów i pyłów do powietrza.

Instalacja objęta wnioskiem - procesy beztlenowego przetwarzania surowców pochodzenia rolniczego, odpadów i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nie są źródłem zorganizowanej emisji gazów i pyłów do powietrza.

Na terenie Zakładu występują dwa typy emisji do powietrza z instalacji współistniejących:

Emisja zorganizowana, której źródłami są:

 • - moduł CHP składający się z dwóch agregatów kogeneracyjnych,
 • - pochodnia awaryjna do spalania nadmiarowego biogazu,
 • - wentylator suszarni frakcji stałej masy pofermentacyjnej.

Emisja niezorganizowana, której źródłami są:

 • ruch pojazdów ciężarowych dostarczających na teren zakładu substraty, pojazdy ciężarowe transportujące wysuszony poferment poza teren zakładu, pojazdy ciężarowe transportujące drewno do suszarni i wywożące drewno po jego wysuszeniu, ładowarka - pojazd pracujący w obrębie silosów, podajników wsadu i suszarni pofermentu,
 • miejsca magazynowania substratów w tym odpadów, jak również punkty ich załadunku (dozowniki substratów stałych).

Dla instalacji współistniejących posiadających zorganizowaną emisję nie określa się warunków do wprowadzania gazów i pyłów do powietrza, gdyż instalacje te nie wymagają pozwolenia. Zgłoszenia wymaga instalacja-średnie źródło spalania paliw, które zostało dokonane do organu ochrony środowiska.

VII.2. Gospodarka wodno-ściekowa.

VII.2.1. Określenie warunków poboru wody.

Woda pobierana jest z gminnej sieci wodociągowej. Ilość wykorzystywanej wody wynosi 1 500 m3/rok. Woda pobierana jest na potrzeby instalacji (awaryjnie), na potrzeby instalacji współistniejących, p.poż, celów socjalno-bytowych pracowników oraz podlewania. W związku z tym, iż woda nie jest pobierana wyłącznie na potrzeby instalacji wymagającej pozwolenia zintegrowanego, zgodnie z art. 202 ust. 6 ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 ze zmianami) w pozwoleniu nie określa się warunków poboru wody.

VII.2.2. Określenie warunków odprowadzania ścieków.

Rodzaje ścieków powstających w zakładzie:

 • ścieki socjalno-bytowe odprowadzane są do szczelnego zbiornika bezodpływowego o pojemności 8 m3, skąd zabierane są przez firmy asenizacyjne i przekazywane do oczyszczalni ścieków,
 • ścieki przemysłowe – nie powstają,
 • podczas użytkowania instalacji powstają odcieki z procesu magazynowania substratów, które są wykorzystywane w procesie fermentacji jako „woda technologiczna”. Ciecz powstająca w wyniku fermentacji metanowej po odseparowaniu frakcji stałej jest zawracana do procesu lub kwalifikowana jako odpad o kodzie 19 06 05 (ciecze z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych) i zagospodarowana w procesie odzysku R10,
 • wody opadowe i roztopowe z terenu zakładu po oczyszczeniu w separatorze koalescencyjnym są gromadzone w szczelnym zbiorniku retencyjnym o pojemności 257 m3, a następnie w przypadku ich nadmiaru odprowadzane do rowu.

VII.3. Emisja hałasu do środowiska.

VII.3.1. Źródła powstawania hałasu do otoczenia.

Źródłami hałasu są:

 • źródła punktowe – dmuchawa biogazu, chłodnice awaryjne na agregatach kogeneracyjnych, komin agregatów kogeneracyjnych, podajniki wsadu, pompa na stanowisku odbioru pofermentu, silnik separatora masy pofermentacyjnej, wentylator suszarni pofermentu;
 • źródła powierzchniowe – agregaty kogeneracyjne, stacja pomp;
 • źródła ruchome – pojazdy dostarczające surowce do biogazowni, pojazdy odbierające masę pofermentacyjną, pojazdy dostarczające, odbierające drewno do oraz z suszarni drewna, ładowarka czołowa.

VII.3.2.  Wielkość emisji hałasu wyznaczona dopuszczalnymi poziomami hałasu poza zakładem, wyrażonymi wskaźnikami hałasu LAeq D i L Aeq N.

 • dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego
 • w godzinach 600-1200 przedział czasu odniesienia równy 8 najmniej korzystnym godzinom dnia kolejno po sobie następującym (LAeqD) – 55 dB
 • w godzinach 2200-600 przedział czasu odniesienia równy 1 najmniej korzystnej godzinie nocy (LAeqN) – 45 dB
 • dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
 • w godzinach 600-1200 przedział czasu odniesienia równy 8 najmniej korzystnym godzinom dnia kolejno po sobie następującym (LAeqD) – 50 dB
 • w godzinach 2200-600 przedział czasu odniesienia równy 1 najmniej korzystnej godzinie nocy (LAeqN) – 40 dB
 • dla terenów zabudowy zagrodowej
 • w godzinach 600-1200 przedział czasu odniesienia równy 8 najmniej korzystnym godzinom dnia kolejno po sobie następującym (LAeqD) – 50 dB
 • w godzinach 2200-600 przedział czasu odniesienia równy 1 najmniej korzystnej godzinie nocy (LAeqN) – 40 dB

VII.3.3. Rozkład czasu pracy źródeł hałasu dla doby.

Lp.

Źródło hałasu

Czas pracy w ciągu doby

1

Podajnik wsadu 1

Cała doba

2

Podajnik wsadu 2

3

Stacja pomp

4

Dmuchawa biogazu

5

Kontenerowy agregat kogeneracyjny 1

6

Kontenerowy agregat kogeneracyjny 2

7

Wentylatory awaryjne agregatu 1

8

Wentylatory awaryjne agregatu 2

9

Komin agregatów kogeneracyjnych

10

Silnik separatora masy pofermentacyjnej

Pora dnia

11

Silnik wentylatora suszarni taśmowej

 

VII.3.4. Działania zmierzające do ograniczenia uciążliwości hałasu.

Metody ochrony przed hałasem:

 • zastosowano ekranowanie poprzez przemyślane usytuowanie budynków, zbiorników i ścian silosów;
 • dojazdy poprowadzono najkrótszymi odcinkami,
 • zainstalowano jednostki kogeneracyjne w kontenerach dźwiękochłonnych posiadających tłumiki hałasu na wylotach spalin i wylocie powietrza,
 • silniki od mieszadeł zbiorników fermentacyjnych i pofermentacyjnych umieszczono wewnątrz zbiorników,
 • drzwi do budynków technicznych czy hali są zamknięte podczas normalnego funkcjonowania instalacji,
 • obsługa urządzeń przez doświadczony personel,
 • dowożenie substratów oraz inne hałaśliwe czynności nie są wykonywane w nocy oraz jest ograniczane podczas weekendów,
 • wszystkie wentylatory, sprężarki, dozowniki, pompy i inne urządzenia spełniają najwyższe normy hałasu,
 • część urządzeń emitujących hałas zlokalizowano pomiędzy budynkami, które ograniczają rozchodzenie się hałasu,
 • wzajemne ekranowanie budynków,
 • inne urządzenia silniki pompy (stacja pomp pomiędzy zbiornikami fermentacyjnymi) umieszczano w budynkach lub kontenerach ograniczając tym samym emisję hałasu w tym zakresie.

VII.4.  Gospodarka ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego tzw. UPPZ.

Głównym substratem w biogazowni są uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego tzw. UPPZ.

Wykorzystuje się uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego kategorii 2 i 3 nie wymagające pasteryzacji w procesie kofermentacji z surowcami pochodzenia roślinnego lub opcjonalnie wyłącznie wsadu roślinnego. Niezależenie od rodzaju zastosowanego wsadu sterowanie procesem fermentacji odbywa się w taki sposób, aby zachować czas retencji umożliwiający ich optymalne wykorzystanie. Produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego kategorii 2 i 3 przewidziane do stosowania w biogazowni zostały zdefiniowane i enumeratywnie wymienione w art. 9 i 10 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (WE) nr 1069/2009.

W instalacji wymagającej pozwolenia zintegrowanego, w procesie fermentacji metanowej mokrej, przetwarzane są następujące UPPZ:

 • odchody zwierząt (nie stanowiące odpadów) są to gnojowica świńska i bydlęca, obornik świński i bydlęcy oraz pomiot ptasi,
 • produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego zgodne z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi oraz z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego 142/2011 r., które określa szczegółowe wymagania dla biogazowni w zakresie prowadzenia procesu przekształcania UPPZ stanowiących kategorię 2 i 3,
 • odpady, które z racji ich pochodzenia zawierają w sobie produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego i są kwalifikowane jako odpad wobec, którego konieczne jest zachowanie warunków ich przetwarzania jak dla produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego.

Warunki przetwarzania UPPZ muszą być zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi oraz z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego 142/2011 r., które określa między innymi szczegółowe wymagania dla biogazowni w zakresie prowadzenia procesu przekształcania UPPZ stanowiących kategorię 2 i 3.

VII.5. Wytwarzanie odpadów.

VII.5.1. Źródła powstawania odpadów.

Emisja odpadów do środowiska powstaje w wyniku eksploatacji biogazowni. Głównym źródłem powstawania odpadów będą: wymiany olei, płynów eksploatacyjnych oraz filtrów, przeglądy i naprawy silników, pomp, układów pomiarowych i innych urządzeń wchodzących w skład instalacji, a także sam proces fermentacji (odpady o kodach: 19 06 05 i 19 06 06).

VII.5.2. Rodzaje i ilości  odpadów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku, z uwzględnieniem ich podstawowego składu chemicznego i właściwości.

Rodzaj odpadu

Kod odpadu

Ilość odpadu [Mg/rok]

Podstawowy skład chemiczny i właściwości

Odpady niebezpieczne

Oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe łatwo ulegające biodegradacji

13 02 07*

2

Mieszanka zawierająca oleje mineralne parafinowe poddane wysokiej rafinacji. Ciecz lepka o zapachu typowym dla węglowodorów, nierozpuszczana w wodzie, gęstość 0,93 g/cm3.

Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe

13 02 08*

4

Mieszanka zawierająca produkty reakcji kwasu ditiofosforowego z tlenkiem fosforu, tlenkiem propylenu i aminą; (Z)-octadec-9-enylamina, formaldehyd, produkt reakcji rozgałęzionego i liniowego hepylofenolu, disiarczku węgla i hydrazyny. Ciecz o zapachu typowym dla węglowodorów.

Syntetyczne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła inne niż wymienione w 13 03 01

13 03 08*

2

Węglowodory i ich związki. Ciecz o zapachu typowym dla węglowodorów.

Szlamy z odwadniana olejów w separatorach

13 05 02*

15

Drobny piasek (kwarc, wapień), zanieczyszczenia organiczne z odcieków z substratów.

Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)

15 02 02*

3

Sorbent głównie celulozowy (nierozgałęziony biopolimer, polisacharyd zbudowany liniowo z 3000-14000 cząsteczek glukozy) składający się w 98% modyfikowanej celulozy w suchej masie. Czyściwo – głównie szmaty bawełniane. Sorbent obojętny dla środowiska, nie wchodzi w reakcje z innymi związkami chemicznymi (z wyjątkiem silnych kwasów mineralnych), chłonność 180%.

Filtry olejowe

16 01 07*

3

Elementy filtracyjne stanowią bibuły filtracyjne na bazie włókien celulozowych impregnowanych specjalnymi żywicami fenolowymi lub epoksydowymi. Zanieczyszczenia organiczne – pozostałości po niespalonym paliwie, produkty utleniania, po termicznym rozkładzie i spalaniu samego oleju. Zanieczyszczenia nieorganiczne – pył w powietrzu i cząstki metali. Bibuła filtracyjna przybiera właściwości substancji, która zabsorbowała.

Odpady inne niż niebezpieczne

Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)

02 01 04

2

Składają się z polimerów syntetycznych otrzymywanych z produktów chemicznej przeróbki węgla, ropy naftowej, gazu ziemnego lub zmodyfikowanych polimerów naturalnych. Są odporne na działania wody, gazów, temperatury, mają dużą wytrzymałość mechaniczną, odporne są chemicznie oraz na działanie drobnoustrojów, mają małą masę.

Opakowania z papieru i tektury

15 01 01

1

Składając się z celulozy. Mają dobrą wytrzymałość mechaniczną, małą masę, słabe przewodnictwo cieplne, małą odporność na czynniki zewnętrze. Są łatwe do przerobu.

Opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 02

1

Składają się z polimerów syntetycznych (polietylen, polipropylen). Są odporne na działanie wody, gazów, temperatury, mają dużą wytrzymałość mechaniczną, odporność chemiczną i na działanie drobnoustrojów. Mają małą masę.

Opakowania z drewna

15 01 03

1

Podstawowymi pierwiastkami wchodzącymi w skład drewna są węgiel, tlen, wodór, azot i inne. Główne związki tworzące drewno to celuloza, hemicelulozy i lignina. Ponadto w drewnie występuje: cukier, białko, skrobia, garbniki, olejki eteryczne, guma oraz substancje mineralne, które po spaleniu dają popiół. Mają dobrą wytrzymałość mechaniczną. Źle przewodzą ciepło i prąd elektryczny, mają słabą aktywność chemiczną, nieznaczną przenikliwość powietrza. Są łatwo palne i higroskopijne.

Zmieszane odpady opakowaniowe

15 01 06

3

Opakowania z metali po preparatach wykorzystywanych w produkcji, opakowania z tektury, papieru, szkła, tworzyw sztucznych. Właściwości odpadu zależą od składu odpadów.

Opakowania ze szkła

15 01 07

1

W skład wchodzi krzemionka, trójtlenek boru, tlenek glinu, tlenki wapnia, baru, potasu, sodu, litu. Materiał kruchy, nie elastyczny, w postaci stałej.

Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania(np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02

15 02 03

5

Sorbent głównie celulozowy (nierozgałęziony biopolimer, polisacharyd zbudowany liniowo z 3000-14000 cząsteczek glukozy) składający się w 98% modyfikowanej celulozy w suchej masie. Czyściwo – głównie szmaty bawełniane. Sorbent obojętny dla środowiska, nie wchodzi w reakcje z innymi związkami chemicznymi (z wyjątkiem silnych kwasów mineralnych), chłonność 180%.

Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13

16 02 14

1

Zawierają części elektroniczne oraz elementy plastikowe i metalowe. Właściwości zależą od rodzaju sprzętu elektronicznego.

Inne niewymienione odpady

16 07 99

2,5

Głownie ciała stałe tj.  metale, tektura, papier, szkło, tworzywa sztuczne, kamienie. Właściwości odpadu zależą od składu odpadów.

Ciecze z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych

19 06 05

44 500

Skład uzależniony jest od stosowanych surowców. Substancja płynna o dużej wartości nawozowej. Dobra przyswajalna forma NPK dla roślin nawożonych.

Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych

19 06 06

4 000

Skład uzależniony jest od stosowanych surowców. Substancja stała o dużej wartości nawozowej. Dobra przyswajalna forma NPK dla roślin nawożonych.

VII.5.3. Opis sposobu dalszego gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów. Wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzaju magazynowanych odpadów.

Lp.

Rodzaj odpadu

Kod odpadu

Miejsce i sposób magazynowania odpadów

Gospodarowanie odpadami

/zbieranie, transport, odzysk, unieszkodliwianie/

1

Oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe łatwo ulegające biodegradacji

13 02 07*

Magazynowane na utwardzonym placu oznaczonym „odpady niebezpieczne”, w szczelnych zamykanych opakowaniach, pojemnikach, kontenerach, zbiornikach odpornych na działanie odpadów oznaczonych etykietą.

Odpady przekazywane podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia na przetwarzanie odpadów, wpis transportu w BDO.

2

Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe

13 02 08*

3

Syntetyczne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła inne niż wymienione w 13 03 01

13 03 08*

4

Szlamy z odwadniania olejów w separatorach

13 05 02*

5

Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)

15 02 02*

6

Filtry olejowe

16 01 07*

7

Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)

02 01 04

Magazynowane na utwardzonym placu  w szczelnych zamykanych opakowaniach, pojemnikach, kontenerach, zbiornikach oznaczonych kodem odpadu.

8

Opakowania z papieru i tektury

15 01 01

9

Opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 02

10

Opakowania z drewna

15 01 03

11

Zmieszane odpady opakowaniowe

15 01 06

12

Opakowania ze szkła

15 01 07

13

Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania(np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02

15 02 03

14

Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13

16 02 14

15

Inne niewymienione odpady

16 07 99

16

Ciecze z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych

19 06 05

Magazynowany w szczelnych zbiornikach magazynowych oznakowanych kodem odpadu.

Przetłaczany systemem pomp i rurociągów do szczelnych zbiorników magazynowych. Przekazywany podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia na przetwarzanie odpadów, wpis transportu w BDO.

17

Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych

19 06 06

Magazynowany luzem lub w workach big-bag na utwardzonym podłożu w wydzielonej części silosu lub w kontenerze oznaczonym kodem odpadu umiejscowionym w wydzielonej części placu.

Przetłaczany systemem pomp i rurociągów do szczelnych zbiorników, następnie odseparowany i osuszany w suszarni. Przekazywany podmiotom posiadającym zezwolenia na przetwarzanie odpadów, wpis transportu w BDO. 

           

*- odpady niebezpieczne

 1. Odpady, z wyjątkiem odpadów przeznaczonych do składowania, mogą być magazynowane, jeżeli konieczność magazynowania wynika z procesów technologicznych lub organizacyjnych i nie przekracza terminów uzasadnionych zastosowaniem tych procesów, nie dłużej jednak niż przez 3 lata.
 2. Okresy magazynowania odpadów są liczone łącznie dla wszystkich kolejnych posiadaczy tych odpadów.
 3. Wszystkie wytwarzane odpady mogą być magazynowane na terenie zakładu, do którego posiadacz odpadów ma tytuł prawny.
 4. Odpady niebezpieczne magazynowane są w sposób bezpieczny dla środowiska, w szczelnych zamykanych opakowaniach, pojemnikach, kontenerach, zbiornikach odpornych na działanie odpadów oznaczonych etykietą. Dostęp do miejsc magazynowania odbywa się pod kontrolą, bez dostępu osób z zewnątrz.
 5. Odpady inne niż niebezpieczne magazynowane są oddzielnie rodzajami na placu o utwardzonej powierzchni w szczelnych, zamykanych opakowaniach, pojemnikach, kontenerach, zbiornikach oznaczonych kodem odpadu.
 6. Odpady zbierane są selektywnie, a następnie przekazywane odbiorcom posiadającym odpowiednie zezwolenia na przetwarzanie odpadów, wpis transportu w BDO.

VII.5.4. Sposoby zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko.

W celu ograniczania ilości powstających odpadów i ich wpływu na środowisko należy:

 • używać urządzeń i sprzętów wielokrotnego użytku,
 • stosować urządzenia i materiały o najwyższej jakości i długotrwałej wytrzymałości,
 • dbać o poprawną eksploatację i konserwację urządzeń i narzędzi,
 • postępować z odpadami według nakazanej ustawą hierarchii i zgodnie z zasadą bliskości,
 • ograniczyć stosowanie opakowań jednostkowych poprzez stosowanie transportu specjalistycznego do transportu surowca luzem,
 • wykorzystywać ponownie odpady w bieżących naprawach i remontach (sprawnych, zdemontowanych elementów elektroniki i sterowania oraz odcinków kabli, elementów instalacji, klap, rur itp.),
 • wykorzystywać puste opakowania do okresowego magazynowania, przechowywania lub transportu drobnych odpadów lub surowców, materiałów, komponentów czy cieczy,
 • segregować wytwarzane odpady,
 • selektywnie magazynować odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne,
 • magazynować odpady w specjalnie do tego celu wyznaczonych, zabezpieczonych miejscach,
 • wszystkie odpady klasyfikować i oznaczać w dokumentacji odpowiednimi kodami cyfrowymi, zgodnie z katalogiem odpadów i „listą odpadów niebezpiecznych”.
 • właściwie dobierać surowce tj. surowce wysokoenergetyczne.

VII.6. Przetwarzanie odpadów.

VII.6.1.Rodzaj i masa odpadów przewidywanych do przetworzenia w okresie roku.

Lp.

Kod odpadu

Rodzaj odpadu

Ilość odpadów [Mg/rok]

Odpady przewidziane do przetworzenia

1

02 01 01

Osady z mycia i czyszczenia

12 000

2

02 01 02

Odpadowa tkanka zwierzęca

12 000

3

02 01 03

Odpadowa masa roślinna

8 000

4

02 01 06

Odchody zwierzęce

1 200

5

02 01 83

Odpady z upraw hydroponicznych

1 200

6

02 01 99

Inne niewymienione odpady

12 000

7

02 02 01

Odpady z mycia i przygotowania surowców

12 000

8

02 02 02

Odpadowa tkanka zwierzęca

12 000

9

02 02 03

Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa

6 000

10

02 02 04

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

20 000

11

02 02 82

Odpady z produkcji mączki rybnej inne niż wymienione  w 02 02 80

12 000

12

02 02 99

Inne niewymienione odpady

12 000

13

02 03 01

Szlamy z mycia, oczyszczania, obierania, odwirowywania i oddzielania surowców

2 200

14

02 03 02

Odpady konserwantów

1 200

15

02 03 03

Odpady poekstrakcyjne

2 200

16

02 03 04

Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa

10 000

17

02 03 05

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

12 000

18

02 03 80

Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81)

20 000

19

02 03 81

Odpady z produkcji pasz roślinnych

12 000

20

02 03 99

Inne niewymienione odpady

1 200

21

02 04 01

Osady z oczyszczania i mycia buraków

1 200

22

02 04 03

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

1 200

23

02 04 80

Wysłodki

5 000

24

02 04 99

Inne niewymienione odpady

1 200

25

02 05 01

Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwarzania

12 000

26

02 05 02

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

12 000

27

02 05 80

Odpadowa serwatka

12 000

28

02 05 99

Inne niewymienione odpady

12 000

29

02 06 01

Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa

2 100

30

02 06 02

Odpady konserwantów

1 200

31

02 06 03

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

2 200

32

02 06 80

Nieprzydatne do wykorzystania tłuszcze spożywcze

2 200

33

02 06 99

Inne niewymienione odpady

2 200

34

02 07 01

Odpady z mycia, oczyszczania i mechanicznego rozdrabniania surowców

1 200

35

02 07 02

Odpady z destylacji spirytualiów

1 200

36

02 07 04

Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa

1 200

37

02 07 05

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

1 200

38

02 07 80

Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary

12 000

39

02 07 99

Inne niewymienione odpady

1 200

40

ex 16 03 06

Organiczne odpady z przeterminowanych produktów lub nieodpowiadających wymaganiom bez opakowań, substancji niebezpiecznych i frakcji stałych

1 200

41

ex 16 03 80

Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia bez opakowań frakcji stałych oraz substancji niebezpiecznych

12 000

42

ex 16 10 02

Nie odpowiadające wymaganiom partie produktów w tym koncentratów z produkcji spożywczej w formie ciekłej

1 200

43

ex 16 81 02

Organiczne odpady powstałe w wyniku wypadków i zdarzeń losowych nie zawierające substancji niebezpiecznych oraz frakcji stałych

1 200

44

ex 16 82 02

Organiczne odpady powstałe w wyniku klęsk żywiołowych nie zawierające substancji niebezpiecznych oraz frakcji stałych

1 200

45

ex 19 08 01

Większe cząstki materii organicznej powstające w ramach prowadzenia procesu oczyszczania w zakładowych oczyszczalniach ścieków gdzie jest prowadzony rozdział ścieków przemysłowych od pozostałych rodzajów osadów i ścieków

12 000

46

ex 19 08 09

Tłuszcze pochodzące z separatorów umieszczanych w obiektach usług gastronomicznych głównie pochodzenia roślinnego bez udziału detergentów myjących

12 000

47

ex 19 08 12

Gęste rozdrobnione pozostałości organiczne nie zawierające detergentów i substancji szkodliwych

12 000

48

ex 19 08 99

Szlamy z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych bez opakowań i zanieczyszczeń mechanicznych

12 000

Biogazownia zużywa wszystkie rodzaje odpadów (substratów) opcjonalnie (tj. zamiennie), zależnie od tego co jest dostępne na rynku. Dlatego w powyższej tabeli ilości odpadów nie sumują się. Łączna suma wszystkich rodzajów odpadów możliwych do przetworzenia w ciągu roku nie może przekroczyć 45 600 Mg. Co oznacza wykorzystanie średniodobowej ilości odpadów 125 Mg/dobę.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów podmiot może przetwarzać odpady o kodach 02 02 04, 02 03 05, 02 04 03, 02 05 02, 02 06 03, 02 07 05 pochodzące z zakładowych oczyszczalni ścieków z przetwórstwa rolno-spożywczego, w których prowadzony jest rozdział ścieków przemysłowych od pozostałych rodzajów osadów i ścieków. Takie rodzaje odpadów poprzedza się oznaczeniem "br" przed kodem, co wskazuje, że odpady pochodzą wyłącznie z przetwarzania produktów pochodzących z rolnictwa, ogrodnictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa". Podmiot zatem może przyjmować do przetworzenia odpady o kodach 02 02 04, 02 03 05, 02 04 03, 02 05 02, 02 06 03, 02 07 05 jeżeli w zakładach, z których pochodzą występuje ww. opisany rozdział ścieków, a tym samym kody przedmiotowych odpadów poprzedzone są przedrostkiem „br”.

VII.6.2. Rodzaj i masa odpadów powstających w wyniku przetwarzania w okresie roku.

Lp.

Rodzaj odpadu

Kod odpadu

Ilość odpadów [Mg/rok]

1

Ciecze z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych

19 06 05

44 500

2

Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych

19 06 06

4 000

Ilość przetwarzanych odpadów nie wpłynie na ilość wytworzonych odpadów o kodach 19 06 05 i 19 06 06, która ostatecznie nie przekroczy odpowiednio ilości 44500 Mg/rok i 4000 Mg/rok.

VII.6.3. Miejsce i dopuszczone metody przetwarzania odpadów, ze wskazaniem procesu przetwarzania oraz opis procesu technologicznego z podaniem rocznej mocy przerobowej instalacji.

 1. Miejsce przetwarzania odpadów.

Miejscem prowadzenia przetwarzania odpadów jest biogazownia zlokalizowana w miejscowości Stary Kornin, gmina Dubicze Cerkiewne, działka nr 407/1.

 1. Dopuszczone metody przetwarzania odpadów ze wskazaniem procesów przetwarzania.

Procesy przetwarzania odpadów zakwalifikowane zostały zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o odpadach, jako:

 • proces odzysku R 13 – magazynowanie odpadów poprzedzające którykolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R12 (z wyjątkiem wstępnego magazynowania u wytwórcy odpadów)
 • proces odzysku R 3 – recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania)
 1. Opis procesu technologicznego.

Proces fermentacji będzie prowadzony w komorach fermentacyjnych 1 i 2 (pracujących w układzie równoległym), które odpowiadać będą za ok. 95% produkcji biogazu. Proces dodatkowo będzie prowadzony w komorze zbiornika nr 3 - zbiornik dofermentujący. Masa będzie podgrzewana dzięki wewnętrznej instalacji grzewczej. Podany do komór fermentacyjnych substrat utrzymywany jest w ciągłym, powolnym ruchu przy użyciu mieszadeł. Proces mieszania ma na celu ujednolicenie substratu oraz przyspieszenie procesu fermentacji. Po ok. miesięcznym, średnim okresie przetrzymania wewnątrz komór fermentacyjnych, płynny substrat przepompowywany jest do zbiornika dofermentującego. Po kolejnym ok. miesięcznym średnim okresie przetrzymania substrat przepompowywany jest do zbiornika magazynowego.

Powstała w wyniku separacji frakcja „sucha” o zawartości suchej masy ok. 25-30%, poddana zostanie procesowi suszenia, dalej granulacji i konfekcjonowaniu. Wysuszony poferment zostanie w dalszej kolejności wykorzystany do celów nawozowych.

Frakcja „mokra” o zawartości suchej masy ok. 5% zostaje odpompowana do zbiornika nr 4 - zbiornik magazynowy o pojemności 5333 m3 oraz do zbiornika magazynowego typu Eco-Bag o pojemności 2000 m3 i tam jest magazynowana w oczekiwaniu na odbiór.

 1. Roczna moc przerobowa instalacji.

Ze względu na ograniczoną moc przerobową biogazownia nie ma możliwości wykorzystania wszystkich wyżej wymienionych odpadów w jednym roku. Ilość odpadów zużywanych do produkcji biogazu nie będzie większa niż ok. 125 Mg/dobę. Odpady są wykorzystywane zamiennie tj. może wystąpić sytuacja, że w danym roku instalacja wykorzysta jeden lub kilka rodzajów odpadów – moc przetwarzania instalacji wynosi maksymalnie do 45600 Mg/rok odpadów.

VII.6.4. Miejsce i sposób magazynowania odpadów oraz rodzaj magazynowanych odpadów.

Magazynowanie odpadów należy prowadzić zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz. U. z 2020 r., poz. 1742).

Odpady w postaci płynnej nie są magazynowane przed przetworzeniem w instalacji, tylko są przekazywane bezpośrednio do procesu.

Odpady w postaci stałej przewidziane do przetworzenia w biogazowni są magazynowane w silosie magazynowym. Na odpady te przeznaczona jest jedna z komór silosu magazynowego o maksymalnej pojemności magazynowej do 3596 m3. Odpady przewidziane do przetworzenia magazynowane są w obu komorach silosu w sposób naprzemienny. Silos magazynowy jest utwardzony i wyposażony w system odprowadzający odcieki z powrotem do układu technologicznego biogazowni tj. ponownie do procesu fermentacji.

Mając na uwadze, iż na terenie biogazowni będą magazynowane odpady, które mogą powodować uciążliwości zapachowe na nieruchomościach sąsiadujących z nieruchomością, na której jest prowadzone magazynowanie odpadów ulegających biodegradacji, będą one magazynowane w szczelnych pojemnikach, kontenerach lub zbiornikach, a czas ich magazynowania nie przekroczy 7 dni (zgodnie z §12 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów).

Miejsce przeznaczone do magazynowania olejów odpadowych będzie przystosowane do warunków określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 5 października 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi.

Zapewniona jest odpowiednia pojemność miejsca magazynowania. Z uwagi na fakt, że teren instalacji jest ogrodzony, dostęp osób nieupoważnionych jest niemożliwy.

Miejsca magazynowania odpadów są oznaczone. Oznakowanie jest czytelne, trwałe i odporne na warunki atmosferyczne. Miejsca magazynowania odpadów winny być oznaczone zgodnie z wymaganiami określonymi w  §5 ust. 3-6 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów.

Miejsca magazynowania posiadają następujące oznakowanie:

 • wskazanie kodów magazynowanych odpadów - naniesione cyframi koloru czarnego o wysokości minimum 20 mm i szerokości linii minimum 3 mm,
 • umieszczone w widocznym miejscu, w sposób umożliwiający w każdym czasie odczytanie kodów odpadów znajdujących się w danej lokalizacji, w szczególności bez konieczności przestawiania lub otwierania pojemników, kontenerów, czy zbiorników,
 • w przypadku wydzielonych sektorów oznakowanie umieszczone jest na tablicach informacyjnych znajdujących się obok miejsc magazynowania odpadów albo w innym widocznym miejscu.

Lp.

Rodzaj odpadu

Kod odpadu

Określenie sposobu magazynowania

1

Osady z mycia i czyszczenia

02 01 01

Odpady nie są magazynowane, tylko przekazywane bezpośrednio do procesu.

2

Odpadowa tkanka zwierzęca

02 01 02

3

Odpadowa masa roślinna

02 01 03

Odpad jest przekazywany bezpośrednio do procesu lub magazynowany selektywnie luzem w pryzmach pod szczelnym przykryciem w wydzielonym sektorze oznaczonym kodem odpadu w szczelnym silosie wyposażonym w system odprowadzania odcieków.

4

Odchody zwierzęce

02 01 06

Odpad jest przekazywany bezpośrednio do procesu lub magazynowany selektywnie w szczelnych zamykanych pojemnikach, kontenerach oznaczonym kodem odpadu w szczelnym silosie wyposażonym w system odprowadzania odcieków.

5

Odpady z upraw hydroponicznych

02 01 83

6

Inne niewymienione odpady

02 01 99

Odpad jest przekazywany bezpośrednio do procesu lub magazynowany selektywnie luzem w pryzmach w wydzielonym sektorze oznaczonym kodem odpadu  lub  w szczelnym, zamykanym pojemniku, kontenerze oznaczonym kodem odpadu umieszczonym w szczelnym silosie wyposażonym w system odprowadzania odcieków.

7

Odpady z mycia i przygotowania surowców

02 02 01

Odpady nie są magazynowane, tylko przekazywane bezpośrednio do procesu.

8

Odpadowa tkanka zwierzęca

02 02 02

9

Surowce i produkty nienadające się do spożycia              i przetwórstwa

02 02 03

Odpad jest przekazywany bezpośrednio do procesu lub magazynowany selektywnie luzem w pryzmach pod szczelnym przykryciem w wydzielonym sektorze oznaczonym kodem odpadu  lub  w szczelnym, zamykanym pojemniku, kontenerze oznaczonym kodem odpadu umieszczonym w szczelnym silosie wyposażonym w system odprowadzania odcieków.

10

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

02 02 04

11

Odpady z produkcji mączki rybnej inne niż wymienione  w 02 02 80

02 02 82

Odpad jest przekazywany bezpośrednio do procesu lub magazynowany selektywnie w szczelnych zamykanych pojemnikach, kontenerach oznaczonym kodem odpadu w szczelnym silosie wyposażonym w system odprowadzania odcieków.

12

Inne niewymienione odpady

02 02 99

Odpad jest przekazywany bezpośrednio do procesu lub magazynowany selektywnie luzem w pryzmach w wydzielonym sektorze oznaczonym kodem odpadu  lub  w szczelnym, zamykanym pojemniku, kontenerze oznaczonym kodem odpadu umieszczonym w szczelnym silosie wyposażonym w system odprowadzania odcieków

13

Szlamy z mycia, oczyszczania, obierania, odwirowywania i oddzielania surowców

02 03 01

Odpady nie są magazynowane, tylko przekazywane bezpośrednio do procesu.

14

Odpady konserwantów

02 03 02

Odpad jest przekazywany bezpośrednio do procesu lub magazynowany selektywnie w szczelnych zamykanych pojemnikach, kontenerach oznaczonym kodem odpadu w szczelnym silosie wyposażonym w system odprowadzania odcieków.

15

Odpady poekstrakcyjne

02 03 03

16

Surowce i produkty nienadające się do spożycia                 i przetwórstwa

02 03 04

Odpad jest przekazywany bezpośrednio do procesu lub magazynowany selektywnie luzem w pryzmach pod szczelnym przykryciem w wydzielonym sektorze oznaczonym kodem odpadu  lub  w szczelnym, zamykanym pojemniku, kontenerze oznaczonym kodem odpadu umieszczonym w szczelnym silosie wyposażonym w system odprowadzania odcieków.

17

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

02 03 05

Odpady nie są magazynowane, tylko przekazywane bezpośrednio do procesu.

18

Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81)

02 03 80

Odpad jest przekazywany bezpośrednio do procesu lub magazynowany selektywnie luzem w pryzmach pod szczelnym przykryciem w wydzielonym sektorze oznaczonym kodem odpadu w szczelnym silosie wyposażonym w system odprowadzania odcieków.

19

Odpady z produkcji pasz roślinnych

02 03 81

Odpad jest przekazywany bezpośrednio do procesu lub magazynowany selektywnie luzem w pryzmach w wydzielonym sektorze oznaczonym kodem odpadu w szczelnym silosie wyposażonym w system odprowadzania odcieków.

20

Inne niewymienione odpady

02 03 99

Odpad jest przekazywany bezpośrednio do procesu lub magazynowany selektywnie luzem w pryzmach w wydzielonym sektorze oznaczonym kodem odpadu  lub  w szczelnym, zamykanym pojemniku, kontenerze oznaczonym kodem odpadu umieszczonym w szczelnym silosie wyposażonym w system odprowadzania odcieków

21

Osady z oczyszczania i mycia buraków

02 04 01

Odpady nie są magazynowane, tylko przekazywane bezpośrednio do procesu.

22

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

02 04 03

23

Wysłodki

02 04 80

Odpad jest przekazywany bezpośrednio do procesu lub magazynowany selektywnie luzem w pryzmach pod szczelnym przykryciem w wydzielonym sektorze oznaczonym kodem odpadu w szczelnym silosie wyposażonym w system odprowadzania odcieków.

24

Inne niewymienione odpady

02 04 99

Odpad jest przekazywany bezpośrednio do procesu lub magazynowany selektywnie luzem w pryzmach w wydzielonym sektorze oznaczonym kodem odpadu  lub  w szczelnym, zamykanym pojemniku, kontenerze oznaczonym kodem odpadu umieszczonym w szczelnym silosie wyposażonym w system odprowadzania odcieków

25

Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwarzania

02 05 01

Odpad jest przekazywany bezpośrednio do procesu lub magazynowany selektywnie luzem w pryzmach pod szczelnym przykryciem w wydzielonym sektorze oznaczonym kodem odpadu  lub  w szczelnym, zamykanym pojemniku, kontenerze oznaczonym kodem odpadu umieszczonym w szczelnym silosie wyposażonym w system odprowadzania odcieków.

26

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

02 05 02

Odpady nie są magazynowane, tylko przekazywane bezpośrednio do procesu.

27

Odpadowa serwatka

02 05 80

28

Inne niewymienione odpady

02 05 99

Odpad jest przekazywany bezpośrednio do procesu lub magazynowany selektywnie luzem w pryzmach w wydzielonym sektorze oznaczonym kodem odpadu  lub  w szczelnym, zamykanym pojemniku, kontenerze oznaczonym kodem odpadu umieszczonym w szczelnym silosie wyposażonym w system odprowadzania odcieków

29

Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia                   i przetwórstwa

02 06 01

Odpad jest przekazywany bezpośrednio do procesu lub magazynowany selektywnie luzem w pryzmach pod szczelnym przykryciem w wydzielonym sektorze oznaczonym kodem odpadu  lub  w szczelnym, zamykanym pojemniku, kontenerze oznaczonym kodem odpadu umieszczonym w szczelnym silosie wyposażonym w system odprowadzania odcieków.

30

Odpady konserwantów

02 06 02

Odpad jest przekazywany bezpośrednio do procesu lub magazynowany selektywnie w szczelnych zamykanych pojemnikach, kontenerach oznaczonym kodem odpadu w szczelnym silosie wyposażonym w system odprowadzania odcieków.

31

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

02 06 03

Odpady nie są magazynowane, tylko przekazywane bezpośrednio do procesu.

32

Nieprzydatne do wykorzystania tłuszcze spożywcze

02 06 80

33

Inne niewymienione odpady

02 06 99

Odpad jest przekazywany bezpośrednio do procesu lub magazynowany selektywnie luzem w pryzmach w wydzielonym sektorze oznaczonym kodem odpadu  lub  w szczelnym, zamykanym pojemniku, kontenerze oznaczonym kodem odpadu umieszczonym w szczelnym silosie wyposażonym w system odprowadzania odcieków

34

Odpady z mycia, oczyszczania i mechanicznego rozdrabniania surowców

02 07 01

Odpady nie są magazynowane, tylko przekazywane bezpośrednio do procesu

35

Odpady z destylacji spirytualiów

02 07 02

36

Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia                    i przetwórstwa

02 07 04

Odpad jest przekazywany bezpośrednio do procesu lub magazynowany selektywnie luzem w pryzmach w wydzielonym sektorze oznaczonym kodem odpadu  lub  w szczelnym, zamykanym pojemniku, kontenerze oznaczonym kodem odpadu umieszczonym w szczelnym silosie wyposażonym w system odprowadzania odcieków

37

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

02 07 05

Odpady nie są magazynowane, tylko przekazywane bezpośrednio do procesu

38

Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary

02 07 80

Odpad jest przekazywany bezpośrednio do procesu lub magazynowany selektywnie luzem w pryzmach w wydzielonym sektorze oznaczonym kodem odpadu  w szczelnym silosie wyposażonym w system odprowadzania odcieków

39

Inne niewymienione odpady

02 07 99

Odpad jest przekazywany bezpośrednio do procesu lub magazynowany selektywnie luzem w pryzmach w wydzielonym sektorze oznaczonym kodem odpadu  lub  w szczelnym, zamykanym pojemniku, kontenerze oznaczonym kodem odpadu umieszczonym w szczelnym silosie wyposażonym w system odprowadzania odcieków

40

Organiczne odpady z przeterminowanych produktów lub nieodpowiadających wymaganiom bez opakowań, substancji niebezpiecznych i frakcji stałych

ex 16 03 06

Odpad jest przekazywany bezpośrednio do procesu lub magazynowany selektywnie w szczelnych zamykanych pojemnikach, kontenerach oznaczonym kodem odpadu w szczelnym silosie wyposażonym w system odprowadzania odcieków.

41

Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia bez opakowań frakcji stałych oraz substancji niebezpiecznych

ex 16 03 80

Odpad jest przekazywany bezpośrednio do procesu lub magazynowany selektywnie luzem w pryzmach pod szczelnym przykryciem w wydzielonym sektorze oznaczonym kodem odpadu  lub  w szczelnym, zamykanym pojemniku, kontenerze oznaczonym kodem odpadu umieszczonym w szczelnym silosie wyposażonym w system odprowadzania odcieków.

42

Szlamy z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych bez opakowań i zanieczyszczeń mechanicznych

ex 19 08 99

43

Nie odpowiadające wymaganiom partie produktów w tym koncentratów z produkcji spożywczej w formie ciekłej

ex 16 10 02

Odpady nie są magazynowane, tylko przekazywane bezpośrednio do procesu

44

Organiczne odpady powstałe w wyniku wypadków i zdarzeń losowych nie zawierające substancji niebezpiecznych oraz frakcji stałych

ex 16 81 02

Odpad jest przekazywany bezpośrednio do procesu lub magazynowany selektywnie w szczelnych zamykanych pojemnikach, kontenerach oznaczonym kodem odpadu w szczelnym silosie wyposażonym w system odprowadzania odcieków.

45

Organiczne odpady powstałe w wyniku klęsk żywiołowych nie zawierające substancji niebezpiecznych oraz frakcji stałych

ex 16 82 02

46

Większe cząstki materii organicznej powstające w ramach prowadzenia procesu oczyszczania w zakładowych oczyszczalniach ścieków gdzie jest prowadzony rozdział ścieków przemysłowych od pozostałych rodzajów osadów i ścieków

ex 19 08 01

47

Tłuszcze pochodzące z separatorów umieszczanych w obiektach usług gastronomicznych głównie pochodzenia roślinnego bez udziału detergentów myjących

ex 19 08 09

Odpady nie są magazynowane, tylko przekazywane bezpośrednio do procesu

48

Gęste rozdrobnione pozostałości organiczne nie zawierające detergentów i substancji szkodliwych

ex 19 08 12

VII.6.5. Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które w tym samym czasie mogą być magazynowane oraz które mogą być magazynowane w okresie roku:

Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które w tym samym czasie mogą być magazynowane oraz które mogą być magazynowane w okresie roku:

Lp.

Kod odpadu

Rodzaj odpadu

Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie (Mg)*

Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku (Mg)*

1

02 01 03

Odpadowa masa roślinna

3500

8000

2

02 01 06

Odchody zwierzęce

600

1200

3

02 01 83

Odpady z upraw hydroponicznych

600

1200

4

02 01 99

Inne niewymienione odpady

600

12000

5

02 02 03

Surowce i produkty nienadające się do spożycia              i przetwórstwa

980

6000

6

02 02 04

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

980

20000

7

02 02 82

Odpady z produkcji mączki rybnej inne niż wymienione  w 02 02 80

600

12000

8

02 02 99

Inne niewymienione odpady

600

12000

9

02 03 02

Odpady konserwantów

600

1200

10

02 03 03

Odpady poekstrakcyjne

600

2200

11

02 03 04

Surowce i produkty nienadające się do spożycia                 i przetwórstwa

980

10000

12

02 03 80

Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81)

3500

20000

13

02 03 81

Odpady z produkcji pasz roślinnych

600

1200

14

02 03 99

Inne niewymienione odpady

600

1200

15

02 04 80

Wysłodki

980

5000

16

02 04 99

Inne niewymienione odpady

600

1200

17

02 05 01

Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwarzania

980

12000

18

02 05 99

Inne niewymienione odpady

600

12000

19

02 06 01

Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia                   i przetwórstwa

980

2100

20

02 06 02

Odpady konserwantów

600

1200

21

02 06 99

Inne niewymienione odpady

600

2200

22

02 07 04

Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia                    i przetwórstwa

600

1200

23

02 07 80

Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary

3500

12000

24

02 07 99

Inne niewymienione odpady

600

1200

25

ex 16 03 06

Organiczne odpady z przeterminowanych produktów lub nieodpowiadających wymaganiom bez opakowań, substancji niebezpiecznych i frakcji stałych

600

1200

26

ex 16 03 80

Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia bez opakowań frakcji stałych oraz substancji niebezpiecznych

980

12000

27

ex 16 81 02

Organiczne odpady powstałe w wyniku wypadków i zdarzeń losowych nie zawierające substancji niebezpiecznych oraz frakcji stałych

600

1200

28

ex 16 82 02

Organiczne odpady powstałe w wyniku klęsk żywiołowych nie zawierające substancji niebezpiecznych oraz frakcji stałych

600

12000

29

ex 19 08 01

Większe cząstki materii organicznej powstające w ramach prowadzenia procesu oczyszczania w zakładowych oczyszczalniach ścieków gdzie jest prowadzony rozdział ścieków przemysłowych od pozostałych rodzajów osadów i ścieków

600

1200

30

ex 19 08 99

Szlamy z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych bez opakowań i zanieczyszczeń mechanicznych

600

1200

31

19 06 05

Ciecze z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych

7333

44500

32

19 06 06

Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych

0

4000

* Masa odpadów w kolumnie nie sumuje się. Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie nie przekroczy 3596 Mg, natomiast w okresie roku nie przekroczy 45600 Mg, tj. zdolności przetwarzania instalacji.

VII.6.6. Największa masa odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów.

Odpady w postaci płynnej nie są magazynowane przed przetworzeniem w instalacji, tylko są przekazywane bezpośrednio do procesu.

Odpady w postaci stałej przewidziane do przetworzenia w instalacji są magazynowane w silosie  - 3596 Mg. Mas odpadów nie sumuje się. Każdy odpad może być magazynowany w ilości od 0 do 100%, czyli w ilości od 0 do 3596 Mg.

Odpady powstające w wyniku biologicznego przetwarzania w procesie R3 są magazynowane w:

 • frakcja ciekła masy pofermentacyjnej (odpad o kodzie 19 06 05) magazynowana będzie w zbiornikach magazynowych  o pojemności 5333 Mg oraz 2000 Mg. Łączna pojemność miejsc magazynowania to 7333 Mg.
 • frakcja stała masy pofermentacyjnej (odpad o kodzie 19 06 06) magazynowana będzie luzem lub w workach Big-Bag w wydzielonej część silosu o pojemności magazynowej 1000 Mg lub w kontenerze KP16 o pojemności magazynowej 16 Mg umiejscowionym w wydzielonej część placu.

W związku z czym największa masa odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie to  11 945 Mg.

VII.6.7. Całkowita pojemność (wyrażona w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów.

Całkowita pojemność instalacji to:

 • silos do magazynowania odpadów w postaci stałej przewidzianych do przetworzenia w biogazowni oraz frakcji stałej masy pofermentacyjnej – V = 3596 m3 (Mg),
 • zbiornik magazynowy na masę pofermentacyjną – V = 5333 m3 (Mg),
 • zbiornik typu Eco-Bag na masę pofermentacyjną – V = 2000 m3 (Mg),
 • luzem lub w workach Big-Bag w wydzielonej części silosu – V = 1000 m3 (Mg),
 • kontener KP16 o pojemności magazynowej 16 Mg umiejscowiony w wydzielonej część placu – V = 16 m3 (Mg).

W związku z powyższym całkowita pojemność instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów to: 11 945 Mg.

VII.6.8. Wymagania wynikające z warunków ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów.

Obiekty budowlane, ich części lub miejsca przeznaczone do magazynowania odpadów muszą spełniać wymogi obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Zgodnie z operatem przeciwpożarowym:

 • odpady są magazynowane w wyznaczonych miejscach magazynowania odpadów usytuowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • zapewniony jest dostęp do wody w postaci: hydrantu zewnętrznego DN 80 zasilanego z wodociągu usytuowanego przy silosach oraz ze zbiornika na wody deszczowe o poj. 271,3 m3, pełniącego jednocześnie magazyn wody do celów przeciwpożarowych,
 • zapewniona jest utwardzona droga dojazdowa zapewniająca dostęp do miejsc magazynowania odpadów zakończona placem manewrowym 27m x 27m,
 • zakład wyposażony jest w: instalację odgromową, instalacja gazowa jest z zabezpieczeniem nadciśnieniowym i podciśnieniowym, instalację aktywnego system bezpieczeństwa instalacji gazowej GAZEX w pomieszczeniach zamkniętego kontenera kogeneratora, pochodnię gazową do awaryjnego spalania biogazu, instalację awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, system czujek pożarowych, przeciwpożarowy wyłącznik prądu,
 • strefy zagrożenia wybuchem: komory fermentacyjne – strefa 0, wokół włazów do komór, zaworów bezpieczeństwa, przewodów odpowietrzających i wydmuchowych oraz miejsc sprężarek biogazu – strefa 1, wokół połączeń kołnierzowych gwintowanych i ściskanych rurociągów gazowych, dławic i gniazd przy ciśnieniach ponad 2 bary, aparatura kontrolno-pomiarowa, filtry w pomieszczeniach – strefa 2,
 • miejsce magazynowania odpadu - oleju zostanie wyposażone w 1 gaśnicę przenośną oraz 1 koc gaśniczy o wymiarach co najmniej 2 x 3 m.

VII.7.  Zanieczyszczenia powierzchni ziemi i wód gruntowych.

Została opracowana analiza ryzyka, z której wynika, że nie ma realnych możliwości zanieczyszczenia gleby lub wód podziemnych na terenie zakładu substancjami powodującymi ryzyko. Zatem stwierdzono brak konieczności sporządzenia raportu początkowego.

VII.7.1. Sposób i częstotliwość wykonywania badań zanieczyszczenia gleby i ziemi substancjami powodującymi ryzyko oraz pomiarów zawartości tych substancji w wodach gruntowych, w tym pobierania próbek

Nie określa się. W wyniku analizy co do konieczności sporządzenia raportu początkowego dla instalacji nie stwierdzono ryzyka występowania zanieczyszczenia gleby i ziemi.

VIII. Działania mające na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji.

 1. W celu ograniczenia zapachów należy stosować następujące rozwiązania organizacyjno-techniczne:
 • odpady oraz UPPZ przewidziane do przetworzenia w instalacji są transportowane na teren elektrociepłowni w szczelnych beczkowozach/autocysternach (dot. odpadów i UPPZ płynnych) lub w zamkniętych kontenerach, ewentualnie pod przykryciem,
 • rozładunek odpadów oraz UPPZ jest prowadzony w ściśle określonym miejscu,
 • UPPZ w postaci ciekłej są ładowane bezpośrednio do zbiornika przyjmowania substratów z pominięciem procesu magazynowania na terenie elektrociepłowni,
 • odpady stałe są rozładowywane do silosów i przykrywane co ograniczy rozprzestrzenianie się zapachów,
 • odpady, które mogą powodować uciążliwości zapachowe na nieruchomościach sąsiadujących z nieruchomością, na której jest prowadzone magazynowanie odpadów ulegających biodegradacji, będą one magazynowane w szczelnych pojemnikach, kontenerach lub zbiornikach, a czas ich magazynowania nie przekroczy 7 dni,
 • odpady ciekłe są bezpośrednio przepompowywane do zbiornika wstępnego lub zbiornika buforowego podziemnego,
 • proces fermentacji prowadzony jest i będzie w warunkach beztlenowych pod szczelnym przykryciem, stąd nie ma możliwości emisji zapachów z samego procesu,
 • powstająca w komorach masa pofermentacyjna jest dofermentowywana w zbiorniku dofermentującym, a następnie jest przepompowywana do zbiornika magazynowego, praktycznie jest pozbawiona zapachów.
 1. W celu ograniczenia emisji należy:
 • oczyszczać biogaz z siarkowodoru i wody,
 • prowadzić proces suszenia pofermentu na taśmociągach obudowanych zabudową kontenerową.

 IX. Zakres i sposób monitorowania procesów technologicznych, w tym pomiar i ewidencjonowanie wielkości emisji.

 1. Z punktu widzenia emisji parametry produkcyjne, które należy monitorować to:
 • ilość wyprodukowanego biogazu (w skali miesiąca, roku), z uwzględnieniem zawartości metanu, dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenek węgla,
 • czas pracy silników (w skali miesiąca, roku),
 • czas pracy pochodni (w skali miesiąca, roku),
 • ilość spalonego biogazu w silnikach, w pochodni,
 • jakość spalanego biogazu kierowanego do silników (w aspekcie zawartości siarkowodoru),
 • ilość wyprodukowanych MWh energii elektrycznej i cieplnej.
 1. Monitoring warunków przetwarzania produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego (UPPZ).

W Spółce PGB Serwis został utworzony Zespół ds. HACCP, do którego należy:

 • przeprowadzenie analizy zagrożeń,
 • ustalenie Krytycznych Punktów Kontroli (CCP) i Punktów Kontroli (CP),
 • określenie wartości parametrów krytycznych,
 • ustalenie systemu monitorowania dla każdego CCP,
 • określenie działań korygujących podejmowanych na wypadek pojawienia się odchyleń w CCP,
 • opracowanie metod i procedur weryfikacji służących potwierdzeniu, że system HACCP działa skutecznie,
 • opracowanie dokumentacji HACCP.
 1. Zakres i sposób monitorowania odpadów.
 • Prowadzenie ewidencji ilościowej i jakościowej odpadów zgodnie z obowiązującym katalogiem odpadów i przepisami prawa.
 • Sporządzania rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami zgodnie z art. 75 ustawy o odpadach.
 1. Sposób i częstotliwość przekazywania informacji i danych uzyskanych w wynikU prowadzonego monitoringu odpadów.
 • Przekazywanie sprawozdania Marszałkowi Województwa Podlaskiego w terminie do dnia 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy.
 • Przechowywanie dokumentów sporządzonych na potrzeby ewidencji przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym je sporządzono.
 1. Zakres i sposób monitorowania wielkości emisji hałasu do środowiska.

Pomiary hałasu emitowanego do środowiska należy wykonywać zgodnie z wymaganiami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 września 2021 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji (Dz. U. z 2021 r., poz. 1710 ze zmianami). Pomiary hałasu należy wykonywać raz na dwa lata.

 1. Sposób i częstotliwość przekazywania informacji i danych.
 • Wyniki pomiarów winny być przekazane w formie pisemnej organowi ochrony środowiska właściwemu do wydania pozwolenia oraz Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w terminie 30 dni od dnia dokonania pomiarów.
 • Układ przedstawianych wyników powinien być zgodny z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych zbieranych w wyniku monitorowania procesów technologicznych oraz terminów i sposobów ich prezentacji (Dz. U. z 2020 r., poz. 2405).

X. Zobowiązuje się wnioskodawcę – PGB Energetyka 13 Sp. z o.o., 02-683 Warszawa, ul. Gotarda 9 do:

 1. Ustalania we własnym zakresie wysokości należnych opłat za korzystanie ze środowiska i wnoszenia ich na rachunek właściwego Urzędu Marszałkowskiego za dany rok kalendarzowy w terminie do dnia 31 marca następnego roku.
 2. Przedkładania Marszałkowi Województwa i Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska, w terminie do końca miesiąca następującego po zakończeniu okresu, wykazu zawierającego informacje i dane wykorzystane do ustalenia wysokości opłat, zgodnie z załącznikami do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat (Dz. U. z 2019 r., poz. 2443).
 3. Monitorowania funkcjonowania instalacji, na każdym etapie procesu, w celu ograniczenia nieprawidłowości skutkujących zwiększeniem negatywnego oddziaływania na środowisko.
 4. Prowadzenia wszystkich badań, pomiarów przez laboratoria akredytowane w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2021 r., poz. 1344) lub posiadające certyfikat systemu zarządzania jakością.
 5. Niezwłocznego informowania organu właściwego do wydania pozwolenia oraz wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o naruszeniu warunków tego pozwolenia, zgodnie z art. 211 ust. 2 ustawy – Prawo ochrony środowiska.
 6. Przekazywania organowi właściwemu do wydania pozwolenia i wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska corocznej informacji pozwalającej na przeprowadzenie oceny zgodności z warunkami określonymi w pozwoleniu, w całym zakresie określonym pozwoleniem, w terminie do końca pierwszego kwartału za poprzedni rok.

XI. Ustalenia porządkowe.

Z chwilą, gdy niniejsze pozwolenie zintegrowane stanie się ostateczne wygasa:

 1. Pozwolenie na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem przetwarzania odpadów (decyzja znak: 6220.2.2015.EC z dnia 08.10.2015, zmieniona decyzjami znak: OS.6220.2.2016.EC z dnia 15.07.2016 r., OS.6220.3.2016.EC z dnia 14.09.2016 r., OS.6220.1.2017.KI z dnia 16.06.2017 r., OS.6220.3.2018.KI z dnia 03.10.2018 r., OS.6220.4.2018.KI z dnia 13.12.2018 r., OS.6220.5.2019 z dnia 29.10.2021 r.).

Integralną częścią niniejszej decyzji jest wniosek PGB Energetyka 13 Sp. z o.o., 02-683 Warszawa, ul. Gotarda 9 wraz z załącznikami.

XII. Termin ważności pozwolenia - pozwolenie jest wydane na czas nieoznaczony.

Uzasadnienie

W dniu 22.11.2021 roku do Starostwa Powiatowego w Hajnówce wpłynął wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji:

 • do odzysku lub unieszkodliwiania z wykorzystaniem fermentacji beztlenowej o zdolności przetwarzania nie mniejszej niż 100 ton na dobę
 • do unieszkodliwiania lub odzysku produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego o zdolności produkcyjnej ponad 10 ton na dobę

realizowanych w elektrociepłowni na biogaz w Starym Korninie, zlokalizowanej w obrębie działki o nr geodezyjnym 407/1 gmina Dubicze Cerkiewne, powiat hajnowski, województwo podlaskie, przedłożony przez PGB Energetyka 13 Sp. z o.o., 02-683 Warszawa, ul. Gotarda 9.

Wniosek opracowała firma BIO-INDUSTRY, Paweł Karwat, ul. Grobelna 5/lok. 412,89-600 Chojnice. 

Obowiązek uzyskania pozwolenia zintegrowanego dla przedmiotowych instalacji wynika z zaliczenia ich do instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenia poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości – ust. 5 pkt 3c, ust. 6 pkt 7 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1169).

Do wniosku dołączono zgodnie z art. 208 ust. 6 ustawy Prawo ochrony środowiska:

 • kopię potwierdzenia wniesienia opłaty rejestracyjnej,
 • zapis wniosku w postaci elektronicznej na informatycznym nośniku danych

oraz następujące załączniki:

 • kopia odpisu z KRS,
 • zaświadczenia o niekaralności oraz oświadczenia wynikające z ustawy o odpadach,
 • streszczenie wniosku w języku niespecjalistycznym,
 • zaświadczenie o nr REGON, potwierdzenia nadania NIP,
 • dokument wygenerowany elektronicznie potwierdzający wniesienie opłaty skarbowej,
 • operat przeciwpożarowy wraz z postanowieniem Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce wyrażającego zgodę na zastosowanie zaproponowanych warunków ochrony przeciwpożarowej zawartych w operacie,
 • kopię wypisu i wyrysu z rejestru gruntów,
 • kopię aktu notarialnego,
 • kopię zaświadczenia o braku MPZP,
 • kopię decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
 • kopię decyzji o warunkach zabudowy,
 • kopie pozwoleń na budowę , pozwoleń na użytkowanie,
 • plan zagospodarowania terenu,
 • kopię pozwolenia na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem przetwarzania wraz ze zmianami,
 • pismo o zarejestrowaniu zgłoszenia emisyjnego,
 • kopię pozwolenia wodnoprawnego,
 • kopię zezwolenia na przetwarzanie odpadów w procesie R10,
 • analizę spełnienia konkluzji BAT,
 • analizę konieczności sporządzenia raportu początkowego,
 • strukturę organizacyjną, schemat technologiczny zakładu,
 • schemat blokowy procesów technologicznych,
 • bilans masowy,
 • protokoły z kontroli stanu technicznego budynków,
 • potwierdzenia przeglądów UDT,
 • dokumentację techniczno-rozruchową agregatu kogeneracyjnego,
 • katalog silników MAN,
 • tło zanieczyszczeń powietrza,
 • graficzne przedstawienie wyników w postaci wykresów oraz wyniki obliczeń stężeń zanieczyszczeń,
 • umowę o zaopatrzeniu w wodę,
 • schemat przyłączy wodociągowych,
 • zatwierdzenia warunkowe biogazowni oraz ostateczną decyzję zatwierdzającą,
 • zatwierdzenie produktu wody kleistej do stosowania w biogazowni,
 • zmianę decyzji potwierdzającej do wprowadzania do obrotu pozostałości pofermentacyjnych,
 • dokumentację HACCP,
 • dokumentację techniczną dozownika, dmuchawy biogazu, silnika, chłodnicy awaryjnej,
 • katalog silnika separatora i wentylatora,
 • pismo dot. kwalifikacji akustycznej,
 • tabele z danymi dot. hałasu wprowadzanego do środowiska,
 • wyniki obliczeń hałasu.

Pismem z dnia 25.11.2021 zwrócono się do wnioskodawcy o uzupełnienie złożonego wniosku o stosowne zaświadczenia o niekaralności oraz oświadczenia wynikające z ustawy o odpadach wspólnika Polskiej Grupy Biogazowej S.A, a także o wyjaśnienia zauważonych nieprawidłowości w przedłożonym wniosku. Pismo z uzupełnieniem brakujących dokumentów i wyjaśnieniami otrzymano w dniu 20.12.2021 roku.

W związku z powyższym, pismem z dnia 21.12.2021 r. zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego, Starostwo Powiatowe w Hajnówce zawiadomiło o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego dla PGB Energetyka 13 Sp. z o.o.

W dniu 21.12.2021 roku przesłano wniosek wraz z załącznikami i operatem przeciwpożarowym do Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce w celu przeprowadzenia kontroli w zakresie spełnienia wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej.

W dniu 21.12.2021 roku przesłano wniosek wraz z załącznikami do PWIOŚ w Białymstoku w celu przeprowadzenia kontroli w zakresie spełnienia wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska. W tym samym dniu przesłano wniosek z prośbą o opinię do Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne.

Zgodnie z zapisem art. 209 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, w dniu 06.12.2021 r. do Ministra Klimatu i Środowiska został przesłany na informatycznym nośniku danych wniosek złożony przez PGB Energetyka 13 Sp. z o.o., dotyczący wydania pozwolenia zintegrowanego. W dniu 21.12.2021 roku do Ministra przesłano również uzupełnienie wniosku.

Po dokonanych uzupełnieniach do wniosku, uznając, że spełnia on wymogi ustawy Prawo ochrony środowiska, organ właściwy do wydania pozwolenia zintegrowanego, pismem z dnia 21.12.2021 roku zawiadomił o umieszczeniu wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego w elektronicznym publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach - EKOportal, informując jednocześnie o możliwości składania uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie, w terminie 30 dni w Wydziale Budownictwa i Ochrony Środowiska starostwa.

Zawiadomienie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w tut. Starostwie,  zamieszczone na BIP organu oraz wysłane do Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne. Odpowiednie obwieszczenie natomiast zostało przesłane do sołtysa wsi Stary Kornin oraz PGB Energetyka 13 Sp. z o.o., będącej stroną postępowania. Starosta Hajnowski zwrócił się tym samym z prośbą o poinformowanie zainteresowanych (podanie informacji do publicznej wiadomości) o toczącym się postępowaniu w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego dla PGB Energetyka 13 Sp. z  o.o., poprzez wywieszenie zawiadomienia bądź obwieszczenia w zwyczajowo przyjętych, publicznie dostępnych miejscach. W dniach 18 i 28 stycznia oraz 07 lutego 2022 roku otrzymano zawiadomienie i obwieszczenia z adnotacjami o terminach ich wywieszenia i zdjęcia. Zrealizowano w ten sposób ustawowy zapis o udziale społeczeństwa w toczącym się postępowaniu.

Po upływie ustawowych 30 dni od chwili zawiadomienia o toczącym się postępowaniu i okresie oczekiwania na ewentualne wnioski i uwagi, stwierdzono, że nikt nie skorzystał z przysługujących mu praw i nie wniesiono uwag do sprawy.

W dniu 28.01.2022 do Starostwa Powiatowego w Hajnówce wpłynęło postanowienie Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce znak: PZ.5560.11.2021.MK, w którym stwierdzono, że w zakładzie zostały spełnione wymagania określone w przepisach o ochronie przeciwpożarowej oraz stwierdzono zgodność z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w załączonym do wniosku operacie przeciwpożarowym.

W dniu 28.02.2022 roku otrzymano od wnioskodawcy informacje, będące wyjaśnieniem niejasności przedstawionych podczas kontroli PWIOŚ na terenie biogazowni w Starym Korninie. Informacje zostały przesłane drogą epuap do Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Białymstoku.

W dniu 31.03.2022 roku wnioskodawca przesłał zaktualizowany wniosek wraz z załącznikami. Przesłano go drogą epuap do PWIOŚ w Białymstoku oraz pocztą do Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne. Poprawiony wniosek na informatycznym nośniku danych został przesłany również do Ministra Klimatu i Środowiska.

Przedłożone w trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego informacje, wyjaśnienia i uzupełnienia oraz zaktualizowany wniosek zostały wzięte pod uwagę przy sporządzaniu niniejszej decyzji.

Funkcjonowanie instalacji z uwagi na rodzaj stosowanej technologii, pracujące w niej maszyny i urządzenia oraz zasady działania nie pociągają za sobą ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej skutkującej negatywnym oddziaływaniem na środowisko.

Analiza przedłożonego wniosku wraz z załącznikami pozwoliła stwierdzić, że instalacja spełnia wymagania obowiązujących regulacji prawnych w zakresie dopuszczalnego poziomu oddziaływania na środowisko.

Instalacja spełnia kryteria wymienione w dokumentach:

 • Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2018/1147 z dnia 10 sierpnia 2018 r. ustanawiająca konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do przetwarzania odpadów zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE
 • Dokument referencyjny nt. Najlepszych Dostępnych Technik dla Rzeźni oraz Przetwórstwa Produktów Ubocznych Pochodzenia Zwierzęcego „Zintegrowane Zapobieganie i Kontrola Zanieczyszczeń”

dotyczące najlepszych dostępnych technik.

Instalacja objęta wnioskiem - procesy beztlenowego przetwarzania odpadów i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nie są źródłem zorganizowanej emisji gazów i pyłów do powietrza. Dla instalacji współistniejących ze zorganizowaną emisją nie określa się warunków do wprowadzania gazów i pyłów do powietrza, gdyż instalacje te nie wymagają pozwolenia. Jedynie instalacja-średnie źródło spalania paliw wymaga zgłoszenia, które zostało dokonane do organu ochrony środowiska. Zgodnie z art. 202 ustawy Prawo ochrony środowiska w pozwoleniu zintegrowanym nie ustala się dopuszczalnej wielkości emisji gazów i pyłów do powietrza w sposób niezorganizowany. W związku z tym odstąpiono od ustalenia dopuszczalnej wielkości emisji gazów i pyłów dla instalacji.

Z uwagi na brak oddziaływania transgranicznego przedmiotowej instalacji na środowiska nie określano sposobów ograniczania tych oddziaływań na podstawie art. 211 ust. 6 pkt 5 ustawy.

Na terenie instalacji nie występują źródła emitujące pola elektromagnetyczne, w związku z czym nie ma miejsca oddziaływanie w tym zakresie.

W decyzji nie określano warunków poboru wody. Zgodnie z art. 202 pkt. 6 ustawy Prawo ochrony środowiska pobór wody uwzględniany jest jedynie w wypadku, gdy woda pobierana przez zakład jest wykorzystywana wyłącznie na potrzeby instalacji.

Podczas użytkowania instalacji nie powstają ścieki przemysłowe. Powstające odcieki z procesu magazynowania substratów są wykorzystywane w procesie fermentacji jako „woda technologiczna”. Ciecz powstająca w wyniku fermentacji metanowej po odseparowaniu frakcji stałej jest zawracana do procesu lub kwalifikowana jako odpad o kodzie 19 06 05 (ciecze z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych) zagospodarowana w procesie odzysku R10.

Wprowadzanie ścieków bytowo-socjalnych do zbiornika bezodpływowego, a następnie wywożenie ścieków do oczyszczalni ścieków nie wymaga pozwolenia.

Wprowadzanie wód roztopowych i opadowych po oczyszczeniu w separatorze koalescencyjnym do szczelnego zbiornika retencyjnego, a następnie w przypadku ich nadmiaru odprowadzanie do rowu wymaga pozwolenia wodnoprawnego. Spółka posiada stosowne pozwolenie wydane przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Białymstoku znak:BI.ZUZ.2.421.72.2018.AP z dnia 13.06.2018 roku z terminem obowiązywania do czerwca 2028 roku. Wnioskodawca nie wnosił we wniosku o uregulowanie tych kwestii w pozwoleniu zintegrowanym.

Dopuszczalne poziomy hałasu określono zgodnie z tabelą nr 1 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. z 2014 r., poz.112) dla terenów przeznaczonych na cele zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego, mieszkaniowej jednorodzinnej, zagrodowej.

Okresowe pomiary hałasu w środowisku prowadzi się dla zakładu, na którego terenie eksploatowane są instalacje lub urządzenia emitujące hałas, dla którego zostało wydane pozwolenie zintegrowane. W związku z tym zobowiązano PGB Energetyka 13 Sp. z o.o. w Warszawie do wykonywania okresowych pomiarów hałasu oraz ewidencjonowania jego wielkości, zgodnie rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 września 2021 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji (Dz. U. z 2021 r., poz. 1710 ze zmianami).

 W pozwoleniu określono warunki wytwarzania i gospodarowania odpadami przez Biogazownię, stwierdzając tym samym, że przedłożony wniosek spełnił wymogi określone w ustawie Prawo ochrony środowiska w zakresie wytwarzania odpadów oraz wymogi przepisów ustawy o odpadach w zakresie przetwarzania odpadów. Kody i rodzaje odpadów podano zgodnie z katalogiem odpadów określonym w załączniku do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 r., poz. 10).

Zgodnie z art. 45 ust. 1 pkt 4 ustawy o odpadach (Dz. U. z 2022 r., poz. 699) z obowiązku uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów zwalnia się podmiot obowiązany do uzyskania pozwolenia zintegrowanego. W decyzji określono warunki wymagane dla zezwolenia na przetwarzanie odpadów i jednocześnie zawarto zapis, że pozwolenie na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem przetwarzania odpadów, decyzja znak: OS.6220.2.2015.EC z dnia 08.10.2015 roku ze zmianami, z chwilą, gdy pozwolenie zintegrowane stanie się ostateczne wygaśnie.

W przedłożonym wniosku firma podała, że będzie prowadziła procesy odzysku odpadów R3 oraz R13.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów podmiot może przetwarzać odpady o kodach 02 02 04, 02 03 05, 02 04 03, 02 05 02, 02 06 03, 02 07 05 pochodzące z zakładowych oczyszczalni ścieków z przetwórstwa rolno-spożywczego, w których prowadzony jest rozdział ścieków przemysłowych od pozostałych rodzajów osadów i ścieków. Takie rodzaje odpadów poprzedza się oznaczeniem "br" przed kodem, co wskazuje, że odpady pochodzą wyłącznie z przetwarzania produktów pochodzących z rolnictwa, ogrodnictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa". Podmiot zatem może przyjmować do przetworzenia odpady o kodach 02 02 04, 02 03 05, 02 04 03, 02 05 02, 02 06 03, 02 07 05 jeżeli w zakładach, z których pochodzą występuje ww. opisany rozdział ścieków, a tym samym kody przedmiotowych odpadów poprzedzone są przedrostkiem „br”.

Mając na uwadze, iż na terenie biogazowni będą magazynowane odpady, które mogą powodować uciążliwości zapachowe na nieruchomościach sąsiadujących z nieruchomością, na której jest prowadzone magazynowanie odpadów ulegających biodegradacji, będą one magazynowane w szczelnych pojemnikach, kontenerach lub zbiornikach, a czas ich magazynowania nie przekroczy 7 dni (zgodnie z §12 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów).

Miejsca magazynowania odpadów oznaczone będą zgodnie z wymaganiami określonymi w  §5 ust. 3-6 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów.

Miejsce przeznaczone do magazynowania olejów odpadowych będzie przystosowane do warunków określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 5 października 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi.

Zgodnie  z art. 25 ust. 6a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, podmiot został zobowiązany do prowadzenia wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów, zgodnie z ust. 6b-6f. 6h i 6i oraz przepisami wydanymi na podstawie ust. 8a. Na terenie obiektu znajduje się 15 kamer, z których część zapewnia rejestrację obrazu obejmującą miejsca określone w §2 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów.

Zobowiązano wnioskodawcę do prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji powstających odpadów zgodnie z obowiązującym katalogiem odpadów, a także sporządzania rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami zgodnie z art. 75 ustawy o odpadach.

W  celu zaewidencjonowania przyjmowanych do biogazowni odpadów, zainstalowana została waga samochodowa w drodze dojazdowej do magazynów substratów. Każdy pojazd dostarczający odpady, bądź odbierający masę pofermentacyjną jest ważony na wjeździe i wyjeździe z zakładu. Waga ma umożliwić właściwe prowadzenie ewidencji odpadów.

W pozwoleniu nie określano wymagań zapewniających ochronę gleby, ziemi i wód gruntowych, gdyż została opracowana analiza ryzyka, z której wynika, że nie ma realnych możliwości zanieczyszczenia gleby lub wód podziemnych na terenie zakładu substancjami powodującymi ryzyko. Stwierdzono również brak konieczności sporządzenia raportu początkowego.

W pozwoleniu nie określano warunków wprowadzania do środowiska substancji i energii w sytuacjach odbiegających od normalnych, gdyż nie przewiduje się pracy w warunkach odbiegających od normalnych.

W dniu 13.04.2022 roku otrzymano postanowienie Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne znak: GKBiR.6234.2.2021.KB z dnia 11.04.2022 r. pozytywnie opiniujące złożony wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego.

W dniu 05.05.2022 roku otrzymano postanowienie Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Białymstoku znak: WI.7023.1.333.2021.IS z dnia 05.05.2022 roku pozytywnie opiniujące spełnienie wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska dot. prowadzenia działalności w zakresie wytwarzania oraz przetwarzania odpadów na terenie elektrociepłowni na biogaz w Starym Korninie.

W dniu 05.05.2022 roku wydano postanowienie określające formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń. Zgodnie z art. 48 a ust. 10 ustawy o odpadach wnioskodawca w dniu 18.05.2022 roku złożył do starostwa pismo potwierdzające wniesienie depozytu - jako formy zabezpieczenia roszczeń.

Pismem znak: OS.6222.5.2021.EC z dnia 18.05.2022 r. zawiadomiono stronę stosownie do zapisu art. 10 § 1 K.p.a., iż zostały zgromadzone dowody i materiały w trakcie postępowania administracyjnego, wszczętego w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego, a ze zgromadzonymi dokumentami można zapoznać się i wypowiedzieć w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

W dniu 01.06.2022 roku otrzymano od PWIOŚ w Białymstoku sprostowanie postanowienia dotyczącego spełniania wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska – postanowienie znak: WI.7023.1.333.2021.IS z dnia 01.06.2022 roku.

Pismem znak: OS.6222.5.2021.EC z dnia 06.06.2022 r. ponownie zawiadomiono stronę stosownie do zapisu art. 10 § 1 K.p.a., iż zostały zgromadzone dowody i materiały w trakcie postępowania administracyjnego, wszczętego w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego, a ze zgromadzonymi dokumentami można zapoznać się i wypowiedzieć w terminie 2 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

W dniu 06.06.2022 roku wnioskodawca przysłał oświadczenie o zrzeczeniu się praw do zapoznania z dokumentacją w sprawie.

Biorąc powyższe pod uwagę oraz mając na względzie spełnienie wymogów ustaw chroniących przed negatywnym wpływem substancji i energii wprowadzanych do środowiska, a także rozporządzeń wykonawczych do tych ustaw, postanowiono jak w sentencji.

W dniu 07.06.2022 roku zapis decyzji, na informatycznym nośniku danych został przesłany do Ministra Klimatu i Środowiska. Zawiadomiono o umieszczeniu decyzji o wydaniu pozwolenia zintegrowanego w elektronicznym, publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach. Podano do publicznej wiadomości  informację o wydanej decyzji i o możliwości zapoznania się z jej treścią. Stosowne obwieszczenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Starostwa oraz zamieszczone w BIP. Jednocześnie pismem z dnia 07.06.2022 r. znak: OS.6222.5.2021.EC Starosta Hajnowski zwrócił się do Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne, sołtysa wsi Stary Kornin oraz PGB Energetyka 13 Sp. z o.o. z prośbą o wywieszenie odpowiednio zawiadomienia i obwieszczeń o wydaniu pozwolenia zintegrowanego w zwyczajowo przyjętym, publicznie dostępnym miejscu.  

Pouczenie

Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem Starosty Hajnowskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. 

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

W przypadku eksploatacji instalacji z naruszeniem warunków pozwolenia lub przepisów ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach wobec prowadzącego instalację zostaną podjęte działania określone w art. 194 i 195 przywołanej ustawy.  

Zgodnie z art. 214 ust.1 ustawy Prawo ochrony środowiska przed dokonaniem zmian w instalacji objętej pozwoleniem zintegrowanym, prowadzący instalację jest obowiązany poinformować o planowanych zmianach organ właściwy do wydania pozwolenia lub złożyć wniosek o zmianę wydanego pozwolenia zintegrowanego.

Zgodnie z art. 216 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska organ właściwy do wydania pozwolenia co najmniej raz na 5 lat dokonuje analizy wydanego pozwolenia zintegrowanego.

Za decyzję w dniu 19.11.2021 roku została uiszczona opłata skarbowa w wysokości 2 011 zł, zgodnie z częścią III ust. 40 pkt 1 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz. U. 2021 r., poz. 1923 ze zmianami). Opłatę wniesiono na konto Urzędu Miasta w Hajnówce. Kopia dowodu opłaty – dokument wygenerowany elektronicznie został dołączony do wniosku.

Otrzymuje:

 1. PGB Energetyka 13 Sp. z o.o.

Do wiadomości:

 1. Minister Klimatu i Środowiska
 2. Podlaski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
 3. Marszałek Województwa Podlaskiego
 4. Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne
 5. PGW Wody Polskie, Zarząd Zlewni Białystok

a/a

Obwieszczenie Starosty Hajnowskiego z dnia 07.06.2022 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko dla PGB Energetyka 13 Sp. z o.o., 02-683 Warszawa, ul. Gotarda 9.

Hajnówka, dnia 07.06.2022 r.

OS.6222.5.2021.EC

Obwieszczenie

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029), Starosta Hajnowski informuje, iż w dniu 07.06.2022 roku wydał pozwolenie zintegrowane dla PGB Energetyka 13 Sp. z o.o., 02-683 Warszawa, ul. Gotarda 9 prowadzającej instalacje w elektrociepłowni na biogaz w Starym Korninie, zlokalizowanej w obrębie działki o nr geodezyjnym 407/1, gmina Dubicze Cerkiewne.

Decyzja została umieszczona w elektronicznym publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach – EKOportal. Z treścią decyzji można zapoznać się w Wydziale Budownictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Hajnówce, ul. Aleksego Zina 1, pokój nr 10, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 – 1500.

Decyzja OS.6222.3.2022.EC z dnia 30.05.2022 r.

Hajnówka, dnia 30.05.2022 r.

OS.6222.3.2022.EC

Decyzja

Na podstawie art. 155 i 104 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z pozwoleniem zintegrowanym wydanym przez Starostę Hajnowskiego z dnia 12.08.2015 roku znak: OS.6222.1.2015.EC (zmienionym decyzjami znak: OS.6222.2.2016.EC z dnia 16.12.2016 r., OS.6222.1.2018.AM z dnia 27.02.2018 r., OS.6222.5.2020.EC z dnia 13.04.2021 r.) udzielonym Nasycalni Podkładów w Czeremsze Sp. z o.o., 17-240 Czeremcha, ul. Fabryczna 7, NIP 5430200419, Regon 000127367, po rozpatrzeniu wniosku Nasycalni Podkładów w Czeremsze Sp. z o.o. znak: DN 6-3/2/22 z dnia 19.05.2022 roku w sprawie zmiany przedmiotowego pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do konserwacji drewna i produktów z drewna środkami chemicznymi o zdolności produkcyjnej ponad 75 m3 na dobę, innymi niż przeznaczonymi wyłącznie do stosowania w przypadku sinizny

zmienia się

I. Za zgodą strony, ostateczną decyzję - pozwolenie zintegrowane znak: OS.6222.1.2015 z dnia 12.08.2015 roku (zmienione decyzjami znak: OS.6222.2.2016.EC z dnia 16.12.2016 r., 6222.1.2018.AM z dnia 27.02.2018 r., OS.6222.5.2020.EC z dnia 13.04.2021 r.) wydane przez Starostę Hajnowskiego, Nasycalni Podkładów w Czeremsze Sp. z o.o., 17-240 Czeremcha, ul. Fabryczna 7, w następujący sposób:

 1. Punkt VI.6.2. przedmiotowego pozwolenia otrzymuje brzmienie:

Sposób i częstotliwość wykonywania badań zanieczyszczenia gleby i ziemi substancjami powodującymi ryzyko oraz pomiarów zawartości tych substancji w wodach gruntowych, w tym pobierania próbek.

Należy prowadzić monitoring stanu jakości środowiska wodno-gruntowego 4 substancji mogących, zgodnie z raportem początkowym stanowić potencjalne ryzyko dla środowiska gruntowo - wodnego tj. fenolu, baru, MCPA, 2,4-D. Badania należy prowadzić z wykorzystaniem metodyk referencyjnych, przez akredytowane laboratorium, w punktach poboru odpowiadających raportowi początkowemu. Badania zanieczyszczenia gleby i ziemi wykonywać co najmniej raz na 5 lat, a pomiary zawartości substancji w wodach gruntowych raz na 2 lata, zgodnie z art. 217a ustawy – Prawo ochrony środowiska. Wyniki badań należy przekazywać organowi ochrony środowiska w terminie miesiąca od dnia ich wykonania.

II. Pozostałe warunki pozwolenia zintegrowanego znak: OS.6222.1.2015 z dnia 12.08.2015 roku (zmienionego decyzjami znak: OS.6222.2.2016.EC z dnia 16.12.2016 r., 6222.1.2018.AM z dnia 27.02.2018 r., OS.6222.5.2020.EC z dnia 13.04.2021 r.) pozostają bez zmian.

Uzasadnienie

W dniu 20.05.2022 r. do Starostwa Powiatowego w Hajnówce wpłynął wniosek znak: DN 6-3/2/22 z dnia 19.05.2022 r. Nasycalni Podkładów w Czeremsze Sp. z o. o., 17-240 Czeremcha, ul. Fabryczna 7, w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do konserwacji drewna i produktów z drewna środkami chemicznymi o zdolności produkcyjnej ponad 75 m3 na dobę, innymi niż przeznaczonymi wyłącznie do stosowania w przypadku sinizny (decyzja znak: OS.6222.1.2015 z dnia 12.08.2015 roku). Do wniosku został dołączony dowód dokonanej należnej opłaty skarbowej za uzyskanie niniejszej decyzji, zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 1923 ze zmianami).

  W złożonym wniosku strona wnioskowała o zmianę zapisu pozwolenia dotyczącą częstotliwości wykonywania badań wód gruntowych. Pismem z dnia 23.05.2022 r. zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego, Starostwo Powiatowe w Hajnówce zawiadomiło o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany posiadanego przez Nasycalnię Podkładów w Czeremsze Sp. z o.o. pozwolenia zintegrowanego znak: OS.6222.1.2015.EC z dnia 12.08.2015 r., zmienionego decyzjami (znak: OS.6222.2.2016.EC z dnia 16.12.2016 r., OS.6222.1.2018.AM z dnia 27.02.2018 r., OS.6222.5.2020.EC z dnia 13.04.2021 r.). Zawiadomiono jednocześnie stronę stosownie do zapisu art. 10 § 1 K.p.a., iż zostały zgromadzone dowody i materiały w trakcie postępowania administracyjnego, wszczętego w sprawie zmiany posiadanego przez Nasycalnię Podkładów w Czeremsze Sp. z o.o. pozwolenia zintegrowanego, a ze zgromadzonymi dokumentami można zapoznać się i wypowiedzieć w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. W wyznaczonym terminie strona nie skorzystała z przysługującego jej prawa. 

Zgodnie z art. 209 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, zapis wniosku na informatycznym nośniku danych, dotyczący zmiany wydanego pozwolenia zintegrowanego został przesłany do Ministra Klimatu i Środowiska.

W 2020 roku organ właściwy do wydania pozwolenia dokonał analizy warunków pozwolenia zintegrowanego po publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej konkluzji BAT odnoszących się do głównej działalności instalacji. Dokonana analiza wykazała konieczność zmiany pozwolenia zintegrowanego w zakresie częstotliwości wykonywania badań wód gruntowych. BAT 44 dotyczący jakości wód gruntowych określa, iż należy monitorować zanieczyszczenia w wodach gruntowych z częstotliwością co najmniej raz na 6 miesięcy. Częstotliwość monitorowania można ograniczyć i przeprowadzać raz na dwa lata na podstawie oceny ryzyka lub jeżeli okaże się, że poziomy zanieczyszczenia są wystarczająco stabilne (np. po czterech latach).

Pierwsze badania wód gruntowych od wydania pozwolenia zintegrowanego zostały przeprowadzone po 5 latach, w lipcu 2020 roku. Na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 11 października 2019 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych części wód podziemnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2148) oraz wyników badań 4 substancji mogących, zgodnie z raportem początkowym stanowić potencjalne ryzyko dla środowiska gruntowo - wodnego tj. fenolu, baru, MCPA, 2,4-D można stwierdzić, iż wody są dobrej jakości. Poziomy zanieczyszczeń z badań przeprowadzonych w 2020 roku nie odbiegały od wyników uzyskanych przy opracowywaniu raportu początkowego.

Zobowiązano zatem wnioskodawcę do wykonywania badań wód gruntowych raz na dwa lata.

Każda zmiana pozwolenia zintegrowanego następuje zgodnie z przepisami ustawy - Prawo ochrony środowiska, jeżeli nastąpiły zmiany w instalacji, zarówno te noszące charakter zmian istotnych, czy nieistotnych. Wnioskowane zmiany nie są spowodowane istotną zmianą w funkcjonowaniu instalacji. Przy zmianie pozwolenia zintegrowanego zastosowano tryb art.155 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Biorąc powyższe pod uwagę, postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie

Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem Starosty Hajnowskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. 

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Za decyzję w dniu 23.05.2022 roku została uiszczona opłata skarbowa w wysokości 10 zł, zgodnie z częścią I ust. 53 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz. U. 2021 r. poz. 1923 ze zmianami). Opłatę wniesiono  na konto Urzędu Miasta w Hajnówce. Kopia dowodu opłaty – dokument wygenerowany elektronicznie został dołączony do wniosku.

Otrzymuje:

 1. Nasycalnia Podkładów w Czeremsze Sp. z o.o.

17-240 Czeremcha, ul. Fabryczna 7

Do wiadomości:

 1. Minister Klimatu i Środowiska
 2. Podlaski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
 3. Marszałek Województwa Podlaskiego
 4. Wójt Gminy Czeremcha

a/a

Decyzja z dnia 01.02.2022, OS.6222.4.2021.EC

Hajnówka, dnia 01.02.2022 r.

OS.6222.4.2021.EC

Decyzja

 Na podstawie art. 155 i 104 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z pozwoleniem zintegrowanym wydanym przez Starostę Hajnowskiego z dnia 23.12.2015 roku znak: OS.6222.5.2015.EC (zmienionym decyzjami znak: OS.6222.3.2017.AM z dnia 29.12.2017 r., OS.6222.4.2019.AM z dnia 19.03.2019 r., OS.6222.11.2019 z dnia 18.06.2020 r.) udzielonym Zakładowi Ceramika Budowlana Lewkowo Sp. z o.o., 17-220 Narewka, Lewkowo Stare 64, NIP 543-19-87-427, Regon 052007332,  po rozpatrzeniu wniosku Ceramiki Budowlanej Lewkowo Sp. z o.o. z dnia 23.09.2021 roku (uzupełnionego w dniu 10.11.2021 r.) w sprawie zmiany przedmiotowego pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do produkcji wyrobów ceramicznych za pomocą wypalania

zmienia się

I. Za zgodą strony, ostateczną decyzję - pozwolenie zintegrowane znak: OS.6222.5.2015 z dnia 23.12.2015 roku (zmienione decyzjami znak: OS.6222.3.2017.AM z dnia 29.12.2017 r., 6222.4.2019.AM z dnia 19.03.2019 r., OS.6222.11.2019 z dnia 18.06.2020 r.) wydane przez Starostę Hajnowskiego, Ceramice Budowlanej Lewkowo Sp. z o.o., Lewkowo Stare 64, 17-220 Narewka, w następujący sposób:

1. Punkt VI.1.1. przedmiotowej decyzji otrzymuje brzmienie:

Charakterystyka źródeł powstawania i miejsc wprowadzania gazów i pyłów do powietrza.

Źródłami emisji zorganizowanych ze spalania paliw są:

 • nagrzewnica powierza typu NPR-M2500 o mocy 2500 kW z emitorem metalowym, nie zadaszonym o wysokości 10 m, o średnicy wylotu 600 mm, z ciągiem naturalnym,
 • piec tunelowy nr 2 na wydziale W-3 o mocy 2,73 MW z emitorem metalowym, nie zadaszonym, o wysokości 15 m i średnicy u wylotu 0,9 m, z ciągiem sztucznym,
 • piec tunelowy nr 3 na wydziale W-3 o mocy 2,73 MW z emitorem metalowym, nie zadaszonym, o wysokości 15 m i średnicy u wylotu 0,9 m, z ciągiem sztucznym.

Kod

emitora

Opis emitora

Charakterystyka miejsc emisji

Współrzędne punktu emitora

Wysokość komina

[m]

Średnica wewnętrzna komina
u wylotu

[mm]

Prędkość gazów u wylotu z emitora

[m/s]

Temperatura wylotowa gazów

[K]

Czas trwania emisji

[h]

X

Y

E3

Komin metalowy, niezadaszony, odprowadzający gazy z pieca tunelowego nr 2

568252,24

815362,65

15

900

20,70

330,3

8760

E4

Komin metalowy, niezadaszony, odprowadzający gazy z pieca tunelowego nr 3

568262,00

815366,09

15

900

20,70

330,3

8760

E5

Komin metalowy, niezadaszony, odprowadzający gazy z nagrzewnicy powierza typu NPR-M2500

568191,12

815457,37

10

600

20,70

330,3

6480

2. Punkt VI.1.2. przedmiotowej decyzji otrzymuje brzmienie:

Wielkość dopuszczalnej emisji w warunkach normalnego funkcjonowania instalacji.

Rodzaje i ilości gazów i pyłów dopuszczonych do wprowadzenia do powietrza dla każdego źródła powstawania i miejsca wprowadzania gazów i pyłów (w kg/h).

Kod emitora

Emitowana substancja

Wielkość emisji

Nazwa

Kod substancji (CAS)

kg/h

E3

Benzo/a/piren

50-32-8

0,000032

Dwutlenek azotu

10102-44-0

0,452

Dwutlenek siarki

7446-09-05

1,049

Pył ogółem

-

0,2008

Pył zawieszony PM 10

-

0,0803

Pył zawieszony PM 2,5

-

0,03012

E4

Benzo/a/piren

50-32-8

0,000032

Dwutlenek azotu

10102-44-0

0,452

Dwutlenek siarki

7446-09-05

1,049

Pył ogółem

-

0,2008

Pył zawieszony PM 10

-

0,0803

Pył zawieszony PM 2,5

-

0,03012

E5

 

Benzo/a/piren

50-32-8

0,0001118

Dwutlenek siarki

7446-09-05

3,59

Pył ogółem

-

0,688

Dwutlenek azotu

10102-44-0

1,548

Pył zawieszony PM 10

-

0,2752

Pył zawieszony PM 2,5

-

0,1032

Roczne emisje, łącznie ze wszystkich emitorów.

Rodzaj substancji

Emisja roczna

[Mg/rok]

Benzo/a/piren

0,001551

Dwutlenek azotu

21,48

Dwutlenek siarki

49,9

Pył ogółem

9,54

Pył zawieszony PM 10

3,82

Pył zawieszony PM 2,5

1,432

 3. Punkt VI.4.1. przedmiotowej decyzji otrzymuje brzmienie:

Rodzaje i ilości  odpadów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku.

Odpady niebezpieczne

Lp.

Rodzaj odpadu

Kod

Ilość w ciągu roku w [Mg]

1.

Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe

13 02 08

2,0

2.

Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone

15 01 10

2,0

3.

Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)

15 02 02

3,0

4.

Filtry olejowe

16 01 07

0,1

5.

Płyny hamulcowe

16 01 13

0,1

6.

Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 0212

16 02 13

0,2

7.

Baterie i akumulatory ołowiowe

16 06 01

1,7

Odpady inne niż niebezpieczne

Lp.

Rodzaj odpadu

Kod

Ilość w ciągu roku w [Mg]

1.

Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 080317

08 03 18

0,4

2.

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów  (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 100104)

10 01 01

1500

3.

Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i ceramika budowlana (po przeróbce termicznej)

10 12 08

6000

4.

Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów

12 01 01

4,0

5.

Odpady spawalnicze

12 01 13

1,5

6.

Opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 02

10,0

7.

Opakowania z drewna

15 01 03

8,0

8.

Zużyte opony

16 01 03

1,0

9.

Magnetyczne i optyczne  nośniki informacji

16 80 01

0,1

10.

Brąz, mosiądz, miedź

17 04 01

0,2

11.

Żelazo i stal

17 04 05

200

12.

Mieszaniny metali

17 04 07

100

13.

Zawartość piaskowników

19 08 02

5,0

 4. Tabela w punkcie VI.4.2. przedmiotowej decyzji otrzymuje brzmienie:

Opis sposobu dalszego gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów. Wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzaju magazynowanych odpadów.

Lp.

Rodzaj odpadu

Kod

Miejsce i sposób magazynowania odpadów

Proces odzysku lub unieszkodliwiania

Odpady niebezpieczne

1.

Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe

13 02 08

Magazynowane w beczkach stalowych o pojemności 200 dm3 w magazynie paliw.

Odpad przekazywany firmie posiadającej stosowne zezwolenie na transport, przetwarzanie

 

 

2.

Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone

15 01 10

Magazynowane w pojemnikach na terenie zakładu.

 

3.

Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania  i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)

 

15 02 02

4.

Filtry olejowe

16 01 07

Magazynowane w metalowych pojemnikach na terenie zakładu.

 

5.

 

 

Płyny hamulcowe

16 01 13

Magazynowane w metalowych pojemnikach w magazynie paliw.

Odpad przekazywany sprzedawcy przy zakupie nowych lub  firmie posiadającej stosowne zezwolenie na transport, przetwarzanie

 

6.

Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

16 02 13

Magazynowane w oryginalnych opakowaniach, w pomieszczeniu zabezpieczonym przed dostępem osób nieupoważnionych.

Odpad przekazywany firmie posiadającej stosowne zezwolenie na transport, przetwarzanie

7.

Baterie i akumulatory ołowiowe

16 06 01

 

Magazynowane w pojemnikach przy warsztacie mechanicznym.

Odpady inne niż niebezpieczne

 

1.

Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 080317

08 03 18

Magazynowane w pojemnikach w biurze.

Odpad przekazywany firmie posiadającej stosowne zezwolenie na transport, przetwarzanie

 

2.

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 100104)

10 01 01

Magazynowane na utwardzonym placu składowym.

Wykorzystywany w procesie odzysku R5 oraz przekazywany osobom fizycznym.

 

3.

Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i ceramika budowlana (po przeróbce termicznej)

10 12 08

Hałda na placu.

Wykorzystywany w procesie odzysku R5 oraz przekazywany osobom fizycznym.

4.

Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów

 

12 01 01

Magazynowane w pojemnikach przy warsztacie mechanicznym.

Odpad przekazywany firmie posiadającej stosowne zezwolenie na transport, przetwarzanie

5.

Odpady spawalnicze

 

12 01 13

6.

Opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 02

Magazynowane w pojemnikach na terenie zakładu.

7.

Opakowania z drewna

15 01 03

Magazynowane na terenie zakładu w odpowiednich miejscach.

Odpad przekazywany osobom fizycznym.

 

8.

Zużyte opony

16 01 03

Magazynowane pod zadaszeniem na utwardzonej powierzchni.

Odpad przekazywany firmie podczas wymiany zużytych lub

firmie posiadającej stosowne zezwolenie na transport, przetwarzanie

 

 

9.

Magnetyczne i optyczne nośniki informacji

16 80 01

Magazynowane w pojemnikach w biurze.

Odpad przekazywany firmie posiadającej stosowne zezwolenie na transport, przetwarzanie

10.

 

 

Brąz, mosiądz, miedź

17 04 01

Magazynowane w metalowych pojemnikach w magazynie technicznym.

Odpad przekazywany do punktu skupu metali kolorowych

11.

Żelazo i stal

17 04 05

Kontener na odpady stalowe oraz plac składowy obok warsztatu.

Odpad przekazywany do punktu skupu złomu

12.

 

13.

Mieszaniny metali

17 04 07

Magazynowane w pojemnikach przy warsztacie mechanicznym.

 

13.

Zawartość piaskowników

19 08 02

Hałda domieszek w wyznaczonym miejscu na placu składowania surowców.

Wykorzystywany w procesie odzysku R5 lub przekazywany firmie posiadającej stosowne zezwolenie na transport, przetwarzanie

5. Punkt VI.5.1.1. przedmiotowej decyzji otrzymuje brzmienie:

Rodzaj i masa odpadów przewidywanych do przetworzenia i powstających w wyniku przetwarzania w okresie roku.

Lp.

Rodzaj odpadu

Kod

Ilość odpadów

do odzysku [Mg/rok]

Proces

odzysku

1

Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81)

02 03 80

8 000

Proces

odzysku

R 5

2

Szlamy z odbarwiania makulatury

03 03 05

7 000

3

Mechaniczne wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury

03 03 07

7 000

4

Odpady z włókna, szlamy z włókien, wypełniaczy i powłok pochodzące z mechanicznej separacji

03 03 10

7 000

5

Inne niewymienione odpady

07 07 99

300

6

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów

/z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04/

10 01 01

15 000

7

Popioły lotne z węgla

10 01 02

7 000

8

Popioły lotne z torfu i drewna niepoddanego obróbce chemicznej

10 01 03

8 400

9

Popioły lotne ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 16

10 01 17

7 000

10

Piaski ze złóż fluidalnych (z wyłączeniem 10 01 82)

10 01 24

4 000

11

Mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych

10 01 80

20 000

12

Mieszaniny popiołów lotnych i odpadów stałych z

wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych

(metody suche i półsuche odsiarczania spalin oraz spalanie

w złożu fluidalnym)

10 01 82

15 000

13

Odpady włókna szklanego i tkanin z włókna szklanego

10 11 03

8 000

14

Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i ceramika budowlana /po przeróbce termicznej/

10 12 08

5 000

15

Inne nie wymienione odpady

10 12 99

5 000

16

Uwodnione odpady ciekłe inne niż wymienione w 16 10 01

16 10 02

2 000

17

Piasek jako odpad filtrujący

19 08 02

5

18

Papier i tektura

19 12 01

6 000

6. Punkt VI.5.2. przedmiotowej decyzji otrzymuje brzmienie:

Miejsce i dopuszczona metoda przetwarzania odpadów, ze wskazaniem procesu przetwarzania oraz opis procesu technologicznego.

Miejscem przetwarzania odpadów jest teren zakładu, do którego posiadacz odpadów – Ceramika Budowlana Lewkowo Sp. z o.o. posiada tytuł prawny. Dopuszczoną metodą przetwarzania odpadów zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o odpadach jest proces odzysku R 5 - recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych.

Odpad o kodzie 10 11 03 będzie stosowany jako dodatek korekcyjny do mas formierczych, który umożliwi optymalizację procesu technologicznego – przygotowanie masy do formowania, tym samym zwiększając wytrzymałość wyrobów.

7. Punkt VI.5.4. przedmiotowej decyzji otrzymuje brzmienie:

Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które w tym samym czasie mogą być magazynowane oraz które mogą być magazynowane w okresie roku:

Lp.

 

Kod odpadu

 

Rodzaj odpadu

Masa odpadów w Mg

Magazynowane w tym samym czasie

Magazynowane w okresie roku

1

02 03 80

Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81)

0,5

8000

2

03 03 05

Szlamy z odbarwiania makulatury

87,5

7000

3

03 03 07

Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury

6

7000

4

03 03 10

Odpady z włókna, szlamy z włókien, wypełniaczy i powłok pochodzące z mechanicznej separacji

126

7000

5

07 07 99

Inne nie wymienione odpady

4

300

6

08 03 18

Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17

0,004

0,4

7

10 01 01

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04

397

15000

8

 

10 01 02

Popioły lotne z węgla

13,5

7000

 

9

10 01 03

Popioły lotne z torfu i drewna nie poddanego obróbce chemicznej

28,8

8400

10

10 01 17

Popioły lotne ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 16

1,2

7000

11

10 01 24

Piaski ze złóż fluidalnych (z wyłączeniem 10 01 82)

175

4000

12

10 01 80

Mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych

576

20000

13

10 01 82

Mieszaniny popiołów lotnych i odpadów stałych z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych (metody suche i półsuche odsiarczania spalin oraz spalanie w złożu fluidalnym)

1,2

15000

14

10 12 08

Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i ceramika budowlana (po przeróbce termicznej)

432

6000

15

10 11 03

Odpady włókna szklanego i tkanin z włókna szklanego

200

8000

16

10 12 99

Inne nie wymienione odpady

2,4

5000

17

12 01 01

Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów

0,100

4,0

18

12 01 13

Odpady spawalnicze

0,050

1,5

19

13 02 08*

Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe

0,010

2,0

20

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

0,080

10,0

21

15 01 03

Opakowania z drewna

2

8,0

22

15 01 10*

Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone

0,007

2,0

23

15 02 02*

Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nie ujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)

0,012

3,0

24

16 01 03

Zużyte opony

0,100

1,0

25

16 01 07*

Filtry olejowe

0,004

0,1

26

16 01 13*

Płyny hamulcowe

0,020

0,1

27

16 02 13*

Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy  inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

0,050

0,2

28

16 06 01*

Baterie i akumulatory ołowiowe

0,002

1,7

29

16 10 02

Uwodnione odpady ciekłe inne niż wymienione w 16 10 01

87,5

2000

30

16 80 01

Magnetyczne i optyczne nośniki informacji

0,001

0,1

31

17 04 01

Miedź, brąz, mosiądz

0,003

0,2

32

17 04 05

Żelazo i stal

15

200

33

17 04 07

Mieszaniny metali

10

100

34

19 08 02

Zawartość piaskowników

1,5

5,0

35

19 12 01

Papier i tektura

20

6000

Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane:

 • w tym samym czasie – 2 187,543 Mg
 • w okresie roku – 133 039,3 Mg

8. Punkt VI.5.5. przedmiotowej decyzji otrzymuje brzmienie:

Największa masa odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów – 2 187,543 Mg.

9. Punkt VI.5.6. przedmiotowej decyzji otrzymuje brzmienie:

Całkowita pojemność (wyrażona w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów – 2 187,543 Mg.

10. Punkt VI.6.1. przedmiotowej decyzji otrzymuje brzmienie:

Rodzaj odpadów przewidywanych do transportu, obszar prowadzenia działalności transportu.

 1. Żużle, popioły paleniskowe, mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych, popioły lotne z torfu i drewna niepoddanego obórce chemicznej, piaski ze złóż fluidalnych, mieszaniny popiołów lotnych i odpadów stałych z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych ( o kodach: 10 01 01, 10 01 80, 10 01 03, 10 01 24, 10 01 82, 10 11 03) z Elektrociepłowni Białystok, Ostrołęki oraz Małkini do przedsiębiorstwa Ceramika Budowlana Lewkowo Sp. z o.o.
 2. Odpady o kodach: 02 03 80, 03 03 05, 03 03 07, 03 03 10, 07 07 99, 10 01 02, 10 01 17, 10 12 99, 16 10 02, 19 12 01 od wytwórców tych odpadów do Ceramiki Budowlanej Lewkowo Sp. z o.o.

11. Punkt VI.6.2. przedmiotowej decyzji otrzymuje brzmienie:

Sposób i środki transportu odpadów.

 1. Odpady o kodach: 10 01 01, 10 01 80, 10 01 03, 10 01 24, 10 01 82, 10 11 03 transportowane zestawami ciągników siodłowych z naczepami skrzyniowymi lub samowyładowczymi, pod warunkiem transportu odpadów w stanie wilgotnym lub zastosowaniem plandek w celu wyeliminowania pylenia.
 2. Odpady o kodach: 02 03 80, 03 03 05, 03 03 07, 03 03 10, 07 07 99, 10 01 02, 10 01 17, 10 12 99, 16 10 02, 19 12 01 transportowane samochodami znajdującymi się w posiadaniu przedsiębiorstwa, utrzymywanymi we właściwym stanie technicznym, przystosowanymi do przewozu tego rodzaju odpadów, w sposób niepowodujący uciążliwości dla środowiska, zapewniający racjonalne wykorzystanie środków transportu.

12. Użyte w decyzji – pozwoleniu zintegrowanym znak: OS.6222.5.2015.EC z dnia 23.12.2015 roku, zmienionym decyzjami (znak: OS.6222.3.2017.AM z dnia 29.12.2017 r.,  OS.6222.4.2019.AM z dnia 19.03.2019 r., OS.6222.11.2019 z dnia 18.06.2020 r.) zapisy „nagrzewnica powietrza typu MPT-1000” zastępuje się zapisem „nagrzewnica typu NPR-M2500”.

 

II. Pozostałe warunki pozwolenia zintegrowanego znak: OS.6222.5.2015.EC z dnia 23.12.2015 roku, zmienionego decyzjami znak: OS.6222.3.2017.AM z dnia 29.12.2017 r., 6222.4.2019.AM z dnia 19.03.2019 r., OS.6222.11.2019 z dnia 18.06.2020 r.) pozostają bez zmian.

Uzasadnienie

W dniu 23.09.2021 r. do Starostwa Powiatowego w Hajnówce wpłynął wniosek Ceramiki Budowlanej Lewkowo Sp. z o. o., 17-220 Narewka, Lewkowo Stare 64, w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do produkcji wyrobów ceramicznych za pomocą wypalania (decyzja znak: OS.6222.5.2015 z dnia 23.12.2015 roku, zmieniona decyzjami znak: OS.6222.3.2017.AM z dnia 29.12.2017 r., OS.6222.4.2019.AM z dnia 19.03.2019 r., OS.6222.11.2019 z dnia 18.06.2020 r.). Do wniosku został dołączony dowód dokonanej należnej opłaty skarbowej za uzyskanie niniejszej decyzji, zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r., dowód uiszczenia opłaty rejestracyjnej, wersja elektroniczna wniosku, zgoda na zmianę decyzji, operat przeciwpożarowy wraz z postanowieniem Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce wyrażającego zgodę na zastosowanie zaproponowanych warunków ochrony przeciwpożarowej zawartych w operacie.

Pismem z dnia 30.09.2021 zwrócono się do wnioskodawcy o uzupełnienie złożonego wniosku. Na prośbę wnioskodawcy dwukrotnie przedłużano termin na uzupełnienie wniosku – z ostatecznym terminem na uzupełnienie 23 listopad 2021 rok. Pismo z uzupełnieniem brakujących informacji i dokumentów otrzymano w dniu 10.11.2021 roku.

Każda zmiana pozwolenia zintegrowanego następuje zgodnie z przepisami ustawy - Prawo ochrony środowiska, jeżeli nastąpiły zmiany w instalacji, zarówno te noszące charakter zmian istotnych, czy nieistotnych. Prowadzący instalację w złożonym wniosku wskazał zmiany polegające na zmianie źródła emisji oraz dodaniu nowego rodzaju odpadu do procesu przetwarzania. Organ ochrony środowiska po stwierdzeniu, że zmiany będą miały charakter zmian istotnych w instalacji przy zmianie pozwolenia zintegrowanego zapewnia możliwość udziału społeczeństwa, na zasadach i w trybie określonym w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Zgodnie z art. 214 ust. 4 i 5 ustawy Prawo ochrony środowiska zarówno wniosek jak i decyzja zmieniająca pozwolenie zintegrowane zawiera dane mające związek z planowanymi zmianami.

Zgodnie z art. 209 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, zapis uzupełnionego wniosku, dotyczący zmiany pozwolenia zintegrowanego, na informatycznym nośniku danych został przesłany do Ministra Klimatu i Środowiska.

Uznając, że przedłożony i uzupełniony wniosek spełnia wymogi art. 184 i 208 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Ochrony Środowiska, organ właściwy do zmiany pozwolenia zintegrowanego dla Ceramiki Budowlanej Lewkowo Sp. z o. o., jakim jest Starosta Hajnowski, pismem z dnia 12 listopada 2021 roku zawiadomił o umieszczeniu wniosku o zmianę decyzji w elektronicznym, publicznie dostępnym wykazie danych, informując jednocześnie o możliwości składania uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie w terminie 30 dni w Wydziale Budownictwa i Ochrony Środowiska. Obwieszczenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w tut. Starostwie oraz zamieszczone w BIP.

Jednocześnie pismem z dnia 12.11.2021 r. znak: OS.6222.4.2021.EC Starosta Hajnowski zwrócił się do Wójta Gminy Narewka oraz sołtysa wsi Lewkowo Stare z prośbą o poinformowanie zainteresowanych o toczącym się postępowaniu w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego, poprzez wywieszenie odpowiednio zawiadomienia i obwieszczenia w zwyczajowo przyjętym, publicznie dostępnym miejscu.   

Ponadto obwieszczenie w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego zostało wysłane do miejsca realizacji przedsięwzięcia (Ceramiki Budowlanej Lewkowo Sp. z o.o.) z prośbą o jego wywieszenie w publicznie dostępnym miejscu.

Odpowiednio zawiadomienie i obwieszczenia zostały odesłane z adnotacją o ich umieszczeniu w publicznie dostępnych miejscach w określonych terminach. Zrealizowano w ten sposób ustawowy zapis o udziale społeczeństwa w toczącym się postępowaniu. Po upływie ustawowych 30 dni do chwili zawiadomienia o toczącym się postępowaniu i okresie oczekiwania na ewentualne uwagi i wnioski, stwierdzono, że nikt nie skorzystał z przysługujących mu praw i nie wniesiono uwag do sprawy.

Pismem z dnia 12.11.2021 r. zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego, Starostwo Powiatowe w Hajnówce zawiadomiło o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany posiadanego przez Ceramikę Budowlaną LEWKOWO Sp. z o.o. pozwolenia zintegrowanego znak: OS.6222.5.2015.EC z dnia 23.12.2015 r., zmienionego decyzjami (znak: OS.6222.3.2017.AM z dnia 29.12.2017 r., OS.6222.4.2019.AM z dnia 19.03.2019 r., OS.6222.11.2019 z dnia 18.06.2020 r.).

W dniu 12.11.2021 roku przesłano wniosek wraz z operatem przeciwpożarowym do Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce w celu przeprowadzenia kontroli w zakresie spełnienia wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej.

W dniu 12.11.2021 roku przesłano wniosek wraz z załącznikami do PWIOŚ w Białymstoku w celu przeprowadzenia kontroli w zakresie spełnienia wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska. W tym samym dniu przesłano wniosek z prośbą o opinię do Wójta Gminy Narewka.

Zgodnie z interpretacjami Ministerstwa Klimatu i Środowiska zaświadczenia o niekaralności wymagane przy zezwoleniach na zbieranie, przetwarzanie odpadów powinny być aktualne i odnosić się do rzeczywistego i aktualnego składu zarządu prowadzącego instalację. W przypadku oświadczeń wynikających z ustawy o odpadach dotyczących wspólników, prokurentów, członków zarządu lub członków rady nadzorczej posiadacza odpadów, oświadczenia powinny być składane przez wszystkie osoby widniejące w KRS. Po rozmowie z przedstawicielem PWIOŚ w Białymstoku oraz analizie aktualnego KRS stwierdzono, iż przy istotnej zmianie w instalacji wymagane jest przedłożenie aktualnych zaświadczeń i oświadczeń. W dniu 25.11.2021 roku przesłano zatem do Ceramiki Budowlanej Lewkowo Sp. z o.o. pismo o uzupełnienie złożonego wniosku o stosowne zaświadczenia o niekaralności i oświadczenia wynikające z ustawy o odpadach.

W dniu 26.11.2021 do starostwa wpłynęło postanowienie Wójta Gminy Narewka znak: GO.6234.1.2021 z dnia 24.11.2021 r. pozytywnie opiniujące złożony przez Ceramikę Budowlana Lewkowo Sp. z o.o. wniosek na zmianę pozwolenia zintegrowanego.

W dniu 02.12.2021 do Starostwa Powiatowego w Hajnówce wpłynęło postanowienie Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce znak: PZ.5560.10.2021.MK, w którym stwierdzono, że w zakładzie zostały spełnione wymagania określone w przepisach o ochronie przeciwpożarowej oraz stwierdzono zgodność z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w załączonym do wniosku operacie przeciwpożarowym.

W dniu 07.12.2021 r. otrzymano od wnioskodawcy pismo informujące o numerach działek, na których zlokalizowana jest instalacja. Otrzymano również wymagane zaświadczenia i oświadczenia, które przesłano do PWIOŚ w Białymstoku.

W dniu 11.01.2022 roku otrzymano postanowienie Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Białymstoku znak: WI.7023.1.296.2021.KCi z dnia 11.01.2022 roku pozytywnie opiniujące spełnienie wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska dot. prowadzenia działalności w zakresie wytwarzania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne oraz przetwarzania i transportu odpadów na terenie Zakładu Ceramika Budowlana Lewkowo Sp. z o.o. w Lewkowie Starym.

W dniu 12.01.2022 roku zmieniono obowiązujące postanowienie określające formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń, w związku ze zmianą okoliczności faktycznych mających wpływ na wysokość określonego wcześniej zabezpieczenia roszczeń – dodanie nowego odpadu do przetwarzania. Zgodnie z art. 48 a ust. 10 ustawy o odpadach wnioskodawca w terminie 2 tygodni od dnia doręczenia ostatecznego postanowienia, 27.01.2022 roku złożył do starostwa oryginał aneksu nr 1 gwarancji bankowej Nr 1/003/G/20 z dnia 04.05.2020 r. - jako formę zabezpieczenia roszczeń.

Pismem znak: OS.6222.4.2021.EC z dnia 27.01.2022 r. zawiadomiono stronę stosownie do zapisu art. 10 § 1 K.p.a., iż zostały zgromadzone dowody i materiały w trakcie postępowania administracyjnego, wszczętego w sprawie zmiany posiadanego przez Ceramikę Budowlaną LEWKOWO Sp. z o.o. pozwolenia zintegrowanego znak: OS.6222.5.2015.EC z dnia 23.12.2015 r. zmienionego decyzjami znak: OS.6222.3.2017.AM z dnia 29.12.2017 r., OS.6222.4.2019.AM z dnia 19.03.2019 r., OS.6222.11.2019 z dnia 18.06.2020 r., a ze zgromadzonymi dokumentami można zapoznać się i wypowiedzieć w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. W wyznaczonym terminie strona nie skorzystała z przysługującego jej prawa. 

Biorąc powyższe pod uwagę, postanowiono jak w sentencji.

W dniu 01.02.2022 roku zapis decyzji, na informatycznym nośniku danych został przesłany do Ministra Klimatu i Środowiska. Zawiadomiono o umieszczeniu decyzji o zmianie pozwolenia zintegrowanego w elektronicznym, publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach.  Podano do publicznej wiadomości  informację o wydanej decyzji i o możliwości zapoznania się z jej treścią. Stosowne obwieszczenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Starostwa oraz zamieszczone w BIP. Jednocześnie pismem z dnia 01.02.2022 r. znak: OS.6222.4.2021.EC Starosta Hajnowski zwrócił się do Wójta Gminy Narewka, sołtysa wsi Lewkowo Stare oraz Ceramiki Budowlanej Lewkowo Sp. z o.o. z prośbą o wywieszenie odpowiednio zawiadomienia i obwieszczeń o wydaniu decyzji zmieniającej pozwolenie zintegrowane w zwyczajowo przyjętym, publicznie dostępnym miejscu.  

Pouczenie

Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem Starosty Hajnowskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. 

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Za decyzję w dniu 20.09.2021 roku została uiszczona opłata skarbowa w wysokości 253 zł, zgodnie z częścią III ust. 46 pkt 1 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz. U. 2021 r. poz. 1923 ze zmianami). Opłatę wniesiono  na konto Urzędu Miasta w Hajnówce. Kopia dowodu opłaty – dokument wygenerowany elektronicznie został dołączony do wniosku.

 

Otrzymuje:

 1. Ceramika Budowlana LEWKOWO Sp. z o.o., Lewkowo Stare 64, 17-220 Narewka

Do wiadomości:

 1. Minister Klimatu i Środowiska
 2. Podlaski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
 3. Marszałek Województwa Podlaskiego
 4. Wójt Gminy Narewka
 5. PGW Wody Polskie, Zarząd Zlewni Białystok

a/a

Obwieszczenie z dnia 01.02.2022, OS.6222.4.2021.EC

Hajnówka, dnia 01.02.2022 r.

OS.6222.4.2021.EC

Obwieszczenie

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 ze zmianami), Starosta Hajnowski informuje, iż w dniu 01.02.2022 roku wydał decyzję zmieniającą pozwolenie zintegrowane dla firmy Ceramika Budowlana Lewkowo Sp. z o.o., 17-220 Narewka, Lewkowo Stare 64.

Decyzja została umieszczona w elektronicznym publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach – EKOportal. Z treścią decyzji można zapoznać się w Wydziale Budownictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Hajnówce, ul. Aleksego Zina 1, pokój nr 10, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 – 1500

Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko

 

 

{"register":{"columns":[]}}